Podrêcznik oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik oprogramowania"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z serwera drukarki Szczególne operacje w systemie Windows Konfiguracja Mac OS Dodatek Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu. Bezpiecznie i prawidâowe korzystanie wymaga równieå wczeãniejszego zapoznania siê z Zasadami bezpieczeñstwa.

2 Wstêp Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania tego urzàdzenia. W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidâowego korzystania z urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w pobliåu urzàdzenia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma nie ponosi åadnej odpowiedzialnoãci za bezpoãrednie, poãrednie, celowe lub przypadkowe uszkodzenia ani za uszkodzenia powstaâe podczas konserwacji lub uåytkowania urzàdzenia. Nie moåna kopiowaæ ani drukowaæ åadnych dokumentów, których kopiowanie jest zabronione przez obowiàzujàce prawo. Kopiowanie nastêpujàcych dokumentów jest z reguây zabronione przez obowiàzujàce prawo: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåsza lista stanowi jedynie wskazówkê i nie obejmuje wszystkich dokumentów. Nie bierzemy na siebie åadnej odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ lub dokâadnoãæ. W razie jakichkolwiek wàtpliwoãci dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania dokumentów naleåy skonsultowaæ siê z radcà prawnym. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker oraz Adobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PowerPC jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. 3Com jest znakiem towarowym firmy 3Com. Citrix i MetaFrame sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. UPnP jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS oraz TrueType sà znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Bonjour TM jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. IPS-PRINT TM Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. Novell i NetWare sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. Netscape i Netscape Navigator sà zastrzeåonymi znakami towarowymi Netscape Communications Corporation. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 to: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia.

3 Podrêczniki do tej drukarki Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Zasady bezpieczeñstwa Zawiera informacje na temat korzystania z tego urzàdzenia. Naleåy zapoznaæ siê z jego treãcià, aby uniknàæ obraåeñ i uszkodzenia urzàdzenia. Podrêcznik szybkiej instalacji Zawiera procedury wyjmowania drukarki z opakowania, podâàczania do komputera i instalowania jej sterownika. Podrêcznik sprzêtu Zawiera informacje na temat papieru i procedury takie jak instalacja opcji, wymiana materiaâów eksploatacyjnych, postêpowanie w przypadku bâêdów i usuwanie zaciêæ papieru. Podrêcznik oprogramowania (ten podrêcznik) Zawiera procedury korzystania z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym, z oprogramowania i funkcji ochrony. i

4 Opis okreãlonego modelu W niniejszym podrêczniku, akapity oznaczone w nastêpujàcy sposób dotyczà okreãlonych modeli: Ten akapit dotyczy modelu drukarki o napiêciu V. Jeãli zakupiony zostaâ taki model, naleåy przeczytaæ ten akapit. Ten akapit dotyczy modelu drukarki o napiêciu 120 V. Jeãli zakupiony zostaâ taki model, naleåy przeczytaæ ten akapit. Model drukarki moåna rozpoznaæ sprawdzajàc etykietê w jej wnêtrzu, jak przedstawiono na rysunku. AQV745S ii

5 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w podrêczniku Zasady bezpieczeñstwa. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do ãrednich lub lekkich obraåeñ oraz uszkodzeñ urzàdzenia lub mienia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w podrêczniku Zasady bezpieczeñstwa. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê uåytkujàc urzàdzenie, oraz wyjaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji drukarki oraz instrukcji pozwalajàcych skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol jest umieszczony na koñcach rozdziaâów. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na panelu wyãwietlacza drukarki. {} Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym drukarki. iii

6 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tej drukarki...i Opis okreãlonego modelu...ii Jak korzystaæ z tego podrêcznika...iii Symbole... iii 1. Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...1 Potwierdzanie metody poâàczenia...3 Poâàczenie sieciowe...3 Poâàczenie lokalne...6 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor...7 Instalacja programu DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...7 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...8 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...10 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...12 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)...13 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows TCP/IP) Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows IPP) Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...18 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server IPP)...19 Zmiana ustawieñ portu dla programu SmartDeviceMonitor for Client...21 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...23 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...23 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...25 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...26 Korzystanie z portu LPR...28 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...28 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...29 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...30 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows...32 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...32 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...34 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...35 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...36 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej...38 W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript Wysuw stron...40 Strona tytuâowa...41 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...41 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB...42 Windows Me - USB...42 Windows USB...44 Windows XP, Windows Server USB...45 Rozwiàzywanie problemów z âàczem USB...46 iv

7 Drukowanie przez âàcze równolegâe...47 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...47 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...48 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...49 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...50 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat...52 Okreãlanie ustawieñ opcji dla drukarki...54 Warunki komunikacji dwukierunkowej...54 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...57 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...57 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...58 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...60 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...62 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...65 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...65 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...67 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...71 PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania...74 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...74 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...75 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...77 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...79 Mac OS - ustawienia drukowania Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF...83 Metoda drukowania...83 Uåywanie poleceñ...88 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania...89 Korzystanie z programu [Ochrona danych przed kopiowaniem]...89 Korzystanie z programu [Typ maski:]...91 Waåna uwaga...92 Korzystanie z klawiszy...93 Wydruk próbny...94 Drukowanie pierwszego zestawu...95 Drukowanie pozostaâych zestawów...95 Usuwanie plików wydruków próbnych...96 v

8 Wydruk bezpieczny...98 Wysyâanie pliku wydruku bezpiecznego...99 Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego...99 Usuwanie plików wydruków bezpiecznych Druk z zatrzymaniem Przesyâanie zadania druku z zatrzymaniem do drukarki Drukowanie pliku druku z zatrzymaniem Usuwanie plików druku z zatrzymaniem Wydruk zapisany Przesyâanie zadania wydruku zapisanego do drukarki Drukowanie pliku wydruku zapisanego Usuwanie plików wydruków zapisanych Wysuw stron Drukowanie z wybranej kasety Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Mac OS - anulowanie zadania wydruku Sprawdzanie dziennika bâêdów Sortowanie Buforowanie wydruków Konfigurowanie funkcji buforowania wydruków Przeglàdanie lub usuwanie buforowanych zadañ za pomocà programu Web Image Monitor Drukowanie przy pomocy finiszera Zszywanie Dziurkowanie Okâadka Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym Lista menu Menu Äródâo papieru Zmiana ustawieñ menu Äródâo papieru Parametry menu Äródâo papieru Menu Strony testowe Drukowanie strony konfiguracyjnej Interpretowanie strony konfiguracyjnej Parametry menu Strony testowe Menu Konserwacja Zmiana ustawieñ menu Obsâuga Parametry menu Konserwacja Menu System Zmiana ustawieñ menu System Parametry menu System Menu Interfejs hosta Zmiana ustawieñ menu Interfejs hosta Parametry menu Interfejs hosta vi

9 Menu PCL Zmiana ustawieñ menu PCL Parametry Menu PCL Menu PS Zmiana ustawieñ menu PS Parametry Menu PS Menu PDF Zmiana ustawieñ menu PDF Parametry Menu PDF Menu Jêzyk Zmiana ustawieñ menu Jêzyk Parametry menu Jêzyk Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor Wyãwietlanie strony gâównej (Top Page) Informacje o menu i trybach Dostêp w trybie administratora Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin Zmiana konfiguracji karty sieciowej Blokowanie menu na panelu operacyjnym drukarki Zmiana typu papieru Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku Konfigurowanie trybu oszczêdzania energii Ustawianie hasâa Sprawdzanie stanu drukarek Zmiana nazw i komentarzy Przeglàdanie i usuwanie zadañ druk do bufora Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client Monitorowanie drukarek Sprawdzanie stanu drukarek Korzystanie z protokoâu IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client Powiadamianie o stanie drukarek pocztà elektronicznà Automatyczne powiadamianie em Powiadamianie em na åàdanie Autoryzacja poczty Wysyâanie wiadomoãci na åàdanie Zdalna obsâuga przez telnet Korzystanie z telnetu access appletalk autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns vii

10 domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd prnlog route set show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Uzyskiwanie informacji o drukarce poprzez sieæ Bieåàcy stan drukarki Konfiguracja drukarki Odczytywanie wyãwietlanych informacji Informacje o zadaniu wydruku Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie karty sieciowej Lista komunikatów Informacje dziennika systemowego Korzystanie z serwera drukarki Przygotowanie serwera drukarki Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z NetWare Konfigurowanie drukarki jako serwera druku (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Korzystanie z pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 lub 6/ Konfigurowanie drukarki jako drukarki zdalnej (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako drukarka zdalna (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) viii

11 7. Szczególne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows Konfiguracja Uåywanie nazwy hosta zamiast adresu IPv Polecenia drukowania Konfiguracja Mac OS Mac OS Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 i pliku PPD Konfigurowanie plików PPD Tworzenie ikony drukarki na pulpicie Konfigurowanie opcji Instalacja programu Adobe Type Manager Instalacja czcionek ekranowych Zmiana na EtherTalk Mac OS X Instalacja plików PPD Konfigurowanie pliku PPD Konfigurowanie opcji Korzystanie z interfejsu USB Korzystanie z poâàczenia Bonjour (Rendezvous) Zmiana na EtherTalk Konfigurowanie drukarki Korzystanie z funkcji PostScript Typ zadania Kod uåytkownika Rozmiar papieru Dopasuj do strony Äródâo papieru (Podajnik papieru) Rozdzielczoãæ Zastêpowanie orientacji Duplex Printing (Drukowanie dwustronne) Gradation (Gradacja) Oszczêdzanie tonera Sortowanie Rodzaj papieru Wygâadzanie obrazu Dithering Printer Utility for Mac Instalacja programu Printer Utility for Mac Uruchamianie programu Printer Utility for Mac Funkcje programu Printer Utility for Mac Dodatek Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla drukarki SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client ix

12 Ochrona za pomocà szyfrowania Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) Ustawienia uåytkownika dla protokoâu SSL (Secure Sockets Layer) Ustawianie trybu szyfrowania SSL / TLS Szyfrowanie SNMPv Uwagi zwiàzane z uåywaniem drukarki w sieci Przyâàczanie routera dial-up do sieci Korzystanie z DHCP Konfigurowanie serwera WINS Uåywanie funkcji dynamicznego DNS Instalacja programu Font Manager Uåywanie programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Korzystanie z usâugi terminalowej Windows/serwera MetaFrame Ãrodowisko pracy Obsâugiwane sterowniki drukarki Ograniczenia Informacje o prawach autorskich zainstalowanych aplikacji expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEKS x

13 Szybka instalacja 1. Przygotowanie do drukowania Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP i Windows Server 2003 mogà âatwo zainstalowaæ to oprogramowanie, korzystajàc z doâàczonej pâyty CD-ROM. Funkcja Szybka instalacja ustawia port TCP/IP i instaluje program SmartDeviceMonitor for Client oraz sterownik PCL i/lub RPCS. Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional i Windows Server 2003, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. Funkcja Szybka instalacja, jeãli uåywane jest poâàczenie USB, jest niedostêpna. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. E Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz w oknie model drukarki, który chcesz uåywaæ [Wybierz drukarkê]. W wypadku poâàczenia sieciowego przez TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlany w polu [Podâàcz do]. W przypadku poâàczenia równolegâego, wybierz drukarkê, której port wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. G Kliknij przycisk [Instaluj]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. I W pierwszym oknie dialogowym instalatora kliknij przycisk [Zakoñcz], a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM. 1

14 Przygotowanie do drukowania 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. W przypadku uåywania protokoâu TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlony w polu [Podâàcz do], aby zainstalowaæ SmartDeviceMonitor for Client. W przypadku systemu Windows NT 4.0 pobierz sterownik drukarki ze strony internetowej dostawcy. Zajrzeæ do instrukcji... Funkcja Szybka instalacja nie jest dostêpna, jeãli nie wâàczono komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà a komputerem przez âàcze równolegâe. Szczegóâowe informacje na temat komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà i komputerem zamieszczono na str. 55 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. W wypadku poâàczenia przez USB patrz str. 42 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. 2

15 Potwierdzanie metody poâàczenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarka moåe dziaâaæ w ramach poâàczenia sieciowego i lokalnego. Przed rozpoczêciem instalacji sterownika drukarki, sprawdä, jak drukarka jest poâàczona. Zastosuj procedurê instalowania sterownika odpowiednià do istniejàcej metody poâàczenia. 1 Poâàczenie sieciowe Drukarki moåna uåywaæ jako portu drukowania systemu Windows lub jako drukarki sieciowej. Uåytkowanie drukarki jako portu drukowania systemu Windows Poâàczenia sieciowe mogà byæ nawiàzane przy uåyciu interfejsu Ethernet i IEEE b. Dostêpne porty sà okreãlane na podstawie kombinacji wersji systemu operacyjnego Windows oraz uåywanej metody poâàczenia. PL ZZZ036 Windows 95/98 Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Windows Me Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client 3

16 Przygotowanie do drukowania Windows Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Windows XP Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Windows Server 2003 Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Windows NT 4.0 Metoda poâàczenia Ethernet/IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Zajrzeæ do instrukcji... Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów portu. W wypadku portu SmartDeviceMonitor for Client patrz str. 7 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor. W wypadku standardowego portu TCP/IP patrz str. 23 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. W wypadku portu LPR patrz str. 28 Korzystanie z portu LPR. 4

17 Potwierdzanie metody poâàczenia Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Drukarki moåna uåywaæ jako drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub zdalnej drukarki NetWare. Waåne W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z serwerów NetWare. 1 Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003 Windows NT 4.0 PL ZZZ003S Zajrzeæ do instrukcji... Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów drukarki sieciowej. W wypadku drukarki sieciowej Windows patrz str. 32 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows. W wypadku serwera druku i zdalnej drukarki NetWare patrz str. 38 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej. 5

18 Przygotowanie do drukowania Poâàczenie lokalne 1 Poâàczenia lokalne moåna nawiàzaæ przez interfejs równolegây lub USB. O dostêpnych metodach poâàczenia decyduje wersja systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenie równolegâe Windows 98: Poâàczenie równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia USB i równolegâe Windows 2000: Poâàczenia USB i równolegâe Windows XP: Poâàczenia USB i równolegâe Windows Server 2003: Poâàczenia USB i równolegâe Windows NT 4.0: Poâàczenie równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych metod poâàczenia. W wypadku poâàczenia USB patrz str. 42 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. W wypadku poâàczenia równolegâego patrz str. 47 Drukowanie przez âàcze równolegâe. 6

19 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor Instalacja programu DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client 1 Waåne Aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy skorzystaæ z konta z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. W przypadku korzystania z portu SmartDeviceMonitor for Client program SmartDeviceMonitor for Client naleåy zainstalowaæ przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. F Zostanie wyãwietlony komunikat, aby zamknàæ wszystkie pozostaâe aplikacje. Zamknij wszystkie aplikacje, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. G Kliknij przycisk [Tak] H Zostanie wyãwietlone okno dialogowe DeskTopBinder Lite Setup, kliknij przycisk [Dalej>]. I W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu jej treãci, kliknij przycisk [Tak]. J Kliknij opcjê [Instalacja peâna] lub [Instalacja niestandardowa]. Opcja [Instalacja peâna] instaluje wszystkie wymagane aplikacje: DeskTopBinder Lite i SmartDeviceMonitor for Client. Opcja [Instalacja niestandardowa] instaluje wybrane aplikacje. K Postêpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i kliknij przycisk [Dalej>], aby przejãæ do nastêpnego kroku. L Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñczono]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 7

20 Przygotowanie do drukowania 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) Waåne Zainstalowanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional lub Windows Server 2003 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. H Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. K Kliknij [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 8

21 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor L Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. M Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij opcjê [Okreãl adres] i wpisz adres IP lub nazwê hosta drukarki. N Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. O W razie potrzeby ustaw Kod uåytkownika. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Stosowanie znaków alfabetycznych ani symboli nie jest moåliwe. P Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby skonfigurowaæ drukarkê jako domyãlnà. Q Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie siê instalacja. R Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IPv4, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu Umoåliwi to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie informacji o liczbie arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj do tego celu opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 9

22 Przygotowanie do drukowania Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP) 1 10 Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional i Windows Server 2003, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. K Kliknij przycisk [IPP]. L Wpolu [URL drukarki], wpisz drukarki/printer jako adres drukarki. Jeãli serwer åàda autoryzacji, wâàcz protokóâ SSL (protokóâ zaszyfrowanej komunikacji), wpisz drukarki/printer (musi byæ zainstalowana wersja programu Internet Explorer 5.01 lub nowsza). (Przykâadowy adres IPv4: ). Jako adres drukarki moåna wpisaæ: drukarki/ipp.

23 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor W przypadku uåywania przeglàdarki internetowej Firefox lub Netscape w systemie Windows XP SP 2 lub Windows Server 2003, moåna wpisaæ adres IPv6 w postaci drukarki IPv6/printer. M Wpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [Nazwa portu IPP]. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich nazw istniejàcych portów. Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany wpolu [URL drukarki]. N Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. O Kliknij przycisk [OK]. P Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. Q W razie potrzeby ustaw Kod uåytkownika. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Nie moåna wprowadzaæ znaków alfabetycznych ani symboli. R Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby skonfigurowaæ drukarkê jako domyãlnà. S Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie siê instalacja. T Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Umoåliwia to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie liczby arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 11

24 Przygotowanie do drukowania 1 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. G Wybierz nazwê drukarki, której sterownik ma byæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. H Wpolu [Dostêpne porty:] kliknij pozycjê [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. K W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. L Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. M Na karcie [Szczegóây] kliknij przycisk [Dodaj port ]. N Kliknij opcjê [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] na liãcie [Inne], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. O Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. 12

25 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor P Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IPv4 lub nazwê hosta drukarki. Nie moåna dodaæ adresu IPv4, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu Q Kliknij przycisk [OK]. R Sprawdä, czy wybrany port jest podãwietlony w polu [Drukuj do portu:], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. S Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP) Waåne Protokoâu IPv6 nie moåna uåywaæ w systemie Windows 95/98/Me. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. 13

26 Przygotowanie do drukowania 1 G Wybierz nazwê drukarki, której sterownik ma byæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. H Wpolu [Dostêpne porty:] kliknij pozycjê [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. K W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. L Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. M Na karcie [Szczegóây] kliknij przycisk [Dodaj port ]. N Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor] na liãcie [Inne], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. O Kliknij przycisk [IPP]. P Wpolu [URL drukarki], wpisz drukarki)/printer jako adres drukarki. Jeãli serwer åàda autoryzacji, wâàcz protokóâ SSL (protokóâ zaszyfrowanej komunikacji), wpisz drukarki)/printer (musi byæ zainstalowana wersja programu Internet Explorer 5.01 lub nowsza). (Przykâadowy adres IPv4: ). Jako adres drukarki moåna wpisaæ: drukarki)/ipp. Q Wpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [Nazwa portu IPP]. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich nazw istniejàcych portów. Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany wpolu [URL drukarki]. R Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. S Kliknij przycisk [OK]. 14

27 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor T Sprawdä, czy wybrany port jest podãwietlony w polu [Drukuj do portu:], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. U Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 1 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows TCP/IP) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. I Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. 15

28 Przygotowanie do drukowania 1 J Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IPv4 lub nazwê hosta drukarki. K Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. L W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. M Okreãl, czy drukarka ma byæ udostêpniana, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. N Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. O Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows IPP) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. Protokoâu IPv6 nie moåna uåywaæ w systemie Windows XP. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. 16

29 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. I Kliknij przycisk [IPP]. J Wpolu [URL drukarki], wpisz drukarki)/printer jako adres drukarki. Jeãli serwer åàda autoryzacji, wâàcz protokóâ SSL (protokóâ zaszyfrowanej komunikacji), wpisz drukarki)/printer (musi byæ zainstalowana wersja programu Internet Explorer 5.01 lub nowsza). (Przykâadowy adres IPv4: ). Jako adres drukarki moåna wpisaæ: drukarki)/ipp. K Wpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [Nazwa portu IPP]. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich spoãród nazw istniejàcych portów. Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany wpolu [URL drukarki]. L Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. M Kliknij przycisk [OK]. N Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. O W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. P Kliknij przycisk [Dalej >]. Q Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. R Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 1 17

30 Przygotowanie do drukowania 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. I Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu [TCP/IP]. J Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IPv4 lub nazwê hosta drukarki. 18

31 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor K Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. L W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. M Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. N Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server IPP) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. 19

32 Przygotowanie do drukowania 1 G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. I Kliknij przycisk [IPP]. J Wpolu [URL drukarki], wpisz drukarki)/printer jako adres drukarki. Jeãli serwer åàda autoryzacji, wâàcz protokóâ SSL (protokóâ zaszyfrowanej komunikacji), wpisz drukarki)/printer (musi byæ zainstalowana wersja programu Internet Explorer 5.01 lub nowsza). (Przykâadowy adres IPv4: ). Jako adres drukarki moåna wpisaæ: drukarki)/ipp. W przypadku uåywania przeglàdarki internetowej Firefox lub Netscape w systemie Windows XP SP 2 lub Windows Server 2003, moåna wpisaæ adres IPv6 w postaci drukarki IPv6/printer. K Wpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [Nazwa portu IPP]. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich nazw istniejàcych portów. Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany wpolu [URL drukarki]. L Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. M Kliknij przycisk [OK]. N Upewnij siê, åe zaznaczona jest nazwa sterownika drukarki, który ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. O W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki i kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. P Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Q Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 20

33 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 1 Zmiana ustawieñ portu dla programu SmartDeviceMonitor for Client Postêpujàc wedâug poniåszej procedury, moåna zmieniæ ustawienia programu SmartDeviceMonitor for Client, takie jak limit czasu TCP/IP, drukowanie z odzyskiem/równolegâe oraz grupy drukarek. Windows 95/98: A Otwórz okno [Drukarki], korzystajàc z menu [Start]. B W oknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma zostaæ uåyta. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. C Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia portu...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia portu]. Windows 2000, Windows NT 4.0: A Otwórz okno [Drukarki], korzystajàc z menu [Start]. B W oknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma zostaæ uåyta. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. C Na karcie [Porty...] kliknij przycisk [Konfiguruj port]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe [Konfigurowanie portu]. 21

34 Przygotowanie do drukowania Windows XP, Windows Server 2003: 1 A Otwórz okno [Drukarki i faksy], korzystajàc menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Wyãwietlone zostanà wâaãciwoãci drukarki. C Kliknij kartê [Porty], a nastêpnie kliknij przycisk [Konfiguruj port...]. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Konfiguracja portu:]. Dla protokoâu TCP/IP moåna skonfigurowaæ ustawienia limitu czasu. W wypadku protokoâu IIP moåna skonfigurowaæ ustawienia uåytkownika, serwera proxy i limitu czasu. Jeãli na karcie [Odzyskiwanie/Druk równolegây] nie ma dostêpnych ustawieñ, wykonaj poniåszà procedurê. A Kliknij przycisk [Anuluj], aby zamknàæ okno dialogowe [Konfiguracja portu:]. B Uruchom program SmartDeviceMonitor for Client, a nastêpnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê programu SmartDeviceMonitor for Client w zasobniku systemowym. C Wybierz opcjê [Wâaãciwoãci:], a nastêpnie opcjê [Ustawienia funkcji rozszerzonych]. D Zaznacz pole wyboru [Ustaw opcje Druku odzyskanych dokumentów/druku równolegâego dla kaådego portu]. E Kliknij przycisk [OK], aby zamknàæ okno dialogowe [Ustawienia funkcji rozszerzonych]. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat tych ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. 22

35 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS 1 Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional i Windows Server 2003, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ ze standardowego portu TCP/IP. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. H Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. K Wybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Skonfiguruj ustawienia standardowego portu TCP/IP, a jeãli opcja [Standard TCP/IP Port] nie bêdzie wyãwietlana, zapoznaj siê z Pomocà systemu Windows. 23

36 Przygotowanie do drukowania 1 L Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. M Wpisz nazwê drukarki lub jej adres IPv4 w polu [Nazwa drukarki lub adres IP]. Wpolu [Nazwa portu] automatycznie ukaåe siê nazwa portu. Zmieñ tê nazwê, jeãli jest to konieczne. Gdy zostanie wyãwietlony ekran wyboru urzàdzenia, wybierz opcjê RICOH NetworkPrinter Driver C Model. N Kliknij przycisk [Dalej >]. O Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. Ponownie zostanie wyãwietlone okno dialogowe informujàce o rozpoczêciu instalacji. P Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. Q Skonfiguruj drukarkê domyãlnà jeãli potrzeba. R Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. S Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 24

37 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ ze standardowego portu TCP/IP. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Wybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. J Wpisz nazwê drukarki lub jej adres IPv4 w polu [Nazwa drukarki lub adres IP], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Gdy zostanie wyãwietlony ekran wyboru urzàdzenia, wybierz opcjê RICOH NetworkPrinter Driver C Model. K Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. L Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. M W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. N Kliknij przycisk [Dalej >]. O Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. 1 25

38 Przygotowanie do drukowania P Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ ze standardowego portu TCP/IP. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [OK]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Wybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP] wpolu [Utwórz nowy port], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. 26

39 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP I Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. J Wpisz nazwê drukarki lub jej adres IPv4 w polu [Nazwa drukarki lub adres IP]. Wpolu [Nazwa portu] automatycznie ukaåe siê nazwa portu. Zmieñ tê nazwê, jeãli jest to konieczne. Gdy zostanie wyãwietlony ekran wyboru urzàdzenia, wybierz opcjê RICOH NetworkPrinter Driver C Model. K Kliknij przycisk [Dalej >]. L Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. M Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. N W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. O Kliknij przycisk [Dalej >]. P Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Q Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 27

40 Przygotowanie do drukowania Korzystanie z portu LPR 1 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z portu LPR. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Wybierz opcjê [Port LPR], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Jeãli opcja [Port LPR] nie jest wyãwietlana, zapoznaj siê z Pomocà systemu Windows i zainstaluj ten port. K Wpisz adres IPv4 drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera obsâugujàcego lpd]. 28

41 Korzystanie z portu LPR L Wpisz lp w polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Port zostanie dodany. M Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. N Skonfiguruj drukarkê domyãlnà jeãli potrzeba. O Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. P Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z portu LPR. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. 29

42 Przygotowanie do drukowania 1 D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [Port LPR], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. I Wprowadä adres IPv4 drukarki w polu [Nazwa portu], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. J Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. K W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. L Okreãl, czy drukarka ma byæ udostêpniana, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. M Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. N Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z portu LPR. Naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor. 30

43 Korzystanie z portu LPR A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Wybierz opcjê [My Computer], a nastêpnie naciãnij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij opcjê [Utwórz nowy port:]. H Kliknij opcjê [Port LPR] w oknie dialogowym [Utwórz nowy port], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I Wpisz adres IP drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera obsâugujàcego lpd]. J Wpisz lp w polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. K Upewnij siê, åe wybrana jest nazwa drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. L W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. M Kliknij przycisk [Dalej >]. N Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. O Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 31

44 Przygotowanie do drukowania Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows 1 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS Aby móc korzystaæ z serwera druku, zainstaluj sterownik drukarki, wybierajàc opcjê Serwer drukarki sieciowej, a nastêpnie drukarkê udostêpnionà w systemie Windows 2000/XP lub Windows Server W tym rozdziale zaâoåono, åe klient zostaâ juå skonfigurowany do komunikowania siê z serwerem druku w systemie Windows 2000/XP lub Windows Server Poniåszà procedurê moåna rozpoczàæ dopiero wtedy, gdy klient jest zainstalowany i prawidâowo skonfigurowany. Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional i Windows Server 2003, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako administrator lub zaawansowany uåytkownik. Jeãli drukowanie odbywa siê za poãrednictwem serwera druku poâàczonego z drukarkà przez port SmartDeviceMonitor, na komputerze-kliencie funkcje drukowania z odzyskiem i drukowania równolegâego sà niedostêpne. Funkcje powiadamiania programu SmartDeviceMonitor nie sà dostêpne w przypadku korzystania z serwera druku w systemie Windows XP lub Windows Server A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. 32

45 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows H Zaznacz pole wyboru [Drukarka:], aby wybraæ modele drukarek, które majà byæ uåywane. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. K Kliknij [Drukarka sieciowa], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. L W oknie [Przeglàdaj - drukarki] dwukrotnie kliknij nazwê komputera, który ma peâniæ rolê serwera druku. M Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. N Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. O W razie potrzeby skonfiguruj Kod uåytkownika. Jeãli instalowany jest sterownik drukarki RPCS, Kod uåytkownika moåna wprowadziæ po zainstalowaniu sterownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. P Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby skonfigurowaæ drukarkê jako domyãlnà. Q Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. R Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 33

46 Przygotowanie do drukowania Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me) 1 Waåne Jeãli drukowanie odbywa siê za poãrednictwem serwera druku poâàczonego z drukarkà przez port SmartDeviceMonitor, na komputerze-kliencie funkcje drukowania z odzyskiem i drukowania równolegâego sà niedostêpne. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij [Drukarka sieciowa], a nastêpnie naciãnij przycisk [Dalej >]. G Kliknij przycisk [Przeglàdaj]. H W oknie [Przeglàdaj - drukarki] dwukrotnie kliknij nazwê komputera, który ma peâniæ rolê serwera druku. I Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. J Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. K W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. L Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. M Uruchom ponownie komputer. 34

47 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 1 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. Jeãli drukowanie odbywa siê za poãrednictwem serwera druku poâàczonego z drukarkà przez port SmartDeviceMonitor, na komputerze-kliencie funkcje drukowania z odzyskiem i drukowania równolegâego sà niedostêpne. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij [Drukarka sieciowa], a nastêpnie naciãnij przycisk [Dalej >]. G Wybierz metodê lokalizacji na ekranie [Zlokalizuj swojà drukarkê], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. H W oknie [Udostêpnione drukarki:] dwukrotnie kliknij nazwê komputera peâniàcego rolê serwera druku. I Wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. J Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. 35

48 Przygotowanie do drukowania 1 K Kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. L Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. Jeãli drukowanie odbywa siê za poãrednictwem serwera druku poâàczonego z drukarkà przez port SmartDeviceMonitor, na komputerze-kliencie funkcje drukowania z odzyskiem i drukowania równolegâego sà niedostêpne. W przypadku drukowania za poãrednictwem serwera druku Windows XP lub Windows Server 2003, na komputerze-kliencie funkcja powiadamiania programu SmartDeviceMonitor moåe byæ niedostêpna. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. 36

49 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows F Kliknij opcjê [Drukarka sieciowa lub drukarka podâàczona do innego komputera], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. G Wybierz opcjê [Przeglàdaj w poszukiwaniu drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. H W oknie [Udostêpnione drukarki] dwukrotnie kliknij nazwê komputera peâniàcego rolê serwera druku. I Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [Dalej >]. J Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. K Kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. L Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 37

50 Przygotowanie do drukowania Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej 1 Niniejsza czêãæ zawiera opis konfigurowania komputera z systemem Windows jako klienta systemu NetWare. Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z serwerów NetWare. W poniåszym objaãnieniu przyjêto, åe oprogramowanie NetWare Client juå jest zainstalowane na komputerze-kliencie oraz åe ãrodowisko serwera NetWare jest prawidâowo skonfigurowane. Przed rozpoczêciem tej procedury naleåy zainstalowaæ wszystkie niezbêdne aplikacje klienckie. Skonfiguruj sterownik drukarki podczas logowania siê na serwerze plików NetWare. W przedstawianym przykâadzie zastosowano nastêpujàce wartoãci: System operacyjny: Windows 98 Wersja NetWare: 4.1 Nazwa serwera plików: CAREE Nazwa kolejki: R-QUEUE A Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. B Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. C Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. D W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. E Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. F Kliknij przycisk [Dalej >]. G Zaznacz pole wyboru [Drukarka:], aby wybraæ modele drukarek, które majà byæ uåywane. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. 38

51 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij [Drukarka sieciowa], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. K Dwukrotnie kliknij nazwê serwera plików NetWare na drzewie sieci. Utworzona kolejka zostaje wyãwietlona. L Wybierz kolejkê druku i kliknij przycisk [OK]. M Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlony port wybranej drukarki. N Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. O Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Wybierz program]. P Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ komputer natychmiast lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Q Po ponownym uruchomieniu komputera, otwórz okno [Drukarki], a nastêpnie wâaãciwoãci drukarki. W wypadku systemu Windows XP lub Windows Server 2003 wâaãciwoãci drukarki otwórz z okna [Drukarki i faksy]. R Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Wstêp zakoñczony]. S Korzystajàc z okna [Drukarki] otwórz wâaãciwoãci drukarki. W wypadku systemu Windows XP lub Windows Server 2003 wâaãciwoãci drukarki otwórz z okna [Drukarki i faksy]. T Na karcie [Ustawienia drukarki] usuñ zaznaczenie w polach [Wysuw strony] i [Uaktywnij tytuâ]. W wypadku systemu Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 kliknij kartê [Ustawienia NetWare]. Tych pól wyboru nie zaznacza siê, poniewaå sà one automatycznie zaznaczane przez sterownik drukarki. Jeãli te pola wyboru zostanà zaznaczone przez uåytkownika, drukarka moåe nie drukowaæ prawidâowo. U Kliknij przycisk [OK], aby zamknàæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. 1 39

52 Przygotowanie do drukowania 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Protokóâ bêdzie domyãlnie ustawiony jako nieaktywny. Wâàcz go za pomocà programu Web Image Monitor lub protokoâu Telnet. W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript 3 W celu skonfigurowania sterownika drukarki PostScript 3 wykonaj poniåsze czynnoãci. Waåne W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ z serwerów NetWare. A Korzystajàc z okna dialogowego [Drukarki] lub [Drukarki i faksy] otwórz okno wâaãciwoãci drukarki. B Kliknij kartê [PostScript]. W przypadku korzystania z systemu Windows 2000/XP lub Windows NT 4.0, kliknij kartê [Ustawienia urzàdzenia], a nastêpnie odznacz pola wyboru. C Kliknij przycisk [Zaawansowane]. D Wyczyãæ pola wyboru [Wyãlij Ctrl+D przed kaådym zadaniem] i [Wyãlij CTRL+D po kaådym zadaniu], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. E Kliknij przycisk [OK], aby zamknàæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. Wysuw stron Do konfigurowania wysuwu stron nie naleåy uåywaæ systemu NetWare. Wysuw stron jest nadzorowany przez sterownik drukarki w systemie Windows. Jeãli wysuw stron zostanie skonfigurowane w systemie NetWare, drukarka moåe nie dziaâaæ poprawnie. Aby wyâàczyæ wysuw stron odpowiednio do uåywanego systemu operacyjnego, wykonaj nastêpujàcà procedurê: W systemie Windows 95/98/Me naleåy usunàæ zaznaczenie pola wyboru [Wysuw strony] na karcie [Ustawienia drukarki] w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki. W wypadku systemu Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 usuñ zaznaczenie w polu wyboru [Wysuw strony] na karcie [Ustawienia NetWare] w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki. 40

53 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej Strona tytuâowa Do konfigurowania strony tytuâowej nie naleåy uåywaæ systemu NetWare. Aby wyâàczyæ strony tytuâowe odpowiednio do uåywanego systemu operacyjnego, wykonaj nastêpujàcà procedurê: W systemie Windows 95/98/Me naleåy usunàæ zaznaczenie pola wyboru [Uaktywnij tytuâ] na karcie [Ustawienia drukarki] w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki. W wypadku systemu Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 usuñ zaznaczenie w polu wyboru [Uaktywnij tytuâ] na karcie [Ustawienia NetWare] w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki. 1 Drukowanie po zresetowaniu drukarki Po zresetowaniu drukarki wznowienie poâàczenia drukarki z serwerem druku zajmuje sekund. W tym czasie zadania mogà byæ przyjmowane (zaleånie od specyfikacji systemu NetWare), ale nie drukowane. Aby móc drukowaæ po zresetowaniu drukarki dziaâajàcej jako drukarka zdalna, przed rozpoczêciem drukowania sprawdä na serwerze druku, czy drukarka zdalna jest odâàczona, lub zaczekaj okoâo dwie minuty. 41

54 Przygotowanie do drukowania Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB 1 W niniejszej czêãci przedstawiono opis instalowania sterowników drukarki dziaâajàcych przez âàcze USB. Przed rozpoczêciem instalacji upewnij siê, åe na komputerze dziaâa tylko system operacyjny i åadne zadanie drukowanie nie jest w tym czasie realizowane. Sterowniki drukarek moåna zainstalowaæ z dysku CD-ROM dostarczonego wraz z drukarkà. Windows Me - USB Waåne Instalacja sterownika dziaâajàcego przez âàcze USB nie jest moåliwa w systemie Windows 95/98. Naleåy zainstalowaæ system Windows Me lub nowszy. Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB bêdzie widoczna woknie [Drukarki]. Przy pierwszym uåyciu portu USB uruchamiana jest funkcja "plug and play" i - w zaleånoãci od systemu operacyjnego - wyãwietlone zostanie okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu]. A Pobierz program USB Printing Support ze strony internetowej dostawcy. Uåyj opcji wyszukiwania, aby znaleäæ nazwê modelu, a nastêpnie pobierz program USB Printing Support ze strony internetowej dostawcy. Zapisz go w âatwym do odnalezienia miejscu. B Upewnij siê, åe zasilanie drukarki jest wyâàczone. C Poâàcz drukarkê z komputerem za pomocà kabla USB. Dobrze podâàcz kabel USB. D Wâàcz zasilanie drukarki. Zostanie uruchomiona funkcja plug and play i zaleånie od systemu operacyjnego zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu]. E Zaznacz pole wyboru [Okreãlona lokalizacja:], a nastêpnie kliknij przycisk [Przeglàdaj...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Przeglàdanie - foldery]. F Okreãl lokalizacjê programu USB Printing Support, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. 42

55 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB G Sprawdä lokalizacjê i kliknij przycisk [Dalej >]. Zainstalowany zostanie sterownik obsâugujàcy druk USB. H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB001 bêdzie widoczna w oknie [Drukarki]. I Przygotuj pâytê ze sterownikiem drukarki. Kliknij opcjê [Wyszukaj najlepszy sterownik dla urzàdzenia.[zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. J Zaznacz pole wyboru [Okreãlona lokalizacja:], a nastêpnie kliknij przycisk [Przeglàdaj...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Przeglàdanie - foldery]. K Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Gdy uruchomi siê funkcja automatycznego uruchamiania, kliknij opcjê [Zakoñcz]. L Okreãl lokalizacjê programu USB Printing Support, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Jeãli napêd CD-ROM oznaczony jest literà D, pliki äródâowe sterownika obsâugujàcego druk USB znajdujà siê w nastêpujàcym miejscu: RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1 PCL 5e D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1 PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1 PostScript 3 D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1 M Sprawdä lokalizacjê i kliknij przycisk [Dalej >]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. N Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Instalacja zostanie zakoñczona. Jeãli instalacja przebiegâa pomyãlnie, ikona drukarki podâàczonej do portu USB001 bêdzie widoczna w oknie [Drukarki]. 1 Numer dodawany po USB zaleåy od liczby podâàczonych drukarek. W wypadku podâàczania kolejnej drukarki dziaâajàcej przez interfejs USB instalowanie sterownika obsâugujàcego druk USB nie jest konieczne, jeãli sterownik ten zostaâ juå raz zainstalowany. Jeãli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, po zainstalowaniu sterownika obsâugujàcego druk USB, wykonaj instrukcje funkcji plug-and-play drukarki. Zainstaluj sterownik drukarki z dysku CD-ROM doâàczonego do drukarki. 43

56 Przygotowanie do drukowania Windows USB 1 Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB bêdzie widoczna woknie [Drukarki]. Jeãli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, wykonaj instrukcje funkcji plugand-play drukarki, aby zainstalowaæ go z dostarczonego dysku CD-ROM. A Upewnij siê, åe zasilanie drukarki jest wyâàczone. B Poâàcz drukarkê z komputerem za pomocà kabla USB. Dobrze podâàcz kabel USB. C Wâàcz zasilanie drukarki. Uruchomiony zostanie Kreator znajdowania nowego sprzêtu i automatycznie zainstalowany zostanie sterownik obsâugujàcy druk USB. D W oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu kliknij [Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia[zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. E Zaznacz pole wyboru [Okreãl lokalizacjê] i kliknij przycisk [Dalej >]. F Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Gdy rozpocznie siê funkcja automatycznego uruchamiania, kliknij opcjê [Zakoñcz]. G Okreãl miejsce, w którym przechowywane sà pliki äródâowe sterownika drukarki. Jeãli napêd CD-ROM oznaczony jest literà D, pliki äródâowe sterownika drukarki znajdujà siê w nastêpujàcym miejscu: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 H Upewnij siê, åe poâoåenie sterownika drukarki jest poprawne, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. I Kliknij przycisk [Dalej >]. 44

57 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB J Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB001 bêdzie widoczna w oknie [Drukarki]. Aby wyâàczyæ funkcjê Auto Run, podczas wkâadania dysku CD-ROM do napêdu, naciãnij lewy klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM. Numer dodawany po USB zaleåy od liczby podâàczonych drukarek. 1 Windows XP, Windows Server USB Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB bêdzie widoczna woknie [Drukarki]. Sterowniki drukarek moåna zainstalowaæ z dysku CD-ROM dostarczonego wraz z drukarkà. Jeãli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, wykonaj instrukcje funkcji plugand-play drukarki, aby zainstalowaæ go z dostarczonego dysku CD-ROM. A Upewnij siê, åe zasilanie drukarki jest wyâàczone. B Poâàcz drukarkê z komputerem za pomocà kabla USB. Dobrze podâàcz kabel USB. C Wâàcz zasilanie drukarki. Uruchomiony zostanie Kreator znajdowania nowego sprzêtu i automatycznie zainstalowany zostanie sterownik obsâugujàcy druk USB. D W oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu kliknij [Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. E Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Jeãli rozpocznie siê funkcja automatycznego uruchamiania, kliknij przycisk [Anuluj], a nastêpnie opcjê [Zakoñcz]. F Zaznacz pole wyboru [Uwzglêdnij tê lokalizacjê w wyszukiwaniu] wpolu [Wyszukaj najlepszy sterownik w tej lokalizacji], a nastêpnie kliknij przycisk [Przeglàdaj], by wybraæ lokalizacjê sterownika drukarki. 45

58 Przygotowanie do drukowania 1 Jeãli napêd CD-ROM oznaczony jest literà D, pliki äródâowe sterownika drukarki znajdujà siê w nastêpujàcym miejscu: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Jêzyk)DISK1 G Sprawdä lokalizacjê sterownika drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. H Kliknij przycisk [Kontynuuj]. I Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Jeãli instalacja przebiegâa pomyãlnie, ikona drukarki podâàczonej do portu USB001 bêdzie widoczna w oknie [Drukarki i faksy]. Aby wyâàczyæ funkcjê Auto Run, podczas wkâadania dysku CD-ROM do napêdu, naciãnij lewy klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM. Numer dodawany po USB zaleåy od liczby podâàczonych drukarek. Rozwiàzywanie problemów z âàczem USB Problem Drukarka nie zostaâa automatycznie rozpoznana. System Windows juå skonfigurowaâ ustawienia USB. Rozwiàzania Wyâàcz zasilanie drukarki, na nowo podâàcz kabel USB, a nastêpnie na powrót wâàcz zasilanie. Otwórz Menedåera urzàdzeñ systemu Windows i w kategorii [Kontrolery USB] usuñ urzàdzenia powodujàce konflikt. Urzàdzenia powodujàce konflikt sà oznaczone ikonà [!] lub [?]. Uwaåaj, aby przypadkowo nie usunàæ potrzebnych urzàdzeñ. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc systemu Windows. W systemie Windows 2000/XP i Windows Server 2003 nieprawidâowo dziaâajàce urzàdzenia sà wyãwietlane wgrupie [Kontroler USB] woknie [Menedåer urzàdzeñ]. W systemie Windows ME nie moåna poâàczyæ siê z urzàdzeniem. Pobierz program USB Printing Support ze strony internetowej dostawcy. Znajdä nazwê uåywanego modelu na stronie internetowej dostawcy i pobierz program USB Printing Support. 46

59 Drukowanie przez âàcze równolegâe Drukowanie przez âàcze równolegâe Aby korzystaæ z drukarki podâàczonej przez interfejs równolegây, podczas instalowania sterownika drukarki kliknij opcjê [LPT1]. 1 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS Waåne Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. H Zaznacz pole wyboru [Drukarka:], aby wybraæ modele drukarek, które majà byæ uåywane. Nazwa drukarki moåe byæ zmieniona w polu [Zmieñ ustawienia dla Drukarka: ]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Upewnij siê, åe opcja [LPT1:] jest widoczna w polu [Port:]. K Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby skonfigurowaæ drukarkê jako domyãlnà. 47

60 Przygotowanie do drukowania 1 L Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. M Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji, aby ponownie uruchomiæ natychmiast komputer lub w póäniejszym czasie i kliknij przycisk [Zakoñcz]. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Anuluj], zanim zostanie ona ukoñczona. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 52 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me) A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. G Wybierz nazwê drukarki, której sterownik ma byæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. H Wpolu [Dostêpne porty:] kliknij pozycjê [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. 48

61 Drukowanie przez âàcze równolegâe I W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. K Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. G Wybierz opcjê [LPT1] w oknie dialogowym [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. 49

62 Przygotowanie do drukowania 1 H Wybierz nazwê drukarki, której sterownik ma byæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I Okreãl, czy drukarka ma byæ udostêpniana, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. K Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003) Waåne Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna podâàczona do tego komputera], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. 50

63 Drukowanie przez âàcze równolegâe G Wybierz port, który ma byæ uåyty, i kliknij przycisk [Dalej >]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. H Wybierz nazwê drukarki, w której sterownik ma byæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. I Kliknij przycisk [Zamknij], aby zamknàæ okno dialogowe [Port drukarki]. J Kliknij przycisk [Dalej >]. K W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. L Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. M Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. 1 Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ Kod uåytkownika. Informacje na temat Kodu uåytkownika zawiera Pomoc sterownika drukarki. 51

64 Przygotowanie do drukowania 1 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat Numer komunikatu 58 lub 34 oznacza, åe sterownika drukarki nie moåna zainstalowaæ przy uåyciu funkcji Auto Run. Naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki przy pomocy polecenia [Dodaj drukarkê] lub [Zainstaluj drukarkê]. W systemie Windows 95/98/Me, Windows 2000 i Windows NT 4.0: A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. B Dwukrotnie kliknij ikonê Dodaj drukarkê. C Postêpuj wedâug instrukcji w Kreatorze dodawania drukarki. Jeãli sterownik drukarki dostêpny jest na pâycie CD-ROM, sterownik drukarki RPCS znajduje siê w folderze DRIVERSRPCSWIN9X_ME lub DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Jeãli zostanie uruchomiony instalator, kliknij przycisk [Anuluj], aby go zamknàæ. W systemie Windows XP Professional i Windows Server 2003: A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. B Kliknij opcjê [Dodaj drukarkê]. C Postêpuj wedâug instrukcji w Kreatorze dodawania drukarki. Jeãli sterownik drukarki dostêpny jest na dysku CD-ROM, sterownik drukarki RPCS znajduje siê w folderze DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Jeãli zostanie uruchomiony instalator, kliknij przycisk [Anuluj], aby go zamknàæ. 52

65 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat W systemie Windows XP Home Edition: A Wybierz polecenie [Panel sterowania] z menu [Start]. B Kliknij opcjê [Drukarki i inny sprzêt]. C Kliknij opcjê [Drukarki i faksy]. D Kliknij opcjê [Zainstaluj drukarkê]. E Postêpuj wedâug instrukcji w Kreatorze dodawania drukarki. Jeãli sterownik drukarki dostêpny jest na dysku CD-ROM, sterownik drukarki RPCS znajduje siê w folderze \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Jeãli zostanie uruchomiony instalator, kliknij przycisk [Anuluj], aby go zamknàæ. 1 53

66 Przygotowanie do drukowania Okreãlanie ustawieñ opcji dla drukarki 1 Ustawienia opcji dla drukarki okreãla siê przy uåyciu sterownika drukarki, gdy wyâàczona jest komunikacja dwukierunkowa. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wprowadzania ustawieñ opcji drukarki moåna znaleäæ na str. 55 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. Warunki komunikacji dwukierunkowej Komunikacja dwukierunkowa umoåliwia automatyczne wysyâanie do drukarki informacji o rozmiarze papieru i kierunku podawania. Na komputerze moåna równieå sprawdziæ stan drukarki. Komunikacja dwukierunkowa jest obsâugiwana w systemie Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0. Jeãli uåywany jest sterownik RPCS i dwukierunkowa komunikacja jest obsâugiwana w systemie Windows 2000, karta [Zmiana akcesoriów] nie jest dostêpna. Sterownik drukarki RPCS obsâuguje komunikacjê dwukierunkowà oraz automatycznie aktualizuje informacje o stanie drukarki. Sterownik drukarki PCL obsâuguje komunikacjê dwukierunkowà. Informacje o stanie drukarki moåna zaktualizowaæ rêcznie. Sterownik drukarki PostScript 3 nie obsâuguje komunikacji dwukierunkowej. Aby moåliwa byâa komunikacja dwukierunkowa, muszà byæ speânione nastêpujàce warunki: W wypadku poâàczenia przy uåyciu kabli równolegâych Komputer musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà. Drukarka musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà. Kabel interfejsu musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà. Drukarka musi byæ podâàczona do komputera przy uåyciu standardowego kabla równolegâego i zâàczy równolegâych. W systemie Windows 2000 konieczne jest wybranie opcji [Wâàcz obsâugê dwukierunkowà] i wyâàczenie opcji [Wâàcz buforowanie drukarek] na karcie [Port] sterownika drukarki RPCS. W wypadku poâàczenia przez sieæ Drukarka musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà. Musi byæ zainstalowany program SmartDeviceMonitor for Client dostêpny na dysku CD-ROM i musi byæ uåywany protokóâ TCP/IP. 54

67 Okreãlanie ustawieñ opcji dla drukarki W systemie Windows 2000 konieczne jest wybranie opcji [Wâàcz obsâugê dwukierunkowà] i wyâàczenie opcji [Wâàcz buforowanie drukarek] na karcie [Port] sterownika drukarki RPCS. Oprócz powyåszego musi byæ speâniony równieå jeden z nastêpujàcych warunków: Musi byæ uåywany port SmartDeviceMonitor for Client i protokóâ TCP/IP. Standardowy port TCP/IP musi byæ uåywany z niezmienionà domyãlnà nazwà portu (w wypadku Windows 2000/XP i Windows Server 2003). Adres IPv4 drukowania z zastosowaniem protokoâu Microsoft TCP/IP musi byæ okreãlony (w przypadku systemu Windows NT 4.0). W przypadku uåywania protokoâu IPP nazwa portu IPP musi obejmowaæ adres IPv4. 1 W wypadku poâàczenia przez interfejs USB Drukarka musi byæ poâàczona do portu USB przy pomocy kabla interfejsu USB. Komputer musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà. Zainstaluj program SmartDeviceMonitor for Client z dostarczonego dysku CD-ROM. Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona Ustawienia opcji skonfiguruj przy wyâàczonej komunikacji dwukierunkowej. Waåne W systemie Windows 2000/XP i Windows Server 2003 do zmiany wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki] niezbêdne jest uprawnienie Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. W systemie Windows NT 4.0 do zmiany wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki] niezbêdne jest uprawnienie Peâna kontrola. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. 55

68 Przygotowanie do drukowania 1 D Kliknij kartê [Zmiana akcesoriów]. Jeåeli opcje na karcie [Zmiana akcesoriów] sà aktywne, dwukierunkowe poâàczenie jest wâàczone. W takiej sytuacji zmiana ustawieñ opcji nie jest konieczna. Jeãli uåywany jest sterownik drukarki RPCS, kliknij kartê [Zmiana akcesoriów]. Jeãli uåywany jest sterownik drukarki PS, kliknij kartê [Ustawienia urzàdzenia]. E Wybierz zainstalowane wyposaåenie opcjonalne z obszaru [Wyposaåenie opcjonalne] i wprowadä niezbêdne ustawienia. F Jeãli w drukarce zostaâ zainstalowany dodatkowy moduâ SDRAM, wybierz caâkowità iloãæ pamiêci w polu [Caâkowita pamiêæ:]. G Kliknij i podãwietl kasetê, która ma byæ uåyta, w polu [Ustawienia kasety na papier:], a nastêpnie wybierz jej rozmiar, pozycjê i typ. Aby dana kaseta nie byâa wybierana automatycznie, zaznacz pole wyboru [Blokada kasety]. H Kliknij przycisk [OK], aby zamknàæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. 56

69 2. Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Istniejà dwa sposoby otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki. Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki Aby okreãliæ domyãlne ustawienia drukarki, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z okna [Drukarki]. Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows 95/98/Me. A W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. 57

70 Konfigurowanie sterownika drukarki B Wybierz drukarkê z listy [Nazwa], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 2 Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 58

71 PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 2 Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana. 59

72 Konfigurowanie sterownika drukarki C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 2 Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. 60

73 PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 2 Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows XP. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Wybierz drukarkê, która ma byæ uåyta, z listy [Wybierz drukarkê], a nastêpnie kliknij przycisk [Preferencje]. C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 61

74 Konfigurowanie sterownika drukarki 2 Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 62

75 PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki Domyãlne Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik...] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe [Domyãlne]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 2 Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows NT 4.0. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Wybierz drukarkê z listy [Nazwa], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 63

76 Konfigurowanie sterownika drukarki 2 Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 64

77 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Istniejà dwa typy okien dialogowych wâaãciwoãci drukarki. W tym podrêczniku przykâadowo zostaâo uåyte okno z wieloma kartami. Szczegóâowe informacje na temat typów okna dialogowego zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 2 Okno z wieloma kartami Okno dialogowe tego typu przeznaczone jest dla uåytkowników, którzy czêsto zmieniajà ustawienia drukarki, dostosowujàc je do róånych operacji drukowania. Okno typu Ustawienie niestandardowe Okno dialogowe tego typu przeznaczone jest dla uåytkowników, którzy w czasie drukowania rzadko zmieniajà ustawienia drukarki. Okno dialogowe tego typu moåe mieæ róåny wyglàd zaleånie od zainstalowanych opcji. Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki Aby okreãliæ domyãlne ustawienia drukarki, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z okna [Drukarki]. Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Gdy po zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki, wyãwietlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie. Gdy zostanie klikniêty przycisk [OK], zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. 65

78 Konfigurowanie sterownika drukarki Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji 2 Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows 95/98/Me. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Wybierz drukarkê, która ma byæ uåyta, z listy [Nazwa:], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 66

79 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki W tym rozdziale opisano sposób uzyskania dostêpu do wâaãciwoãci drukarki. Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. Gdy po zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki, wyãwietlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie. Gdy zostanie klikniêty przycisk [OK], zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 2 Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 67

80 Konfigurowanie sterownika drukarki Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania 2 Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana. C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 68

81 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. Gdy po zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki, wyãwietlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie. Gdy zostanie klikniêty przycisk [OK], zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 69

82 Konfigurowanie sterownika drukarki Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows XP. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana. 70

83 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. Gdy po zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki, wyãwietlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie. Gdy zostanie klikniêty przycisk [OK], zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. 71

84 Konfigurowanie sterownika drukarki D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki Domyãlne Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik...] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe [Domyãlne]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 72

85 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows NT 4.0. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Wybierz drukarkê z listy [Nazwa], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zastosuj]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 2 Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 73

86 Konfigurowanie sterownika drukarki PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki 2 Istniejà dwa sposoby otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki. Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki Aby okreãliæ domyãlne ustawienia drukarki, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z okna [Drukarki]. Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows 95/98/Me. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. 74

87 PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania B Wybierz drukarkê z listy [Nazwa...], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. 75

88 Konfigurowanie sterownika drukarki D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana. 76

89 PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. 77

90 Konfigurowanie sterownika drukarki Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Preferencje drukowania 2 Waåne Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe [Preferencje drukowania] naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows XP. A W menu [Plik...] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana. C Okreãl niezbêdne ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 78

91 PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Wprowadzanie domyãlnych ustawieñ drukarki - Wâaãciwoãci drukarki Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Nie naleåy okreãlaæ ustawienia opcji [Przypisanie formularza do kasety]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. 79

92 Konfigurowanie sterownika drukarki Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki Domyãlne 2 Waåne Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne opcji, zaloguj siê, korzystajàc zkonta zuprawnieniem Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà takie uprawnienia domyãlnie. Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników. A W menu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. C W menu [Plik...] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe [Domyãlne]. D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji. Aby okreãliæ ustawienia drukarki dla konkretnej aplikacji, okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki naleåy otworzyæ z poziomu tej aplikacji. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows NT 4.0. A W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukuj]. B Wybierz drukarkê, która ma byæ uåyta, z listy [Nazwa:], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 80

93 PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania Procedura otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe siê róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà. Niektóre aplikacje nie uåywajà ustawieñ sterownika drukarki, natomiast stosujà wâasne wartoãci domyãlne. Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà tylko dla bieåàcej aplikacji. Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc sterownika drukarki. Mac OS - ustawienia drukowania Wprowadzanie ustawieñ papieru z poziomu aplikacji A Otwórz plik, który ma byæ drukowany. B W menu [Plik] kliknij polecenie [Ustawienia strony]. C Sprawdä, czy w polu [Drukarka:] wyãwietlona jest drukarka, która ma byæ uåyta, a nastêpnie wybierz odpowiedni rozmiar papieru w polu [Papier:]. W systemie Mac OS X rozmiar papieru wybiera siê w polu [Rozmiar papieru]. Jeãli w polu [Drukarka:] nie jest wyãwietlona drukarka, która ma byæ uåyta, wybierz odpowiednià drukarkê. D Skonfiguruj ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Wyglàd okna dialogowego [Ustawienia strony] zaleåy od uåywanej aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dostarczane wraz z systemem Mac OS. Konfigurowanie drukowania z poziomu aplikacji A Otwórz plik, który ma byæ drukowany. B W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. C Upewnij siê, åe z listy [Drukarka] zostaâa wybrana wâaãciwa drukarka, a nastêpnie wprowadä jej ustawienia. D Skonfiguruj ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. 81

94 Konfigurowanie sterownika drukarki 2 82

95 3. Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF Moåna wysâaæ pliki PDF bezpoãrednio do drukarki w celu wydrukowania, bez koniecznoãci otwierania aplikacji obsâugujàcej pliki PDF. Waåne Ta funkcja moåe byæ uåywana tylko z oryginalnymi plikami Adobe PDF. Obsâuguje ona pliki PDF w wersji 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6. Pliki PDF utworzone przy uåyciu funkcji przezroczystoãci formatu PDF w wersji 1.4 nie mogà byæ drukowane. Pliki PDF utworzone przy uåyciu filtra szyfrowania i/lub funkcji obrazu z kolorem 16-bitowym formatu PDF w wersji 1.5 nie mogà byæ drukowane. Funkcje wystêpujàce wâàcznie w formacie PDF w wersji 1.6 nie sà kompatybilne. Niektóre typy skompresowanych plików PDF mogà nie byæ drukowane. Skonsultuj siê z przedstawicielem handlowym na temat obsâugiwanych typów plików. Podczas drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym mogà pojawiaæ siê bâêdy. Metoda drukowania Nastêpujàce procedury opisujà dwie metody bezpoãredniego drukowania PDF za pomocà programu DeskTopBinder Lite lub wprowadzania poleceñ. Korzystanie z programu DeskTopBinder Lite Instalacja programu DeskTopBinder Lite Poniåej opisano procedurê instalacji programu DeskTopBinder Lite. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. D Kliknij [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie naciãnij przycisk [Dalej >]. 83

96 Inne funkcje drukowania E Zastosuj siê do instrukcji wyãwietlanych na ekranie, aby zainstalowaæ program DeskTopBinder Lite. Jeãli po zainstalowaniu programu DeskTopBinder Lite bêdzie wymagane ponowne uruchomienie komputera, zrób to, po czym kontynuuj konfigurowanie. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku uruchom program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym na dysku CD-ROM. 3 Rozszerzenia programu DeskTopBinder Lite Aby móc bezpoãrednio drukowaæ pliki PDF, wykonaj poniåsze czynnoãci w celu rozszerzenia funkcji programu DeskTopBinder Lite. A W menu [Start] kliknij polecenie [Programy], [DeskTopBinder] i [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)]. B Gdy zostanie wyãwietlony [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)], wybierz opcjê [Start], a nastêpnie wielokrotnie kliknij przycisk [Dalej>], aå zostanie wyãwietlony ekran [Funkcja drukowania3]. C Na ekranie [Funkcja drukowania3], kliknij przycisk [Dodaj...], aby wyãwietliæ okno [Wâaãciwoãci wydruku PDF]. D Wybierz sterownik drukarki, kliknij przycisk [OK], a nastêpnie wielokrotnie przycisk [Dalej>], aå wyãwietlony zostanie przycisk [Zakoñcz]. Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Paleta funkcji Paleta funkcji zawiera przyciski do funkcji, które zostaây skonfigurowane przez rozszerzenie programu DeskTopBinder Lite. Przyciski te umoåliwiajà drukowanie plików systemu Windows, podglàd wydruków, konwertowanie obrazów i rejestrowanie skanerów dla dokumentów bez koniecznoãci uruchamiania programu DeskTopBinder Lite. Uåycie ich jest równieå moåliwe przez przeciàgniêcie pliku docelowego i upuszczenie go nad przyciskiem odpowiadajàcym wybranej funkcji. A Kliknij ikonê prawym przyciskiem myszy, a nastêpnie wybierz opcjê [Wâaãciwoãci...]. Wyãwietlony zostanie ekran Wâaãciwoãci. B Kliknij kartê [Zawartoãæ], zaznacz pole wyboru [ Wydruk PDF] znajdujàce siê w ãrodkowej czêãci, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Ekran [Wâaãciwoãci] zostanie zamkniêty, a do palety zostanie dodana ikona [ Wydruk PDFt]. 84

97 Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF Bezpoãredni druk pliku PDF Wykorzystaj poniåszà metodê, aby bezpoãrednio wydrukowaæ pliki PDF. A Przeciàgnij plik PDF, który ma byæ wydrukowany, nad ikonê Bezpoãredniego druku PDF w palecie i upuãæ go. B Wyãwietlone zostanie okno [Lista plików wyj. - Wydruk PDF]. Zaznacz plik PDF, który ma byæ wydrukowany i kliknij przycisk [OK]. Plik PDF zostanie wydrukowany. Drukowanie plików PDF zabezpieczonych hasâem 3 Wykonaj poniåszà procedurê, aby wydrukowaæ pliki PDF zabezpieczone hasâem. A W menu [Start] systemu Windows kliknij polecenie [Programy], [DeskTopBinder] i [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)]. B Gdy zostanie wyãwietlony [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)], wybierz opcjê [Start], a nastêpnie wielokrotnie kliknij przycisk [Dalej>], aå zostanie wyãwietlony ekran [Funkcja drukowania3]. C Na ekranie [Funkcja drukowania3], kliknij przycisk [Wâaãciwoãci], aby wyãwietliæ okno [Wâaãciwoãci wydruku PDF]. D Zaznacz pole wyboru [Uåyj hasâa PDF] znajdujàce siê w prawej dolnej czêãci ekranu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Kliknij wielokrotnie przycisk [Dalej>], aå wyãwietlony zostanie przycisk [Zakoñcz]. Kliknij przycisk [Zakoñcz], aby zamknàæ ekran [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)]. E Przy uåyciu funkcji przenieã-i-upuãæ przeciàgnij plik PDF, który chcesz wydrukowaæ, na ikonê palety bezpoãredniego druku PDF. F Wyãwietlone zostanie okno [Lista plików wyj. - Wydruk PDF]. Wybierz plik PDF, który ma byæ zamieniony na negatyw, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. G Zostanie wyãwietlony ekran [Wâaãciwoãci wydruku PDF]. Wpolu [Hasâo PDF:], znajdujàcym siê w prawej dolnej czêãci ekranu, wprowadä hasâo dla drukowanego pliku PDF, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Plik PDF zabezpieczony hasâem zostanie wydrukowany. 85

98 Inne funkcje drukowania 3 Waåne Przed drukowaniem pliku PDF zabezpieczonego hasâem wykonaj jednà z poniåszych czynnoãci: Wprowadä hasâo PDF w oknie Wâaãciwoãci bezpoãredniego druku PDF. Okreãl hasâo PDF wybierajàc opcjê [PDF:Zmieñ hasâo] wmenu [Menu PDF] na panelu operacyjnym drukarki. Jeãli hasâo w opcji [Hasâo grupy PDF] wmenu [Menu PDF] jest przypisane do programu DeskTopBinder Lite albo do panela operacyjnego drukarki, takie samo hasâo grupy naleåy przypisaæ do drugiego z tych elementów. 86

99 Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF Wâaãciwoãci bezpoãredniego druku PDF PL AQV703S 1. Nazwa ustawienia: Wyãwietla nazwê konfiguracji wtyczki (do 63 jednobajtowych znaków). 2. Zmieñ ikonê... Zmienia ikonê wyãwietlanà na pasku narzêdzi. 3. Drukarka: Wyãwietla listê sterowników RPCS, które obsâugujà bezpoãredni druk PDF. 4. Dupleks Drukuje na dwóch stronach arkusza. 5. Ukâad Drukuj wiele stron na jednym arkuszu. 6. Dziurkuj Dziurkuje wydrukowane arkusze. 7. Zszyj Zszywa ze sobà wydrukowane arkusze. 8. Wyãwietl to okno dialogowe przed wydrukiem Jeãli pole to jest zaznaczone, pojawia siê w trybie bezpoãredniego druku PDF. 9. Orientacja: Okreãla orientacjê oryginaâu. 10. Liczba kopii Okreãla liczbê kopii do wydruku. 11. Sortuj Uåyj, aby posortowaæ wydruki. 12. Zakres: Okreãla obszar do druku na kaådej stronie. 13. Rozdzielczoãæ: Okreãla rozdzielczoãæ drukowania. 14. Hasâo PDF: Jeãli plik PDF jest zabezpieczony hasâem, wprowadä je w tym polu. W innym przypadku plik nie zostanie wydrukowany. 15. Hasâo grupy: Jeãli do programu DeskTopBinder Lite i do drukarki przypisane jest hasâo grupy, wprowadä je w tym polu. W innym przypadku drukowanie nie bêdzie mogâo siê rozpoczàæ. 87

100 Inne funkcje drukowania Uåywanie poleceñ W systemie Windows i UNIX moåna bezpoãrednio drukowaæ pliki PDF, korzystajàc z poleceñ takich jak ftp, sftp i lpr. 3 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat drukowania za pomocà poleceñ w systemie Windows moåna znaleäæ na str. 265 Drukowanie plików bezpoãrednio zsystemu Windows. Szczegóâowe informacje na temat poleceñ systemu UNIX zawiera Dodatek UNIX. 88

101 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania Kontrola nieautoryzowanego kopiowania Moåna osadziæ wzory i tekst pod wydrukowanym tekstem w celu unikniêcia nieautoryzowanego kopiowania dokumentu. Kontrola nieautoryzowanego kopiowania zawiera dwie funkcje: [Ochrona danych przed kopiowaniem] i [Typ maski:]. Waåne Ta funkcja sâuåy do zapobiegania kopiowaniu poufnych dokumentów; nie uniemoåliwia ona nieautoryzowanego korzystania z informacji. Otwieranie okna Kontrola nieautoryzowanego kopiowania 3 A W sterowniku drukarki RPCS, otwórz okno [Preferencje drukowania...]. B Kliknij przycisk [Dodaj/zmieñ ustawienia niestandardowe...]. C Zaznacz pole wyboru [Nieautoryz. kopiow.]. D Kliknij przycisk [Kontrola ustawieñ...]. E Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanie okno Kontrola nieautoryzowanego kopiowania. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. Korzystanie z programu [Ochrona danych przed kopiowaniem] Moåna osadziæ wzór, ustawiajàc go w sterowniku drukarki. Ustawianie opcji [Ochrona danych przed kopiowaniem] w sterowniku drukarki Zaznacz pole wyboru [Ochrona danych przed kopiowaniem]. Moåna równieå wprowadziæ tekst w polu [Tekst:]. Nie moåna jednoczeãnie zaznaczyæ pola wyboru [Typ maski:]. Aby wydrukowaæ dokument chroniony za pomocà szarego nadruku, naleåy poprawnie skonfigurowaæ drukarkê. Skonsultuj siê z administratorem. 89

102 Inne funkcje drukowania Drukowanie dokumentu za pomocà opcji [Ochrona danych przed kopiowaniem] 3 g No Cop ng No Copying N ying No Copying No C pying No Copying No pying No Copying N opying No Copying Copying No Copying Copying No Copyin ying No Copy No Cop AJL030S 1. Ustawiony wzór i tekst sà drukowane. 2. Dokument jest kopiowany w kopiarce / urzàdzeniu wielofunkcyjnym z zainstalowanym opcjonalnym zespoâem ochrony kopiowanych danych. 3. Caây dokument jest pokryty szarym nadrukiem. W przypadku drukowania dokumentu z ustawionà opcjà [Ochrona danych przed kopiowaniem], drukarka nie wymaga zainstalowania opcjonalnego zespoâu ochrony kopiowanych danych. Zespóâ ochrony kopiowanych danych jest wymagany podczas kopiowania lub zapisywania dokumentu chronionego szarym nadrukiem. Obsâugiwany jest tylko sterownik drukarki RPCS. Nie moåna czêãciowo osadziæ wzoru i tekstu w dokumencie. Naleåy uåyæ papieru o rozmiarze mm (7 1 / / 2 cale) lub wiêkszego. Naleåy uåyæ papieru zwykâego lub makulaturowego o biaâoãci przynajmniej 70%. Drukowanie dwustronne moåe zakâócaæ dziaâanie tej funkcji w wyniku czego tekst i wzory bêdà widoczne przez papier. Opcjonalny zespóâ ochrony kopiowanych danych jest przeznaczony dla kopiarek / urzàdzeñ wielofunkcyjnych dostawcy. Nie moåe byæ zainstalowany w tej drukarce. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawiania opcji [Ochrona danych przed kopiowaniem] zawiera Pomoc sterownika drukarki. 90

103 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania Korzystanie z programu [Typ maski:] Moåna osadziæ wzory i tekst w dokumencie ustawiajàc je w sterowniku drukarki, aby zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu. 3 Ustawianie opcji [Typ maski:] w sterowniku drukarki Wybierz wzór na liãcie [Typ maski:], a nastêpnie wprowadä tekst w polu [Tekst:]. Moåna ustawiæ tylko opcjê [Tekst:], ale [Typ maski:] i [Tekst:] muszà byæ ustawione razem. Drukowanie dokumentu za pomocà opcji [Typ maski:] N g No Copy ng No Copying N ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N opying No Copying Copying No Copying o Copying No Copyin pying No Copy No Cop No C g No Copying ng No Copying No C ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N Copying No Copying Copying No Copyin Copying No Copyi ing No Copy Cop AJL031S 1. Ustawiony wzór i tekst sà drukowane jako rozjaãnione. 2. Dokument jest kopiowany w kopiarce / urzàdzeniu wielofunkcyjnym. 3. Ustawiony wzór i tekst stajà siê wyraänie widoczne. 91

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona PRZED INSTALACJĄ... OPROGRAMOWANIA 2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... WINDOWS 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... MACINTOSH 29 ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo