FAX Option Type Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów Przeczytaj uwaånie poniåszà instrukcjê, zanim zaczniesz korzystaæ z urzàdzenia i zachowaj jà na przyszâoãæ. W celu zapewnienia bezpiecznego i wâaãciwego uåytkowania urzàdzenia przed rozpoczêciem jego uåytkowania naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa, przeczytaj poniåszy podrêcznik przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby moåna byâo z niego szybko skorzystaæ. Uwagi Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Niektóre opcje mogà byæ niedostêpne w pewnych krajach. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Znaki handlowe Nazwy Microsoft i Outlook sà znakami handlowymi lub zastrzeåonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe i Acrobat sà zastrzeåonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Inne nazwy produktów wystêpujàce w tekãcie stosowane sà jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami handlowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków.

3 Instrukcje obsâugi urzàdzenia Wyszczególnione poniåej podrêczniki opisujà procedury obsâugi urzàdzenia. Opisy poszczególnych funkcji znajdujà siê w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki przewidziano dla okreãlonych typów urzàdzeñ. Do wyãwietlania podrêczników w plikach PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Do urzàdzenia doâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje ustawienia systemowe (takie jak ustawienia kasety na papier), Document Server i jego funkcje oraz rozwiàzywanie problemów. W tym podrêczniku omówiona zostaâa ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów tej maszyny. Opisuje funkcje bezpieczeñstwa, których mogà uåywaæ administratorzy, aby chroniæ dane lub zapobiec uåytkowaniu urzàdzenia przez osoby nieauprawnione. Przeczytaj równieå ten podrêcznik, aby zapoznaæ siê z procedurami rejestrowania administratorów oraz ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratora. Podrêcznik sieciowy (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Zawiera informacje o konfiguracji i uåytkowaniu drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz uåywaniu oprogramowania. Ten podrêcznik opisuje wszystkie modele i dlatego zawiera funkcje oraz ustawienia, które mogà nie byæ obecne w twoim modelu. Rysunki, ilustracje, funkcje oraz obsâugiwane systemy operacyjne mogà róåniæ siê od twojego modelu. Poradnik kopiowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe > (ten podrêcznik) (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie faksu. i

4 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane > (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestrowania ID. Poradnik drukowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje ustawienia systemowe, funkcje, rozwiàzywanie problemów i dziaâanie urzàdzenia w trybie drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite jest programem narzêdziowym znajdujàcym siê na dysku CD-ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji (plik PDF na dysku CD-ROM 2) Opisuje szczegóâowo instalacjê i ãrodowisko operacyjne programu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten moåna wyãwietliæ z okna dialogowego [Instalacja] podczas instalacji programu DeskTopBinder Lite. DeskTopBinder Wprowadzenie (plik PDF na dysku CD-ROM 2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten jest dodawany do menu [Start] podczas instalacji programu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link (plik PDF na dysku CD-ROM 2) Opisuje dziaâanie i funkcjê programu Auto Document Link zainstalowanego za pomocà programu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten jest dodawany do menu [Start] podczas instalacji programu DeskTopBinder Lite. Pozostaâe podrêczniki Dodatek PostScript 3 (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych sprzedawców lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) Na oznaczenie poniåszych programów uåywane sà ogólne nazwy: DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite i ScanRouter EX Professional (opcjonalny) oprogramowanie komunikacyjne ScanRouter SmartDeviceMonitor for Admin i SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/klient ii

5 SPIS TREÃCI Instrukcje obsâugi urzàdzenia...i Jak czytaæ ten podrêcznik...1 Symbole...1 Nazwy gâównych funkcji Pierwsze kroki Panel operacyjny...3 Informacje na wyãwietlaczu...5 Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków...6 Autoryzacja uåytkownika...8 Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà panelu operacyjnego)...8 Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà sterownika drukarki)...8 Logowanie (za pomocà panelu operacyjnego)...9 Wylogowanie (za pomocà panelu operacyjnego)...9 Logowanie (za pomocà sterownika drukarki)...10 Logowanie (za pomocà przeglàdarki internetowej)...10 Wylogowanie (za pomocà przeglàdarki internetowej) Wysyâanie faksów Umieszczanie oryginaâów...11 Ustawianie obszaru skanowania...13 Tryby transmisji...18 Przechodzenie pomiêdzy trybem nadawania z pamiêci i nadawania natychmiastowego...19 Nadawanie z pamiêci...20 Anulowanie nadawania z pamiêci...26 Przed skanowaniem oryginaâu...26 Podczas skanowania oryginaâu...26 Podczas wysyâania oryginaâu...27 Przed rozpoczêciem transmisji...28 Nadawanie natychmiastowe...30 Anulowanie nadawania natychmiastowego...33 Przed naciãniêciem przycisku {Start}...33 Po naciãniêciu przycisku {Start}...33 Potwierdzenie nadawania...34 Potwierdzenie na wyãwietlaczu...34 Potwierdzenie raportem...34 Nadawanie z pamiêci...34 Nadawanie natychmiastowe...34 Potwierdzenie em...35 Potwierdzenie raportem i em...35 Raport wyników komunikacji (nadawanie z pamiêci)...36 Raport wyników Nadawania Natychm. (nadawanie natychmiastowe)...36 iii

6 Ustawienia skanowania...38 Rozdzielczoãæ...38 Typ oryginaâu...40 Nasycenie obrazu (kontrast)...41 Zmienianie ustawieñ skanowania dla oryginaâów wielostronicowych...43 Przy umieszczaniu oryginaâów na szybie ekspozycyjnej...43 Gdy oryginaây umieszczane sà w opcjonalnym automatycznym podajniku dokumentów (ADF)...43 Okreãlanie odbiorcy...45 Wpisywanie numeru faksu...45 Pauza...46 Ton...47 Wpisywanie adresu Pomijanie serwera SMTP...49 Wpisywanie odbiorcy IP-Fax...50 Rejestrowanie wprowadzonych odbiorców w ksiàåce adresowej...52 Korzystanie z listy odbiorców do okreãlania pojedynczych odbiorców lub grup odbiorców...53 Wyszukiwanie odbiorcy...57 Wyszukiwanie wedâug nazwy odbiorcy...57 Wyszukiwanie wedâug numeru faksu...59 Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie wedâug odbiorcy IP-Fax...63 Wyszukiwanie wedâug serwera LDAP...65 Wybieranie numeru rejestracji...67 Odbiór...69 Zmienianie trybu odbioru...69 Odbieranie faksu w trybie odbioru rêcznego Korzystanie z funkcji faksu internetowego Funkcje faksu internetowego (przesyâanie po podaniu adresu )...71 Uwagi zwiàzane z faksem internetowym...72 Funkcje nie obsâugiwane przy przesyâaniu Funkcje nie obsâugiwane przy odbiorze Peâny tryb T Przesyâanie faksów internetowych...76 Pomijanie serwera SMTP...86 Potwierdzanie odbioru...87 Anulowanie przesyâania faksu internetowego...89 Przed skanowaniem oryginaâu...89 Podczas skanowania oryginaâu...89 Po zakoñczeniu skanowania oryginaâu...90 Odbieranie faksów internetowych...92 Automatyczny odbiór i...92 Rêczny odbiór wiadomoãci Odebrane dokumenty...94 Funkcje faksu internetowego (przesyâanie po podaniu adresu IP)...96 Uwagi dotyczàce uåytkowania funkcji IP-Fax...98 Funkcje niedostêpne w przypadku nadawania IP-Fax...98 iv

7 Wysyâanie przez IP-Fax Programowanie Ustawienia poczàtkowe i regulacje Rejestrowanie Edycja Usuwanie Rejestrowanie odbiorców faksu i docelowych folderów w ksiàåce adresowej Rozwiàzywanie problemów Regulacja gâoãnoãci Jeãli przycisk {Faks} jest podãwietlony na czerwono Po wyczerpaniu siê tonera Komunikaty o bâêdach i ich znaczenie Rozwiàzywanie problemów W przypadku wystàpienia bâêdów INDEKS v

8 vi

9 Jak czytaæ ten podrêcznik Symbole W tym podrêczniku zostaây uåyte nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Symbol ten oznacza potencjalne zagroåenie, które w przypadku korzystania z urzàdzenia w sposób nieprawidâowy i nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych tym symbolem moåe staæ siê przyczynà ãmierci lub powaånych obraåeñ. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami zawartymi w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa Podrêcznik ustawieñ ogólnych. R OSTRZEÅENIE: Symbol ten oznacza potencjalne zagroåenie, które w przypadku korzystania z urzàdzenia w sposób nieprawidâowy i nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych tym symbolem moåe staæ siê przyczynà mniej powaånych obraåeñ lub uszkodzenia mienia nie powodujàcego obraåeñ. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami zawartymi w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa Podrêcznik ustawieñ ogólnych. * Powyåsze informacje majà na celu zapewnienie bezpieczeñstwa uåytkownikom. Waåne Nieprzestrzeganie tych instrukcji moåe prowadziæ do zacinania siê papieru, zniszczenia oryginaâów lub utraty danych. Prosimy o zapoznanie siê z tymi instrukcjami. Przygotowaæ siê Symbol ten okreãla informacje, które naleåy uzyskaæ lub przygotowania, które naleåy poczyniæ przed przystàpieniem do uåytkowania. Symbol ten okreãla ãrodki ostroånoãci wymagane podczas pracy urzàdzenia lub dziaâania wymagane w razie wystàpienia bâêdu. Ograniczenia Symbol ten okreãla limity liczbowe, funkcje, które nie mogà wystêpowaæ jednoczeãnie lub sytuacje, w których dana funkcja nie moåe byæ uåyta. Zajrzeæ do instrukcji... Symbol ten oznacza odsyâacz. [ ] Przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. [ ] Klawisze i przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Nazwy gâównych funkcji Najwaåniejsze funkcje urzàdzenia sà okreãlane w niniejszej instrukcji nastêpujàco: Faks internetowy (przesyâanie po podaniu adresu ) Faks internetowy Faks internetowy (przesyâanie po podaniu adresu IP) IP-Fax 2

11 1. Pierwsze kroki Panel operacyjny W zaleånoãci od zainstalowanych opcji wyglàd panelu operacyjnego moåe siê róåniæ. Poniåszy rysunek dotyczy sytuacji, gdy zainstalowane sà wszystkie opcje. PL AJC001S 1. Wskaänik "Poâàczenie" Ãwieci podczas nadawania lub odbierania wiadomoãci. 2. Wskaänik "Dokument poufny" Ãwieci po odebraniu dokumentu do pamiêci w trybie odbiór poufny lub do skrzynki osobistej. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Miga podczas odbierania do pamiêci pliku blokady pamiêci. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 3. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Narzêdzia uåytkownika: Naciãnij go, aby przejãæ do narzêdzi uåytkownika. Programy narzêdziowe pozwalajà uåytkownikowi przystosowaæ ustawienia domyãlne do swoich potrzeb. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Licznik: Wyãwietla i drukuje âàcznà liczbê skopiowanych lub wydrukowanych stron. 4. Wskaäniki Pokazuje bâêdy i status urzàdzenia. L: Wskaänik "Poâàczenie z serwisem" x: Wskaänik "Zaciêcie" M: Wskaänik "Otwarta pokrywa" d: Wskaänik "Uzupeânij zszywki" D: Wskaänik "Uzupeânij toner" B: Wskaänik "Brak papieru" Patrz Panel operacyjny, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 5. Wyãwietlacz Sà na nim wyãwietlane wskazówki dla uåytkownika i informacje o stanie urzàdzenia. Tutaj wyãwietlane sà komunikaty. Patrz: str. 5 Informacje na wyãwietlaczu. 6. Przycisk {Sprawdzanie ustawieñ} Naciãniêcie tego przycisku przed naciãniêciem przycisku {Start} pozwala sprawdziæ ustawienia wybrane dla wysyâanego dokumentu. Patrz: str. 24 Sprawdzanie ustawieñ transmisji. 3

12 Pierwsze kroki 1 7. Przycisk {Program} Umoåliwia zaprogramowanie czêsto uåywanych ustawieñ i wywoâanie zaprogramowanych ustawieñ. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 8. Przycisk {Kasowanie ustawieñ} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne ustawienia. 9. Wskaänik Wâàczone Wskaänik ten ãwieci, gdy wâàczony jest wâàcznik operacyjny. Waåne Nie wyâàczaj przeâàcznika zasilania sieciowego, gdy wskaänik zasilania jest zapalony lub miga. Moåe to doprowadziæ do uszkodzenia twardego dysku. Jeãli gâówny przeâàcznik zasilania jest wâàczony, urzàdzenie bêdzie odbieraæ faksy nawet wtedy, gdy wskaänik "Wâàczone" jest zgaszony. 10. WskaänikZasilanie Wskaänik ten ãwieci, gdy wâàczony jest gâówny wâàcznik zasilania. Patrz Wâàczanie zasilania, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 11. Przeâàcznik operacyjny Naciãnij ten przycisk w celu wâàczenia zasilania (zapali siê wskaänik "Wâàczone"). Aby wyâàczyæ zasilanie, ponownie naciãnij ten przycisk (wskaänik "Wâàczone" zgaãnie). Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Przeâàcznik operacyjny nie dziaâa, jeãli wyãwietlane jest menu [Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje]. 12. Wskaänik przesyâania danych Miga gdy wykonywane sà funkcje przesyâania, drukowania, zapisywania w Document Server przy pomocy LAN- Fax Driver. 13. Wskaänik "Odebrano dokument" Ãwieci podczas odbierania dokumentu innego niå odbiór poufny lub plik blokowania pamiêci. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Ãwieci takåe podczas odbierania dokumentu przy opcji Ustawienia odbioru ustawionej na Zapisz. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 14. Wskaäniki stanu funkcji Ãwieci siê na zielono, kiedy dana funkcja jest aktywna. Ãwieci siê na czerwono, kiedy dana funkcja zostaâa przerwana. Naciãnij odpowiedni przycisk i zastosuj siê do instrukcji podanych na ekranie. 15. Przyciski funkcji Naciãnij przycisk {Kopiarka}, {Serwer dokumentów}, {Faks}, {Drukarka} lub {Skaner}, aby uruchomiæ danà funkcjê. Wyglàd wyãwietlacza zmieni siê odpowiednio. Wskaänik przy wybranej funkcji zaãwieci siê. 16. Przycisk {Uruchom odb. rêczny} Naciãnij ten przycisk, jeãli zostaâa ustawiona opcja Odbiór rêczny. Patrz: str. 70 Odbieranie faksu w trybie odbioru rêcznego. 17. Przycisk {Praca gâoãnomów.} Naciãnij ten przycisk, aby wybraæ numer po usâyszeniu sygnaâu w gâoãniku. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 4

13 Panel operacyjny 18. Przycisk {Pauza/Ponowne wybier.} Pauza: Sâuåy do wstawiania pauzy podczas wybierania numeru lub zapisywania numeru faksu. Pauza nie moåe byæ wstawiona jako pierwsza cyfra. Patrz: str. 46 Pauza. Ponowne wybieranie: Naciãnij ten przycisk w celu wybrania jednego z dziesiêciu ostatnich numerów. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 19. Przycisk {Ton} Naciãnij ten przycisk w celu wysyâania sygnaâów tonowych przez liniê impulsowà. Patrz: str. 47 Ton. Informacje na wyãwietlaczu 20. Przyciski numeryczne Sâuåà do wybierania numerów faksów i wprowadzania liczby kopii. 21. Przycisk {#} (przycisk Enter) Rejestruje wprowadzone dane lub ustawienia. 22. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Zeruj: Kasuje wprowadzone cyfry lub litery. Zatrzymaj: Przerywa bieåàcà operacjê (przesyâanie, skanowanie, kopiowanie lub drukowanie). 23. Przycisk {Start} Naciãnij go, aby wysâaæ faks lub wydrukowaæ raport bàdä listê. 1 Wyãwietlacz prowadzi ciê poprzez róåne czynnoãci, pokazuje komunikaty, stan urzàdzenia i odbiorców zapisanych na listach odbiorców. Zobacz Odbiorca faksu, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli naciãniesz {Faks} lub {Kasowanie ustawieñ} podczas dziaâania, urzàdzenie przejdzie w tryb stanu gotowoãci faksu. Kaåda wyãwietlana nazwa funkcji dziaâa jako klawisz wybierania, który moåesz wybraæ poprzez dotkniêcie lub wybranie funkcji. Gdy funkcja zostaâa wybrana, nazwa funkcji jest wyróåniona w nastêpujàcy sposób. Gdy funkcja nie moåe zostaæ wybrana, nazwa funkcji wyglàda w nastêpujàcy sposób. Urzàdzenie automatycznie powraca do stanu gotowoãci, jeãli nie jest uåywane przez okreãlony czas. Czas ten moåna ustawiæ przy uåyciu funkcji Czas auto. resetowania faksu. Zobacz Ustawienia zegara, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Urzàdzenie moåe automatycznie powracaæ do domyãlnego trybu po kaådej transmisji. Odpowiednie ustawienie moåna wybraæ w opcji [Przywracanie ustawieñ po zakoñczeniu skanowania] w menu Ust. ogólne/dostosuj. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 5

14 Pierwsze kroki Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków W zaleånoãci od zainstalowanych opcji zawartoãæ ekranu moåe siê róåniæ. 1 Wyãwietlacz poczàtkowy PL AJC002S 1. Umoåliwia wybór warunków skanowania i rozmiarów dokumentu. 2. Wyãwietla datê i godzinê, nazwê i numer faksu odbiorcy podczas transmisji oraz rozmiar oryginaâu. Gdy wâàczona jest autoryzacja uåytkownika, pojawi siê nazwa logowania uåytkownika. 3. Naciãnij ten przycisk, aby wprowadziæ lub dodaæ numer faksu, adres lub numer IP-Fax. Ustawienie faksu internetowego Wâàczone : Ustawienia IP-Fax, H.323, SIP Wâàczone : Ustawienia faksu internetowego Wâàczone i ustawienie IP-Fax, H.323, SIP Wâàczone : Korzystanie z funkcji faksu internetowego i IP-Fax wymaga podâàczenia opcjonalnego dysku twardego oraz moduâu skanera/drukarki. Ustawienia faksu internetowego moåna zmieniaæ w opcji Ustawienia w menu Ustawienia faksu. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Ustawienia funkcji IP-Fax moåna zmieniaæ w opcji Ustawienia IP- Fax w menu Ustawienia faksu. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 6

15 Panel operacyjny 4. Wyãwietla komunikaty i stan urzàdzenia. 5. Wyãwietla wpisany numer odbiorcy. Podczas dodawania odbiorców za pomocà przycisków numerycznych, naciãnij przycisk [Dodaj]. 6. Naciãnij, aby wyãwietliæ róåne informacje dotyczàce transmisji. 7. Sâuåy do przeâàczania miêdzy trybem nadawania z pamiêci a trybem nadawania natychmiastowego. Patrz: str. 19 Przechodzenie pomiêdzy trybem nadawania z pamiêci i nadawania natychmiastowego. 8. Wyãwietla przyciski skrótów dla czêsto uåywanych funkcji. Przyciski [Stan plików nadaw.] i [Stan plików odb.] sà zaprogramowane fabrycznie. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 9. Wyãwietla róåne funkcje wysyâania. Patrz str. 18 Tryby transmisji, Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 10. Wyãwietlone zostajà przyciski indeksów. Umoåliwiajà one przechodzenie do kolejnych stron (ekranów) listy odbiorców. Patrz: str. 54 Przechodzenie pomiêdzy indeksami list odbiorców. 11. Umoåliwia wyszukiwanie odbiorców na podstawie nazwy, numeru faksu, adresu lub numeru rejestracji. 12. Ikona wyãwietlana na przyciskach odbiorcy, którym przypisane zostaây stacje transferowe. 13. Ikona wyãwietlana na przyciskach odbiorców, którym przypisane zostaây grupy odbiorców. Patrz Rejestrowanie nazw w grupie, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 1 Aby powróciæ do trybu gotowoãci, wykonaj jednà z nastêpujàcych czynnoãci: Jeãli do opcjonalnego automatycznego podajnika dokumentów (ADF) wâoåony zostaâ dokument i nie zostaâ naciãniêty przycisk {Start}, wyjmij oryginaâ. Jeãli oryginaâ nie zostaâ wâoåony, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. Jeãli wâàczony jest tryb Narzêdzia uåytkownika, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 7

16 Pierwsze kroki Autoryzacja uåytkownika 1 Gdy wâàczona jest autoryzacja uåytkownika (autoryzacja kodu uåytkownika, autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji), wyãwietlony zostanie ekran autoryzacji. Dopóki nie zostanie wpisane prawidâowa nazwa i hasâo uåytkownika, nie bêdzie moåna skorzystaæ z urzàdzenia. Zaloguj siê, aby uåywaæ urzàdzenia i wyloguj siê po zakoñczeniu pracy. Sprawdä, czy siê wylogowaâeã, aby zapobiec uåytkowaniu urzàdzenia przez niepowoâane osoby. Uzyskaj swojà nazwê uåytkownika, hasâo i kod uåytkownika od administratora uåytkowników. Aby dowiedzieæ siê wiêcej informacji o róånych typach autoryzacji uåytkownika, skonsultuj siê z odpowiednimi administratorami. W przypadku autoryzacji kodu uåytkownika, wpisz numer zapisany w ksiàåce adresowej jako nazwê uåytkownika. Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà panelu operacyjnego) Gdy wâàczona jest autoryzacja uåytkownika, pojawi siê poniåszy ekran. Wpisz kod uåytkownika (osiem cyfr) i naciãnij [#]. Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà sterownika drukarki) Jeãli wâàczona jest autoryzacja uåytkownika, podaj kod uåytkownika w ustawieniach drukarki sterownika drukarki. Wiêcej szczegóâów znajduje siê w pomocy sterownika drukarki. 8

17 Panel operacyjny Logowanie (za pomocà panelu operacyjnego) Wykonaj poniåsze czynnoãci, aby zalogowaæ siê przy ustawionej autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji. A Naciãnij przycisk [Wprowadä] przy polu [Nazwa logowania uåytkown.]. 1 B Wpisz nazwê uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. C Naciãnij przycisk [Wprowadä] przy polu [Hasâo logowania]. D Wpisz hasâo do logowania, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Naciãnij przycisk [Logowanie]. Gdy uåytkownik zostaâ zalogowany, pojawi siê ekran funkcji, którà chcesz uåyæ. Wylogowanie (za pomocà panelu operacyjnego) Wykonaj poniåsze czynnoãci, aby wylogowaæ siê przy ustawionej autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Wylogowanie]. C Naciãnij przycisk [Tak]. D Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9

18 Pierwsze kroki Logowanie (za pomocà sterownika drukarki) 1 Jeãli wâàczona jest autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji, dokonaj ustawieñ szyfrowania we wâaãciwoãciach drukarki sterownika drukarki a nastêpnie podaj nazwê uåytkownika i hasâo. Wiêcej szczegóâów znajduje siê w pomocy sterownika drukarki. W przypadku logowania przez sterownik drukarki, nie jest wymagane wylogowanie. Logowanie (za pomocà przeglàdarki internetowej) Wykonaj poniåsze czynnoãci, aby zalogowaæ siê przy wâàczonej autoryzacji uåytkownika. Zaleca siê korzystanie z narzêdzia Web Image Monitor dziaâajàcego w tym samym ãrodowisku sieciowym, co opisywane urzàdzenie. W przeciwnym razie przeglàdarka internetowa moåe siê nie otworzyæ, a ponadto moåe wystàpiæ bâàd. A Kliknij [Logowanie]. B Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij [OK]. W celu autoryzacji kodu uåytkownika, wpisz kod uåytkownika w [Nazwa uåytkow.] anastêpnie kliknij [OK]. Instrukcje te mogà siê róåniæ w zaleånoãci od uåywanej przeglàdarki internetowej. Wylogowanie (za pomocà przeglàdarki internetowej) Kliknij przycisk [Wylogowanie], aby wylogowaæ siê przy wâàczonej autoryzacji uåytkownika. Zaleca siê korzystanie z narzêdzia Web Image Monitor dziaâajàcego w tym samym ãrodowisku sieciowym, co opisywane urzàdzenie. W przeciwnym razie przeglàdarka internetowa moåe siê nie otworzyæ, a ponadto moåe wystàpiæ bâàd. 10

19 2. Wysyâanie faksów Umieszczanie oryginaâów Umieãæ oryginaây na szybie ekspozycyjnej lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) we wâaãciwy sposób, zaleånie od rodzaju papieru (zobacz ilustracjê). Aby uzyskaæ wiêcej informacji o rodzajach oryginaâów oraz o ustawianiu rozmiarów oryginaâów, przeczytaj Poradnik kopiowania. Nie moåna uåywaæ [Oryginaâ specjalny] w trybie kopiowania. Patrz Umieszczanie oryginaâów, Poradnik kopiowania. Zwróæ uwagê, åe rozmiary oryginaâów wykrywane automatycznie mogà róåniæ siê nieznacznie od rozmiarów wymienionych w rozdziale Rozmiary wykrywane przez funkcjê automatycznego wyboru papieru dokumentu Poradnik kopiowania. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Ukâadanie oryginaâów o rozmiarach A4, B4 JIS (Japanese Industrial Standard), A3, 8 1 / 2" 11", 8 1 / 2 " 14" i 11" 17" Ukâadanie oryginaâów o rozmiarach A5 i B5 JIS 11

20 Wysyâanie faksów 2 Po umieszczeniu oryginaâów w sposób przedstawiony na powyåszych ilustracjach nagâówek faksu bêdzie u odbiorcy drukowany w nastêpujàcy sposób. *1 u góry faksu *2 z lewej strony faksu Zajrzeæ do instrukcji... str. 103 Ustawienia poczàtkowe i regulacje Ograniczenia Jeãli na szybie ekspozycyjnej umieãci siê oryginaây w formacie A5, nie zostanà one wykryte. Umieãæ oryginaây w formacie A5 w automatycznym podajniku dokumentów. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Aby skanowaæ kilka oryginaâów za pomocà automatycznego podajnika dokumentów (ADF), uâóå je na stosie. Postaæ wyjãciowa wysyâanego faksu po stronie odbiorcy zaleåy od rozmiaru i kierunku uâoåenia papieru w urzàdzeniu odbierajàcym. Gdy odbiorca nie uåywa papieru o tym samym rozmiarze lub kierunku uâoåenia, co oryginaâ, faks moåe zostaæ zmniejszony, przyciêty po obu stronach albo podzielony na dwa lub wiêkszà liczbê arkuszy. Przed wysâaniem waånego oryginaâu spytaj odbiorcê o rozmiar i kierunek uâoåenia papieru w jego urzàdzeniu. Gdy ma byæ wysâany oryginaâ o nietypowym (tj. niestandardowym) rozmiarze lub czêãæ wiêkszego oryginaâu, moåna dokâadnie okreãliæ obszar skanowania. Patrz: str. 13 Ustawianie obszaru skanowania. Oryginaây o niestandardowych rozmiarach sà skanowane jako oryginaây o rozmiarach standardowych, co moåe powodowaæ u odbiorcy powstawanie pustych marginesów lub obcinanie krawêdzi obrazu. W przypadku zdefiniowania obszaru skanowania, zeskanowany zostanie tylko ten obszar, bez wzglêdu na rzeczywisty rozmiar oryginaâu. Aby przesâaæ oryginaâ o dâugoãci wiêkszej niå 420 mm (17"), naleåy dokonaæ jednego z poniåszych ustawieñ, a nastêpnie zeskanowaæ oryginaâ za pomocà automatycznego podajnika dokumentów (w przypadku zaciêcia oryginaâ moåe ulec uszkodzeniu, poniewaå skanowanie nie jest w tym trybie zatrzymywane): Okreãl obszar w opcji Obszar skanowania. Patrz: str. 13 Ustawianie obszaru skanowania. Wybierz tryb dâugich dokumentów za pomocà parametrów uåytkownika. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 14, bit 1). Dokumenty dâuåsze niå 800 mm (32") naleåy wysyâaæ, korzystajàc z funkcji nadawania z pamiêci (nadawanie natychmiastowe moåe nie byæ moåliwe). 12

21 Umieszczanie oryginaâów Jeãli oryginaâ zatnie siê w urzàdzeniu, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ostroånie wyjmij oryginaâ. Przed umieszczeniem oryginaâu upewnij siê, åe caây tusz, pâyn korekcyjny itp. wyschây caâkowicie. Jeãli sà jeszcze mokre, na szybie ekspozycyjnej zostanà ãlady i bêdà one widoczne na otrzymanym obrazie. Jeãli oryginaâ w formacie A4 lub LT (8 1 / 2 " 11") zostanie umieszczony poziomo, przed wysâaniem faksu urzàdzenie obróci obraz o 90 stopni. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Istnieje moåliwoãæ wysâania pierwszej strony z szyby ekspozycyjnej, a pozostaâych stron z ADF. Nie moåna zmieniæ z ADF na szybê ekspozycyjnà. Jeãli wysyâasz z pamiêci, patrz str. 23 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej. Jeãli wysyâasz natychmiast, patrz str. 32 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej. W przypadku uåywania funkcji faksu internetowego oryginaây sà przesyâane w szerokoãci A4. Oryginaây wiêksze niå format A4 sà zmniejszane do szerokoãci A4. Jeãli urzàdzenie odbiorcy jest zgodne z peânym trybem T.37, oryginaây sà wysyâane z szerokoãcià podanà w ksiàåce adresowej. Patrz: str. 74 Peâny tryb T.37. W przypadku oprawionych oryginaâów (ksiàåki, czasopisma itp.), moåna wybraæ w parametrach uåytkownika, czy najpierw zostanie wysâana strona lewa czy prawa. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 06, bit 6). 2 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat umieszczania oryginaâów dwustronnych zawiera Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Dozwolone rodzaje oryginaâów sà opisane w Poradniku faksowania <Funkcje zaawansowane>. Ustawianie obszaru skanowania Na ogóâ oryginaâ jest skanowany w rozmiarze odpowiednim do automatycznie wykrytego rozmiaru. Jeãli obszar skanowania jest okreãlony, oryginaâ jest skanowany zgodnie z ustawieniami. W ten sposób oryginaây moåna przesyâaæ bez zbêdnych obszarów lub pustych marginesów. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Autodetekcja Rozpoznaje rozmiar pierwszej strony i skanuje wszystkie strony przy uåyciu tego rozmiaru. Jeãli urzàdzenie nie moåe rozpoznaæ rozmiaru oryginaâu, na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat z åàdaniem potwierdzenia. Umieãæ oryginaâ ponownie. 13

22 Wysyâanie faksów Standardowy Oryginaâ jest skanowany zgodnie z okreãlonym rozmiarem, niezaleånie od rozmiaru rzeczywistego. Moåna wybraæ nastêpujàce rozmiary: A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L i 11" 17"L. 2 Obszar Wpisz obszar skanowania. Niezaleånie od rzeczywistego rozmiaru oryginaâu, skanowany jest tylko okreãlony obszar. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Aby anulowaæ zdefiniowany obszar skanowania, wybierz opcjê [Autodetekcja]. Patrz: str. 16 Wykrywanie automatyczne. A Zaâaduj oryginaây i wybierz odpowiednie ustawienia skanowania. Jeãli w ADF umieszczane sà dokumenty o róånych rozmiarach, ustaw prowadnicê dokumentów dla najwiêkszego oryginaâu. Obraz maâych oryginaâów moåe byæ nieco nachylony, poniewaå dokumentów takich nie moåna dokâadnie wyrównaæ do prowadnicy dokumentów. B Naciãnij przycisk [Obszar skanowania]. C Zaznacz obszar skanowania. 14

23 Umieszczanie oryginaâów Okreãlanie rozmiarów standardowych A Naciãnij przycisk [Standardowy]. 2 B Naciãnij przycisk odpowiadajàcy rozmiarowi wysyâanych oryginaâów, a nastêpnie przycisk [OK]. 8 1 / 2 " 11" oznacza format LT. 8 1 / 2 " 14" oznacza format LG. 11" 17" oznacza format DLT. C Naciãnij przycisk [OK]. Wybrany rozmiar jest widoczny powyåej podãwietlonego [Obszar skanowania]. 15

24 Wysyâanie faksów Okreãlanie zaprogramowanych rozmiarów A Naciãnij przycisk [Obszar 1] lub [Obszar 2]. 2 B Naciãnij przycisk [OK]. Obszar 1 lub Obszar 2 pojawi siê powyåej podãwietlonego napisu [Obszar skanowania]. Wykrywanie automatyczne A Upewnij siê, åe wybrane jest ustawienie [Autodetekcja]. Jeãli nie, naciãnij przycisk [Autodetekcja]. 16

25 Umieszczanie oryginaâów B Naciãnij przycisk [OK]. 2 Autodetekcja pojawi siê powyåej napisu [Obszar skanowania]. D Okreãl odbiorcê i naciãnij przycisk {Start}. 17

26 Wysyâanie faksów Tryby transmisji 2 W urzàdzeniu dostêpne sà dwa typy transmisji: Nadawanie z pamiêci Nadawanie natychmiastowe Nadawanie z pamiêci Przesyâanie rozpoczyna siê automatycznie po zapisaniu oryginaâu w pamiêci. Jest to bardzo wygodne, gdy uåytkownik spieszy siê i chce zabraæ dokument ze sobà. Moåna równieå wysâaæ ten sam oryginaâ do wielu odbiorców. Patrz: str. 24 Kolejnoãæ rozsyâania. Nadawanie natychmiastowe Urzàdzenie natychmiast wybiera numer odbiorcy i wysyâa oryginaâ w miarê skanowania. Jest to bardzo wygodna metoda, gdy uåytkownik chce szybko wysâaæ oryginaâ, lub gdy chce sprawdziæ poâàczenie z danym odbiorcà. W tym trybie transmisji oryginaâ nie jest zapisywany w pamiêci. Moåna okreãliæ tylko jeden adres. 18

27 Tryby transmisji Przechodzenie pomiêdzy trybem nadawania z pamiêci i nadawania natychmiastowego Sprawdä na wyãwietlaczu, który tryb jest aktywny. Tryb transmisji moåna zmieniæ, naciskajàc przycisk [Nadaw. natychm.] lub [Nadaw. z pamiêci]. 2 Moåna wybraæ domyãlny tryb transmisji (nadawanie z pamiêci lub nadawanie natychmiastowe) wybierany po wâàczeniu zasilania lub naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 19

28 Wysyâanie faksów Nadawanie z pamiêci Tryb nadawania z pamiêci obsâuguje funkcjê zwykâego faksu, faksu internetowego i IP-Fax. 2 Waåne Jeãli nastàpi awaria zasilania (wyâàczony zostanie gâówny wâàcznik zasilania) lub urzàdzenie zostanie odâàczone od sieci zasilajàcej przez okoâo godzinê, wszystkie dokumenty zapisane w pamiêci zostanà utracone. Natychmiast po wâàczeniu gâównego wâàcznika zasilania zostanie wydrukowany Raport awarii zasilania, na podstawie którego moåna okreãliæ, które pliki zostaây usuniête. Zwykâe wyâàczenie urzàdzenia wyâàcznikiem nie powoduje utraty zapisanych dokumentów. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. W przypadku wysyâania waånych dokumentów zalecane jest skontaktowanie siê z odbiorcà i potwierdzenie odbioru. Ograniczenia Zapeânienie pamiêci (0% w pozycji [Informacje] na wyãwietlaczu) uniemoåliwi nadawanie z pamiêci. Naleåy wtedy zastosowaæ nadawanie natychmiastowe. Maksymalna liczba odbiorców na kaåde nadawanie z pamiêci: 500. Caâkowita liczba odbiorców oczekujàcych dokumentów w pamiêci: 500. Jeãli liczba zaprogramowanych numerów odbiorców przekroczy 500, bêdzie moåna tylko wykonywaæ Nadawanie natychmiastowe. Maksymalna liczba dokumentów przechowywanych do nadawania z pamiêci: 400. Liczba stron mieszczàcych siê w pamiêci zaleåy od obrazów oryginaâu i od ustawieñ skanowania. Moåna zapisaæ do 320 standardowych stron (arkusz ITU-T #1, rozdzielczoãæ: standardowa, typ oryginaâu: tekst). Jeãli zainstalowane jest opcjonalne rozszerzenie pamiêci, w pamiêci mieãci siê maksymalnie 2240 standardowych stron. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat potwierdzania wyniku transmisji, patrz str. 34 Potwierdzenie nadawania. Moåna jednoczeãnie wybraæ numer faksu, adres i numer IP-Fax. Zajrzeæ do instrukcji... str. 76 Przesyâanie faksów internetowych str. 99 Wysyâanie przez IP-Fax 20

29 Nadawanie z pamiêci A Upewnij siê, åe wybrane jest ustawienie [Nadaw. z pamiêci]. 2 B Umieãæ oryginaâ. Oryginaây moåna âadowaæ do podajnika dokumentów lub umieszczaæ na szybie ekspozycyjnej aå do naciãniêcia przycisku {Start}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Umieszczanie oryginaâów C Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... str. 38 Ustawienia skanowania str. 40 Typ oryginaâu str. 41 Nasycenie obrazu (kontrast) D Wybierz odbiorcê. Aby zrezygnowaæ z rozsyâania, przejdä do punktu G. 21

30 Wysyâanie faksów Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä prawidâowy numer. 2 Zajrzeæ do instrukcji... str. 45 Wpisywanie numeru faksu str. 48 Wpisywanie adresu str. 50 Wpisywanie odbiorcy IP-Fax str. 53 Korzystanie z listy odbiorców do okreãlania pojedynczych odbiorców lub grup odbiorców Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> E W przypadku wysyâania tego samego oryginaâu do wielu odbiorców (rozsyâanie), naciãnij przycisk [Dodaj], aby wybraæ odbiorców. Naciskanie przycisku [Dodaj] nie jest wymagane w przypadku dodawania odbiorcy z listy odbiorców. Aby dodatkowo upewniæ siê, åe odbiorca zostaâ dodany, w menu parametrów uåytkownika moåna ustawiæ urzàdzenie w taki sposób, aby kaådorazowe dodanie odbiorcy wymagaâo naciãniêcia przycisku [Dodaj]. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 17, bit 2). F Wybierz odbiorcê. 22

31 Nadawanie z pamiêci Naciãniêcie przycisku przeâàcza miêdzy listà zawierajàcà numery faksów, listà zawierajàcà adresy oraz listà zawierajàcà numery IP- Fax odbiorców. Aby okreãliæ innego odbiorcê, powtórz czynnoãci z punktów E i F. G Naciãnij przycisk {Start}. Nie podnoã automatycznego podajnika dokumentów podczas skanowania oryginaâów. Urzàdzenie rozpocznie wybieranie numeru odbiorcy. Po zakoñczeniu skanowania wyãwietlacz powraca do ekranu gotowoãci. 2 -Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej A Upewnij siê, åe wybrane jest ustawienie [Nadaw. z pamiêci]. B Umieãæ pierwszà stronê oryginaâu na szybie ekspozycyjnej stronà zadrukowanà do doâu. C Wybierz odbiorcê. D Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. E Naciãnij przycisk {Start}. Rozpoczyna siê drukowanie. F Umieãæ nastêpny oryginaâ na szybie ekspozycyjnej przed upâywem 60 sekund od zakoñczenia skanowania poprzedniego oryginaâu. G Powtórz czynnoãci z punktów D - F dla wszystkich oryginaâów. H Umieãæ ostatni oryginaâ, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. Urzàdzenie rozpocznie wybieranie numeru odbiorcy, a nastêpnie transmisjê. 23

32 Wysyâanie faksów 2 -Sprawdzanie ustawieñ transmisji Na wyãwietlaczu moåna sprawdziæ ustawienia transmisji (np. odbiorcê i tryb transmisji). A Naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}, a nastêpnie sprawdä ustawienia transmisji. ZLBS040E Wskazania wyãwietlacza bêdà nastêpujàce. Naciãniêcie przycisku przeâàcza miêdzy listà zawierajàcà numery faksów, listà zawierajàcà adresy oraz listà zawierajàcà numery IP- Fax odbiorców. B Po sprawdzeniu ustawieñ na wyãwietlaczu naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. Wyãwietlacz powraca do stanu sprzed naciãniêcia przycisku {Sprawdzanie ustawieñ}. -Kolejnoãæ rozsyâania Jeãli jeden dokument ma zostaæ przesâany do kilku odbiorców (rozsyâanie), kopie dokumentu sà wysyâane w kolejnoãci wybierania numerów. Jeåeli dokument nie mógâ zostaæ przesâany, urzàdzenie powtórzy wybieranie numeru tego odbiorcy po wybraniu ostatniego numeru wskazanego dla funkcji rozsyâania. Na przykâad jeãli zaprogramowano rozsyâanie do czterech odbiorców od A do D, a linie odbiorców A i C byây zajête, urzàdzenie wybiera odbiorców w nastêpujàcej kolejnoãci: A, B, C, D, A i C. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. W celu sprawdzenia przebiegu transmisji naleåy wydrukowaæ listê przesyâanych plików. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Jeãli zainstalowano opcjonalny moduâ interfejsu G3, moåna skorzystaæ z funkcji jednoczesnego rozsyâania faksów za pomocà róånych linii telefonicznych. 24

33 Nadawanie z pamiêci -Kolejnoãæ nadawania z pamiêci Jeãli podczas rozsyâania do kilku odbiorców zostanie uaktywniona druga transmisja, faksy sà przesyâane na przemian do poszczególnych pozostaâych odbiorców w ramach pierwszej i drugiej transmisji. Przykâadowo jeãli zostanie zdefiniowane rozsyâanie do odbiorców A i B, a nastêpnie kolejne rozsyâanie do odbiorców C i D (w trakcie transmisji do odbiorcy A), urzàdzenie wysyâa faksy w nastêpujàcej kolejnoãci: A, C, B i D. Jeãli poprzedni i nastêpny plik sà w stanie oczekiwania, one takåe sà wysyâane w tej samej kolejnoãci. 2 25

34 Wysyâanie faksów Anulowanie nadawania z pamiêci 2 Tryb ten moåna anulowaæ w ten sam sposób w przypadku, gdy: jednoczeãnie okreãlono odbiorcê faksu, odbiorcê faksu internetowego iodbiorcê IP-Fax. podano jedynie odbiorcê faksu internetowego lub odbiorcê IP-Fax. Przed skanowaniem oryginaâu Procedura ta sâuåy do anulowania transmisji przed naciãniêciem przycisku {Start}. A Naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. ZLBS050E Po umieszczeniu oryginaâów w podajniku ADF moåna anulowaæ przesyâanie, wyjmujàc dokumenty z urzàdzenia. Podczas skanowania oryginaâu Procedura ta sâuåy do anulowania przesyâania po naciãniêciu przycisku {Start}. A Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Urzàdzenie zatrzyma skanowanie. Skanowanie moåna takåe anulowaæ poprzez naciãniêcie przycisku [Zatrzymaj skanow.]. Podczas anulowania operacji, skanowanie moåe zostaæ dokoñczone. 26

35 Anulowanie nadawania z pamiêci Podczas wysyâania oryginaâu Jeãli podczas wykonywania tej procedury transmisja zostanie zakoñczona, nie zostanie ona anulowana. Anulowanie dokumentu podczas wysyâania spowoduje przerwanie transmisji natychmiast po zakoñczeniu tej procedury. Jednak niektóre strony dokumentu mogây do tego czasu zostaæ wysâane i odebrane przez odbiorcê. A Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. 2 Nadawanie z pamiêci moåna równieå anulowaæ naciskajàc przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. B Zaznacz plik, którego wysyâanie chcesz anulowaæ. Jeãli wymagany dokument nie jest widoczny, naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby go odnaleäæ. W niektórych przypadkach nie moåna wybraæ odbiorcy, który ma oznaczenie *, w zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa. 27

36 Wysyâanie faksów C Naciãnij przycisk [Zatrzymaj nadawanie]. 2 Aby anulowaæ przesyâanie kolejnego dokumentu, powtórz czynnoãci zpunktów B i C. Aby anulowaæ wstrzymanie przesyâania, naciãnij przycisk [Zapisz]. D Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostanie ekran trybu gotowoãci. Przed rozpoczêciem transmisji Procedura ta sâuåy do anulowania transmisji po zakoñczeniu skanowania oryginaâu. Aby anulowaæ transmisjê do niektórych odbiorców, do który wysyâany jest faks, zobacz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. A Naciãnij przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. Zostanie wyãwietlona lista zapisanych plików, które sà wysyâane lub oczekujà na wysâanie. 28

37 Anulowanie nadawania z pamiêci B Zaznacz plik, którego wysyâanie chcesz anulowaæ. 2 Jeãli wymagany dokument nie jest widoczny, naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby go odnaleäæ. W niektórych przypadkach nie moåna wybraæ odbiorcy, który ma oznaczenie *, w zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa. C Naciãnij przycisk [Zatrzymaj nadawanie]. Aby anulowaæ przesyâanie kolejnego dokumentu, powtórz czynnoãci zpunktów B i C. Aby anulowaæ wstrzymanie przesyâania, naciãnij przycisk [Zapisz]. D Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostanie ekran trybu gotowoãci. 29

38 Wysyâanie faksów Nadawanie natychmiastowe 2 Ograniczenia Funkcja faksów internetowych zawsze wykorzystuje nadawanie z pamiêci, przy którym przesyâanie rozpoczyna siê automatycznie po zapisaniu dokumentów w pamiêci. Jeãli dla faksu internetowego wybrane zostanie nadawanie natychmiastowe, przy wpisywaniu adresu tryb transmisji zostanie automatycznie zmieniony na nadawanie z pamiêci. Dokumenty nie sà zapisywane w pamiêci. Nie moåna wysâaæ tej samej wiadomoãci do wielu odbiorców (rozsyâanie). Rozsyâanie jest moåliwe tylko w trybie nadawania z pamiêci. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat potwierdzania wyniku transmisji, patrz str. 34 Potwierdzenie nadawania. A Upewnij siê, åe wybrane jest ustawienie [Nadaw. natychm.]. B Umieãæ oryginaâ. Oryginaâ moåna zaâadowaæ w dowolnym czasie przed naciãniêciem przycisku {Start}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Umieszczanie oryginaâów C Wybierz odpowiednie ustawienia skanowania. 30

39 Nadawanie natychmiastowe Zajrzeæ do instrukcji... str. 38 Ustawienia skanowania D Wybierz odbiorcê. 2 Ograniczenia Nie moåna uåywaæ grup w nadawaniu natychmiastowym. Urzàdzenie automatycznie zmienia na nadawanie z pamiêci. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä prawidâowy numer. Zajrzeæ do instrukcji... str. 45 Wpisywanie numeru faksu str. 50 Wpisywanie odbiorcy IP-Fax str. 45 Okreãlanie odbiorcy Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> E Naciãnij przycisk {Start}. Urzàdzenie rozpocznie wybieranie numeru odbiorcy. Nie podnoã automatycznego podajnika dokumentów podczas skanowania oryginaâów. Po zakoñczeniu transmisji wyãwietlacz powraca do trybu gotowoãci. 31

40 Wysyâanie faksów 2 -Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej A Upewnij siê, åe wybrane jest ustawienie [Nadaw. natychm.]. B Umieãæ pierwszà stronê oryginaâu na szybie ekspozycyjnej, stronà zadrukowanà do doâu. C Wybierz odbiorcê. D Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. E Naciãnij przycisk {Start}. F Umieãæ nastêpny oryginaâ na szybie ekspozycyjnej przed upâywem 10 sekund od zakoñczenia skanowania poprzedniego oryginaâu. G Powtórz czynnoãci z punktów D - F dla wszystkich oryginaâów. H Umieãæ ostatni oryginaâ, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. 32

41 Anulowanie nadawania natychmiastowego Anulowanie nadawania natychmiastowego Przed naciãniêciem przycisku {Start} Procedura ta sâuåy do anulowania transmisji przed naciãniêciem przycisku {Start}. A Naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. 2 ZLBS050E Jeãli dokumenty umieszczone sà w podajniku ADF, nadawanie natychmiastowe moåna równieå anulowaæ, wyjmujàc dokumenty z urzàdzenia. Po naciãniêciu przycisku {Start} Procedura ta sâuåy do anulowania przesyâania po naciãniêciu przycisku {Start}. A Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wyjmij oryginaâ. Nadawanie natychmiastowe moåna równieå anulowaæ naciskajàc przycisk [Zatrzymaj nadawanie]. Jeãli podczas wykonywania tej procedury transmisja zostanie zakoñczona, nie zostanie ona anulowana. 33

42 Wysyâanie faksów Potwierdzenie nadawania Potwierdzenie nadawania moåna uzyskaæ na wyãwietlaczu, w postaci raportu lub pocztà . 2 Potwierdzenie na wyãwietlaczu Skorzystaj z funkcji Stan plików nadawania. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Potwierdzenie raportem Wydrukuj raporty, aby uzyskaæ potwierdzenie. Nadawanie z pamiêci Jeãli dokumentu nie moåna wysâaæ, zostanie automatycznie wydrukowany Raport awarii komunikacji. Moåna równieå skorzystaæ z Raportu wyników komunikacji, aby sprawdziæ wyniki poszczególnych transmisji niezaleånie od stanu. Raport jest drukowany po zakoñczeniu kaådego nadawania z pamiêci, jeãli wâàczono go w parametrach uåytkownika. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 03, bit 0). Raport moåna równieå wydrukowaæ poprzez przypisanie funkcji Raport statusu nadawania przyciskowi skrótu i naciãniêcie tego przycisku podczas okreãlania odbiorcy. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Po wâàczeniu Raportu wyników komunikacji wyâàczany jest Raport awarii komunikacji. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Patrz: str. 36 Raport wyników komunikacji (nadawanie z pamiêci). Nadawanie natychmiastowe Wynik moåna potwierdziæ za pomocà Raportu rezultatów Nadawania Natychm. Wybierz w parametrach uåytkownika, aby drukowaæ ten raport. Raport jest drukowany po kaådym zakoñczonym nadawaniu natychmiastowym. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 03, bit 5). Raport moåna równieå wydrukowaæ poprzez przypisanie funkcji Raport statusu nadawania przyciskowi skrótu i naciãniêcie tego przycisku podczas okreãlania odbiorcy. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Patrz: str. 36 Raport wyników Nadawania Natychm. (nadawanie natychmiastowe). 34

43 Potwierdzenie nadawania Potwierdzenie em Funkcja Rezultaty TX umoåliwia wysyâanie raportów na komputer uåytkownika pocztà , w postaci dziennika. Dostêpne sà nastêpujàce raporty: Raport wyników komunikacji. Raport rezultatów Nadawania Natychm. Raport kasowania nadawania z Pollingiem. Raport odbioru z Pollingiem. Przyporzàdkowanie funkcji Rezultaty TX przyciskowi skrótu pozwala po zakoñczeniu kaådej transmisji przesyâaæ jej rezultaty pocztà . Ponadto moåna za pomocà opcji Ustawienia nadawcy przysyâaæ rezultaty transmisji na zarejestrowane wczeãniej adresy nadawców. W przypadku przesyâania faksów z komputera moåna okreãliæ za pomocà sterownika LAN-Fax, czy do komputera ma byæ wysyâany Raport rezultatów LAN-Fax. 2 Przygotowaæ siê Wczeãniej naleåy zarejestrowaæ adresy odbiorców, do których ma byæ przesyâany raport, na liãcie odbiorców. Zobacz Odbiorca faksu, Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Podczas korzystania z funkcji Rezultaty TX przypisanej przyciskowi skrótu naleåy wybraæ odbiorcê powiadomienia z listy odbiorców faksów internetowych. Podczas korzystania z funkcji Ustawienia nadawcy przypisanej przyciskowi skrótu naleåy wybraæ nadawcê z listy odbiorców faksów internetowych. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Potwierdzenie raportem i em Rezultaty transmisji moåna potwierdzaæ jednoczeãnie za pomocà funkcji Rezultaty TX , która pozwala przesyâaæ rezultaty pocztà , oraz Raportu wyników komunikacji drukowanego przez urzàdzenie. Parametry uåytkownika pozwalajà okreãliæ, czy majà byæ stosowane obie metody. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 10, bit 6). 35

44 Wysyâanie faksów Raport wyników komunikacji (nadawanie z pamiêci) 2 Raport ten jest drukowany po zakoñczeniu nadawania z pamiêci i umoåliwia sprawdzenie rezultatu transmisji. Jeãli funkcjê Rezultaty TX przypisano przyciskowi skrótu, moåna okreãliæ, czy po zakoñczeniu transmisji raport ma byæ przesyâany pocztà . Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Jeãli okreãlono kilku odbiorców, raport jest drukowany po wysâaniu faksu do wszystkich odbiorców. Jeãli urzàdzenie skonfigurowano w taki sposób, aby nie drukowaæ raportu, a wysyâanie faksu nie powiedzie siê, drukowany jest Raport awarii komunikacji. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 03, bit 0). Moåna okreãliæ, czy w raporcie ma byæ umieszczany fragment oryginalnego obrazu. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 04, bit 7). Aby wyãwietliæ raport bez znieksztaâcenia tekstu, naleåy wybraæ w programie pocztowym czcionkê o jednakowej szerokoãci. Odbiorcê moåna wyãwietliæ za pomocà parametrów uåytkownika. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 04, bit 4). Nadawcê moåna wyãwietliæ za pomocà parametrów uåytkownika. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (przeâàcznik 04, bit 5). W kolumnie Strona znajduje siê informacja o caâkowitej liczbie stron. W kolumnie Nie wysâany podana jest liczba stron, których wysâanie nie powiodâo siê. Symbol -- oznacza, ze faks internetowy zostaâ wysâany do serwera pocztowego zapisanego w urzàdzeniu. Nie oznacza to jednak, åe wiadomoãæ zostaâa dostarczona. Raport wyników Nadawania Natychm. (nadawanie natychmiastowe) Wâàczenie tej funkcji powoduje drukowanie raportu po kaådym nadawaniu natychmiastowym. Pozwala to zarejestrowaæ informacjê o tym, czy transmisja zakoñczyâa siê pomyãlnie. Jeãli urzàdzenie skonfigurowano w taki sposób, aby nie drukowaæ raportu, a wysyâanie faksu nie powiedzie siê, drukowany jest Raport bâêdów. Jeãli funkcjê Rezultaty TX przypisano przyciskowi skrótu, moåna okreãliæ, czy po zakoñczeniu transmisji raport ma byæ przesyâany pocztà . Patrz Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 36

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl MIKSTE ul.wojkowicka - CzeladŸ tel. () fax. () info@mikster.pl nr seryjny:... STACJA ZLEWCZA SZ- Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu. Gwarancji udziela siê na

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Wersja 0 POL Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć? Który podręcznik? Co zawiera? Gdzie jest? Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji 1. Ustalamy ile komputerów będziemy wykorzystywać do użytkowania programów Compas LAN i EQU. Jeśli komputerów jest więcej niż jeden musimy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo