Printer/Scanner Unit Type Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki Uåywanie serwera dokumentów Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Bezpiecznie i prawidâowe korzystanie wymaga równieå wczeãniejszego zapoznania siê z zasadami bezpieczeñstwa.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik ten powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek gdyby zaszâa nagâa koniecznoãæ skorzystania z niego. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, trat bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy åadnej odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ, czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje oznaczeñ wielkoãci. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja metryczna. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker oraz Adobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS i True Type sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc, zastrzeåonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Rendezvous jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Nazwa handlowa Bluetooth i logo naleåà do firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich uåycie przez Ricoh Company, Ltd. jest oparte na licencji. NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma nie roãci sobie åadnych praw do wspomnianych znaków handlowych. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95 Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwà produktowà systemu Windows Me jest Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Nazwy produktu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Nazwy produktowe systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktowe systemu operacyjnego Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Uwagi Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Pierwsze kroki Panel operacyjny...5 Wyãwietlacz...7 Autoryzacja uåytkownika...9 Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu panelu operacyjnego)...9 Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu sterownika drukarki)...9 Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego)...10 Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego)...10 Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki)...11 Podâàczanie urzàdzenia...12 Wymagania...12 Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB Przyâàczanie urzàdzenia do komputera (hosta) za pomocà kabla interfejsu równolegâego/ieee 1394 (druk SCSI)...13 Poâàczenie do interfejsu Ethernet...15 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...17 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym...20 Gruby papier lub folie Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja...23 Potwierdzanie metody poâàczenia...25 Poâàczenie sieciowe...25 Poâàczenie lokalne...28 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...30 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...32 Zmienianie ustawieñ portu programu SmartDeviceMonitor for Client...34 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...36 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...36 Korzystanie z portu LPR...38 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...38 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows...40 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...40 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej...42 Wysuw stron...44 Strona tytuâowa (Banner page)...44 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...44 i

4 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB...45 Windows 98 SE/Me - USB...45 Windows USB...47 Windows XP, Windows Server USB...49 Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z uåywaniem USB...50 Drukowanie przez port równolegây...51 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...51 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI) Windows Windows XP, Windows Server Drukowanie przez interfejs Bluetooth...58 Obsâugiwane profile...58 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...58 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat...61 Konfigurowanie wyposaåenia opcjonalnego drukarki...63 Warunki komunikacji dwukierunkowej...63 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...65 Instalowanie programu Font Manager Korzystanie z programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...71 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...75 RPCS - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...80 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF...87 Metoda drukowania...87 Kontrola kopiowania bez autoryzacji...89 Uåywanie [Ochrona danych przed kopiowaniem]...89 Uåywanie [Typ maski:]...91 Waåna uwaga...93 Korzystanie z listy zadañ drukowania...94 Wybieranie poczàtkowej listy zadañ drukowania...94 Wyãwietlanie listy zadañ drukowania...95 Wydruk próbny...99 Drukowanie pliku wydruku próbnego Usuwanie plików wydruków próbnych ii

5 Wydruk bezpieczny Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego Usuwanie plików wydruku bezpiecznego Zadanie druku z zatrzymaniem Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego Usuwanie plików wydruków z zatrzymaniem Zapisany wydruk Drukowanie pliku zapisanego wydruku Usuwanie plików wydruków zapisanych Drukowanie z listy wedâug ID uåytkownika Drukowanie wybranego zadania drukowania Drukowanie wszystkich zadañ drukowania Buforowanie wydruków Wysuw stron Drukowanie przy uåyciu wybranej kasety Anulowanie wysuwu strony Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Sprawdzanie dziennika bâêdów Okâadki Przekâadki Podziaâ na rozdziaây Strony zdefiniowane przez uåytkownika Sortowanie Drukowanie przy pomocy finishera Zszywanie Dziurkowanie Funkcje drukarki Funkcje drukarki Menu Dostosowywanie funkcji drukarki Parametry funkcji drukarki Wydruk listy/str.test Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Uåywanie serwera dokumentów Uzyskiwanie dostêpu do serwera dokumentów iii

6 7. Funkcje i ustawienia urzàdzenia Urzàdzenie w wersji podstawowej Funkcje Interfejs Lista konfigurowalnych pozycji Web Image Monitor telnet UNIX Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript Zaâàcznik Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla tej drukarki SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu na panelu Urzàdzenie nie drukuje Inne problemy z drukowaniem Ustawienia systemowe (poâàczenie przez port równolegây) Ãrodki ostroånoãci w systemie Windows Server Ãrodki ostroånoãci w trybie Serwera terminali Dane techniczne Wyposaåenie dodatkowe INDEKS iv

7 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF CD-ROM1) Podrêcznik zawiera podstawowy opis urzàdzenia, a takåe przedstawia ustawienia systemowe (takie jak Ustaw. kaset na papier), funkcje serwera dokumentów i informacje dotyczàce rozwiàzywania problemów. W podrêczniku moåna znaleäæ procedury dla Ksiàåki adresowej, w tym rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Poradnik bezpieczeñstwa Niniejszy podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji bezpieczeñstwa umoåliwiajàcych administratorom zabezpieczenie danych przed modyfikacjà lub zabezpieczeniem urzàdzenia przed nieupowaånionym uåyciem. Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF CD-ROM1) Zawiera informacje na temat konfigurowania drukarki, stosowania jej w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Niniejszy podrêcznik dotyczy wszystkich modeli, co oznacza, åe niektóre z opisanych funkcji i ustawieñ mogà nie dotyczyæ modelu zakupionego przez uåytkownika. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy mogà siê róåniæ w zaleånoãci od modelu. Poradnik kopiowania (plik PDF CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> (plik PDF CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako faksu. 1

8 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (plik PDF CD-ROM1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu, takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestracji identyfikatorów. Poradnik drukowania (ten podrêcznik) (plik PDF CD-ROM1) Zawiera opis ustawieñ, dziaâania, funkcji i rozwiàzañ problemów zwiàzanych z korzystaniem z urzàdzenia jako drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD- ROM zatytuâowanym Scanner Driver and Document Management Utility. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeãli zainstalowany jest program DeskTopBinder Lite. Wprowadzenie do programu DeskTopBinder (plik PDF na dysku CD- ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Auto Document Link Podrêcznik (plik PDF - CD-ROM2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu Auto Document Link zaintalowanego z DeskTopBinder Lite. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF na dysku CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenia mienia. * Powyåsze stwierdzenia sâuåà bezpieczeñstwu obsâugi. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 3

10 4

11 1. Pierwsze kroki Panel operacyjny 1. Wskaäniki Wyãwietla informacje obâêdach i stanie urzàdzenia. d: Wskaänik dodaj zszywki D: Wskaänik uzupeânij toner B: Wskaänik zaâaduj papier L: Wskaänik wezwij serwis M: Wskaänik otwarta pokrywa x: Wskaänik zaciêtego papieru Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 2. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Narzêdzia uåytkownika Naciãnij ten przycisk, aby zmieniæ domyãlne ustawienia i warunki wedâug wymagañ uåytkownika. Licznik Naciãnij, aby wyãwietliæ lub wydrukowaæ âàcznà liczbê wykonanych kopii. 3. Wyãwietlacz Pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Patrz sekcja str. 7 Wyãwietlacz. 4. Przycisk {Oszczêdzanie energii} Naciãniêcie tego przycisku powoduje wâàczenie trybu Oszczêdzania energii. Przycisk ten nie dziaâa, gdy aktywne sà Narzêdzia systemowe (w Narzêdziach uåytkownika). 5. Wskaänik zasilania gâównego Wskaänik ten ãwieci, gdy gâówny przeâàcznik zasilania jest wâàczony. Waåne Nie naleåy wyâàczaæ gâównego wâàcznika zasilania, gdy wskaänik Wâàczone ãwieci siê lub miga. Moåe to spowodowaæ uszkodzenie dysku twardego. 6. Wskaänik Wâàczone Wskaänik ten ãwieci, gdy wâàczony jest przeâàcznik roboczy. 7. Przeâàcznik roboczy Naciãniêcie tego przycisku powoduje wâàczenie zasilania (wskaänik Wâàczone zaãwieci siê). Ponowne naciãniêcie tego przycisku powoduje wyâàczenie zasilania (zgaãnie wskaänik Wâàczone). 5

12 Pierwsze kroki 1 8. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ wprowadzone dane. Naciãnij, aby zatrzymaæ drukowanie, jeãli wyãwietlony zostaâ ekran Drukarka. 9. Przycisk {#} Naciãnij ten przycisk po wpisaniu wartoãci. 10. Przyciski numeryczne Naciãnij, aby wprowadziæ wartoãæ dla poszczególnych ustawieñ. 11. Przyciski funkcji Naciãnij, aby przeâàczyæ miêdzy ekranami Kopiarka, Serwer dokumentów, Faks, Drukarka i Skaner. Wskaänik przy wybranej funkcji zaãwieci siê. 12. Wskaäniki Stan funkcji Pokazuje stan powyåszych funkcji: Zielony: funkcja jest aktywna. Czerwony: funkcja zostaâa przerwana. 13. m: Wskaänik odbierania danych Wskaänik przesyâania danych wyãwietla stan odbioru danych z komputera. Wskaänik ten miga podczas odbierania danych. Wskaänik pozostaje zapalony, gdy pozostaây jeszcze dane przeznaczone do wydrukowania. 6

13 Panel operacyjny Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki. Waåne Jeãli urzàdzenie jest w trybie online, podczas wprowadzania ustawieñ przeâàczy siê w tryb offline. Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ urzàdzenie automatycznie powróci do trybu online. Jeåeli ustawienia byây wprowadzane, kiedy urzàdzenie byâo w trybie offline, pozostanie ono w trybie offline. Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà za przyciski wyboru. Funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Wybranie lub okreãlenie elementu na wyãwietlaczu spowoduje podãwietlenie tego elementu. Przycisków wyszarzonych (np. przycisku ) nie moåna uåyæ Stan urzàdzenia i komunikaty Wyãwietla stan urzàdzenia, taki jak Gotowe, Offline i Drukowanie.... Tutaj pojawiajà siê informacje na temat zadañ drukowania (identyfikator uåytkownika i nazwa dokumentu). 2. [fonline] / [ Offline] Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia przeâàczanie urzàdzenia pomiêdzy trybem online i offline. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, moåe otrzymywaæ dane z komputera. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie offline, nie moåe otrzymywaæ danych zkomputera. 3. [Wysuw strony] Przycisk ten naleåy nacisnàæ, aby wydrukowaæ wszystkie dane znajdujàce siê w buforze wejãciowym urzàdzenia. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, stan jest widoczny blado. Funkcja ta jest niedostêpna w razem z jêzykiem poleceñ drukarki RPCS. 4. [Reset zadania] Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne zadanie drukowania. Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline i wybrany jest tryb Hex Dump, naciãniêcie tego przycisku spowoduje, åe tryb Hex Dump zostanie anulowany. 7

14 Pierwsze kroki 1 5. [Drukuj zadania.] Wyãwietla zadania wydruku wysâane zkomputera. 6. [Dziennik bâêdów] Wyãwietla rejestr bâêdów zadañ drukowania wysyâanych z komputera. 7. [Lista buforowanych prac] Wyãwietla buforowane zadania. 8. Wskaäniki stanu kaset na papier Pokazuje ustawienia kaset na papier. Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie wyãwietlacz kopiarki. Jest to ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 8

15 Autoryzacja uåytkownika Autoryzacja uåytkownika Po ustawieniu autoryzacji uåytkownika (autoryzacja kodu uåytkownika, autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji) wyãwietlany jest ekran autoryzacji. Korzystanie z maszyny jest moåliwe dopiero po wprowadzeniu poprawnej nazwy uåytkownika i hasâa. Uåytkownik powinien zalogowac siê do maszyny, a po zakoñczeniu korzystania z niej - wylogowaæ siê. Wylogowanie siê zapobiega nieupowaånionemu dostêpowi innych osób do maszyny. 1 Nazwê uåytkownika, hasâo i kod uåytkownika moåna uzyskaæ od administratora. Szczegóâowych informacji o typie autoryzacji uåytkownika udzieliæ moåe administrator. W celu autoryzacji kodu uåytkownika, wprowadä numer zarejestrowany w ksiàåce adresowej jako nazwa logowania uåytkownika, jako kod uåytkownika. Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu panelu operacyjnego) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, wyãwietlany jest nastêpujàcy ekran: Naleåy na nim wpisaæ oãmiocyfrowy kod uåytkownika, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu sterownika drukarki) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, kod uåytkownika naleåy wpisaæ w oknie wâaãciwoãci drukarki w sterowniku drukarki. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 9

16 Pierwsze kroki Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego) 1 Postêpuj zgodnie z poniåszà procedurà, w celu zalogowania siê, gdy ustawiona jest autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji. A Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Nazwa logowania uåytk.]. B Wpisz nazwê uåytkownika i naciãnij przycisk [OK]. C Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Hasâo logowania]. D Wpisz hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Naciãnij przycisk [Logowanie]. Po zakoñczeniu autoryzacji uåytkownika wyãwietlony zostaje ekran wybranej funkcji. Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego) Postêpuj zgodnie z poniåszà procedurà, w celu zalogowania siê, gdy ustawiona jest autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [ Wylogowanie]. C Naciãnij przycisk [Tak]. 10 D Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}.

17 Autoryzacja uåytkownika Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki) Po ustawieniu autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji, naleåy wybraæ ustawienia szyfrowania we wâaãciwoãciach drukarki w sterowniku drukarki, a nastêpnie okreãliæ nazwê logowania uåytkownika i hasâo. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 1 Po zalogowaniu siê w systemie za poãrednictwem sterownika drukarki, rêczne wylogowanie siê z systemu nie jest wymagane. 11

18 Pierwsze kroki Podâàczanie urzàdzenia 1 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat poâàczenia przez sieæ Ethernet lub bezprzewodowà sieæ LAN, patrz "Potwierdzenie poâàczeñ", Podrêcznik sieciowy. Informacje na temat podâàczania przy uåyciu interfejsu Bluetooth moåna znaleäæ w podrêczniku doâàczonym do opcjonalnego moduâu interfejsu Bluetooth. Wymagania Przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy siê upewniæ, åe zostaây speânione wszystkie wymagania dotyczàce ãrodowiska i instalacji elektrycznych. Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do komputera hosta, uåywajàc kabla równolegâego, karty sieciowej lub zarówno kabla, jak i karty. Naleåy przygotowaæ wszystkie kable, zâàcza i wyjãcia elektryczne niezbêdne do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego lub do sieci. Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB Urzàdzenie moåna podâàczyæ do komputera gâównego za pomocà kabla USB. Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla interfejsu USB naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Do portu USB naleåy podâàczyæ kabel interfejsu USB 2.0. AJL003S 12

19 Podâàczanie urzàdzenia B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze gâównym. Port USB 2.0 jest obsâugiwany przez systemy operacyjne Windows 98 SE/Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v lub nowsza. W systemie Windows 98 SE/Me: Naleåy wczeãniej zainstalowaæ USB Printing Support. Jeãli interfejs USB 2.0 jest uåywany w systemie Windows 98 SE/Me, najwyåsza moåliwa szybkoãæ pracy odpowiada szybkoãci urzàdzenia pracujàcego w standardzie USB 1.1. W systemie Mac OS: W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli interfejs USB 2.0 jest uåywany w systemie Mac OS X v lub nowszym, obsâugiwana jest szybkoãæ transferu USB Przyâàczanie urzàdzenia do komputera (hosta) za pomocà kabla interfejsu równolegâego/ieee 1394 (druk SCSI) Urzàdzenie moåna przyâàczyæ do hosta za poãrednictwem opcjonalnej karty portu równolegâego lub opcjonalnej karty interfejsu IEEE Kabel równolegây do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Interfejs równolegây urzàdzenia jest standardowym interfejsem dwukierunkowym. Wymaga on standardowego 36-pinowego kabla równolegâego zgodnego ze standardem IEEE 1284 oraz portu równolegâego w komputerze gâównym. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Nie naleåy uåywaæ kabla równolegâego, którego dâugoãæ przekracza 3 metry (10 stóp). Napiêcie znamionowe zâàcza interfejsu: maks. 5 V, pràd staây W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla równolegâego lub interfejsu IEEE 1394 naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. Waåne Przed podâàczeniem urzàdzenia do komputera za pomocà kabla interfejsu naleåy upewniæ siê, åe urzàdzenie nie pracuje, a nastêpnie wyâàczyæ gâówne przeâàczniki zasilania urzàdzenia i komputera. Naleåy upewniæ siê, åe uåywany jest wskazany kabel interfejsu. Inne kable mogà powodowaæ powstawanie zakâóceñ o czêstotliwoãci fal radiowych. 13

20 Pierwsze kroki A Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia i komputera. 1 Waåne Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania, patrz "Wyâàczone zasilanie" w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. B Podâàcz kabel do zâàcza na urzàdzeniu. Poâàczenie przez port równolegây AJL004S Poâàczenie przez port IEEE 1394 (druk SCSI) AJL005S C Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza w komputerze. D Wâàcz urzàdzenie gâównym przeâàcznikiem zasilania. E Wâàcz komputer. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. Jeãli to nastêpi, kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Dodatkowe informacje przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. Urzàdzenie jest teraz podâàczone do komputera. Nastêpnie naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki. Informacje na temat instalacji sterownika drukarki przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. 14

21 Podâàczanie urzàdzenia Poâàczenie do interfejsu Ethernet Karta sieciowa obsâuguje poâàczenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. Waåne Przed wykonaniem poâàczenia naleåy dotknàæ metalowej czêãci, aby odprowadziæ âadunek elektrostatyczny. A Podâàcz dostarczony rdzeñ ferrytowy do koñca kabla Ethernet. 1 AJL014S B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. C Podâàcz kabel Ethernet do portu 10BASE-T / 100BASE-TX. AJL019S 15

22 Pierwsze kroki D Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. 1 AJM005S 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. 16

23 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej. Taca rêczna umoåliwia drukowanie na foliach, etykietach, grubym papierze i na kopertach, których nie moåna umieãciæ w kasetach na papier. 1 Waåne Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Drukowanie dwustronne Automatyczny wybór kaset Automatyczne przeâàczanie kaset Sortowanie z obrotem Zszywanie (jeãli zainstalowany jest opcjonalny moduâ) Dziurkowanie (jeãli zainstalowany jest opcjonalny moduâ) Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukowania oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkami, papier umieszczany na tacy naleåy obróciæ o 180 stopni. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat umieszczania papieru w standardowych kasetach zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru o niestandardowym rozmiarze, patrz str. 20 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym. Podczas âadowania folii lub grubego papieru (ponad 127,9 g/m 2 ) naleåy ustawiæ rozmiar papieru i jego typ. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Gruby papier lub folie. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowo: mm (4,0 11,7 cala) Poziomo: mm (5,9 23,7 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. W przypadku pobierania papieru z tacy rêcznej, wydruki sà ukâadane wydrukowanà stronà ku górze, a pierwszy arkusz papieru znajduje siê na dole. 17

24 Pierwsze kroki A Otwórz tacê rêcznà. 1 AJL006S B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru. Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 " 11" L. Waåne Jeãli prowadnice bêdà rozstawione zbyt szeroko, wydruki mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru. AJL007S 1. Przedâuåenie tacy rêcznej 2. Prowadnice papieru C Ostroånie wsuñ arkusz papieru na tacê rêcznà, stronà do zadrukowania skierowanà w górê. Urzàdzenie powinno wyemitowaæ sygnaâ däwiêkowy. Brzêczyk nie wygeneruje sygnaâu, jeãli jest wyâàczony. Delikatnie wsuñ papier, aå do napotkania oporu. Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. 18

25 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej D Wybierz rozmiar papieru. Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik / Polecenie] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz sekcja str. 157 System ). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru, uåywajàc sterownika drukarki. Jeãli wybrano [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ), ustawienia wybrane przy uåyciu panelu sterowania majà wyåszy priorytet nad ustawieniami zdefiniowanymi w sterowniku. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, wybierz [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] z [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ). Ustaw rozmiar papieru, uåywajàc panelu operacyjnego. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AJM002S B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. F Wybierz rozmiar papieru. Naciãnij przycisk [UWstecz] lub [TDalej], aby przewinàæ listê. Przed rozpoczêciem zaâadowania grubego papieru lub folii naleåy wybraæ rozmiar papieru i jego typ. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Gruby papier lub folie. G Naciãnij przycisk [OK]. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 19

26 Pierwsze kroki Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym 1 Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik / Polecenie] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru, uåywajàc sterownika drukarki. Jeãli wybrano [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ), ustawienia wybrane przy uåyciu panelu sterowania majà wyåszy priorytet nad ustawieniami zdefiniowanymi w sterowniku. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, wybierz [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] z [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ). Ustaw rozmiar papieru, uåywajàc panelu operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. F Naciãnij przycisk [Rozmiar niestandardowy]. Jeãli skonfigurowany zostaâ rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Zmieñ rozmiar]. G Naciãnij przycisk [Pionowo]. H Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä pionowy wymiar papieru i naciãnij przycisk [#]. I Naciãnij przycisk [Poziomo]. J Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk [#]. 20

27 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej K Naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà wprowadzone rozmiary papieru. L Naciãnij przycisk [OK]. M Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 1 Gruby papier lub folie Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik / Polecenie] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru, uåywajàc sterownika drukarki. Jeãli wybrano [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ), ustawienia wybrane przy uåyciu panelu sterowania majà wyåszy priorytet nad ustawieniami zdefiniowanymi w sterowniku. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, wybierz [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] z [System] z [Funkcje drukarki] (patrz str. 157 System ). Ustaw rozmiar papieru, uåywajàc panelu operacyjnego. Gruby papier i folie sà wyprowadzane stronà zadrukowanà do góry na powierzchniê stron wydrukowanych wczeãniej. W zwiàzku z tym naleåy uâoåyæ strony w prawidâowej kolejnoãci. By tego uniknàæ, naleåy wybraæ ustawienie [Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci] w ustawieniach sterownika drukarki RPCS w celu wyprowadzenia stron w prawidâowej kolejnoãci. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Typ papieru: Taca rêczna]. 21

28 Pierwsze kroki 1 F Wybierz opcjê [Folia przezroczysta] lub [Papier gruby] G Naciãnij przycisk [OK]. Zostanie wyãwietlony wybrany typ papieru. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. 22

29 2. Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0 mogà z âatwoãcià zainstalowaæ oprogramowanie zdoâàczonego dysku CD-ROM. W trybie Szybka instalacja, sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki RPCS oraz program SmartDeviceMonitor for Client zostanà zainstalowane w ãrodowisku sieciowym i skonfigurowany zostanie port TCP/IP. Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. W przypadku podâàczania za pomocà interfejsu USB, patrz str. 45 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB i instalacja sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. E Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz model urzàdzenia w oknie dialogowym [Wybierz drukarkê]. W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, naleåy wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. W przypadku poâàczenia równolegâego, naleåy wybraæ drukarkê, której port wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. G Kliknij przycisk [Instaluj]. Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki. 23

30 Przygotowanie urzàdzenia H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. I Kliknij przycisk [Zakoñcz] w pierwszym oknie dialogowym instalatora, a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM ze stacji. 2 By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client naleåy wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. Zajrzeæ do instrukcji... Szybka instalacja jest niedostêpna, jeãli poâàczenie równolegâe nie obsâuguje komunikacji dwukierunkowej pomiêdzy drukarkà i komputerem. Informacje szczegóâowe na temat dwukierunkowej komunikacji pomiêdzy drukarkà i komputerem przedstawiono na str. 65 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. 24

31 Potwierdzanie metody poâàczenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie. Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu przyâàczenia drukarki. Poâàczenie sieciowe 2 Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania Windows lub drukarki sieciowej. Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem sieci Ethernet, IEEE802.11b lub IEEE 1394 (IP po 1394). Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows i zastosowanej metody poâàczenia. Windows 95/98 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Brak 25

32 Przygotowanie urzàdzenia Windows Me 2 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows 2000 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows XP Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows Server 2003 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows NT 4.0 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port SmartDeviceMonitor for Client Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Brak Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Brak 26

33 Potwierdzanie metody poâàczenia Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for Client przedstawiono na str. 29 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 36 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 38 Korzystanie zportu LPR. 2 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub drukarki zdalnej NetWare. Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu drukarki sieciowej. Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 40 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows. Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej przedstawiono na str. 42 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej. 27

34 Przygotowanie urzàdzenia Poâàczenie lokalne 2 Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, USB, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth. Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenia równolegâe Windows 98: Poâàczenia równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia USB i równolegâe Windows 2000: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows XP: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenia równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu poâàczenia. Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 45 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na str. 51 Drukowanie przez port równolegây. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port IEEE 1394 (druk SCSI) przedstawiono na str. 53 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI). Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na str. 58 Drukowanie przez interfejs Bluetooth. 28

35 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client Waåne Zainstalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. Jeãli drukarka ma zostaæ przyâàczona do portu SmartDeviceMonitor for Client, zainstaluj program SmartDeviceMonitor for Client przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. F W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. G Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. H Postêpuj z instrukcjami wyãwietlanymi podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client. I Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Zrestartuj komputer jeãli jest to wymagane po zainstalowaniu programu SmartDeviceMonitor for Client. 2 By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. 29

36 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) 2 Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. H Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. K Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij [OK]. L Kliknij przycisk [TCP/IP], a nastêpnie kliknij [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. 30

37 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client M Wybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiadajà na wywoâanie rozsyâane przez komputer. By uåyæ urzàdzenia nie wymienionego na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IP lub nazwê hosta tego urzàdzenia. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, którego czêãæ pokrywa siê z innym, juå zdefiniowanym adresem. Jeãli na przykâad wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu N Naleåy upewniæ siê, åe port wybranej drukarki wyãwietlany jest w polu [Port:]. O W przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. Umoåliwia to programowi SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Litery i symbole nie mogà byæ wprowadzone. P By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna]. Q Kliknij przycisk [Kontunuuj]. Instalacja zostaje uruchomiona. R Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym wyãwietlonym po zakoñczeniu instalacji. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 61 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat. 31

38 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP) 2 Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako administrator lub zaawansowany uåytkownik. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij [OK]. K Kliknij przycisk [IPP]. 32

39 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client L Wpolu [URL drukarki], wpisz drukarki/printer jako adres drukarki. Jeãli jest ustawiony serwer autoryzacji, w celu wâàczenia protokoâu szyfrowanej komunikacji SSL naleåy wpisaæ nastêpujàcy adres: drukarki/printer (musi byæ zainstalowany program Internet Explorer, wersja 5.01 lub nowsza). (przykâadowy adres IP: ) Jako adres drukarki moåna wpisaæ: " drukarki/ipp". M Wpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [&Nazwa portu IPP]. Nazwa ta musi róåniæ siê od nazw pozostaâych portów. Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany do pola [URL drukarki]. N Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat tych ustawieñ zawiera Pomoc do programu SmartDeviceMonitor for Client. O Kliknij przycisk [OK]. P Naleåy upewniæ siê, åe port wybranej drukarki wyãwietlany jest w polu [Port:]. Q W przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. Umoåliwia to programowi SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Litery i symbole sà niedostêpne. R By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna]. S Kliknij przycisk [Kontunuuj]. Instalacja zostaje uruchomiona. T Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym wyãwietlonym po zakoñczeniu instalacji. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. 2 33

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wydajność, minimalne koszty

Maksymalna wydajność, minimalne koszty Pobierz folder PDF» Prezentacja» Maksymalna wydajność, minimalne koszty Według niezależnych organizacji badawczych, koszt druku dokumentów może wynosić nawet do 3% rocznych obrotów firmy. Zatem by utrzymać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pełna moc drukowania w formacie A3

Pełna moc drukowania w formacie A3 Pobierz folder PDF» Pełna moc drukowania w formacie A3 Szybkość, wydajność, trwałość By sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu - dużym nakładom czy pilnym wydrukom potrzebnym na zaraz - potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Przewodnik po danych technicznych Prawa autorskie i licencja Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo