Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11 Poâàczenie lokalne...14 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client...15 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Client...15 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...16 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...18 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...20 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)...22 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows TCP/IP)...24 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows IPP)...25 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...27 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server IPP)...28 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT TCP/IP)...30 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT IPP)...31 Zmiana ustawieñ portu dla programu SmartDeviceMonitor for Client...33 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...35 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...35 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...37 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...38 G _1.00 PL PL G Copyright

2 Korzystanie z portu LPR...40 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...40 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...41 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...43 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...44 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows...46 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...46 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...48 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...49 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...50 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...51 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej...53 W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript Wysuw stron...55 Strona tytuâowa...56 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...56 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB...57 Windows 98 SE/Me - USB...57 Windows USB...59 Windows XP, Windows Server USB...61 Rozwiàzywanie problemów z âàczem USB...62 Drukowanie przez âàcze równolegâe...63 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...63 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...64 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...66 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...67 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...68 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze IEEE 1394 (druk SCSI) Windows Windows XP, Windows Server Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth...73 Obsâugiwane profile...73 Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth...74 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat...77 Okreãlanie ustawieñ opcji dla drukarki...78 Warunki komunikacji dwukierunkowej...78 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...80 Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...81 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...81 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...83 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...85 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki

3 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...89 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...89 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...91 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...93 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania...98 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...98 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Mac OS - ustawienia drukowania Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF Korzystanie z programu DeskTopBinder Lite Instalacja programu DeskTopBinder Lite Bezpoãredni druk pliku PDF Drukowanie plików PDF zabezpieczonych hasâem Uåywanie poleceñ Wydruk próbny Drukowanie pierwszego zestawu Drukowanie pozostaâych zestawów Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny Sprawdzanie dziennika bâêdów Wydruk bezp Przesyâanie zadania wydruku do drukarki Wpisywanie hasâa Usuwanie pliku funkcji Wydruk bezp Sprawdzanie dziennika bâêdów Wysuw stron Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Mac OS - anulowanie zadania wydruku Uwagi dotyczàce drukowania Sortowanie Buforowanie wydruków Okâadka Pojemnoãæ pamiêci i rozmiar papieru

4 Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym Lista menu Menu Äródâo papieru Zmiana ustawieñ menu Äródâo papieru Parametry menu Äródâo papieru Menu Strony testowe Drukowanie strony konfiguracyjnej Interpretowanie strony konfiguracyjnej Parametry menu Strony testowe Menu Obsâuga Zmiana ustawieñ menu Obsâuga Parametry menu obsâugi Menu System Zmiana ustawieñ menu System Parametry menu System Menu Interfejs hosta Zmiana ustawieñ menu Interfejs hosta Parametry menu Interfejs hosta Menu PCL Zmiana ustawieñ menu PCL Parametry menu PCL Menu PS Zmiana ustawieñ menu PS Parametry menu PS Menu PDF Zmiana ustawieñ menu PDF Parametry menu PDF Menu Jêzyk Zmiana ustawieñ menu Jêzyk Parametry menu Jêzyk Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor Wyãwietlanie strony gâównej (Top Page) Informacje o menu i trybach Dostêp w trybie administratora Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin Zmiana konfiguracji karty sieciowej Blokowanie menu na panelu operacyjnym drukarki Zmiana typu papieru Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku Konfigurowanie trybu oszczêdzania energii Ustawianie hasâa Sprawdzanie stanu drukarek Zmiana nazw i komentarzy

5 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client Monitorowanie drukarek Sprawdzanie stanu drukarek Korzystanie z protokoâu IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client Powiadamianie o stanie drukarek pocztà elektronicznà Automatyczne powiadamianie em Powiadamianie em na åàdanie Zdalna obsâuga przez telnet Korzystanie z telnetu access appletalk autonet btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Uzyskiwanie informacji o drukarce poprzez sieæ Bieåàcy stan drukarki Konfiguracja drukarki

6 Odczytywanie wyãwietlanych informacji Informacje o zadaniu wydruku Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie karty sieciowej Lista komunikatów Informacje dziennika systemowego Korzystanie z serwera drukarki Przygotowanie serwera drukarki Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z NetWare Konfigurowanie drukarki jako serwera druku (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Korzystanie z pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 lub 6/ Konfigurowanie drukarki jako drukarki zdalnej (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako drukarka zdalna (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Szczególne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows Konfiguracja Uåycie nazwy hosta zamiast adresu IP Polecenia drukowania Konfiguracja Mac OS Mac OS Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 i pliku PPD Konfigurowanie plików PPD Tworzenie ikony drukarki na pulpicie Konfigurowanie opcji Instalacja profili ColorSync Instalacja programu Adobe Type Manager Instalacja czcionek ekranowych Zmiana na EtherTalk Mac OS X Instalacja plików PPD Konfigurowanie pliku PPD Konfigurowanie opcji Korzystanie z interfejsu USB Korzystanie z usâugi Rendezvous Zmiana na EtherTalk Konfigurowanie drukarki

7 Korzystanie z funkcji PostScript Typ zadania Duplex Printing (Drukowanie dwustronne) Color Mode (Tryb koloru) Gradation (Gradacja) Profil Koloru Ustaw. Koloru CMYK Simulation Profile (Symulacja profilu CMYK) Dithering Gray Reproduction (Odcienie szaroãci) Color Matching (Dopasowanie kolorów) Printer Utility for Mac Instalacja programu Printer Utility for Mac Uruchamianie programu Printer Utility for Mac Funkcje programu Printer Utility for Mac Dodatek Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla drukarki SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Uwagi zwiàzane z uåywaniem drukarki w sieci Przyâàczanie routera dial-up do sieci Korzystanie z DHCP Konfigurowanie serwera WINS Uåywanie funkcji dynamicznego DNS Konfigurowanie szyfrowania SSL Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) Ustawienia uåytkownika dla protokoâu SSL (Secure Sockets Layer) Instalowanie certyfikatu za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Client Instalacja programu Font Manager Uåywanie programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Korzystanie z usâugi terminalowej Windows/serwera MetaFrame Ãrodowisko pracy Obsâugiwane sterowniki drukarki Ograniczenia Uwagi zwiàzane z uåywaniem moduâu interfejsu Bluetooth Informacje o zainstalowanych aplikacjach Expat BIBLIOTEKA JPEG NetBSD Samba (wersja ) RSA BSAFE

8 Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Podrêcznik instalacji (HTML) Zawiera informacje na temat konfigurowania drukarki i opcji. Podrêcznik konserwacji (HTML) Zawiera informacje na temat papieru, wymiany materiaâów eksploatacyjnych i postêpowania w przypadku blokady papieru lub komunikatów o bâêdach. Podrêcznik oprogramowania (HTML) (ten podrêcznik) Zawiera podstawowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki i oprogramowania, korzystania z drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz jej konfiguracji i przygotowania do pracy. Zamieszczono tu takåe informacje o konfigurowaniu i monitorowaniu stanu drukarki za pomocà oprogramowania i przeglàdarki internetowej. W zaleånoãci od typu drukarki niektóre funkcje mogà nie byæ dostêpne. G _1.00 Copyright

9 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0 mogà âatwo zainstalowaæ to oprogramowanie, korzystajàc z dostarczonego dysku CD-ROM. Funkcja Szybka instalacja instaluje sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki RPCS oraz program SmartDeviceMonitor for Client w ãrodowisku sieciowym i konfiguruje port TCP/IP. Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. Funkcja Szybka instalacja, jeãli uåywane jest poâàczenie USB, jest niedostêpna. W wypadku poâàczenia przez USB patrz str. 57 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. E Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz w oknie model drukarki, który chcesz uåywaæ [Wybierz drukarkê]. W wypadku poâàczenia sieciowego przez TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlany w polu [Podâàcz do]. W przypadku poâàczenia równolegâego, wybierz drukarkê, której port wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. G Kliknij przycisk [Instaluj]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. G _1.00 Copyright

10 Przygotowanie do drukowania H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. I W pierwszym oknie dialogowym instalatora kliknij przycisk [Zakoñcz], a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. W przypadku uåywania protokoâu TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlony w polu [Podâàcz do], aby zainstalowaæ SmartDeviceMonitor for Client. Funkcja Szybka instalacja nie jest dostêpna, jeãli nie wâàczono komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà a komputerem przez âàcze równolegâe. Szczegóâowe informacje na temat komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà i komputerem zamieszczono na str. 80 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. 10

11 Przygotowanie do drukowania Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarka moåe dziaâaæ w ramach poâàczenia sieciowego i lokalnego. Przed rozpoczêciem instalacji sterownika drukarki, sprawdä, jak drukarka jest poâàczona. Zastosuj procedurê instalowania sterownika odpowiednià do istniejàcej metody poâàczenia. Poâàczenie sieciowe Drukarki moåna uåywaæ jako portu drukowania systemu Windows lub jako drukarki sieciowej. Uåytkowanie drukarki jako portu drukowania systemu Windows Poâàczenia sieciowe moåna ustanowiæ w ramach standardu Ethernet, IEEE b oraz IEEE 1394 (IP po 1394). Dostêpne porty sà okreãlane na podstawie kombinacji wersji systemu operacyjnego Windows oraz uåywanej metody poâàczenia. Windows 95/98 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Brak Windows Me Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port SmartDeviceMonitor for Client 11

12 Przygotowanie do drukowania Windows 2000 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Brak Windows XP Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Windows Server 2003 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Windows NT 4.0 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Brak Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów portu. W wypadku portu SmartDeviceMonitor for Client patrz str. 15 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. W wypadku standardowego portu TCP/IP patrz str. 35 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. W wypadku portu LPR patrz str. 40 Korzystanie z portu LPR. 12

13 Przygotowanie do drukowania Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Drukarki moåna uåywaæ jako drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub zdalnej drukarki NetWare. Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów drukarki sieciowej. W wypadku drukarki sieciowej Windows patrz str. 46 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows. W wypadku serwera druku i zdalnej drukarki NetWare patrz str. 53 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej. 13

14 Przygotowanie do drukowania Poâàczenie lokalne Poâàczenia lokalne mogà byæ ustanowione przez interfejs równolegây, USB, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth. O dostêpnych metodach poâàczenia decyduje wersja systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenie równolegâe Windows 98: Poâàczenie równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia USB, równolegâe i Bluetooth Windows 2000: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows XP: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenie równolegâe Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych metod poâàczenia. W wypadku poâàczenia USB patrz str. 57 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. W wypadku poâàczenia równolegâego patrz str. 63 Drukowanie przez âàcze równolegâe. W wypadku poâàczenia IEEE 1394 (druk SCSI) patrz str. 69 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze IEEE 1394 (druk SCSI). W wypadku poâàczenia Bluetooth patrz str. 73 Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth. 14

15 Przygotowanie do drukowania Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Client Aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy skorzystaæ z konta z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. W przypadku korzystania z portu SmartDeviceMonitor for Client program SmartDeviceMonitor for Client naleåy zainstalowaæ przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Zostanie uruchomiony instalator programu SmartDeviceMonitor for Client. F Kliknij [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. Zostanie uruchomiony instalator programu SmartDeviceMonitor for Client. G W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu treãci umowy kliknij przycisk [Tak], aby jà zaakceptowaæ. H Zastosuj siê do instrukcji wyãwietlanych na ekranie, aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client. 15

16 Przygotowanie do drukowania I Kliknij przycisk [OK]. Jeãli po zainstalowaniu oprogramowania SmartDeviceMonitor for Client bêdzie wymagane ponowne uruchomienie komputera, ponownie uruchom komputer. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Program SmartDeviceMonitor for Client obsâuguje nastêpujàce jêzyki: czeski, duñski, niemiecki, angielski, hiszpañski, francuski, wâoski, wêgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, fiñski, szwedzki, chiñski uproszczony i chiñski tradycyjny. Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w oknie [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. 16

17 Przygotowanie do drukowania H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] oraz [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij pole [Port:], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj]. J Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port...]. K Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. L Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij opcjê [Okreãl adres] i wpisz adres IP lub nazwê hosta drukarki. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu M Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlany port wybranej drukarki. N W razie potrzeby ustaw User Code. Umoåliwi to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie informacji o liczbie arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Stosowanie znaków alfabetycznych ani symboli nie jest moåliwe. O Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. P Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalacja. Q W oknie dialogowym ukoñczenia instalacji kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj do tego celu opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 77 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 17

18 Przygotowanie do drukowania Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP) Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako administrator lub zaawansowany uåytkownik. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w oknie [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] oraz [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij pole [Port:], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj]. J Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port...]. K Kliknij opcjê [IPP]. 18

19 Przygotowanie do drukowania L W polu [URL drukarki] wprowadä adres drukarki w postaci drukarki/printer. Jeãli zostaâa wysâana autoryzacja serwera, to aby wâàczyæ SSL (protokóâ do komunikacji szyfrowanej), wpisz drukarki/printer (musi byæ zainstalowany program Internet Explorer 5.01 lub jego nowsza wersja). (Przykâadowy adres IP: ). Adres drukarki moåna wpisaæ w postaci drukarki/ipp. M W polu [Nazwa portu IPP] wpisz nazwê, która umoåliwi identyfikacjê drukarki. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich nazw istniejàcych portów. Jeãli nie okreãlono tu åadnej nazwy, jako nazwa portu IPP zostanie ustawiony adres wpisany w polu [URL drukarki]. N Kliknij przycisk [Szczegóâowe ustawienia], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. O Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlany port wybranej drukarki. P W razie potrzeby ustaw User Code. Umoåliwia to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie liczby arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Nie moåna wprowadzaæ znaków alfabetycznych ani symboli. Q Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. R Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalacja. 19

20 Przygotowanie do drukowania S W oknie dialogowym ukoñczenia instalacji kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 77 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. 20

21 Przygotowanie do drukowania G Zaznacz nazwê drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. H W polu [Dostêpne porty:] kliknij pozycjê [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. I W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. K Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. L Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. M Na karcie [Szczegóây] kliknij przycisk [Dodaj port ]. N Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor] na liãcie [Inne] i kliknij [OK]. O Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. P Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij opcjê [Okreãl adres] i wpisz adres IP lub nazwê hosta drukarki. Nie moåna dodaæ adresu IP, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu Q Kliknij przycisk [OK]. R Sprawdä, czy wybrany port jest podãwietlony w polu [Drukuj do portu], a nastêpnie kliknij [OK]. S Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ User Code. Informacje na temat funkcji User Code zawiera Pomoc sterownika drukarki. 21

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo