Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11 Poâàczenie lokalne...14 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client...15 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Client...15 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...16 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...18 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...20 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)...22 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows TCP/IP)...24 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows IPP)...25 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...27 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server IPP)...28 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT TCP/IP)...30 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT IPP)...31 Zmiana ustawieñ portu dla programu SmartDeviceMonitor for Client...33 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...35 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...35 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...37 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...38 G _1.00 PL PL G Copyright

2 Korzystanie z portu LPR...40 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...40 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...41 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...43 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...44 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows...46 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...46 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...48 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...49 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...50 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...51 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej...53 W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PostScript Wysuw stron...55 Strona tytuâowa...56 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...56 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB...57 Windows 98 SE/Me - USB...57 Windows USB...59 Windows XP, Windows Server USB...61 Rozwiàzywanie problemów z âàczem USB...62 Drukowanie przez âàcze równolegâe...63 Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS...63 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me)...64 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 2000)...66 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)...67 Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows NT 4.0)...68 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze IEEE 1394 (druk SCSI) Windows Windows XP, Windows Server Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth...73 Obsâugiwane profile...73 Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth...74 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat...77 Okreãlanie ustawieñ opcji dla drukarki...78 Warunki komunikacji dwukierunkowej...78 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...80 Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...81 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...81 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...83 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...85 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki

3 RPCS - dostêp do wâaãciwoãci drukarki...89 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...89 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...91 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...93 Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki PostScript 3 - konfigurowanie do drukowania...98 Windows 95/98/Me - uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...98 Windows uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Windows NT uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Mac OS - ustawienia drukowania Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF Korzystanie z programu DeskTopBinder Lite Instalacja programu DeskTopBinder Lite Bezpoãredni druk pliku PDF Drukowanie plików PDF zabezpieczonych hasâem Uåywanie poleceñ Wydruk próbny Drukowanie pierwszego zestawu Drukowanie pozostaâych zestawów Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny Sprawdzanie dziennika bâêdów Wydruk bezp Przesyâanie zadania wydruku do drukarki Wpisywanie hasâa Usuwanie pliku funkcji Wydruk bezp Sprawdzanie dziennika bâêdów Wysuw stron Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Mac OS - anulowanie zadania wydruku Uwagi dotyczàce drukowania Sortowanie Buforowanie wydruków Okâadka Pojemnoãæ pamiêci i rozmiar papieru

4 Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym Lista menu Menu Äródâo papieru Zmiana ustawieñ menu Äródâo papieru Parametry menu Äródâo papieru Menu Strony testowe Drukowanie strony konfiguracyjnej Interpretowanie strony konfiguracyjnej Parametry menu Strony testowe Menu Obsâuga Zmiana ustawieñ menu Obsâuga Parametry menu obsâugi Menu System Zmiana ustawieñ menu System Parametry menu System Menu Interfejs hosta Zmiana ustawieñ menu Interfejs hosta Parametry menu Interfejs hosta Menu PCL Zmiana ustawieñ menu PCL Parametry menu PCL Menu PS Zmiana ustawieñ menu PS Parametry menu PS Menu PDF Zmiana ustawieñ menu PDF Parametry menu PDF Menu Jêzyk Zmiana ustawieñ menu Jêzyk Parametry menu Jêzyk Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor Wyãwietlanie strony gâównej (Top Page) Informacje o menu i trybach Dostêp w trybie administratora Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin Zmiana konfiguracji karty sieciowej Blokowanie menu na panelu operacyjnym drukarki Zmiana typu papieru Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku Konfigurowanie trybu oszczêdzania energii Ustawianie hasâa Sprawdzanie stanu drukarek Zmiana nazw i komentarzy

5 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client Monitorowanie drukarek Sprawdzanie stanu drukarek Korzystanie z protokoâu IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client Powiadamianie o stanie drukarek pocztà elektronicznà Automatyczne powiadamianie em Powiadamianie em na åàdanie Zdalna obsâuga przez telnet Korzystanie z telnetu access appletalk autonet btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Uzyskiwanie informacji o drukarce poprzez sieæ Bieåàcy stan drukarki Konfiguracja drukarki

6 Odczytywanie wyãwietlanych informacji Informacje o zadaniu wydruku Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie karty sieciowej Lista komunikatów Informacje dziennika systemowego Korzystanie z serwera drukarki Przygotowanie serwera drukarki Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z NetWare Konfigurowanie drukarki jako serwera druku (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Korzystanie z pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 lub 6/ Konfigurowanie drukarki jako drukarki zdalnej (NetWare 3.x) Konfigurowanie drukarki jako drukarka zdalna (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Szczególne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows Konfiguracja Uåycie nazwy hosta zamiast adresu IP Polecenia drukowania Konfiguracja Mac OS Mac OS Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 i pliku PPD Konfigurowanie plików PPD Tworzenie ikony drukarki na pulpicie Konfigurowanie opcji Instalacja profili ColorSync Instalacja programu Adobe Type Manager Instalacja czcionek ekranowych Zmiana na EtherTalk Mac OS X Instalacja plików PPD Konfigurowanie pliku PPD Konfigurowanie opcji Korzystanie z interfejsu USB Korzystanie z usâugi Rendezvous Zmiana na EtherTalk Konfigurowanie drukarki

7 Korzystanie z funkcji PostScript Typ zadania Duplex Printing (Drukowanie dwustronne) Color Mode (Tryb koloru) Gradation (Gradacja) Profil Koloru Ustaw. Koloru CMYK Simulation Profile (Symulacja profilu CMYK) Dithering Gray Reproduction (Odcienie szaroãci) Color Matching (Dopasowanie kolorów) Printer Utility for Mac Instalacja programu Printer Utility for Mac Uruchamianie programu Printer Utility for Mac Funkcje programu Printer Utility for Mac Dodatek Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla drukarki SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Uwagi zwiàzane z uåywaniem drukarki w sieci Przyâàczanie routera dial-up do sieci Korzystanie z DHCP Konfigurowanie serwera WINS Uåywanie funkcji dynamicznego DNS Konfigurowanie szyfrowania SSL Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) Ustawienia uåytkownika dla protokoâu SSL (Secure Sockets Layer) Instalowanie certyfikatu za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Client Instalacja programu Font Manager Uåywanie programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Korzystanie z usâugi terminalowej Windows/serwera MetaFrame Ãrodowisko pracy Obsâugiwane sterowniki drukarki Ograniczenia Uwagi zwiàzane z uåywaniem moduâu interfejsu Bluetooth Informacje o zainstalowanych aplikacjach Expat BIBLIOTEKA JPEG NetBSD Samba (wersja ) RSA BSAFE

8 Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Podrêcznik instalacji (HTML) Zawiera informacje na temat konfigurowania drukarki i opcji. Podrêcznik konserwacji (HTML) Zawiera informacje na temat papieru, wymiany materiaâów eksploatacyjnych i postêpowania w przypadku blokady papieru lub komunikatów o bâêdach. Podrêcznik oprogramowania (HTML) (ten podrêcznik) Zawiera podstawowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki i oprogramowania, korzystania z drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz jej konfiguracji i przygotowania do pracy. Zamieszczono tu takåe informacje o konfigurowaniu i monitorowaniu stanu drukarki za pomocà oprogramowania i przeglàdarki internetowej. W zaleånoãci od typu drukarki niektóre funkcje mogà nie byæ dostêpne. G _1.00 Copyright

9 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0 mogà âatwo zainstalowaæ to oprogramowanie, korzystajàc z dostarczonego dysku CD-ROM. Funkcja Szybka instalacja instaluje sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki RPCS oraz program SmartDeviceMonitor for Client w ãrodowisku sieciowym i konfiguruje port TCP/IP. Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. Funkcja Szybka instalacja, jeãli uåywane jest poâàczenie USB, jest niedostêpna. W wypadku poâàczenia przez USB patrz str. 57 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. E Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz w oknie model drukarki, który chcesz uåywaæ [Wybierz drukarkê]. W wypadku poâàczenia sieciowego przez TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlany w polu [Podâàcz do]. W przypadku poâàczenia równolegâego, wybierz drukarkê, której port wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. G Kliknij przycisk [Instaluj]. Rozpocznie siê instalowanie sterownika drukarki. G _1.00 Copyright

10 Przygotowanie do drukowania H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. I W pierwszym oknie dialogowym instalatora kliknij przycisk [Zakoñcz], a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. W przypadku uåywania protokoâu TCP/IP wybierz drukarkê, której adres IP jest wyãwietlony w polu [Podâàcz do], aby zainstalowaæ SmartDeviceMonitor for Client. Funkcja Szybka instalacja nie jest dostêpna, jeãli nie wâàczono komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà a komputerem przez âàcze równolegâe. Szczegóâowe informacje na temat komunikacji dwukierunkowej miêdzy drukarkà i komputerem zamieszczono na str. 80 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. 10

11 Przygotowanie do drukowania Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarka moåe dziaâaæ w ramach poâàczenia sieciowego i lokalnego. Przed rozpoczêciem instalacji sterownika drukarki, sprawdä, jak drukarka jest poâàczona. Zastosuj procedurê instalowania sterownika odpowiednià do istniejàcej metody poâàczenia. Poâàczenie sieciowe Drukarki moåna uåywaæ jako portu drukowania systemu Windows lub jako drukarki sieciowej. Uåytkowanie drukarki jako portu drukowania systemu Windows Poâàczenia sieciowe moåna ustanowiæ w ramach standardu Ethernet, IEEE b oraz IEEE 1394 (IP po 1394). Dostêpne porty sà okreãlane na podstawie kombinacji wersji systemu operacyjnego Windows oraz uåywanej metody poâàczenia. Windows 95/98 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Brak Windows Me Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port SmartDeviceMonitor for Client 11

12 Przygotowanie do drukowania Windows 2000 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Brak Windows XP Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Windows Server 2003 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy TCP/IP Windows NT 4.0 Metoda poâàczenia Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Brak Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów portu. W wypadku portu SmartDeviceMonitor for Client patrz str. 15 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. W wypadku standardowego portu TCP/IP patrz str. 35 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. W wypadku portu LPR patrz str. 40 Korzystanie z portu LPR. 12

13 Przygotowanie do drukowania Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Drukarki moåna uåywaæ jako drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub zdalnej drukarki NetWare. Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych typów drukarki sieciowej. W wypadku drukarki sieciowej Windows patrz str. 46 Uåytkowanie drukarki jako drukarki sieciowej Windows. W wypadku serwera druku i zdalnej drukarki NetWare patrz str. 53 Uåytkowanie drukarki jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej. 13

14 Przygotowanie do drukowania Poâàczenie lokalne Poâàczenia lokalne mogà byæ ustanowione przez interfejs równolegây, USB, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth. O dostêpnych metodach poâàczenia decyduje wersja systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenie równolegâe Windows 98: Poâàczenie równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia USB, równolegâe i Bluetooth Windows 2000: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows XP: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia USB, równolegâe, IEEE 1394 (druk SCSI) i Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenie równolegâe Zapoznaj siê z objaãnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych metod poâàczenia. W wypadku poâàczenia USB patrz str. 57 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze USB. W wypadku poâàczenia równolegâego patrz str. 63 Drukowanie przez âàcze równolegâe. W wypadku poâàczenia IEEE 1394 (druk SCSI) patrz str. 69 Instalacja sterownika drukarki dziaâajàcego przez âàcze IEEE 1394 (druk SCSI). W wypadku poâàczenia Bluetooth patrz str. 73 Drukowanie za pomocà interfejsu Bluetooth. 14

15 Przygotowanie do drukowania Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Client Aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy skorzystaæ z konta z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator. W przypadku korzystania z portu SmartDeviceMonitor for Client program SmartDeviceMonitor for Client naleåy zainstalowaæ przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Zostanie uruchomiony instalator programu SmartDeviceMonitor for Client. F Kliknij [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. Zostanie uruchomiony instalator programu SmartDeviceMonitor for Client. G W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu treãci umowy kliknij przycisk [Tak], aby jà zaakceptowaæ. H Zastosuj siê do instrukcji wyãwietlanych na ekranie, aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client. 15

16 Przygotowanie do drukowania I Kliknij przycisk [OK]. Jeãli po zainstalowaniu oprogramowania SmartDeviceMonitor for Client bêdzie wymagane ponowne uruchomienie komputera, ponownie uruchom komputer. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Program SmartDeviceMonitor for Client obsâuguje nastêpujàce jêzyki: czeski, duñski, niemiecki, angielski, hiszpañski, francuski, wâoski, wêgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, fiñski, szwedzki, chiñski uproszczony i chiñski tradycyjny. Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako czâonek grupy Administratorzy lub Uåytkownicy zaawansowani. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w oknie [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. 16

17 Przygotowanie do drukowania H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] oraz [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij pole [Port:], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj]. J Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port...]. K Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. L Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij opcjê [Okreãl adres] i wpisz adres IP lub nazwê hosta drukarki. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu M Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlany port wybranej drukarki. N W razie potrzeby ustaw User Code. Umoåliwi to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie informacji o liczbie arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Stosowanie znaków alfabetycznych ani symboli nie jest moåliwe. O Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. P Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalacja. Q W oknie dialogowym ukoñczenia instalacji kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj do tego celu opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 77 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. 17

18 Przygotowanie do drukowania Instalowanie sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP) Aby zainstalowaæ sterownik drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, naleåy mieæ konto z uprawnieniem Zarzàdzanie drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako administrator lub zaawansowany uåytkownik. A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyãwietlony zostaje tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy wybierz opcjê [Akceptujê umowê] i naciãnij przycisk [Dalej]. F Wybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Program drukarki]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz model drukarki, który ma byæ uåywany. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w oknie [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki ]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Szczegóây widoczne w polu [Komentarz:], [Sterownik:] oraz [Port:] róånià siê w zaleånoãci od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij pole [Port:], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj]. J Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port...]. K Kliknij opcjê [IPP]. 18

19 Przygotowanie do drukowania L W polu [URL drukarki] wprowadä adres drukarki w postaci drukarki/printer. Jeãli zostaâa wysâana autoryzacja serwera, to aby wâàczyæ SSL (protokóâ do komunikacji szyfrowanej), wpisz https://adres drukarki/printer (musi byæ zainstalowany program Internet Explorer 5.01 lub jego nowsza wersja). (Przykâadowy adres IP: ). https:// /printer Adres drukarki moåna wpisaæ w postaci drukarki/ipp. M W polu [Nazwa portu IPP] wpisz nazwê, która umoåliwi identyfikacjê drukarki. Uåyj nazwy róåniàcej siê od wszystkich nazw istniejàcych portów. Jeãli nie okreãlono tu åadnej nazwy, jako nazwa portu IPP zostanie ustawiony adres wpisany w polu [URL drukarki]. N Kliknij przycisk [Szczegóâowe ustawienia], aby wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Informacje na temat ustawieñ zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Client. O Upewnij siê, åe w polu [Port:] jest wyãwietlany port wybranej drukarki. P W razie potrzeby ustaw User Code. Umoåliwia to uåytkownikowi programu SmartDeviceMonitor for Admin wyãwietlanie i sprawdzanie liczby arkuszy wydrukowanych przez poszczególnych uåytkowników. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wprowadziæ do 8 znaków numerycznych. Nie moåna wprowadzaæ znaków alfabetycznych ani symboli. Q Zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. R Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê instalacja. 19

20 Przygotowanie do drukowania S W oknie dialogowym ukoñczenia instalacji kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlony komunikat o koniecznoãci ponownego uruchomienia komputera. Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Aby przerwaæ instalacjê wybranego oprogramowania, kliknij przycisk [Cancel], zanim zostanie ona ukoñczona. Jeãli jest juå zainstalowana nowsza wersja sterownika drukarki, zostanie wyãwietlony komunikat. Wówczas nie moåna zainstalowaæ sterownika drukarki, uåywajàc funkcji Auto Run. Jeãli mimo to sterownik drukarki ma zostaæ zainstalowany, uåyj opcji [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 77 Jeãli podczas instalacji zostanie wyãwietlony komunikat. Instalacja sterownika drukarki PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Zamknij wszystkie dziaâajàce w danej chwili aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu CD-ROM. Zostanie uruchomiony instalator. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja automatycznego uruchamiania Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. Klikniêcie przycisku spowoduje zainstalowanie sterownika drukarki w wybranym jêzyku. Po wybraniu jednego z nastêpujàcych jêzyków: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi, zostanie zainstalowany sterownik w jêzyku angielskim. D Kliknij przycisk [Sterownik drukarki PostScript 3]. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki. E Kliknij przycisk [Dalej]. F Kliknij opcjê [Drukarka lokalna], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe, w którym moåna wybraæ producenta drukarki i nazwê modelu. 20

21 Przygotowanie do drukowania G Zaznacz nazwê drukarki, której sterownik ma zostaæ zainstalowany, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. H W polu [Dostêpne porty:] kliknij pozycjê [Port drukarki], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. I W razie potrzeby zmieñ nazwê drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zaznacz pole wyboru [Tak], aby drukarkê skonfigurowaæ jako domyãlnà. J Okreãl, czy ma byæ drukowana strona testowa, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. K Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. L Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. M Na karcie [Szczegóây] kliknij przycisk [Dodaj port ]. N Kliknij opcjê [SmartDeviceMonitor] na liãcie [Inne] i kliknij [OK]. O Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie naciãnij przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. P Wybierz drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiedzà na sygnaâ z komputera. Aby uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij opcjê [Okreãl adres] i wpisz adres IP lub nazwê hosta drukarki. Nie moåna dodaæ adresu IP, który jest czêãciowo podobny do juå uåywanego. Jeãli uåywany jest na przykâad adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli uåywany jest adres , nie moåna uåyæ adresu Q Kliknij przycisk [OK]. R Sprawdä, czy wybrany port jest podãwietlony w polu [Drukuj do portu], a nastêpnie kliknij [OK]. S Uruchom ponownie komputer, aby dokoñczyæ instalacjê. Po zainstalowaniu sterownika drukarki moåna ustawiæ User Code. Informacje na temat funkcji User Code zawiera Pomoc sterownika drukarki. 21

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo