Printer/Scanner Unit Type 2027

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit Type 2027"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Rozwiàzywanie problemów Funkcje drukarki Dodatek W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania z urzàdzenia, przed jego uåyciem naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami dotyczàcymi bezpieczeñstwa zawartymi w "Podrêcznik ustawieñ ogólnych".

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy operator powinien przeczytaæ uwaånie ten podrêcznik i stosowaæ siê do zaleceñ w nim zawartych. Podrêcznik ten naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu w pobliåu urzàdzenia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Niebezpieczeñstwo: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy Adobe, PostScript i Acrobat sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Apple, Macintosh i Mac sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Incorporated. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. Ethernet jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) i jest objêty licencjà nabytà przez firmê RICOH Company Limited. Copyright 2001 Bluetooth SIG, Inc. Wâaãcicielem znaków towarowych Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95 Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwa produktu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów dla systemu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów dla systemu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów dla systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktów dla systemu Windows NT sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 System operacyjny Microsoft Windows NT Workstation wersja 4.0 Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewnie opcje mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...5 Windows 95/98/Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...5 Windows 2000/XP - ustawianie wâaãciwoãci drukarki...7 Windows NT ustawianie wâaãciwoãci drukarki...10 Macintosh - Ustawienia drukowania...12 Anulowanie zadania wydruku...13 Windows - anulowanie zadania wydruku...13 Macintosh - anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk próbny...19 Drukowanie pliku funkcji Wydruk próbny...20 Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny...22 Sprawdzanie rejestru bâêdów...23 Wydruk bezpieczny...24 Drukowanie pliku funkcji Wydruk bezpieczny...25 Usuwanie plików funkcji Wydruk bezpieczny...27 Sprawdzanie rejestru bâêdów...28 Wysuw strony...29 Drukowanie przy uåyciu wskazanej kasety...30 Anulowanie funkcji Wysuw strony Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela...33 Urzàdzenie nie drukuje...39 Inne problemy z drukowaniem...42 i

4 5. Funkcje drukarki Menu Funkcje drukarki...47 Funkcje drukarki - dostosowywanie...49 Funkcje drukarki - parametry...50 Äródâo papieru...50 Strony testowe...50 Obsâuga...54 System...56 Interfejs hosta...60 Menu PCL...61 Menu PS Dodatek Finisher...65 Zszywanie...66 Zszywanie - poâoåenie zszywek...66 Uwagi dotyczàce zszywania...67 Sortowanie...69 Buforowanie wydruków...71 Okâadki...73 Przekâadki...75 Podziaâ na rozdziaây...77 Strony zdefiniowane przez uåytkownika...80 Ustawienia systemu (poâàczenie przez port równolegây)...81 Specyfikacja...83 Wyposaåenie dodatkowe...85 INDEKS ii

5 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions for Printer/Scanner CD-ROM 2 Scanner Driver & Document Management Utilities Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia. Opisane sà tutaj równieå Ustawienia systemu (takie jak kasety na papier i ustawienia kodów uåytkownika), Serwer dokumentów i jego funkcje oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów wãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako faksu. Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Zawiera opis funkcji i ustawieñ dla gâównych operatorów. Poradnik drukowania 1 Zawiera opis ustawieñ systemowych i obsâugi urzàdzenia wykorzystywanego jako drukarka. Poradnik drukowania 2 (plik PDF - CD-ROM1) (niniejszy podrêcznik) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako drukarki. 1

6 Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder V2 Lite DeskTopBinder V2 Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD-ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utilities. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder V2 Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder V2 Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany. DeskTopBinder V2 Lite - Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder V2 Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêcznik programu Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi i funkcji programu Auto Document Link zainstalowanego razem z DeskTopBinder V2 Lite. Jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêczniki na temat programu ScanRouter V2 Lite ScanRouter V2 Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD- ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utilities. Podrêcznik instalacji ScanRouter V2 Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji, ustawieñ i ãrodowiska pracy ScanRouter V2 Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program ScanRouter V2 Lite jest zainstalowany. ScanRouter V2 Lite Management Guide (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis administrowania serwerem odbiorcy, opis obsâugi i ogólny opis funkcji ScanRouter V2 Lite. Jeåeli program ScanRouter V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF - CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenie mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 3

8 4

9 1. Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Windows 95/98/Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki sà uåywane wâasne ustawienia aplikacji. 5

10 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji 1 Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 95/98/Me. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji: A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Naciãnij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 6

11 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Windows 2000/XP - ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Czâonkowie grup administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. 1 W systemie Windows XP Professional wybierz polecenie [Drukarki i faksy] zmenu [Start]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia opcji Przypisanie formularza do kasety na karcie [Ustawienia urzàdzenia] w sterowniku drukarki PostScript 3 zazwyczaj nie wymagajà modyfikacji. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 7

12 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci preferencji drukowania 1 Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. W systemie Windows XP Professional wybierz polecenie [Drukarki i faksy] zmenu [Start]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe [Drukowanie]. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 2000/XP. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Drukowanie] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. 8

13 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz odpowiednie urzàdzenie, a nastêpnie kliknij kartê zawierajàcà ustawienia drukowania, które majà zostaæ zmienione. W systemie Windows XP naleåy kliknàæ przycisk [Preferencje], aby otworzyæ okno dialogowe Preferencje drukowania. C Wprowadä wymagane ustawienia. D Kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. Aby rozpoczàæ drukowanie w systemie Windows XP, kliknij przycisk [OK], anastêpnie [Drukuj]. 1 9

14 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Windows NT ustawianie wâaãciwoãci drukarki 1 Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki Ograniczenia Do zmiany ustawieñ urzàdzenia wymagane sà uprawnienia dostêpu typu Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy uprawnieni majà domyãlnie przyznane pozwolenie typu peâna kontrola. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê, korzystajàc z konta z uprawnieniami do peânej kontroli. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia opcji Przypisanie formularza do kasety na karcie [Ustawienia urzàdzenia] w sterowniku drukarki PostScript 3 zazwyczaj nie wymagajà modyfikacji. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zmiana ustawieñ domyãlnych - Domyãlne wâaãciwoãci dokumentu Ograniczenia Do zmiany ustawieñ urzàdzenia wymagane sà uprawnienia dostêpu typu Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê, korzystajàc z konta z uprawnieniami do peânej kontroli. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. 10

15 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia domyãlne]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 1 Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows NT 4.0. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki róånià siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Naciãnij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 11

16 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Macintosh - Ustawienia drukowania 1 Wprowadzanie z aplikacji ustawieñ dotyczàcych papieru A Otwórz plik przeznaczony do wydrukowania. B Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Ustawienia strony]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia strony AdobePS]. C Upewnij siê, czy urzàdzenie, które ma byæ uåyte, jest wymienione w polu [Drukarka:]. W systemie Mac OS X pole to nosi nazwê [Format dla:]. Jeãli urzàdzenie nie jest wymienione w polu [Drukarka:], przy uåyciu rozwijalnego menu wyãwietl listê dostêpnych urzàdzeñ. Zajrzeæ do instrukcji... Rzeczywisty wyglàd okna Ustawienia strony zaleåy od uåywanej aplikacji. Wiêcej informacji podano w instrukcji uåytkowania dostarczanej wraz z systemem Macintosh. D Wpolu [Papier:] wybierz rozmiar papieru. E Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia drukowania wprowadzane z aplikacji A Otwórz plik przeznaczony do wydrukowania. B Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia drukarki]. C Upewnij siê, czy urzàdzenie, które ma byæ uåyte, jest wymienione w polu [Drukarka:]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 12

17 Anulowanie zadania wydruku Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku 1 A Na pasku zadañ systemu Windows dwukrotnie kliknij ikonê drukarki. Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C Wmenu [Dokument] kliknij polecenie [Anuluj drukowanie]. W systemie Windows XP i Windows NT kliknij polecenie [Anuluj] w menu [Dokument]. W systemie Windows 95/98/Me, 2000 oraz NT 4.0 moåna równieå otworzyæ okno kolejki zadañ drukowania. W tym celu w oknie [Drukarki] naleåy dwukrotnie kliknàæ ikonê urzàdzenia (w systemie Windows XP okno to nosi nazwê [Drukarki i faksy]). D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia. E Na panelu wyãwietlacza naciãnij przycisk [Resetowanie zadania]. F Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. 13

18 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. 1 Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera za poãrednictwem zâàcza równolegâego, wysâane zadanie drukowania moåna anulowaæ przez naciãniêcie przycisku [Resetuj wszystkie prace.] w czasie, gdy komunikat Oczekiwanie... jest widoczny na wyãwietlaczu. Po upâywie czasu ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie Funkcje drukarki do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie wydruku. Zadanie przesâane z innego komputera klienta nie zostanie w takim przypadku anulowane. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. Macintosh - anulowanie zadania wydruku A Kliknij dwukrotnie ikonê drukarki znajdujàcà siê na pulpicie. Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. W systemie Mac OS X naleåy uruchomiæ Centrum druku. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C Kliknij ikonê pauzy, a nastêpnie kliknij ikonê kosza na ãmieci. D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia. E Na panelu wyãwietlacza naciãnij przycisk [Resetowanie zadania]. 14

19 Anulowanie zadania wydruku F Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. 1 [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. 15

20 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku 1 16

21 2. Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów Serwer dokumentów umoåliwia zapisywanie dokumentów na twardym dysku urzàdzenia, dziêki czemu moåna je potem w razie potrzeby edytowaæ idrukowaæ. Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. Zajrzeæ do instrukcji... Dalsze informacje na temat funkcji Serwer dokumentów moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Informacje o korzystaniu z funkcji Serwer dokumentów z komputera uåytkownika moåna znaleäæ w pliku Pomocy sterownika drukarki. Gdy jest uåywany Serwer dokumentów, poniåsze funkcje moåna wybieraæ za pomocà przycisków na panelu operacyjnym: Kopie Sortowanie Dupleks Zszywanie Wybór papieru: äródâowa kaseta na papier, rodzaj papieru, taca wyjãciowa. Funkcje zwiàzane z wyborem rodzaju papieru: okâadki, przekâadki, podziaâ na rozdziaây. Powyåsze funkcje sà wyszarzone, poniewaå nie moåna ich ustawiæ w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki, kiedy wybrany jest Serwer dokumentów. Naleåy wprowadziæ identyfikator uåytkownika skâadajàcy siê maksymalnie z oãmiu znaków alfanumerycznych. Do odróåniania tego zadania od innych zadañ sâuåà Hasâo i Nazwa pliku. Serwer dokumentów umoåliwia zapisanie maksymalnie 3000 plików. Po zapisaniu 3000 plików zapisanie nastêpnych plików nie bêdzie moåliwe. Nawet jeãli zapisanych jest mniej niå 3000 plików, nie moåna zapisaæ nowego pliku, jeãli zapisywany plik ma wiêcej niå 1000 stron, caâkowita liczba stron w plikach przekracza 9000, dysk twardy jest peâny. 17

22 Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów 2 Serwer dokumentów przechowuje równieå pliki zeskanowane przy uåyciu automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub szyby ekspozycyjnej. Co pewien czas naleåy usuwaæ niepotrzebne zapisane pliki, aby nie przekroczyæ pojemnoãci dysku twardego. Informacje na temat usuwania zapisanych plików moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli oprócz funkcji Serwer dokumentów dysk twardy speânia równieå inne funkcje, zapisanie nowych plików przy uåyciu funkcji Serwer dokumentów moåe nie byæ moåliwe, nawet jeãli zapisano mniej niå 3000 plików. 18

23 3. Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk próbny Funkcja ta sâuåy do drukowania tylko pierwszego zestawu zadania drukowania, które jest zâoåone z wielu zestawów. Po sprawdzeniu efektu drukowania moåna wydrukowaæ pozostaâe zestawy lub anulowaæ druk za pomocà panela operacyjnego urzàdzenia. Pozwoli to ograniczyæ niepotrzebne wykonywanie duåej liczby wydruków w przypadku bâêdów w treãci lub w ustawieniach parametrów drukowania. Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Wydruki próbne sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik drukarki. Jeãli opcja sortowania zostanie wybrana w aplikacji z okna dialogowego [Drukowanie], moåe zostaæ wydrukowane wiêcej zestawów, niå byâo to zamierzone. Plik przeznaczony do wydrukowania moåna rozpoznaæ po identyfikatorze uåytkownika i godzinie zapisania zadania. Liczba stron, jakà urzàdzenie moåe zapisaæ, zaleåy od zawartoãci pliku przeznaczonego do wydruku. Na przykâad urzàdzenie moåe zapisaæ do 30 zadañ lub 1000 stron, âàcznie z plikami wydruku bezpiecznego, w zaleånoãci od iloãci danych. Jeãli pierwszy zestaw wydruków próbnych nie jest zgodny z oczekiwaniami i drukowanie pozostaâych zestawów jest niepoåàdane, naleåy usunàæ plik wydruku próbnego za pomocà przycisków na wyãwietlaczu panela. Drukowanie pozostaâych zestawów próbnych spowoduje automatyczne usuniêcie zadania z pamiêci urzàdzenia. 19

24 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Drukowanie pliku funkcji Wydruk próbny Poniåsza procedura opisuje wykonywanie wydruku próbnego przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5e. Aby uzyskaæ informacje o wykonywaniu wydruku próbnego przy uåyciu sterownika PostScript 3, zobacz PostScript 3 Unit Type 2027 Dodatek do Instrukcja obsâugi zamieszczony w formie pliku PDF na dysku CD-ROM. 3 Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. W systemie operacyjnym Mac OS X ta funkcja nie jest dostêpna. A Funkcjê wydruku próbnego naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach sterownika drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóây dotyczàce konfigurowania sterownika PCL 6/5e lub RPCS podano w odpowiadajàcych im plikach Pomocy. B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji. Naleåy pamiêtaæ o ustawieniu wiêcej niå 2 kopii. Plik z wydrukiem próbnym jest wysyâany do urzàdzenia i jest drukowany pierwszy zestaw. C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. ZFFH350E 20

25 Wydruk próbny D Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. 3 Wyãwietlone zostanà takåe nastêpujàce dane: ID uåytkownika: Identyfikator uåytkownika ustawiony w sterowniku drukarki. Data/Godzina: Data i godzina wysâania zadania z komputera. Iloãæ: Liczba pozostaâych zestawów. E Wybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. F Naciãnij przycisk [Zmieñ liczbê zestawów], aby zmieniæ liczbê zestawów, jakie majà zostaæ wydrukowane. Jeãli liczba zestawów nie ma byæ zmieniona, przejdä do punktu H. G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä nowà liczbê zestawów i naciãnij przycisk [OK]. Na ekranie ponownie zostanie wyãwietlona lista plików. 21

26 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny 3 Moåna wprowadziæ do 999 zestawów. Naciãnij przycisk [Usuñ], skorygowaæ ewentualne bâêdy popeânione przy wprowadzaniu. Aby anulowaæ zmianê liczby zestawów, naciãnij przycisk [Anuluj]. H Naciãnij [Drukuj]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem drukowania. I Naciãnij [Tak]. Zostanà wydrukowane pozostaâe zestawy. Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie. Po zakoñczeniu drukowania zapisany plik zostanie usuniêty z pamiêci. Jeãli juå rozpoczête zadanie drukowania zostanie zatrzymane przez naciãniêcie przycisku [Resetowanie zadania], plik zostanie usuniêty. W przypadku zadania oczekujàcego na wydrukowanie zostanie ono wydrukowane przed zadaniem wydruku próbnego. Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny Jeãli wydruk próbny nie jest zadowalajàcy, plik zawierajàcy ten wydruk moåna usunàæ, zweryfikowaæ i wydrukowaæ ponownie, aå dobrane zostanà odpowiednie ustawienia. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. C Wybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. 22

27 Wydruk próbny D Naciãnij [Usuñ]. Zostanie wyãwietlony ekran z potwierdzeniem usuniêcia. E Aby usunàæ plik, naciãnij przycisk [Tak]. Po usuniêciu pliku ponownie zostanie wyãwietlony ekran z listà plików. Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie]. Sprawdzanie rejestru bâêdów Jeãli pliku nie udaâo siê zapisaæ, na panelu operacyjnym moåna sprawdziæ rejestr bâêdów. 3 Ograniczenia W rejestrze bâêdów jest wyãwietlane tylko 20 ostatnich zapisów. Wyâàczenie zasilania spowoduje skasowanie zawartoãci rejestru. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. C Naciãnij [Wyãwietl dziennik bâêdów]. Wyãwietlony zostanie dziennik bâêdów. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ pliki z bâêdami. Po sprawdzeniu rejestru naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Aby wydrukowaæ pliki wymienione w rejestrze bâêdów, wyãlij je ponownie po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików. 23

28 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk bezpieczny Funkcja sâuåy do zachowania poufnoãci wydruku tajnych dokumentów w urzàdzeniu udostêpnionym w sieci. Gdy dane sà zapisane w urzàdzeniu, zwykle moåliwe jest wydrukowanie ich za pomocà panela operacyjnego. Z funkcji Wydruk bezpieczny moåna korzystaæ dopiero wtedy, gdy za pomocà panela operacyjnego urzàdzenia zostanie wprowadzone hasâo. W ten sposób dokumenty poufne bêdà zabezpieczone przez wzrokiem innych osób. 3 Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Wydruki bezpieczne sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik drukarki. Jeãli opcja sortowania jest wybrana z aplikacji z okna dialogowego drukowania, moåe zostaæ wydrukowane wiêcej zestawów, niå byâo to zamierzone. Plik przeznaczony do wydrukowania moåna rozpoznaæ po identyfikatorze uåytkownika i godzinie zapisania zadania. Liczba stron, jakà urzàdzenie moåe zapisaæ, zaleåy od zawartoãci pliku przeznaczonego do wydruku. Na przykâad urzàdzenie moåe zapisaæ do 30 zadañ lub 1000 stron, âàcznie z plikami wydruku próbnego, w zaleånoãci od iloãci danych. Po wydrukowaniu pliku wydruku bezpiecznego, zadanie jest automatycznie usuwane. Wyâàczenie zasilania urzàdzenia gâównym przeâàcznikiem zasilania spowoduje usuniêcie plików wydruku bezpiecznego. 24

29 Wydruk bezpieczny Drukowanie pliku funkcji Wydruk bezpieczny Poniåsza procedura opisuje wykonywanie wydruku bezpiecznego przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5e. Aby uzyskaæ informacje o wykonywaniu wydruku bezpiecznego przy uåyciu sterownika PostScript 3, zobacz PostScript 3 Unit Type 2027 Dodatek do Instrukcja obsâugi zamieszczony w formie pliku PDF na dysku CD-ROM. Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. W systemie operacyjnym Mac OS X ta funkcja nie jest dostêpna. A Funkcjê wydruku bezpiecznego naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach sterownika drukarki. 3 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóây dotyczàce konfigurowania sterownika PCL 6/5e lub RPCS podano w odpowiadajàcych im plikach Pomocy. B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji. Zadanie wykonania wydruku bezpiecznego jest wysyâane do urzàdzenia. C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. D Naciãnij [Prace wydruku bezpiecznego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku bezpiecznego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. Wyãwietlone zostanà takåe nastêpujàce dane: ID uåytkownika: Identyfikator uåytkownika ustawiony w sterowniku drukarki. Data/Godzina: Data i godzina wysâania zadania z komputera. 25

30 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny E Wybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. F Naciãnij [Drukuj]. Zostanie wyãwietlony ekran do wpisania hasâa. 3 G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem drukowania. Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [OK], aby ponownie wprowadziæ hasâo. H Naciãnij [Tak]. Plik poufny zostanie wydrukowany. Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie. Jeãli juå rozpoczête zadanie drukowania zostanie zatrzymane przez naciãniêcie przycisku [Resetowanie zadania], plik zostanie usuniêty. 26

31 Wydruk bezpieczny Usuwanie plików funkcji Wydruk bezpieczny A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku bezpiecznego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku bezpiecznego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. C Wybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. D Naciãnij [Usuñ]. Zostanie wyãwietlony ekran hasâa. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku. 3 Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [OK], aby ponownie wprowadziæ hasâo. F Naciãnij [Tak]. Po usuniêciu pliku ponownie zostanie wyãwietlony ekran z listà plików. Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie]. W razie zapomnienia hasâa naleåy wybraæ wartoãæ [Odblokuj] dla opcji [VTymczasowo odblokowane pliki] w polu [Zarzàdzanie hasâami do zapisanych plików] na karcie [Narz. gâ. operatora] w oknie Ustawienia systemu. Przy tym ustawieniu ekran hasâa nie jest wyãwietlany w powyåszej procedurze. Dalsze informacje na temat opcji [Wyãwietl hasâo dla zapisanego pliku] moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 27

32 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Sprawdzanie rejestru bâêdów Jeãli pliku nie udaâo siê zapisaæ w urzàdzeniu, na wyãwietlaczu moåna sprawdziæ rejestr bâêdów. 3 Ograniczenia W rejestrze bâêdów jest wyãwietlane tylko 20 ostatnich zapisów. Wyâàczenie zasilania spowoduje skasowanie zawartoãci rejestru. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Wybierz [Prace wydruku bezpiecznego]. C Naciãnij [Wyãwietl dziennik bâêdów]. Wyãwietlony zostanie dziennik bâêdów. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ pliki z bâêdami. Po sprawdzeniu rejestru naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Aby wydrukowaæ pliki wymienione w rejestrze bâêdów, wyãlij je ponownie po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików. 28

33 Wysuw strony Wysuw strony Rozdziaâ ten zawiera instrukcje dotyczàce postêpowania w przypadku, gdy urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ papieru, lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê. Ograniczenia Zmiana kasety nie jest moåliwa, jeãli zaprogramowano dla niej nastêpujàce funkcje: Zszywanie Druk dwustronny w przypadku kasety, która nie obsâuguje funkcji druku dwustronnego Okâadka Okâadka przednia/tylna Przekâadki Podziaâ na rozdziaây 3 Jeãli wysuw strony wybrany zostaâ dla kasety z nastêpujàcymi ustawieniami, kasetê moåna zmieniæ przez anulowanie tych ustawieñ: Zszywanie Jeåeli wybrana jest opcja Automatyczna kontynuacja, wysuw strony jest drukowany po upâywie zaprogramowanego czasu oczekiwania. Patrz str. 56 System. Jeãli urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ papieru, lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê, wyãwietlone zostanie ostrzeåenie. W razie wyãwietlenia tego komunikatu wykonaj jednà z poniåszych czynnoãci: 29

34 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Drukowanie przy uåyciu wskazanej kasety A Wybierz kasetê dla wysuwu strony spoãród kaset pokazanych na wyãwietlaczu. Aby rozpoczàæ druk po dodaniu papieru do kasety, wybierz kasetê po zaâadowaniu odpowiedniego papieru. 3 Informacje na temat âadowania papieru na tacê rêcznà moåna znaleäæ w rozdziale "Umieszczanie papieru na tacy rêcznej" w podrêczniku Poradnik drukowania 1. B Naciãnij [Kontynuuj]. Urzàdzenie bêdzie drukowaâo przy uåyciu wskazanej kasety. W przypadku wybrania kasety zawierajàcej papier o mniejszym rozmiarze zadanie drukowania moåe zostaæ przerwane lub mogà pojawiæ siê inne problemy. 30

35 Wysuw strony Anulowanie funkcji Wysuw strony A Naciãnij [Resetuj]. Usuñ zapisane zadanie drukowania, a nastêpnie anuluj wysuw strony. B Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. 3 [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. C Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. W systemie Windows jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera za poãrednictwem zâàcza równolegâego, wysâane zadanie drukowania moåna anulowaæ przez naciãniêcie przycisku [Resetuj wszystkie prace.] w czasie, gdy na wyãwietlaczu widoczny jest komunikat Oczekiwanie.... Po upâywie czasu ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie Funkcje drukarki do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie wydruku. Zadanie przesâane z innego komputera klienta nie zostanie w takim przypadku anulowane. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 13 Anulowanie zadania wydruku 31

36 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny 3 32

37 4. Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela W tym rozdziale opisano najwaåniejsze komunikaty pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zaleceñ komunikatu. Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania naleåy przeczytaæ rozdziaâ Wyâàczanie zasilania w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Komunikaty o stanie Komunikat Tryb Hex Dump Offline Czekaj. Drukowanie... Gotowe Reset. zadania... Oczekiwanie... Stan W trybie Hex Dump urzàdzenie otrzymuje dane w formacie szesnastkowym. Po zakoñczeniu drukowania naleåy wyâàczyæ urzàdzenie, po czym wâàczyæ je ponownie. Urzàdzenie nie jest przydzielone. Aby rozpoczàæ drukowanie, naleåy uaktywniæ urzàdzenie (przeâàczyæ je w tryb online), naciskajàc przycisk [Offline] na wyãwietlaczu. Urzàdzenie przygotowuje zespóâ noãników. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie drukuje. Poczekaj chwilê. Jest to domyãlny komunikat gotowoãci. Urzàdzenie jest gotowe do pracy. Uåytkownik nie musi wykonywaæ åadnych dziaâañ. Urzàdzenie resetuje zadanie drukowania. Naleåy odczekaæ, aå na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat Gotowe. Urzàdzenie oczekuje na kolejne dane do wydrukowania. Poczekaj chwilê. Komunikaty ostrzeåeñ Komunikaty/Komunikaty wtórne Nie moåliwe poâàczenie z kartà bezprzewodowà. Przyczyny Karta IEEE b obluzowaâa siê albo wystàpiâ inny bâàd zwiàzany z kartà IEEE b. Rozwiàzanie Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania i sprawdä, czy karta jest prawidâowo zamontowana. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 33

38 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Zamknij pokrywê zespoâu dupleksu. Pokrywa zespoâu dupleksu jest otwarta. Zamknij pokrywê zespoâu dupleksu. Sortowanie anulowane. Funkcja drukowania z sortowaniem zostaâa anulowana. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 4 Uszkodzenie pamiêci DIMM. Bâàd ustawienia sterownika. (Pamiêæ) Wystàpiâ bâàd w pamiêci DIMM wewnàtrz urzàdzenia. Wystàpiâ bâàd w pobranych czcionkach. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Ponownie ustaw parametr dla pobieranych czcionek. Pamiêæ jest niewystarczajàca lub ustawienia pamiêci dla sterownika drukarki nie sà zgodne z faktycznie zainstalowanà pamiêcià. Okreãl prawidâowà pojemnoãæ pamiêci na karcie [Zmiana akcesoriów...] w sterowniku drukarki RPCS. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, naleåy zwiêkszyæ pojemnoãæ pamiêci lub zmniejszyæ rozdzielczoãæ obrazu. Drukowanie dwustronne anulowane. Drukowanie dwustronne zostaâo anulowane. Sprawdä, czy uåywany papier nadaje siê do drukowania dwustronnego. Lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Uszkodzenie karty sieciowej Ethernet. Wystàpiâ bâàd na karcie Ethernet. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Przekroczona maks. pojemnoãæ serwera dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona pojemnoãæ dysku twardego przeznaczona dla funkcji Serwer dokumentów. Usuñ niektóre pliki zapisane na Serwer dokumentów lub zmniejsz rozmiar pliku do zaladowania. 34

39 Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Za duåo plików na serwerze dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba plików, jakà moåna zapisaæ na Serwerze dokumentów. Usuñ niektóre pliki zapisane na Serwerze dokumentów. Za duåo stron dla pliku serwera dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron, jakie moåna zapisaæ na Serwerze dokumentów. Usuñ niektóre strony zapisane na Serwerze dokumentów lub zmniejsz liczbê stron do pobrania. Zbyt duåo zapisanych plików dla wydruku próbnego i Wydruk bezpieczny. Za duåo zapisanych stron dla wydruku próbnego i Wydruk bezpieczny. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny zostaâa przekroczona maksymalna liczba zapisanych plików. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny zostaâa przekroczona maksymalna liczba zapisanych stron. Usuñ niektóre zapisane pliki lub zmniejsz rozmiar plików. Zmniejsz liczbê stron do wydrukowania. 4 Za duåo stron. Sortowanie nie ukoñczone. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron przeznaczonych do sortowania. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Zmniejsz liczbê stron do wydrukowania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Finisher jest uåywany przez innà funkcjê. Czekaj. Finisher jest wâaãnie uåywany przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ z finishera. Nastêpujàce tace wyjãciowe sà peâne. ### Wyjmij papier. ### Wskazana taca wyjãciowa jest peâna. ### oznacza w komunikacie tacê wyjãciowà. Usuñ papier. Uszkodzenie dysku twardego. Wystàpiâ bâàd dysku twardego. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 35

40 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie 4 Dysk twardy nie zostaâ zainstalowany. Dysk twardy jest peâny. Wystàpiâ problem w IEEE b (Bezprzewodowa LAN) Uszkodzenie kasety o duåej pojemnoãci papieru. Wyâàcz i wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania. Jeãli bâàd wystàpi ponownie, wezwij serwis. ddolny zszywacz jest prawie pusty. Uszkodzenie pamiêci NV- RAM. Taca wyjãciowa zostaâa zmieniona. Papier w zespole dupleksu. Otwórz pokrywê i wyjmij papier. Funkcja Wydruk bezpieczny zostaâa wywoâana w sytuacji, gdy dysk twardy nie byâ zainstalowany lub jest uszkodzony. Zostaâ przekroczony maksymalny obszar dysku przeznaczony dla formularzy/czcionek. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny wystàpiâ bâàd przepeânienia dysku twardego. Karty IEEE b nie byâo w urzàdzeniu w momencie jego wâàczenia lub zostaâa ona wyjêta po jego wâàczeniu. Wystàpiâ bâàd w kasecie duåej pojemnoãci (LCT). W dolnym zszywaczu pozostaâo tylko kilka zszywek. Wystàpiâ bâàd w opcjonalnej jednostce pamiêci. Taca wyjãciowa zostaâa zmieniona, poniewaå wybrana taca nie obsâuguje uåywanego rozmiaru papieru. Wystàpiâo zaciêcie papieru w zespole dupleksu. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Usuñ nieuåywane rodzaje formularzy/czcionek. Usuñ niektóre zapisane pliki lub zmniejsz rozmiar pliku do pobrania. Wyâàcz urzàdzenie i sprawdä, czy karta IEEE b jest wâoåona prawidâowo. Nastêpnie ponownie wâàcz urzàdzenie. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê zserwisem. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj piêæ minut i wâàcz go ponownie. Jeãli komunikat zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zaâaduj wiêcej zszywek. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Wybierz wâaãciwà tacê wyjãciowà. Otwórz pokrywê zespoâu dupleksu i usuñ zaciêty papier. 36

41 Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Papier na tacy zszywacza. Otwórz pokrywê finishera i wyjmij papier. W finisherze pozostaâ papier. Otwórz pokrywê finishera i usuñ papier. Uszkodzenie karty interfejsu równolegâego I/F. Wystàpiâ bâàd na karcie interfejsu równolegâego. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Bâàd drukowania - przepeânienie. Problem z pâytà bezprzewodowà. Problem z kartà bezprzewodowà. Dane obrazu zostaây przyciête w wyniku zastosowania kompresji obrazu. Wystàpiâ bâàd karty IEEE b (karty bezprzewodowej sieci LAN). Wystàpiâ bâàd karty IEEE b. Zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. Wcelu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 4 Bâàd graficzny RPCS. Brak wystarczajàcej iloãci pamiêci grafiki do wydrukowania danych. Okreãl prawidâowà pojemnoãæ pamiêci przy opcji [Zmiana akcesoriów...] w sterowniku drukarki RPCS. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, zainstaluj w urzàdzeniu dodatkowy moduâ pamiêci lub zmniejsz rozdzielczoãæ obrazu. Przepeânienie pamiêci RPCS. Podczas realizacji zadania drukowania wystàpiâo przepeânienie pamiêci. Po wydrukowaniu czêãci danych zadanie drukowania zostaâo zawieszone. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, zainstaluj w urzàdzeniu dodatkowy moduâ pamiêci lub zmniejsz rozdzielczoãæ obrazu. Bâàd skâadniowy RPCS. Prawdopodobnie transmisja dwukierunkowa nie dziaâa wâaãciwie lub ustawienia sterownika drukarki RPCS sà nieprawidâowe. Sprawdä, czy ustawienia opcji sterownika drukarki sà zgodne z opcjami zainstalowanymi w urzàdzeniu. Wybrana kaseta na papier jest teraz uåywana przez innà funkcjê. Czekaj. Wybrana kaseta na papier jest uåywana przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ z tej kasety. Uszkodzenie tacy przesuwnej. Wezwij serwis.^ Podczas korzystania z funkcji przesuwania pojawia siê usterka. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. 37

42 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie 4 Zszywanie anulowane. Zespóâ zszywacza jest uåywany przez innà funkcjê. Czekaj. Drukowanie ze zszywaniem zostaâo anulowane. Zespóâ zszywacza jest uåywany przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Sprawdä kierunek podawania i orientacjê papieru oraz pozycjê zszywania. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ zzespoâu. DKoñczy siê toner. Toner prawie wyczerpaâ siê. Wymieñ pojemnik z tonerem na nowy. Wyâàcz zasilanie i sprawdä kartê sieci bezprzewodowej. Próba uzyskania dostêpu przez nieupowaånionego uåytkownika. Zadanie drukowania zostaâo anulowane. Karta IEEE b obluzowaâa siê albo wystàpiâ inny bâàd zwiàzany z kartà IEEE b. Zadanie drukowania zostaâo anulowane z powodu ograniczeñ praw dostêpu uåytkownika. Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania i sprawdä, czy karta jest prawidâowo zamontowana. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Sprawdä uprawnienia kodu uåytkownika. Wystàpiâ problem w USB. Wystàpiâ bâàd interfejsu USB. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 38

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej)

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Start Kliknij ten przycisk "Start". MX-M260N/M260/M310N/M310 Wprowadzenie W tym podręczniku opisano funkcję drukarki cyfrowego systemu multifunkcyjnego. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo