Printer/Scanner Unit Type 2027

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit Type 2027"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Rozwiàzywanie problemów Funkcje drukarki Dodatek W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania z urzàdzenia, przed jego uåyciem naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami dotyczàcymi bezpieczeñstwa zawartymi w "Podrêcznik ustawieñ ogólnych".

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy operator powinien przeczytaæ uwaånie ten podrêcznik i stosowaæ siê do zaleceñ w nim zawartych. Podrêcznik ten naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu w pobliåu urzàdzenia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Niebezpieczeñstwo: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy Adobe, PostScript i Acrobat sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Apple, Macintosh i Mac sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Incorporated. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. Ethernet jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) i jest objêty licencjà nabytà przez firmê RICOH Company Limited. Copyright 2001 Bluetooth SIG, Inc. Wâaãcicielem znaków towarowych Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95 Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwa produktu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów dla systemu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów dla systemu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów dla systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktów dla systemu Windows NT sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 System operacyjny Microsoft Windows NT Workstation wersja 4.0 Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewnie opcje mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...5 Windows 95/98/Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...5 Windows 2000/XP - ustawianie wâaãciwoãci drukarki...7 Windows NT ustawianie wâaãciwoãci drukarki...10 Macintosh - Ustawienia drukowania...12 Anulowanie zadania wydruku...13 Windows - anulowanie zadania wydruku...13 Macintosh - anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk próbny...19 Drukowanie pliku funkcji Wydruk próbny...20 Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny...22 Sprawdzanie rejestru bâêdów...23 Wydruk bezpieczny...24 Drukowanie pliku funkcji Wydruk bezpieczny...25 Usuwanie plików funkcji Wydruk bezpieczny...27 Sprawdzanie rejestru bâêdów...28 Wysuw strony...29 Drukowanie przy uåyciu wskazanej kasety...30 Anulowanie funkcji Wysuw strony Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela...33 Urzàdzenie nie drukuje...39 Inne problemy z drukowaniem...42 i

4 5. Funkcje drukarki Menu Funkcje drukarki...47 Funkcje drukarki - dostosowywanie...49 Funkcje drukarki - parametry...50 Äródâo papieru...50 Strony testowe...50 Obsâuga...54 System...56 Interfejs hosta...60 Menu PCL...61 Menu PS Dodatek Finisher...65 Zszywanie...66 Zszywanie - poâoåenie zszywek...66 Uwagi dotyczàce zszywania...67 Sortowanie...69 Buforowanie wydruków...71 Okâadki...73 Przekâadki...75 Podziaâ na rozdziaây...77 Strony zdefiniowane przez uåytkownika...80 Ustawienia systemu (poâàczenie przez port równolegây)...81 Specyfikacja...83 Wyposaåenie dodatkowe...85 INDEKS ii

5 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions for Printer/Scanner CD-ROM 2 Scanner Driver & Document Management Utilities Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia. Opisane sà tutaj równieå Ustawienia systemu (takie jak kasety na papier i ustawienia kodów uåytkownika), Serwer dokumentów i jego funkcje oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów wãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako faksu. Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Zawiera opis funkcji i ustawieñ dla gâównych operatorów. Poradnik drukowania 1 Zawiera opis ustawieñ systemowych i obsâugi urzàdzenia wykorzystywanego jako drukarka. Poradnik drukowania 2 (plik PDF - CD-ROM1) (niniejszy podrêcznik) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako drukarki. 1

6 Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder V2 Lite DeskTopBinder V2 Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD-ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utilities. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder V2 Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder V2 Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany. DeskTopBinder V2 Lite - Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder V2 Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêcznik programu Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi i funkcji programu Auto Document Link zainstalowanego razem z DeskTopBinder V2 Lite. Jeåeli program DeskTopBinder V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêczniki na temat programu ScanRouter V2 Lite ScanRouter V2 Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD- ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utilities. Podrêcznik instalacji ScanRouter V2 Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji, ustawieñ i ãrodowiska pracy ScanRouter V2 Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program ScanRouter V2 Lite jest zainstalowany. ScanRouter V2 Lite Management Guide (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis administrowania serwerem odbiorcy, opis obsâugi i ogólny opis funkcji ScanRouter V2 Lite. Jeåeli program ScanRouter V2 Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF - CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenie mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 3

8 4

9 1. Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Windows 95/98/Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki sà uåywane wâasne ustawienia aplikacji. 5

10 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji 1 Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 95/98/Me. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji: A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Naciãnij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 6

11 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Windows 2000/XP - ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Czâonkowie grup administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. 1 W systemie Windows XP Professional wybierz polecenie [Drukarki i faksy] zmenu [Start]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia opcji Przypisanie formularza do kasety na karcie [Ustawienia urzàdzenia] w sterowniku drukarki PostScript 3 zazwyczaj nie wymagajà modyfikacji. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 7

12 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci preferencji drukowania 1 Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. W systemie Windows XP Professional wybierz polecenie [Drukarki i faksy] zmenu [Start]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe [Drukowanie]. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 2000/XP. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Drukowanie] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. 8

13 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz odpowiednie urzàdzenie, a nastêpnie kliknij kartê zawierajàcà ustawienia drukowania, które majà zostaæ zmienione. W systemie Windows XP naleåy kliknàæ przycisk [Preferencje], aby otworzyæ okno dialogowe Preferencje drukowania. C Wprowadä wymagane ustawienia. D Kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. Aby rozpoczàæ drukowanie w systemie Windows XP, kliknij przycisk [OK], anastêpnie [Drukuj]. 1 9

14 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Windows NT ustawianie wâaãciwoãci drukarki 1 Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki Ograniczenia Do zmiany ustawieñ urzàdzenia wymagane sà uprawnienia dostêpu typu Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy uprawnieni majà domyãlnie przyznane pozwolenie typu peâna kontrola. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê, korzystajàc z konta z uprawnieniami do peânej kontroli. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia opcji Przypisanie formularza do kasety na karcie [Ustawienia urzàdzenia] w sterowniku drukarki PostScript 3 zazwyczaj nie wymagajà modyfikacji. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zmiana ustawieñ domyãlnych - Domyãlne wâaãciwoãci dokumentu Ograniczenia Do zmiany ustawieñ urzàdzenia wymagane sà uprawnienia dostêpu typu Peâna kontrola. Administratorzy, operatorzy serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê, korzystajàc z konta z uprawnieniami do peânej kontroli. A Zmenu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. 10

15 Ustawianie wâaãciwoãci drukarki C Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia domyãlne]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 1 Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows NT 4.0. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki róånià siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Naciãnij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 11

16 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Macintosh - Ustawienia drukowania 1 Wprowadzanie z aplikacji ustawieñ dotyczàcych papieru A Otwórz plik przeznaczony do wydrukowania. B Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Ustawienia strony]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia strony AdobePS]. C Upewnij siê, czy urzàdzenie, które ma byæ uåyte, jest wymienione w polu [Drukarka:]. W systemie Mac OS X pole to nosi nazwê [Format dla:]. Jeãli urzàdzenie nie jest wymienione w polu [Drukarka:], przy uåyciu rozwijalnego menu wyãwietl listê dostêpnych urzàdzeñ. Zajrzeæ do instrukcji... Rzeczywisty wyglàd okna Ustawienia strony zaleåy od uåywanej aplikacji. Wiêcej informacji podano w instrukcji uåytkowania dostarczanej wraz z systemem Macintosh. D Wpolu [Papier:] wybierz rozmiar papieru. E Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia drukowania wprowadzane z aplikacji A Otwórz plik przeznaczony do wydrukowania. B Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia drukarki]. C Upewnij siê, czy urzàdzenie, które ma byæ uåyte, jest wymienione w polu [Drukarka:]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. 12

17 Anulowanie zadania wydruku Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku 1 A Na pasku zadañ systemu Windows dwukrotnie kliknij ikonê drukarki. Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C Wmenu [Dokument] kliknij polecenie [Anuluj drukowanie]. W systemie Windows XP i Windows NT kliknij polecenie [Anuluj] w menu [Dokument]. W systemie Windows 95/98/Me, 2000 oraz NT 4.0 moåna równieå otworzyæ okno kolejki zadañ drukowania. W tym celu w oknie [Drukarki] naleåy dwukrotnie kliknàæ ikonê urzàdzenia (w systemie Windows XP okno to nosi nazwê [Drukarki i faksy]). D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia. E Na panelu wyãwietlacza naciãnij przycisk [Resetowanie zadania]. F Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. 13

18 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. 1 Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera za poãrednictwem zâàcza równolegâego, wysâane zadanie drukowania moåna anulowaæ przez naciãniêcie przycisku [Resetuj wszystkie prace.] w czasie, gdy komunikat Oczekiwanie... jest widoczny na wyãwietlaczu. Po upâywie czasu ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie Funkcje drukarki do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie wydruku. Zadanie przesâane z innego komputera klienta nie zostanie w takim przypadku anulowane. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. Macintosh - anulowanie zadania wydruku A Kliknij dwukrotnie ikonê drukarki znajdujàcà siê na pulpicie. Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. W systemie Mac OS X naleåy uruchomiæ Centrum druku. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C Kliknij ikonê pauzy, a nastêpnie kliknij ikonê kosza na ãmieci. D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia. E Na panelu wyãwietlacza naciãnij przycisk [Resetowanie zadania]. 14

19 Anulowanie zadania wydruku F Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. 1 [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. 15

20 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku 1 16

21 2. Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów Serwer dokumentów umoåliwia zapisywanie dokumentów na twardym dysku urzàdzenia, dziêki czemu moåna je potem w razie potrzeby edytowaæ idrukowaæ. Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. Zajrzeæ do instrukcji... Dalsze informacje na temat funkcji Serwer dokumentów moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Informacje o korzystaniu z funkcji Serwer dokumentów z komputera uåytkownika moåna znaleäæ w pliku Pomocy sterownika drukarki. Gdy jest uåywany Serwer dokumentów, poniåsze funkcje moåna wybieraæ za pomocà przycisków na panelu operacyjnym: Kopie Sortowanie Dupleks Zszywanie Wybór papieru: äródâowa kaseta na papier, rodzaj papieru, taca wyjãciowa. Funkcje zwiàzane z wyborem rodzaju papieru: okâadki, przekâadki, podziaâ na rozdziaây. Powyåsze funkcje sà wyszarzone, poniewaå nie moåna ich ustawiæ w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki, kiedy wybrany jest Serwer dokumentów. Naleåy wprowadziæ identyfikator uåytkownika skâadajàcy siê maksymalnie z oãmiu znaków alfanumerycznych. Do odróåniania tego zadania od innych zadañ sâuåà Hasâo i Nazwa pliku. Serwer dokumentów umoåliwia zapisanie maksymalnie 3000 plików. Po zapisaniu 3000 plików zapisanie nastêpnych plików nie bêdzie moåliwe. Nawet jeãli zapisanych jest mniej niå 3000 plików, nie moåna zapisaæ nowego pliku, jeãli zapisywany plik ma wiêcej niå 1000 stron, caâkowita liczba stron w plikach przekracza 9000, dysk twardy jest peâny. 17

22 Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów 2 Serwer dokumentów przechowuje równieå pliki zeskanowane przy uåyciu automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub szyby ekspozycyjnej. Co pewien czas naleåy usuwaæ niepotrzebne zapisane pliki, aby nie przekroczyæ pojemnoãci dysku twardego. Informacje na temat usuwania zapisanych plików moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli oprócz funkcji Serwer dokumentów dysk twardy speânia równieå inne funkcje, zapisanie nowych plików przy uåyciu funkcji Serwer dokumentów moåe nie byæ moåliwe, nawet jeãli zapisano mniej niå 3000 plików. 18

23 3. Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk próbny Funkcja ta sâuåy do drukowania tylko pierwszego zestawu zadania drukowania, które jest zâoåone z wielu zestawów. Po sprawdzeniu efektu drukowania moåna wydrukowaæ pozostaâe zestawy lub anulowaæ druk za pomocà panela operacyjnego urzàdzenia. Pozwoli to ograniczyæ niepotrzebne wykonywanie duåej liczby wydruków w przypadku bâêdów w treãci lub w ustawieniach parametrów drukowania. Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Wydruki próbne sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik drukarki. Jeãli opcja sortowania zostanie wybrana w aplikacji z okna dialogowego [Drukowanie], moåe zostaæ wydrukowane wiêcej zestawów, niå byâo to zamierzone. Plik przeznaczony do wydrukowania moåna rozpoznaæ po identyfikatorze uåytkownika i godzinie zapisania zadania. Liczba stron, jakà urzàdzenie moåe zapisaæ, zaleåy od zawartoãci pliku przeznaczonego do wydruku. Na przykâad urzàdzenie moåe zapisaæ do 30 zadañ lub 1000 stron, âàcznie z plikami wydruku bezpiecznego, w zaleånoãci od iloãci danych. Jeãli pierwszy zestaw wydruków próbnych nie jest zgodny z oczekiwaniami i drukowanie pozostaâych zestawów jest niepoåàdane, naleåy usunàæ plik wydruku próbnego za pomocà przycisków na wyãwietlaczu panela. Drukowanie pozostaâych zestawów próbnych spowoduje automatyczne usuniêcie zadania z pamiêci urzàdzenia. 19

24 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Drukowanie pliku funkcji Wydruk próbny Poniåsza procedura opisuje wykonywanie wydruku próbnego przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5e. Aby uzyskaæ informacje o wykonywaniu wydruku próbnego przy uåyciu sterownika PostScript 3, zobacz PostScript 3 Unit Type 2027 Dodatek do Instrukcja obsâugi zamieszczony w formie pliku PDF na dysku CD-ROM. 3 Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. W systemie operacyjnym Mac OS X ta funkcja nie jest dostêpna. A Funkcjê wydruku próbnego naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach sterownika drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóây dotyczàce konfigurowania sterownika PCL 6/5e lub RPCS podano w odpowiadajàcych im plikach Pomocy. B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji. Naleåy pamiêtaæ o ustawieniu wiêcej niå 2 kopii. Plik z wydrukiem próbnym jest wysyâany do urzàdzenia i jest drukowany pierwszy zestaw. C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. ZFFH350E 20

25 Wydruk próbny D Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. 3 Wyãwietlone zostanà takåe nastêpujàce dane: ID uåytkownika: Identyfikator uåytkownika ustawiony w sterowniku drukarki. Data/Godzina: Data i godzina wysâania zadania z komputera. Iloãæ: Liczba pozostaâych zestawów. E Wybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. F Naciãnij przycisk [Zmieñ liczbê zestawów], aby zmieniæ liczbê zestawów, jakie majà zostaæ wydrukowane. Jeãli liczba zestawów nie ma byæ zmieniona, przejdä do punktu H. G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä nowà liczbê zestawów i naciãnij przycisk [OK]. Na ekranie ponownie zostanie wyãwietlona lista plików. 21

26 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny 3 Moåna wprowadziæ do 999 zestawów. Naciãnij przycisk [Usuñ], skorygowaæ ewentualne bâêdy popeânione przy wprowadzaniu. Aby anulowaæ zmianê liczby zestawów, naciãnij przycisk [Anuluj]. H Naciãnij [Drukuj]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem drukowania. I Naciãnij [Tak]. Zostanà wydrukowane pozostaâe zestawy. Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie. Po zakoñczeniu drukowania zapisany plik zostanie usuniêty z pamiêci. Jeãli juå rozpoczête zadanie drukowania zostanie zatrzymane przez naciãniêcie przycisku [Resetowanie zadania], plik zostanie usuniêty. W przypadku zadania oczekujàcego na wydrukowanie zostanie ono wydrukowane przed zadaniem wydruku próbnego. Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny Jeãli wydruk próbny nie jest zadowalajàcy, plik zawierajàcy ten wydruk moåna usunàæ, zweryfikowaæ i wydrukowaæ ponownie, aå dobrane zostanà odpowiednie ustawienia. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. C Wybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. 22

27 Wydruk próbny D Naciãnij [Usuñ]. Zostanie wyãwietlony ekran z potwierdzeniem usuniêcia. E Aby usunàæ plik, naciãnij przycisk [Tak]. Po usuniêciu pliku ponownie zostanie wyãwietlony ekran z listà plików. Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie]. Sprawdzanie rejestru bâêdów Jeãli pliku nie udaâo siê zapisaæ, na panelu operacyjnym moåna sprawdziæ rejestr bâêdów. 3 Ograniczenia W rejestrze bâêdów jest wyãwietlane tylko 20 ostatnich zapisów. Wyâàczenie zasilania spowoduje skasowanie zawartoãci rejestru. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku próbnego]. C Naciãnij [Wyãwietl dziennik bâêdów]. Wyãwietlony zostanie dziennik bâêdów. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ pliki z bâêdami. Po sprawdzeniu rejestru naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Aby wydrukowaæ pliki wymienione w rejestrze bâêdów, wyãlij je ponownie po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików. 23

28 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Wydruk bezpieczny Funkcja sâuåy do zachowania poufnoãci wydruku tajnych dokumentów w urzàdzeniu udostêpnionym w sieci. Gdy dane sà zapisane w urzàdzeniu, zwykle moåliwe jest wydrukowanie ich za pomocà panela operacyjnego. Z funkcji Wydruk bezpieczny moåna korzystaæ dopiero wtedy, gdy za pomocà panela operacyjnego urzàdzenia zostanie wprowadzone hasâo. W ten sposób dokumenty poufne bêdà zabezpieczone przez wzrokiem innych osób. 3 Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Wydruki bezpieczne sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik drukarki. Jeãli opcja sortowania jest wybrana z aplikacji z okna dialogowego drukowania, moåe zostaæ wydrukowane wiêcej zestawów, niå byâo to zamierzone. Plik przeznaczony do wydrukowania moåna rozpoznaæ po identyfikatorze uåytkownika i godzinie zapisania zadania. Liczba stron, jakà urzàdzenie moåe zapisaæ, zaleåy od zawartoãci pliku przeznaczonego do wydruku. Na przykâad urzàdzenie moåe zapisaæ do 30 zadañ lub 1000 stron, âàcznie z plikami wydruku próbnego, w zaleånoãci od iloãci danych. Po wydrukowaniu pliku wydruku bezpiecznego, zadanie jest automatycznie usuwane. Wyâàczenie zasilania urzàdzenia gâównym przeâàcznikiem zasilania spowoduje usuniêcie plików wydruku bezpiecznego. 24

29 Wydruk bezpieczny Drukowanie pliku funkcji Wydruk bezpieczny Poniåsza procedura opisuje wykonywanie wydruku bezpiecznego przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5e. Aby uzyskaæ informacje o wykonywaniu wydruku bezpiecznego przy uåyciu sterownika PostScript 3, zobacz PostScript 3 Unit Type 2027 Dodatek do Instrukcja obsâugi zamieszczony w formie pliku PDF na dysku CD-ROM. Ograniczenia Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne sterowniki, jak np. PageMaker. W systemie operacyjnym Mac OS X ta funkcja nie jest dostêpna. A Funkcjê wydruku bezpiecznego naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach sterownika drukarki. 3 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóây dotyczàce konfigurowania sterownika PCL 6/5e lub RPCS podano w odpowiadajàcych im plikach Pomocy. B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji. Zadanie wykonania wydruku bezpiecznego jest wysyâane do urzàdzenia. C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. D Naciãnij [Prace wydruku bezpiecznego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku bezpiecznego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. Wyãwietlone zostanà takåe nastêpujàce dane: ID uåytkownika: Identyfikator uåytkownika ustawiony w sterowniku drukarki. Data/Godzina: Data i godzina wysâania zadania z komputera. 25

30 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny E Wybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. F Naciãnij [Drukuj]. Zostanie wyãwietlony ekran do wpisania hasâa. 3 G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem drukowania. Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [OK], aby ponownie wprowadziæ hasâo. H Naciãnij [Tak]. Plik poufny zostanie wydrukowany. Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie. Jeãli juå rozpoczête zadanie drukowania zostanie zatrzymane przez naciãniêcie przycisku [Resetowanie zadania], plik zostanie usuniêty. 26

31 Wydruk bezpieczny Usuwanie plików funkcji Wydruk bezpieczny A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Naciãnij [Prace wydruku bezpiecznego]. Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku bezpiecznego, jakie sà zapisane wurzàdzeniu. C Wybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, naciskajàc pole z jego nazwà. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ listê. Jednorazowo moåna wybraæ tylko jeden plik. D Naciãnij [Usuñ]. Zostanie wyãwietlony ekran hasâa. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku. 3 Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [OK], aby ponownie wprowadziæ hasâo. F Naciãnij [Tak]. Po usuniêciu pliku ponownie zostanie wyãwietlony ekran z listà plików. Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie]. W razie zapomnienia hasâa naleåy wybraæ wartoãæ [Odblokuj] dla opcji [VTymczasowo odblokowane pliki] w polu [Zarzàdzanie hasâami do zapisanych plików] na karcie [Narz. gâ. operatora] w oknie Ustawienia systemu. Przy tym ustawieniu ekran hasâa nie jest wyãwietlany w powyåszej procedurze. Dalsze informacje na temat opcji [Wyãwietl hasâo dla zapisanego pliku] moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 27

32 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Sprawdzanie rejestru bâêdów Jeãli pliku nie udaâo siê zapisaæ w urzàdzeniu, na wyãwietlaczu moåna sprawdziæ rejestr bâêdów. 3 Ograniczenia W rejestrze bâêdów jest wyãwietlane tylko 20 ostatnich zapisów. Wyâàczenie zasilania spowoduje skasowanie zawartoãci rejestru. A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki. B Wybierz [Prace wydruku bezpiecznego]. C Naciãnij [Wyãwietl dziennik bâêdów]. Wyãwietlony zostanie dziennik bâêdów. Naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby przewinàæ pliki z bâêdami. Po sprawdzeniu rejestru naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Aby wydrukowaæ pliki wymienione w rejestrze bâêdów, wyãlij je ponownie po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików. 28

33 Wysuw strony Wysuw strony Rozdziaâ ten zawiera instrukcje dotyczàce postêpowania w przypadku, gdy urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ papieru, lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê. Ograniczenia Zmiana kasety nie jest moåliwa, jeãli zaprogramowano dla niej nastêpujàce funkcje: Zszywanie Druk dwustronny w przypadku kasety, która nie obsâuguje funkcji druku dwustronnego Okâadka Okâadka przednia/tylna Przekâadki Podziaâ na rozdziaây 3 Jeãli wysuw strony wybrany zostaâ dla kasety z nastêpujàcymi ustawieniami, kasetê moåna zmieniæ przez anulowanie tych ustawieñ: Zszywanie Jeåeli wybrana jest opcja Automatyczna kontynuacja, wysuw strony jest drukowany po upâywie zaprogramowanego czasu oczekiwania. Patrz str. 56 System. Jeãli urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ papieru, lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê, wyãwietlone zostanie ostrzeåenie. W razie wyãwietlenia tego komunikatu wykonaj jednà z poniåszych czynnoãci: 29

34 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny Drukowanie przy uåyciu wskazanej kasety A Wybierz kasetê dla wysuwu strony spoãród kaset pokazanych na wyãwietlaczu. Aby rozpoczàæ druk po dodaniu papieru do kasety, wybierz kasetê po zaâadowaniu odpowiedniego papieru. 3 Informacje na temat âadowania papieru na tacê rêcznà moåna znaleäæ w rozdziale "Umieszczanie papieru na tacy rêcznej" w podrêczniku Poradnik drukowania 1. B Naciãnij [Kontynuuj]. Urzàdzenie bêdzie drukowaâo przy uåyciu wskazanej kasety. W przypadku wybrania kasety zawierajàcej papier o mniejszym rozmiarze zadanie drukowania moåe zostaæ przerwane lub mogà pojawiæ siê inne problemy. 30

35 Wysuw strony Anulowanie funkcji Wysuw strony A Naciãnij [Resetuj]. Usuñ zapisane zadanie drukowania, a nastêpnie anuluj wysuw strony. B Naciãnij [Resetuj bieåàcà pracê] lub [Resetuj wszystkie prace.]. 3 [Resetuj bieåàcà pracê]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Resetuj wszystkie prace.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku. [Wznów drukowanie]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. C Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. W systemie Windows jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera za poãrednictwem zâàcza równolegâego, wysâane zadanie drukowania moåna anulowaæ przez naciãniêcie przycisku [Resetuj wszystkie prace.] w czasie, gdy na wyãwietlaczu widoczny jest komunikat Oczekiwanie.... Po upâywie czasu ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie Funkcje drukarki do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie wydruku. Zadanie przesâane z innego komputera klienta nie zostanie w takim przypadku anulowane. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [Resetowanie zadania] moåe zostaæ wydrukowane jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 13 Anulowanie zadania wydruku 31

36 Wydruk próbny/wydruk bezpieczny 3 32

37 4. Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela W tym rozdziale opisano najwaåniejsze komunikaty pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zaleceñ komunikatu. Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania naleåy przeczytaæ rozdziaâ Wyâàczanie zasilania w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Komunikaty o stanie Komunikat Tryb Hex Dump Offline Czekaj. Drukowanie... Gotowe Reset. zadania... Oczekiwanie... Stan W trybie Hex Dump urzàdzenie otrzymuje dane w formacie szesnastkowym. Po zakoñczeniu drukowania naleåy wyâàczyæ urzàdzenie, po czym wâàczyæ je ponownie. Urzàdzenie nie jest przydzielone. Aby rozpoczàæ drukowanie, naleåy uaktywniæ urzàdzenie (przeâàczyæ je w tryb online), naciskajàc przycisk [Offline] na wyãwietlaczu. Urzàdzenie przygotowuje zespóâ noãników. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie drukuje. Poczekaj chwilê. Jest to domyãlny komunikat gotowoãci. Urzàdzenie jest gotowe do pracy. Uåytkownik nie musi wykonywaæ åadnych dziaâañ. Urzàdzenie resetuje zadanie drukowania. Naleåy odczekaæ, aå na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat Gotowe. Urzàdzenie oczekuje na kolejne dane do wydrukowania. Poczekaj chwilê. Komunikaty ostrzeåeñ Komunikaty/Komunikaty wtórne Nie moåliwe poâàczenie z kartà bezprzewodowà. Przyczyny Karta IEEE b obluzowaâa siê albo wystàpiâ inny bâàd zwiàzany z kartà IEEE b. Rozwiàzanie Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania i sprawdä, czy karta jest prawidâowo zamontowana. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 33

38 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Zamknij pokrywê zespoâu dupleksu. Pokrywa zespoâu dupleksu jest otwarta. Zamknij pokrywê zespoâu dupleksu. Sortowanie anulowane. Funkcja drukowania z sortowaniem zostaâa anulowana. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 4 Uszkodzenie pamiêci DIMM. Bâàd ustawienia sterownika. (Pamiêæ) Wystàpiâ bâàd w pamiêci DIMM wewnàtrz urzàdzenia. Wystàpiâ bâàd w pobranych czcionkach. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Ponownie ustaw parametr dla pobieranych czcionek. Pamiêæ jest niewystarczajàca lub ustawienia pamiêci dla sterownika drukarki nie sà zgodne z faktycznie zainstalowanà pamiêcià. Okreãl prawidâowà pojemnoãæ pamiêci na karcie [Zmiana akcesoriów...] w sterowniku drukarki RPCS. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, naleåy zwiêkszyæ pojemnoãæ pamiêci lub zmniejszyæ rozdzielczoãæ obrazu. Drukowanie dwustronne anulowane. Drukowanie dwustronne zostaâo anulowane. Sprawdä, czy uåywany papier nadaje siê do drukowania dwustronnego. Lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Uszkodzenie karty sieciowej Ethernet. Wystàpiâ bâàd na karcie Ethernet. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Przekroczona maks. pojemnoãæ serwera dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona pojemnoãæ dysku twardego przeznaczona dla funkcji Serwer dokumentów. Usuñ niektóre pliki zapisane na Serwer dokumentów lub zmniejsz rozmiar pliku do zaladowania. 34

39 Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Za duåo plików na serwerze dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba plików, jakà moåna zapisaæ na Serwerze dokumentów. Usuñ niektóre pliki zapisane na Serwerze dokumentów. Za duåo stron dla pliku serwera dokumentów. Nie moåna zapisaæ. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron, jakie moåna zapisaæ na Serwerze dokumentów. Usuñ niektóre strony zapisane na Serwerze dokumentów lub zmniejsz liczbê stron do pobrania. Zbyt duåo zapisanych plików dla wydruku próbnego i Wydruk bezpieczny. Za duåo zapisanych stron dla wydruku próbnego i Wydruk bezpieczny. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny zostaâa przekroczona maksymalna liczba zapisanych plików. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny zostaâa przekroczona maksymalna liczba zapisanych stron. Usuñ niektóre zapisane pliki lub zmniejsz rozmiar plików. Zmniejsz liczbê stron do wydrukowania. 4 Za duåo stron. Sortowanie nie ukoñczone. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron przeznaczonych do sortowania. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Zmniejsz liczbê stron do wydrukowania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Finisher jest uåywany przez innà funkcjê. Czekaj. Finisher jest wâaãnie uåywany przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ z finishera. Nastêpujàce tace wyjãciowe sà peâne. ### Wyjmij papier. ### Wskazana taca wyjãciowa jest peâna. ### oznacza w komunikacie tacê wyjãciowà. Usuñ papier. Uszkodzenie dysku twardego. Wystàpiâ bâàd dysku twardego. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 35

40 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie 4 Dysk twardy nie zostaâ zainstalowany. Dysk twardy jest peâny. Wystàpiâ problem w IEEE b (Bezprzewodowa LAN) Uszkodzenie kasety o duåej pojemnoãci papieru. Wyâàcz i wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania. Jeãli bâàd wystàpi ponownie, wezwij serwis. ddolny zszywacz jest prawie pusty. Uszkodzenie pamiêci NV- RAM. Taca wyjãciowa zostaâa zmieniona. Papier w zespole dupleksu. Otwórz pokrywê i wyjmij papier. Funkcja Wydruk bezpieczny zostaâa wywoâana w sytuacji, gdy dysk twardy nie byâ zainstalowany lub jest uszkodzony. Zostaâ przekroczony maksymalny obszar dysku przeznaczony dla formularzy/czcionek. Podczas uåywania funkcji Wydruk próbny lub Wydruk bezpieczny wystàpiâ bâàd przepeânienia dysku twardego. Karty IEEE b nie byâo w urzàdzeniu w momencie jego wâàczenia lub zostaâa ona wyjêta po jego wâàczeniu. Wystàpiâ bâàd w kasecie duåej pojemnoãci (LCT). W dolnym zszywaczu pozostaâo tylko kilka zszywek. Wystàpiâ bâàd w opcjonalnej jednostce pamiêci. Taca wyjãciowa zostaâa zmieniona, poniewaå wybrana taca nie obsâuguje uåywanego rozmiaru papieru. Wystàpiâo zaciêcie papieru w zespole dupleksu. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Usuñ nieuåywane rodzaje formularzy/czcionek. Usuñ niektóre zapisane pliki lub zmniejsz rozmiar pliku do pobrania. Wyâàcz urzàdzenie i sprawdä, czy karta IEEE b jest wâoåona prawidâowo. Nastêpnie ponownie wâàcz urzàdzenie. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê zserwisem. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj piêæ minut i wâàcz go ponownie. Jeãli komunikat zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zaâaduj wiêcej zszywek. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Wybierz wâaãciwà tacê wyjãciowà. Otwórz pokrywê zespoâu dupleksu i usuñ zaciêty papier. 36

41 Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu panela Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Papier na tacy zszywacza. Otwórz pokrywê finishera i wyjmij papier. W finisherze pozostaâ papier. Otwórz pokrywê finishera i usuñ papier. Uszkodzenie karty interfejsu równolegâego I/F. Wystàpiâ bâàd na karcie interfejsu równolegâego. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. Bâàd drukowania - przepeânienie. Problem z pâytà bezprzewodowà. Problem z kartà bezprzewodowà. Dane obrazu zostaây przyciête w wyniku zastosowania kompresji obrazu. Wystàpiâ bâàd karty IEEE b (karty bezprzewodowej sieci LAN). Wystàpiâ bâàd karty IEEE b. Zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. Wcelu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 4 Bâàd graficzny RPCS. Brak wystarczajàcej iloãci pamiêci grafiki do wydrukowania danych. Okreãl prawidâowà pojemnoãæ pamiêci przy opcji [Zmiana akcesoriów...] w sterowniku drukarki RPCS. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, zainstaluj w urzàdzeniu dodatkowy moduâ pamiêci lub zmniejsz rozdzielczoãæ obrazu. Przepeânienie pamiêci RPCS. Podczas realizacji zadania drukowania wystàpiâo przepeânienie pamiêci. Po wydrukowaniu czêãci danych zadanie drukowania zostaâo zawieszone. Aby poprawnie wydrukowaæ obraz, zainstaluj w urzàdzeniu dodatkowy moduâ pamiêci lub zmniejsz rozdzielczoãæ obrazu. Bâàd skâadniowy RPCS. Prawdopodobnie transmisja dwukierunkowa nie dziaâa wâaãciwie lub ustawienia sterownika drukarki RPCS sà nieprawidâowe. Sprawdä, czy ustawienia opcji sterownika drukarki sà zgodne z opcjami zainstalowanymi w urzàdzeniu. Wybrana kaseta na papier jest teraz uåywana przez innà funkcjê. Czekaj. Wybrana kaseta na papier jest uåywana przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ z tej kasety. Uszkodzenie tacy przesuwnej. Wezwij serwis.^ Podczas korzystania z funkcji przesuwania pojawia siê usterka. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub z serwisem. 37

42 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie 4 Zszywanie anulowane. Zespóâ zszywacza jest uåywany przez innà funkcjê. Czekaj. Drukowanie ze zszywaniem zostaâo anulowane. Zespóâ zszywacza jest uåywany przez innà funkcjê, np. kopiowanie. Sprawdä kierunek podawania i orientacjê papieru oraz pozycjê zszywania. Poczekaj, aå funkcja przestanie korzystaæ zzespoâu. DKoñczy siê toner. Toner prawie wyczerpaâ siê. Wymieñ pojemnik z tonerem na nowy. Wyâàcz zasilanie i sprawdä kartê sieci bezprzewodowej. Próba uzyskania dostêpu przez nieupowaånionego uåytkownika. Zadanie drukowania zostaâo anulowane. Karta IEEE b obluzowaâa siê albo wystàpiâ inny bâàd zwiàzany z kartà IEEE b. Zadanie drukowania zostaâo anulowane z powodu ograniczeñ praw dostêpu uåytkownika. Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania i sprawdä, czy karta jest prawidâowo zamontowana. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Sprawdä uprawnienia kodu uåytkownika. Wystàpiâ problem w USB. Wystàpiâ bâàd interfejsu USB. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 38

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp 1 hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp eksploatacja Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki podane w części Prawa autorskie i umowa licencyjna.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) DRUKARKA LASEROWA Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed zainstalowaniem urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka) CYFROWA LASEROWA KOPIARKA/DRUKARKA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi

Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza

Bardziej szczegółowo