Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek"

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu, na wypadek, gdyby okazaâ siê potrzebny w przyszâoãci. Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. W celu zapewnienia wâasnego bezpieczeñstwa i odniesienia korzyãci, przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc w kaådej chwili z niego skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne, powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. Niektóre opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. Konwencje oznaczania wersji oprogramowania wykorzystane w niniejszym podrêczniku NetWare 3.x oznacza NetWare 3.1 i 3.. Nazwa NetWare 4.x oznacza systemy operacyjne NetWare 4.1, 4.11, 4. i IntranetWare.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Noãnik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Wersja drukowana i elektroniczna podrêcznika ma tà samà zawartoãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju mogà byæ równieå dostêpne podrêczniki w HTML. Aby przeglàdaæ te podrêczniki, zainstalowana musi byæ przeglàdarka sieci Web. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê oprogramowania z doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Omówiono ustawienia narzêdzi uåytkownika i obsâugê ksiàåki adresowej, np. wpisywanie numeru faksu, adresu i kodu uåytkownika. Informacje dotyczàce podâàczania urzàdzenia sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, toneru i innych materiaâów eksploatacyjnych. Podrêcznik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji ochrony, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W podrêczniku tym zostaây równieå omówione procedury rejestracji administratorów, a takåe konfigurowanie autoryzacji uåytkownika i administratora. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. Informacje dotyczàce umieszczania oryginaâów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. i

4 Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania PostScript 3 Supplement Dodatek UNIX Podrêczniki do programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. Aby uzyskaæ Dodatek UNIX, naleåy odwiedziæ naszà stronê internetowà lub skonsultowaæ siê z autoryzowanym dystrybutorem. Dodatek PostScript3 i Dodatek UNIX zawierajà opis funkcji i ustawieñ, które mogà byæ niedostêpne w tym urzàdzeniu. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Instalacja urzàdzenia w sieci... Przeglàd ustawieñ poczàtkowych... Ustawienia poczàtkowe Korzystanie z Serwera drukarki Przygotowywanie Serwera drukarki...17 Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client...18 Korzystanie z NetWare...0 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x)...1 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...3 Korzystanie z Pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 or 6/ Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 3.x)...7 Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor...33 Wyãwietlanie strony gâównej...34 Gdy ustawiona jest autoryzacja uåytkownika...36 Informacje na temat menu i trybu...37 Dostêp w trybie administratora...39 Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor...39 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin...41 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin...43 Zmiana konfiguracji karty sieciowej...44 Blokowanie menu na panelu operacyjnym urzàdzenia...45 Zmiana typu papieru...46 Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku...47 Konfigurowanie trybu oszczêdzania energii...51 Ustawianie hasâa...5 Sprawdzanie statusu urzàdzenia...53 Zmiana nazw i komentarzy...54 Wczytywanie dziennika faksu...55 Zarzàdzanie informacjami adresowymi...56 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client...57 Monitorowanie drukarek...57 Sprawdzanie statusu urzàdzenia...57 Podczas uåywania IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client...58 Powiadomienie o statucie drukarki korzystajàc z poczty Autopowiadomianie pocztà Powiadomienie pocztà na åàdanie...6 Autoryzacja poczty...6 Powiadomienie pocztà na åàdanie...64 iii

6 iv Zdalna obsâuga za poãrednictwem programu telnet...67 Korzystanie z programu telnet...67 access...68 appletalk...69 authfree...70 autonet...71 bonjour(rendezvous)...7 btconfig...73 devicename...74 dhcp...74 diprint...76 dns...77 domainname...79 help...79 hostname...80 ifconfig...81 info...8 ipp...8 ipv lpr...83 netware...84 passwd...85 prnlog...86 route...86 set...88 show...90 slp...90 smb...91 snmp...9 sntp...95 ssdp...96 ssh...96 status...97 syslog...97 upnp...97 web...98 wiconfig...99 wins SNMP Pobieranie informacji o drukarce poprzez sieæ Bieåàcy status drukarki Konfiguracja drukarki Odczytywanie wyãwietlonych informacji...11 Informacje o zadaniu drukowania...11 Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie ustawieñ karty interfejsu sieciowego Lista komunikatów...10 Informacje dziennika systemowego...10

7 3. Specjalne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows...17 Konfigurowanie...17 Uåywanie nazwy hosta zamiast adresu IPv Polecenia drukowania Dodatek Uåywanie oprogramowania Windows Terminal Service/MetaFrame Ãrodowisko pracy Obsâugiwane sterowniki drukarki Ograniczenia Uåywanie DHCP Uåywanie AutoNet Ãrodki ostroånoãci Podâàczanie routera Dial-Up do sieci Drukowanie NetWare Jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b Informacje o zainstalowanych aplikacjach RSA BSAFE Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol znajduje siê na koñcu kaådego rozdziaâu. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Instalacja urzàdzenia w sieci W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Przeglàd ustawieñ poczàtkowych Ustawienia interfejsu Sieæ Menu Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Adres IPv6 maszyny Adres IPv6 bramy Ustawienia IPv6 Stateless Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Typ ramki NW Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Szybkoãæ Ethernetu Opis Okreãla adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci w ãrodowisku sieciowym. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest uåywany jako bramy. Okreãla adres IPv6 urzàdzenia i maskê podsieci w ãrodowisku sieciowym. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest uåywany jako bramy. Okreãla automatycznà konfiguracjê adresu IPv6 Stateless. Wprowadä ustawienia serwera DNS. Okreãla ustawienia DDNS. Okreãla nazwê domeny. Okreãla ustawienia serwera WINS. Pozwala wybraæ protokóâ uåywany w sieci. Wybierz protokóâ dostarczania NCP: Wybierz typ ramki, jeãli uåywany jest system NetWare. Okreãla nazwê komputera SMB. Okreãla grupê roboczà SMB. Ustaw szybkoãæ dostêpu do sieci. Typ LAN Wybierz interfejs, IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) lub Ethernet, jeãli zostaâ zainstalowany opcjonalny interfejs IEEE 80.11b.

11 Menu Polecenie ping IEEE 80.11b Sprawdä poâàczenie sieciowe za pomocà polecenia ping i danego adresu IP. Zezwól na komunik. SNMPv3 Ustaw szyfrowanà komunikacjê SNMP v3. Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny Tryb komunikacji Opis Ustaw szyfrowanà komunikacjê SSL/TLS. Okreãl nazwê hosta. Okreãl nazwê urzàdzenia. Pozwala wybraæ tryb komunikacji bezprzewodowej sieci LAN. Menu Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Przywróæ ustaw. domyãlne Opis Pozwala wybraæ identyfikator SSID w celu rozróånienia punktów dostêpu w trybie infrastruktury i w trybie ad hoc. Pozwala okreãliæ kanaâ po wybraniu trybu 80.11b Ad hoc lub trybu Ad hoc. Pozwala wybraæ szyfrowanie dla IEEE 80.11b (bezprzewodowej sieci LAN). Okreãla szybkoãæ komunikacji interfejsu IEEE 80.11b (bezprzewodowej sieci LAN). Przywraca wartoãci domyãlne ustawieñ interfejsu IEEE 80.11b (bezprzewodowej sieci LAN). 3

12 Transfer pliku Menu Opcja dostarcz. Serwer SMTP Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru Ustawienia POP3/IMAP4 Adres administr. Port komunikacji Odstêp odbioru Maks. rozm.odbier. i Opis Uruchamia lub wyâàcza wysyâanie skanowanych dokumentów poprzez serwer dostarczania oprogramowania ScanRouter. Okreãla nazwê serwera SMTP. Sâuåy do konfigurowania autoryzacji SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST- MD5). Sâuåy do konfigurowania autoryzacji POP (POP przed SMTP). Okreãla protokóâ odbioru faksów internetowych. Okreãla ustawienia opcji POP3 lub IMAP4 dla odbioru faksów internetowych. Pojawia siê jako adres nadawcy na wysâanych pocztà zeskanowanych dokumentach, jeãli adres nadawcy nie zostaâ okreãlony. Okreãla numery portów POP3, IMAP4 i SMTP do odbioru faksów internetowych. Okreãla limit czasu w minutach do odbioru faksów internetowych za poãrednictwem serwera POP3 lub IMAP4. Okreãla maksymalny rozmiar odbieranych wiadomoãci do odbioru faksów internetowych. e zapis. na serwerze Okreãla, czy zapisywaæ otrzymane przez e- mail faksy internetowe na serwerze POP3 lub IMAP4. Dom.naz.uåyt./Hasâo(wys.) Auto okreãl. nazwa nadawcy Konto faksów Okreãla nazwê uåytkownika i hasâo, wymagane przy wysyâaniu zeskanowanych dokumentów bezpoãrednio do wspóâdzielonego folderu na komputerze pracujàcym w systemie Windows lub na serwer FTP. Okreãla nazwê nadawcy podczas wysyâania wiadomoãci . Okreãla opcje [Adres ], [Nazwa uåytkownika] i [Hasâo] do odbioru faksów internetowych. 4

13 Ustawienia poczàtkowe Drukarka/LAN-Fax (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z funkcjà LAN-Fax) Ethernet Interfejs Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Adres IPv6 maszyny Adres IPv6 bramy Ustawienia IPv6 Stateless Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Typ ramki NW Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny 5

14 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Adres IPv6 maszyny Adres IPv6 bramy Ustawienia IPv6 Stateless Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Typ ramki NW Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji 6

15 Faks internetowy (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Ustawienia interfejsu/sieæ Transfer pliku Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Opcja dostarcz. Serwer SMTP Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru Ustawienia POP3/IMAP4 Adres administr. Port komunikacji Odstêp odbioru Maks. rozm.odbier. i e zapis. na serwerze Dom.naz.uåyt./Hasâo(wys.) Konto faksów 7

16 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Transfer pliku Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja WINS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Serwer SMTP Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru Ustawienia POP3/IMAP4 Adres administr. Port komunikacji Odstêp odbioru Maks. rozm.odbier. i e zapis. na serwerze Konto faksów 8

17 IP-Fax (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja WINS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Protokóâ efektywny Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji 9

18 (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Ustawienia interfejsu/sieæ Transfer pliku Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Serwer SMTP Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru Ustawienia POP3/IMAP4 Adres administr. Port komunikacji 10

19 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Transfer pliku Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Serwer SMTP Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru Adres administr. Port komunikacji 11

20 Skanowanie do folderu (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Transfer pliku Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Transfer pliku Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Dom.naz.uåyt./Hasâo(wys.) Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Dom.naz.uåyt./Hasâo(wys.) 1

21 Sieciowy skaner dostarczania (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Transfer pliku Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Transfer pliku Ustawienia Opcja dostarcz. Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Opcja dostarcz. Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Opcja dostarcz. 13

22 Sieciowy skaner TWAIN (nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà). Ethernet Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ieee 80.11b Ustawienia Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Adres IPv4 maszyny Adres IPv4 bramy Konfiguracja DNS Konfiguracja DDNS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ Ethernetu Typ LAN Zezwól na komunik. SNMPv3 Zezwól na komunik. SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji 14

23 Uwaga W zaleånoãci od zainstalowanych moduâów opcjonalnych lub wybranego jêzyka drukarki pewne opcje mogà byæ niewyãwietlane. W zaleånoãci od ustawieñ ochrony pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje znajdujà siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Szczegóâowe informacje dotyczàce funkcji kopiarki moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania i Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 15

24 16

25 1. Korzystanie z Serwera drukarki Przygotowywanie Serwera drukarki Ten rozdziaâ zawiera instrukcje dotyczàce konfigurowania urzàdzenia jako drukarki sieciowej systemu Windows. Urzàdzenie jest skonfigurowane tak, by klienci sieciowi mogli z niego korzystaæ. Gdy drukarka sieciowa jest poâàczona za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client, moåna ustawiæ funkcje powiadamiania o drukowaniu, aby informowaæ klientów o wynikach ich zadañ drukowania. Waåne W systemie Windows 000, Windows XP Professional lub Windows Server 003, aby zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki], konieczny jest dostêp z autoryzacjà Zarzàdzanie drukarkami, a w systemie Windows NT 4.0, dostêp z autoryzacjà Peâna kontrola. Zaloguj siê do serwera plików jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Otwórz okno [Drukarki] zmenu [Start]. Pojawi siê okno [Drukarki]. W systemach Windows XP i Windows Server 003 pojawi siê okno dialogowe [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, które bêdzie uåywane. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Pojawià siê wâaãciwoãci drukarki. C Na karcie [Udostêpnianie], kliknij opcjê [Udostêpniona jako:]. D Aby udostêpniæ drukarkê uåytkownikom innej wersji systemu Windows, kliknij przycisk [Dodatkowe sterowniki...]. Jeãli alternatywne sterowniki zostaây zainstalowane podczas instalacji sterownika drukarki poprzez wybranie opcji [Udostêpniaj jako:], ten krok moåe zostaæ pominiêty. E Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie zamknij okno wâaãciwoãci drukarki. 17

26 Korzystanie z Serwera drukarki 1 Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client Aby skonfigurowaæ urzàdzenie tak, by korzystaâo z funkcji powiadamiania o drukowaniu programu SmartDeviceMonitor for Client, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Konfigurowanie serwera druku Waåne W systemie Windows 000, Windows XP Professional lub Windows Server 003, aby zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki], konieczny jest dostêp z autoryzacjà Zarzàdzanie drukarkami, a w systemie Windows NT 4.0, dostêp z autoryzacjà Peâna kontrola. Zaloguj siê do serwera plików jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Programy], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia serwera wydruków]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe ustawieñ serwera druku. B Zaznacz pole wyboru [Powiadom stacje robocze o wydruku/transmisji danych], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Po skonfigurowaniu ustawieñ serwera druku, pojawi siê okno dialogowe. Potwierdä zawartoãæ okna dialogowego i kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Anuluj], aby przerwaæ procedurê. Pojawi siê okno dialogowe z ustawieniami klienta. C Kliknij przycisk [OK]. Konfigurowanie serwera druku zostaâo zakoñczone. Aby otrzymywaæ powiadomienie o drukowaniu, kaådy klient musi byæ ustawiony. Uwaga Bieåàce zadania drukowania rozpoczynajà siê od poczàtku po tym, jak program buforujàcy na krótko siê zatrzymuje. Jeåeli funkcja rozszerzenia nie jest uåywana, funkcja jest automatycznie ustawiana jako dostêpna. Klient nie zostanie powiadomiony, jeãli logowanie nastàpiâo za pomocà konta innego niå konto z uprawnieniami administratora. 18

27 Przygotowywanie Serwera drukarki Konfigurowanie klienta A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Programy], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia funkcji rozszerzonych]. Pojawi siê okno dialogowe konfigurowania funkcji rozszerzenia. B Zaznacz pole wyboru [Powiadom o wydruku/transm. danych podczas uåyw. serw. wydr.]. C Kliknij przycisk [OK]. Konfiguracja klienta zostaâa zakoñczona. 1 Uwaga Ustaw funkcjê powiadamiania o drukowaniu równieå w programie SmartDeviceMonitor for Client. 19

28 Korzystanie z Serwera drukarki Korzystanie z NetWare 1 Ten rozdziaâ zawiera opis procedury konfigurowania drukarek sieciowych w ãrodowisku NetWare. W ãrodowisku NetWare, moåliwe jest podâàczenie urzàdzenia jako serwer druku lub drukarka zdalna. Waåne Nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà. Procedura konfigurowania Uåywanie urzàdzenia jako serwera druku A Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin B Konfigurowanie karty interfejsu sieciowego. C Wyâàczanie i ponowne wâàczanie urzàdzenia. Uåywanie urzàdzenia jako zdalnej drukarki A Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin B Konfigurowanie karty interfejsu sieciowego. C Konfigurowanie NetWare. D Uruchamianie serwera druku Uwaga W tej procedurze, zakâada siê, åe przeprowadzajàc konfiguracjê usâugi drukowania, ãrodowisko jest juå przygotowane do normalnej pracy NetWare. Procedura jest pokazana za pomocà nastêpujàcych przykâadowych ustawieñ: Nazwa serwera plików CAREE Nazwa serwera druku PSERV Nazwa drukarki R-PRN Nazwa kolejki R-QUEUE Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin Aby korzystaæ z urzàdzenia w ãrodowisku NetWare, naleåy uåyæ programu SmartDeviceMonitor for Admin do skonfigurowania ãrodowiska drukowania NetWare. Uwaga Klient NetWare dostarczony przez firmê Novell jest niezbêdny do ãrodowiska drukowania wykorzystujàcego program SmartDeviceMonitor for Admin w nastêpujàcych ãrodowiskach: Tryb NDS w Windows 95/98/Me Tryb NDS lub Bindery w Windows 000/XP, Windows NT 4.0 0

29 Korzystanie z NetWare Zajrzeæ do instrukcji... str. 43 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin Drukarki wyãwietlone w programie SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin pokazuje drukarki podâàczone do sieci. Jeãli nie moåna zidentyfikowaæ urzàdzenia, które ma byæ skonfigurowane, naleåy wydrukowaæ stronê konfiguracji, a nastêpnie sprawdziæ nazwê urzàdzenia. 1 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) Aby skonfigurowaæ urzàdzenie jako serwer druku wykorzystujàc NetWare 3.x, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator gâówny lub uåytkownik z uprawnieniami administratora gâównego. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij przycisk [Kreator], a nastêpnie przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Nastêpny]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Kliknij przycisk [Logowanie]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe do wprowadzenia nazwy logowania uåytkownika i hasâa logowania. F Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [Logowanie]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa logowania moåna uzyskaæ u administratora sieci. 1

30 Korzystanie z Serwera drukarki 1 G Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie kliknij przycisk [NetWare] Nazwa serwera druku: wpisz nazwê serwera druku NetWare. Aby uåyæ kartê jako serwera druku, wpisz nazwê serwera druku tego, który nie jest aktywny na serwerze plików. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 47 znaków. Tryb logowania: Okreãl, czy podczas logowania w systemie NetWare wskazaæ serwer plików lub drzewo NDS. Nazwa serwera plików: Wpisanie tutaj nazwy serwera plików, spowoduje wyszukiwanie tylko tego jednego serwera. Ten element jest obowiàzkowy. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 47 znaków. Drzewo NDS: Aby wâàczyæ tryb NDS, wpisz nazwê drzewa NDS, w którym chcesz siê zalogowaæ. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 3 znaki alfanumeryczne. Nazwa kontekstu NDS: Aby wâàczyæ tryb NDS, wpisz kontekst serwera druku. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 17 znaków. Tryb pracy: Okreãl, czy uåyæ karty interfejsu jako serwera druku lub drukarki zdalnej. Numer drukarki zdalnej: Ten element jest aktywny, jeãli karta interfejsu jest okreãlona jako drukarka zdalna. Wpisz ten sam numer, co numer drukarki utworzonej na serwerze druku (od 0 do 54 znaków). Limit czasu zadania: Jeãli karta zostaâa uåyta jako drukarka zdalna w systemie NetWare, drukarka nie moåe wykryæ zakoñczenia zadania drukowania. Z tego wzglêdu drukarka przerywa drukowanie po upâywie pewnego czasu od otrzymania ostatnich danych drukowania (tj., jeãli drukarka nie otrzymaâa danych drukowania przez pewien okres czasu). Tutaj okreãl ten okres czasu (od 3 do 55 sekund). Wartoãæ poczàtkowa wynosi 15 (sekund). Typ ramki: Wybierz z rozwijanego menu typ ramki. Protokóâ serwera druku: Wybierz z rozwijanego menu protokóâ dla systemu NetWare. Protokóâ dostarczania NCP: Wybierz protokóâ dostarczania NCP. H Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj kilka minut przed ponownym uruchomieniem oprogramowania Web Image Monitor. I Kliknij przycisk [Wylogowanie].

31 Korzystanie z NetWare Uwaga Aby sprawdziæ poprawnoãæ konfiguracji, wpisz poniåsze polecenie wwierszu poleceñ: F:> USERLIST Jeãli drukarka pracuje zgodnie z konfiguracjà, nazwa serwera druku pojawi siê jako poâàczony uåytkownik. Jeãli nie moåna zidentyfikowaæ drukarki, która ma byæ skonfigurowana, naleåy sprawdziæ nazwê drukarki na stronie konfiguracyjnej wydrukowanej z drukarki. Szczegóâowe informacje na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz Poradnik drukowania. Jeãli na liãcie nie ma åadnych nazw drukarek, naleåy dopasowaæ typy ramek IPX/SPX komputera i drukarki. Uåyj okna dialogowego [Sieæ] w systemie Windows, aby zmieniæ typ ramki komputera. 1 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Aby podâàczyæ urzàdzenie jako serwer druku w systemie operacyjnym NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Waåne Podczas korzystania z drukarki jako serwera druku w NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy ustawiæ jà w tryb NDS. Podczas korzystania z NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, drukarkê naleåy ustawiæ jako serwer druku. A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator lub uåytkownik z uprawnieniami administratora. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij przycisk [Kreator], a nastêpnie przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Nastêpny]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Kliknij przycisk [Logowanie]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe do wprowadzenia nazwy logowania uåytkownika i hasâa logowania. 3

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo