Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik kopiarki/serwera dokumentów"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu do wykorzystania w przyszâoãci. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z Zasadami bezpieczeñstwa w czêãci "Informacje o urzàdzeniu".

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i wskazówki dotyczàce obsâugi i wykorzystania tego urzàdzenia. Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik dla swojego bezpieczeñstwa i wâasnego dobra. Podrêcznik ten naleåy trzymaæ w âatwo dostêpnym miejscu, umoåliwiajàcym szybkie przejrzenie go. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. W åadnym wypadku firma nie bêdzie odpowiedzialna za szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe spowodowane przez obsâugê lub uåycie tego urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ lub drukowaæ åadnych elementów, których powielanie jest zabronione przez prawo. Kopiowanie lub drukowanie nastêpujàcych elementów jest zazwyczaj zabronione przez prawo lokalne: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåsza lista zostaâa przedstawiona tylko w celach informacyjnych i nie jest peâna. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ ani dokâadnoãæ. W przypadku pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych elementów naleåy skonsultowaæ siê z radcà prawnym. Uwagi: Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela handlowego. W zaleånoãci od kraju niektóre zespoây mogà byæ opcjonalne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela handlowego. Ostrzeåenie: Korzystanie z przycisków sterujàcych, regulacje urzàdzenia lub stosowanie procedur w inny sposób, niå okreãlony w niniejszym podrêczniku moåe prowadziæ do niebezpiecznego napromieniowania. Uwagi: Na dalszych stronach podrêcznika nie bêdà wymieniane nazwy modelu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do czytania podrêcznika naleåy ustaliæ typ urzàdzenia. (Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz Informacje o urzàdzeniu). Typ 1: 35 kopii/minutê (A4K, 8 1 / " 11"K) Typ : 45 kopii/minutê (A4K, 8 1 / " 11"K) W niektórych krajach pewne typy urzàdzeñ mogà nie byæ dostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela handlowego. W tym podrêczniku znaleäæ moåna dwa rodzaje miar. W przypadku tego urzàdzenia naleåy uåywaæ wersji metrycznej.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Patrz podrêczniki odpowiednie do czynnoãci, które majà byæ wykonane. Waåne Noãnik, na którym dostêpny jest podrêcznik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Wersje wydrukowana i elektroniczna podrêcznika majà tê samà zawartoãæ. Do przeglàdania podrêczników w formacie plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju dostêpne mogà byæ równieå podrêczniki w wersji html. Aby je wyãwietliæ, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa. W tym podrêczniku opisano wprowadzenie do funkcji tego urzàdzenia. Opisano równieå panel operacyjny, procedury przygotowania do eksploatacji urzàdzenia, sposób wprowadzania tekstu oraz sposób instalacji oprogramowania na zaâàczonych dyskach CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Opisuje Ustawienia uåytkownika oraz procedury dotyczàce Ksiàåki adresowej np. rejestracje, numery faksów, adresy i kody uåytkownika. Tutaj moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera instrukcje rozwiàzywania typowych problemów oraz wyjaãnienia dotyczàce uzupeâniania papieru, toneru i innych materiaâów eksploatacyjnych. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Opisuje on funkcje ochrony, których administratorzy mogà uåyæ w celu ochrony przed modyfikacjà danych lub w celu zapobiegania nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W tym podrêczniku znaleäæ moåna takåe procedury dotyczàce rejestrowania administratorów, a takåe ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratorów. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Wyjaãnia funkcje i operacje kopiarki oraz serwera dokumentów. Tutaj moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce umieszczania oryginaâów. Poradnik faksowania Opisuje funkcje i operacje faksowania. Poradnik drukowania Objaãnia funkcje i operacje drukarki. i

4 Poradnik skanowania Objaãnia funkcje i operacje skanera. Podrêcznik sieciowy Objaãnia konfiguracjê i obsâugê urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåytkowanie dostarczonego oprogramowania. Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i dlatego zawiera opis funkcji i ustawieñ, które mogà nie odpowiadaæ posiadanemu modelowi. Obrazy, ilustracje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê w niewielkim stopniu róåniæ od tych wymienionych dla posiadanego modelu. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki do DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Auto Document Link Podrêcznik Uwaga Dostarczane podrêczniki dotyczà okreãlonych typów urzàdzeñ. Aby uzyskaæ Dodatek UNIX, naleåy odwiedziæ naszà stronê WWW lub skonsultowaæ siê z autoryzowanym sprzedawcà. Dodatek PostScript 3 oraz Dodatek UNIX obejmuje opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie odpowiadaæ posiadanemu modelowi. ii

5 Przeznaczenie urzàdzenia Funkcje róånià siê w zaleånoãci od typu maszyny i opcji. Zajrzeæ do instrukcji... str. Funkcje wymagajàce opcjonalnych konfiguracji Typy kopii dwustronnych Jednostronne arkusze Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 59 Dupleks. Dwustronne 1 arkusz Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 59 Dupleks. Jednostronne 4 arkusze Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. GCSHVY9E iii

6 Jednostronne 8 arkuszy Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. 1 Przednia strona Tylna strona ANP00S Jednostronne 16 arkuszy Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. 1 Przednia strona Tylna strona GCSHVY5E Dwustronne arkusze Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. GCSHVY1E iv

7 Dwustronne 4 arkusze Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. 1 Przednia strona Tylna strona GCSHVYE Dwustronne 8 arkuszy Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 67 Dwustronnie z âàczeniem. 1 Przednia strona Tylna strona GCSHVY6E Oryginaây oprawione Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 70 Kopie seryjne. v

8 Oryginaây oprawione strona przednia/tylna Arkusze dwustronne Patrz str. 70 Kopie seryjne. Broszura/magazyn Jednostronne 4 arkusze Broszura Patrz str. 7 Broszura/magazyn. Otwierane wlewo GCBOOK0E Otwierane w prawo GCBOOK1E vi

9 Dwustronne arkusze Broszura Patrz str. 7 Broszura/magazyn. Otwierane wlewo Otwierane w prawo GCAH010E GCAH00E Jednostronne Magazyn Patrz str. 7 Broszura/magazyn. Otwierane wlewo Otwierane w prawo GCBOOK3E GCBOOK4E vii

10 Dwustronne Magazyn Patrz str. 7 Broszura/magazyn. Otwierane wlewo GCAH030E Otwierane w prawo GCAH040E viii

11 Âàczenie wielu stron na jednej stronie Patrz str. 63 Jednostronnie z âàczeniem. Jednostronne arkusze Jednostronnie 1 arkusz GCSHVY7E Jednostronne 4 arkusze Jednostronnie 1 arkusz GCSHVY8J Jednostronne 8 arkuszy Jednostronnie 1 arkusz GCSHVY3J ix

12 Dwustronne 1 arkusz Jednostronnie 1 arkusz GCSHVYOJ Dwustronne arkusze Jednostronnie 1 arkusz GCSHVYBJ Dwustronne 4 arkusze Jednostronnie 1 arkusz GCSHVY4J x

13 Kopiowanie oryginaâów, takich jak ksiàåki Oryginaây oprawione arkusze jednostronne Patrz str. 70 Kopie seryjne. CPB0100 Oryginaây oprawione Dwustronnie 1 arkusz Patrz str. 70 Kopie seryjne. Oryginaây oprawione strona przednia/tylna Arkusze dwustronne Patrz str. 70 Kopie seryjne. xi

14 Kopiowanie stron dwustronnych na stronach jednostronnych Patrz str. 59 Dupleks. Dwustronny 1 arkusz Jednostronnie arkusze CPB000 xii

15 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Przeznaczenie urzàdzenia...iii Typy kopii dwustronnych... iii Broszura/magazyn... vi Âàczenie wielu stron na jednej stronie... ix Kopiowanie oryginaâów, takich jak ksiàåki... xi Kopiowanie stron dwustronnych na stronach jednostronnych... xii Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Funkcje wymagajàce opcjonalnych konfiguracji... Wyãwietlacz panela...3 Menu narzêdzi uåytkownika (Funkcje kopiarki i serwera dokumentów) Umieszczanie oryginaâów Oryginaây...9 Rozmiary i gramatury zalecanych oryginaâów...9 Oryginaây niezalecane do Automatycznego podajniku dokumentów (ADF) Rozmiary wykrywane przez funkcjê Automatyczny wybór papieru...11 Rozmiary trudne do wykrycia...1 Obszar niekopiowany...13 Umieszczanie oryginaâów...14 Orientacja oryginaâu...15 Umieszczanie oryginaâów na szybie ekspozycyjnej...16 Umieszczanie oryginaâów w automatycznym podajniku dokumentów...17 Tryb Pakiet...19 Tryb SADF...0 Tryb Róåne rozmiary...1 Umieszczanie oryginaâów o rozmiarach niestandardowych.... Kopiowanie Procedura podstawowa...3 Przerwanie kopiowania...4 Sygnaâ pozostawienia oryginaâu...5 Kolejkowanie zadañ...5 Kopiowanie z tacy rêcznej...7 Kopiowanie na papierze o rozmiarze standardowym...9 Kopiowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym...30 Kopiowanie na papierze specjalnym...31 Funkcje kopiarki...3 Dostosowanie nasycenia obrazu kopii...3 Automatyczne nasycenie obrazu...3 Rêczne ustawianie nasycenia obrazu...33 Âàczone automatyczne i rêczne nasycenie obrazu...33 Wybieranie ustawienia typu oryginaâu...34 Wybieranie papieru do kopiowania...35 Automatyczny wybór papieru...36 Rêczny wybór papieru...36 xiii

16 xiv Kopiowanie z obrotem...37 Zaprogramowana zmiana skali...38 Funkcja Utwórz margines...39 Zoom...40 Wybieranie wspóâczynnika za pomocà przycisków [o] i [n]...40 Wprowadzanie wspóâczynnika skali za pomocà przycisków numerycznych Automatyczna zmiana skali...4 Powiêkszanie rozmiaru...43 Powiêkszanie kierunkowe (%)...44 Wprowadzanie wspóâczynnika skali za pomocà przycisków numerycznych Ustawianie wspóâczynnika za pomocà przycisków [o] i [n]...45 Kierunkowe powiêkszanie rozmiaru (mm)...46 Sortowanie...47 Kopia próbna...50 Zmiana liczby zestawów...51 Ukâadanie...5 Zszywanie...53 Dziurkowanie...57 Dupleks...59 Orientacja oryginaâów i kopii...61 Jednostronnie z âàczeniem...63 Dwustronnie z âàczeniem...67 Kopie seryjne...70 Broszura/magazyn...7 Regulacja marginesów...77 Usuwanie...78 Usuwanie brzegu (ta sama szerokoãæ)...79 Usuwanie brzegu (róåne szerokoãci)...80 Usuwanie ãrodka...81 Usuwanie ãrodka/brzegu (ta sama szerokoãæ)...8 Usuwanie ãrodka/brzegu (róåne szerokoãci)...83 Numerowanie w tle...84 Zaprogramowany stempel...85 Zmiana pozycji, rozmiaru i nasycenia stempla...86 Stempel uåytkownika...87 Zmiana pozycji stempla uåytkownika...89 Programowanie stempla uåytkownika...89 Usuwanie stempla uåytkownika...91 Datownik...9 Zmienianie formatu daty...94 Zmienianie pozycji datownika...94 Numerowanie stron...95 Zmienianie pozycji stempla...97 Okreãlanie pierwszej strony z nadrukowanym numerem i numeru poczàtkowego ( P1,P..., -1-,--..., P.1,P..., 1,... )...97 Okreãlanie pierwszej strony z nadrukowanym numerem i numeru poczàtkowego ( 1/5,/5 )...98 Okreãlanie pierwszej strony z nadrukowanym numerem i numeru poczàtkowego ( 1/-1,1/- )...99 Powielanie obrazu Podwójne kopie...10 Wyãrodkowanie Pozytyw/Negatyw...105

17 Okâadki Wyszczególnienie Rozdziaây Przekâadki Przechowywanie oryginaâów na serwerze dokumentów...11 Programy Zapisywanie programu Zmiana zapisanego programu Zmiana nazwy zapisanego programu Usuwanie programu Wywoâywanie programu Serwer dokumentów Zwiàzek pomiêdzy serwerem dokumentów a innymi funkcjami Ekran serwera dokumentów...10 Uåywanie serwera dokumentów...11 Przechowywanie danych...11 Aby zarejestrowaæ lub zmieniæ nazwê uåytkownika (w przypadku uåywania nazwy uåytkownika zarejestrowanej w ksiàåce adresowej)...13 Aby zarejestrowaæ lub zmieniæ nazwê uåytkownika (w przypadku uåywania nazwy uåytkownika niezarejestrowanej w ksiàåce adresowej)...14 Aby zarejestrowaæ lub zmieniæ nazwê uåytkownika (w przypadku gdy åadna nazwa nie jest zarejestrowana w ksiàåce adresowej)...15 Zmienianie nazwy pliku...15 Ustawianie lub zmienianie hasâa...16 Zmiana nazwy uåytkownika, nazwy pliku lub hasâa zapisanego dokumentu...17 Sprawdzanie szczegóâów zapisanych dokumentów...18 Wyszukiwanie przechowywanego dokumentu...19 Wyszukiwanie wedâug nazwy pliku...19 Wyszukiwanie wedâug nazwy uåytkownika Drukowanie przechowywanego dokumentu W przypadku przerwania drukowania Zmiana liczby drukowanych kopii gdy drukowanie jest w toku Wydruk próbny Drukowanie pierwszej strony Usuwanie dokumentu Wyãwietlanie dokumentu z serwera dokumentów w aplikacji Web Image Monitor Pobieranie zapisanych dokumentów Zaâàcznik Kompatybilnoãæ funkcji Informacje dodatkowe INDEKS xv

18 xvi

19 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Uwaga Aby prawidâowo uåywaæ tego produktu naleåy wczeãniej przeczytaæ Informacje o urzàdzeniu. Dodatkowe informacje na temat trybu kopiarki zostaây opisane w Dodatkowych informacjach. Zajrzeæ do instrukcji... str. 141 Informacje dodatkowe Symbole W tym podrêczniku uåyto nastêpujàcych symboli: Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ powaåne obraåenia lub ãmieræ. Naleåy przeczytaæ te uwagi. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa czêãci Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ drobne lub umiarkowane obraåenia lub zniszczenie urzàdzenia lub mienia. Naleåy przeczytaæ te uwagi. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa czêãci Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które trzeba zwróciæ uwagê podczas uåytkowania urzàdzenia oraz objaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâów dokumentów lub utraty danych. Naleåy przeczytaæ te wyjaãnienia. Oznacza dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcji pozwalajàcych skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol znajduje siê na koñcu kaådego rozdziaâu. Wskazuje gdzie moåna znaleäæ wiêcej odpowiednich informacji. [] Oznacza przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. {} Oznacza nazwy przycisków znajdujàcych siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

20 Funkcje wymagajàce opcjonalnych konfiguracji Niektóre funkcje wymagajà specjalnej konfiguracji maszyny i dodatkowych opcji opisanych poniåej. Pakiet: Automatyczny podajnik dokumentów SADF: Automatyczny podajnik dokumentów Róåne rozmiary: Automatyczny podajnik dokumentów Sortowanie z przesuniêciem: finiszer na 1000 arkuszy, -tacowy finiszer lub finiszer broszurujàcy Ukâadanie z przesuniêciem: finiszer na 1000 arkuszy, -tacowy finiszer lub finiszer broszurujàcy Zszywanie: finiszer na 1000 arkuszy, -tacowy finiszer lub finiszer broszurujàcy Broszurowanie: Finiszer broszurujàcy Dziurkowanie: -tacowy finiszer Uwaga Do zainstalowania finiszera wymagany jest zespóâ âàcznika i kaseta na papier.

21 Wyãwietlacz panela Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà jako przyciski wyboru. Danà funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Funkcja wybrana na wyãwietlaczu panelu zostaje podãwietlona w taki sposób:. Nie moåna uåywaæ przycisków przedstawionych w postaci. Poczàtkowy ekran kopiarki PL AHU007S 1. Funkcje Oryginaâ, Nasycenie obrazu i Oryginaâ specjalny.. Stan urzàdzenia i komunikaty. 3. Istnieje moåliwoãæ zapisania do trzech czêsto uåywanych wspóâczynników zmiany skali, innych niå ustawione wspóâczynniki zmiany skali. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 4. Liczba oryginaâów zeskanowanych do pamiêci, ustawiona liczba kopii i liczba wykonanych kopii. 5. Funkcje Sortowanie, Ukâadanie, Dziurkowanie, Zszywanie. 6. Wyãwietla zawartoãæ przycisków skrótów. Za pomocà tych przycisków moåna zapamiêtaæ czêsto uåywane funkcje. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 7. Wyãwietla dostêpne funkcje. Naciãniêcie nazwy funkcji spowoduje wyãwietlenie jej menu. Na przykâad naciãniecie klawisza [Zmiana skali] powoduje wyãwietlenie menu Zmiana skali. 8. Przy aktualnie wybranej funkcji pojawia siê symbol spinacza. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 3

22 Menu narzêdzi uåytkownika (Funkcje kopiarki i serwera dokumentów) Ta sekcja opisuje pozycje, które mogà byæ okreãlone na poczàtkowym ekranie kopiarki. Poczàtkowy ekran kopiarki moåe zostaæ wyãwietlony przez naciãniêcie przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat konfiguracji tych pozycji, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Funkcje ogólne Pozycja Priorytet automatycznego wyboru papieru Automatyczna zmiana kaset Ekran papieru Priorytet trybu oryginaâu Wyãwietlanie trybu oryginaâu Priorytet automatycznego nasycenia obrazu Jakoãæ kopii Nasycenie obrazu Priorytet trybu dupleksu Orientacja kopii w trybie dupleksu Orientacja oryginaâu w trybie dupleksu Zmieñ tryb poczàtkowy Opis Automatyczny wybór papieru jest ustawieniem domyãlnym. Moåna anulowaæ to ustawienie. Jeãli papier tego samego rozmiaru jest umieszczony w dwóch lub wiêkszej liczbie kaset, a w pierwszej kasecie wyczerpie siê papier, urzàdzenie automatycznie zamieni kasetê na drugà (gdy wybrano opcjê Automatyczny wybór papieru). Ta funkcja nazywana jest Automatyczna zmiana kaset. To ustawienie okreãla, czy ma byæ uåywana funkcja Autom. zmiana kaset. Dostêpne rozmiary papieru/kasety na papier moåna wyãwietliæ na ekranie poczàtkowym. Moåna wybraæ typ oryginaâu uåywany po wâàczeniu zasilania lub kasowaniu ustawieñ. Dostêpne typy oryginaâów moåna wyãwietliæ na ekranie poczàtkowym. Moåna wybraæ, czy opcja Auto nasycenie obrazu ma wartoãæ Wâàczona lub Wyâàczony po wâàczeniu urzàdzenia, jego zresetowaniu lub usuniêciu ustawieñ. Moåna dostosowaæ poziom jakoãci kopii dla kaådego typu oryginaâu (Tekst, Tekst / Foto, Foto, Jasny oryginaâ, Kopia z kopii). Moåna dostosowaæ poziom nasycenia obrazu dla kaådego typu oryginaâu (Tekst, Tekst / Foto, Foto, Jasny oryginaâ, Kopia z kopii). Moåna wybraæ typ funkcji Dupleks uåywany po wâàczeniu zasilania lub usuniêciu ustawieñ. Wykonujàc kopie dwustronne, moåna ustawiæ orientacjê kopii. Wykonujàc kopie dwustronne, moåna ustawiæ orientacjê oryginaâu. Moåna wybraæ tryb standardowy lub program nr 10 jako tryb obowiàzujàcy po wâàczeniu zasilania lub usuniêciu ustawieñ. Maks. liczba kopii Maksymalna liczba kopii moåe byæ liczbà z przedziaâu od 1 do 999 Sygnaâ umieszczenia oryginaâu na szybie Brzêczyk generuje sygnaâ, jeãli uåytkownik zapomni o usuniêciu oryginaâów z szyby ekspozycyjnej po zakoñczeniu kopiowania. 4

23 Pozycja Sygnaâ zakoñczenia zadania Przycisk funkc. kopiowania:f1 F5 Przycisk pamiêci serwera dokumentów:f1 F5 Opis Moåna wybraæ, czy brzêczyk ma generowaæ sygnaâ po zakoñczeniu kopiowania. Do przycisków funkcyjnych F1 do F5 moåna przypisaæ czêsto uåywane funkcje. Do przycisków funkcyjnych F1 do F5 moåna przypisaæ czêsto uåywane funkcje. Wsp. reprodukcji Pozycja Skrót zmiany skali Powiêksz 1-5 Ustawienie priorytetu: powiêkszenie Zmniejsz 1-6 Ustawienie priorytetu: zmniejszenie Wspóâczynnik dla tworzenia marginesu Priorytet zmiany skali Opis Moåna zapamiêtaæ do trzech czêsto uåywanych wspóâczynników zmiany skali innych niå staây wspóâczynnik zmiany skali i dodatkowo wyãwietlaæ je na ekranie poczàtkowym. Moåna dostosowaæ dostêpne wspóâczynniki powiêkszenia, naciskajàc przycisk [Zmiana skali], a nastêpnie przycisk [Powiêksz]. Moåna ustawiæ priorytet wspóâczynnika zmiany skali po naciãniêciu przycisku [Zmiana skali], a nastêpnie przycisku [Powiêksz]. Moåna dostosowaæ dostêpne wspóâczynniki zmniejszenia, naciskajàc przycisk [Zmiana skali], a nastêpnie przycisk [Zmniejsz]. Moåna ustawiæ priorytet wspóâczynnika zmiany skali po naciãniêciu przycisku [Zmiana skali], a nastêpnie przycisku [Zmniejsz]. Wspóâczynnik zmiany skali moåna ustawiæ podczas zapamiêtywania ustawienia Utwórz margines pod przyciskiem skrótów. Moåna okreãliæ, które karty majà priorytet na wyãwietlaczu panela, gdy naciãniêty zostanie przycisk [Zmiana skali]. Edycja Pozycja Margines przedni: lewy/prawy Margines tylny: lewy/prawy Margines przedni: górny/dolny Margines tylny: górny/dolny Jednostr. Dwustr. margines auto: G do G Jednostr. Dwustr. margines auto: G do D Opis Lewy i prawy margines przedniej strony kopii naleåy podaæ w trybie Ustawianie marginesów. Lewy i prawy margines tylnej strony kopii naleåy podaæ w trybie Ustawianie marginesów. Górny i dolny margines przedniej strony kopii naleåy podaæ w trybie Ustawianie marginesów. Górny i dolny margines tylnej strony kopii naleåy podaæ w trybie Ustawianie marginesów. Podczas korzystania z funkcji Jednostronnie Dwustronnie, dupleks moåna okreãliæ marginesy na tylnej stronie. Margines jest ustawiony na tà samà wartoãæ Margines tylny: lewy/prawy. Podczas korzystania z funkcji Jednostronnie Dwustronnie, dupleks moåna okreãliæ marginesy na tylnej stronie. Uåyta jest wartoãæ ustawiona dla Margines tylny: górny/dolny. 5

24 Pozycja Szerokoãæ usuwania brzegu Usuñ cieñ oryg. w trybie âàcz. Szerokoãæ usuwania czêãci ãrodkowej Linia oddzielajàca powielone obrazy Linia oddzielajàca podwójne kopie Linia oddzielajàca w trybie âàczenia Kopia na okreãlonym papierze Kopia na okâ. przedniej w trybie âàczenia Kopia okreãl. przekâadek wtryb. âàcz. Orientacja: broszura, magazyn Kolejnoãæ kopiowania w trybie âàczenia Opis Ta funkcja umoåliwia podanie szerokoãci usuwanych brzegów. W trybie Kopie âàczone lub Kopia broszury/magazynu moåna wybraæ usuniêcie 3 mm (0,1") brzegu przy wszystkich czterech krawêdziach kaådego oryginaâu. Ta funkcja umoåliwia podanie szerokoãci usuwanych ãrodkowych marginesów. Za pomocà funkcji Powielane obrazy moåna wybraæ liniê oddzielajàcà spoãród nastêpujàcych: Brak, Ciàgâa, Przerywana A, Przerywana B lub Znaki ciêcia. Za pomocà funkcji Linia oddzielajàca podwójne kopie moåna wybraæ liniê oddzielajàcà spoãród nastêpujàcych: Brak, Ciàgâa, Przerywana A, Przerywana B lub Znaki ciêcia. Za pomocà funkcji Linia oddzielajàca w trybie âàczenia moåna wybraæ liniê oddzielajàcà spoãród nastêpujàcych: Brak, Ciàgâa, Przerywana A, Przerywana B lub Znaki ciêcia. Naleåy okreãliæ, czy kopiowanie ma siê odbywaæ na przekâadkach. W przypadku wybrania trybu Przednia okâadka moåna wykonaæ kopiê âàczonà na arkuszu przedniej okâadki. Naleåy wybraæ, czy âàczone kopie majà byæ wykonywane na wstawianych przekâadkach w trybie Wyszczeg./Rozdziaâ. Moåna wybraæ orientacjê otwierania kopii w przypadku uåywania trybu Broszura lub Magazyn. Moåna wybraæ kolejnoãæ kopiowania w âàczeniu: od prawej do lewej lub z góry na dóâ Stempel Pozycja Numeracja w tle Rozmiar Nasycenie Zaprogramowany stempel Priorytet stempla Jêzyk stempla Pozycja stempla Format stempla Stempel uåytkownika Zarejestruj/Usuñ stempel Opis Moåna ustawiæ wielkoãæ numerów stron. Moåna ustawiæ nasycenie numerów stron. Po naciãniêciu przycisku [Zaprogramowany stempel] moåna wybraæ priorytet stempla. Moåna wybraæ jêzyk tekstu drukowanego w trybie Stempel. Moåna okreãliæ pozycjê wydrukowania stempla. Moåna okreãliæ rozmiar stempla, nasycenie i stronê, na której ma byæ wydrukowany stempel. Moåna rejestrowaæ, zmieniaæ lub usuwaæ stemple uåytkownika. 6

25 Pozycja stempla:1-4 Format stempla:1-4 Datownik Format Czcionka Pozycja stempla Ustawienia stempla Rozmiar Nakâadanie Numeracja stron Format stempla Czcionka Rozmiar Stempel na tylnej str. w trybie dupleksu Numeracja stron w trybie âàczenia Stempel na okreãlonych przekâadkach Pozycja stempla Nakâadanie Pozycja Numeracja stron litera poczàtkowa Opis Naleåy okreãliæ miejsce, w którym wydrukowany zostanie stempel. Moåna okreãliæ stronê wydruku dla kaådego zarejestrowanego stempla uåytkownika od 1 do 4. Moåna okreãliæ format daty dla funkcji Datownik. Moåna wybraæ czcionkê stempla daty. Moåna okreãliæ pozycjê wydrukowania stempla. Datê moåna wydrukowaæ na pierwszej lub na wszystkich stronach. Moåna okreãliæ rozmiar stempla daty. Datownik moåe zostaæ naniesiony kolorem biaâym, jeãli pokrywa siê z czarnymi fragmentami kopii. Po naciãniêciu przycisku [Numeracja stron] moåna wybraæ priorytetowy format numerowania stron. Moåna wybraæ numer strony drukowany w trybie Numerowanie stron. Moåna okreãliæ rozmiar stempla drukowanego w trybie Numerowanie stron. Moåna ustaliæ poâoåenie numeru na odwrotnej stronie kopii wykonanej z wykorzystaniem trybu Dupleks. Moåna ustawiæ sposób numerowania stron w przypadku jednoczesnego uåywania funkcji Âàcz i Numerowanie stron. Podczas korzystania z funkcji wyszczególnienie razem z funkcjà numerowanie stron, moåna drukowaæ numery stron na przekâadkach. Moåna okreãliæ pozycjê wydrukowania stempla. Numery stron mogà zostaæ naniesione kolorem biaâym, jeãli pokrywajà siê z czarnymi fragmentami kopii. Moåna wybraæ inicjaâ numerowania strony P1, P.../ P.1, P... i S1, S.../ S.1, S.... 7

26 Wejãcie/Wyjãcie Pozycja Przeâàcz na pakiety Automatyczne resetowanie SADF Sort. i obrót: auto kontynuacja. Sortowanie automatyczne Pamiêæ peâna-auto uruch. skanowania Sposób ukâadania Pozycja zszywania Narzêdzia administr. Opis Moåna wybraæ wyãwietlanie trybu Pakiet lub SADF po naciãniêciu przycisku [Oryginaâ specjalny]. Jeãli oryginaây sà wkâadane pojedynczo do automatycznego podajnika dokumentów, przez okreãlony czas po podaniu ãwieci lampka Automatyczne podawanie, wskazujàc, åe Automatyczny podajnik dokumentów jest gotowy na kolejny oryginaâ. Czas ten moåna ustawiæ w przedziale od 3 do 99 sekund, w odstêpach co jednà sekundê. Moåna okreãliæ, czy kopiowanie ma byæ kontynuowane, jeãli podczas sortowania z obrotem wyczerpie siê papier o wymaganej orientacji. Moåna okreãliæ, czy funkcja sortowania ma byæ wybrana po wâàczeniu urzàdzenia lub usuniêciu funkcji. Jeãli podczas skanowania oryginaâów nastàpi przepeânienie pamiêci, urzàdzenie moåe najpierw wykonaæ kopie zeskanowanych oryginaâów, a nastêpnie automatycznie przystàpiæ do skanowania pozostaâych oryginaâów. Moåna okreãliæ, czy funkcje Ukâadanie lub Sortowanie z obrotem majà priorytet na ekranie poczàtkowym. Moåna okreãliæ, która pozycja zszywek U góry lub U doâu bêdzie wyãwietlana na ekranie poczàtkowym. Dziurkowanie Moåna okreãliæ, który rodzaj dziurkowania ( dziurki lub 3 dziurki) bêdzie wyãwietlany na ekranie poczàtkowym. Nagâówek Po wybraniu opcji [Tak] w tej funkcji urzàdzenie bêdzie odpowiednio obracaæ obraz. Pozycja Ochrona menu Opis Korzystajàc z funkcji Ochrona menu, moåna uniemoåliwiæ uåytkownikom bez autoryzacji wprowadzanie zmian w narzêdziach uåytkownika. 8

27 1. Umieszczanie oryginaâów Ten rozdziaâ opisuje typy oryginaâów, które moåna ustawiæ i sposób ich ustawiania. Oryginaây Ta sekcja opisuje typy oryginaâów, które mogà byæ umieszczane, automatycznie wykrywane formaty papieru oraz brakujàce obszary obrazu. Rozmiary i gramatury zalecanych oryginaâów Poniåej opisano zalecane rozmiary papieru oraz oryginaây niezalecane do uåycia z Automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF). Wersja metryczna Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna Format oryginaâu Do A3 - Gramatura oryginaâu Podajnik dokumentów Jednostronne oryginaây: A3L - B6 JIS (Japanese Industrial Standard)KL g/m Oryginaây dwustronne: A3L - A5KL g/m Wersja calowa Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna Format oryginaâu Do 11" 17" - Gramatura oryginaâu Podajnik dokumentów Oryginaây jednostronne: 11" 17"L-5 1 / " 8 1 / "KL Oryginaây dwustronne: 11" 17"L-5 1 / " 8 1 / "KL lb lb. Uwaga Maksymalna liczba oryginaâów, które moåna umieãciæ w automatycznym podajniku dokumentów, wynosi okoâo 80 (80 g/m, lb.). Zakres gramatur dla oryginaâów w trybie Róåne rozmiary wynosi 5-81 g/m, (13,8-1,5 lb.). 9

28 Umieszczanie oryginaâów Oryginaây niezalecane do Automatycznego podajniku dokumentów (ADF). 1 Umieszczenie w automatycznym podajniku dokumentów nastêpujàcych typów oryginaâów moåe spowodowaæ niewâaãciwe podawanie papieru, pojawienie siê jasnych lub czarnych linii lub zniszczenie oryginaâów. Te oryginaây naleåy umieszczaæ na szybie ekspozycyjnej. Oryginaây inne niå okreãlone w sekcji Rozmiary i gramatury zalecanych oryginaâów. Oryginaây zszyte zszywkami lub spiête klipsami Oryginaây dziurkowane lub porozrywane Oryginaây zawiniête, poskâadane lub pomarszczone Oryginaây zaklejane Oryginaây powlekane, takie jak termoczuây papier faksowy, papier ilustracyjny, folia aluminiowa, kalka maszynowa czy papier przewodzàcy Oryginaây z liniami perforowanymi Oryginaây z indeksami, zakâadkami lub innymi czêãciami wystajàcymi Oryginaây przylepne, takie jak papier przezroczysty (kalka techniczna) Cienkie, bardzo elastyczne oryginaây Oryginaây grube, takie jak kartki pocztowe Oryginaây o nieprawidâowej gramaturze Oryginaây oprawione, takie jak ksiàåki Oryginaây przezroczyste, takie jak folie do rzutników czy papier póâprzezroczysty Oryginaây z mokrym tuszem lub korektorem. Uwaga Oryginaâ zapisany oâówkiem lub podobnym narzêdziem moåe ulec zabrudzeniu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Rozmiary i gramatury zalecanych oryginaâów 10

29 Oryginaây Rozmiary wykrywane przez funkcjê Automatyczny wybór papieru Rozmiary wykrywane na szybie ekspozycyjnej i w automatycznym podajniku dokumentów to: Wersja metryczna : Wykrywalny rozmiar : Niewykrywalny rozmiar 1 Rozmiar A3 L Poâoåenie oryginaâów B4 JIS L A4 KL B5 JIS KL A5 KL B6 JIS KL 11" 17" L 8 1 / " 14" L 8 1 / " 13" L 8" 13" L 8 1 / 4 " 13" L 8 1 / " 11" KL 5 1 / " 8 1 / " KL Szyba ekspozycyjna Podajnik dokumentów *1 *1 *1 * *1 *1 *1 *1 Za pomocà Narzêdzi uåytkownika (Ustawieñ systemu) moåna wybraæ 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13" lub 8" 13". * Urzàdzenie nie wykrywa dwustronnych oryginaâów o rozmiarze B6 JIS. Wersja calowa : Wykrywalny rozmiar : Niewykrywalny rozmiar Rozmiar Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna Podajnik dokumentów A3 L B4 JIS L A4 KL B5 JIS KL A5 KL 11" 17" L 8 1 / " 14" L 8 1 / " 11" KL 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13" L 10" 14" L 11

30 Umieszczanie oryginaâów Szyba ekspozycyjna 1 Podajnik dokumentów PL CP0AEE Uwaga Podczas kopiowania oryginaâów o formatach niestandardowych naleåy okreãliæ format oryginaâów. W przeciwnym razie obraz moåe nie zostaæ skopiowany poprawnie. Zajrzeæ do instrukcji... str. Umieszczanie oryginaâów o rozmiarach niestandardowych. Rozmiary trudne do wykrycia Urzàdzenie moåe mieæ trudnoãci z wykryciem rozmiarów nastêpujàcych typów oryginaâów, co powoduje koniecznoãæ rêcznego wybrania rozmiaru. Oryginaây z indeksami, zakâadkami lub innymi czêãciami wystajàcymi Oryginaây przezroczyste, takie jak folie do rzutników czy papier póâprzezroczysty Ciemne oryginaây z duåà iloãcià tekstu i rysunków Oryginaây czêãciowo zawierajàce jednolite obrazy Oryginaây majàce jednolite obrazy na krawêdziach 1

31 Oryginaây Obszar niekopiowany Nawet jeãli oryginaây sà umieszczone poprawnie w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie ekspozycyjnej, obszar na kopiach, na marginesie o szerokoãci 3 mm (0,1") wokóâ czterech ich krawêdzi moåe nie zostaæ skopiowany. 1 GCGENKE 1 +,5/-1,5 mm, 0,08" + 0,1"/-0,06" ± mm, 0,08" ± 0,08" 3 ± 1,5 mm, 0,08" ± 0,06" 4 3 ± mm, 0,1" ± 0,08" 13

32 Umieszczanie oryginaâów Umieszczanie oryginaâów 1 W tej sekcji opisano procedurê umieszczania oryginaâów na szybie ekspozycyjnej i w automatycznym podajniku dokumentów. Naleåy zwróciæ uwagê aby umieszczaæ oryginaây, na których korektor lub atrament caâkowicie wysechâ. Nieprzestrzeganie tej zasady moåe spowodowaæ powstanie zabrudzeñ na szybie ekspozycyjnej, które bêdà kopiowane na papierze. Uwaga Aby uzyskaæ informacje o formatach oryginaâów, które moåna ustawiæ, patrz Oryginaây. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Oryginaây 14

33 Umieszczanie oryginaâów Orientacja oryginaâu W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów, umieãæ oryginaây stronà do kopiowania w górê. W przypadku korzystania z szyby ekspozycyjnej, umieãæ oryginaây stronà do kopiowania w dóâ. 1 ZGVX010E 1 Automatyczny podajnik dokumentów Szyba ekspozycyjna W przypadku kopiowania oryginaâów o rozmiarze A3K, B4 JISK lub 11" 17"K jako Orientacjê oryginaâu wybierz. Urzàdzenie obróci obraz kopii o90. Przydaje siê to podczas kopiowania duåych oryginaâów przy uåyciu funkcji Zszywanie, Dupleks, Âàcz lub Stempel. Na przykâad, aby skopiowaæ oryginaây formatu A3Klub 11" 17"K przy wybranej funkcji Zszywanie: PL ART011S 15

34 Umieszczanie oryginaâów A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. 1 B Wybierz orientacjê oryginaâu ([ ] lub [ ]), a nastêpnie naciãnij [OK]. Uwaga Zaleca siê uåycie funkcji Orientacja oryginaâu razem z funkcjà Automatyczny wybór papieru lub Automatyczna zmiana skali. Umieszczanie oryginaâów na szybie ekspozycyjnej Umieãæ oryginaây na szybie ekspozycyjnej. Waåne Nie podnoã na siâê pokrywy szyby ekspozycyjnej lub Automatycznego podajnika dokumentów. W przeciwnym wypadku pokrywa automatycznego podajnika dokumentów moåe zostaæ uszkodzona. A Podnieã pokrywê szyby ekspozycyjnej lub Automatycznego podajnika dokumentów. Podnieã pokrywê szyby ekspozycyjnej lub Automatyczny podajnik dokumentów o wiêcej niå 30 stopni. W przeciwnym razie rozmiar oryginaâu moåe nie zostaæ prawidâowo wykryty. B Umieãæ oryginaây na szybie ekspozycyjnej zadrukowanà stronà do doâu. Oryginaâ powinien byæ wyrównany do lewego tylnego rogu. Rozpocznij od pierwszej przeznaczonej do kopiowania strony. 16 ZEWH050E 1 Znak pozycjonowania Skala C Opuãæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub Automatyczny podajnik dokumentów.

35 Umieszczanie oryginaâów Umieszczanie oryginaâów w automatycznym podajniku dokumentów Umieãæ oryginaây w automatycznym podajniku dokumentów. Dostêpne sà cztery typy oryginaâów specjalnych. Odpowiednie ustawienie naleåy wybraæ w nastêpujàcych sytuacjach: 1 Umieszczanie oryginaâów skâadajàcych siê z wiêcej niå 80 stron: Patrz Tryb Pakiet. Umieszczanie oryginaâów jeden po drugim: Patrz Tryb SADF. Umieszczanie oryginaâów o róånych rozmiarach: Patrz Tryb Róåne rozmiary. Podczas umieszczania oryginaâów o rozmiarach niestandardowych: Patrz Umieszczania oryginaâów o rozmiarach niestandardowych. A Dostosuj prowadnicê dokumentu do rozmiaru oryginaâu. B Ustaw równo uâoåone oryginaây w automatycznym podajniku dokumentów stronà do kopiowania skierowanà do góry. Wysokoãæ wkâadanego stosu oryginaâów nie moåe przekraczaæ znaku ograniczajàcego. Ostatnia strona stosu oryginaâów powinna siê znaleäæ na spodzie. Naleåy upewniæ siê, åe czujnik nie jest blokowany lub oryginaâ nie jest ukâadany w sposób niedokâadny. Mogâoby to spowodowaæ niepoprawne wykrywanie rozmiaru skanowanego obrazu lub wyãwietlenie komunikatu o zaciêciu siê papieru. Upewnij siê takåe, czy oryginaây i inne przedmioty nie leåà na górnej pokrywie. Mogâoby to spowodowaæ wadliwe dziaâanie. 1 Czujniki 17

36 Umieszczanie oryginaâów 1 ZGHS060E 1 Znak ograniczajàcy Prowadnica dokumentu Uwaga Oryginaâ zwiniêty naleåy wyprostowaæ przed umieszczeniem go w automatycznym podajniku dokumentów. Aby zapobiec podawaniu wielu arkuszy jednoczeãnie, naleåy rozwachlowaæ oryginaây przed umieszczeniem ich w automatycznym podajniku dokumentów. Umieãæ oryginaâ oddzielnie. Zajrzeæ do instrukcji... str. 19 Tryb Pakiet str. 0 Tryb SADF str. 1 Tryb Róåne rozmiary str. Umieszczanie oryginaâów o rozmiarach niestandardowych. 18

37 Umieszczanie oryginaâów Tryb Pakiet W trybie Pakiet maszyna kopiuje oryginaâ o iloãci stron wiêkszej niå 80 jako jeden dokument, nawet jeãli jest on umieszczony na automatycznym podajniku dokumentów w czêãciach. 1 Waåne Oryginaây takie jak papier póâprzezroczysty muszà byæ umieszczane pojedynczo. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. B Wybierz [Pakiet], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. C Umieãæ pierwszà partiê oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. D Po podaniu pierwszej partii oryginaâu umieãæ kolejnà partiê, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Uwaga Gdy [SADF] zostanie wyãwietlone w kroku B, ustaw [Pakiet] z [Przeâàcz na pakiety]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Aby kopiowaæ kolejne oryginaây w tym trybie, powtórz krok D. Gdy ustawiony zostaâ tryb Sortowanie, Âàcz lub Jednostronnie Dwustronnie, naciãnij przycisk {q} po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 19

38 Umieszczanie oryginaâów Tryb SADF 1 W trybie SADF, nawet jeãli oryginaâ jest umieszczony strona po stronie w automatycznym podajniku dokumentów, kaåda strona jest automatycznie podawana, gdy zostanie umieszczona. Waåne Naleåy tak wprowadziæ ustawienie, aby [SADF] byâo wyãwietlane po naciãniêciu przycisku [Oryginaâ specjalny]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. B Naciãnij przycisk [SADF], a nastêpnie [OK]. C Umieãæ jednà stronê oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. D Gdy zostanie wyãwietlone polecenie umieszczenia kolejnego oryginaâu, umieãæ nastêpnà stronê. Druga i kolejne strony bêdà podawane automatycznie, bez koniecznoãci naciskania przycisku {Start}. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 0

39 Umieszczanie oryginaâów Tryb Róåne rozmiary Tryb róånych rozmiarów umoåliwia jednoczesne umieszczanie w automatycznym podajniku dokumentów oryginaâów o róånych rozmiarach. Waåne Podczas umieszczania oryginaâów o róånych rozmiarach w automatycznym podajniku dokumentów i wykonywania kopii bez uåycia trybu Róåne rozmiary, papier moåe zaciàæ siê lub skopiowane mogà zostaæ tylko czêãci oryginalnego obrazu. Rozmiary oryginaâów, które moåna umieãciæ w tym trybie sà nastêpujàce: Wersja metryczna A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL Wersja calowa 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL W automatycznym podajniku dokumentów moåna jednoczeãnie umieszczaæ dwa oryginaây o dwóch róånych rozmiarach. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. 1 B Naciãnij przycisk [Róåne rozmiary], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. C Wyrównaj tylnà i lewà krawêdä oryginaâów w sposób przedstawiony na ilustracji. CP19AE 1 Umieãæ oryginaây w automatycznym podajniku dokumentów Rozmiar pionowy D Dostosuj prowadnicê dokumentu do najszerszego rozmiaru oryginaâu. E Umieãæ oryginaây w automatycznym podajniku dokumentów. F Naciãnij przycisk {Start}. 1

40 Umieszczanie oryginaâów Umieszczanie oryginaâów o rozmiarach niestandardowych. 1 W przypadku oryginaâów o rozmiarach niestandardowych umieszczanych w automatycznym podajniku dokumentów naleåy okreãliæ rozmiar oryginaâów. Waåne Moåna okreãliæ papier o dâugoãci poziomej mm (5" 49") i pionowej mm (5" 11"). A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. B Naciãnij przycisk [Niestand. rozm. oryg.]. C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [q]. D Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [q]. E Naciãnij przycisk [OK]. F Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Uwaga Jeãli w kroku C lub D popeâniono bâàd, naciãnij przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} wkroku C, a nastêpnie wprowadä wartoãæ ponownie.

41 . Kopiowanie Rozdziaâ ten opisuje procedury wykonywania kopii w róånych trybach. Procedura podstawowa W tej sekcji opisano podstawowà procedurê wykonywania kopii. Waåne Gdy ustawiona jest Autoryzacja kodu uåytkownika, wprowadä kod uåytkownika (do oãmiu cyfr) za pomocà klawiszy numerycznych, aby urzàdzenie akceptowaâo zadania kopiowania. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli ustawiona jest Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja serwera integracji, wprowadä nazwê logowania uåytkownika i hasâo uåytkownika, aby urzàdzenie akceptowaâo zadania kopiowania. Zapytaj administratora uåytkownika o poprawnà nazwê i hasâo logowania uåytkownika. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz Informacje o urzàdzeniu. A Upewnij siê, åe na wyãwietlaczu wyãwietlany jest komunikat Gotowe. Jeãli wyãwietlana jest jakakolwiek inna funkcja, naciãnij przycisk {Kopiarka} po lewej stronie panela operacyjnego. Poczàtkowy ekran kopiowania B Upewnij siê, åe nie pozostaây åadne wczeãniejsze ustawienia. Jeãli pozostajà poprzednie ustawienia, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ} i wprowadä ustawienie ponownie. C Umieãæ oryginaây. D Wprowadä åàdane ustawienia. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä liczbê kopii. Maksymalna liczba kopii, którà moåna ustawiæ to

42 Kopiowanie F Naciãnij przycisk {Start}. Urzàdzenie rozpocznie kopiowanie. Gdy oryginaây sà umieszczane na szybie ekspozycyjnej, po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów naciãnij przycisk {q}. Kopie sà wyprowadzane skopiowanà stronà do doâu. Uwaga Aby uniemoåliwiæ uåytkownikom bez upowaånienia korzystanie z urzàdzenia, zawsze naleåy wylogowaæ siê po zakoñczeniu korzystania z urzàdzenia. Aby zatrzymaæ urzàdzenie podczas wykonywania wielu kopii, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Aby po kopiowaniu przywróciæ poczàtkowy stan urzàdzenia, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. Aby wyczyãciæ wprowadzone wartoãci, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} lub [Anuluj] na ekranie. Aby potwierdziæ ustawienia, naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Podrêcznik ustawieñ ogólnych Przerwanie kopiowania Tê funkcjê wykorzystuje siê do przerwania dâugiego zadania kopiowania w celu pilnego wykonania innych kopii. 4 Waåne Funkcji Przerwanie kopiowania nie moåna uåywaæ z funkcjà skanera lub podczas skanowania oryginaâów faksu. A Naciãnij przycisk {Przerwanie}. Zapali siê wskaänik przycisku przerwania. B Urzàdzenie zatrzyma skanowanie. Wyjmij oryginaây, które zostaây skopiowane. C Umieãæ oryginaây, które majà zostaæ skopiowane. D Naciãnij przycisk {Start}. Urzàdzenie rozpocznie wykonywanie kopii. E Po zakoñczeniu kopiowania wyjmij oryginaây i kopie. F Naciãnij ponownie przycisk {Przerwanie}. Wskaänik przycisku przerwania zgaãnie.

43 Procedura podstawowa G Ponownie umieãæ oryginaây, które byâo kopiowane, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, ponownie umieãæ kopiowane oryginaây. Uwaga Ustawienia poprzedniego zadania kopiowania zostanà przywrócone. Naciãnij przycisk {Start}, aby kontynuowaæ kopiowanie od punktu, w którym zostaâo przerwane. Sygnaâ pozostawienia oryginaâu Sygnaâ ten jest generowany i wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie, gdy po skopiowaniu na szybie ekspozycyjnej pozostanà oryginaây. Uwaga Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych Kolejkowanie zadañ Ustawienia dla nastêpnego zadania kopiowania moåna wybraæ podczas kopiowania. Gdy bieåàce zadanie kopiowania zostanie zakoñczone, kolejne zostanie rozpoczête automatycznie. A Naciãnij przycisk [Nas.zad], jeãli wyãwietlony zostanie komunikat Kopiowanie.... B Wybierz ustawienia dla nastêpnego zadania kopiowania. C Umieãæ oryginaây w Automatycznym podajniku dokumentów, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Wszystkie oryginaây sà skanowane. 5

44 Kopiowanie D Naciãnij przycisk [Zad.drukowane]. Wyãwietlony zostanie poczàtkowy ekran kopiowania. Po zakoñczeniu bieåàcego zadania kopiowania nastêpne zadanie rozpocznie siê automatycznie. Uwaga Naciskajàc przycisk [Zad.drukowane] moåna przeâàczyæ na ekran aktualnego zadania kopiowania. Naciskajàc przycisk [Rezerwowanie] moåna przeâàczyæ na ekran rezerwowania zadañ. 6

45 Kopiowanie z tacy rêcznej Kopiowanie z tacy rêcznej Tacê rêcznà stosuje siê przy kopiowaniu na foliach przezroczystych, etykietach samoprzylepnych, papierze póâprzezroczystym, pocztówkach i papierze, którego nie moåna zaâadowaæ do kaset. Waåne Podczas kopiowania z tacy rêcznej wybierz dla kopiowania wartoãæ [Jednostr.] wopcji [Dupl./Âàcz./Seria] (na przykâad [Jednostr.] [Jednostr.] lub [Dwustr.] [Jednostr.]). W tacy rêcznej do kopiowania moåna uåywaæ papieru o dâugoãci mm (3,9"-11,6") i szerokoãci mm (5,8"-3,4"). Nastêpujàce rozmiary urzàdzenie automatycznie rozpozna jako standardowe: Wersja metryczna: A3L, A4K, A4L, A5K, A5L, 8 1 / " 13"L Wersja calowa: A3L, 11" 17"L, 8 1 / " 11"K, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "L Aby uåyæ papieru o rozmiarze innym niå powyåej, naleåy upewniæ siê, åe zostaâ okreãlony rozmiar. Podczas kopiowania na folii przezroczystej lub papierze o gramaturze wiêkszej niå 18 g/m (okoâo 34 lb.) naleåy okreãliæ typ i rozmiar papieru za pomocà opcji Papier specjalny. Maksymalna liczba arkuszy, które moåna zaâadowaæ do tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. Liczba nie powinna przekraczaæ górnego limitu. Papier o dâugoãci wiêkszej niå 433 mm (17,0 cali) moåe siê zacinaæ, marszczyæ lub moåe nie byæ podawany prawidâowo. 7

46 Kopiowanie A Otwórz tacê rêcznà. ZDSH110J B Wâóå papier stronà przeznaczonà do kopiowania w dóâ, aå sâyszalny bêdzie sygnaâ, a nastêpnie dopasuj prowadnicê do rozmiaru papieru. Jeãli prowadnice nie sà wyrównane z papierem do kopiowania, moåe wystàpiæ przekrzywienie obrazu lub zaciêcie. Stos papieru nie moåe przekraczaæ znaku ograniczajàcego, w przeciwnym razie moåe wystàpiæ skrzywienie obrazu lub zaciêcie papieru. Wysuñ przedâuåenie tacy rêcznej, aby podtrzymaæ papier o rozmiarach wiêkszych od A4L lub 8 1 / " 11"L. Przekartkuj papier, aby wpuãciæ powietrze miêdzy arkusze i uniknàæ podawania wielu arkuszy. ZDSH100J 1 Przedâuåenie tacy rêcznej C Wybierz typ i rozmiar papieru. D Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. E Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. 8

47 Kopiowanie z tacy rêcznej Kopiowanie na papierze o rozmiarze standardowym Wykonuje kopie na papierze o rozmiarze standardowym z tacy rêcznej. A Otwórz tacê rêcznà. B Wâóå papier stronà przeznaczonà do kopiowania skierowanà w dóâ, a nastêpnie wyrównaj prowadnicê papieru. C Naciãnij przycisk {q}. D Naciãnij przycisk [Wybierz rozmiar]. E Wybierz rozmiar papieru. F Naciãnij przycisk [OK]. G Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. H Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. 9

48 Kopiowanie Kopiowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Wykonuje kopie na papierze o rozmiarze niestandardowym z tacy rêcznej. A Otwórz tacê rêcznà. B Wâóå papier stronà przeznaczonà do kopiowania skierowanà w dóâ, a nastêpnie wyrównaj prowadnicê papieru. C Naciãnij przycisk {q}. D Naciãnij przycisk [Rozmiar niestand.]. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk [q]. F Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk [q]. Jeãli opcja [Poz.] nie jest podãwietlona, naciãnij przycisk [Poz.]. G Naciãnij przycisk [OK]. H Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. I Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. Uwaga Jeãli w kroku E lub F popeâniono bâàd, naciãnij przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä wartoãæ ponownie. Aby zapamiêtaæ wprowadzony rozmiar niestandardowy w F, naciãnij przycisk [Zarejestruj], a nastêpnie [Wyjãcie] na ekranie potwierdzenia. 30

49 Kopiowanie z tacy rêcznej Kopiowanie na papierze specjalnym Podczas kopiowania na papierze specjalnym, takim jak folie przezroczyste i gruby papier, wybierz typ i rozmiar papieru. Waåne Podczas kopiowania na foliach przezroczystych, zdejmuj skopiowane arkusze jeden po drugim. A Otwórz tacê rêcznà. B Wâóå papier stronà przeznaczonà do kopiowania skierowanà w dóâ, a nastêpnie wyrównaj prowadnicê papieru. C Naciãnij przycisk {q}. D Wybierz typ papieru w opcji Papier specjalny. E Naciãnij przycisk [OK]. F Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. G Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. 31

50 Kopiowanie Funkcje kopiarki W tej sekcji opisano funkcje kopiowania. Dostosowanie nasycenia obrazu kopii Dostêpne sà trzy typy regulacji: Automatyczne nasycenie obrazu Urzàdzenie automatycznie dostosowuje nasycenie obrazu poprzez skanowanie nasycenia oryginaâów. Oryginaây o ciemnej teksturze (takie jak gazety lub papier ekologiczny) bêdà kopiowane w taki sposób, aby tâo nie byâo reprodukowane. Rêczne ustawianie nasycenia obrazu Ogólne nasycenie oryginaâu moåna ustawiæ w siedmiostopniowej skali. Âàczone automatyczne i rêczne nasycenie obrazu Dostosowuje nasycenie obrazu tylko dla oryginaâów o ciemnej teksturze. Automatyczne nasycenie obrazu Urzàdzenie automatycznie dostosowuje nasycenie obrazu poprzez skanowanie nasycenia oryginaâów. Oryginaây o ciemnej teksturze (takie jak gazety lub papier ekologiczny) bêdà kopiowane w taki sposób, aby tâo nie byâo reprodukowane. A Upewnij siê, åe wybrano opcjê [Auto nasycenie obrazu]. 3

51 Funkcje kopiarki Rêczne ustawianie nasycenia obrazu Ogólne nasycenie oryginaâu moåna ustawiæ w siedmiostopniowej skali. A Jeãli wybrano opcjê [Auto nasycenie obrazu], naciãnij przycisk [Auto nasycenie obrazu], aby jà anulowaæ. B Naciãnij przycisk [Jaãniej] lub [Ciemniej], aby dostosowaæ nasycenie obrazu. Âàczone automatyczne i rêczne nasycenie obrazu Dostosowuje nasycenie obrazu tylko dla oryginaâów o ciemnej teksturze. A Upewnij siê, åe wybrano opcjê [Auto nasycenie obrazu]. B Naciãnij przycisk [Jaãniej] lub [Ciemniej], aby ustawiæ nasycenie. 33

52 Kopiowanie Wybieranie ustawienia typu oryginaâu Wybierz jeden z nastêpujàcych piêciu typów, który odpowiada oryginaâom: Tekst Gdy oryginaây zawierajà tylko tekst (bez rysunków). Tekst / Foto Gdy oryginaây zawierajà fotografie lub rysunki z tekstem. Foto Gdy wymagane jest delikatne powielenie odcieni fotografii i rysunków. Jasny oryginaâ Gdy wymagana jest reprodukcja oryginaâów zawierajàca jaãniejsze linie naniesione oâówkiem lub jasne przekâadki. Jasne linie zostanà dokâadniej skopiowane. Kopia z kopii Jeãli oryginaây do skopiowania same sà kopiami, moåna je powieliæ ostro i wyraänie. A Wybierz typ oryginaâu. Jeãli przyciski oryginalnego typu nie sà wyãwietlane, naciãnij przycisk [Typ oryginaâu], wybierz typ oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 34

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiarka Serwer dokumentów Dodatek Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego podrêcznika i zachowanie go do ponownego

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik konserwacji

Podrêcznik konserwacji Podrêcznik konserwacji Informacje wstêpne Znaki towarowe...3 Jak czytaæ ten Podrêcznik?...4 Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...5 Zalecenia dotyczàce papieru...9 Âadowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla urządzenia typu "podstawowa" 4) 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 14) 1 1 1 Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu użytkownika

Rozkład menu użytkownika Kopiowanie Kopiowanie Kolor wyjściowy Autowykrywanie Czarno-biały Kolor Pojedynczy kolor Powiększanie / pomniejszanie Proporcjonalne % Niezależne X-Y% Autowyśrodkowanie Zmienne % Zadane ustawienia Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl Skanery serii i5000 Informacje o kodach separujących A-61801_pl Informacje o kodach separujących Spis treści Wzory kodów separujących... 4 Orientacja wzorów kodów separujących... 5 Kody kreskowe wzorów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wprowadzenie Operacje poâàczonych funkcji Serwer dokumentów Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemowe) Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik uåytkownika

Podrêcznik uåytkownika Podrêcznik uåytkownika Przeznaczenie urzàdzenia Rozpoczêcie Kopia Faks Drukuj Skanuj Serwer dokumentów Web Image Monitor Uzupełnianie papieru i tonera Rozwiàzywanie problemów Dodatek Jeãli nie znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 2. Wybierz urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do umowy

Załączniki nr 1 do umowy Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla drukarki typu "podstawowa" 1 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 1 2 wymagania dla drukarki typu "trójpodajnikowa" głośność w czasie drukowania nie większa niż

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo