Opcja faksu typ Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj uwaånie poniåszà instrukcjê, zanim zaczniesz korzystaæ z urzàdzenia i zachowaj jà na przyszâoãæ. W celu zapewnienia bezpiecznego i wâaãciwego uåytkowania urzàdzenia przed rozpoczêciem jego uåytkowania naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa w instrukcji Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa przeczytaj poniåszy podrêcznik przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby moåna byâo z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Niektóre opcje mogà byæ niedostêpne w pewnych krajach. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe doprowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

3 Instrukcje dotyczàce tego urzàdzenia W zaleånoãci od åàdanej czynnoãci naleåy przejrzeæ odpowiednie instrukcje. Waåne Noãniki róånià siê w zaleånoãci od podrêcznika. Treãæ drukowanej i elektronicznej wersji instrukcji jest identyczna. Do przeglàdania podrêczników dostarczonych w postaci plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. W niektórych krajach dostêpne sà równieå instrukcje w formacie HTML. Ich przeglàdanie wymaga zainstalowania przeglàdarki internetowej. Informacje o urzàdzeniu Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia prosimy o zapoznanie siê z rozdziaâem Zasady bezpieczeñstwa w tym podrêczniku. W tym podrêczniku przedstawione sà ogólnie funkcje urzàdzenia. Opisano równieå panel operacyjny, procedury przygotowania do korzystania z urzàdzenia, sposób wprowadzania tekstu oraz sposób instalacji z dysków CD-ROM. Rozwiàzywanie problemów Przedstawia sposoby rozwiàzywania typowych problemów oraz wyjaãnia, w jaki sposób naleåy wymieniaæ papier, toner i inne materiaây eksploatacyjne. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Opisuje funkcje kopiarki i serwera dokumentów oraz czynnoãci z nimi zwiàzane. W tym poradniku moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce ukâadania oryginaâów. Poradnik faksowania Opisuje funkcje faksu i czynnoãci z nimi zwiàzane. Poradnik drukowania Opisuje funkcje drukarki i czynnoãci z nimi zwiàzane. Poradnik skanowania Opisuje funkcje skanera i czynnoãci z nimi zwiàzane. Podrêcznik sieciowy Opisuje sposób konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz sposób korzystania z dostarczonego oprogramowania. Ten podrêcznik dotyczy wszystkich modeli urzàdzenia, moåe zatem zawieraæ opisy funkcji oraz ustawieñ, które nie sà dostêpne w urzàdzeniu uåytkownika. Obrazy, ilustracje i informacje o obsâugiwanych systemach operacyjnych mogà siê równieå nieznacznie róåniæ od tych, które dotyczà tego urzàdzenia. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Omawia ustawienia Narzêdzi uåytkownika, ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce podâàczania urzàdzenia. i

4 Poradnik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik jest przeznaczony dla administratorów tego urzàdzenia. Opisuje funkcje bezpieczeñstwa, z których moåna korzystaæ, aby zapobiec uåytkowaniu urzàdzenia przez osoby nieupowaånione, ingerencji w dane lub przeciekom informacji. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa zaleca siê wprowadzenie najpierw nastêpujàcych ustawieñ: Zainstaluj certyfikat urzàdzenia. Wâàcz szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer). Zmieñ nazwê uåytkownika i hasâo administratora w programie Web Image Monitor. Szczegóâowe informacje zawiera Poradnik bezpieczeñstwa. Zapoznaj siê z nim przed konfigurowaniem rozszerzonych funkcji zabezpieczeñ lub autoryzacji uåytkowników i administratora. PostScript 3 Supplement (Dodatek PostScript 3) Opisuje konfiguracjê i korzystanie z PostScript 3. Dodatek UNIX Podrêcznik UNIX Supplement (Dodatek UNIX) moåna znaleäæ na naszej stronie internetowej lub otrzymaæ u autoryzowanego sprzedawcy. Pozostaâe podrêczniki Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Dostarczone podrêczniki dotyczà okreãlonych typów urzàdzeñ. Podrêczniki Dodatek PostScript 3 i Dodatek UNIX zawierajà opis funkcji i ustawieñ, które mogà byæ niedostêpne w przypadku tego urzàdzenia. Do oznaczenia programów stosowane sà ogólne nazwy: Nazwa produktu DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 i ScanRouter EX Enterprise *1 Nazwa ogólna DeskTopBinder oprogramowanie dostarczajàce ScanRouter *1 Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Instrukcje dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak czytaæ ten podrêcznik...1 Symbole...1 Nazwy waåniejszych funkcji...1 Czytanie informacji na wyãwietlaczu...2 Odczytywanie wyãwietlacza panela i uåywanie przycisków...3 Uproszczony ekran...5 Lista funkcji...6 Informacje o ochronie danych przed kopiowaniem Nadawanie Tryby transmisji...11 Wybieranie typu transmisji...12 Nadawanie z pamiêci...13 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej...16 Równolegâe nadawanie z pamiêci...17 Automatyczne ponowne wybieranie numeru...18 Podwójny dostêp...18 Jednoczesne rozesâanie...18 Nadawanie natychmiastowe...19 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej...21 Wyãwietlanie potwierdzenia nadawania...22 Funkcja IP-Fax...23 Terminologia...25 Uwagi dotyczàce uåywania IP-Fax...26 Funkcje niedostêpne w przypadku nadawania IP-Fax...26 Funkcje faksu internetowego...27 Uwagi dotyczàce faksu internetowego...28 Funkcje niedostêpne przy wysyâaniu i...29 Funkcje niedostêpne przy odbiorze i...30 Temat wiadomoãci Peâny tryb T Umieszczanie oryginaâów...32 Wybór orientacji oryginaâu...34 Skanowanie oryginaâów dwustronnych...35 Dopuszczalne rozmiary oryginaâów...38 Rozmiar papieru a obszar skanowania...39 Rozmiary oryginaâów trudne do wykrycia...41 Transmisja z obrotem obrazu...42 iii

6 iv Ustawienia skanowania...43 Typ skanowania...43 Nadawanie JBIG...45 Rozdzielczoãæ...45 Rozmiar skanowania...47 Automatyczne wykrywanie...48 Standardowy...49 Obszar...50 Róåne rozmiary oryginaâów...52 Nasycenie (Kontrast)...54 Zmienianie ustawieñ podczas skanowania oryginaâów wielostronicowych...56 Zmiana portu linii...57 Jednoczesne rozesâanie przez kilka portów linii...59 Wybieranie odbiorcy...60 Wysyâanie faksu za pomocà linii telefonicznej...60 Wstawianie pauzy...61 Wybieranie sygnaâów tonowych...62 Wysyâanie przez IP-Fax...63 Informacje o odbiorcach IP-Fax...65 Wysyâanie na adres Pomijanie serwera SMTP...69 Wybieranie odbiorców z ksiàåki adresowej...72 Przeâàczanie indeksów w ksiàåce adresowej...73 Okreãlanie odbiorców grupowych...74 Wybieranie odbiorców z listy ostatnio wybranych odbiorców...75 Programowanie odbiorców w Ksiàåce adresowej...77 Rejestrowanie wpisanych odbiorców w ksiàåce adresowej...79 Wyszukiwanie odbiorcy w Ksiàåce adresowej...80 Wyszukiwanie wedâug nazwy odbiorcy...81 Wyszukiwanie wedâug numeru faksu/odbiorcy IP-Fax...83 Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie zaawansowane...88 Wyszukiwanie wedâug numeru rejestracji...91 Praca gâoãno-mówiàca...93 Rêczne wybieranie numeru...95 Ustawienia nadawcy...97 Funkcje zaawansowane Ustawianie kodów SUB do nadawania Ustawienie hasâa Ustawianie kodów SEP do odbierania Wpisywanie hasâa Raport o rezerwacji odbioru z kodem SEP Raport o wynikach odbioru z kodem SEP Anulowanie nadawania Przed skanowaniem oryginaâu Podczas skanowania oryginaâu Podczas wysyâania dokumentu Przed rozpoczêciem transmisji Potwierdzanie nadawania Sprawdzanie wyników zapisywania (Raport o dokumentach w pamiêci)...116

7 2. Inne funkcje nadawania Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione) Åàdanie potwierdzenia odbioru Ukrywanie danych odbiorców poczty Potwierdzenie wyników nadawania przez Wpisywanie tematu Wpisywanie tekstu Opcje nadawania Stempel standardowej wiadomoãci Automatyczne zmniejszanie Wstawianie etykiet Sieæ zamkniêta Nadawanie z kodem SUB Odbiór z kodem SEP Drukowanie nagâówka faksu Odbieranie Typy odbioru Odbiór natychmiastowy Odbieranie do pamiêci Odbiór zastêpczy Odbiór wszystkich dokumentów Odbieranie dokumentów na podstawie ustawieñ okreãlonych w parametrach Tryby odbierania Odbiór rêczny Odbiór automatyczny Zmienianie trybu odbioru Odbieranie dokumentów faksu internetowego Automatyczny odbiór wiadomoãci Rêczny odbiór i Odebrane dokumenty Funkcje odbioru Przekierowywanie odebranych dokumentów Przekierowywanie odebranych dokumentów w oparciu o kod SUB Transfer odebranych dokumentów Raport transferu na podstawie kodu SUB Przekazywanie odebranych dokumentów Odbiór SMTP dla faksów internetowych Rozsyâanie wiadomoãci odebranych przez SMTP Odbiór z kompresjà JBIG Auto-wâàczenie dla odbioru faksu v

8 Opcje drukowania Sygnaâ zakoñczenia drukowania Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony Godzina odbioru Drukowanie dwustronne Drukowanie z obrotem o 180 stopni Odbiór z wydrukiem kilku kopii Obracanie obrazu Oddzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci Zmniejszanie strony Wydruk TSI (wydruk identyfikatora nadawcy) Drukowanie w przypadku braku papieru odpowiedniego formatu Ustawianie kaset priorytetowych Dokâadne drukowanie rozmiaru Drukowanie odebranych dokumentów na papierze z tacy rêcznej Dostarczanie odebranych dokumentów - Taca wyjãciowa Wybieranie tac dla poszczególnych linii Przesuwanie wydruków Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zmiana ustawieñ plików w pamiêci Usuwanie odbiorców jednoczesnego rozesâania Dodawanie odbiorców Zmiana godziny nadawania Zmiana ustawieñ serwera SMTP Drukowanie pliku z pamiêci Drukowanie listy plików w pamiêci (Drukowanie listy plików nadawania) Ponowne wysâanie pliku Sprawdzanie wyników nadawania (Stan plików nadawania) Potwierdzenie na wyãwietlaczu Potwierdzenie raportem Potwierdzenie em Potwierdzenie w raporcie i przez Raport rezultatów poâàczeñ (nadawanie z pamiêci) Raport rezultatów nadawania natychmiastowego (Nadawanie natychmiastowe) Raport o bâêdzie poâàczenia Sprawdzanie wyników odbioru (Stan plików odbioru) Potwierdzenie na wyãwietlaczu Potwierdzenie raportem Raport zbiorczy Drukuj raport poâàczeñ Drukowanie raportu poâàczeñ Wszystko Drukuj wg nr plików Drukuj wg uåytkownika Raport zbiorczy Przesyâanie raportu poâàczeñ przez Raport poâàczeñ jako vi

9 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj / Usuñ zapisany plik odbioru) Drukowanie odebranych i zapisanych dokumentów Usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów Drukowanie pliku odebranego w trybie blokady pamiêci Skrzynki osobiste Skrzynki osobiste Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej Raport o plikach poufnych Skrzynki informacyjne Skrzynki informacyjne Zapisywanie dokumentów w skrzynkach informacyjnych Drukowanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej Usuwanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej Zapisywanie dokumentów Wysyâanie zapisanych plików Zapisywanie dokumentów Rejestracja nazwy uåytkownika Ustawianie nazwy pliku Ustawienie hasâa Wysyâanie zapisanych dokumentów Wybieranie dokumentów z [Lista plików] Wybieranie dokumentów z [Nazwa uåytkow.] Wybieranie dokumentów z [Nazwa pliku] Wyãwietlanie podglàdu Drukowanie zapisanych dokumentów Zmiana informacji o zapisanych dokumentach Zmiana nazwy uåytkownika Zmiana nazwy pliku Zmiana hasâa Usuwanie zapisanego dokumentu Wysyâanie faksu za pomocà komputera Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Przygotowania Uåytkowanie oprogramowania Sterownik LAN-Fax Ksiàåka adresowa Edytor stron tytuâowych funkcji LAN-Fax Program Auto Run Instalacja poszczególnych aplikacji Ustawianie wâaãciwoãci sterownika LAN-Fax Ustawianie wâaãciwoãci drukowania Wykonywanie ustawieñ dla konfiguracji moduâów opcjonalnych Podstawowe funkcje transmisji Wybieranie odbiorcy z listy odbiorców Wybieranie odbiorcy za pomocà Ksiàåki adresowej Okreãlanie odbiorcy przez bezpoãrednie wpisanie numeru faksu, adresu faksu internetowego lub adresu IP-Fax vii

10 Wybieranie opcji Aby wysâaæ faks o okreãlonej godzinie Aby wydrukowaæ stempel nadawcy Aby doâàczyæ stronê tytuâowà Aby wybraæ drukowanie dwustronne Aby wyãwietliæ podglàd Zapisywanie jako plik Aby zapisaæ dokument na serwerze dokumentów Sprawdzanie transmisji za pomocà sterownika LAN-Fax Potwierdzenie wyników nadawania przez Raport o wynikach LAN-Fax Drukowanie i zapisywanie Edycja ksiàåki adresowej Rejestracja nowych odbiorców Edycja zarejestrowanych odbiorców Usuwanie zarejestrowanych odbiorców Uåywanie danych z ksiàåki adresowej urzàdzenia na liãcie odbiorców LAN-Fax Edycja stron tytuâowych faksów Tworzenie strony tytuâowej Doâàczanie utworzonej strony tytuâowej Zarzàdzanie funkcjami faksu za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Admin Komunikaty operacyjne sterownika LAN-Fax Przeglàdanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej Wyãwietlanie, drukowanie i usuwanie odebranych faksów za pomocà programu Web Image Monitor Wyãwietlanie odebranych faksów w przeglàdarce internetowej Drukowanie informacji o dokumencie za pomocà przeglàdarki internetowej Usuwanie informacji o dokumentach za pomocà przeglàdarki internetowej Rejestrowanie informacji o odbiorcy przy uåyciu przeglàdarki internetowej Edycja zarejestrowanych wâaãciwoãci urzàdzenia Aby dodaæ nowego odbiorcê Dostarczanie odebranych faksów Dodatek Sprawdzanie stanu pamiêci Programy Rejestrowanie i zmiana przycisków skrótów Rejestrowanie funkcji priorytetowej za pomocà programu Zmiana nazwy programu Usuwanie programu Uåywanie programu Wyposaåenie opcjonalne Rozszerzenie pamiêci (28 MB: DIMM) Interfejs dodatkowej linii G Dane techniczne Dane techniczne wymagañ dla urzàdzeñ odbiorców faksów internetowych Wartoãci maksymalne INDEKS viii

11 Jak czytaæ ten podrêcznik Symbole W tym podrêczniku zostaây uåyte nastêpujàce symbole: Sygnalizuje waåne informacje zwiàzane z bezpieczeñstwem. Zignorowanie tych informacji moåe byæ powodem powaånych obraåeñ lub ãmierci. Z tego wzglêdu te instrukcje naleåy przeczytaæ. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Sygnalizuje waåne informacje zwiàzane z bezpieczeñstwem. Zignorowanie tych informacji moåe byæ przyczynà mniej powaånych obraåeñ lub uszkodzenia maszyny bàdä mienia. Z tego wzglêdu te instrukcje naleåy przeczytaæ. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Sygnalizuje sytuacje, w których naleåy zwróciæ szczególnà uwagê podczas korzystania z urzàdzenia, oraz zawiera wyjaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêæ papieru, uszkodzeñ oryginaâu lub utraty danych. Naleåy przeczytaæ te wyjaãnienia. Dodatkowe objaãnienia funkcji urzàdzenia i wskazówki dotyczàce rozwiàzywania bâêdów uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu sekcji. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze informacje. [ ] Oznacza nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panela. { } Oznacza nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy waåniejszych funkcji Waåniejsze funkcje urzàdzenia sà okreãlane w tym podrêczniku nastêpujàco: Faks internetowy (przesyâanie po podaniu adresu ) Faks internetowy Faks internetowy (nadawanie po podaniu adresu IPv4) IP-Fax 1

12 Czytanie informacji na wyãwietlaczu W tym rozdziale opisano sposób uåywania panela operacyjnego i przycisków wyãwietlanych na ekranie. Wyãwietlacz prowadzi uåytkownika poprzez róåne czynnoãci, pokazuje komunikaty, stan urzàdzenia i odbiorców zarejestrowanych na listach odbiorców. Po naciãniêciu przycisku {Faks} lub {Kasowanie ustawieñ} podczas dziaâania zostanie wyãwietlony ekran trybu gotowoãci. Urzàdzenie automatycznie powraca do stanu gotowoãci, jeãli nie jest uåywane przez okreãlony czas. Dâugoãæ tego czasu moåna wybraæ za pomocà opcji Zegar auto. resetu faksu w menu Podrêcznik ustawieñ systemowych. W parametrach uåytkownika (przeâàcznik 17, bit 3) w menu Funkcje faksu moåna okreãliæ, czy urzàdzenie ma automatycznie powracaæ do trybu gotowoãci po kaådym nadawaniu. Aby powróciæ rêcznie do ekranu trybu gotowoãci, wykonaj jednà z nastêpujàcych czynnoãci: Jeãli wâoåono dokument do automatycznego podajnika dokumentów, ale nie naciãniêto przycisku {Start}, wyjmij oryginaâ. Jeãli oryginaâ nie zostaâ wâoåony, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. Jeãli wâàczony jest tryb Narzêdzia uåytkownika, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 2

13 Odczytywanie wyãwietlacza panela i uåywanie przycisków W tym rozdziale opisano funkcje przycisków i komunikaty pojawiajàce siê na panelu operacyjnym. Ekran poczàtkowy PL BFT002S 1. Pokazuje datê, godzinê i stan urzàdzenia. Podczas nadawania pokazuje nazwisko lub nazwê i numer faksu odbiorcy oraz rozmiar oryginaâu. Jeãli wâàczono autoryzacjê uåytkownika, wyãwietlana jest nazwa logowania uåytkownika. 2. Umoåliwia wysyâanie i drukowanie dokumentów zapisanych na serwerze dokumentów. 3. Umoåliwia wybranie ustawieñ skanowania i typu podawania oryginaâów. 4. Wyãwietla komunikaty i informacje o stanie urzàdzenia. 5. Wybierz tê kartê, aby przeâàczyæ typ nadawania pomiêdzy zwykâym faksem/ip-fax a faksem internetowym. Jeåeli w menu Funkcje faksu dla opcji Ustawienia faksu internetowego wybrano ustawienie Wâàczone, widoczna jest karta. Na karcie [Faks] moåna okreãliæ numery faksów albo odbiorców IP-Fax. Na karcie [Faks internet.] moåna okreãliæ adresy owe. 6. Wyãwietla wpisany numer odbiorcy. 7. Umoåliwia zapisywanie dokumentów na serwerze dokumentów. 3

14 8. Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ róåne informacje dotyczàce przesyâania danych. Patrz rozdziaâ Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci. 9. Umoåliwia sprawdzenie ustawieñ nadawania. 10. Pokazuje iloãæ wolnej pamiêci w procentach. 11. Umoåliwia wyszukiwanie odbiorców na podstawie nazwy, numeru faksu, adresu lub numeru rejestracji. 12. Zmienia tryb nadawania na Nadawanie natychmiastowe. Jeãli przycisk [Nad.natych.] nie jest podãwietlony, urzàdzenie jest w trybie nadawanie z pamiêci. 13. Umoåliwia wprowadzenie róånych ustawieñ nadawania. Patrz Inne funkcje nadawania. 14. Umoåliwia okreãlenie nadawcy. 15. Umoåliwia sprawdzenie liczby plików w kategoriach Pliki oczekujàce na nadanie:, Pliki blokow. pamiêci: i Pliki odbioru oczekujàce na wydruk:. 16. Wyãwietla przyciski szybkiego dostêpu do czêsto uåywanych funkcji. Przyciski [Stan plików nadaw.] i [Stan plików odb.] sà zaprogramowane fabrycznie. 17. Wyãwietla przyciski indeksów. Umoåliwiajà one przechodzenie do kolejnych stron (ekranów) listy odbiorców. 18. Przeâàcza przyciski indeksów. 19. Pojawia siê na przyciskach odbiorców zaprogramowanych jako odbiorca grupowy. W zaleånoãci od zainstalowanych opcji ekran moåe siê róåniæ. Ustawienia faksu internetowego moåna zmieniæ w czêãci Ustaw. poczàtkowe w menu Funkcje faksu. Sprawdzenie informacji o dokumentach wysâanych za pomocà funkcji faksu umoåliwia [Lista zadañ]. Wybierz [Zmieñ trans./ Info]. Korzystanie z funkcji faksów internetowych lub IP-Fax wymaga zainstalowania opcjonalnego moduâu drukarki/skanera. Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Tryby transmisji str. 73 Przeâàczanie indeksów w ksiàåce adresowej str. 80 Wyszukiwanie odbiorcy w Ksiàåce adresowej str. 215 Wysyâanie zapisanych plików str. 265 Sprawdzanie stanu pamiêci Podrêcznik ustawieñ ogólnych 4

15 Uproszczony ekran W tym rozdziale opisano sposób wâàczania uproszczonego ekranu. Po naciãniêciu przycisku {Uproszczony ekran} wyglàd ekranu zmienia siê z ekranu poczàtkowego na uproszczony ekran. Litery i przyciski sà wtedy wiêksze, co uâatwia obsâugê urzàdzenia. BFT009S Przykâad uproszczonego ekranu PL BFT003S 1. [Kol. panelu] Naciãnij ten przycisk, aby zwiêkszyæ kontrast wyãwietlacza. Jest to moåliwe tylko na uproszczonym ekranie. Aby powróciæ do ekranu poczàtkowego, naciãnij ponownie przycisk {Uproszczony ekran}. Niektóre przyciski nie sà widoczne na uproszczonym ekranie. 5

16 Lista funkcji W tym rozdziale opisano róåne elementy, które wystêpujà w menu Funkcje faksu. Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby wyãwietliæ menu Funkcje faksu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o ustawieniach, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustawienia ogólne Nazwa funkcji Przycisk szybkiego dziaâania Przeâàcz indeks Wyszukaj odbiorcê Licznik przesâanych stron Dostosuj gâoãnoãæ Ustawienie skrzynki Ustawienia skrzynki: Drukuj listê Czas anulowania trybu gâoãnomów. Opis Czêsto uåywane funkcje zaprogramowane jako przyciski szybkiego dziaâania sà wyãwietlane w menu bezpoãrednio po wâàczeniu zasilania. Umoåliwia wybranie indeksu wyãwietlanego na liãcie odbiorców. Umoåliwia wybranie listy odbiorców dla funkcji Wyszukaj odbiorcê. Sprawdza i wyãwietla ogólnà liczbê wysâanych oraz odebranych stron. Regulacja gâoãnoãci w trybie Praca gâoãnomówiàca i Nadawanie natychmiastowe. Nastêpujàce funkcje dotyczà dostarczania i transferu dokumentów: Skrzynka osobista, Skrzynka informacyjna i Skrzynka transferowa. Moåna wydrukowaæ listê aktualnie zarejestrowanych skrzynek osobistych, informacyjnych i transferowych. Funkcja ta sâuåy do okreãlania czasu anulowania trybu gâoãnomówiàcego po zakoñczeniu nadawania z wybieraniem numeru w trybie gâoãnomówiàcym. Ustawienia skanowania Nazwa funkcji Zarej./Zmieñ/Usuñ rozm. skanowania Opis Moåna zarejestrowaæ, zmieniæ lub anulowaæ czêsto uåywane rozmiary skanowania. 6

17 Ustawienia wysyâania Nazwa funkcji Maks. rozmiar emalia Zapisz/Zmieñ/Usuñ standardowà wiadomoãæ Ustaw. pliku kopii zapasowej nadaw. Opis Jeåeli odbiorca moåe odbieraæ wiadomoãci tylko do okreãlonego rozmiaru albo w razie problemów przy wysyâaniu wiadomoãci zawierajàcych duåo danych, moåna wprowadziæ ustawienia ograniczajàce rozmiar wysyâanych wiadomoãci . Naleåy zarejestrowaæ standardowe wiadomoãci, drukowane na górze pierwszej strony oryginaâu uodbiorcy. Moåna okreãliæ, czy dla pliku wysyâanego przy uåyciu funkcji Nadawanie z pamiêci jest w podanym folderze tworzona jego kopia zapasowa. Ustawienia odbioru Nazwa funkcji Przeâàcz tryb odbioru Zarejestruj specjalnego nadawcê Zarej. specjal. nadawcê: Drukuj listê Przekazywanie Ustawienia pliku odbioru. Ustaw. uåytk. zapisanego pliku odbioru Ustaw. dostarczania plików SMTP RX Drukowanie dwustronne Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony Druk godziny odbioru Liczba wydr. pliku odb. Opis Okreãla metodê odbierania faksów. Rejestrujàc uprzednio wybranych adresatów jako nadawców specjalnych, moåna traktowaæ ich w szczególny sposób. Moåna wydrukowaæ listê nadawców specjalnych. Okreãla, czy odebrane faksy sà przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy. Umoåliwia okreãlenie, czy odebrane dokumenty sà zapisywane na dysku twardym do póäniejszego wydrukowania czy drukowane natychmiast, bez zapisywania. Moåna skonfigurowaæ administratora zarzàdzajàcego dokumentami, które po odebraniu zapisano w urzàdzeniu. Ta funkcja jest dostêpna w systemach z moåliwoãcià przekierowywania wiadomoãci odebranych przez SMTP. Okreãla, czy odbierane faksy sà drukowane po obu stronach papieru. Okreãla, czy na pierwszej stronie odebranych faksów bêdzie drukowany znak pierwszej strony. Moåna wâàczyæ tê funkcjê, aby na kaådej stronie drukowane byâo oznaczenie ãrodka lewej krawêdzi i ãrodka górnej krawêdzi. Okreãla, czy na dole odebranych faksów bêdzie drukowana data, godzina i numer pliku. Okreãla, ile kopii kaådego odebranego faksu bêdzie drukowane. 7

18 Nazwa funkcji Kaseta na papier Okreãl tacê dla linii Raport rezultatów nadaw. do folderu Odbiór z blokowaniem pamiêci Opis Ta funkcja umoåliwia drukowanie faksów od zarejestrowanych nadawców i faksów od innych nadawców na papierze z róånych kaset. Okreãla kasetê na papier dla poszczególnych linii (telefon, faks internetowy, IP-Fax). Jeãli jako odbiorców przekazywania, do których przesyâane sà dokumenty od wszystkich nadawców albo od nadawców specjalnych, zarejestrowano foldery, moåna okreãliæ, czy raport rezultatów nadawania do folderu ma byæ wysyâany na okreãlony adres . Po wâàczeniu funkcji Blokada pamiêci odebrane dokumenty sà zapisywane w pamiêci i nie sà drukowane automatycznie. Ustaw. poczàtkowe Nazwa funkcji Ustawienia parametrów Ustawienia parametrów: Drukuj listê Zarejestruj kod sieci zamkniêtej Zarejestruj kod blokowania pamiêci Ustawienia faksu internetowego Wybierz telefon z tarczà/klawiaturà Zarejestruj informacje o faksie Dostêpne H.323 Dostêpne SIP Ustawienia H.323 Ustawienia SIP Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramê Ochrona menu Opis Parametry uåytkownika umoåliwiajà dostosowanie róånych ustawieñ do potrzeb uåytkownika. Drukuje listê zawierajàcà zestawienie bieåàcych ustawieñ parametrów uåytkownika. Moåna zarejestrowaæ identyfikator wymagany dla komunikacji w sieci zamkniêtej. W przypadku wâàczenia funkcji blokady pamiêci naleåy przed drukowaniem dokumentów zarejestrowaæ kod blokowania pamiêci. Umoåliwia okreãlenie, czy ma byæ wyãwietlana ikona faksu internetowego. Ta funkcja umoåliwia wybranie typu linii w przypadku urzàdzenia podâàczonego do linii analogowej G3. Zarejestruj informacje wyãwietlane na ekranie urzàdzenia odbiorcy i drukowane jako raport. Okreãl, czy H.323 bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Okreãl, czy SIP bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Podaj adres IPv4 lub nazwê hosta oraz zastêpczy numer telefonu gatekeepera. Ustaw adres IPv4 i nazwê hosta serwera SIP oraz nazwê uåytkownika SIP. Rejestrowanie, zmiana i usuwanie bramy uåywanej do nadawania IP-Fax. Ochrona menu uniemoåliwia zmianê narzêdzi uåytkownika przez nieupowaånionych uåytkowników. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 8

19 Informacje o ochronie danych przed kopiowaniem Po zainstalowaniu opcjonalnej ochrony danych przed kopiowaniem w przypadku skanowania dokumentu, który wydrukowano z wykorzystaniem funkcji Ochrona danych przed kopiowaniem, przesâany albo zapisany obraz bêdzie caâkowicie wyszarzony. Szczegóâowe informacje moåna uzyskaæ u administratora. Waåne Podczas skanowania dokumentu, który wydrukowano z wykorzystaniem funkcji Ochrona danych przed kopiowaniem, urzàdzenie nie generuje sygnaâu däwiêkowego ani nie dodaje wpisu do rejestru nieautoryzowanego kopiowania. Wysyâanie albo zapisywanie dokumentu wydrukowanego z wykorzystaniem funkcji Ochrona danych przed kopiowaniem trwa dâuåej niå normalnie. 9

20 10

21 1. Nadawanie W tym rozdziale opisano podstawowe operacje nadawania, np. okreãlanie trybu nadawania lub odbiorcy. Tryby transmisji W urzàdzeniu dostêpne sà dwa typy transmisji: Nadawanie z pamiêci Nadawanie natychmiastowe Waåne W przypadku wysyâania waånych dokumentów zalecane jest skontaktowanie siê z odbiorcà i potwierdzenie odbioru. Nadawanie z pamiêci Nadawanie rozpoczyna siê automatycznie po zapisaniu oryginaâu w pamiêci. Jest to bardzo wygodne, gdy uåytkownik spieszy siê i chce zabraæ dokument ze sobà. Moåna równieå wysâaæ ten sam oryginaâ do wielu odbiorców. Nadawanie natychmiastowe Urzàdzenie natychmiast wybiera numer odbiorcy i wysyâa oryginaâ w miarê skanowania. Jest to bardzo wygodna metoda, gdy uåytkownik chce szybko wysâaæ oryginaâ, lub gdy chce sprawdziæ poâàczenie z danym odbiorcà. W tym trybie transmisji oryginaâ nie jest zapisywany w pamiêci. Moåna okreãliæ tylko jeden adres. 11

22 Nadawanie Normalnie urzàdzenie pracuje w trybie nadawania z pamiêci. Aby zmieniæ tryb na nadawanie natychmiastowe, naciãnij [Nad.natych.]. 1 Uåytkownik moåe okreãliæ, czy po wâàczeniu zasilania lub naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ} bêdzie wybierany tryb nadawanie z pamiêci czy nadawanie natychmiastowe. Patrz Definiowanie funkcji priorytetowej za pomocà programu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 17 Równolegâe nadawanie z pamiêci str. 18 Jednoczesne rozesâanie str. 268 Rejestrowanie funkcji priorytetowej za pomocà programu Wybieranie typu transmisji Moåna wybraæ jeden z typów transmisji: faks standardowy, IP-Fax lub faks internetowy. Aby wybraæ typ nadawania, wybierz odpowiednià kartê na ekranie trybu gotowoãci. Wysyâanie standardowych faksów albo IP-Fax Upewnij siê, åe wybrana jest karta [Faks]. 12

23 Tryby transmisji Wysyâanie faksów internetowych Naciãnij [Faks internet.], aby przeâàczyæ typ nadawania na faksy internetowe. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 23 Funkcja IP-Fax str. 27 Funkcje faksu internetowego Nadawanie z pamiêci Tryb nadawania z pamiêci obsâuguje funkcjê zwykâego faksu, faksu internetowego iip-fax. Waåne Jeãli nastàpi awaria zasilania (wyâàczony zostanie gâówny wâàcznik zasilania) lub urzàdzenie zostanie odâàczone od sieci zasilajàcej przez ponad godzinê, wszystkie dokumenty zapisane w pamiêci zostanà utracone. Natychmiast po wâàczeniu gâównego wâàcznika zasilania zostanie wydrukowany Raport awarii zasilania, na podstawie którego moåna okreãliæ, które pliki zostaây usuniête. Zwykâe wyâàczenie urzàdzenia wyâàcznikiem nie powoduje utraty zapisanych dokumentów. Patrz Rozwiàzywanie problemów. W razie zapeânienia pamiêci (0% w Pamiêæ:% widoczne w prawym górnym rogu wyãwietlacza) nadawanie z pamiêci jest niemoåliwe. Naleåy wtedy zastosowaæ nadawanie natychmiastowe. A Upewnij siê, åe opcja [Nad.natych.] nie jest podãwietlona. Zwykle wybrany jest tryb Nadawania z pamiêci. 13

24 Nadawanie B Zaâadowaæ oryginaâ. C Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. 1 D Wybierz odbiorcê za pomocà przycisków numerycznych lub przycisku odbiorcy. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä prawidâowy numer. Sposób wybierania odbiorców z ksiàåki adresowej, patrz Wybieranie odbiorców z ksiàåki adresowej. E W przypadku wysyâania tego samego oryginaâu do wielu odbiorców (rozsyâanie), naciãnij przycisk [Dodaj], aby wybraæ odbiorców. Naciskanie przycisku [Dodaj] nie jest wymagane w przypadku dodawania odbiorcy z listy odbiorców. 14

25 Tryby transmisji F Okreãl kolejnego odbiorcê. 1 Aby przeâàczyæ typ nadawania pomiêdzy zwykâym faksem/ip-fax a faksem internetowym, naciãnij przycisk [Faks] albo [Faks internet.]. Numer faksu, adres i odbiorcê IP-Fax moåna wybieraæ równoczeãnie. G Nacisnàæ przycisk {Start}. Jeåeli âàczna liczba zarejestrowanych odbiorców przekroczy maksymalnà wartoãæ, moåliwe bêdzie jedynie nadawanie natychmiastowe. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbê odbiorców, którà moåna okreãliæ w zaleånoãci od pliku, patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie odbiorców, którà moåna okreãliæ dla wszystkich plików (wâàcznie z plikami w pamiêci), patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie dokumentów, którà moåna przechowywaæ przy wysyâaniu z pamiêci, patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie stron, które moåna przechowywaæ w pamiêci (w standardzie A4, arkusz <ITU-T q1>), patrz Wartoãci maksymalne. Zajrzeæ do instrukcji... str. 43 Typ skanowania str. 45 Rozdzielczoãæ str. 54 Nasycenie (Kontrast) str. 60 Wysyâanie faksu za pomocà linii telefonicznej str. 63 Wysyâanie przez IP-Fax str. 66 Wysyâanie na adres str. 72 Wybieranie odbiorców z ksiàåki adresowej str. 74 Okreãlanie odbiorców grupowych str. 75 Wybieranie odbiorców z listy ostatnio wybranych odbiorców str. 276 Wartoãci maksymalne Podrêcznik ustawieñ ogólnych Rozwiàzywanie problemów 15

26 Nadawanie Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej 1 Aby wysâaæ wiele oryginaâów z szyby ekspozycyjnej, wykonaj nastêpujàce czynnoãci. A Upewnij siê, åe opcja [Nad.natych.] nie jest podãwietlona. B Umieãæ pierwszà stronê oryginaâu na szybie ekspozycyjnej stronà zadrukowanà do doâu. C Wybraæ odbiorcê. D Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Rozpoczyna siê skanowanie. F Umieãæ nastêpny oryginaâ na szybie ekspozycyjnej przed upâywem 60 sekund od zakoñczenia skanowania poprzedniego oryginaâu. G Powtórz czynnoãci z punktów D - F dla wszystkich oryginaâów. H Umieãæ ostatni oryginaâ, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}. Urzàdzenie wybierze numer odbiorcy i rozpocznie transmisjê. 16

27 Tryby transmisji Równolegâe nadawanie z pamiêci Funkcja ta wybiera numer podczas skanowania oryginaâu. Funkcja standardowej transmisji z pamiêci zachowuje oryginaâ w pamiêci, a dopiero potem rozpoczyna wybieranie numeru. Funkcja równolegâej transmisji z pamiêci umoåliwia szybkie sprawdzenie stanu poâàczenia. Ponadto funkcja ta umoåliwia skanowanie oryginaâów szybciej niå przy przesyâaniu natychmiastowym. Jest to przydane w razie poãpiechu, gdy oryginaâ jest potrzebny w jeszcze innym celu. 1 Waåne Standardowe nadawanie z pamiêci jest stosowane zamiast równolegâego nadawania z pamiêci w nastêpujàcych przypadkach: Gdy linia jest zajêta i nie moåna ustanowiæ poâàczenia Przy korzystaniu z funkcji nadawanie z opóänieniem Gdy zachowywany jest oryginaâ do transmisji z pamiêci w trakcie innego poâàczenia Gdy wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców Gdy oryginaâ jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej a nastêpnie wysâany W przypadku wysyâania dokumentu zapisanego na serwerze dokumentów. Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ za pomocà parametrów uåytkownika (przeâàcznik 07, bit 2) w menu Funkcje faksu. Jeãli nie ma dostatecznej iloãci wolnej pamiêci, moåna zamiast równolegâego nadawania z pamiêci zastosowaæ standardowe nadawanie z pamiêci, zaleånie od zainstalowanego opcjonalnego wyposaåenia. Przy korzystaniu z tej funkcji raport wprowadzenia do pamiêci nie bêdzie drukowany. Równolegâe nadawanie z pamiêci zostanie przerwane w przypadku naciãniêcia przycisku {Zeruj/Zatrzymaj}, blokady papieru lub zapeânienia pamiêci. Zostanie wydrukowany Raport wyników komunikacji, a pliki zostanà usuniête. W przypadku korzystania z równolegâego nadawania z pamiêci w nagâówku faksu drukowany jest tylko numer strony, caâkowita liczba oryginaâów nie jest drukowana automatycznie. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 17

28 Nadawanie Automatyczne ponowne wybieranie numeru 1 Jeãli nie udaâo siê wysâaæ faksu, poniewaå linia byâa zajêta lub wystàpiâ bâàd podczas nadawania, urzàdzenie bêdzie próbowaâo przesâaæ dokument za pomocà innej linii, wybierajàc numer ponownie w piêciominutowych odstêpach, maksymalnie piêæ razy. Po czterech nieudanych próbach powtarzania wybierania numeru urzàdzenie anuluje transmisjê i wydrukuje Raport wyników komunikacji lub Raport awarii komunikacji. Jeåeli w pamiêci przechowywana jest duåa liczba plików, dokumenty mogà nie byæ wysyâane w kolejnoãci skanowania. Podwójny dostêp Urzàdzenie moåe skanowaæ do pamiêci inne dokumenty nawet podczas wysyâania faksu z pamiêci, odbierania dokumentu do pamiêci lub automatycznego wydruku raportu. Poniewaå urzàdzenie rozpoczyna wysyâanie drugiego dokumentu natychmiast po zakoñczeniu aktualnej transmisji, linia bêdzie wykorzystana efektywnie. Podczas transmisji natychmiastowej lub korzystania z narzêdzi uåytkownika urzàdzenie nie moåe skanowaæ oryginaâu. Jednoczesne rozesâanie Ta funkcja sâuåy do równoczesnego wysyâania tego samego dokumentu do wielu odbiorców. Aby podaæ wielu odbiorców, podaj pierwszego odbiorcê, a nastêpnie kolejnych, naciskajàc przycisk [Dodaj]. Jeãli jeden dokument ma zostaæ przesâany do kilku odbiorców (rozsyâanie), dokumenty sà wysyâane w kolejnoãci wybierania numerów. Jeåeli dokument nie mógâ byæ przesâany, urzàdzenie powtórzy wybieranie numeru tego odbiorcy po wybraniu ostatniego numeru wskazanego dla funkcji rozsyâania. Na przykâad jeãli zaprogramowano rozsyâanie do czterech odbiorców od A do D, a linie odbiorców A i C byây zajête, urzàdzenie wybiera odbiorców w nastêpujàcej kolejnoãci: A, B, C, D, A i C. W celu sprawdzenia przebiegu transmisji naleåy wydrukowaæ listê przesyâanych plików. Po zainstalowaniu opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3 funkcja jednoczesnego rozesâania umoåliwia jednoczesne wysyâanie faksów za poãrednictwem róånych linii telefonicznych. 18

29 Tryby transmisji Jeåeli podczas rozsyâania do wielu odbiorców zostanie wprowadzona druga operacja transmisji, faksy sà wsyâane na przemian do pozostaâych odbiorców pierwszej i drugiej transmisji. Jeåeli na przykâad zostanie wybrane rozsyâanie do odbiorców A i B, a nastêpnie wybrane rozsyâanie do odbiorców C i D podczas transmisji do odbiorcy A, urzàdzenie wyãle faksy w nastêpujàcej kolejnoãci: A, C, B i D. Jeåeli poprzedni i nastêpny plik sà gotowe do wysâania, zostanà one wysâane w takiej kolejnoãci. 1 Aby uniknàæ przypadkowego naciãniêcia niewâaãciwego przycisku odbiorcy, moåna skonfigurowaæ urzàdzenie tak, aby po dodaniu odbiorcy za pomocà przycisku odbiorcy wymagane byâo naciãniêcie przycisku [Dodaj]. Ustawienie to moåna wybraæ w parametrach uåytkownika (przeâàcznik 17, bit 2) w menu Funkcje faksu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 59 Jednoczesne rozesâanie przez kilka portów linii str. 179 Drukowanie listy plików w pamiêci (Drukowanie listy plików nadawania) Nadawanie natychmiastowe Nadawanie natychmiastowe moåliwe jest przy standardowym wysyâaniu faksu oraz transmisji IP-Fax. Waåne Funkcja faksów internetowych zawsze wykorzystuje nadawanie z pamiêci, przy którym przesyâanie rozpoczyna siê automatycznie po zapisaniu dokumentów w pamiêci. Jeãli urzàdzenie jest w trybie nadawania natychmiastowego, po zmianie typu nadawania na faks internetowy tryb nadawania automatycznie zmieni siê na nadawanie z pamiêci. Nie moåna uåywaæ grup w nadawaniu natychmiastowym. Nie moåna wysâaæ tej samej wiadomoãci do wielu odbiorców (rozsyâanie). W przypadku rozsyâania albo nadawania grupowego urzàdzenie automatycznie przeâàczy siê na nadawanie z pamiêci. 19

30 Nadawanie A Nacisnàæ przycisk [Nad.natych.]. 1 B Zaâadowaæ oryginaâ. C Wybierz odpowiednie ustawienia skanowania. D Wybierz odbiorcê za pomocà przycisków numerycznych lub przycisku odbiorcy. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä prawidâowy numer. Sposób wybierania odbiorców z ksiàåki adresowej opisano, patrz Wybieranie odbiorców z ksiàåki adresowej. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Urzàdzenie wybierze numer odbiorcy. 20

31 Tryby transmisji Dokumenty nie sà zapisywane w pamiêci. Zajrzeæ do instrukcji... str. 43 Typ skanowania str. 45 Rozdzielczoãæ str. 54 Nasycenie (Kontrast) str. 60 Wysyâanie faksu za pomocà linii telefonicznej str. 63 Wysyâanie przez IP-Fax str. 72 Wybieranie odbiorców z ksiàåki adresowej str. 74 Okreãlanie odbiorców grupowych str. 75 Wybieranie odbiorców z listy ostatnio wybranych odbiorców 1 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej Aby wysâaæ wiele oryginaâów z szyby ekspozycyjnej, wykonaj nastêpujàce czynnoãci. A Nacisnàæ przycisk [Nad.natych.]. B Umieãæ pierwszà stronê oryginaâu na szybie ekspozycyjnej, stronà zadrukowanà do doâu. C Wybraæ odbiorcê. D Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. E Nacisnàæ przycisk {Start}. F Umieãæ nastêpny oryginaâ na szybie ekspozycyjnej przed upâywem 10 sekund od zakoñczenia skanowania poprzedniego oryginaâu. G Powtórz czynnoãci z punktów D - F dla wszystkich oryginaâów. H Umieãæ ostatni oryginaâ, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}. 21

32 Nadawanie Wyãwietlanie potwierdzenia nadawania 1 Na tym ekranie moåna przed rozpoczêciem nadawania sprawdziæ odbiorcê, tryb transmisji i inne ustawienia nadawania. A Naciãnij przycisk [Sprawdzanie ustawieñ] i sprawdä ustawienia nadawania. Wyãwietlony zostanie poniåszy ekran. B Po sprawdzeniu ustawieñ na wyãwietlaczu naciãnij przycisk [Wyjãcie]. 22

33 Funkcja IP-Fax Funkcja IP-Fax Funkcja IP-Fax umoåliwia wysyâanie lub odbieranie dokumentów pomiêdzy dwoma urzàdzeniami faksowymi podâàczonymi do sieci TCP/IP. Ta funkcja jest odpowiednia do poâàczeñ w tej samej sieci LAN. Jej zalety sà nastêpujàce: Zmniejszenie kosztów poâàczeñ Komunikacja pomiêdzy urzàdzeniami IP-Fax z wiêkszà prêdkoãcià niå wstandardowym faksie IP-Fax jako protokoâu sieciowego uåywa SIP i H.323. Aby wysâaæ, podaj adres IPv4 lub nazwê hosta zamiast numeru faksu. W przypadku stosowania gatekeepera podaj zastêpczy numer telefonu. Podaj adresy gatekeepera i serwera SIP (serwer proxy, serwer rejestracji, serwer przekierowywania) w opcji Ustawienia poczàtkowe w menu Funkcje faksu. W przypadku stosowania serwera SIP moåna wysâaæ dokument poprzez podanie nazwy uåytkownika SIP. Moåesz równieå wysâaæ na faks G3 podâàczony do sieci PSTN poprzez bramê (zgodnà z T.38). Moåesz odbieraæ faksy IP-Fax tak samo, jak zwykâe faksy. 1 23

34 Nadawanie 1 Waåne Korzystanie z tej funkcji wymaga zainstalowania opcjonalnego moduâu drukarki/skanera. Aby moåna byâo korzystaæ z funkcji IP-Fax, naleåy podâàczyæ urzàdzenie do sieci LAN i odpowiednio skonfigurowaæ Ustawienia poczàtkowe w menu Funkcje faksu. Funkcja faksu w tym urzàdzeniu nie moåe byæ stosowana w protokole IPv6. Przed uåyciem tej funkcji naleåy skonfigurowaæ sieæ w menu Podrêcznik ustawieñ systemowych. 24

35 Funkcja IP-Fax IP-Fax obsâugiwany przez urzàdzenie jest zgodny z zaleceniami ITU-T T.38. Zajrzeæ do instrukcji... str. 139 Typy odbioru Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 Terminologia Terminy, które naleåy znaæ przy posâugiwaniu siê opcjà IP-Fax: H.323 Protokóâ komunikacji multimedialnej sâuåàcy do wysyâania i odbierania plików w poâàczeniach typu jeden do jednego w sieci LAN lub internecie. SIP Protokóâ sterujàcy komunikacjà telefonii internetowej wykorzystujàcy VoIP (który przeksztaâca gâos na pakiety IP), posiadajàcy funkcje takie jak tworzenie, modyfikacja lub koñczenie sesji z jednym lub wieloma uczestnikami. Gatekeeper (Gatekeeper VoIP) Gatekeeper zarzàdza urzàdzeniami podâàczonymi do sieci IP i konwertuje zastêpcze numery telefonów na adresy IPv4 oraz wykonuje autoryzacjê funkcji. Ponadto, gatekeeper zarzàdza przydzieleniem szybkoãci transmisji i kontroluje dostêp. Serwer SIP Serwer SIP poãredniczy w przesyâaniu åàdañ poâàczenia urzàdzeñ podâàczonych do sieci IP i skâada siê gâównie z serwerów posiadajàcych nastêpujàce trzy funkcje: Serwer Proxy: odbiera åàdania SIP i przekazuje je w imieniu åàdajàcego. Serwer rejestracji: odbiera informacje o adresie urzàdzenia w sieci IP i rejestruje je w bazie danych. Serwer przekierowujàcy: uåywany do uzyskania informacji o odbiorcy. Brama (brama VoIP) Brama âàczàca sieæ telefonicznà z siecià IP; ma funkcje takie jak konwersja protokoâu w celu poâàczenia tych sieci, âàczy takåe róåne urzàdzenia komunikacyjne (telefony, faksy itd.) z siecià lokalnà lub innà siecià. 25

36 Nadawanie Uwagi dotyczàce uåywania IP-Fax 1 Poniåej podano uwagi o uåywaniu IP-Fax: W sieci chronionej przez firewall, transmisja moåe byæ niemoåliwa. Nie moåna uåywaæ telefonów w sieci LAN. Jeãli przerwa w dostawie pràdu trwa okoâo godzinê lub urzàdzenie jest odâàczone od zasilania przez okoâo godzinê, dokumenty zapisane w pamiêci faksu zostanà skasowane. W przypadku utraty jakichkolwiek dokumentów po ponownym wâàczeniu urzàdzenia automatycznie drukowany jest raport awarii zasilania. Raport ten umoåliwia sprawdzenie, jakie dokumenty zostaây skasowane. Zwykâe wyâàczenie urzàdzenia wyâàcznikiem nie powoduje utraty zapisanych dokumentów. Patrz Rozwiàzywanie problemów. Zajrzeæ do instrukcji... Rozwiàzywanie problemów Funkcje niedostêpne w przypadku nadawania IP-Fax Moåesz uåywaæ nastêpujàcych funkcji w przypadku zwykâego nadawania faksu, ale nie w przypadku nadawania IP-Fax: Wybieranie numeru w trybie pracy gâoãnomówiàcej Rêczne wybieranie 26

37 Funkcje faksu internetowego Funkcje faksu internetowego Urzàdzenie konwertuje obrazy zeskanowanych dokumentów na format poczty elektronicznej i przesyâa dane przez Internet. Wysâane wiadomoãci mogà byæ odbierane przez inne urzàdzenie obsâugujàce funkcjê faksu internetowego. Zamiast wybierania numeru telefonicznego odbiorcy wpisywany jest jego adres . Odebrane wiadomoãci moåna takåe drukowaæ lub przesyâaæ dalej. 1 Waåne Korzystanie z tej funkcji wymaga zainstalowania opcjonalnego moduâu drukarki/skanera. W celu korzystania z funkcji faksu internetowego naleåy podâàczyæ urzàdzenie do sieci LAN i wâaãciwie skonfigurowaæ Ustaw. systemu. Funkcja faksu w tym urzàdzeniu nie moåe byæ stosowana w protokole IPv6. Aby wysyâaæ faksy internetowe, naleåy odpowiednio skonfigurowaæ Ustawienia poczàtkowe w menu Funkcje faksu, wybierajàc przy opcji [Ustawienia faksu internetowego] ustawienie [Wâàczone]. Dokumenty mogà byæ przekazywane lub dostarczane do odbiorców faksu internetowego, nawet jeåeli wybrana jest wartoãæ [Wyâàczone]. Aby odbieraæ faksy internetowe, naleåy w menu Podrêcznik ustawieñ systemowych odpowiednio skonfigurowaæ [Konto faksu] wczêãci Przesyâanie pliku, wybierajàc przy opcji [Konto] ustawienie [Odbierz]. 27

38 Nadawanie 1 Funkcja faksu internetowego obsâugiwana przez to urzàdzenie jest zgodna ze standardem ITU-T Recommendation T.37. Moåliwe jest równieå odbieranie wiadomoãci z zaâàczonym plikiem TIFF-F przesâanych z komputera. Chociaå dokumenty faksu internetowego zwykle wysyâane sà za pomocà serwera SMTP, moåna je równieå wysyâaæ bezpoãrednio do odbiorców bez poãrednictwa serwera SMTP. W tym celu naleåy na ekranie trybu gotowoãci wybraæ pomijanie serwera SMTP. Przy wysyâaniu faksów internetowych moåna wybraæ Temat, Tekst, Potwierdzenie odbioru i Nadawanie UDW w menu [Ustaw. nadawania]. Moåna okreãliæ maksymalny rozmiar przesyâanych wiadomoãci w opcjach Ustawienia wysyâania w menu Funkcje faksu. Patrz Odebrane dokumenty, aby uzyskaæ informacje o tym, jak w rzeczywistoãci wiadomoãæ jest odbierana przez komputer. Szczegóâowe informacje o sprawdzaniu wyników nadawania, patrz Sprawdzanie wyników nadawania (stan plików nadawania). Zajrzeæ do instrukcji... str. 69 Pomijanie serwera SMTP str. 119 Åàdanie potwierdzenia odbioru str. 121 Ukrywanie danych odbiorców poczty str. 124 Wpisywanie tematu str. 127 Wpisywanie tekstu str. 147 Odebrane dokumenty str. 183 Sprawdzanie wyników nadawania (Stan plików nadawania) Podrêcznik ustawieñ ogólnych Uwagi dotyczàce faksu internetowego Poniåej podano uwagi o uåytkowaniu faksu internetowego: W przypadku uåywania funkcji faksu internetowego oryginaây sà przesyâane w formacie A4. Oryginaây wiêksze niå format A4 sà zmniejszane do formatu A4. Jeãli urzàdzenie odbiorcy obsâuguje tryb peâny T.37, oryginaây sà wysyâane w formacie podanym w ksiàåce adresowej. W przypadku nadawania faksu internetowego dokumenty sà wysyâane w rozdzielczoãci Wysoka, nawet jeãli wybrano opcjê Bardzo wysoka. Aby wysâaæ dokument z rozdzielczoãcià Bardzo wysoka, podczas rejestrowania odbiorców w ksiàåce adresowej skonfiguruj tryb peâny. Jeãli przesyâanie nie powiedzie siê, urzàdzenie zwykle odbiera powiadomienie o bâêdzie poczty elektronicznej. Z róånych powodów moåe jednak zdarzyæ siê, åe powiadomienie o bâêdzie nie zostanie przesâane. Z tego wzglêdu w przypadku waånych dokumentów zalecane jest telefoniczne potwierdzenie ich odebrania. 28

39 Funkcje faksu internetowego Komunikacja przez internet odznacza siê niskim poziomem bezpieczeñstwa. W przypadku wiadomoãci poufnych zalecane jest korzystanie z sieci telefonicznej. Nie jest moåliwa komunikacja gâosowa za poãrednictwem sieci LAN. Dostarczanie faksu internetowego moåe byæ opóänione z powodu duåego obciàåenia sieci. Jeåeli istotny jest czas komunikacji, naleåy uåywaæ faksu internetowego bez poãrednictwa serwera SMTP, faksu publicznej sieci telefonicznej lub IP-Fax. Jeãli przerwa w dostawie pràdu trwa okoâo godzinê lub urzàdzenie jest odâàczone od zasilania przez okoâo godzinê, dokumenty zapisane w pamiêci faksu zostanà skasowane. W przypadku utraty jakichkolwiek dokumentów po ponownym wâàczeniu urzàdzenia automatycznie drukowany jest raport awarii zasilania. Raport ten umoåliwia sprawdzenie, jakie dokumenty zostaây skasowane. Zwykâe wyâàczenie urzàdzenia wyâàcznikiem nie powoduje utraty zapisanych dokumentów. Patrz Rozwiàzywanie problemów. W zaleånoãci od warunków ãrodowiska przesyâanie duåych plików moåe nie byæ moåliwe. Wysyâanie faksów internetowych moåe byæ niemoåliwe, kiedy pozostaâo niewiele wolnej pamiêci. Poniewaå urzàdzenie przesyâa dokumenty jako wiadomoãci z zaâàczonym plikiem TIFF-F, do oglàdania odebranych dokumentów na komputerze konieczna jest odpowiednia przeglàdarka. W przypadku duåych dokumentów moåe potrwaæ chwilê zanim rozpocznie siê przesyâanie. Jest to zwiàzane z czasem, jakiego urzàdzenie potrzebuje na przekonwertowanie danych w pamiêci. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 31 Peâny tryb T.37 str. 39 Rozmiar papieru a obszar skanowania str. 69 Pomijanie serwera SMTP Rozwiàzywanie problemów Funkcje niedostêpne przy wysyâaniu i Wymienione poniåej funkcje sà obsâugiwane przy przesyâaniu standardowych faksów, nie sà jednak dostêpne w przypadku faksów internetowych. Nadawanie natychmiastowe Nadawanie w sieci zamkniêtej Nadawanie z kodem SUB Praca gâoãno-mówiàca Rêczne wybieranie numeru Nadawanie JBIG ECM (tryb korekcji bâêdów) 29

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przeznaczenie urządzenia Wprowadzenie Kopia Fax Print Scan Serwer dokumentów Web Image Monitor Uzupełnianie papieru i tonera Rozwiązywanie problemów Dodatek Aby uzyskać informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Platan Fax Server jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl konsultacje

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

MX-FR44U MODUŁ OCHRONY DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spis treści

MX-FR44U MODUŁ OCHRONY DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spis treści MX-FR44U MODUŁ OCHRONY DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wprowadzenie...2 Po zainstalowaniu modułu ochrony danych...4 Ustawienia zabezpieczeń modułu ochrony danych...4 Funkcja zarządzania dokumentem...4

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

FAX 1195L Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

FAX 1195L Rozszerzony Podręcznik Użytkownika FAX 1195L Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj dokładnie tą instrukcję i przechowuj ją w dostępnym miejscu, aby odwoływać się do niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo