W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej."

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Poradniku kopiowania.

2 Wstêp Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym przypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi w posiadaniu odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows TM Server 2003 to: Microsoft Windows TM Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Web Edition : Niektóre ilustracje w tym podrêczniku mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia.

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje funkcjê Ustawienia systemu (kasety na papier, funkcjê Narzêdzia gâ.operat. itd.), oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy (ten podrêcznik) Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów wãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania Zawiera opis ustawieñ systemowych, obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystaniem urzàdzenia jako drukarki/skanera. i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika Funkcje dostêpne w sieci Uåywanie drukarki...3 Skaner sieciowy TWAIN Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie poâàczenia...5 Podâàczanie do interfejsu Ethernet Instalacja urzàdzenia w sieci Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu)...7 Drukarka...7 Skaner sieciowy TWAIN...7 Konfiguracja sieci...8 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP...11 Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98SE / Me...11 Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP...12 Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie z serwerem druku...15 Drukowanie bez serwera druku...16 Korzystanie z portu TCP/IP typu P Uåywanie standardowego portu TCP/IP...17 Uåywanie portu LPR...17 Uåywanie portu IPP Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Funkcje...19 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej...20 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej...21 ii

5 7. Dodatek Uåywanie DHCP...23 SNMP...24 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu...25 Komunikaty bez numerów kodowych...25 Komunikaty z numerami kodowymi...26 Dane techniczne...27 INDEKS iii

6 iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenia mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Jeãli uåytkownik nie postêpuje zgodnie z tà instrukcjà, moåe dojãæ do zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z jej treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Klawisze na klawiaturze komputera. 1

8 2

9 1. Funkcje dostêpne w sieci Urzàdzenie pozwala na korzystanie z funkcji drukarki i skanera w sieci. Uåywanie drukarki Karta interfejsu sieciowego jest kompatybilna z protokoâami systemu Windows 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *1 ) i Windows 98SE / Me. Umoåliwia to korzystanie z drukarki w sieci, w której uåywane sà róåne protokoây i systemy operacyjne. *1 IPP (Internet Printing Protocol) to protokóâ umoåliwiajàcy drukowanie za poãrednictwem Internetu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ na str. 15 Uåywanie funkcji drukarki. 3

10 Funkcje dostêpne w sieci Skaner sieciowy TWAIN 1 Funkcji skanera urzàdzenia moåna uåyæ z komputera podâàczonego za poãrednictwem sieci. Dokumenty sà skanowane w taki sam sposób, jak w przypadku skanera podâàczonego bezpoãrednio do komputera uåytkownika. ANY003S Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat tej funkcji zawiera publikacja Poradnik skanowania. 4

11 2. Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie poâàczenia ANY002S 1. Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla interfejsu sieciowego. 5

12 Podâàczanie kabla sieciowego do sieci 2 Podâàczanie do interfejsu Ethernet Karta sieciowa obsâuguje poâàczenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. A Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Zawiera publikacja Poradnik kopiowania. B Wykonaj pêtlê z kabla interfejsu sieciowego i doâàcz rdzeñ ferrytowy. Pêtla z kabla sieciowego powinna znajdowaæ siê okoâo 10 cm (4 )(A) od koñca kabla (od strony drukarki). Rdzeñ ferrytowy na koñcu kabla powinien byæ typu pierãcieniowego. C Podâàcz kabel interfejsu sieciowego do portu 10BASE- T/100BASE-TX. D Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania AAW022S1 ANY001S 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâty) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. AAW026S1 6

13 3. Instalacja urzàdzenia wsieci Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu) W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje o ustawieniach moåna znaleäæ na str. 9 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika. Wyãwietlanie informacji na liãcie $ Elementy, które muszà byæ ustawione, aby móc korzystaæ z danej funkcji. Przed próbà uåywania odpowiedniej funkcji naleåy upewniæ siê, åe sà one skonfigurowane. Elementy, które naleåy ustawiæ w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 9 Ustaw. interfejsu. Adres IP $ Adres bramy Protokóâ efektywny *1 $ Szybkoãæ Ethernet'u *1 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny]. Skaner sieciowy TWAIN Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 9 Ustaw. interfejsu. Adres IP $ Adres bramy Protokóâ efektywny *1 $ Szybkoãæ Ethernet'u *1 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny]. 7

14 Instalacja urzàdzenia w sieci 3 Konfiguracja sieci Wszelkie zmiany dokonane za pomocà Narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, wyâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Konfigurowanie sieci przy uåyciu panela operacyjnego Konfiguracja Ustawieñ interfejsu przebiega w inny sposób niå normalna konfiguracja. Po zakoñczeniu korzystania z funkcji narzêdzi uåytkownika naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby zakoñczyæ jej dziaâanie. Jeãli okreãlony zostaâ kod operatora, wyãwietlone zostanie okno do wpisania kodu operatora gâównego. Wpisz kod, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Szczegóâowe informacje dotyczàce kodu operatora gâównego znajdujà siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz [Ustaw. interfejsu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz ustawienie, które ma zostaæ zmienione, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Zmieñ ustawienie, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Naciãnij przycisk {Escape}, aby anulowaæ ustawienie. E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 8

15 Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu) Konfigurowanie sieci za pomocà innych narzêdzi Poza uåywaniem panelu operacyjnego do wprowadzania ustawieñ sieci moåna równieå skorzystaæ z programów uåytkowych, takich jak przeglàdarka internetowa. Dostêpne ustawienia przedstawiono w poniåszej tabeli: Znak oznacza, åe moåna zmieniæ ustawienia. Znak - oznacza, åe ustawienia nie moåna zmieniæ przy uåyciu danego programu. Ustaw. interfejsu Nazwa na panelu operacyjnym Przeglàdarka internetowa Sieæ Adres IP Auto-uzyskanie (DHCP) Okreãl Adres IP PodsieæM AdresMac - Adres bramy Protokóâ efektywny - Szybkoãæ Ethernet'u - 3 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika Ustaw. interfejsu Adres IP Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym naleåy skonfigurowaæ adres IP i maskê podsieci. Auto-uzyskanie (DHCP) Okreãl Po wybraniu opcji [Okreãl] wpisz ustawienia opcji [Adres IP:] i [Maska podsieci:] w formacie xxx.xxx.xxx.xxx (gdzie x oznacza cyfrê). Adres IP: Maska podsieci: Domyãlnie: Auto-uzyskanie (DHCP) W przypadku wybrania opcji [Okreãl] naleåy upewniæ siê, åe ten sam [Adres IP:] nie zostaâ juå przypisany innemu urzàdzeniu wsieci. Pokazany zostanie takåe adres fizyczny (adres MAC). Adres bramy Brama to punkt poâàczenia lub wymiany miêdzy dwiema sieciami. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest uåywany jako brama. Adres bramy: Domyãlnie:

16 Instalacja urzàdzenia w sieci Protokóâ efektywny Pozwala wybraæ protokóâ uåywany w sieci. TCP/IP:Efektywny/Bâêdny Domyãlnie: TCP/IP: Efektywny 3 Szybkoãæ Ethernet'u Ustaw szybkoãæ dostêpu do sieci. Naleåy okreãliæ szybkoãæ odpowiednià dla ãrodowiska sieciowego. Zazwyczaj naleåy wybraæ opcjê [Wybór automatyczny]. Wybór automatyczny Staâa 100 Mbps Staâa 10 Mbps Domyãlnie: Wybór automatyczny 10

17 4. Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji Windows do korzystania z protokoâu TCP/IP oraz IPP. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98SE / Me Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98SE / Me do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Otwórz [Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie ikonê Sieæ. Upewnij siê, åe na karcie [Konfiguracja] w polu listy [Zainstalowane sà nastêpujàce skâadniki sieci] wybrano pozycjê [TCP/IP]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Konfiguracja] kliknij przycisk [Dodaj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows 98SE / Me. B Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. C Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows 2000 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe i telefoniczne]. B Kliknij dwukrotnie polecenie [Poâàczenie lokalne]. Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Upewnij siê, åe w polu [Zaznaczone skâadniki sà wykorzystywane przez to poâàczenie:] na karcie [Ogólne] jest wybrany [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. 11

18 Konfiguracja Windows 4 Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] kliknij opcjê [Panel sterowania], a nastêpnie [Poâàczenia sieciowe]. B Kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe], a nastêpnie dwukrotnie kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. C Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. D Upewnij siê, åe na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie wykorzystuje nastêpujàce elementy] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows XP. E Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. F Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], wybierz [Poâàczenia sieciowe] i kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. B Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. 12

19 Konfigurowanie protokoâu TCP/IP C Upewnij siê, åe na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie wykorzystuje nastêpujàce elementy] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Wiêcej informacji na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows Server D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. 4 13

20 Konfiguracja Windows 4 14

21 5. Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie z serwerem druku W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji komputera klienta w sieci wykorzystujàcej komputer z systemem Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003 jako serwer druku. W przypadku uåywania serwera druku w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003, naleåy wybraæ udostêpnionà drukarkê podâàczonà do komputera z systemem Windows 2000 / XP lub Windows Server W tym punkcie opisano sposób korzystania z [Kreatora dodawania drukarki] na komputerze klienta i dodawania serwera druku w systemie Windows 2000 / XP i Windows Server 2003 jako drukarki sieciowej. Instrukcje te odnoszà siê do systemu Windows 98SE. W tym rozdziale zaâoåono, åe klient zostaâ juå skonfigurowany do komunikowania siê z serwerem druku w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server Poniåszej procedury nie naleåy rozpoczynaæ dopóki komputer klienta nie zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany. A Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonê [Moje miejsca sieciowe], a nastêpnie kliknij opcjê [Eksploruj] wmenu kontekstowym. B Na drzewie sieci kliknij dwukrotnie nazwê komputera uåywanego jako serwer druku. Wyãwietlone zostanà drukarki podâàczone do sieci. C Kliknij dwukrotnie nazwê drukarki, która ma byæ uåywana, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. Ikona drukarki zostanie wyãwietlona w oknie [Drukarki]. 15

22 Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie bez serwera druku 5 Urzàdzenie moåe byæ uåywane jako drukarka sieciowa bez podâàczania do serwera druku. Moåna skonfigurowaæ nastêpujàce porty: Port TCP/IP typu P10001 Moåna drukowaæ za pomocà protokoâu TCP/IP korzystajàc z portu TCP/IP typu P Port TCP/IP typu P10001 moåe byæ uåyty w systemie operacyjnym Windows 98SE / Me. Standardowy port TCP/IP Pozwala na drukowanie przez protokóâ TCP/IP przy uåyciu standardowego portu TCP/IP. W systemie Windows 2000/XP i Windows Server 2003 moåna uåyæ standardowego portu TCP/IP. Port LPR Pozwala na drukowanie przez protokóâ TCP/IP przy uåyciu portu LPR. Port LPR moåe byæ uåyty w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server Port IPP Pozwala na drukowanie poprzez protokóâ ipp lub http przy uåyciu portu IPP. Korzystanie z portu TCP/IP typu P10001 Port TCP/IP typu P10001 moåe byæ uåyty w systemie Windows 98SE / Me, po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj port]. C Kliknij pole wyboru [Inny], a nastêpnie kliknij [Port TCP/IP typu P10001] oraz [OK]. Zostanie uruchomiony kreator dodawania portu TCP/IP typu P D Kliknij przycisk [Dalej >]. E Wpisz adres IP, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Jeãli to konieczne, wpisz nazwê portu w polu [Nazwa portu:]. F Kliknij przycisk [Zakoñcz]. 16 Port IPP moåe byæ uåyty wsystemie Windows XP lub Windows Server 2003.

23 Drukowanie bez serwera druku Konfigurowanie ustawieñ portu A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia portu ]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe Konfiguracja portu TCP/IP typu P Moåna wybraæ do drukowania port Raw albo LPR. Moåna zmieniæ adres IP portu. Jeãli adres IP urzàdzenia zostaâ zmieniony, naleåy równieå zmieniæ ustawienia portu. Zarówno port Raw jak i LPR obsâugujà protokóâ SNMP. Waåne Nie naleåy zmieniaæ zawartoãci pól Numer portu, Czas oczekiwania i Nazwa kolejki. Uåywanie standardowego portu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawieñ portu w systemie Windows 2000 po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij zakâadkê [Porty], a nastêpnie przycisk [Dodaj port]. C Wybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port]. D Kliknij przycisk [Dalej] woknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. E Wpolu [Nazwa drukarki lub adres IP] wpisz nazwê drukarki lub adres IP, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. F Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. G Kliknij przycisk [OK]. H Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij]. Uåywanie portu LPR W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawieñ portu w systemie Windows 2000 po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij zakâadkê [Porty], a nastêpnie przycisk [Dodaj port]. C Wybierz opcjê [Port LPR], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port]. D Wpolu [Nazwa lub adres serwera obsâugujàcego lpd] wpisz adres IP drukarki. 5 17

24 Uåywanie funkcji drukarki 5 E Wpolu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze] wpisz lp i kliknij przycisk [OK]. F Kliknij przycisk [OK]. G Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij]. Uåywanie portu IPP Port IPP moåe byæ uåyty w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawieñ portu w systemie Windows XP. A Woknie [Drukarki i faksy], kliknij opcjê [Dodaj drukarkê] wmenu [Plik]. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania drukarki. B Kliknij przycisk [Dalej >]. C Kliknij pole wyboru [Drukarka sieciowa lub drukarka podâàczona do innego komputera], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. D Kliknij pole wyboru [Podâàcz do drukarki w sieci internet, biurowej lub domowej:], a nastêpnie wpisz IP drukarki/ ipp/port1 lub ipp://adres IP drukarki/ipp/port1 w polu [Adres URL:]. (Przykâad: adres IP to ) port1 ipp:// /ipp/ port1 E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij przycisk [Z dysku], a nastêpnie kliknij przycisk [Przeglàdaj]. G Wybierz sterownik drukarki. Sterowniki drukarki sà nastêpujàce: Windows 98SE / Me Napêd CD-ROM: DRIVERSDDSTWIN9X_ME(jêz yk)disk1 Windows 2000 / XP, Windows Server 2003 Napêd CD-ROM: DRIVERSDDSTWIN2K_XP(jêz yk)disk1 H Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie przycisk [OK]. I Kliknij przycisk [Dalej >], a nastêpnie przycisk [Zakoñcz]. 18

25 Funkcje 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna sprawdziæ stan urzàdzenia i zmieniæ jego ustawienia. Jakie sà moåliwoãci tego programu? Uåytkownik moåe zdalnie sprawdzaæ stan urzàdzenia w sieci i okreãlaæ jego ustawienia za pomocà przeglàdarki internetowej. Za pomocà przeglàdarki internetowej dostêpne sà nastêpujàce funkcje: Wyãwietlanie stanu i ustawieñ urzàdzenia Resetowanie ustawieñ sieciowych Wprowadzanie ustawieñ urzàdzenia Konfigurowanie urzàdzenia W tym celu niezbêdne jest zainstalowanie protokoâu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokoâu TCP/IP moåliwe bêdzie dostosowywanie ustawieñ za pomocà przeglàdarki internetowej. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat konfiguracji protokoâu TCP/IP urzàdzenia moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Przeglàdarka W przypadku uåywania serwera proxy naleåy zmieniæ ustawienia przeglàdarki. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj siê z administratorem sieci. Te informacje o urzàdzeniu nie sà odãwieåane automatycznie. Kliknij przycisk [Przeâaduj] lub [Odãwieå] w przeglàdarce internetowej. Okreãlanie adresów Wpolu [Adres] wpisz adres urzàdzenia (np. gdzie X oznacza cyfrê adresu IP). Jeãli na serwerze DNS lub na serwerze WINS jest zarejestrowana nazwa hosta urzàdzenia, moåna jà wpisaæ. 19

26 Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej System Reset Resetuje ustawienia urzàdzenia. Ustawienia fabryczne Resetuje ustawienia urzàdzenia do ustawieñ domyãlnych. Stan urzàdzenia Wyãwietla ustawienia sieciowe urzàdzenia. Adres sieciowy Wyãwietla numer seryjny i adres Ethernet (adres MAC) urzàdzenia, Zmieñ hasâo Zmienia hasâo. 6 Protokoây Konfiguruj TCP/IP Konfiguruje ustawienia protokoâu TCP/IP urzàdzenia. Konfiguruj IPP Konfiguruje ustawienia protokoâu IPP urzàdzenia. Inne Stan drukarki Wyãwietla stan drukarki urzàdzenia. 20

27 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B Wpolu [Adres] wpisz adres IP urzàdzenia (np. gdzie X oznacza cyfrê adresu IP). Stan wybranego urzàdzenia zostanie wyãwietlony w oknie przeglàdarki internetowej. C Wybierz element w polu menu i wprowadä wymagane ustawienia. Jeãli to konieczne, naleåy wpisaæ hasâo. Domyãlne hasâo to "sysadm". 6 21

28 Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej 6 22

29 7. Dodatek Uåywanie DHCP Jeãli urzàdzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokoâu DHCP i åàdanie DHCP nie powiedzie siê cztery razy, zostaje ono przejête przez BOOTP. Jeãli åàdanie BOOTP nie powiedzie siê trzy razy, uåyty zostanie Domyãlny adres IP. 23

30 Dodatek SNMP Urzàdzenie jest wyposaåone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) dziaâajàcego z protokoâami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Informacje na temat urzàdzenie moåna uzyskaæ za pomocà menadåera SNMP. Domyãlne nazwy grup to public i private. Przy pomocy tych nazw moåna uzyskaæ informacje o MIB. Obsâugiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 24

31 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu W tej sekcji opisano komunikaty zwiàzane z siecià najczêãciej pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zaleceñ komunikatu. Komunikaty bez numerów kodowych Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w publikacji Poradnik kopiowania. Komunikat Przyczyny Rozwiàzania hnie moåna poâ.siê z siec. Sprawdä adres IP hnie moåna poâ.siê z siec. Skontaktuj siê z oper. gâ. Nie moåna poâàczyæ siê zsiecià. Nie moåna poâàczyæ siê zsiecià. Sprawdä adres IP urzàdzenia. Sprawdä poâàczenie z siecià. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z gâównym operatorem. Bâàd karty Ethernet Wystàpiâ bâàd karty Ethernet. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. hbâàd komunikacji z serw. Skontaktuj siê z oper. gâ. Nie moåna nawiàzaæ komunikacji z serwerem. Sprawdä serwer. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z gâównym operatorem. 7 25

32 Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat o bâêdzie pojawia siê na wyãwietlaczu w sposób pokazany poniåej. Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Numery kodowe Nie moåna poâàczyæ siê zserwerem Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdä, czy serwer DHCP pracuje w sieci. 101 Taki sam adres IP juåistnieje Podany adres IP czêãciowo pokrywa siê z innym adresem IP. Adres IP okreãlony dla urzàdzenia czêãciowo pokrywa siê z innym aktualnie uåywanym adresem IP. Sprawdä adres urzàdzenia wskazanego w <adres MAC>. 102 Sprawdä ustawieniasie ci Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawnà wartoãæ. Zmieñ adres IP, maskê podsieci lub adres bramki, uåywajàc poprawnej wartoãci Taki sam adres IP istniejena kilku interfej. Adresy IP czêãciowo siê pokrywajà w kilku interfejsach. Adresy IP jednoczeãnie uåywanych interfejsów czêãciowo siê pokrywajà. Adres IP wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, åeby nie pokrywaâ siê z åadnym innym. 004 Nie moåna ustaw.z tym samymzakre sem podsieci Maski podsieci pokrywajà siê w kilku interfejsach. Maski podsieci jednoczeãnie uåywanych interfejsów pokrywajà siê. Zakres podsieci wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskê podsieci w taki sposób, åeby nie pokrywaâa siê z åadnà innà. 005 Numery kodowe Pokazany jest interfejs, w którym wystàpiâ problem. 1XX: Ethernet 0XX: Niezaleånie od interfejsu 26

33 Dane techniczne Dane techniczne Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T Protokóâ Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarzàdzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 27

34 INDEKS A Adres bramki, 9 Adres IP, 9 D dane techniczne, 27 DHCP, 23 K M P konfigurowanie przeglàdarka internetowa, 19 MIB, 24 Protokóâ efektywny, 10 przeglàdarka internetowa, 19 S SNMP, 24 Szybkoãæ sieci Ethernet, 10 U Ustawienia interfejsu, 9 28 PL PL B A

35 Copyright 2007

36 PL PL B A Podrêcznik sieciowy

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo