W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej."

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Poradniku kopiowania.

2 Wstêp Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym przypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi w posiadaniu odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows TM Server 2003 to: Microsoft Windows TM Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Web Edition : Niektóre ilustracje w tym podrêczniku mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia.

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje funkcjê Ustawienia systemu (kasety na papier, funkcjê Narzêdzia gâ.operat. itd.), oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy (ten podrêcznik) Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów wãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania Zawiera opis ustawieñ systemowych, obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystaniem urzàdzenia jako drukarki/skanera. i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika Funkcje dostêpne w sieci Uåywanie drukarki...3 Skaner sieciowy TWAIN Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie poâàczenia...5 Podâàczanie do interfejsu Ethernet Instalacja urzàdzenia w sieci Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu)...7 Drukarka...7 Skaner sieciowy TWAIN...7 Konfiguracja sieci...8 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP...11 Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98SE / Me...11 Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP...12 Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie z serwerem druku...15 Drukowanie bez serwera druku...16 Korzystanie z portu TCP/IP typu P Uåywanie standardowego portu TCP/IP...17 Uåywanie portu LPR...17 Uåywanie portu IPP Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Funkcje...19 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej...20 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej...21 ii

5 7. Dodatek Uåywanie DHCP...23 SNMP...24 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu...25 Komunikaty bez numerów kodowych...25 Komunikaty z numerami kodowymi...26 Dane techniczne...27 INDEKS iii

6 iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenia mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Jeãli uåytkownik nie postêpuje zgodnie z tà instrukcjà, moåe dojãæ do zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z jej treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Klawisze na klawiaturze komputera. 1

8 2

9 1. Funkcje dostêpne w sieci Urzàdzenie pozwala na korzystanie z funkcji drukarki i skanera w sieci. Uåywanie drukarki Karta interfejsu sieciowego jest kompatybilna z protokoâami systemu Windows 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *1 ) i Windows 98SE / Me. Umoåliwia to korzystanie z drukarki w sieci, w której uåywane sà róåne protokoây i systemy operacyjne. *1 IPP (Internet Printing Protocol) to protokóâ umoåliwiajàcy drukowanie za poãrednictwem Internetu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ na str. 15 Uåywanie funkcji drukarki. 3

10 Funkcje dostêpne w sieci Skaner sieciowy TWAIN 1 Funkcji skanera urzàdzenia moåna uåyæ z komputera podâàczonego za poãrednictwem sieci. Dokumenty sà skanowane w taki sam sposób, jak w przypadku skanera podâàczonego bezpoãrednio do komputera uåytkownika. ANY003S Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat tej funkcji zawiera publikacja Poradnik skanowania. 4

11 2. Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie poâàczenia ANY002S 1. Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla interfejsu sieciowego. 5

12 Podâàczanie kabla sieciowego do sieci 2 Podâàczanie do interfejsu Ethernet Karta sieciowa obsâuguje poâàczenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. A Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Zawiera publikacja Poradnik kopiowania. B Wykonaj pêtlê z kabla interfejsu sieciowego i doâàcz rdzeñ ferrytowy. Pêtla z kabla sieciowego powinna znajdowaæ siê okoâo 10 cm (4 )(A) od koñca kabla (od strony drukarki). Rdzeñ ferrytowy na koñcu kabla powinien byæ typu pierãcieniowego. C Podâàcz kabel interfejsu sieciowego do portu 10BASE- T/100BASE-TX. D Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania AAW022S1 ANY001S 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâty) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. AAW026S1 6

13 3. Instalacja urzàdzenia wsieci Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu) W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje o ustawieniach moåna znaleäæ na str. 9 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika. Wyãwietlanie informacji na liãcie $ Elementy, które muszà byæ ustawione, aby móc korzystaæ z danej funkcji. Przed próbà uåywania odpowiedniej funkcji naleåy upewniæ siê, åe sà one skonfigurowane. Elementy, które naleåy ustawiæ w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 9 Ustaw. interfejsu. Adres IP $ Adres bramy Protokóâ efektywny *1 $ Szybkoãæ Ethernet'u *1 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny]. Skaner sieciowy TWAIN Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 9 Ustaw. interfejsu. Adres IP $ Adres bramy Protokóâ efektywny *1 $ Szybkoãæ Ethernet'u *1 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny]. 7

14 Instalacja urzàdzenia w sieci 3 Konfiguracja sieci Wszelkie zmiany dokonane za pomocà Narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, wyâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Konfigurowanie sieci przy uåyciu panela operacyjnego Konfiguracja Ustawieñ interfejsu przebiega w inny sposób niå normalna konfiguracja. Po zakoñczeniu korzystania z funkcji narzêdzi uåytkownika naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby zakoñczyæ jej dziaâanie. Jeãli okreãlony zostaâ kod operatora, wyãwietlone zostanie okno do wpisania kodu operatora gâównego. Wpisz kod, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Szczegóâowe informacje dotyczàce kodu operatora gâównego znajdujà siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz [Ustaw. interfejsu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz ustawienie, które ma zostaæ zmienione, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Zmieñ ustawienie, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Naciãnij przycisk {Escape}, aby anulowaæ ustawienie. E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 8

15 Menu narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu) Konfigurowanie sieci za pomocà innych narzêdzi Poza uåywaniem panelu operacyjnego do wprowadzania ustawieñ sieci moåna równieå skorzystaæ z programów uåytkowych, takich jak przeglàdarka internetowa. Dostêpne ustawienia przedstawiono w poniåszej tabeli: Znak oznacza, åe moåna zmieniæ ustawienia. Znak - oznacza, åe ustawienia nie moåna zmieniæ przy uåyciu danego programu. Ustaw. interfejsu Nazwa na panelu operacyjnym Przeglàdarka internetowa Sieæ Adres IP Auto-uzyskanie (DHCP) Okreãl Adres IP PodsieæM AdresMac - Adres bramy Protokóâ efektywny - Szybkoãæ Ethernet'u - 3 Ustawienia zmieniane za pomocà narzêdzi uåytkownika Ustaw. interfejsu Adres IP Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym naleåy skonfigurowaæ adres IP i maskê podsieci. Auto-uzyskanie (DHCP) Okreãl Po wybraniu opcji [Okreãl] wpisz ustawienia opcji [Adres IP:] i [Maska podsieci:] w formacie xxx.xxx.xxx.xxx (gdzie x oznacza cyfrê). Adres IP: Maska podsieci: Domyãlnie: Auto-uzyskanie (DHCP) W przypadku wybrania opcji [Okreãl] naleåy upewniæ siê, åe ten sam [Adres IP:] nie zostaâ juå przypisany innemu urzàdzeniu wsieci. Pokazany zostanie takåe adres fizyczny (adres MAC). Adres bramy Brama to punkt poâàczenia lub wymiany miêdzy dwiema sieciami. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest uåywany jako brama. Adres bramy: Domyãlnie:

16 Instalacja urzàdzenia w sieci Protokóâ efektywny Pozwala wybraæ protokóâ uåywany w sieci. TCP/IP:Efektywny/Bâêdny Domyãlnie: TCP/IP: Efektywny 3 Szybkoãæ Ethernet'u Ustaw szybkoãæ dostêpu do sieci. Naleåy okreãliæ szybkoãæ odpowiednià dla ãrodowiska sieciowego. Zazwyczaj naleåy wybraæ opcjê [Wybór automatyczny]. Wybór automatyczny Staâa 100 Mbps Staâa 10 Mbps Domyãlnie: Wybór automatyczny 10

17 4. Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji Windows do korzystania z protokoâu TCP/IP oraz IPP. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98SE / Me Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98SE / Me do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Otwórz [Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie ikonê Sieæ. Upewnij siê, åe na karcie [Konfiguracja] w polu listy [Zainstalowane sà nastêpujàce skâadniki sieci] wybrano pozycjê [TCP/IP]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Konfiguracja] kliknij przycisk [Dodaj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows 98SE / Me. B Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. C Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows 2000 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe i telefoniczne]. B Kliknij dwukrotnie polecenie [Poâàczenie lokalne]. Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Upewnij siê, åe w polu [Zaznaczone skâadniki sà wykorzystywane przez to poâàczenie:] na karcie [Ogólne] jest wybrany [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. 11

18 Konfiguracja Windows 4 Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] kliknij opcjê [Panel sterowania], a nastêpnie [Poâàczenia sieciowe]. B Kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe], a nastêpnie dwukrotnie kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. C Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. D Upewnij siê, åe na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie wykorzystuje nastêpujàce elementy] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows XP. E Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. F Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], wybierz [Poâàczenia sieciowe] i kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. B Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. 12

19 Konfigurowanie protokoâu TCP/IP C Upewnij siê, åe na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie wykorzystuje nastêpujàce elementy] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, naleåy go zaznaczyæ. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Wiêcej informacji na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows Server D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. 4 13

20 Konfiguracja Windows 4 14

21 5. Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie z serwerem druku W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji komputera klienta w sieci wykorzystujàcej komputer z systemem Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003 jako serwer druku. W przypadku uåywania serwera druku w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003, naleåy wybraæ udostêpnionà drukarkê podâàczonà do komputera z systemem Windows 2000 / XP lub Windows Server W tym punkcie opisano sposób korzystania z [Kreatora dodawania drukarki] na komputerze klienta i dodawania serwera druku w systemie Windows 2000 / XP i Windows Server 2003 jako drukarki sieciowej. Instrukcje te odnoszà siê do systemu Windows 98SE. W tym rozdziale zaâoåono, åe klient zostaâ juå skonfigurowany do komunikowania siê z serwerem druku w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server Poniåszej procedury nie naleåy rozpoczynaæ dopóki komputer klienta nie zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany. A Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonê [Moje miejsca sieciowe], a nastêpnie kliknij opcjê [Eksploruj] wmenu kontekstowym. B Na drzewie sieci kliknij dwukrotnie nazwê komputera uåywanego jako serwer druku. Wyãwietlone zostanà drukarki podâàczone do sieci. C Kliknij dwukrotnie nazwê drukarki, która ma byæ uåywana, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. Ikona drukarki zostanie wyãwietlona w oknie [Drukarki]. 15

22 Uåywanie funkcji drukarki Drukowanie bez serwera druku 5 Urzàdzenie moåe byæ uåywane jako drukarka sieciowa bez podâàczania do serwera druku. Moåna skonfigurowaæ nastêpujàce porty: Port TCP/IP typu P10001 Moåna drukowaæ za pomocà protokoâu TCP/IP korzystajàc z portu TCP/IP typu P Port TCP/IP typu P10001 moåe byæ uåyty w systemie operacyjnym Windows 98SE / Me. Standardowy port TCP/IP Pozwala na drukowanie przez protokóâ TCP/IP przy uåyciu standardowego portu TCP/IP. W systemie Windows 2000/XP i Windows Server 2003 moåna uåyæ standardowego portu TCP/IP. Port LPR Pozwala na drukowanie przez protokóâ TCP/IP przy uåyciu portu LPR. Port LPR moåe byæ uåyty w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server Port IPP Pozwala na drukowanie poprzez protokóâ ipp lub http przy uåyciu portu IPP. Korzystanie z portu TCP/IP typu P10001 Port TCP/IP typu P10001 moåe byæ uåyty w systemie Windows 98SE / Me, po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj port]. C Kliknij pole wyboru [Inny], a nastêpnie kliknij [Port TCP/IP typu P10001] oraz [OK]. Zostanie uruchomiony kreator dodawania portu TCP/IP typu P D Kliknij przycisk [Dalej >]. E Wpisz adres IP, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. Jeãli to konieczne, wpisz nazwê portu w polu [Nazwa portu:]. F Kliknij przycisk [Zakoñcz]. 16 Port IPP moåe byæ uåyty wsystemie Windows XP lub Windows Server 2003.

23 Drukowanie bez serwera druku Konfigurowanie ustawieñ portu A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia portu ]. Wyãwietlone zostanie okno dialogowe Konfiguracja portu TCP/IP typu P Moåna wybraæ do drukowania port Raw albo LPR. Moåna zmieniæ adres IP portu. Jeãli adres IP urzàdzenia zostaâ zmieniony, naleåy równieå zmieniæ ustawienia portu. Zarówno port Raw jak i LPR obsâugujà protokóâ SNMP. Waåne Nie naleåy zmieniaæ zawartoãci pól Numer portu, Czas oczekiwania i Nazwa kolejki. Uåywanie standardowego portu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawieñ portu w systemie Windows 2000 po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij zakâadkê [Porty], a nastêpnie przycisk [Dodaj port]. C Wybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port]. D Kliknij przycisk [Dalej] woknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. E Wpolu [Nazwa drukarki lub adres IP] wpisz nazwê drukarki lub adres IP, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. F Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. G Kliknij przycisk [OK]. H Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij]. Uåywanie portu LPR W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawieñ portu w systemie Windows 2000 po zainstalowaniu sterownika drukarki. A Woknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. Wmenu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. B Kliknij zakâadkê [Porty], a nastêpnie przycisk [Dodaj port]. C Wybierz opcjê [Port LPR], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port]. D Wpolu [Nazwa lub adres serwera obsâugujàcego lpd] wpisz adres IP drukarki. 5 17

24 Uåywanie funkcji drukarki 5 E Wpolu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze] wpisz lp i kliknij przycisk [OK]. F Kliknij przycisk [OK]. G Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij]. Uåywanie portu IPP Port IPP moåe byæ uåyty w systemie Windows 2000 / XP lub Windows Server W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawieñ portu w systemie Windows XP. A Woknie [Drukarki i faksy], kliknij opcjê [Dodaj drukarkê] wmenu [Plik]. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania drukarki. B Kliknij przycisk [Dalej >]. C Kliknij pole wyboru [Drukarka sieciowa lub drukarka podâàczona do innego komputera], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >]. D Kliknij pole wyboru [Podâàcz do drukarki w sieci internet, biurowej lub domowej:], a nastêpnie wpisz IP drukarki/ ipp/port1 lub ipp://adres IP drukarki/ipp/port1 w polu [Adres URL:]. (Przykâad: adres IP to ) port1 ipp:// /ipp/ port1 E Kliknij przycisk [Dalej >]. F Kliknij przycisk [Z dysku], a nastêpnie kliknij przycisk [Przeglàdaj]. G Wybierz sterownik drukarki. Sterowniki drukarki sà nastêpujàce: Windows 98SE / Me Napêd CD-ROM: DRIVERSDDSTWIN9X_ME(jêz yk)disk1 Windows 2000 / XP, Windows Server 2003 Napêd CD-ROM: DRIVERSDDSTWIN2K_XP(jêz yk)disk1 H Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie przycisk [OK]. I Kliknij przycisk [Dalej >], a nastêpnie przycisk [Zakoñcz]. 18

25 Funkcje 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna sprawdziæ stan urzàdzenia i zmieniæ jego ustawienia. Jakie sà moåliwoãci tego programu? Uåytkownik moåe zdalnie sprawdzaæ stan urzàdzenia w sieci i okreãlaæ jego ustawienia za pomocà przeglàdarki internetowej. Za pomocà przeglàdarki internetowej dostêpne sà nastêpujàce funkcje: Wyãwietlanie stanu i ustawieñ urzàdzenia Resetowanie ustawieñ sieciowych Wprowadzanie ustawieñ urzàdzenia Konfigurowanie urzàdzenia W tym celu niezbêdne jest zainstalowanie protokoâu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokoâu TCP/IP moåliwe bêdzie dostosowywanie ustawieñ za pomocà przeglàdarki internetowej. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat konfiguracji protokoâu TCP/IP urzàdzenia moåna znaleäæ na str. 7 Instalacja urzàdzenia w sieci. Przeglàdarka W przypadku uåywania serwera proxy naleåy zmieniæ ustawienia przeglàdarki. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj siê z administratorem sieci. Te informacje o urzàdzeniu nie sà odãwieåane automatycznie. Kliknij przycisk [Przeâaduj] lub [Odãwieå] w przeglàdarce internetowej. Okreãlanie adresów Wpolu [Adres] wpisz adres urzàdzenia (np. gdzie X oznacza cyfrê adresu IP). Jeãli na serwerze DNS lub na serwerze WINS jest zarejestrowana nazwa hosta urzàdzenia, moåna jà wpisaæ. 19

26 Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej System Reset Resetuje ustawienia urzàdzenia. Ustawienia fabryczne Resetuje ustawienia urzàdzenia do ustawieñ domyãlnych. Stan urzàdzenia Wyãwietla ustawienia sieciowe urzàdzenia. Adres sieciowy Wyãwietla numer seryjny i adres Ethernet (adres MAC) urzàdzenia, Zmieñ hasâo Zmienia hasâo. 6 Protokoây Konfiguruj TCP/IP Konfiguruje ustawienia protokoâu TCP/IP urzàdzenia. Konfiguruj IPP Konfiguruje ustawienia protokoâu IPP urzàdzenia. Inne Stan drukarki Wyãwietla stan drukarki urzàdzenia. 20

27 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B Wpolu [Adres] wpisz adres IP urzàdzenia (np. gdzie X oznacza cyfrê adresu IP). Stan wybranego urzàdzenia zostanie wyãwietlony w oknie przeglàdarki internetowej. C Wybierz element w polu menu i wprowadä wymagane ustawienia. Jeãli to konieczne, naleåy wpisaæ hasâo. Domyãlne hasâo to "sysadm". 6 21

28 Konfigurowanie karty sieciowej za pomocà przeglàdarki internetowej 6 22

29 7. Dodatek Uåywanie DHCP Jeãli urzàdzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokoâu DHCP i åàdanie DHCP nie powiedzie siê cztery razy, zostaje ono przejête przez BOOTP. Jeãli åàdanie BOOTP nie powiedzie siê trzy razy, uåyty zostanie Domyãlny adres IP. 23

30 Dodatek SNMP Urzàdzenie jest wyposaåone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) dziaâajàcego z protokoâami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Informacje na temat urzàdzenie moåna uzyskaæ za pomocà menadåera SNMP. Domyãlne nazwy grup to public i private. Przy pomocy tych nazw moåna uzyskaæ informacje o MIB. Obsâugiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 24

31 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu W tej sekcji opisano komunikaty zwiàzane z siecià najczêãciej pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zaleceñ komunikatu. Komunikaty bez numerów kodowych Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w publikacji Poradnik kopiowania. Komunikat Przyczyny Rozwiàzania hnie moåna poâ.siê z siec. Sprawdä adres IP hnie moåna poâ.siê z siec. Skontaktuj siê z oper. gâ. Nie moåna poâàczyæ siê zsiecià. Nie moåna poâàczyæ siê zsiecià. Sprawdä adres IP urzàdzenia. Sprawdä poâàczenie z siecià. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z gâównym operatorem. Bâàd karty Ethernet Wystàpiâ bâàd karty Ethernet. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. hbâàd komunikacji z serw. Skontaktuj siê z oper. gâ. Nie moåna nawiàzaæ komunikacji z serwerem. Sprawdä serwer. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z gâównym operatorem. 7 25

32 Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat o bâêdzie pojawia siê na wyãwietlaczu w sposób pokazany poniåej. Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Numery kodowe Nie moåna poâàczyæ siê zserwerem Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdä, czy serwer DHCP pracuje w sieci. 101 Taki sam adres IP juåistnieje Podany adres IP czêãciowo pokrywa siê z innym adresem IP. Adres IP okreãlony dla urzàdzenia czêãciowo pokrywa siê z innym aktualnie uåywanym adresem IP. Sprawdä adres urzàdzenia wskazanego w <adres MAC>. 102 Sprawdä ustawieniasie ci Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawnà wartoãæ. Zmieñ adres IP, maskê podsieci lub adres bramki, uåywajàc poprawnej wartoãci Taki sam adres IP istniejena kilku interfej. Adresy IP czêãciowo siê pokrywajà w kilku interfejsach. Adresy IP jednoczeãnie uåywanych interfejsów czêãciowo siê pokrywajà. Adres IP wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, åeby nie pokrywaâ siê z åadnym innym. 004 Nie moåna ustaw.z tym samymzakre sem podsieci Maski podsieci pokrywajà siê w kilku interfejsach. Maski podsieci jednoczeãnie uåywanych interfejsów pokrywajà siê. Zakres podsieci wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskê podsieci w taki sposób, åeby nie pokrywaâa siê z åadnà innà. 005 Numery kodowe Pokazany jest interfejs, w którym wystàpiâ problem. 1XX: Ethernet 0XX: Niezaleånie od interfejsu 26

33 Dane techniczne Dane techniczne Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T Protokóâ Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarzàdzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 27

34 INDEKS A Adres bramki, 9 Adres IP, 9 D dane techniczne, 27 DHCP, 23 K M P konfigurowanie przeglàdarka internetowa, 19 MIB, 24 Protokóâ efektywny, 10 przeglàdarka internetowa, 19 S SNMP, 24 Szybkoãæ sieci Ethernet, 10 U Ustawienia interfejsu, 9 28 PL PL B A

35 Copyright 2007

36 PL PL B A Podrêcznik sieciowy

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2.

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Aby zainstalować drukarkę i udostępnić ją w sieci oraz zarządzać usługami druku musimy zainstalować serwer wydruku. Działanie to realizujemy dodając

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo