Rozwiàzywanie problemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiàzywanie problemów"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji drukarki Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji skanera Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z korzystaniem z moduâu DDST Uzupeânianie papieru, tonera i zszywek Usuwanie zaciêæ Uwagi Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego podrêcznika i zachowanie go do ponownego wykorzystania. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Ten podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje dotyczàce obsâugi i konserwacji urzàdzenia. Podrêcznik ten naleåy przeczytaæ dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia. Podrêcznik naleåy zachowaæ w pobliåu urzàdzenia w celu szybkiego zasiêgniêcia potrzebnych informacji. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma nie jest w åadnym wypadku odpowiedzialna za bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub nastêpcze szkody powstaâe w wyniku uåytkowania tego urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Poszczególne opcje mogà byæ niedostêpne w niektórych krajach. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. W zaleånoãci od kraju, niektóre zespoây mogà byæ opcjonalne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. W celu uzyskania dobrej jakoãci kopii zalecamy uåywanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia ani koszty wynikâe z uåycia czêãci innych, niå oryginalne czêãci dostarczane przez tego dostawcê. Äródâo zasilania V, 50/60 Hz, 7 A lub wiêcej. Przewód zasilajàcy naleåy podâàczyæ do okreãlonego powyåej äródâa zasilania. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat äródâa zasilania, patrz str. 129 Zasilanie.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia znajdujà siê w odpowiednich podrêcznikach. W odniesieniu do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki przeznaczono inne podrêczniki. Patrz Podrêczniki do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki. Waåne Dostêpne sà podrêczniki na róånych noãnikach. Podrêczniki w postaci drukowanej i elektronicznej zawierajà te same treãci. Program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader musi byæ zainstalowany, aby byâo moåliwe przeglàdanie podrêczników w plikach PDF. W niektórych krajach dostêpne sà podrêczniki w wersji html. Aby z nich korzystaæ, niezbêdna jest instalacja przeglàdarki internetowej. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku. W tym podrêczniku ogólnie opisano funkcje urzàdzenia. Moåna w nim równieå znaleäæ omówienie panelu operacyjnego, procedur przygotowania do uåytkowania urzàdzenia, sposobu wpisywania tekstu oraz instalacji oprogramowania z doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera omówienie ustawieñ narzêdzi uåytkownika oraz procedur ksiàåki adresowej, takich jak wpisywanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W niniejszym podrêczniku znajdujà siê równieå informacje na temat podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opis sposobu uzupeâniania papieru, tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. i

4 Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów niniejszego urzàdzenia. Zawiera opis funkcji zabezpieczeñ, które moåna wykorzystaæ do zabezpieczenia urzàdzenia przez nieautoryzowanym korzystaniem, naruszeniem danych i przeciekiem informacji. W celu zapewnienia zwiêkszonego bezpieczeñstwa zaleca siê zastosowanie nastêpujàcych ustawieñ: instalacja certyfikatu serwera, wâàczenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer), zmiana nazwy uåytkownika i hasâa administratora za pomocà programu Web Image Monitor. Szczegóâowe informacje zawiera Poradnik bezpieczeñstwa. Podczas konfigurowania zaawansowanych funkcji zabezpieczeñ oraz autoryzacji uåytkowników i administratora naleåy korzystaæ z tego podrêcznika. Poradnik kopiowania Zawiera opis funkcji i zasad obsâugi kopiarki. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów. Poradnik faksowania Zawiera opis funkcji i dziaâania faksu. Poradnik drukowania Zawiera opis funkcji i dziaâania drukarki. Poradnik skanowania Zawiera opis funkcji i dziaâania skanera. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania. W niniejszym podrêczniku omówiono wszystkie modele, czyli równieå funkcje i ustawienia, które mogà byæ niedostêpne w tym urzàdzeniu. Obrazy, ilustracje i informacje dotyczàce obsâugiwanych systemów operacyjnych takåe mogà siê nieco róåniæ od wystêpujàcych w niniejszym urzàdzeniu. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania PostScript 3 Supplement (Dodatek PostScript 3) UNIX Supplement (Dodatek UNIX) Podrêczniki do DeskTopBinder Lite ii

5 DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki sà przeznaczone dla okreãlonych typów urzàdzeñ. W celu uzyskania podrêcznika UNIX Supplement odwiedä naszà witrynê internetowà lub skontaktuj siê z autoryzowanym dystrybutorem. Podrêczniki PostScript 3 Supplement i UNIX Supplement zawierajà opisy funkcji i ustawieñ, które mogà byæ niedostêpne w tym urzàdzeniu. Zajrzeæ do instrukcji... str. iii Podrêczniki do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki. Podrêczniki do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki. Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis podrêczników przeznaczonych do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku. W tym podrêczniku ogólnie opisano funkcje urzàdzenia. Zawiera on takåe opis panelu operacyjnego, procedur przygotowujàcych urzàdzenie do uåycia oraz sposobu instalowania oprogramowania z doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera opis ustawieñ menu Narzêdzia uåytkownika i opis sposobu rejestrowania kodów uåytkownika. W niniejszym podrêczniku znajdujà siê równieå informacje na temat podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opis sposobu uzupeâniania papieru, tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik kopiowania Zawiera opis funkcji i zasad obsâugi kopiarki. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów. Poradnik drukowania/skanowania Zawiera opis ustawieñ systemu, funkcji i zasad obsâugi zespoâu drukarki/skanera urzàdzenia. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania. iii

6 Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik drukowania/skanowania Uwaga Niektóre podrêczniki zawierajà opisy funkcji i ustawieñ niedostêpnych w urzàdzeniach z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki. iv

7 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Podrêczniki do urzàdzeñ z moduâem DDST lub tylko z funkcjà kopiarki... iii Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych opcji Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Wskaäniki...3 Sygnaâ däwiêkowy panelu...4 Gdy ãwieci siê na czerwono kontrolka Stanu funkcji...5 Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia...6 Gdy zadanie nie jest wykonywane Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Gdy jest wyãwietlany komunikat...15 Gdy wykonywane kopie sà niewyraäne...18 Gdy wykonywane kopie sà niezgodne z oczekiwaniami...21 Gdy pamiêæ jest peâna Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu Ustawianie gâoãnoãci...25 Gdy jest wyãwietlany komunikat...28 Gdy nie moåna poprawnie przesyâaæ i odbieraæ faksów...37 Gdy pamiêæ jest peâna...43 Gdy urzàdzenie wydrukuje raport bâêdów...44 Wyâàczanie zasilania gâównego / W przypadku awarii zasilania...45 Gdy wystàpi bâàd faksu internetowego...46 Powiadomienie o bâêdzie poczty...46 Raport bâêdów ( )...46 Powiadomienie o bâêdzie generowane przez serwer...46 v

8 4. Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji drukarki Gdy podczas instalacji sterownika drukarki zostanie wyãwietlony komunikat...47 Windows 95/98/Me/ Windows XP Professional lub Windows Server Windows XP Home Edition...48 Windows Vista...49 Gdy jest wyãwietlany komunikat...50 Komunikaty o stanie...50 Komunikaty ostrzeåeñ...51 Drukowanie dziennika bâêdów...53 Gdy nie moåna drukowaæ...55 Inne problemy z drukowaniem Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji skanera Gdy skanowanie jest wykonywane niezgodnie z oczekiwaniami...69 Gdy nie moåna przesâaæ zeskanowanych plików...71 Gdy nie moåna przeglàdaæ sieci w celu przesâania zeskanowanego pliku...71 Gdy nie moåna uruchomiæ sterownika TWAIN...71 Nie moåna skorzystaæ z sieciowej funkcji dostarczania...72 Gdy wyãwietlono komunikaty, wykonywanie operacji nie jest moåliwe...72 Gdy jest wyãwietlany komunikat...73 Gdy na wyãwietlaczu urzàdzenia jest wyãwietlany komunikat...73 Gdy na komputerze klienckim jest wyãwietlany komunikat Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z korzystaniem z moduâu DDST Funkcja Drukarka...83 Gdy podczas instalacji sterownika drukarki zostanie wyãwietlony komunikat...83 Gdy jest wyãwietlany komunikat...85 Gdy nie moåna drukowaæ...89 Inne problemy z drukowaniem...91 Funkcja skanera...98 Gdy skanowanie jest wykonywane niezgodnie z oczekiwaniami...98 Gdy jest wyãwietlany komunikat...99 vi

9 7. Uzupeânianie papieru, tonera i zszywek Âadowanie papieru Âadowanie papieru do kaset na papier Papier z ustalonym kierunkiem podawania lub papier dwustronny Zmienianie rozmiaru papieru Zmiana rozmiaru papieru w kasecie na papier Uzupeânianie tonera Wymiana tonera Wysyâanie faksów w przypadku wyczerpania siê tonera Zuåyty toner Uzupeânianie zszywek Finiszer Wymiana pojemnika stempla transmisji Usuwanie zaciêæ Usuwanie zaciêtego papieru Gdy wyãwietlona jest litera A Gdy wyãwietlona jest litera B Gdy wyãwietlona jest litera C Gdy wyãwietlona jest litera P Gdy wyãwietlona jest litera Y Gdy wyãwietlona jest litera Z Gdy wyãwietlona jest litera R (w przypadku zainstalowania finiszera) Gdy wyãwietlona jest litera D (w przypadku zainstalowania zespoâu âàcznika) Usuwanie zablokowanych zszywek Finiszer Uwagi Ustawienie urzàdzenia Ãrodowisko urzàdzenia Przenoszenie Zasilanie Dostêp do urzàdzenia Kiedy nastàpi dâuga przerwa w uåytkowaniu Konserwacja urzàdzenia Czyszczenie szyby ekspozycyjnej Czyszczenie pokrywy szyby ekspozycyjnej Czyszczenie podajnika ARDF INDEKS vii

10 viii

11 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Zignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do ãrednich lub lekkich obraåeñ ciaâa oraz uszkodzenia urzàdzenia lub mienia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê, uåytkujàc urzàdzenie, oraz wyjaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcji pozwalajàcych skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol jest umieszczany pod koniec rozdziaâów. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy gâównych opcji W niniejszej instrukcji gâówne opcje oznaczane sà w sposób nastêpujàcy: Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych umoåliwiajàcy skanowanie obu stron arkusza ARDF, Finiszer SR3010 finiszer, Zespóâ âàcznika BU3010 zespóâ âàcznika. 1

12 2

13 1. Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami W tym podrozdziale opisano podstawowe procedury rozwiàzywania problemów stosowane przy wszystkich funkcjach urzàdzenia. Wskaäniki W tym podrozdziale opisano kontrolki, które informujà o koniecznoãci usuniêcia zaciêtego papieru, uzupeânienia papieru lub wykonania innych operacji. h: kontrolka Bâàd Ãwieci siê w przypadku wykrycia zaciêcia papieru, otwarcia pokrywy lub wystàpienia innego problemu. Patrz str. 121 Usuwanie zaciêæ. B: kontrolka Zaâaduj papier Ãwieci siê w przypadku braku papieru. Patrz str. 103 Âadowanie papieru. D: kontrolka Uzupeânij toner Ãwieci siê, gdy wyczerpie siê toner. Patrz str. 113 Uzupeânianie tonera. 3

14 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Sygnaâ däwiêkowy panelu 1 W poniåszej tabeli opisano znaczenie sygnaâów däwiêkowych emitowanych przez urzàdzenie w celu poinformowania uåytkownika o stanie urzàdzenia. Rodzaj sygnaâu däwiêkowego Znaczenie Przyczyna Dwa dâugie sygnaây. Urzàdzenie nagrzaâo siê. Po ostygniêciu lub wâàczeniu urzàdzenie nagrzaâo siê w stopniu umoåliwiajàcym uåytkowanie. Pojedynczy krótki sygnaâ. Piêæ krótkich sygnaâów powtórzonych piêæ razy. Operacja zostaâa zaakceptowana. Komunikat krytyczny. Zostaâ naciãniêty przycisk na panelu operacyjnym, urzàdzenie zostaâo wâàczone lub do podajnika ARDF zostaâ wâoåony dokument. Wymagane jest sprawdzenie urzàdzenia. Mogâo dojãæ do zaciêcia papieru lub moåe byæ konieczna wymiana tonera. Uwaga Nie ma moåliwoãci wyciszenia sygnaâów alarmowych urzàdzenia. Jeåeli urzàdzenie emituje sygnaâ däwiêkowy w celu poinformowania uåytkownika o zaciêciu papieru lub niedoborze tonera, a pokrywy urzàdzenia zostanà kilkakrotnie otwarte i zamkniête w krótkich odstêpach czasu, däwiêk moåe nie zanikaæ nawet po przywróceniu normalnego stanu. Aby uzyskaæ informacje dotyczàce wâàczania i wyâàczania alarmów däwiêkowych, zapoznaj siê z Podrêcznikiem ustawieñ ogólnych. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 4

15 Gdy ãwieci siê na czerwono kontrolka Stanu funkcji Gdy ãwieci siê na czerwono kontrolka Stanu funkcji Jeåeli kontrolka stanu danej funkcji zaãwieci siê na czerwono, naciãnij przycisk, aby przejãæ do ekranu tej funkcji, a nastêpnie postêpuj zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami. 1 Problem Przyczyna Rozwiàzanie Dokumenty i raporty nie sà drukowane. Wystàpiâ bâàd. Urzàdzenie nie moåe nawiàzaæ poâàczenia zsiecià. Brak papieru do kopiowania. Uzupeânij papier. Patrz str. 103 Âadowanie papieru. Funkcja, w odniesieniu do której kontrolka ãwieci siê, jest bâêdna. Zapisz numer kodu wyãwietlony na ekranie i skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Patrz Gdy jest wyãwietlany komunikat kaådego rozdziaâu. Moåna normalnie uåywaæ innych funkcji. Wystàpiâ bâàd sieci. Sprawdä wyãwietlany komunikat i wykonaj niezbêdne dziaâania. Patrz Gdy jest wyãwietlany komunikat kaådego rozdziaâu. Sprawdä, czy urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci i czy ustawienia sà poprawne. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Skontaktuj siê z administratorem. Gdy mimo wykonania powyåszych czynnoãci przycisk funkcji wciàå siê ãwieci na czerwono, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu. Uwaga Jeãli w uåywanej funkcji wystàpi bâàd, sprawdä komunikat wyãwietlany na wyãwietlaczu urzàdzenia i skorzystaj z opisu odpowiedniej funkcji zamieszczonego w podrozdziale Gdy jest wyãwietlany komunikat. 5

16 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia 1 Poniåsza tabela zawiera opisy najczêãciej wystêpujàcych problemów i komunikatów. Jeãli pojawi siê inny komunikat, naleåy postêpowaæ zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie. Problem Przyczyna Rozwiàzanie Zostanie wyãwietlony komunikat Proszê czekaæ.... Zostanie wyãwietlony komunikat Proszê czekaæ.... W przypadku wâàczenia urzàdzenia za pomocà gâównego wyâàcznika zasilania jest wyãwietlany ekran kopiarki i nie jest moåliwe wyãwietlenie innego ekranu za pomocà przycisku {Faks} lub {Skaner}. Urzàdzenie zostaâo wâaãnie wâàczone, jest wyãwietlany ekran narzêdzi uåytkownika, jednak w menu Narzêdzia uåytkownika brakuje niektórych elementów. Trudno dostrzec obraz wyãwietlany na wyãwietlaczu. Wyãwietlacz jest wyâàczony. Wyãwietlacz jest wyâàczony. Ten komunikat pojawia siê po wâàczeniu przeâàcznika operacyjnego lub zmianie pojemnika na toner. Jeãli urzàdzenie nie byâo uåytkowane przez dâuåszy czas, drukowanie lub uruchomienie po wâàczeniu moåe trwaæ dâuåej niå normalnie. Funkcje inne niå kopiarka nie sà jeszcze gotowe. Funkcje inne niå kopiarka nie sà jeszcze gotowe. Czas wymagany do osiàgniêcia gotowoãci jest róåny w przypadku róånych funkcji. W menu Narzêdzia uåytkownika funkcje sà wyãwietlane w miarê osiàgania gotowoãci. Nie ustawiono kontrastu wyãwietlacza. Urzàdzenie znajduje siê w trybie oszczêdzania energii. Przeâàcznik operacyjny jest wyâàczony. Jeãli urzàdzenie nie uruchomi siê w ciàgu 2 minut, skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Zaczekaj, aå urzàdzenie osiàgnie stan gotowoãci. Poczekaj chwilê. Poczekaj chwilê. Ustaw kontrast wyãwietlacza tak, aby wyãwietlany na nim obraz byâ wyraäny. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wâàcz przeâàcznik operacyjny. Wâàcz przeâàcznik operacyjny. 6

17 Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia Problem Przyczyna Rozwiàzanie Nic siê nie dzieje po wâàczeniu przeâàcznika operacyjnego. Kontrolka przeâàcznika operacyjnego nadal miga i nie wyâàcza siê po naciãniêciu. Gâówny wâàcznik zasilania jest wyâàczony. Urzàdzenie komunikuje siê z urzàdzeniem zewnêtrznym. Wâàcz gâówny wâàcznik zasilania. Sprawdä, czy urzàdzenie komunikuje siê z urzàdzeniem zewnêtrznym. 1 Oryginalne obrazy sà drukowane na odwrotnej stronie papieru. Papier mógâ zostaæ zaâadowany niewâaãciwie. Umieãæ prawidâowo papier w kasecie. Zaâaduj papier do kasety 1 4 stronà do zadrukowania do góry oraz do tacy rêcznej stronà do zadrukowania do doâu. Patrz str. 105 Papier z ustalonym kierunkiem podawania lub papier dwustronny. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Boczne prowadnice kasety mogà nie byæ zablokowane. Sprawdä, czy boczne ograniczniki sà zablokowane. Patrz str. 108 Zmienianie rozmiaru papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Ogranicznik koñcowy kasety moåe nie byæ ustawiony prawidâowo. Sprawdä, czy ogranicznik koñcowy jest ustawiony prawidâowo. Patrz str. 108 Zmienianie rozmiaru papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Zaâadowany mógâ zostaæ papier o rozmiarze niewymienionym w opcji Ustawienia rozmiaru papieru w menu Narzêdzia uåytkownika. Ustaw rozmiar papieru za pomocà menu Ustawienia kasety na papier. Patrz str. 111 Wybieranie rozmiaru papieru za pomocà menu Narzêdzia uåytkownika. Komunikat o bâêdzie jest wyãwietlany nawet po usuniêciu zablokowanego papieru. Gdy zostanie wyãwietlony komunikat o zaciêciu papieru, jest on wyãwietlany do chwili otwarcia i zamkniêcia pokrywy zgodnie z wymaganiami. Papier jest nadal zablokowany wkasecie. Wyjmij zablokowany papier, a nastêpnie otwórz i zamknij pokrywê. Patrz str. 121 Usuwanie zaciêtego papieru. Nie moåna drukowaæ w trybie dupleksu. Nie moåna uåywaæ papieru z tacy rêcznej do drukowania w trybie dupleksu. W przypadku drukowania dwustronnego naleåy wybraæ kasety 1 4 w trybie kopiarki lub za pomocà sterownika drukarki. 7

18 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Problem Przyczyna Rozwiàzanie 1 Nie moåna drukowaæ w trybie dupleksu. Zostaâa wybrana kaseta, w odniesieniu do której ustawiono wartoãæ [Wyâàczone] w przypadku drukowania dwustronnego w polu [Ustawienia kaset na papier] menu [Ustawienia systemu]. Wybierz kasetê na papier w polu [Ustawienia kaset na papier] menu [Ustawienia systemu], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Nastêpnie wybierz ustawienie [Nie pokazuj (zwykây pap)] lub [Papier ekologiczny] w polu Typ papieru, naciãnij przycisk [Dupleks], po czym wybierz opcjê [Wâàczone]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wyãwietlany jest ekran wprowadzania kodu uåytkownika. Funkcja zarzàdzania uåytkownikami nakâada ograniczenia na uåytkowników. Wpisz kod uåytkownika (do oãmiu cyfr), a nastêpnie naciãnij przycisk {OK} lub {q}. Zostanie wyãwietlony ekran autoryzacji. Zostanie ustawiona Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja serwera integracji. Wprowadä identyfikator i hasâo uåytkownika. Patrz Informacje o urzàdzeniu Wyãwietlany jest komunikat Przegrz. wnêtrza maszyny. Wyâ.zasil.i dostos.temp.w pokoju, odczekaj chwilê przed ponownym wâàcz., adrukowanie jest dostêpne. Temperatura wewnàtrz urzàdzenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Przenieã urzàdzenie w miejsce, w którym temperatura wynosi C. Patrz str. 127 Ustawienie urzàdzenia. Zostanie wyãwietlony komunikat Aby uåyæ tej funkcji, wymag. sà prawa dostêpu.. Funkcja ta jest dostêpna jedynie dla autoryzowanych uåytkowników. Skontaktuj siê z administratorem. Zostanie wyãwietlony komunikat Autoryzacja nie udaâa siê.. Wprowadzona nazwa uåytkownika lub hasâo logowania sà niepoprawne. Poproã administratora o poprawnà nazwê i hasâo logowania uåytkownika. Zostanie wyãwietlony komunikat Autoryzacja nie udaâa siê.. Nie moåna uzyskaæ dostêpu do serwera autoryzacji podczas uåywania Autoryzacji Windows, Autoryzacji LDAP lub Autoryzacji serwera integracji. Skontaktuj siê z administratorem. 8

19 Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia Uwaga Jeãli kopiowanie jest niemoåliwe z powodu problemów zwiàzanych z typem papieru, rozmiarem papieru lub pojemnoãcià kasety, naleåy uåyæ zalecanego papieru. Patrz Informacje o urzàdzeniu Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu 1 9

20 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Gdy zadanie nie jest wykonywane 1 Jeãli nie moåna uruchomiæ danej funkcji, moåe to oznaczaæ, åe urzàdzenie jest zajête przez innà funkcjê. Jeãli nie moåna uruchomiæ danej funkcji, zakoñcz dziaâanie innych aktywnych funkcji i spróbuj uruchomiæ funkcjê ponownie. W niektórych przypadkach moåliwe jest rozpoczêcie innego zadania (kopiowania, faksowania, drukowania lub skanowania) bez koniecznoãci anulowania aktualnie wykonywanego zadania. Wykonywanie wielu funkcji jednoczeãnie nazywane jest wielodostêpem. Schemat kombinacji Tabela przedstawia zgodnoãæ funkcji, gdy jako priorytet drukowania jest ustawiona opcja Naprzemiennie. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Tryb po wybraniu Kopiarka Faks Drukarka Skane Nadawani Odbió Druko r e r wanie TWAIN Tryb przed wybraniem Kopiarka Korzystanie zpanelu operacyjnego Kopiowanie Zszywanie Korzystanie z panelu operacyjnego Kopiowanie Zszywanie Operacje wykonywane podczas nadawania Skanowanie oryginaâu do transmisji z pamiêci Nadawanie z pamiêci Nadawanie natychmiastowe Odbieranie do pamiêci Drukowanie odebranych danych Odbiór danych Drukowanie Zszywanie Korzystanie z panelu operacyjnego Skanowanie Skanowanie *1 *1 *1 *1 *1 *1 10

21 Gdy zadanie nie jest wykonywane Faks Tryb po wybraniu Kopiarka Faks Drukarka Skane Nadawani Odbió Druko r e r wanie Tryb przed wybraniem Operacje wykonywane podczas nadawania Nadawanie Odbiór Skanowanie oryginaâu do transmisji zpamiêci Nadawanie zpamiêci Nadawanie natychmiasto we Odbieranie do pamiêci Drukowanie odebranych danych Odbiór danych Korzystanie z panelu operacyjnego Kopiowanie Zszywanie Operacje wykonywane podczas nadawania Skanowanie oryginaâu do transmisji z pamiêci Nadawanie z pamiêci Nadawanie natychmiastowe Odbieranie do pamiêci *2 *2 *2 Drukowanie odebranych danych Odbiór danych Drukowanie Zszywanie Korzystanie z panelu operacyjnego Skanowanie TWAIN Skanowanie 1 Drukarka Drukowanie Drukowanie Zszywanie 11

22 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami 1 Skaner Tryb po wybraniu Kopiarka Faks Drukarka Skane Nadawani Odbió Druko r e r wanie Tryb przed wybraniem Korzystanie zpanelu operacyjnego Skanowanie Korzystanie z panelu operacyjnego Kopiowanie Zszywanie Operacje wykonywane podczas nadawania Skanowanie oryginaâu do transmisji z pamiêci Nadawanie z pamiêci Nadawanie natychmiastowe *1 *1 *1 *1 Odbieranie do pamiêci Drukowanie odebranych danych Odbiór danych Drukowanie Zszywanie Korzystanie z panelu operacyjnego Skanowanie TWAIN Skanowanie TWAIN Skanowanie... oznacza, åe funkcje mogà byæ uåywane jednoczeãnie.... oznacza, åe jest moåliwe przerwanie bieåàcego zadania za pomocà przycisków funkcyjnych w celu przejãcia do kolejnego zadania.... oznacza, åe po zakoñczeniu bieåàcego zadania nowe zadanie zostanie rozpoczête automatycznie.... oznacza, åe po zakoñczeniu bieåàcego zadania nowe zadanie musi zostaæ rozpoczête przez uåytkownika (funkcje nie mogà byæ uåywane jednoczeãnie). *1 Nowy dokument moåna skanowaæ dopiero po zeskanowaniu wszystkich dokumentów poprzedniego zadania. *2 Podczas odbierania równolegâego wszystkie kolejne zadania sà zawieszane do momentu zakoñczenia odbierania. Uwaga Opcja zszywania nie moåe byæ uåywana jednoczeãnie w przypadku wielu funkcji. 12

23 Gdy zadanie nie jest wykonywane Moåna okreãliæ tacê wyjãciowà, na którà sà odbierane dokumenty. Szczegóâowe informacje na temat sposobu okreãlania tacy wyjãciowej w odniesieniu do kaådej funkcji moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Jeãli urzàdzenie jest w stanie wykonywaæ równoczeãnie wiêkszà liczbê funkcji, naleåy okreãliæ, która z nich ma priorytet w Priorytet drukowania. Ustawieniem domyãlnym jest Wyãwietl tryb. Opis ustawiania funkcji priorytetów drukowania moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. W trakcie drukowania skanowanie dokumentu za pomocà innej funkcji moåe potrwaæ dâuåej niå normalnie. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 13

24 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami 1 14

25 2. Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania W tym rozdziale opisano prawdopodobne przyczyny i moåliwe rozwiàzania problemów zwiàzanych z funkcjà kopiarki. Gdy jest wyãwietlany komunikat Poniåsza tabela zawiera opisy najczêstszych komunikatów. Jeãli pojawi siê inny komunikat, naleåy postêpowaæ zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie. Waåne Informacje na temat niewymienionych w tym miejscu komunikatów moåna znaleäæ w sekcji Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia. Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Nie moåna wykryæ roz.oryg. Nie moåna wykryæ roz.oryg. Nie moåna wykryæ roz.oryg. Nie moåna sort. tego rozm. Nie moåna wybraæ t. rêcznej w aktualnych ustawieniach Oryginaây o tej dâugoãci nie mogà byæ skanow. 2-str. Sprawdä orientacjê oryg. Umieszczony jest niewâaãciwy oryginaâ. Umieszczony jest niewâaãciwy oryginaâ. Umieszczony jest niewâaãciwy oryginaâ. Wybrany rozmiar papieru nie jest dostêpny w przypadku funkcji Sortowanie. Wybrana funkcja nie jest dostêpna w przypadku tacy rêcznej. Wybrana dâugoãæ niestandardowa nie jest dostêpna w przypadku drukowania dwustronnego z podajnika ARDF (np. 2- stronne 2-stronine, 2- stronne 1-stronnie, 2- stronne Âàczenie). Oryginaâ nie jest umieszczony we wâaãciwej orientacji. Wybierz papier rêcznie, a nie przy uåyciu funkcji automatycznego wyboru papieru, i nie uåywaj funkcji automatycznej zmiany skali. Patrz Poradnik kopiowania. Podaj wymiary poziomy i pionowy w odniesieniu do niestandardowego oryginaâu. Umieãæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej. Patrz Poradnik kopiowania. Uåyj papieru do kopiowania o dâugoãci nie wiêkszej niå 432 mm. Wybierz kasetê na papier innà niå taca rêczna. Nie umieszczaj oryginaâów o dâugoãci wiêkszej niå 432 mm. Zmieñ orientacjê oryginaâu. 15

26 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Sprawdä rozmiar papieru. Ustawiony jest niewâaãciwy rozmiar papieru. Po naciãniêciu przycisku {Start} rozpocznie siê kopiowanie na wybrany papier. 2 Pojawià siê biaâe fragmen. Pojawiajà siê puste miejsca. Niedopasowania orientacji oryginaâu i papieru wystêpujà, jeãli funkcja obrotu obrazu nie jest dostêpna. Zmieñ orientacjê oryginaâu. Nie caây obraz skopiowany Caây obraz nie moåe zostaæ caâkowicie skopiowany za pomocà bieåàcego ustawienia [AutoZmSk]. Wybierz inne ustawienie [AutoZmSk]. Nie moåna sort. z obrot. tego rozmiaru papieru. Wybrano rozmiar papieru, którego funkcja Sortowanie z obrotem nie obsâuguje. Wybierz rozmiar papieru wâaãciwy dla funkcji Sortowanie z obrotem. Patrz Poradnik kopiowania. Dupl.niemoål.dla tego roz. Wybrany rozmiar papieru nie jest obsâugiwany w trybie dupleksu. Wybierz rozmiar papieru wâaãciwy dla funkcji Dupleks. Patrz Poradnik kopiowania. Dupl. niemoål. z tà kasetà Wybrany typ papieru nie jest obsâugiwany w funkcji Dupleks. Papier gruby nie jest dostêpny w przypadku uåywania funkcji Dupleks. Okreãl inny typ papieru. Maks. liczba zest. (W miejscu litery n jest wyãwietlana cyfra). Wpisana liczba kopii przekracza dopuszczalnà iloãæ. Moåna zmieniæ maksymalnà liczbê kopii. Patrz Poradnik kopiowania. Nie moåna zszywaæ grub.pap. Wybrany typ papieru jest niedostêpny w przypadku funkcji zszywania. Papier gruby nie jest dostêpny w przypadku funkcji zszywania. Okreãl inny typ papieru. Przekroczono pojemnoãæ zszywacza. Liczba kopii przekracza pojemnoãæ zszywacza. Sprawdä pojemnoãæ zszywacza. Patrz Poradnik kopiowania. Nie moåna zszywaæ w tym miejscu. Nie moåna zszyæ wybranej pozycji. Niedopasowania orientacji oryginaâu i papieru wystêpujà, jeãli funkcja obrotu obrazu nie jest dostêpna. Wybierz wâaãciwà pozycjê lub orientacjê oryginaâu. Patrz Poradnik kopiowania. 16

27 Gdy jest wyãwietlany komunikat Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Nie moåna kopiowaæ. Oryginaâ jest skanowany przez innà funkcjê. Aby uåyæ tej funkcji, wymag. sà prawa dostêpu. Autoryzacja nie udaâa siê. Autoryzacja nie udaâa siê. Uåywana jest funkcja skanera. Funkcja ta jest dostêpna jedynie autoryzowanym uåytkownikom. Wprowadzona nazwa uåytkownika lub hasâo logowania sà niepoprawne. Nie moåna uzyskaæ dostêpu do serwera autoryzacji podczas uåywania Autoryzacji Windows, Autoryzacji LDAP lub Autoryzacji serwera integracji. Anuluj bieåàce zadanie skanowania. Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} na ekranie skanera, aby wyãwietliæ komunikat Naciãniêto przycisk Zeruj/Zatrzymaj. Zatrzymaæ skanowanie?, a nastêpnie naciãnij przycisk [Zatrzym.]. Skontaktuj siê z administratorem. Poproã administratora o poprawnà nazwê i hasâo logowania uåytkownika. Skontaktuj siê z administratorem. 2 Zajrzeæ do instrukcji... str. 6 Gdy wystàpià problemy z obsâugà urzàdzenia 17

28 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Gdy wykonywane kopie sà niewyraäne W tym podrozdziale opisano prawdopodobne przyczyny i moåliwe rozwiàzania problemów zwiàzanych z jakoãcià kopii. Problem Przyczyny Rozwiàzania 2 Kopie sà brudne. Nasycenie obrazu jest zbyt wysokie. Dostosuj nasycenie obrazu. Patrz Poradnik kopiowania. Kopie sà poplamione lub niejednolite. Urzàdzenie nie jest wypoziomowane. Ustaw urzàdzenie na stabilnej poziomej powierzchni. Upewnij siê, åe ãrodowisko pracy urzàdzenia speânia wszystkie wymagania. Patrz str. 127 Ustawienie urzàdzenia. Kopie sà poplamione lub niejednolite. Papier jest pomarszczony, zawiniêty lub ma skazy. Naleåy wygâadziæ lub wymieniæ papier, jeåeli jest pomarszczony. Patrz Informacje o urzàdzeniu Jeåeli odbierany papier jest zawiniêty, dostosuj ustawienie tacy wyjãciowej. Patrz Poradnik kopiowania. Kopie sà poplamione lub niejednolite. Nasycenie obrazu jest zbyt niskie. Dostosuj nasycenie obrazu. Patrz Poradnik kopiowania. Kopie sà poplamione lub niejednolite. Papier jest wilgotny. Uåyj papieru przechowywanego w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotnoãci. Patrz Informacje o urzàdzeniu Kopie sà zbyt ciemne lub zbyt jasne. Nie zostaây wprowadzone prawidâowe ustawienia papieru. Sprawdä, czy papier âadowany do kasety na papier lub tacy rêcznej odpowiada typowi papieru ustawionemu na wyãwietlaczu urzàdzenia. Patrz Informacje o urzàdzeniu Kopie sà zbyt ciemne lub zbyt jasne. Obraz nie zostaâ wydrukowany na odpowiedniej powierzchni. Przed rozpoczêciem drukowania sprawdä dokâadnie powierzchniê. Drukowanie na powierzchniach, które nie sà do tego przeznaczone, powoduje obniåenie jakoãci obrazu i moåe spowodowaæ uszkodzenie wewnêtrznych elementów urzàdzenia. Patrz Informacje o urzàdzeniu 18

29 Gdy wykonywane kopie sà niewyraäne Problem Przyczyny Rozwiàzania Kopie sà brudne. Uåywanie niezalecanych tonerów moåe powodowaæ obniåenie jakoãci druku i inne tego typu problemy. Uåywaj wyâàcznie firmowych tonerów. Skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Kopiowana jest odwrotna strona oryginaâu. Podczas kopiowania oryginaâów z wklejonymi czêãciami, na kopiach pojawia siê cieñ. Nasycenie obrazu jest zbyt wysokie. Nasycenie obrazu jest zbyt wysokie. Dostosuj nasycenie obrazu. Patrz Poradnik kopiowania. Dostosuj nasycenie obrazu. Patrz Poradnik kopiowania. Zmieñ orientacjê oryginaâu. Naâóå taãmê korekcyjnà na wklejone obszary. 2 Na kopiach, w tym samym miejscu, zawsze pojawia siê zabrudzenie. Brudna szyba ekspozycyjna lub podajnik ARDF. Wyczyãæ je. Patrz str. 132 Konserwacja urzàdzenia. Kopie sà zbyt jasne. Nasycenie obrazu jest zbyt niskie. Dostosuj nasycenie obrazu. Patrz Poradnik kopiowania. Kopie sà zbyt jasne. Papier jest wilgotny lub zbyt szorstki. Uåyj zalecanego papieru. Pamiêtaj teå, by uåywaæ papieru przechowywanego w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotnoãci. Patrz Informacje o urzàdzeniu Kopie sà zbyt jasne. Pojemnik z tonerem jest prawie pusty. Uzupeânij toner. Patrz str. 113 Uzupeânianie tonera. Fragmenty papieru nie sà kopiowane. Oryginaâ nie jest uâoåony prawidâowo. Umieãæ oryginaây prawidâowo. Patrz Poradnik kopiowania. Fragmenty papieru nie sà kopiowane. Nie jest wybrany prawidâowy rozmiar papieru. Wybierz wâaãciwy rozmiar papieru. Pojawiajà siê biaâe linie. Szyba ekspozycyjna lub szyba skanowania sà brudne. Wyczyãæ je. Patrz str. 132 Konserwacja urzàdzenia. Kopie sà puste. Oryginaâ nie jest uâoåony prawidâowo. Korzystajàc z szyby ekspozycyjnej, umieãæ oryginaây kopiowanà stronà wdóâ. Korzystajàc z podajnika ARDF, uâóå oryginaây stronà kopiowanà do góry. Patrz Poradnik kopiowania. Na kopiach pojawia siê efekt moiré. Oryginaâ zawiera wzór rastrowy lub wiele linii. Umieãæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej pod niewielkim kàtem. 19

30 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Problem Przyczyny Rozwiàzania 2 Na kopii wydruku fotograficznego pojawiajà siê czarne kropki. Wydruk fotograficzny przylgnàâ do szyby ekspozycyjnej z powodu wilgoci. Umieãæ wydruk na szybkie ekspozycyjnej w jeden z nastêpujàcych sposobów: Umieãæ na szybie ekspozycyjnej foliê przezroczystà, a nastêpnie umieãæ na niej wydruk. Umieãæ wydruk na szybie ekspozycyjnej, a nastêpnie umieãæ na nim dwa lub trzy arkusze biaâego papieru. Podczas kopiowania pozostaw otwartà pokrywê szyby ekspozycyjnej lub otwarty podajnik ARDF. 20

31 Gdy wykonywane kopie sà niezgodne z oczekiwaniami Gdy wykonywane kopie sà niezgodne z oczekiwaniami W tym podrozdziale opisano przyczyny i rozwiàzania problemów, gdy rezultaty kopiowania sà niezgodne z oczekiwaniami. Podstawowe Problem Przyczyny Rozwiàzania Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Czêsto wystêpujà zaciêcia papieru. Papier do kopiowania jest pognieciony. Papier do kopiowania jest pognieciony. Nie moåna âàczyæ kilku funkcji. Liczba zaâadowanych arkuszy przekracza pojemnoãæ urzàdzenia. Papier jest wilgotny. Papier jest zbyt gruby lub zbyt cienki. Papier do kopiowania jest pognieciony lub byâ zginany. Uåywany jest zadrukowany papier. Papier jest wilgotny. Papier jest zbyt cienki. Wybrane funkcje nie mogà byæ uåywane âàcznie. Zaâaduj papier jedynie do górnego znaku ograniczajàcego na bocznych prowadnicach ograniczajàcych kasety na papier lub tacy rêcznej. Patrz str. 103 Âadowanie papieru. Uåyj papieru przechowywanego w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotnoãci. Patrz Informacje o urzàdzeniu Uåyj zalecanego papieru. Patrz Informacje o urzàdzeniu Uåyj zalecanego papieru. Uåyj papieru przechowywanego w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotnoãci. Patrz Informacje o urzàdzeniu Uåyj zalecanego papieru. Nie uåywaj papieru, który zostaâ wczeãniej wykorzystany do kopiowania lub drukowania. Patrz Informacje o urzàdzeniu Uåyj papieru przechowywanego w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotnoãci. Patrz Informacje o urzàdzeniu Uåyj zalecanego papieru. Patrz Informacje o urzàdzeniu Sprawdä kombinacjê funkcji iponownie wybierz ustawienia. Patrz Poradnik kopiowania. 2 21

32 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Problem Przyczyny Rozwiàzania 2 Kopie nie sà zszywane. Kopie nie sà zszywane. Kopie nie sà zszywane. Zszywki sà äle umieszczone. W zszywaczu znajdujà siê zablokowane zszywki. Liczba kopii przekracza pojemnoãæ zszywacza. Papier do kopiowania jest zawiniêty. Oryginaây nie sà poprawnie ustawione. Wyjmij zablokowane zszywki. Patrz str. 126 Usuwanie zablokowanych zszywek. Sprawdä pojemnoãæ zszywacza. Patrz Poradnik kopiowania. Odwróæ papier do kopiowania w kasecie. Sprawdä prawidâowà pozycjê umieszczania oryginaâów. Patrz Poradnik kopiowania. Wydruk jest skrzywiony. Papier jest krzywo podawany. Zaâaduj prawidâowo papier. Patrz str. 103 Âadowanie papieru. Wydruk jest skrzywiony. Wydruk jest skrzywiony. Pokrywa urzàdzenia jest otwarta. Boczne prowadnice ograniczajàce w kasecie na papier nie sà zablokowane. Upewnij siê, åe prawa i dolna prawa pokrywa sà poprawnie zamkniête. Upewnij siê, åe boczne prowadnice ograniczajàce sà zablokowane. Patrz str. 108 Zmienianie rozmiaru papieru. Edycja Problem Przyczyny Rozwiàzania Podczas uåywania funkcji margines w trybie dupleksu fragmenty obrazu oryginaâu nie sà kopiowane. Podczas uåywania funkcji margines w trybie dupleksu fragmenty obrazu oryginaâu nie sà kopiowane. Zostaâ ustawiony zbyt szeroki margines do usuniêcia. Po przeciwnej stronie miejsca na oprawê jest za maâo miejsca na margines. Ustaw wêåszy margines za pomocà Narzêdzi uåytkownika. Moåna ustawiæ szerokoãæ w przedziale 0 50 mm (0 2 cali). Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustaw wêåszy margines za pomocà Narzêdzi uåytkownika. Moåna ustawiæ szerokoãæ w przedziale 0 50 mm (0 2 cali). Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 22

33 Gdy wykonywane kopie sà niezgodne z oczekiwaniami Âàczenie Problem Przyczyny Rozwiàzania Podczas uåywania funkcji Âàczenie, fragmenty obrazu nie sà kopiowane. Zostaâ okreãlony wspóâczynnik reprodukcji, który nie pasuje do rozmiaru oryginaâów i papieru do kopiowania. Wybierajàc wspóâczynnik reprodukcji za pomocà funkcji rêcznego wyboru papieru, upewnij siê, åe pasuje on do rozmiaru oryginaâów i papieru do kopiowania. Wybierz wâaãciwy wspóâczynnik reprodukcji przed uåyciem funkcji âàczenia. 2 Podczas uåywania funkcji Âàczenie, fragmenty obrazu nie sà kopiowane. Oryginaây nie sà identyczne pod wzglêdem rozmiaru iorientacji. Uåyj oryginaâów, które sà identyczne pod wzglêdem rozmiaru i orientacji. Kopie nie sà drukowane we wâaãciwej kolejnoãci. Oryginaây zostaây uâoåone w niewâaãciwej kolejnoãci. Gdy w podajniku ARDF umieszczany jest plik oryginaâów, ostatnia strona powinna znaleäæ siê na spodzie. Jeãli oryginaâ jest umieszczany na szybie ekspozycyjnej, zacznij od pierwszej kopiowanej strony. Dupleks Problem Przyczyny Rozwiàzania Nie moåna drukowaæ w trybie dupleksu. Nie moåna drukowaæ w trybie dupleksu. Nie moåna drukowaæ w trybie dupleksu. Moåliwe, åe papier zostaâ zaâadowany do tacy rêcznej. Zostaâ zaâadowany papier o gramaturze wiêkszej niå 90 g/m 2. Wybrana zostaâa kaseta 2, w odniesieniu do której ustawiono wartoãæ [Papier gruby] w przypadku drukowania dwustronnego wpolu [Ustawienia kaset na papier] wmenu [Ustawienia systemu]. Wyjmij papier z tacy rêcznej. Zaâaduj papier do kaset 1 4. Zmieñ papier. Wybierz inny typ papieru lub innà kasetê na papier. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 23

34 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Problem Przyczyny Rozwiàzania 2 Kopie nie sà uâoåone w kolejnoãci wymaganej przez funkcjê dupleksu. Podczas uåywania dupleksu, kopie sà wykonywane góra do doâu, pomimo wybrania opcji [Góra do góry]. Podczas korzystania z funkcji Dupleks, kopie sà wykonywane góra do góry, pomimo wybrania opcji [Góra do doâu]. Fragmenty obrazów nie sà kopiowane. Fragmenty obrazów nie sà kopiowane. Oryginaây zostaây uâoåone w niewâaãciwej kolejnoãci. Oryginaây zostaây umieszczone w niewâaãciwej orientacji. Oryginaây zostaây umieszczone w niewâaãciwej orientacji. Margines jest zbyt szeroki. Po przeciwnej stronie miejsca na oprawê jest za maâo miejsca na margines. Gdy w podajniku ARDF umieszczany jest plik oryginaâów, ostatnia strona powinna znaleäæ siê na spodzie. Jeãli oryginaâ jest umieszczany na szybie ekspozycyjnej, zacznij od pierwszej kopiowanej strony. Umieãæ oryginaây we wâaãciwej orientacji. Patrz Poradnik kopiowania. Umieãæ oryginaây we wâaãciwej orientacji. Patrz Poradnik kopiowania. Ustaw wêåszy margines za pomocà Narzêdzi uåytkownika. Moåna dostosowaæ jego szerokoãæ w przedziale 0 50 mm (0 2 cali). Patrz Poradnik kopiowania. Ustaw wêåszy margines za pomocà Narzêdzi uåytkownika. Moåna dostosowaæ jego szerokoãæ w przedziale 0 50 mm (0 2 cali). Patrz Poradnik kopiowania. Gdy pamiêæ jest peâna Komunikaty Przyczyny Rozwiàzania Zresetuj oryg., naciãnij [Wznów] aby skanow. i kopiow. pozost. [Zatrzym.] [Wznów] (W miejscu litery n jest wyãwietlana cyfra). Po wydrukowaniu zeskanowanego oryginaâu urzàdzenie sprawdza, czy pozostaâe oryginaây powinny zostaæ skopiowane. Aby kontynuowaæ kopiowanie, usuñ wszystkie kopie, a nastêpnie naciãnij przycisk [Wznów]. Aby zatrzymaæ kopiowanie, naciãnij przycisk [Zatrzym.]. 24

35 3. Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu W tym rozdziale opisano prawdopodobne przyczyny i moåliwe rozwiàzania problemów zwiàzanych z funkcjà faksu. Ustawianie gâoãnoãci Poniåej zamieszczono instrukcje dotyczàce ustawiania gâoãnoãci. Moåliwa jest zmiana gâoãnoãci nastêpujàcych däwiêków emitowanych przez urzàdzenie. Tryb gâoãnomówiàcy Emitowany po naciãniêciu przycisku {Tryb gâoãnomówiàcy}. Podczas nadawania Emitowany w przypadku nadawania bezpoãredniego. Podczas odbioru Emitowany, gdy dokument jest odbierany przez urzàdzenie. Podczas nawiàzywania poâàczenia Emitowany po naciãniêciu przycisku {Start} do momentu uzyskania poâàczenia z odbiorcà. Podczas drukowania Emitowany podczas drukowania odebranego dokumentu. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AYP014S B Wybierz [Funkcje faksu] za pomocà {U} lub {T} i naciãnij przycisk {OK}. 25

36 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu C Wybierz [Ogólne ustaw./dostosow.] za pomocà {U} lub {T} i naciãnij przycisk {OK}. 3 D Wybierz [Dostosuj poziom gâoãnoãci] za pomocà {U} lub {T} i naciãnij przycisk {OK}. E Za pomocà przycisku {U} lub {T} wybierz element do ustawienia, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Wybierz odpowiedni poziom gâoãnoãci za pomocà przycisku {W} lub {V}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. przycisk {Escape}. Wyãwietlacz powróci do stanu z punktu E. 26

37 Ustawianie gâoãnoãci G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AYP014S Zostanie wyãwietlony ekran trybu gotowoãci. 3 Uwaga Gâoãnoãæ w trybie gâoãnomówiàcym moåna dostosowaæ takåe po naciãniêciu przycisku {Tryb gâoãnomówiàcy}. Patrz Poradnik faksowania. Jeãli funkcja rozszerzonej ochrony blokuje moåliwoãæ zmiany tego ustawienia, skontaktuj siê z administratorem. Dostêpne sà poziomy gâoãnoãci od 0 do 7. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania 27

38 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu Gdy jest wyãwietlany komunikat W tym podrozdziale opisano gâówne komunikaty urzàdzenia. Jeãli zostanie wyãwietlony inny komunikat, naleåy postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Komunikat Przyczyna Rozwiàzanie 3 Wystàpiâ bâàd, nadawanie zostaâo anulowane. Podczas nadawania natychmiastowego nastàpiâo zaciêcie dokumentu. Moåliwy problem z urzàdzeniem lub linià telefonicznà (na przykâad szumy lub przesâuch). Naciãnij przycisk [Wyjãcie], a nastêpnie przeãlij ponownie strony, które nie zostaây wysâane poprzednio. Jeãli bâàd siê powtarza, skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Umieãæ ponownie oryginaâ, sprawdä go i naciãnij [Start]. Podczas nadawania z pamiêci nastàpiâo zaciêcie oryginaâu. Na szybie ekspozycyjnej lub w podajniku ARDF, umieãæ ponownie oryginaây, które nie zostaây zeskanowane. Nie moåna wykryæ rozmiaru oryginaâu. Umieãæ oryg. ponownie nastêpnie naciãnij [Start]. Urzàdzenie nie wykryâo rozmiaru oryginaâu. Ponownie umieãæ oryginaâ w odpowiednim miejscu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. LProblemy z dziaâ. Dane zostanà zainicjowane. Wystàpiâ problem zwiàzany zfaksem. Zapisz numer kodu wyãwietlony na ekranie i skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Moåesz korzystaæ z innych funkcji. Nie moåna wysâaæ faksu poniewaå skaner jest uåywany przez innà funkc. Urzàdzenie skanuje oryginaâ z polecenia innej funkcji. Przed wysâaniem faksu anuluj bieåàce zadanie skanowania zainicjowane przez innà funkcjê. Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} na panelu operacyjnym, aby wyãwietliæ komunikat Naciãniêto przycisk Zeruj/Zatrzymaj. Zatrzymaæ skanowanie?, a nastêpnie naciãnij przycisk [Zatrzym.]. 28

39 Gdy jest wyãwietlany komunikat Komunikat Przyczyna Rozwiàzanie Aktualizacja ksiàåki adresowej... Ponow. wybierz odb./fun. po zakoñczeniu aktualiz. Aktualizacja listy odbiorców. Wybierz ponownie odbior. lub nadawcê póäniej. Nie masz praw dostêpu do uåycia tej funkcji. Autoryzacja nie udaâa siê. Autoryzacja nie udaâa siê. Poâàcz. z serwerem LDAP nie udaâo siê. Sprawdä status serwera. Autoryzacja serwera LDAP nie udaâa siê. Sprawdä ustawienia. Trwa uaktualnianie listy odbiorców z sieci za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Admin lub Web Image Monitor. Trwa uaktualnianie listy odbiorców z sieci za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Admin lub Web Image Monitor. Funkcja ta jest dostêpna jedynie autoryzowanym uåytkownikom. Wprowadzono niepoprawnà nazwê logowania uåytkownika lub hasâo. Urzàdzenie nie umoåliwia autoryzacji. Wystàpiâ bâàd sieci, co spowodowaâo zerwanie poâàczenia. Wprowadzona nazwa uåytkownika lub hasâo nie pasuje do wartoãci ustawionych w autoryzacji serwera LDAP. Poczekaj do momentu znikniêcia komunikatu. Jeãli jest wyãwietlony ten komunikat, nie wyâàczaj zasilania. Poczekaj do momentu znikniêcia komunikatu. Jeãli jest wyãwietlony ten komunikat, nie wyâàczaj zasilania. W zaleånoãci od liczby uaktualnianych odbiorców oczekiwanie na wznowienie dziaâania urzàdzenia moåe chwilê potrwaæ. Gdy jest wyãwietlony ten komunikat, nie jest moåliwe wykonywanie innych operacji. Skontaktuj siê z administratorem. Wprowadä poprawnà nazwê uåytkownika lub hasâo. Skontaktuj siê z administratorem. Spróbuj przeprowadziæ operacjê ponownie. Jeãli komunikat jest nadal wyãwietlany, sieæ moåe byæ przeciàåona. Sprawdä informacje dostêpne w opcji [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wprowadä poprawne ustawienia nazwy uåytkownika i hasâa autoryzacji serwera LDAP. 3 29

40 Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji faksu Komunikat Przyczyna Rozwiàzanie 3 Przekroczono maks. iloãæ wyników wyszuk.do wyãwietl. Maks.: (W miejscu litery n jest wyãwietlana cyfra). Upâynàâ czas wyszukiwania serwera LDAP. Sprawdä status serwera. Wybrana grupa zawiera bâêdnych odb. Chcesz wybraæ tylko prawidâowych odb.? Nie okreãlono nadawcy. Sprawdä czy sà jakieã problemy z siecià. [ ] {13-10} Sprawdä czy sà jakieã problemy z siecià. [ ] {13-11} Liczba wyników wyszukiwania przekracza maksymalnà liczbê moåliwych do wyãwietlenia elementów. Wystàpiâ bâàd sieci, co spowodowaâo zerwanie poâàczenia. Ta okreãlona grupa zawiera odbiorców, dla których zdefiniowano przesyâanie przez wiadomoãci i odbiorców, dla których zdefiniowano przesyâanie przez skanowanie do folderu. Zmieñ kryteria wyszukiwania irozpocznij wyszukiwanie ponownie. Spróbuj przeprowadziæ operacjê ponownie. Jeãli komunikat jest nadal wyãwietlany, sieæ moåe byæ przeciàåona. Sprawdä informacje dostêpne w opcji [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Aby wybraæ odbiorców wiadomoãci , naciãnij przycisk [Wybierz] przypisany do komunikatu wyãwietlonego na ekranie wiadomoãci . Aby wybraæ odbiorców skanowania do folderu, naciãnij przycisk [Wybierz] przypisany do komunikatu wyãwietlonego na ekranie skanowania do folderu. Nie okreãlono nadawcy. Przed wysâaniem wiadomoãci e- mail naleåy okreãliæ nazwê nadawcy. Okreãl nazwê nadawcy i wyãlij wiadomoãæ . Wprowadzony zastêpczy numer telefonu zostaâ juå zarejestrowany w gatekeeperze przez inne urzàdzenie. Za pomocà programu Web Image Monitor sprawdä, czy zastêpczy numer telefonu zostaâ poprawnie zarejestrowany. Patrz Pomoc programu Web Image Monitor. Skontaktuj siê z administratorem sieci. Brak dostêpu do gatekeepera. Aby sprawdziæ, czy poprawnie zarejestrowano adres gatekeepera, uåyj programu Web Image Monitor. Patrz Pomoc programu Web Image Monitor. Skontaktuj siê z administratorem sieci. 30

41 Gdy jest wyãwietlany komunikat Komunikat Przyczyna Rozwiàzanie Sprawdä czy sà jakieã problemy z siecià. [ ] {13-17} Sprawdä czy sà jakieã problemy z siecià. [ ] {13-18} Rejestracja nazwy uåytkownika odrzucona przez serwer SIP. Aby sprawdziæ, czy poprawnie zarejestrowano adres serwera SIP i nazwê uåytkownika, uåyj programu Web Image Monitor. Patrz Pomoc programu Web Image Monitor. Skontaktuj siê z administratorem sieci. Brak dostêpu do serwera SIP. Aby sprawdziæ, czy poprawnie zarejestrowano adres serwera SIP, uåyj programu Web Image Monitor. Patrz Pomoc programu Web Image Monitor. Skontaktuj siê z administratorem sieci. 3 31

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011 Załącznik A do zał. 1.1. Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposaŝenie kserokopiarek Uwaga: musi być zgodne ze specyfikacją techniczną kserokopiarki oferowanej przez Wykonawcę. W przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny Minimalna wydajność miesięczna 15 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 20 Pamięć urządzenia 1,5 GB RAM + HDD

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przeznaczenie urządzenia Wprowadzenie Copy Faks Print Scan Serwer dokumentów Web Image Monitor Uzupełnianie papieru i tonera Troubleshooting Informacje o tym urządzeniu Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK : KSEROKOPIARKI

CENNIK : KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy UMW/AZ/PN-1/ 15 cz. A CENNIK : KSEROKOPIARKI Wykonawca : RAND Sp. z o.o. adres: ul. Kwidzyńska 13 51-415 Wrocław Numer telefonu: (71) 372 94 60 Numer faxu: (71) 342 39 70 e-mail: firma@rand.pl

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla urządzenia typu "podstawowa" 4) 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 14) 1 1 1 Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) lub równoważny:

Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) lub równoważny: Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) Minimalna wydajność miesięczna 10 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 30 Pamięć urządzenia 2 GB RAM +

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona WPROWADZENIE...1 SPIS TREŚCI...2 DRUKOWANIE... UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI...11 SKANOWANIE...15 PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA...26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo