Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Róåne ustawienia skanowania Dodatek Przed przystàpieniem do korzystania z tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje, uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek koniecznoãci jego uåycia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne, powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. W niniejszym podrêczniku zastosowano dwa rodzaje notacji rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z systemu metrycznego. Niektóre ilustracje w tym podrêczniku mogà siê nieznacznie róåniæ w zaleånoãci od maszyny. Pewne opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Szczegóâowe informacje moåna uzyskaæ u przedstawiciela handlowego.

3 Podrêcznik do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika i obsâugê ksiàåki adresowej wpisywanie numeru faksu, adresu i kodu uåytkownika a takåe poâàczenie urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, pojemników do druku i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. Podrêcznik ten zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. Informacje dotyczàce umieszczania oryginalnych dokumentów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. i

4 Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 Dodatek UNIX Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite Wprowadzenie do DeskTopBinder Podrêcznik programu Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. Poniåsze oprogramowanie jest okreãlane nastêpujàcymi nazwami ogólnymi: Nazwa handlowa DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional i *ScanRouter EX Enterprise Nazwa ogólna DeskTopBinder i ScanRouter oprogramowanie dostarczajàce * Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêcznik do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych elementów opcjonalnych...1 Tryb skanowania...2 Wyãwietlacz...3 Wyãwietlacz i przyciski operacyjne...3 Funkcje skanera Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a...8 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà a...8 Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà ...9 Rejestracja adresu w ksiàåce adresowej...9 Ekran Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Wybieranie odbiorcy...14 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania...14 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia...15 Rêczne wprowadzanie adresu Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP...22 Sprawdzanie wybranych odbiorców...25 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej...26 Wybieranie nadawcy...28 Wybieranie zarejestrowanego nadawcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...29 Wybieranie nadawcy z listy...30 Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji...31 Wyszukiwanie nadawcy wedâug nazwy...33 Wyszukiwanie nadawcy wedâug adresu Sprawdzanie rezultatów wysyâania wiadomoãci Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...40 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...40 Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...42 Rejestracja folderów docelowych w ksiàåce adresowej...44 Ekran skanowania do folderu...44 Podstawowa procedura wysyâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...46 iii

6 Wybieranie folderu docelowego...48 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania...48 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia...49 Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu w sieci...54 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP...59 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu w drzewie NDS lub na serwer NetWare...61 Sprawdzanie wybranych odbiorców...67 Rejestracja wybranej ãcieåki folderu docelowego w ksiàåce adresowej...67 Sprawdzanie rezultatów dziaâania funkcji skanowanie do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Przed dostarczaniem zeskanowanych plików...71 Dostarczanie zeskanowanych plików...71 Przygotowanie do dostarczania...72 Instalowanie DeskTopBinder Lite z dostarczonego dysku CD-ROM...73 Ekran sieciowego skanera dostarczania...74 Podstawowa procedura dostarczania...76 Wybieranie odbiorcy...79 Wybieranie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...79 Wybór odbiorcy zarejestrowanego na liãcie odbiorców serwera dostarczania...80 Sprawdzanie wybranych odbiorców...85 Sprawdzanie stanu dostarczania Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Korzystanie ze skanera TWAIN...87 Krótkie omówienie funkcji Skaner TWAIN...87 Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN...88 Instalowanie sterownika TWAIN z dostarczonego dysku CD-ROM...89 Podstawowa procedura skanowania plików za pomocà skanera TWAIN...91 Orientacja oryginaâu sieciowego skanera TWAIN Róåne ustawienia skanowania Okreãlanie opcji wysyâania...95 Rozdzielczoãæ...95 Orientacja oryginaâu...96 Ustawienia oryginaâu...98 Rozmiar obszaru skanowania...99 Tryb róåne rozmiary Okreãlanie tematu Okreãlanie typu pliku Stempel Ustawienia zabezpieczeñ plików PDF Zmiana uprawnieñ do pliku PDF Wybieranie typu oryginaâu Dostosowywanie nasycenia obrazu iv

7 6. Dodatek Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem pliku Korzystanie z poczty , funkcji skanowanie do folderu lub sieciowego skanera dostarczania Podczas korzystania ze skanera sieciowego TWAIN Zaleånoãæ miêdzy typem pliku okreãlonym dla skanowania i typem pliku do wysâania pocztà lub do folderu Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM Szybka instalacja Sterownik TWAIN DeskTopBinder Lite Wartoãci róånych elementów konfiguracji w przypadku funkcji nadawania/dostarczania Nadawanie Funkcja dostarczania sieciowego Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika W tej sekcji opisano znaczenie symboli uåywanych w tym podrêcznik. Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol znajduje siê na koñcu sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy gâównych elementów opcjonalnych Gâówne elementy opcjonalne urzàdzenia sà w tym podrêczniku okreãlane nastêpujàco: Automatyczne podawanie dokumentu ADF Funkcja Automatyczne podawanie dokumentu umoåliwia skanowanie obu stron arkusza ARDF 1

10 Tryb skanowania W tej sekcji opisano funkcje uåywane w trybie skanowania. Szczegóâowe informacje na temat kaådej z funkcji, patrz odpowiednie rozdziaây. Wysyâanie zeskanowanych plików Jest kilka sposobów wysyâania do komputera przechwyconych danych jako plików. Jeãli zespóâ opcjonalny rozszerzenia funkcji nie jest zainstalowany, dostêpne sà nastêpujàce funkcje: Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 1 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Dostarczanie zeskanowanych plików za pomocà serwera dostarczania Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 3 Dostarczanie zeskanowanych plików. Skanowanie oryginaâów za pomocà sterownika TWAIN Uåywanie sterownika TWAIN do okreãlenia urzàdzenia podczas skanowania oryginaâów za pomocà komputera uåytkownika. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 4 Korzystanie z funkcji skanera sieciowego TWAIN. Zajrzeæ do instrukcji... str. 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà str. 39 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu str. 71 Dostarczanie zeskanowanych plików str. 87 Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN 2

11 Wyãwietlacz W tym podrêczniku moåna znaleäæ wyjaãnienia na temat ekranu , ekranu skanowania do folderu lub ekranu sieciowego skanera dostarczajàcego. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz Ekran , Ekran skanowania do folderu i Ekran sieciowego skanera dostarczajàcego. Zajrzeæ do instrukcji... str. 10 Ekran str. 44 Ekran skanowania do folderu str. 74 Ekran sieciowego skanera dostarczania Wyãwietlacz i przyciski operacyjne ALO011S PL 1. Przyciski wyboru Naciãnij, aby wybraæ element wyãwietlany na dole ekranu. Przykâad: ekran oczekiwania Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij, [ ] aby przeâàczyæ sie na ekran , naciãnij lewy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Rêczne], naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Opcje], naciãnij prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ operacjê lub powróciæ do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãnij ten przycisk, aby wybraæ funkcjê na ekranie lub potwierdziæ wybranà funkcjê. 4. Przyciski przewijania Naciãnij odpowiedni przycisk, aby przesunàæ kursor o jeden krok w danym kierunku. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê symbol {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania o tym samym kierunku. 3

12 Funkcje skanera W tej sekcji opisano Funkcje skanera ustawienia. Aby wyãwietliæ Funkcje skanera ekran, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Szczegóâowe informacji na ten temat metod ustawiania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Waåne Ten Funkcje skanera ekran jest wyãwietlany tylko wtedy, jeãli zainstalowano opcjonalny zespóâ rozszerzenia funkcji. Ustawienia skanowania Elementy Domyãlne ustaw.skanowania Ustawienia oryginaâu Prioryt.róånych roz. oryg. Priorytet orientacji oryg. Ustawienia typu oryginaâu Priorytet trybu koloru Ustaw. pomijania koloru Opis Umoåliwia wybór domyãlnej rozdzielczoãci i rozmiaru obszaru skanowania. Umoåliwia wybór domyãlnego obszaru skanowania. Umoåliwia ustawianie urzàdzenia do automatycznego wykrywania róånego rozmiaru oryginaâów umieszczonych w podajniku dokumentów (ADF). Umoåliwia wybór domyãlnej orientacji oryginaâu (pomocna, jeãli zwykle umieszcza siê oryginaây w tej samej orientacji). Umoåliwia wybór odpowiedniego ustawienia typu oryginaâu. Umoåliwia wybór pomiêdzy skanowaniem oryginaâów w kolorze lub czarno-biaâych. Umoåliwia wybór kolorów nie uåywanych podczas skanowania (wybrane kolory we wstêpnie zdefiniowanym zakresie nie sà skanowane). Ustawienia listy odbiorców Elementy Piorytet listy odbiorców 1 Aktualiz. listy odb.serw. Priorytet listy odb. 2 Opis Umoåliwia wybór pomiêdzy ksiàåkà adresowà dostêpnà na tym urzàdzeniu a listà odbiorców zarejestrowanà na serwerze dostarczania i wyãwietlanie jej jako domyãlnej. Umoåliwia przez naciãniêcie [Aktualiz. listy odb.serw.] aktualizacjê listy odbiorców serwera dostarczania. Aby uåywaæ tej funkcji, w obszarze [Ustaw. systemu] ustaw [Opcja dostarcz.] na [Wâàczone]. Umoåliwia wybór priorytetu pomiêdzy listà odbiorców i listà odbiorców w folderze. 4

13 Ustawienia wysyâania Elementy Czas oczekiwania TWAIN Priorytet typu pliku Kompresja (Czarno-biaâe) Kompr. (Skala szar/p-kol) Drukuj i usuñ dzien. skan. Drukuj dziennik skanera Usuñ dziennik skanera Maks. rozmiar a Podziel i wyãlij pocztê Jêzyk informacji poczty Opis Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli komputer uåytkownika próbuje uåywaæ skanera TWAIN podczas skanowania w toku. Umoåliwia wybór domyãlnego formatu pliku zeskanowanych plików. Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych czarno-biaâych plików. Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych plików w skali szaroãci lub peânym kolorze. Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli zostaâa przekroczona maksymalna liczba dzienników skanera. Umoåliwia wydrukowanie dziennika skanera. Dziennik skanera jest nastêpnie usuwany. Umoåliwia usuwanie dziennika skanera bez uprzedniego wydrukowania. Umoåliwia wybór pomiêdzy ograniczeniem lub nie rozmiaru wiadomoãci e-mali z zaâàcznikami. Umoåliwia wybór pomiêdzy podzieleniem lub nie tych plików, których okreãlony rozmiar w [Maks. rozmiar a] zostaâ przekroczony i wysâaniem ich jako kilka wiadomoãci . Umoåliwia wybór jêzyka, w którym zostanà wysâane informacje o dokumencie, takie jak tytuâ, data i nazwa administratora. Narzêdzia administratora Elementy Ochrona Menu Opis Umoåliwia ustawienie jako domyãlny poziom dostêpu dla funkcji, których ustawienia zostaây zmienione przez uåytkowników innych niå administrator. 5

14 6

15 1. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Moåna doâàczyæ pliki do wiadomoãci i wysâaæ je przez zâàcza takie jak LAN i Internet. Waåne Ta funkcja jest dostêpna wyâàcznie w przypadku, gdy jest zainstalowany opcjonalny zespóâ rozszerzenia funkcji. 7

16 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a W tej sekcji opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików pocztà a. Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà e- maila W tej sekcji krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików poprzez a. ZZZ508S 1. To urzàdzenie Zeskanowany plik moåna doâàczyæ do wiadomoãci i wysâaæ do serwera poczty elektronicznej. 2. Serwer SMTP Aby wysâaæ zeskanowane pliki, naleåy mieæ dostêp do serwera poczty z obsâugà protokoâu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jednak nie jest istotne, czy serwer poczty elektronicznej znajduje siê w tej samej sieci LAN co urzàdzenie. Przekazuje on wysâanà wiadomoãæ do okreãlonego odbiorcy przez sieæ LAN lub Internet. 3. Komputer uåytkownika Korzystanie z oprogramowania poczty w celu otrzymywania wiadomoãci i zaâàczników w postaci zeskanowanych plików wygenerowanych przez to urzàdzenie. 4. Serwer LDAP Korzystanie z tego serwera w celu administrowania kontami , wyszukiwania sieci i autoryzacji komputerów majàcych dostêp do urzàdzenia. Korzystanie z serwera LDAP w celu wyszukiwania odbiorców na tym urzàdzeniu. 8

17 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà W tej sekcji opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików poprzez . A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet, kabla IEEE 1394 lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). B Wprowadä w [Ustaw. systemu] niezbêdne ustawienia sieci. Po dokonaniu podâàczenia urzàdzenia do sieci za pomocà kabla Ethernet, wprowadä nastêpujàce ustawienia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci. Okreãl adres bramki IPv4. W [Protokóâ efektywny] wâàcz [IPv4]. Okreãl serwer SMTP. C Jeãli to konieczne, zmieñ ustawienia w [Ustawienia wysyâania], w obszarze [Funkcje skanera]. 1 Uwaga Aby podâàczyæ urzàdzenie do sieci za pomocà kabla IEEE 1394 lub bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b), wymagana jest karta rozszerzeñ 1394 lub karta rozszerzeñ bezprzewodowej sieci LAN. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik sieciowy. Liczba pozycji do ustawienia w [Ustaw. systemu] zaleåy od ãrodowiska sieci. Dodatkowe informacje na temat ustawieñ sieci moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat [Funkcje skanera] moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Rejestracja adresu w ksiàåce adresowej W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . Zarejestruj adresy w [Zarzàdz. ksiàåkà adresowà] w obszarze [Narzêdzia administratora] korzystajàc z [Ustaw. systemu]. Adresy moåna takåe rejestrowaæ jako grupy. Uwaga Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 9

18 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Adresy moåna takåe zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat, w jaki sposób zainstalowaæ te aplikacje, patrz Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. Ekran W tej sekcji omówiono ukâad ekranu podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Ekran gâówny ALO001S PL Jeãli odbiorców wprowadza siê rêcznie ALO002S PL 10

19 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a Jeãli wybrani odbiorcy tworzà grupê 1 ALO020S PL 1. Ikona Informuje, åe wyãwietlany jest ekran poczty 2. Pole odbiorcy Wyãwietla wybranego odbiorcê. Jeãli wybrano kilku odbiorców, po naciãniêciu przycisku {U} lub {T} zostanà oni wyãwietleni w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Aby sprawdziæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {Sprawdzanie odbiorcy}. 3. /Skanowanie do folderu / Sieciowy skaner dostarczania Naciãnij, aby przeâàczaæ pomiêdzy ekranami. Ten przycisk moåna takåe uåywaæ do przeâàczania pomiêdzy funkcjami i skanowanie do folderu podczas jednoczesnego wysyâania tego samego pliku do obydwu odbiorców za pomocà tych dwóch funkcji. 4. [Rêczne] Podczas wybierania odbiorcy poza listà zarejestrowanych, naciãnij przycisk [Rêczne], a nastêpnie wprowadä adres e- mail odbiorcy za pomocà przycisków szybkiego wybierania. 5. [Opcje] Naciãnij, aby wybraæ ustawienia skanowania i okreãliæ formaty plików do wysâania. 6. [Dod.Odb.] Aby wybraæ wielu odbiorców po rêcznym wprowadzeniu adresu , naciãnij przycisk [Dod.Odb.], a nastêpnie wprowadä adres odbiorcy. 7. [EdycOdb.] Aby zmieniæ adres juå wprowadzony, naciãnij przycisk [EdycOdb.], a nastêpnie wprowadä nowy adres [Podglàd] Naciãnij, aby sprawdziæ adresy zarejestrowane dla grupy. 11

20 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci W tej sekcji omówiono podstawowà operacjê wysyâania zeskanowanych plików pocztà . A Upewnij siê, åe zostaây usuniête wszelkie wczeãniejsze ustawienia. Jeãli wczeãniejsze ustawienia nie zostaây skasowane, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. B Jeãli wyãwietlany jest ekran sieciowego skanera dostarczania lub skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ], aby przeâàczyæ na ekran . C Poâóå oryginaây. D Wybierz odbiorcê. Teraz moåna wprowadziæ wielu odbiorców. Szczegóâowe informacje zawiera Wprowadzanie odbiorcy. E Naciãnij przycisk [Opcje], wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie wprowadä nadawcê. Szczegóâowe informacje zawiera Wprowadzanie odbiorcy. F Jeãli jest to wymagane, naciãnij przycisk [Opcje], aby okreãliæ rozdzielczoãæ i orientacjê oryginaâów. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz Róåne ustawienia skanowania. 12

21 Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci G Naciãnij przycisk {Start}. Trwa skanowanie. Naleåy nacisnàæ przycisk {q}, aby wysâaæ pliki zeskanowane przy uåyciu szyby ekspozycyjnej. Zeskanowane pliki przy uåyciu podajnika dokumentów ADF sà wysyâane natychmiast. H Jeãli nadal sà oryginaây do wysâania, umieãæ je w urzàdzeniu i naciãnij przycisk {Start}. Powtarzaj ten krok, dopóki wszystkie oryginaây nie zostanà zeskanowane. I Po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów naciãnij przycisk {q}. Trwa nadawanie. 1 Uwaga Jeãli wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców, moåna ich kolejno wprowadziæ naciskajàc przycisk {U} lub {T}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, wyãwietl go w polu odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Wpolu [Ustaw. systemu], moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie bez prowadzania [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà moåna uåyæ funkcji Potwierdzenie odbioru. jest wysyâany do nadawcy wybranego w kroku E, z powiadomieniem o przeczytaniu wiadomoãci e- mail przez odbiorcê. Aby uåyæ tej funkcji, w obszarze [Opcje] wybierz [Potwierdzenie odbioru]. Aby wâàczyæ funkcjê Potwierdzenie odbioru, naleåy ustawiæ ScanRouter oprogramowanie dostarczania na wysyâanie za pomocà SMTP. Szczegóâowe informacje na temat, w jaki sposób wybraæ to ustawienie, patrz podrêczniki dostarczane z ScanRouter oprogramowaniem dostarczajàcym. Naleåy jednak pamiêtaæ, åe jeãli aplikacja odbioru wiadomoãci nie obsâuguje standardu MDN (Message Disposition Notification), powiadomienie pocztà moåe nie zostaæ zwrócone. Aby anulowaæ skanowanie, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 14 Wybieranie odbiorcy str. 28 Wybieranie nadawcy str. 95 Róåne ustawienia skanowania 13

22 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wybieranie odbiorcy 1 W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorców poczty . Moåna okreãliæ odbiorców poczty korzystajàc z nastêpujàcych metod: Aby okreãliæ odbiorców poczty Wybierz zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybierz odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia Wprowadä rêcznie adres Wyszukaj odbiorcê na serwerze LDAP i wybierz go Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania. Szczegóâowe informacje na temat sposoby rejestrowania odbiorcy poczty za pomocà przycisku szybkiego wybierania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk szybkiego wybierania, aby zarejestrowaæ odbiorcê. ALO007S Powtarzaj tê czynnoãæ, aby dodaæ wiêcej odbiorców. 14

23 Wybieranie odbiorcy Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia. 1 Waåne Aby uåyæ tej funkcji, najpierw musisz zarejestrowaæ odbiorców korzystajàc z [Ustaw. systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Dostêpne sà cztery metody wybierania odbiorcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej: Wybór odbiorcê z listy Wedâug wprowadzonego numeru rejestracji odbiorcy Wyszukiwanie odbiorcy wedâug nazwy Wyszukiwanie odbiorcy wedâug adresu Wybieranie odbiorcy z listy Aby wybraæ odbiorcê z listy, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Wyãwietlanie listy odb.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 15

24 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà C Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê z listy, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. Powtarzaj tê czynnoãæ, aby dodaæ wiêcej odbiorców. D Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustaw. systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, na liãcie odbiorców moåe nie byæ niektórych odbiorców. Wybieranie odbiorcy przy uåyciu numeru rejestracji Wybieranie odbiorcy z adresowej ksiàåki urzàdzenia za pomocà jego numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL 16

25 Wybieranie odbiorcy B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg nr rejestracji], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 1 C Wprowadä trzycyfrowy numer przydzielony odbiorcy za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Przykâad: Aby wprowadziæ 003 Naciãnij {3}, a nastêpnie przycisk {OK}. D Naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. E Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustaw. systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 17

26 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wyszukiwanie odbiorcy wedâug nazwy 1 Aby wyszukaæ odbiorcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL B Wybierz [Szukanie wg nazwy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wprowadä pierwsze litery nazwy odbiorcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. 18

27 Wybieranie odbiorcy E Naciãnij przycisk {OK}. 1 Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Jeãli w obszarze [Ustaw. systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. Wyszukiwanie odbiorcy wedâug adresu Aby wyszukaæ odbiorcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg adresu e- maila], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wprowadä pierwsze litery adresu , a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. 19

28 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. E Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustaw. systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. 20

29 Wybieranie odbiorcy Rêczne wprowadzanie adresu W tej sekcji opisano sposób rêcznego wprowadzania adresu . A Naciãnij przycisk [Rêczne]. 1 B Wprowadä adres . C Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga W zaleånoãci od ustawionych zabezpieczeñ, opcja [Rêczne] moåe nie byæ wyãwietlana. Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. Aby zmodyfikowaæ lub zmieniæ wprowadzony adres , naciãnij przycisk [EdycOdb.]. Aby dodaæ innego odbiorcê, naciãnij przycisk [Dod.Odb.], a nastêpnie wprowadä adres . W ksiàåce adresowej urzàdzenia moåna zarejestrowaæ rêcznie wprowadzony adres . Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej. Zajrzeæ do instrukcji... str. 26 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej 21

30 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP 1 Po uzyskaniu dostêpu do serwera LDAP moåna wyszukiwaæ i wybraæ odbiorców. Waåne Aby uåyæ tej funkcji, naleåy przez sieæ poâàczyæ siê z serwerem LDAP. Ponadto w obszarze [Ustaw. systemu] naleåy zarejestrowaæ serwer i ustawiæ opcjê [Wyszukiwanie LDAP] na wartoãæ [Wâàczone]. Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL B Wybierz [Wyszukaj LDAP], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz [Wybierz serwer], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz serwer, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 22 Jeãli wymagana jest autoryzacja w celu uzyskania dostêpu do serwera, wyãwietla siê ekran autoryzacji. Wprowadä poprawnà nazwê uåytkownika oraz hasâo. Wyãwietla siê ponownie ekran wyszukiwania LDAP.

31 Wybieranie odbiorcy E Wybierz [Wyszukiwanie zaawansowane], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 1 F Okreãl warunki wyszukiwania. Skorzystaj z nastêpujàcego przykâadu przybliåonego wyszukiwania nazwy odbiorcy. Wybierz [Nazwa], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Wprowadä poczàtkowe litery nazwy odbiorcy. To czy wyszukiwanie odbywa siê wedâug nazwiska, czy imienia zaleåy od tego jak administrator skonfigurowaâ wyszukiwanie. H Naciãnij przycisk {OK}. I Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szuk. elast.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Z lewej strony okreãlonego warunku wyãwietla siê ~. Wyszukiwanie moåna uãciãliæ przez ustawienie wielu warunków wyszukiwania. J Naciãnij przycisk {Escape}. 23

32 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà K Naciãnij przycisk [Wyszukaj]. 1 Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. L Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. M Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Kryteria moåna wybraæ z nastêpujàcej listy: [Zawierajàce]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Przykâad: Aby znaleäæ ABC, wprowadä A, B lub C. [Wykluczajàce]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Przykâad: Aby znaleäæ ABC, wprowadä D. [Pierwsze zn.]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Przykâad: Aby znaleäæ ABC, wprowadä A. [Ostatnie zn.]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Przykâad: Aby znaleäæ ABC, wprowadä C. [Dokâ. pasuj.]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Przykâad: Aby znaleäæ ABC, wprowadä ABC. [Szuk. elast.]: wyszukanie przybliåone (dziaâanie funkcji wyszukania przybliåonego zaleåy od systemu obsâugiwanego przez serwer LDAP). 24

33 Wybieranie odbiorcy Jeãli zwracany przez serwer LDAP adres jest zbyt dâugi, nie jest moåliwe wybranie go jako adresu odbiorcy. Szczegóâowe informacje na temat liczby znaków do umieszczenia, patrz . Moåliwa jest rejestracja wiêcej niå jednego adresu dla odbiorcy. Jednak, jako wynik wyszukiwania wyãwietlany jest tylko jeden adres e- mail w przypadku kaådego odbiorcy. Który adres zostanie wyãwietlany, zaleåy to od serwera LDAP. Zwykle jest to adres zarejestrowany jako pierwszy. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str Sprawdzanie wybranych odbiorców W tej sekcji opisano sposób sprawdzania wybranych odbiorców. Dostêpne sà dwie metody sprawdzania odbiorców: Sprawdzanie w polu odbiorcy Pola odbiorcy moåna uåyæ do sprawdzania wybranego odbiorcy. Jeãli wybrano kilku odbiorców, po naciãniêciu przycisku {U} lub {T} zostanà oni wyãwietleni w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Sprawdzanie za pomocà panela operacyjnego Aby sprawdziæ wybranych odbiorców, naciãnij przycisk {Sprawdzanie odbiorcy}. 25

34 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej W tej sekcji opisano sposób rejestracji rêcznie wprowadzonego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Moåna takåe zarejestrowaæ odbiorcê wybranego na serwerze LDAP w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk {Sprawdzanie odbiorcy}. ALO008S PL B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ odbiorcê do zarejestrowania, a nastêpnie naciãnij przycisk [Zarej.]. C Wprowadä nazwê, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Naciãnij przycisk [Odb.] i [Nr rej.], aby wybraæ informacje rejestracji. Po dokonaniu wszystkich ustawieñ, naciãnij przycisk {OK}. Szczegóâowe informacje na temat okreãlania informacji rejestracji, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 26

35 Wybieranie odbiorcy E Naciãnij przycisk {Escape}. 1 Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Zarej.] moåe nie byæ wyãwietlana. W takim wypadku nie moåna ukoñczyæ rejestracji. 27

36 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wybieranie nadawcy 1 W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê poczty . Aby wysâaæ wiadomoãci , naleåy wybraæ nazwê nadawcy. Nadawcê wiadomoãci moåna wybraæ dowolnà z nastêpujàcych metod: Wybierz zarejestrowanego nadawcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybierz nadawcê z listy ksiàåki adresowej urzàdzenia Wprowadä numer rejestracji nadawcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej urzàdzenia Wyszukaj nadawcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia Wyszukaj nadawcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia Uwaga Najpierw zarejestruj nadawców w obszarze [Ustaw. systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wpolu [Ustaw. systemu], moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie wiadomoãci bez prowadzania åadnych danych dla [Nazwa nadawcy]. W zaleånoãci od ustawionych zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Jeãli zostaâ ustawiony kod zabezpieczajàcy, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod zabezpieczajàcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Jeãli wprowadzony kod zabezpieczajàcy jest poprawny, zostanie wyãwietlona nazwa nadawcy 28

37 Wybieranie nadawcy Wybieranie zarejestrowanego nadawcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ zarejestrowanego nadawcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania. Szczegóâowe informacje na temat sposobu rejestrowania nadawcy poczty za pomocà przycisku szybkiego wybierania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk szybkiego wybierania, aby zarejestrowaæ nadawcê. ALO007S D Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. 29

38 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wybieranie nadawcy z listy 1 W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê z listy ksiàåki adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Wyãwietlanie listy odb.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 30

39 Wybieranie nadawcy E Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ nadawcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. Aby anulowaæ wybranego nadawcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego nadawcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. F Naciãnij przycisk {OK}. G Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê za pomocà wprowadzenia jego numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk [Opcje]. B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 31

40 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. 1 ALO010S PL D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg nr rejestracji], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wprowadä trzycyfrowy numer przydzielony nadawcy za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Przykâad: Aby wprowadziæ 001 Naciãnij {1}, a nastêpnie przycisk {OK}. F Naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. G Naciãnij przycisk {OK}. 32

41 Wybieranie nadawcy H Naciãnij przycisk {OK}. 1 Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Wyszukiwanie nadawcy wedâug nazwy W tej sekcji opisano jak wyszukaæ nadawcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL D Wybierz [Szukanie wg nazwy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 33

42 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Wprowadä pierwsze litery nazwy nadawcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. 1 Zostanà wyãwietleni nadawcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. F Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ nadawcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. G Naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. 34

43 Wybieranie nadawcy Wyszukiwanie nadawcy wedâug adresu W tej sekcji opisano jak wyszukaæ nadawcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ALO010S PL D Wybierz [Szukanie wg adresu a], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wprowadä pierwsze litery adresu nadawcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. 35

44 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà F Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 G Naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. 36

45 Sprawdzanie rezultatów wysyâania wiadomoãci Sprawdzanie rezultatów wysyâania wiadomoãci W tej sekcji opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ stan nadawanych plików. Naciãnij przycisk {Informacje o zadaniu}, aby wyãwietliæ stan wysyâanych plików. Z tego ekranu naleåy korzystaæ, aby sprawdziæ pocztê , skanowanie do folderu i rezultaty dostarczania. 1 Stan nadawanych plików ALO012S PL 1. Data / Godzina Wyãwietla datê i godzinê wysâania åàdania nadania lub datê i godzinê potwierdzenia o treãci VGotowe, VBâàd lub VAnulowano. 2. Odbiorca Wyãwietlona zostanie (wraz z ikonà) uåyta w danym przypadku funkcja wysyâania (funkcja , skanowanie do folderu lub dostarczanie). Jeãli wybrano kilku odbiorców, to wyãwietlony zostanie pierwszy wybrany odbiorca. 3. Liczba zeskanowanych stron Wyãwietla liczbê zeskanowanych stron. 4. Status Wyãwietlany jest jeden ze stanów nadawania: VGotowe, VWysyâanie, VOczekiwanie, VBâàd lub VAnulowano. 5. [Drukuj] Naciãnij, aby wydrukowaæ rezultaty nadawania. Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, niektóre rezultaty nadawania mogà nie byæ wyãwietlane na ekranie Stan wysyâanych plików. 37

46 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 38

47 2. Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Za pomocà funkcji Skanowanie do folderu moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci, folderów serwera FTP lub folderów NetWare. Waåne Ta funkcja jest dostêpna wyâàcznie w przypadku, gdy jest zainstalowany opcjonalny zespóâ rozszerzenia funkcji. 39

48 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu 2 W tej sekcji opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików za pomocà funkcji Skanowanie do folderu. Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu W tej sekcji krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu ZZZ509S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do wspólnych folderów w sieci, naleåy uåyæ protokoâu SMB. 2. Komputer z udostêpnionym folderem Aby uåyæ tej funkcji, konieczne jest uprzednie utworzenie udostêpnionego folderu. Moåesz wybraæ udostêpniony folder, aby zapisaæ zeskanowane pliki. 3. Komputer uåytkownika Moåesz takåe wyszukiwaæ zeskanowane pliki zapisane w udostêpnionym folderze korzystajàc z komputera uåytkownika. 40

49 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP 2 ZZZ510S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do folderów serwera FTP. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów serwera FTP, naleåy uåyæ protokoâu FTP. 2. Serwer FTP Serwer FTP udostêpnia usâugi nadawania plików miêdzy komputerami naleåàcymi do jednej sieci. Nadane pliki sà przechowywane na tym serwerze. Jest istotne, aby serwer FTP znajdowaâ siê w tej samej sieci LAN/WAN co komputer. Nie jest moåliwy dostêp do serwera FTP przez serwer proxy. 3. Komputer uåytkownika Moåesz wyszukiwaæ zeskanowane pliki zapisane na serwerze FTP, korzystajàc z komputera uåytkownika. Na komputerze wymagany jest program uåytkowy FTP, aby poâàczyæ go zserwerem FTP. 41

50 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare 2 ZZZ511S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do folderów na serwerze NetWare. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów NetWare, naleåy uåyæ protokoâu NCP. 2. Serwer NetWare Tego serwera moåna uåywaæ do udostêpniania plików w sieci za pomocà systemu NetWare. Aby wysâaæ dane obrazu do serwera, obrazy moåna przechowywaæ na serwerze. 3. Komputer uåytkownika Aby pobraæ obrazy, komputer musi obsâugiwaæ klienta NetWare i byæ zalogowany do serwera. Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu W tej sekcji opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików za pomocà funkcji Skanowanie do folderu. Waåne Pliki moåna wysâaæ do udostêpnionych katalogów na komputerach uåytkowników. Pliki moåna takåe wysâaæ na serwery FTP, jeãli znajduje siê on w sieci. Pliki moåna takåe wysâaæ na serwery NetWare, jeãli znajdujà siê one w sieci. A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet, kabla IEEE 1394 lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). 42

51 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu B Wprowadä w [Ustaw. systemu] niezbêdne ustawienia sieci. Po dokonaniu podâàczenia urzàdzenia do sieci za pomocà kabla Ethernet, wprowadä nastêpujàce ustawienia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci. Okreãl adres bramki IPv4. W [Protokóâ efektywny] wâàcz [IPv4]. Aby wysâaæ pliki do udostêpnionych folderów, wâàcz opcjê [SMB] w menu [Protokóâ efektywny]. Aby wysâaæ pliki do folderów NetWare, wâàcz opcjê [NetWare] wmenu [Protokóâ efektywny]. C Jeãli to konieczne, zmieñ ustawienia w [Ustawienia wysyâania], w obszarze [Funkcje skanera]. 2 Uwaga Aby podâàczyæ urzàdzenie do sieci za pomocà kabla IEEE 1394 lub bezprzewodowej sieci LAN (IEEE B), wymagana jest karta rozszerzeñ 1394 lub karta rozszerzeñ bezprzewodowej sieci LAN. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik sieciowy. Liczba pozycji do ustawienia w [Ustaw. systemu] zaleåy od ãrodowiska sieci. Dodatkowe informacje na temat ustawieñ sieci moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat [Funkcje skanera] moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Wysyâanie plików przy uåyciu protokoâu SMB jest moåliwe tylko w ãrodowisku NetBIOS opartym na TCP/IP. Wysyâanie plików przy uåyciu protokoâu SMB nie jest dostêpne w ãrodowisku NetBEUI. Nawet jeãli ustawienia okreãlone za pomocà panelu operacyjnego, programu Web Image Monitor, aplikacji Telnet lub inne metody nie pozwalajà na korzystanie z protokoâu SMB i FTP, wysyâanie plików za pomocà funkcji Skanowanie do folderu nadal jest moåliwe. 43

52 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Rejestracja folderów docelowych w ksiàåce adresowej 2 W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy folderów docelowych. Zarejestruj adresy folderów w [Zarzàdz. ksiàåkà adresowà] w obszarze [Narzêdzia administratora] korzystajàc z [Ustaw. systemu]. Adresy moåna takåe rejestrowaæ jako grupy. Uwaga Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów folderu docelowego w ksiàåce adresowej, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Pozycje moåna zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat, w jaki sposób zainstalowaæ te aplikacje, patrz Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestracji adresów, patrz system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. Ekran skanowania do folderu W tej sekcji omówiono ukâad ekranu podczas wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu. Ekran gâówny ALO003S PL 44

53 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu Jeãli odbiorców wprowadza siê rêcznie ALO004S PL 2 Jeãli wybrani odbiorcy tworzà grupê ALO021S PL 1. Ikona skanowania do folderu Informuje, åe wyãwietlany jest ekran funkcji skanowania do folderu. 2. Pole odbiorcy Wyãwietla wybranego odbiorcê. Jeãli wybrano kilku odbiorców, po naciãniêciu przycisku {U} lub {T} zostanà oni wyãwietleni w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Aby sprawdziæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {Sprawdzanie odbiorcy}. 3. /Skanowanie do folderu / Sieciowy skaner dostarczania Naciãnij, aby przeâàczaæ pomiêdzy ekranami. Tego przycisku moåna takåe uåywaæ do przeâàczania pomiêdzy funkcjami i skanowanie do folderu odbiorcy podczas jednoczesnego wysyâania tego samego pliku do obydwu odbiorców za pomocà tych dwóch funkcji. 4. [Odb.:] Podczas wybierania odbiorcy poza listà zarejestrowanych, naciãnij przycisk [Odb.:], a nastêpnie wprowadä ãcieåkê miejsca przeznaczenia za pomocà przycisków szybkiego wybierania. 5. [Opcje] Naciãnij, aby wybraæ ustawienia skanowania i okreãliæ formaty plików do wysâania. 6. [Dod.Odb.] Naciãnij, aby dodaæ rêcznie wprowadzonà ãcieåkê do folderu jako miejsce przeznaczenia. 7. [EdycOdb.] Naciãnij, aby zmodyfikowaæ lub zmieniæ rêcznie wprowadzonà ãcieåkê do folderu. 8. [Podglàd] Naciãnij, aby sprawdziæ odbiorców zarejestrowanych dla grupy. 45

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2000 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiarka Serwer dokumentów Dodatek Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego podrêcznika i zachowanie go do ponownego

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo