Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowo korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zanajdujàcymi siê w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik ten powinien byæ przechowywany w poblizu urzàdzenia, na wypadek gdyby zaistniaâa potrzeba skorzystania z niego. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje jednostek miary. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja metryczna. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej, moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Podrêczniki sà dostarczane na róånych noãnikach. Wersje drukowane i elektroniczne podrêczników majà jednakowà treãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju podrêczniki mogà byæ dostêpne takåe w wersji html. Aby wyãwietliæ te podrêczniki, wymagane jest zainstalowanie przeglàdarki internetowej. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê oprogramowania z doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe instrukcje dotyczàce sposobu podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, pojemników z tonerem i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji ochrony, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. Informacje dotyczàce umieszczania oryginaâów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. i

4 Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki do programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite - Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik programu Auto Document Link Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Podrêcznik Dodatek UNIX, moåna znaleäæ na naszej stronie internetowej lub naleåy o niego spytaæ autoryzownego przedstawiciela handlowego. Podrêczniki Dodatek PostScript3 i Dodatek UNIX zawierajà opisy funkcji i ustawienia, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzadzeniu. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz...2 Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków...3 Menu Funkcje drukarki...4 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...8 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego...11 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego...12 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego...14 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego Przygotowanie urzàdzenia Potwierdzanie metody poâàczenia...17 Poâàczenie sieciowe...17 Poâàczenie lokalne...20 Instalowanie sterownika drukarki...21 Szybka instalacja...21 Instalowanie sterownika drukarki dla wybranego portu...22 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows...33 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej...35 Wysuw stron...37 Strona tytuâowa (Banner page)...37 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...37 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB...38 Windows Me - USB...38 Windows USB...40 Windows XP, Windows Server USB...41 Drukowanie przez port równolegây...43 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...45 Obsâugiwane profile...45 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...45 Konfigurowanie ustawieñ trybu ochrony...47 Drukowanie w trybie trybie ochrony...47 Konfigurowanie wyposaåenia opcjonalnego drukarki...48 Warunki komunikacji dwukierunkowej...48 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...49 Instalowanie programu Font Manager Korzystanie z programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub iii

6 2. Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...53 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...53 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...54 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...56 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...58 RPCS - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...61 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...61 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...63 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...65 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF...69 Metoda drukowania...69 Uåywanie DeskTopBinder Lite...69 Korzystanie z poleceñ...73 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania...74 Uåywanie [Ochrona danych przed kopiowaniem]...75 Uåywanie [Typ maski:]...77 Waåna uwaga...78 Wysuw stron...79 Drukowanie z wybranej kasety...79 Anulowanie zadania wydruku...80 Anulowanie zadania wydruku...82 Anulowanie zadania drukowania za pomocà panelu operacyjnego...82 Windows - anulowanie zadania drukowania za pomocà komputera...83 Sprawdzanie dziennika bâêdów...84 Sortowanie Funkcje i ustawienia urzàdzenia Urzàdzenie w wersji podstawowej...87 Funkcje...87 Interfejs...87 Lista konfigurowalnych pozycji...88 Web Image Monitor...88 telnet...92 Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript Zaâàcznik Dane techniczne...93 Wyposaåenie opcjonalne...94 INDEKS iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa podrêcznika Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa podrêcznika Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zacinania siê papieru, uszkodzenia oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak poprawiaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcach sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

8 Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki. ASC009S PL 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Pokazuje aktualny stan urzàdzenia, na przykâad Gotowa, Offline i Drukowanie [ResetZad] Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne zadanie drukowania. Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline i wybrany jest tryb Hex Dump, naciãniêcie tego przycisku spowoduje anulowanie trybu Hex Dump. 3. [Menu] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ menu z nastêpujàcymi opcjami: [Wyãwietl dziennik bâêdów] Wyãwietla dzienniki bâêdów zadañ drukowania wysâanych z komputera. Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie ekran kopiarki. Jest to ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 2

9 Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków W tej sekcji objaãniono sposób odczytywania informacji z wyãwietlacza oraz korzystania z przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym. ASC004S PL 1. Przyciski przewijania Naciãnij odpowiedni przycisk, aby przesunàæ kursor o jeden krok w danym kierunku. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê symbol {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania w tym samym kierunku. 2. Przycisk {OK} Naciãnij ten przycisk, aby ustawiæ wybrany element lub wprowadziæ wartoãæ liczbowà. 3. Przycisk {Escape} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ operacjê lub powróciæ do poprzedniego ekranu. 4. Przyciski wyboru Odpowiadajà funkcjom w dolnym wierszu wyãwietlacza. Przykâad: Gdy na ekranie podstawowym, w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij przycisk [ResetZad], naciãnij lewy przycisk wyboru. Domyãlnym ekranem wyãwietlanym po wâàczeniu urzàdzenia jest ekran drukarki. Ustawienie to moåna zmieniæ w menu [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3

10 Menu Funkcje drukarki Poniåej objaãniono ustawienia i przeznaczenie funkcji drukarki. Ekran funkcje drukarki pojawia siê po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wiêcej informacji na ten temat zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Lista/Wydruk testowy Menu Powielone listy Strona konfiguracyjna Dziennik bâêdów Lista menu Str.konfig.PLC/str.czcion. Strona konfig. PS/czcionek Str. konfig. PDF/czcionek Hex Dump Opis Moåna wydrukowaæ stronê konfiguracyjnà i dziennik bâêdów. Moåna wydrukowaæ aktualne wartoãci konfiguracji urzàdzenia. Moåna wydrukowaæ dziennik bâêdów wystêpujàcych podczas drukowania. Moåna wydrukowaæ Listê menu, ilustrujàcà menu funkcji urzàdzenia. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PCL. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PostScript. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PDF. To menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy zainstalowany jest opcjonalny moduâ PostScript 3. Moåna drukowaæ w trybie Hex Dump. Konserwacja Ochrona menu Menu Blok.druku listy/str.test. Opis Funkcja ta pozwala na ochronê menu przed przypadkowymi zmianami. Zmiana ustawieñ menu przy zastosowaniu normalnej procedury nie jest moåliwa, dopóki nie zostanà wykonane niezbêdne operacje. W ãrodowisku sieciowym tylko administratorzy mogà wprowadzaæ zmiany w ustawieniach dotyczàcych menu. Moåna zablokowaæ menu [Lista/strony testowe]. 4

11 System Menu Raport bâêdów druku Automatyczna kontynuacja Przepeânienie pamiêci Wykorzystanie pamiêci Dupleks Kopie Drukowanie pustych stron Wygâadzanie krawêdzi Opis Moåna wydrukowaæ raport o bâêdzie w przypadku wystàpienia bâêdu drukarki lub bâêdu pamiêci. Pozwala wâàczyæ funkcjê Automatyczna kontynuacja. Gdy funkcja ta jest wâàczona, drukowanie jest kontynuowane po wystàpieniu bâêdu w systemie. Wâàcza drukowanie raportu o bâêdzie przepeânienia pamiêci. Moåna wybraæ wielkoãæ pamiêci, jaka zostanie uåyta po wybraniu opcji Priorytet czcionki lub Priorytet ramki, odpowiednio do rozmiaru papieru lub rozdzielczoãci. Moåna wâàczyæ funkcjê drukowania po obu stronach kaådej kartki. Moåna podaæ liczbê zestawów wydruków. Ustawienie to jest wyâàczone, jeãli liczba drukowanych stron zostaâa okreãlona w sterowniku drukarki lub w innym poleceniu. Moåna zdecydowaæ, czy strony puste majà byæ drukowane. Ustaw, aby wâàczyæ wygâadzanie krawêdzi. Wâàczone (domyãlnie) Wyâàczone Jeãli funkcja Oszczêdzanie tonera jest ustawiona na wartoãæ Wâàczone, polecenie Wygâadzanie krawêdzi zostaje zignorowane, nawet w przypadku ustawienia na wartoãæ Wâàczone. Oszczêdzanie tonera Jêzyk drukarki Zamienne rozmiary pap. Rozmiar strony Ustawienia nagâówka Priorytet tacy rêcznej Druk od brzegu do brzegu Ustaw, aby wâàczyæ funkcjê Oszczêdzanie tonera. Wâàczone (domyãlnie) Wyâàczone Istnieje moåliwoãæ okreãlenia jêzyka drukarki. Moåna wâàczyæ funkcjê automatycznego zastêpowania rozmiaru papieru (A4 LT). Moåna wybraæ domyãlny rozmiar papieru. Moåliwe jest obracanie obrazów oryginaâu podczas drukowania. Podczas drukowania obrazy oryginaâu sà zawsze obracane o 180 stopni. Z tego wzglêdu wydruk moåe wyglàdaæ niezgodnie z oczekiwaniami w przypadku drukowania na papierze z nadrukiem lub z nagâówkiem listowym, który wymaga okreãlenia orientacji. Za pomocà tej funkcji moåna dokâadnie okreãliæ obrót obrazu. Moåna wybraæ, która z dwóch opcji (Drukarka) Sterownik / Polecenie lub Ustawienia urzàdzenia, ma priorytet w okreãlaniu rozmiaru papieru na tacy rêcznej. Moåna zdecydowaæ, czy drukowaæ caây arkusz. 5

12 Menu Domyãlny jêzyk drukarki Przeâàczanie kaset Dysk RAM Opis Moåna okreãliæ domyãlny jêzyk drukarki, jeãli urzàdzenie nie rozpoznaâo jêzyka drukarki automatycznie. Moåna ustawiæ przeâàczanie kaset na papier. Moåna zmieniæ ustawienia dysku RAM. Interfejs hosta Menu Bufor wejãcia/wyjãcia Limit czasu wej/wyj: Opis Moåna ustawiæ rozmiar bufora wejãcia/wyjãcia. Normalnie nie ma koniecznoãci zmieniania tego ustawienia. Moåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. Jeãli w czasie realizacji zadania drukowania czêsto przychodzà dane z innego portu, dâugoãæ tego przedziaâu czasowego naleåy zwiêkszyæ. Menu PCL Menu Orientacja Liczba linii na stronie Äródâo czcionek Numer czcionki Rozmiar punktu Skok czcionki Zestaw symboli Czcionka Courier Rozszerzona szer. A4 Dodaj CR do LF Rozdzielczoãæ Opis Moåna ustawiæ orientacjê strony. Moåna ustawiæ liczbê wierszy na stronie. Moåna ustawiæ lokalizacjê czcionki domyãlnej. Moåna ustawiæ identyfikator czcionki domyãlnej, która bêdzie uåywana. Moåna ustawiæ rozmiar punktu, jaki bêdzie stosowany dla wybranej czcionki. Moåna ustawiæ liczbê znaków na cal w przypadku drukowania przy uåyciu wybranej czcionki. Moåna okreãliæ zestaw znaków drukowanych przy uåyciu wybranej czcionki. Dostêpne sà nastêpujàce moåliwoãci. Moåna wybraæ czcionkê typu Courier. Moåna rozszerzyæ obszar drukowania w przypadku drukowania na arkuszach A4 przy uåyciu sterownika PCL. Po wâàczeniu tej funkcji do kaådego znaku wysuwu wiersza bêdzie dodawany znak powrotu karetki: CR=CR, LF=CR LF, FF=CR FF. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. 6

13 Menu PS (opcjonalne) Menu Format danych Rozdzielczoãæ Opis Moåna wybraæ format danych. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. Menu PDF (opcjonalne) Menu Zmieñ hasâo PDF Hasâo grupy PDF Rozdzielczoãæ Opis Moåna ustawiæ hasâo dla pliku PDF za pomocà funkcji Bezpoãredni druk PDF. Moåna ustawiæ hasâo dla grupy zdefiniowane juå w programie DeskTopBinder Lite. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. W zaleånoãci od zainstalowanych moduâów opcjonalnych lub wybranego jêzyka drukarki pewne opcje mogà byæ niewyãwietlane. W zaleånoãci od ustawieñ ochrony pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Zajrzeæ do instrukcji... Wiêcej informacji na ten temat zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych zawiera Poradnik kopiowania i Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 7

14 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat rozmiaru papieru i typów papieru, zawiera podrêcznik Informacje o urzàdzeniu. Waåne Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Druk dwustronny Automatyczny wybór kasety Automatyczne przeâàczanie kaset Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukowania oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierze o szczególnych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takim jak koperty i papier z nagâówkami, orientacjê podawania papieru naleåy obróciæ o 180 stopni. Sprawdä, czy w przypadku drukowania danych z komputera ustawiono rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Ustawienie rozmiaru papieru za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed tym ustawieniem z panelu operacyjnego. Przy uåyciu tacy rêcznej nie moåna drukowaæ na papierze o gramaturze wiêkszej niå 157 g/m 2 (maks.). A Otwórz tacê rêcznà. ARL009S 8

15 B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru, a nastêpnie ostroånie wsuñ papier na tacê rêcznà, stronà do zadrukowania skierowanà do doâu. ABW020S1 1. Przedâuåenie tacy rêcznej 2. Prowadnice papieru Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 11 L. Jeãli prowadnice bêdà rozstawione zbyt szeroko, wydruki mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru. Delikatnie wsuñ papier, aå do napotkania oporu. Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. W przypadku ustawienia folii OHP sprawdä, czy przednia i tylna strona folii jest odpowiednio umieszczona. C Dociãnij däwigniê zwalniajàcà prowadnice papieru. ASP003S 9

16 D Ustaw rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki lub panelu operacyjnego. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowo: mm (3,55-8,5 cala) Poziomo: mm (5,48-23,6 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. Podczas âadowania folii lub grubego papieru na tacê rêcznà ustawiaj rozmiar papieru za pomocà panelu operacyjnego lub sterownika drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat ustawiania rozmiaru papieru, zobacz str. 11 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego. Wiêcej informacji na temat umieszczania papieru w standardowej kasecie zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru o niestandardowym rozmiarze zobacz str. 12 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na folii lub grubym papierze (ponad 90,2 g/m 2 ). Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 14 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na kopertach. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 10

17 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego W tej procedurze opisano sposób ustawiania rozmiaru papieru na tacy rêcznej za pomocà panelu operacyjnego. Jeãli do ustawienia rozmiaru papieru wybrano sterownik drukarki, procedura ta nie jest konieczna. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz pozycjê [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wybierz rozmiar papieru za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. 11

18 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ konfigurowanych za pomocà sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Wybierz typ papieru podczas drukowania na folii lub grubym papierze. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 14 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na kopertach. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego Poniåsze procedury nie sà wymagane, jeãli do skonfigurowania ustawieñ wybrano sterownik drukarki. W tym przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Waåne Konfigurowanie ustawieñ rozmiaru niestandardowego za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed takimi ustawieniami wykonanymi za pomocà panelu operacyjnego urzàdzenia. W przypadku gdy sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawieñ naleåy dokonaæ za pomocà panelu operacyjnego. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 12

19 D Wybierz pozycjê [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wybierz pozycjê [Rozm.niest.] za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}. Dopuszczalny rozmiar: mm (5,48-23,7 cala) G Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä pionowy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}. Dostêpny rozmiar: mm (3,55-8,5 cala) H Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. Jeãli nie jest uåywany sterownik drukarki, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia maszyny] wpolu [Priorytet tacy rêcznej] ustawieñ [System] wmenu [Funkcje drukarki] (patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych). Rozmiar papieru naleåy ustawiæ za pomocà panelu operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. 13

20 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego Poniåsze procedury nie sà wymagane, jeãli do skonfigurowania ustawieñ wybrano sterownik drukarki. W tym przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Waåne Konfigurowanie ustawieñ rozmiaru papieru za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed takimi ustawieniami wykonanymi za pomocà panelu operacyjnego urzàdzenia. W przypadku gdy sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawieñ naleåy dokonaæ za pomocà panelu operacyjnego. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz pozycjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 14

21 E Wybierz typ papieru z menu za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na grubym papierze lub folii naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Szczegóâowe informacje na temat drukowania na kopertach, patrz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 15

22 E Wybierz opcjê [Papier gruby] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Wybierz [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Wybierz rozmiar koperty pomiêdzy [C6envL], [C5envL] lub [DLenvL], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. H Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. 16

23 1. Przygotowanie urzàdzenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie. Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu przyâàczenia drukarki. Poâàczenie sieciowe Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania Windows lub drukarki sieciowej. Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem interfejsu Ethernet i IEEE b. Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows i zastosowanej metody poâàczenia. SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego Standard TCP/IP Standard TCP/IP Server 2003 ZZZ035S PL Windows 95/98 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Windows Me Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client 17

24 Przygotowanie urzàdzenia Windows Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows XP Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows Server 2003 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows NT 4.0 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z opisem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for Client przedstawiono na str. 22 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 29 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 30 Korzystanie zportu LPR. 18

25 Potwierdzanie metody poâàczenia Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub drukarki zdalnej NetWare. Windows 2000/XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Serwer druku NetWare Serwer druku NetWare Serwer plików 1 Server 2003 ZZZ036S PL W ãrodowisku IPv6 nie moåna uåywaæ serwerów Netware. Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu drukarki sieciowej. Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 33 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows. Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej przedstawiono na str. 35 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej. 19

26 Przygotowanie urzàdzenia Poâàczenie lokalne 1 Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, USB lub Bluetooth. Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenia równolegâe Windows 98: Poâàczenia równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia przez port USB i port równolegây Windows 2000: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows XP: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenia równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu poâàczenia. Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 38 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na str. 43 Drukowanie przez port równolegây. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na str. 45 Drukowanie przez interfejs Bluetooth. 20

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

HP DeskJet 1220C Professional Series

HP DeskJet 1220C Professional Series HP DeskJet 1220C Professional Series Oświadczenia prawne HP ColorSmart II, HP PhotoREt III oraz HP ZoomSmart Scaling Technology są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. Microsoft jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

AR-203E. Instrukcja obsługi Online. Start

AR-203E. Instrukcja obsługi Online. Start AR-203E Instrukcja obsługi Online Start Spis treści 1 Jak korzystaæ z instrukcji Online Jak korzystać z instrukcji "Online" 1 2 Drukowanie Opis drukowania 2 Drukowanie podstawowe 3 Otwieranie sterownika

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE

BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE MX-M450U/N MX-M350U/N Modele serii U: Cyfrowe kopiarki/drukarki laserowe Modele serii N: Cyfrowe systemy wielofunkcyjne BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DRUKUJ KOPIUJ

Bardziej szczegółowo