Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowo korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zanajdujàcymi siê w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik ten powinien byæ przechowywany w poblizu urzàdzenia, na wypadek gdyby zaistniaâa potrzeba skorzystania z niego. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje jednostek miary. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja metryczna. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej, moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Podrêczniki sà dostarczane na róånych noãnikach. Wersje drukowane i elektroniczne podrêczników majà jednakowà treãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju podrêczniki mogà byæ dostêpne takåe w wersji html. Aby wyãwietliæ te podrêczniki, wymagane jest zainstalowanie przeglàdarki internetowej. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê oprogramowania z doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe instrukcje dotyczàce sposobu podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, pojemników z tonerem i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji ochrony, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. Informacje dotyczàce umieszczania oryginaâów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. i

4 Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki do programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite - Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik programu Auto Document Link Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Podrêcznik Dodatek UNIX, moåna znaleäæ na naszej stronie internetowej lub naleåy o niego spytaæ autoryzownego przedstawiciela handlowego. Podrêczniki Dodatek PostScript3 i Dodatek UNIX zawierajà opisy funkcji i ustawienia, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzadzeniu. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz...2 Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków...3 Menu Funkcje drukarki...4 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...8 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego...11 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego...12 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego...14 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego Przygotowanie urzàdzenia Potwierdzanie metody poâàczenia...17 Poâàczenie sieciowe...17 Poâàczenie lokalne...20 Instalowanie sterownika drukarki...21 Szybka instalacja...21 Instalowanie sterownika drukarki dla wybranego portu...22 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows...33 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej...35 Wysuw stron...37 Strona tytuâowa (Banner page)...37 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...37 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB...38 Windows Me - USB...38 Windows USB...40 Windows XP, Windows Server USB...41 Drukowanie przez port równolegây...43 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...45 Obsâugiwane profile...45 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...45 Konfigurowanie ustawieñ trybu ochrony...47 Drukowanie w trybie trybie ochrony...47 Konfigurowanie wyposaåenia opcjonalnego drukarki...48 Warunki komunikacji dwukierunkowej...48 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...49 Instalowanie programu Font Manager Korzystanie z programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub iii

6 2. Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...53 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...53 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...54 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...56 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...58 RPCS - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...61 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...61 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...63 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...65 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF...69 Metoda drukowania...69 Uåywanie DeskTopBinder Lite...69 Korzystanie z poleceñ...73 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania...74 Uåywanie [Ochrona danych przed kopiowaniem]...75 Uåywanie [Typ maski:]...77 Waåna uwaga...78 Wysuw stron...79 Drukowanie z wybranej kasety...79 Anulowanie zadania wydruku...80 Anulowanie zadania wydruku...82 Anulowanie zadania drukowania za pomocà panelu operacyjnego...82 Windows - anulowanie zadania drukowania za pomocà komputera...83 Sprawdzanie dziennika bâêdów...84 Sortowanie Funkcje i ustawienia urzàdzenia Urzàdzenie w wersji podstawowej...87 Funkcje...87 Interfejs...87 Lista konfigurowalnych pozycji...88 Web Image Monitor...88 telnet...92 Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript Zaâàcznik Dane techniczne...93 Wyposaåenie opcjonalne...94 INDEKS iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa podrêcznika Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa podrêcznika Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zacinania siê papieru, uszkodzenia oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak poprawiaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcach sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

8 Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki. ASC009S PL 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Pokazuje aktualny stan urzàdzenia, na przykâad Gotowa, Offline i Drukowanie [ResetZad] Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne zadanie drukowania. Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline i wybrany jest tryb Hex Dump, naciãniêcie tego przycisku spowoduje anulowanie trybu Hex Dump. 3. [Menu] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ menu z nastêpujàcymi opcjami: [Wyãwietl dziennik bâêdów] Wyãwietla dzienniki bâêdów zadañ drukowania wysâanych z komputera. Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie ekran kopiarki. Jest to ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 2

9 Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków W tej sekcji objaãniono sposób odczytywania informacji z wyãwietlacza oraz korzystania z przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym. ASC004S PL 1. Przyciski przewijania Naciãnij odpowiedni przycisk, aby przesunàæ kursor o jeden krok w danym kierunku. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê symbol {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania w tym samym kierunku. 2. Przycisk {OK} Naciãnij ten przycisk, aby ustawiæ wybrany element lub wprowadziæ wartoãæ liczbowà. 3. Przycisk {Escape} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ operacjê lub powróciæ do poprzedniego ekranu. 4. Przyciski wyboru Odpowiadajà funkcjom w dolnym wierszu wyãwietlacza. Przykâad: Gdy na ekranie podstawowym, w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij przycisk [ResetZad], naciãnij lewy przycisk wyboru. Domyãlnym ekranem wyãwietlanym po wâàczeniu urzàdzenia jest ekran drukarki. Ustawienie to moåna zmieniæ w menu [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3

10 Menu Funkcje drukarki Poniåej objaãniono ustawienia i przeznaczenie funkcji drukarki. Ekran funkcje drukarki pojawia siê po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wiêcej informacji na ten temat zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Lista/Wydruk testowy Menu Powielone listy Strona konfiguracyjna Dziennik bâêdów Lista menu Str.konfig.PLC/str.czcion. Strona konfig. PS/czcionek Str. konfig. PDF/czcionek Hex Dump Opis Moåna wydrukowaæ stronê konfiguracyjnà i dziennik bâêdów. Moåna wydrukowaæ aktualne wartoãci konfiguracji urzàdzenia. Moåna wydrukowaæ dziennik bâêdów wystêpujàcych podczas drukowania. Moåna wydrukowaæ Listê menu, ilustrujàcà menu funkcji urzàdzenia. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PCL. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PostScript. Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê zainstalowanych czcionek PDF. To menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy zainstalowany jest opcjonalny moduâ PostScript 3. Moåna drukowaæ w trybie Hex Dump. Konserwacja Ochrona menu Menu Blok.druku listy/str.test. Opis Funkcja ta pozwala na ochronê menu przed przypadkowymi zmianami. Zmiana ustawieñ menu przy zastosowaniu normalnej procedury nie jest moåliwa, dopóki nie zostanà wykonane niezbêdne operacje. W ãrodowisku sieciowym tylko administratorzy mogà wprowadzaæ zmiany w ustawieniach dotyczàcych menu. Moåna zablokowaæ menu [Lista/strony testowe]. 4

11 System Menu Raport bâêdów druku Automatyczna kontynuacja Przepeânienie pamiêci Wykorzystanie pamiêci Dupleks Kopie Drukowanie pustych stron Wygâadzanie krawêdzi Opis Moåna wydrukowaæ raport o bâêdzie w przypadku wystàpienia bâêdu drukarki lub bâêdu pamiêci. Pozwala wâàczyæ funkcjê Automatyczna kontynuacja. Gdy funkcja ta jest wâàczona, drukowanie jest kontynuowane po wystàpieniu bâêdu w systemie. Wâàcza drukowanie raportu o bâêdzie przepeânienia pamiêci. Moåna wybraæ wielkoãæ pamiêci, jaka zostanie uåyta po wybraniu opcji Priorytet czcionki lub Priorytet ramki, odpowiednio do rozmiaru papieru lub rozdzielczoãci. Moåna wâàczyæ funkcjê drukowania po obu stronach kaådej kartki. Moåna podaæ liczbê zestawów wydruków. Ustawienie to jest wyâàczone, jeãli liczba drukowanych stron zostaâa okreãlona w sterowniku drukarki lub w innym poleceniu. Moåna zdecydowaæ, czy strony puste majà byæ drukowane. Ustaw, aby wâàczyæ wygâadzanie krawêdzi. Wâàczone (domyãlnie) Wyâàczone Jeãli funkcja Oszczêdzanie tonera jest ustawiona na wartoãæ Wâàczone, polecenie Wygâadzanie krawêdzi zostaje zignorowane, nawet w przypadku ustawienia na wartoãæ Wâàczone. Oszczêdzanie tonera Jêzyk drukarki Zamienne rozmiary pap. Rozmiar strony Ustawienia nagâówka Priorytet tacy rêcznej Druk od brzegu do brzegu Ustaw, aby wâàczyæ funkcjê Oszczêdzanie tonera. Wâàczone (domyãlnie) Wyâàczone Istnieje moåliwoãæ okreãlenia jêzyka drukarki. Moåna wâàczyæ funkcjê automatycznego zastêpowania rozmiaru papieru (A4 LT). Moåna wybraæ domyãlny rozmiar papieru. Moåliwe jest obracanie obrazów oryginaâu podczas drukowania. Podczas drukowania obrazy oryginaâu sà zawsze obracane o 180 stopni. Z tego wzglêdu wydruk moåe wyglàdaæ niezgodnie z oczekiwaniami w przypadku drukowania na papierze z nadrukiem lub z nagâówkiem listowym, który wymaga okreãlenia orientacji. Za pomocà tej funkcji moåna dokâadnie okreãliæ obrót obrazu. Moåna wybraæ, która z dwóch opcji (Drukarka) Sterownik / Polecenie lub Ustawienia urzàdzenia, ma priorytet w okreãlaniu rozmiaru papieru na tacy rêcznej. Moåna zdecydowaæ, czy drukowaæ caây arkusz. 5

12 Menu Domyãlny jêzyk drukarki Przeâàczanie kaset Dysk RAM Opis Moåna okreãliæ domyãlny jêzyk drukarki, jeãli urzàdzenie nie rozpoznaâo jêzyka drukarki automatycznie. Moåna ustawiæ przeâàczanie kaset na papier. Moåna zmieniæ ustawienia dysku RAM. Interfejs hosta Menu Bufor wejãcia/wyjãcia Limit czasu wej/wyj: Opis Moåna ustawiæ rozmiar bufora wejãcia/wyjãcia. Normalnie nie ma koniecznoãci zmieniania tego ustawienia. Moåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. Jeãli w czasie realizacji zadania drukowania czêsto przychodzà dane z innego portu, dâugoãæ tego przedziaâu czasowego naleåy zwiêkszyæ. Menu PCL Menu Orientacja Liczba linii na stronie Äródâo czcionek Numer czcionki Rozmiar punktu Skok czcionki Zestaw symboli Czcionka Courier Rozszerzona szer. A4 Dodaj CR do LF Rozdzielczoãæ Opis Moåna ustawiæ orientacjê strony. Moåna ustawiæ liczbê wierszy na stronie. Moåna ustawiæ lokalizacjê czcionki domyãlnej. Moåna ustawiæ identyfikator czcionki domyãlnej, która bêdzie uåywana. Moåna ustawiæ rozmiar punktu, jaki bêdzie stosowany dla wybranej czcionki. Moåna ustawiæ liczbê znaków na cal w przypadku drukowania przy uåyciu wybranej czcionki. Moåna okreãliæ zestaw znaków drukowanych przy uåyciu wybranej czcionki. Dostêpne sà nastêpujàce moåliwoãci. Moåna wybraæ czcionkê typu Courier. Moåna rozszerzyæ obszar drukowania w przypadku drukowania na arkuszach A4 przy uåyciu sterownika PCL. Po wâàczeniu tej funkcji do kaådego znaku wysuwu wiersza bêdzie dodawany znak powrotu karetki: CR=CR, LF=CR LF, FF=CR FF. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. 6

13 Menu PS (opcjonalne) Menu Format danych Rozdzielczoãæ Opis Moåna wybraæ format danych. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. Menu PDF (opcjonalne) Menu Zmieñ hasâo PDF Hasâo grupy PDF Rozdzielczoãæ Opis Moåna ustawiæ hasâo dla pliku PDF za pomocà funkcji Bezpoãredni druk PDF. Moåna ustawiæ hasâo dla grupy zdefiniowane juå w programie DeskTopBinder Lite. Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal. W zaleånoãci od zainstalowanych moduâów opcjonalnych lub wybranego jêzyka drukarki pewne opcje mogà byæ niewyãwietlane. W zaleånoãci od ustawieñ ochrony pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Zajrzeæ do instrukcji... Wiêcej informacji na ten temat zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych zawiera Poradnik kopiowania i Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 7

14 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat rozmiaru papieru i typów papieru, zawiera podrêcznik Informacje o urzàdzeniu. Waåne Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Druk dwustronny Automatyczny wybór kasety Automatyczne przeâàczanie kaset Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukowania oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierze o szczególnych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takim jak koperty i papier z nagâówkami, orientacjê podawania papieru naleåy obróciæ o 180 stopni. Sprawdä, czy w przypadku drukowania danych z komputera ustawiono rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Ustawienie rozmiaru papieru za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed tym ustawieniem z panelu operacyjnego. Przy uåyciu tacy rêcznej nie moåna drukowaæ na papierze o gramaturze wiêkszej niå 157 g/m 2 (maks.). A Otwórz tacê rêcznà. ARL009S 8

15 B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru, a nastêpnie ostroånie wsuñ papier na tacê rêcznà, stronà do zadrukowania skierowanà do doâu. ABW020S1 1. Przedâuåenie tacy rêcznej 2. Prowadnice papieru Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 11 L. Jeãli prowadnice bêdà rozstawione zbyt szeroko, wydruki mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru. Delikatnie wsuñ papier, aå do napotkania oporu. Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. W przypadku ustawienia folii OHP sprawdä, czy przednia i tylna strona folii jest odpowiednio umieszczona. C Dociãnij däwigniê zwalniajàcà prowadnice papieru. ASP003S 9

16 D Ustaw rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki lub panelu operacyjnego. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowo: mm (3,55-8,5 cala) Poziomo: mm (5,48-23,6 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. Podczas âadowania folii lub grubego papieru na tacê rêcznà ustawiaj rozmiar papieru za pomocà panelu operacyjnego lub sterownika drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat ustawiania rozmiaru papieru, zobacz str. 11 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego. Wiêcej informacji na temat umieszczania papieru w standardowej kasecie zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru o niestandardowym rozmiarze zobacz str. 12 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na folii lub grubym papierze (ponad 90,2 g/m 2 ). Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 14 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na kopertach. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 10

17 Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego W tej procedurze opisano sposób ustawiania rozmiaru papieru na tacy rêcznej za pomocà panelu operacyjnego. Jeãli do ustawienia rozmiaru papieru wybrano sterownik drukarki, procedura ta nie jest konieczna. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz pozycjê [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wybierz rozmiar papieru za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. 11

18 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ konfigurowanych za pomocà sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Wybierz typ papieru podczas drukowania na folii lub grubym papierze. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 14 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego. Wybierz typ papieru podczas drukowania na kopertach. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym za pomocà panelu operacyjnego Poniåsze procedury nie sà wymagane, jeãli do skonfigurowania ustawieñ wybrano sterownik drukarki. W tym przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Waåne Konfigurowanie ustawieñ rozmiaru niestandardowego za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed takimi ustawieniami wykonanymi za pomocà panelu operacyjnego urzàdzenia. W przypadku gdy sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawieñ naleåy dokonaæ za pomocà panelu operacyjnego. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 12

19 D Wybierz pozycjê [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Wybierz pozycjê [Rozm.niest.] za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}. Dopuszczalny rozmiar: mm (5,48-23,7 cala) G Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä pionowy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}. Dostêpny rozmiar: mm (3,55-8,5 cala) H Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. Jeãli nie jest uåywany sterownik drukarki, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia maszyny] wpolu [Priorytet tacy rêcznej] ustawieñ [System] wmenu [Funkcje drukarki] (patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych). Rozmiar papieru naleåy ustawiæ za pomocà panelu operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. 13

20 Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu operacyjnego Poniåsze procedury nie sà wymagane, jeãli do skonfigurowania ustawieñ wybrano sterownik drukarki. W tym przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Waåne Konfigurowanie ustawieñ rozmiaru papieru za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed takimi ustawieniami wykonanymi za pomocà panelu operacyjnego urzàdzenia. W przypadku gdy sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawieñ naleåy dokonaæ za pomocà panelu operacyjnego. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ASP001S B Wybierz pozycjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz pozycjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz pozycjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 14

21 E Wybierz typ papieru z menu za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na grubym papierze lub folii naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Szczegóâowe informacje na temat drukowania na kopertach, patrz str. 15 Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego. Ustawianie kopert za pomocà panelu operacyjnego A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 15

22 E Wybierz opcjê [Papier gruby] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Wybierz [Rozm.pap. na t.rêcz. druk.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Wybierz rozmiar koperty pomiêdzy [C6envL], [C5envL] lub [DLenvL], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. H Aby powróciæ do domyãlnego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznk}. 16

23 1. Przygotowanie urzàdzenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie. Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu przyâàczenia drukarki. Poâàczenie sieciowe Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania Windows lub drukarki sieciowej. Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem interfejsu Ethernet i IEEE b. Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows i zastosowanej metody poâàczenia. SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego SmartDeviceMonitor dla komputera klienckiego Standard TCP/IP Standard TCP/IP Server 2003 ZZZ035S PL Windows 95/98 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Windows Me Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client 17

24 Przygotowanie urzàdzenia Windows Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows XP Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows Server 2003 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Windows NT 4.0 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z opisem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for Client przedstawiono na str. 22 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 29 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 30 Korzystanie zportu LPR. 18

25 Potwierdzanie metody poâàczenia Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub drukarki zdalnej NetWare. Windows 2000/XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Serwer druku NetWare Serwer druku NetWare Serwer plików 1 Server 2003 ZZZ036S PL W ãrodowisku IPv6 nie moåna uåywaæ serwerów Netware. Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu drukarki sieciowej. Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 33 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows. Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej przedstawiono na str. 35 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej. 19

26 Przygotowanie urzàdzenia Poâàczenie lokalne 1 Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, USB lub Bluetooth. Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenia równolegâe Windows 98: Poâàczenia równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia przez port USB i port równolegây Windows 2000: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows XP: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia przez port USB, port równolegây i Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenia równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu poâàczenia. Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 38 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na str. 43 Drukowanie przez port równolegây. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na str. 45 Drukowanie przez interfejs Bluetooth. 20

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Zapisywanie i drukowanie za pomocà serwera dokumentów Funkcje i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo