Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik ustawieñ ogólnych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników za pomocà funkcji skanera Inne narzêdzia uåytkownika Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu do wykorzystania w przyszâoãci. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z Zasadami bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu".

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i wskazówki dotyczàce obsâugi tego urzàdzenia i korzystania z niego. Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik dla swojego bezpieczeñstwa i wâasnych korzyãci. Podrêcznik ten naleåy trzymaæ w âatwo dostêpnym miejscu, umoåliwiajàcym szybkie przejrzenie go. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. W åadnym wypadku firma nie bêdzie odpowiedzialna za szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe spowodowane przez obsâugê lub uåycie tego urzàdzenia. Uwagi: Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. W zaleånoãci od kraju niektóre moduây mogà byæ opcjonalne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. Uwagi: Na dalszych stronach podrêcznika nie bêdà wymieniane nazwy modelu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do czytania podrêcznika naleåy ustaliæ typ urzàdzenia. Typ 1: 55 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 65 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 3: 75 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) W niektórych krajach pewne typy urzàdzeñ mogà nie byæ dostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. W tym podrêczniku znaleäæ moåna dwa rodzaje miar. W przypadku tego urzàdzenia naleåy uåywaæ wersji metrycznej.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Naleåy uåywaæ podrêczników wâaãciwych dla czynnoãci jakie majà byæ wykonane przy pomocy urzàdzenia. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa znajdujàce siê w tym podrêczniku. Ten podrêcznik zawiera wprowadzenie do funkcji urzàdzenia. Zawiera równieå objaãnienia panelu operacyjnego, procedury przygotowawcze do uåytkowania urzàdzenia, instrukcje wprowadzania tekstu oraz instalacji doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówione zostaây ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie adresów oraz kodów uåytkownika. W podrêczniku znajdujà siê równieå objaãnienia, jak naleåy podâàczyæ urzàdzenie. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki jak rozwiàzywaæ najczêãciej wystêpujàce problemy oraz objaãnienia dotyczàce wymiany papieru, toneru, zszywek i innych materiaâów eksploatacyjnych. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Objaãnia on funkcje ochrony, których administratorzy mogà uåyæ w celu ochrony przed modyfikacjà danych lub w celu zapobieåenia nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W tym podrêczniku znaleäæ moåna takåe procedury dotyczàce rejestrowania administratorów, a takåe ustawiania autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Objaãnia funkcje i operacje kopiarki/serwera dokumentów. W podrêczniku znajdujà siê równieå objaãnienia jak naleåy umieszczaæ oryginaây. Poradnik drukowania Objaãnia funkcje i operacje drukarki. Poradnik skanowania Objaãnia funkcje i operacje skanera. Podrêcznik sieciowy Objaãnia konfiguracjê i obsâugê urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywanie dostarczonego oprogramowania. Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i dlatego zawiera opis funkcji i ustawieñ, które mogà nie byc dostêpne w posiadanym modelu urzàdzenia. Obrazy, ilustracje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê w nieco róåniæ od tych wymienionych dla posiadanego modelu. i

4 Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczane podrêczniki dotyczà okreãlonych typów urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader. Aby uzyskaæ "Dodatek UNIX", naleåy odwiedziæ naszà stronê www lub skonsultowaæ siê z autoryzowanym sprzedawcà. "Dodatek PostScript 3" oraz "Dodatek UNIX" obejmuje opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie odpowiadaæ posiadanemu modelowi. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz panelu...2 Korzystanie z narzêdzi uåytkownika (Poradnik skanowania)...3 Zmiana ustawieñ domyãlnych...3 Zamykanie Narzêdzi uåytkownika...4 Informacje o Ochronie menu Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsów...7 Podâàczanie do interfejsu sieci Ethernet...8 Podâàczanie do interfejsu USB...9 Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...13 Ustawienia sieciowe...16 Ustawienia niezbêdne do korzystania z drukarki...16 Ustawienia niezbêdne do korzystania z funkcji Ustawienia wymagane do korzystania z funkcji Skanowania do folderu...24 Ustawienia wymagane do korzystania z sieciowego skanera dostarczania...27 Ustawienia wymagane do korzystania ze skanera sieciowego TWAIN...31 Ustawienia wymagane do korzystania z serwera dokumentów...34 Wykorzystywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ Ustawienia systemowe Funkcje ogólne...47 Ustawienia tacy wyjãciowej...51 Ustawienia kasety na papier...52 Ustawienia zegara...58 Ustawienia interfejsu...61 Sieæ...61 Interfejs równolegây...65 IEEE IEEE b...68 Drukuj listê...70 Przesyâanie pliku...71 Narzêdzia administratora...77 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ serwer LDAP...86 Rejestracja serwera LDAP...87 Ustawienia systemowe maszyny gâównej i maszyn poâàczonych...93 Funkcje ogólne...93 Ustawienia kasety na papier...95 Ustawienia zegara...96 Narzêdzia administratora...98 iii

6 3. Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje ogólne Wspóâczynnik reprodukcji Edycja Stempel Numeracja w tle Predefiniowany stempel Stempel uåytkownika Datownik Numerowanie stron Tekst stempla Wejãcie/Wyjãcie Ustawienia dla serwera dokumentów Funkcje kopiarki i serwera dokumentów maszyny gâównej i maszyn poâàczonych Funkcje ogólne Wspóâczynnik reprodukcji Edycja Stempel Wejãcie/Wyjãcie Funkcje drukarki Drukowanie listy/testu Drukowanie strony konfiguracyjnej Interpretacja strony konfiguracyjnej Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Funkcje skanera Ustawienia ogólne Ustawienia skanowania Ustawienia wysyâania iv

7 6. Rejestrowanie adresów i uåytkowników za pomocà funkcji skanera Ksiàåka adresowa Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej Wysyâanie wiadomoãci przez szybkie wybieranie Wysyâanie zeskanowanych plików bezpoãrednio do wspóâdzielonego folderu Zapobieganie nieautoryzowanemu dostêpowi z urzàdzenia do wspóâdzielonych folderów Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia Rejestrowanie nazw Rejestrowanie nazw Zmiana zarejestrowanej nazwy Usuwanie zarejestrowanej nazwy Informacje autoryzacji Rejestracja kodu uåytkownika Zmiana kodu uåytkownika Usuwanie kodu uåytkownika Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników Zerowanie liczby kopii odbiorcy Rejestrowanie adresu odbiorcy Zmiana adresu odbiorcy Usuwanie adresu odbiorcy Rejestrowanie folderów Âàczenie przez SMB Âàczenie przez FTP Âàczenie za pomocà protokoâu NCP Rejestrowanie nazw w grupie Rejestrowanie grupy Rejestrowanie nazw w grupie Dodawanie grupy do innej grupy Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie Usuwanie nazwy z grupy Usuwanie grupy z innej grupy Zmiana nazwy grupy Usuwanie grupy Rejestrowanie kodu ochrony Rejestrowanie kodu ochrony dla jednego uåytkownika Rejestrowanie kodu ochrony uåytkownika grupy Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP Autoryzacja SMTP Autoryzacja LDAP v

8 7. Inne narzêdzia uåytkownika Zmiana jêzyka wyãwietlacza Informacje Licznik Wyãwietlanie licznika ogólnego Zaâàcznik Dane techniczne urzàdzenia gâównego Serwer dokumentów Automatyczny podajnik dokumentów Dane techniczne opcji Mailboks Finiszer broszurujàcy Finiszer na 3000 arkuszy zszywajàcy do 50 arkuszy Finiszer na 3000 zszywajàcy do 100 arkuszy Dziurkacz (Finiszer broszurujàcy, Finiszer na 3000 arkuszy zszywajàcy do 50 arkuszy) Dziurkacz (Finiszer na 3000 arkuszy zszywajàcy do 100 arkuszy) Zespóâ skâadania w Z Taca kopii Kaseta duåej pojemnoãci (LCT) Podajnik wrzutek Inne dane techniczne Uwaga Uwaga dla uåytkowników bezprzewodowych kart LAN (opcjonalne) Prawa autorskie i znaki towarowe Znaki towarowe Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu INDEKS vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku uåyte zostaây nastêpujàce symbole: Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ powaåne obraåenia lub ãmieræ. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w rozdziale Informacje o urzàdzeniu". Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ drobne lub umiarkowane obraåenia lub zniszczenie urzàdzenia lub mienia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w rozdziale Informacje o urzàdzeniu". Wskazuje punkty na które trzeba zwróciæ uwagê podczas uåytkowania urzàdzenia oraz objaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâów dokumentów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje usuwania bâêdów uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu rozdziaâów. Wskazuje on gdzie moåna znaleäæ wiêcej odpowiednich informacji. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Wyãwietlacz panelu Wyãwietlacz panelu wskazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà jako przyciski wyboru. Danà funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Element wybrany lub okreãlony na wyãwietlaczu panela zostaje podãwietlony w taki sposób:. Nie moåna uåywaæ przycisków przedstawionych wpostaci. Waåne Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kg) spowoduje uszkodzenie wyãwietlacza panela. Aby zostaâ wyãwietlony nastêpny ekran, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, zostanie wyãwietlone menu Narzêdzia Uåytkownika a nastêpnie naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. Na przykâadzie ekranu menu Ustawieñ systemowych, w tym rozdziale objaãniono korzystanie z panelu operacyjnego urzàdzenia. PL AMC001S 1. Wyãwietlane sà karty menu dla róånych ustawieñ. Aby zostaâo wyãwietlone ustawienie, które ma byæ okreãlone lub zmienione naleåy nacisnàæ odpowiednià kartê menu. 2. Wyãwietlana jest lista ustawieñ. Aby zostaâo wyãwietlone ustawienie, które ma byæ okreãlone lub zmienione naleåy wybraæ odpowiedni wpis z listy. 3. Aby zamknàæ menu Narzêdzia uåytkownika, naciãnij ten przycisk. 2

11 Korzystanie z narzêdzi uåytkownika (Poradnik skanowania) Ten rozdziaâ jest przeznaczony dla administratorów czuwajàcych nad pracà urzàdzenia. Narzêdzia uåytkownika umoåliwiajà zmianê lub ustawienie wartoãci domyãlnych. Uwaga Operacje dotyczàce ustawieñ systemowych róånià siê od normalnych operacji. Narzêdzia uåytkownika naleåy zawsze zamykaæ po zakoñczeniu pracy. Wszelkie zmiany dokonane za pomocà narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Oszczêdzanie energii} lub {Kasowanie ustawieñ}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Zamykanie Narzêdzi uåytkownika Zmiana ustawieñ domyãlnych Ten rozdziaâ opisuje zmienianie ustawieñ Narzêdzi uåytkownika. Waåne Jeåeli okreãlono autoryzacjê administratora, skontaktuj siê z administratorem. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AMG003S 3

12 B Wybierz menu. Aby zmieniæ ustawienia systemowe, naciãnij [Ustawienia systemu]. Aby zmieniæ funkcje kopiarki/serwera dokumentów, naciãnij [Funkcje kopiarki/serwera dok.]. Aby zmieniæ funkcje drukarki, naciãnij [Funkcje drukarki]. Aby zmieniæ funkcje skanera, naciãnij [Ustawienia skanera]. Aby zmieniæ wyãwietlany jêzyk, naciãnij [Français] lub [English]. Aby dowiedzieæ siê, z kim naleåy skontaktowaæ siê w sprawie konserwacji oraz gdzie zamówiæ materiaây eksploatacyjne, naciãnij [Informacje]. Aby sprawdziæ licznik, naciãnij [Licznik ]. C Wybierz kartê menu. D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Uwaga Aby anulowaæ zmiany dokonanych ustawieñ i powróciæ do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 47 Ustawienia systemowe str. 103 Funkcje kopiarki/serwera dokumentów str. 145 Funkcje drukarki str. 161 Funkcje skanera str. 227 Inne narzêdzia uåytkownika Zamykanie Narzêdzi uåytkownika Ta sekcja opisuje sposób zamykania Narzêdzi uåytkownika. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AMG003S Uwaga Narzêdzia uåytkownika moåna równieå zamknàæ przez naciãniêcie przycisku [Wyjãcie]. 4

13 Informacje o Ochronie menu. Przy pomocy funkcji Ochrona menu moåna ograniczyæ ustawienia dostêpne dla uåytkowników innych niå administrator. W nastêpujàcych menu Narzêdzi uåytkownika,moåna okreãliæ Ochronê menu dla kaådego ustawienia. Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Szczegóâowe informacje na temat funkcji ochrony menu moåna uzyskaæ u administratora. 5

14 6

15 1. Podâàczanie urzàdzenia Aby skonfigurowaæ ãrodowisko sieciowe naleåy podâàczyæ urzàdzenie do sieci. Podâàczanie do interfejsów W tej sekcji zawarto objaãnienia odnoãnie sprawdzania interfejsu urzàdzenia, podâàczania urzàdzenia zgodnie ze ãrodowiskiem sieciowym oraz okreãlania ustawieñ sieciowych. 1. Porty IEEE 1394 (opcjonalne) Porty do podâàczania kabla interfejsu IEEE Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczania kabla 100BASE-TX lub 10BASE-T Port do podâàczania kabla 1000BASE-T, 100BASE-TX lub 10BASE-T, jeãli zainstalowano kontroler Gigabit Ethernet (opcjonalny) 3. Port USB 2.0 Port do podâàczania kabla interfejsu USB Port IEEE 1284 (opcjonalny) Port do podâàczania kabla interfejsu IEEE Port bezprzewodowej sieci LAN (opcjonalny) Port do korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Uwaga Nie moåna zainstalowaæ dwóch lub wiêcej spoãród poniåszych opcji: karta interfejsu IEEE 1394, IEEE 1284 karta interfejsu, karta bezprzewodowa LAN IEEE b 7

16 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu sieci Ethernet 1 Podâàcz kabel 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu sieci Ethernet. Waåne Jeãli gâówny wyâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. A Z urzàdzeniem dostarczany jest rdzeñ ferrytowy do kabla sieci Ethernet. Pêtla kabla sieci Ethernet powinna byæ umieszczona ok. 15 cm (5,9 cala) (A) od strony urzàdzenia. AEV047S B Naleåy upewniæ siê, åe gâówny wyâàcznik zasilania jest wyâàczony. C Podâàcz kabel interfejsu sieci Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. AMM007S D Podâàcz drugi koniec kabla sieci Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator. 8

17 Podâàczanie do interfejsów E Wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia. 1 A Dioda (zielona) Jest zielona, gdy urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. B Dioda (åóâta) Zmienia siê na åóâty gdy dziaâa port 100 BASE-TX. Wyâàcza siê, gdy dziaâa port 10 BASE-T. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania AMM008S Podâàczanie do interfejsu USB Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. AMM009S 9

18 Podâàczanie urzàdzenia B Podâàcz drugà koñcówkê kabla do portu USB komputera. 1 Uwaga Naleåy zakupiæ kabel USB dopasowany do uåywanego komputera. Karta interfejsu USB 2.0 jest obsâugiwana przez systemy Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X wersja lub nowsza. Korzystanie z systemu Windows Me: Naleåy upewniæ siê, czy zostaâ zainstalowany sterownik "Obsâuga drukowania przez USB". Jeãli port USB 2.0 jest uåywany z systemem Windows Me, moåliwa jest tylko prêdkoãæ równa prêdkoãci portu USB 1.1. Korzystanie z Mac OS: Aby korzystaæ z komputera typu Macintosh, urzàdzenie musi byæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli port USB 2.0 jest uåywany z systemem Mac OS X wersja lub nowsza, obsâugiwana jest prêdkoãæ transferu USB 2.0. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 10

19 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394 Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do karty interfejsu IEEE A Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do portu IEEE AMM010S B Przy poâàczeniu IEEE 1394 (druk SCSI), naleåy podâàczyæ drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu komputera. Naleåy sprawdziæ ksztaât zâàcza komputera. Przymocuj zâàcze do komputera. Uwaga Uåyj kabla interfejsu dostarczonego wraz z interfejsem IEEE 1394 (opcjonalne). Upewnij siê, åe kabel interfejsu nie jest zapêtlony. Dostêpne sà dwa porty do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Obydwa sà odpowiednie. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 11

20 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE A Naleåy upewniæ siê, åe gâówny wyâàcznik zasilania jest wyâàczony. Jeãli gâówny wyâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. B Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania komputera hosta. C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE Do podâàczenia uåyj zâàcza zamiennego (1) dostarczanego wraz pâytà interfejsu IEEE D Naleåy podâàczyæ drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu na komputerze. Naleåy sprawdziæ ksztaât zâàcza komputera. Przymocuj zâàcze do komputera. E Wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia. F Wâàcz host komputer. Jeãli wykorzystywany jest system Windows 95/98/Me/2000/XP i Windows Server 2003, gdy komputer jest wâàczony moåe zostaæ wyãwietlony ekran instalacji sterownika drukarki. Jeãli to nastàpi, kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Uwaga Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania AMB011S 12

21 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Uwaga Sprawdä ustawienie adresu IPv4 oraz maski podsieci tego urzàdzenia. Aby uzyskaæ informacje o ustawianiu adresu IPv4 i maski podsieci z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Sieæ Procedura instalacji Instaluj IEEE b (bezprzewodowà LAN) w sposób pokazany na rysunku: Uwaga Wybierz [Tryb Ad hoc] podczas âàczenia z systemem Windows XP jako klient bezprzewodowej sieci LAN przy pomocy standardowego sterownika systemu Windows XP lub programu narzêdziowego, lub jeãli nie uåywany jest tryb infrastruktura. 13

22 Podâàczanie urzàdzenia 1 Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje odnoãnie wprowadzania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE b". Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje odnoãnie wprowadzania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "Wykorzystywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ". Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o elementach ustawieñ, patrz "IEEE b". Zajrzeæ do instrukcji... str. 68 IEEE b str. 37 Wykorzystywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ Sprawdzanie poâàczenia Sprawdä bezprzewodowe poâàczenie sieci LAN. Naleåy upewniæ siê åe dioda moduâu interfejsu IEEE b ãwieci. Korzystanie z urzàdzenia w trybie infrastruktura 1 2 ZGDH600J 1. Jeãli [Typ LAN] na ekranie [Ustawienia interfejsu] / [Sieæ] nie jest ustawiony na [IEEE b], dioda nie zapala siê nawet jeãli gâówne zasilanie jest wâàczone. 2. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone wâaãciwie do sieci, w trybie infrastruktura dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, urzàdzenie szuka urzàdzeñ sieciowych. 14

23 Podâàczanie do interfejsów Korzystanie z trybu adhoc / trybu adhoc ZGDH600J 1. Jeãli moduâ interfejsu IEEE b dziaâa, dioda ãwieci na pomarañczowo. 2. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone wâaãciwie do sieci, w trybie adhoc lub trybie adhoc dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, urzàdzenie szuka urzàdzeñ sieciowych. Dioda zapali siê po kilku sekundach. Aby zweryfikowaæ ustawienia, naleåy wydrukowaæ stronê konfiguracji. Uwaga Aby uzyskaæ wiêcej informacji o drukowaniu strony konfiguracji, patrz "Drukowanie listy". Zajrzeæ do instrukcji... str. 146 Drukowanie strony konfiguracyjnej Sprawdzanie sygnaâu Korzystajàc z trybu infrastruktura, moåna sprawdziæ stan fal radiowych urzàdzenia przy uåyciu panela operacyjnego. A Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. B Naciãnij przycisk [Ustawienia interfejsu]. C Naciãnij przycisk [IEEE b]. D Naciãnij przycisk [Sygnaâ bezprzewodowej LAN]. Zostaje wyãwietlony stan fal radiowych urzàdzenia. E Po sprawdzeniu stanu fal radiowych naciãnij [Wyjãcie]. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby powróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje. Uwaga Aby sprawdziæ stan fal radiowych urzàdzenia, naciãnij [IEEE b] pod [Typ LAN] na ekranie [Sieæ]. 15

24 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia sieciowe 1 W tej sekcji opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniaæ przy pomocy Narzêdzi uåytkownika (Ustawienia sieciowe). Ustawienia naleåy dostosowaæ do funkcji, które majà byæ uåywane oraz do interfejsu, który ma byæ podâàczony. Waåne Te ustawienia powinny byæ dokonywane przez administratora systemu, lub po konsultacji z administratorem systemu. Ustawienia niezbêdne do korzystania z drukarki W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji drukarki. Ethernet W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji drukarki podâàczonej przy pomocy zâàcza Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Automatyczna konfiguracja adresu IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami 16

25 Ustawienia sieciowe Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami Uwaga IPv6 moåna stosowaæ wyâàcznie do funkcji drukowania. W menu [Protokóâ efektywny] naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowa LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa LAN), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku IEEE 1394 (IPv4 po 1394) W tej sekcji opisano wymagane elementy ustawieñ do uåywania drukarki z kablem interfejsu IEEE Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Adres IPv4 Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 IPv4 po 1394 Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy 17

26 Podâàczanie urzàdzenia 1 Uwaga Opcja [IEEE1394]jest wyãwietlana, jeãli zainstalowany jest interfejs IEEE Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku IEEE b (bezprzewodowa LAN) W tej sekcji opisano wymagane elementy ustawieñ do uåywania drukarki z interfejsem IEEE b (bezprzewodowa LAN). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Automatyczna konfiguracja adresu IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Tryb komunikacji Obowiàzkowy 18

27 Ustawienia sieciowe Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienie SSID Kanaâ Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami 1 Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na[aktywny]. Opcje [IEEE b] oraz [Typ LAN] sà wyãwietlane, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku Ustawienia niezbêdne do korzystania z funkcji W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania wiadomoãci e- mail. Ethernet W tej sekcji opisano elementy ustawieñ niezbêdne do wysyâania wiadomoãci e- mail, gdy stosowany jest kabel Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy 19

28 Podâàczanie urzàdzenia Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Serwer SMTP Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Adres administratora Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Port komunikacji Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Przesyâanie pliku Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ[protokóâ odbioru] oraz [Ustawienia POP3/IMAP4]. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy zaznaczyæ numer portu [POP3] w [Port komunikacji ]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 20

29 Ustawienia sieciowe IEEE 1394 (IPv4 po 1394) W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania wiadomoãci e- mail, gdy stosowany jest kabel interfejsu IEEE Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". 1 Nagâówek Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Element ustawieñ Adres IPv4 Konfiguracja DDNS Nazwa hosta Nazwa domeny Konfiguracja WINS IPv4 po 1394 Wymagania dotyczàce ustawieñ Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Serwer SMTP Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Adres administratora Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Port komunikacji Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami 21

30 Podâàczanie urzàdzenia 1 Uwaga Opcja [IEEE1394] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu IEEE Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ[protokóâ odbioru] oraz [Ustawienia POP3/IMAP4]. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy zaznaczyæ numer portu [POP3] w [Port komunikacji ]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku IEEE b (bezprzewodowa LAN) W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania wiadomoãci e- mail w sieci IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Tryb komunikacji Ustawienie SSID Kanaâ Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami 22

31 Ustawienia sieciowe Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Metoda ochrony Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami 1 Przesyâanie pliku Serwer SMTP Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Adres administratora Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Port komunikacji Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Przesyâanie pliku Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ[protokóâ odbioru] oraz [Ustawienia POP3/IMAP4]. Ustawiajàc [POP przed SMTP] na [Wâàczone], naleåy zaznaczyæ numer portu [POP3] w [Port komunikacji ]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 23

32 Podâàczanie urzàdzenia 1 Ustawienia wymagane do korzystania z funkcji Skanowania do folderu W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania pliku. Ethernet W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania pliku, gdy stosowany jest kabel sieci Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 24

33 Ustawienia sieciowe IEEE 1394 (IPv4 po 1394) W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do przesyâania pliku, gdy stosowany jest kabel interfejsu IEEE Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". 1 Nagâówek Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Element ustawieñ Adres IPv4 Konfiguracja DDNS Nazwa hosta Nazwa domeny Konfiguracja WINS IPv4 po 1394 Wymagania dotyczàce ustawieñ Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Opcja [IEEE1394] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu IEEE Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 25

34 Podâàczanie urzàdzenia IEEE b (bezprzewodowa LAN) 1 W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do wysyâania pliku w sieci IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Przesyâanie pliku Tryb komunikacji Ustawienie SSID Kanaâ Metoda ochrony Szybkoãæ nadawania Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. Opcje [IEEE b] oraz [Typ LAN] sà wyãwietlane, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. 26

35 Ustawienia sieciowe Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku Ustawienia wymagane do korzystania z sieciowego skanera dostarczania 1 W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do dostarczania danych do sieci. Ethernet W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do dostarczania danych do sieci, gdy wykorzystywany jest kabel sieci Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami 27

36 Podâàczanie urzàdzenia 1 Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Gdy podâàczone sà i sieæ Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Jeãli [Opcja dostarczania] jest ustawiona na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ, czy ustawiony jest adres IPv4. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku IEEE 1394 (IPv4 po 1394) W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do dostarczania danych do sieci, gdy wykorzystywany jest kabel interfejsu IEEE Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Element ustawieñ Adres IPv4 Konfiguracja DDNS Nazwa hosta Nazwa domeny Konfiguracja WINS IPv4 po 1394 Wymagania dotyczàce ustawieñ Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Przesyâanie pliku Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym wysâaniem Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami 28

37 Ustawienia sieciowe Uwaga Opcja [IEEE1394] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu IEEE Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. Jeãli [Opcja dostarczania] jest ustawiona na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ, czy ustawiony jest adres IPv4. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku IEEE b (bezprzewodowa LAN) W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do dostarczania danych do sieci z interfejsem IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Tryb komunikacji Ustawienie SSID Kanaâ Metoda ochrony Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami 29

38 Podâàczanie urzàdzenia Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ 1 Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Interwaâ skanera przed ponownym Zgodnie z wymaganiami wysâaniem Przesyâanie pliku Liczba ponownych wysâañ skanera Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. Opcje [IEEE b] oraz [Typ LAN] sà wyãwietlane, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Gdy jednoczeãnie podâàczony jest Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Jeãli [Opcja dostarczania] jest ustawiona na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ, czy ustawiony jest adres IPv4. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 30

39 Ustawienia sieciowe Ustawienia wymagane do korzystania ze skanera sieciowego TWAIN W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do uåywania skanera TWAIN w ãrodowisku sieciowym. 1 Ethernet W tej sekcji opisano elementy ustawieñ konieczne do uåywania skanera TWAIN, gdy stosowany jest kabel Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Element ustawieñ Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Uwaga Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest zaznaczony jako [Aktywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Gdy jednoczeãnie podâàczony jest Ethernet i bezprzewodowa sieæ LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 31

40 Podâàczanie urzàdzenia IEEE 1394 (IPv4 po 1394) 1 W tej sekcji opisano elementy ustawieñ wymagane do uåywania skanera sieciowego TWAIN z kablem interfejsu IEEE Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Nagâówek Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Ustawienia interfejsu / IEEE 1394 Element ustawieñ Adres IPv4 Konfiguracja DDNS Nazwa hosta Nazwa domeny Konfiguracja WINS IPv4 po 1394 Wymagania dotyczàce ustawieñ Obowiàzkowy Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami Obowiàzkowy Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Obowiàzkowy Uwaga Opcja [IEEE1394] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu IEEE Wprzypadku opcji [Protokóâ efektywny], naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, który ma byæ uåyty, jest ustawiony na [Aktywny]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustawienia interfejsu str. 71 Przesyâanie pliku 32

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP

Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 MP 3353ZSP 1 Kompaktowość i dobra jakość w jednym Kompaktowa budowa i wysoki standard pracy w jednej maszynie. Wielofunkcyjność urządzenia MP 3353ZSP doskonale sprosta

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

KSEROKOPIARKI. Lp. NAZWA URZĄDZENIA FORMA WŁASNOŚCI 1. Kserokopiarka GESTETNER DSM618d WŁASNOŚĆ URZĘDU 2. Kserokopiarka Sharp MX 2614

KSEROKOPIARKI. Lp. NAZWA URZĄDZENIA FORMA WŁASNOŚCI 1. Kserokopiarka GESTETNER DSM618d WŁASNOŚĆ URZĘDU 2. Kserokopiarka Sharp MX 2614 Zał. nr 1 do zapytania cenowego z dnia 08.12.2016r. KSEROKOPIARKI Lp. NAZWA URZĄDZENIA FORMA WŁASNOŚCI 1. Kserokopiarka GESTETNER DSM618d WŁASNOŚĆ URZĘDU 2. 3. Kserokopiarka Sharp MX-2300N Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Informacje wstępne Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE...6 Podręczniki do tej drukarki...8 Jak korzystać z tego podręcznika...9 Symbole...9 Nazwy

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK : KSEROKOPIARKI

CENNIK : KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy UMW/AZ/PN-1/ 15 cz. A CENNIK : KSEROKOPIARKI Wykonawca : RAND Sp. z o.o. adres: ul. Kwidzyńska 13 51-415 Wrocław Numer telefonu: (71) 372 94 60 Numer faxu: (71) 342 39 70 e-mail: firma@rand.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa dużych formatów

Kompleksowa obsługa dużych formatów Pobierz folder PDF» Kompleksowa obsługa dużych formatów Nowe szerokoformatowe urządzenia wielofunkcyjne Nashuatec MPW2400 i MPW3600 zapewnią Twojej firmie pełną kompleksowość w zakresie dużych formatów,

Bardziej szczegółowo

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny Minimalna wydajność miesięczna 15 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 20 Pamięć urządzenia 1,5 GB RAM + HDD

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona PRZED INSTALACJĄ... OPROGRAMOWANIA 2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... WINDOWS 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... MACINTOSH 29 ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC2800 A3 duplex, kolorowy skaner.

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC2800 A3 duplex, kolorowy skaner. Dane aktualne na dzień: 26-09-2017 01:49 Link do produktu: http://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc2800-a3-duplex-kolorowy-skaner-p-44385.html Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC2800 A3 duplex, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) lub równoważny:

Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) lub równoważny: Wymagania odnośnie urządzeń wielofunkcyjnych SEGMENTU A (model wzorcowy RICOH MP305+) Minimalna wydajność miesięczna 10 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 30 Pamięć urządzenia 2 GB RAM +

Bardziej szczegółowo

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki Informacje ogólne: Umowa obowiązuje do 31.12.2014 r. Dostawcą sprzętu jest firma RAND, ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Tel. 71-341-99-80 Firma udziela także

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1: szt. 2 Oferowany model *... Producent *... L.p. Opis wymaganych (minimum) i/albo

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p.

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p. Zadanie Nr 5 L.p. DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER Wydajność tonera przy 5% pokrycia: min. 600 stron Dodatkowy toner (zapas): Tak ( szt.) Jakość druku (czerń, jakość normalna): do 400

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Załącznik nr 7b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 1. Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Strona 1 z 6 1. Kopiarka A3 kolorowa 2 szt. SPECYFIKACJA KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo