Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Róåne ustawienia skanowania Dodatek Przed przystàpieniem do korzystania z tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje, uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek koniecznoãci jego uåycia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoãci za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, specjalne, przypadkowe czy wtórne wynikajàce z uåytkowania lub obsâugi tego urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w tym podrêczniku mogà siê nieznacznie róåniæ w zaleånoãci od maszyny. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W niniejszym podrêczniku zastosowano dwa rodzaje notacji rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z systemu metrycznego.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Noãnik moåê siê róåniæ w zaleånoãci od podrêcznika. Wersje drukowane i elektroniczne podrêczników majà jednakowà treãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju podrêczniki mogà byæ dostêpne takåe w wersji html. Aby wyãwietliæ te podrêczniki, wymagane jest zainstalowanie przeglàdarki internetowej. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe instrukcje dotyczàce sposobu podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, pojemników z tonerem i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. Podrêcznik ten zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. Informacje dotyczàce umieszczania oryginalnych dokumentów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. i

4 Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 Dodatek UNIX Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite Wprowadzenie do DeskTopBinder Podrêcznik programu Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Informacje na temat dokumentu Dodatek UNIX moåna uzyskaæ na stronie internetowej lub od autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Dokumenty Dodatek PostScript3 i Dodatek UNIX zawierajà opisy funkcji i ustawieñ niedostêpnych na tym urzàdzeniu. Poniåsze oprogramowanie jest okreãlane nastêpujàcymi nazwami ogólnymi: Nazwa handlowa DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional i *ScanRouter EX Enterprise Nazwa ogólna DeskTopBinder i ScanRouter oprogramowanie dostarczajàce * Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych elementów opcjonalnych...1 Funkcje skanera Informacje...2 Wyãwietlacz...3 Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków...3 Ekrany potwierdzenia...4 Funkcje skanera Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a...9 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà a...9 Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà Rejestracja adresów w ksiàåce adresowej...10 Ekran Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Okreãlanie odbiorców poczty Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania...15 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia...16 Rêczne wprowadzanie adresu Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP...23 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej...27 Okreãlanie nadawcy...29 Wybieranie zarejestrowanego nadawcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...30 Wybieranie nadawcy z listy...31 Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji...33 Wyszukiwanie nadawcy wedâug nazwy...35 Wyszukiwanie nadawcy wedâug adresu Ustawianie funkcji potwierdzenia odbioru...39 Okreãlanie tematu Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skano wania do folderu Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...41 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...41 Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...43 Rejestracja folderów docelowych w ksiàåce adresowej...45 Ekran skanowania do folderu...45 Podstawowa procedura wysyâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...47 iii

6 Okreãlanie skanowania do folderu docelowego...49 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania...49 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia...50 Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu w sieci...56 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP...61 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare...64 Rejestracja ãcieåki do wybranego w ksiàåce adresowej odbiorcy Dostarczanie zeskanowanych plików Przed dostarczaniem zeskanowanych plików...71 Dostarczanie zeskanowanych plików...71 Przygotowanie do dostarczania...72 Instalowanie programu DeskTopBinder Lite z dostarczonego dysku CD-ROM...73 Ekran sieciowego skanera dostarczania...74 Podstawowa procedura dostarczania...76 Okreãlanie odbiorców...79 Wybieranie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...79 Wybór odbiorcy zarejestrowanego na liãcie odbiorców serwera dostarczania Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Korzystanie ze skanera TWAIN...87 Krótkie omówienie funkcji Skaner TWAIN...88 Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN...89 Instalowanie sterownika TWAIN z dostarczonego dysku CD-ROM...90 Podstawowa procedura skanowania plików za pomocà skanera TWAIN Róåne ustawienia skanowania Okreãlanie opcji wysyâania...93 Rozdzielczoãæ...93 Orientacja oryginaâu...94 Ustawienia oryginaâu...97 Rozmiar obszaru skanowania...98 Typ pliku Szyfrowanie pliku PDF Uprawnienia dostêpu do pliku PDF Wybieranie typu oryginaâu Dostosowywanie nasycenia obrazu Ustawienia skanowania przy uåywaniu skanera TWAIN Ustawianie orientacji oryginaâu na skanerze TWAIN iv

7 6. Dodatek Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem skanu Korzystanie z poczty , funkcji skanowanie do folderu lub sieciowego skanera dostarczania Podczas korzystania ze skanera sieciowego TWAIN Ustawienia skanu i typy plików Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM Program automatycznie uruchamiajàcy siê Sterownik TWAIN DeskTopBinder Lite Wartoãci róånych elementów konfiguracji w przypadku funkcji nadawania/dostarczania Nadawanie Funkcja dostarczania sieciowego Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika W tej sekcji opisano znaczenie symboli uåywanych w tym podrêcznik. Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol znajduje siê na koñcu rozdziaâu. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy gâównych elementów opcjonalnych Gâówne elementy opcjonalne urzàdzenia sà w tym podrêczniku okreãlane nastêpujàco: Funkcja Automatyczne podawanie dokumentu umoåliwia skanowanie obu stron arkusza ARDF 1

10 Funkcje skanera Informacje W tej sekcji opisano funkcje uåywane w trybie skanowania. Szczegóâowe informacje na temat kaådej z funkcji, patrz odpowiednie rozdziaây. Wysyâanie zeskanowanych plików Jest kilka sposobów wysyâania do komputera przechwyconych danych jako plików. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 1 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Dostarczanie zeskanowanych plików za pomocà serwera dostarczania Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 3 Dostarczanie zeskanowanych plików. Skanowanie oryginaâów za pomocà sterownika TWAIN Uåywanie sterownika TWAIN do okreãlenia urzàdzenia podczas skanowania oryginaâów za pomocà komputera uåytkownika. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 4 Korzystanie z funkcji skanera sieciowego TWAIN. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà str. 41 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu str. 71 Dostarczanie zeskanowanych plików str. 87 Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN 2

11 Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano wyãwietlacz, przyciski i dwa ekrany potwierdzenia - Sprawdä odbiorcê i Status pliku. W tym podrêczniku moåna znaleäæ wyjaãnienia na temat ekranu , ekranu skanowania do folderu lub ekranu sieciowego skanera dostarczania. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz Ekran , Ekran skanowania do folderu i Ekran sieciowego skanera dostarczania. Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Ekran str. 45 Ekran skanowania do folderu str. 74 Ekran sieciowego skanera dostarczania Korzystanie z wyãwietlacza i przycisków W tym rozdziale objaãniono sposób odczytywania informacji z wyãwietlacza oraz korzystania z przycisków wyboru. ARO001S PL 1. Przyciski wyboru Naciãnij, aby wybraæ element wyãwietlany na dole ekranu. Przykâad: ekran oczekiwania Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij, [ ] aby przeâàczyæ sie na ekran , naciãnij lewy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Rêczne], naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Opcje], naciãnij prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ operacjê lub powróciæ do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãnij ten przycisk, aby wybraæ funkcjê na ekranie lub potwierdziæ wybranà funkcjê. 4. Przyciski przewijania Naciãnij odpowiedni przycisk, aby przesunàæ kursor o jeden krok w danym kierunku. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê symbol {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania o tym samym kierunku. 3

12 Ekrany potwierdzenia W tym rozdziale opisano dwa ekrany potwierdzenia - Sprawdzanie odbiorcy i Status pliku. Sprawdä odbiorcê W tym rozdziale opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ ekran Sprawdä odbiorcê. Ekran Sprawdä odbiorcê sâuåy do sprawdzania szczegóâów funkcji poczta e- mail, skanowanie do folderu lub odbiorców dostarczania. Naciskanie przycisku {Sprawdä odbiorcê} powoduje przeâàczanie poczàtkowego ekranu skanera na ekran sprawdzania odbiorcy. Sprawdä odbiorcê ARO002S PL 1. Odbiorca Wyãwietla dane transmisji lub odbiorców dostarczania. Jeãli wybrano kilku odbiorców, moåesz zmieniæ ekran naciskajàc przycisk {U} lub {T}. 2. Ikona funkcji nadawania Wyãwietla ikonê funkcji nadawania (funkcja , skanowanie do folderu lub funkcja dostarczania). 3. [Zarejestruj] W przypadku funkcji lub skanowanie do folderu, naciãniêcie przycisku [Zarejestruj], spowoduje zarejestrowanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia odbiorcy wprowadzonego bezpoãrednio lub okreãlonego poprzez przeglàdanie serwera. 4

13 Status pliku W tym rozdziale opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ status pliku. Z ekranu Status pliku naleåy korzystaæ, aby sprawdziæ nadanà pocztê , skanowanie do folderu i wyniki dostarczania. Naciãnij przycisk {Informacje o zadaniu}, aby wyãwietliæ status pliku. Status pliku ARO003S PL 1. Data / Godzina Wyãwietla datê i godzinê wysâania åàdania nadania lub datê i godzinê potwierdzenia. 2. Odbiorca Odbiorca jest wyãwietlany obok ikony funkcji nadawania (funkcja , skanowanie do folderu lub funkcja dostarczania). Jeãli wybrano kilku odbiorców, to wyãwietlony zostanie pierwszy wybrany odbiorca. Pozostali odbiorcy wyãwietlani sà jako + 2 (w przypadku istnienia dwóch innych odbiorców). 3. Liczba zeskanowanych stron Wyãwietla liczbê zeskanowanych stron. 4. Status Wyãwietlany jest jeden ze stanów nadawania: VZrobione, VWysyâan., VOczekiw., VBâàd lub VAnulow.. 5. [Drukuj] Naciãnij, aby wydrukowaæ rezultaty nadawania. Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, niektóre wyniki nadawania mogà nie byæ wyãwietlane na ekranie Status pliku. 5

14 Funkcje skanera W tym rozdziale opisano ustawienia funkcji skanera. Aby wyãwietliæ ekran Funkcje skanera, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika / Licznik}. Szczegóâowe informacji na ten temat metod ustawiania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustawienia skanowania Elementy Domyãlne ustaw.skanowania Ustawienia oryginaâu Priorytet orientacji oryg. Ustawienia typu oryginaâu Priorytet trybu koloru Opis Umoåliwia wybór domyãlnej rozdzielczoãci i rozmiaru obszaru skanowania. Umoåliwia okreãliæ czy oryginaây domyãlnie sà jednostronne czy dwustronne. To ustawienie jest wyâàcznie dostêpne w przypadku zainstalowanego opcjonalnego podajnika ARDF. Umoåliwia wybór domyãlnej orientacji oryginaâu (pomocna, jeãli zwykle umieszcza siê oryginaây w tej samej orientacji). Umoåliwia wybór odpowiedniego ustawienia typu oryginaâu. Umoåliwia wybór pomiêdzy skanowaniem oryginaâów w kolorze lub czarno-biaâych. Ustawienia listy odbiorców Elementy Priorytet listy odbior. 1 Aktualiz. listy odb.serw. Priorytet listy odb. 2 Opis Umoåliwia wybór pomiêdzy ksiàåkà adresowà dostêpnà na tym urzàdzeniu a listà Destination List zarejestrowanà na serwerze dostarczania i wyãwietlanie jej jako domyãlnej. To ustawienie jest dostêpne wyâàcznie w przypadku wâàczenia funkcji Sieciowy skaner dostarczania za pomocà oprogramowania dostarczajàcego ScanRouter. Umoåliwia przez naciãniêcie [Aktualiz. listy odb.serw.] aktualizacjê listy odbiorców serwera dostarczania. Aby uåywaæ tej funkcji, w obszarze [Ustaw. systemu] ustaw [Opcja dostarcz.] na [Wâàczone]. To ustawienie jest dostêpne wyâàcznie w przypadku wâàczenia funkcji Sieciowy skaner dostarczania za pomocà oprogramowania dostarczajàcego ScanRouter. Umoåliwia wybór priorytetu pomiêdzy listà odbiorców i listà odbiorców w folderze. 6

15 Ustawienia wysyâania Elementy Czas oczekiwania TWAIN Priorytet typu pliku Kompresja (Czarno-biaâe) Kompr. (Skala szar/p-kol) Drukuj i usuñ dzien. skan. Drukuj dziennik skanera Usuñ dziennik skanera Maks. rozmiar a Podziel i wyãlij pocztê Jêzyk informacji poczty Opis Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli komputer uåytkownika próbuje uåywaæ skanera TWAIN podczas skanowania w toku. Umoåliwia wybór domyãlnego formatu pliku zeskanowanych plików. Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych czarno-biaâych plików. Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych plików w skali szaroãci lub peânym kolorze. Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli zostaâa przekroczona maksymalna liczba dzienników skanera. Umoåliwia wydrukowanie dziennika skanera. Dziennik skanera jest nastêpnie usuwany. Umoåliwia usuwanie dziennika skanera bez uprzedniego wydrukowania. Umoåliwia wybór pomiêdzy ograniczeniem lub nie rozmiaru wiadomoãci e-mali z zaâàcznikami. Umoåliwia wybór pomiêdzy podzieleniem lub nie tych plików, których okreãlony rozmiar w [Maks. rozmiar a] zostaâ przekroczony i wysâaniem ich jako kilka wiadomoãci . Umoåliwia wybór jêzyka komunikatów wyãwietlanych w momencie wysyâania pocztà zeskanowanych plików. Narzêdzia administratora Elementy Ochrona Menu Opis Umoåliwia ustawienie jako domyãlny poziom dostêpu dla funkcji, których ustawienia zostaây zmienione przez uåytkowników innych niå administrator. 7

16 8

17 1. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Moåna doâàczyæ pliki do wiadomoãci i wysâaæ je przez zâàcza takie jak LAN i Internet. Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a W tej sekcji opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików pocztà a. Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà e- maila W tej sekcji krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików poprzez a. ZZZ508S 1. To urzàdzenie Zeskanowany plik moåna doâàczyæ do wiadomoãci i wysâaæ do serwera poczty elektronicznej. 2. Serwer SMTP Aby wysâaæ zeskanowane pliki, naleåy mieæ dostêp do serwera poczty z obsâugà protokoâu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jednak nie jest istotne, czy serwer poczty znajduje siê w tej samej sieci LAN co urzàdzenie. Przekazuje on wysâanà wiadomoãæ e- mail do okreãlonego odbiorcy przez sieæ LAN lub Internet. 3. Komputer uåytkownika Korzystanie z oprogramowania poczty w celu otrzymywania wiadomoãci i zaâàczników w postaci zeskanowanych plików wygenerowanych przez to urzàdzenie. 4. Serwer LDAP Korzystanie z tego serwera w celu administrowania kontami , wyszukiwania sieci i autoryzacji komputerów majàcych dostêp do urzàdzenia. Korzystanie z serwera LDAP w celu wyszukiwania odbiorców na tym urzàdzeniu. 9

18 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà 1 W tej sekcji opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików poprzez . A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). B Wprowadä w [Ustawienia systemu] niezbêdne ustawienia sieci. Po dokonaniu podâàczenia urzàdzenia do sieci za pomocà kabla Ethernet, wprowadä nastêpujàce ustawienia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci. Okreãl adres bramki IPv4. W [Protokóâ efektywny] wâàcz [IPv4]. Okreãl serwer SMTP. C Jeãli to konieczne, zmieñ ustawienia w [Ustawienia wysyâania], w obszarze [Funkcje skanera]. Uwaga Aby podâàczyæ urzàdzenie do sieci za pomocà bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b), wymagana jest odpowiednia karta rozszerzeñ bezprzewodowej sieci LAN. Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy. Liczba pozycji do ustawienia w [Ustawienia systemu] zaleåy od ãrodowiska sieci. Dodatkowe informacje na temat ustawieñ sieci moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat [Funkcje skanera] moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Rejestracja adresów w ksiàåce adresowej W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . Zarejestruj adresy w [Zarzàdz. ksiàåkà adresowà] w obszarze [Narzêdzia administratora] korzystajàc z [Ustawienia systemu]. Adresy moåna takåe rejestrowaæ jako grupy. Uwaga Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 10

19 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a Adresy moåna takåe zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat, w jaki sposób zainstalowaæ te aplikacje, patrz Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. 1 Ekran W tej sekcji omówiono ukâad ekranu podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Ekran gâówny ZZZ601S PL Jeãli odbiorców wprowadza siê rêcznie ZZZ602S PL 11

20 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Jeãli wybrani odbiorcy tworzà grupê 1 ZZZ603S PL 1. Ikona Informuje, åe wyãwietlany jest ekran poczty 2. Pole odbiorcy Wyãwietla wybranego odbiorcê. Jeãli wybrano kilku odbiorców, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ odbiorców w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Aby sprawdziæ wybranych odbiorców, naciãnij przycisk {Sprawdä odbiorcê}. 3. /Skanowanie do folderu / Sieciowy skaner dostarczania Naciãnij, aby przeâàczaæ pomiêdzy ekranami. Ten przycisk moåna takåe uåywaæ do przeâàczania pomiêdzy funkcjami i skanowanie do folderu podczas jednoczesnego wysyâania tego samego pliku do obydwu odbiorców za pomocà tych dwóch funkcji. 4. [Rêczne] Podczas wybierania odbiorcy poza listà zarejestrowanych, naciãnij przycisk [Rêczne], a nastêpnie wprowadä adres e- mail odbiorcy za pomocà przycisków szybkiego wybierania. 5. [Opcje] Naciãnij, aby wybraæ ustawienia skanowania i okreãliæ formaty plików do wysâania. 6. [Dod.Odb.] Aby wybraæ wielu odbiorców po rêcznym wprowadzeniu adresu , naciãnij przycisk [Dod.Odb.], a nastêpnie wprowadä adres odbiorcy. 7. [EdycOdb.] Aby zmieniæ adres juå wprowadzony, naciãnij przycisk [EdycOdb.], a nastêpnie wprowadä nowy adres [Podglàd] Naciãnij, aby sprawdziæ adresy zarejestrowane dla grupy. 12

21 Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci W tej sekcji omówiono podstawowà operacjê wysyâania zeskanowanych plików pocztà . A Upewnij siê, åe zostaây usuniête wszelkie wczeãniejsze ustawienia. Jeãli wczeãniejsze ustawienia nie zostaây skasowane, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. B Jeãli wyãwietlany jest ekran sieciowego skanera dostarczania lub skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ], aby przeâàczyæ na ekran . 1 C Poâóå oryginaây. D Jeãli jest to wymagane, wybierz typ oryginaâu. Szczegóâowe informacje, patrz Wybieranie typu oryginaâu. E W razie potrzeby okreãl nasycenie skanowania. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz Dostosowywanie nasycenia obrazu. F Wybierz odbiorcê. Teraz moåna okreãliæ wielu odbiorców. Szczegóâowe informacje, patrz Wprowadzanie odbiorców poczty . G Naciãnij przycisk [Opcje], zaznacz pozycjê [Nazwa nadawcy], a nastêpnie okreãl nadawcê wiadomoãci . Szczegóâowe informacje, patrz Okreãlanie nadawcy. H Jeãli jest to wymagane, wybierz opcjê [Potwierdzenie odbioru] w obszarze [Opcje], aby dokonaæ ustawieñ dla funkcji Potwierdzenie odbioru. Szczegóâowe informacje, patrz Ustawianie funkcji potwierdzenia odbioru. 13

22 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà I W razie potrzeby wybierz pozycjê [Doâàcz temat] w obszarze [Opcje], aby wprowadziæ temat wiadomoãci . Szczegóâowe informacje, patrz Okreãlanie tematu. J Jeãli jest to wymagane, okreãl rozdzielczoãæ i orientacjê oryginaâu w obszarze [Opcje]. Szczegóâowe informacje, patrz Okreãlanie opcji wysyâania. K Naciãnij przycisk {Start}. Trwa skanowanie. Naleåy nacisnàæ przycisk {q}, aby wysâaæ pliki zeskanowane przy uåyciu szyby ekspozycyjnej. Zeskanowane pliki przy uåyciu podajnika dokumentów ADF/ARDF sà wysyâane natychmiast. L Jeãli nadal sà oryginaây do wysâania, umieãæ je w urzàdzeniu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Powtarzaj ten krok, dopóki wszystkie oryginaây nie zostanà zeskanowane. M Po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów naciãnij przycisk {q}. Trwa wysyâanie. Uwaga Jeãli wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców, moåna ich kolejno wyãwietlaæ naciskajàc przycisk {U} lub {T}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, wyãwietl go w polu odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Wpolu [Ustawienia systemu] moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie bez prowadzania [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawionych zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Naciskanie przycisku {Sprawdä odbiorcê} powoduje przeâàczanie poczàtkowego ekranu skanera na ekran sprawdzania odbiorcy. Ekran Sprawdä odbiorcê sâuåy do sprawdzania szczegóâów wybranych odbiorców. Szczegóâowe informacje, patrz Sprawdä odbiorcê. Aby anulowaæ skanowanie, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 109 Wybieranie typu oryginaâu str. 111 Dostosowywanie nasycenia obrazu str. 15 Okreãlanie odbiorców poczty str. 29 Okreãlanie nadawcy str. 39 Ustawianie funkcji potwierdzenia odbioru str. 40 Okreãlanie tematu str. 93 Okreãlanie opcji wysyâania str. 4 Sprawdä odbiorcê

23 Okreãlanie odbiorców poczty Okreãlanie odbiorców poczty W tym rozdziale opisano, w jaki sposób okreãliæ odbiorców poczty . Moåna okreãliæ odbiorców poczty korzystajàc z nastêpujàcych metod: Wybierz zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybierz odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia Wprowadä rêcznie adres Wyszukaj odbiorcê na serwerze LDAP i wybierz go 1 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania. Szczegóâowe informacje na temat sposoby rejestrowania odbiorcy poczty za pomocà przycisku szybkiego wybierania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk szybkiego wybierania, aby zarejestrowaæ odbiorcê. Powtarzaj tê czynnoãæ, aby dodaæ wiêcej odbiorców. ZZZ609S Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. 15

24 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia W tym rozdziale opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia. Waåne Aby uåyæ tej funkcji, najpierw musisz zarejestrowaæ odbiorców korzystajàc z [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Dostêpne sà cztery metody wybierania odbiorcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej: Wybierz odbiorcê z listy Wprowadzanie numeru rejestracji odbiorcy Wyszukiwanie odbiorcy wedâug nazwy Wyszukiwanie odbiorcy wedâug adresu Wybieranie odbiorcy z listy Aby wybraæ odbiorcê z listy, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Wyãwietlanie listy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 16

25 Okreãlanie odbiorców poczty C Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê z listy, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. Powtarzaj tê czynnoãæ, aby dodaæ wiêcej odbiorców. D Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustawienia systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, na liãcie odbiorców moåe nie byæ niektórych odbiorców. Wybieranie odbiorcy przy uåyciu numeru rejestracji Wybieranie odbiorcy z adresowej ksiàåki urzàdzenia za pomocà jego numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. 17

26 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg nr rejestracji], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 1 C Wprowadä trzycyfrowy numer przydzielony odbiorcy za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Przykâad: Aby wprowadziæ 003 Naciãnij przycisk {3}, a nastêpnie przycisk {OK}. D Naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. E Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustawienia systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 18

27 Okreãlanie odbiorców poczty Wyszukiwanie odbiorcy wedâug nazwy Aby wyszukaæ odbiorcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. 1 ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Wybierz [Szukanie wg nazwy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wprowadä pierwsze litery nazwy odbiorcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. 19

28 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Naciãnij przycisk {OK}. 1 Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Jeãli w obszarze [Ustawienia systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. Wyszukiwanie odbiorcy wedâug adresu Aby wyszukaæ odbiorcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia, uåyj nastêpujàcej procedury. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg adresu e- maila], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 20

29 Okreãlanie odbiorców poczty C Wprowadä pierwsze litery adresu , a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. 1 Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. E Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga Jeãli w obszarze [Ustawienia systemu], opcja [Wyszukiwanie LDAP] ustawiona jest na wartoãæ [Wâàczone], po naciãniêciu przycisku {Wyszukaj odbiorcê} wyãwietla siê ekran wyboru wyszukiwanego obiektu. Na ekranie wybierz pozycjê [Wyszukaj ksiàåkê adresowà], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. 21

30 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Rêczne wprowadzanie adresu 1 W tej sekcji opisano sposób rêcznego wprowadzania adresu . A Naciãnij przycisk [Rêczne]. B Wprowadä adres . C Naciãnij przycisk {OK}. Uwaga W zaleånoãci od ustawionych zabezpieczeñ, opcja [Rêczne] moåe nie byæ wyãwietlana. Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. Aby zmodyfikowaæ lub zmieniæ wprowadzony adres , naciãnij przycisk [EdycOdb.]. Aby dodaæ innego odbiorcê, naciãnij przycisk [Dod.Odb.], a nastêpnie wprowadä adres . W ksiàåce adresowej urzàdzenia moåna zarejestrowaæ rêcznie wprowadzony adres . Szczegóâowe informacje, patrz Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej. Zajrzeæ do instrukcji... str. 27 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej 22

31 Okreãlanie odbiorców poczty Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP Moåesz wyszukaæ adres na serwerze LDAP, a nastêpnie wybraæ ten adres jako adres odbiorcy . Waåne Aby uåyæ tej funkcji, naleåy przez sieæ poâàczyæ siê z serwerem LDAP. Wymaga siê zarejestrowania serwera LDAP w obszarze [Ustawienia systemu]. Naleåy takåe ustawiæ [Wyszukiwanie LDAP] na wartoãæ [Wâàczone] w obszarze [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. 1 ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Wybierz [Wyszukaj LDAP], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz [Wybierz serwer], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 23

32 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà D Wybierz serwer, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 1 Jeãli wymagana jest autoryzacja w celu uzyskania dostêpu do serwera, wyãwietla siê ekran autoryzacji. Wprowadä poprawnà nazwê uåytkownika oraz hasâo. Wyãwietla siê ponownie ekran wyszukiwania LDAP. E Wybierz [Wyszukiwanie zaawansowane], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Okreãl warunki wyszukiwania. Skorzystaj z nastêpujàcego przykâadu przybliåonego wyszukiwania nazwy odbiorcy. Wybierz [Nazwa], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Wprowadä czêãæ nazwy odbiorcy. Moåna wyszukiwaæ wedâug nazwiska lub imienia w zaleånoãci od ustawieñ serwera LDAP. Skontaktuj siê z administratorem. H Naciãnij przycisk {OK}. 24

33 Okreãlanie odbiorców poczty I Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szuk. elast.], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 1 Z lewej strony okreãlonego warunku wyãwietla siê. Wyszukiwanie moåna uãciãliæ przez ustawienie wielu warunków wyszukiwania. J Naciãnij przycisk {Escape}. K Naciãnij przycisk [Wyszukaj]. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. L Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego odbiorcy. 25

34 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà M Naciãnij przycisk {OK}. 1 Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Jeãli zwracany przez serwer LDAP adres jest zbyt dâugi, nie jest moåliwe wybranie go jako adresu odbiorcy. Szczegóâowe informacje na temat liczby znaków do umieszczenia, patrz . Moåna zarejestrowaæ wiele adresów na indywidualnych kontach serwera LDAP. Jednak, jako wynik wyszukiwania wyãwietlany jest tylko jeden adres . Zwykle wyãwietlany jest adres zarejestrowany jako pierwszy na serwerze LDAP. Kryteria moåna wybraæ z nastêpujàcej listy: [Zawierajàce]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Przykâad) Aby znaleäæ ABC, wprowadä A, B lub C. [Wykluczajàce]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Przykâad) Aby znaleäæ ABC, wprowadä D. [Pierwsze zn.]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Przykâad) Aby znaleäæ ABC, wprowadä A. [Ostatnie zn.]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Przykâad) Aby znaleäæ ABC, wprowadä C. [Dokâ. pasuj.]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Przykâad) Aby znaleäæ ABC, wprowadä ABC. [Szuk. elast.]: wyszukanie przybliåone (dziaâanie funkcji wyszukania przybliåonego zaleåy od systemu obsâugiwanego przez serwer LDAP). Zajrzeæ do instrukcji... str

35 Okreãlanie odbiorców poczty Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej W tej sekcji opisano sposób rejestracji rêcznie wprowadzonego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Moåna takåe zarejestrowaæ odbiorcê wybranego na serwerze LDAP w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk {Sprawdä odbiorcê}. 1 ZZZ611S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ odbiorcê do zarejestrowania, a nastêpnie naciãnij przycisk [Program]. C Wprowadä nazwê, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Naciãnij przycisk [Szczeg.] i [Nr rej.], aby wybraæ informacje rejestracji. Po dokonaniu wszystkich ustawieñ, naciãnij przycisk {OK}. Szczegóâowe informacje na temat okreãlania informacji rejestracji, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 27

36 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Naciãnij przycisk {Escape}. 1 Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Program] moåe nie byæ wyãwietlana. W takim wypadku nie moåna ukoñczyæ rejestracji. Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. 28

37 Okreãlanie nadawcy Okreãlanie nadawcy W tym rozdziale opisano, w jaki sposób okreãliæ nadawcê poczty . Aby wysâaæ wiadomoãci , naleåy wybraæ nazwê nadawcy. 1 Nadawcê wiadomoãci moåna wybraæ dowolnà z nastêpujàcych metod: Wybierz zarejestrowanego nadawcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybierz nadawcê z listy ksiàåki adresowej urzàdzenia Wprowadä numer rejestracji nadawcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej urzàdzenia Wyszukaj nadawcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia Wyszukaj nadawcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia Uwaga Najpierw zarejestruj nadawców w obszarze [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wpolu [Ustawienia systemu] moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie wiadomoãci bez prowadzania åadnych danych dla [Nazwa nadawcy]. W zaleånoãci od ustawionych zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Jeãli zostaâ ustawiony kod ochrony, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod ochrony, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Jeãli wprowadzony kod ochrony jest poprawny, zostanie wyãwietlona nazwa nadawcy. 29

38 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Wybieranie zarejestrowanego nadawcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ zarejestrowanego nadawcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania. Szczegóâowe informacje na temat sposobu rejestrowania nadawcy poczty za pomocà przycisku szybkiego wybierania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk [Opcje]. B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk szybkiego wybierania, aby zarejestrowaæ nadawcê. ZZZ609S Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. D Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. 30

39 Okreãlanie nadawcy Wybieranie nadawcy z listy W tym rozdziale opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê z listy ksiàåki adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Wyãwietlanie listy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 31

40 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. Aby anulowaæ wybranego nadawcê, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ docelowego nadawcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {W}. F Naciãnij przycisk {OK}. G Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. 32

41 Okreãlanie nadawcy Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji Wybieranie nadawcy z ksiàåki adresowej urzàdzenia wedâug numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. D Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Szukanie wg nr rejestracji], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 33

42 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 E Wprowadä trzycyfrowy numer przydzielony nadawcy za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Przykâad: Aby wprowadziæ 001 Naciãnij przycisk {1}, a nastêpnie przycisk {OK}. F Naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. G Naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. 34

43 Okreãlanie nadawcy Wyszukiwanie nadawcy wedâug nazwy W tym rozdziale opisano jak wyszukaæ nadawcê wedâug nazwy w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. D Wybierz [Szukanie wg nazwy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 35

44 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Wprowadä pierwsze litery nazwy nadawcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. 1 Zostanà wyãwietleni nadawcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. F Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. Zaznacz pole wyboru z lewej strony wybranego nadawcy. G Naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. 36

45 Okreãlanie nadawcy Wyszukiwanie nadawcy wedâug adresu W tej sekcji opisano jak wyszukaæ nadawcê wedâug adresu w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Naciãnij przycisk {Wyszukaj odbiorcê}. ZZZ610S PL Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. D Wybierz [Szukanie wg adresu a], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 37

46 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà E Wprowadä pierwsze litery adresu nadawcy, a nastêpnie naciãnij dwukrotnie przycisk {OK}. 1 Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. F Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk {V}. G Naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Uwaga Jako wynik wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. 38

47 Ustawianie funkcji potwierdzenia odbioru Ustawianie funkcji potwierdzenia odbioru W tym rozdziele opisano sposób ustawiania funkcji potwierdzenia odbioru. Jeãli ustawiono [Potwierdzenie odbioru], wybrany nadawca wiadomoãci otrzyma powiadomienie pocztà po otwarciu tej wiadomoãci przez odbiorcê. A Naciãnij przycisk [Opcje]. 1 B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Potwierdzenie odbioru], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz [Wâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. Uwaga Aby móc korzystaæ z funkcji Potwierdzenie odbioru, naleåy wybraæ nadawcê. Naleåy jednak pamiêtaæ, åe powiadomienie [Potwierdzenie odbioru] nie zostanie odesâane, jeãli oprogramowanie odbioru nie obsâuguje standardu Message Disposition Notification. W przypadku automatycznego wybierania adresu administratora jako nadawcy, powiadomienie nie zostanie wysâane, nawet jeãli wybrano [Potwierdzenie odbioru]. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ [Adres administr.] i [Auto okreãl. nazwa nadawcy] znajdujà siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 39

48 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Okreãlanie tematu 1 W tym rozdziale objaãniono, jak okreãlaæ temat wiadomoãci . A Naciãnij przycisk [Opcje]. B Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ pozycjê [Doâàcz temat], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wprowadä temat, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietla siê napis Zarejestrowano, a nastêpnie wyãwietla siê ponownie ekran Opcje wysyâania. 40

49 2. Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Za pomocà funkcji Skanowanie do folderu moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci, folderów serwera FTP lub folderów NetWare. Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu W tym rozdziale opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików za pomocà funkcji Skanowanie do folderu. Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu W tej sekcji krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu ZZZ509S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do wspólnych folderów w sieci, naleåy uåyæ protokoâu SMB. 2. Komputer z udostêpnionym folderem Aby uåyæ tej funkcji, konieczne jest uprzednie utworzenie udostêpnionego folderu. Moåesz wybraæ udostêpniony folder, aby zapisaæ zeskanowane pliki. 41

50 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu 3. Komputer uåytkownika Moåesz takåe wyszukiwaæ zeskanowane pliki zapisane w udostêpnionym folderze korzystajàc z komputera uåytkownika. 2 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP ZZZ510S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do folderów serwera FTP. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów serwera FTP, naleåy uåyæ protokoâu FTP. 2. Serwer FTP Serwer FTP udostêpnia usâugi nadawania plików miêdzy komputerami naleåàcymi do jednej sieci. Nadane pliki sà przechowywane na tym serwerze. Jest istotne, aby serwer FTP znajdowaâ siê w tej samej sieci LAN/WAN co urzàdzenie. Nie jest moåliwy dostêp do serwera FTP przez serwer proxy. 3. Komputer uåytkownika Moåesz wyszukiwaæ zeskanowane pliki zapisane na serwerze FTP, korzystajàc z komputera uåytkownika. Na komputerze wymagany jest program uåytkowy FTP, aby poâàczyæ go zserwerem FTP. 42

51 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare 2 ZZZ511S 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do folderów na serwerze NetWare. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów NetWare, naleåy uåyæ protokoâu NCP. 2. Serwer NetWare Tego serwera moåna uåywaæ do udostêpniania plików w sieci za pomocà systemu NetWare. Aby wysâaæ dane obrazu do serwera, obrazy moåna przechowywaæ na serwerze. 3. Komputer uåytkownika Aby pobraæ obrazy, komputer musi obsâugiwaæ klienta NetWare i byæ zalogowany do serwera. Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu W tej sekcji opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików za pomocà funkcji Skanowanie do folderu. Waåne Pliki moåna wysâaæ do udostêpnionych katalogów na komputerach uåytkowników. Pliki moåna takåe wysâaæ na serwery FTP, jeãli znajduje siê on w sieci. Pliki moåna takåe wysâaæ na serwery NetWare, jeãli znajdujà siê one w sieci. A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). 43

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2000 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiarka Serwer dokumentów Dodatek Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego podrêcznika i zachowanie go do ponownego

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.16 styczeń 2014 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo