Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych plików Skanowanie oryginaâów za pomocà skanera sieciowego TWAIN Róåne ustawienia skanowania Dodatek Przed przystàpieniem do korzystania z tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowo korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed jego uåyciem zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek koniecznoãci jego uåycia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoãci za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, specjalne, przypadkowe czy wtórne wynikajàce z uåytkowania lub obsâugi tego urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. W niniejszym podrêczniku zastosowano dwa rodzaje notacji rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z systemu metrycznego. Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. Znaki towarowe Adobe, PostScript i Acrobat sà znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, inc. Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy innych produktów uåyte w niniejszym podrêczniku sâuåà wyâàcznie celom identyfikacyjnym i mogà byæ zastrzeåonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie praw do åadnego z tych znaków. Nazwà handlowà Windows 95 jest Microsoft Windows 95. Nazwà handlowà Windows 98 jest Microsoft Windows 98. Nazwà handlowà Windows Me jest Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produkty Windows 2000 majà nastêpujàce nazwy handlowe: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produkty Windows XP majà nastêpujàce nazwy handlowe: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produkty Windows Server TM 2003 majà nastêpujàce nazwy handlowe: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produkty Windows NT 4.0 majà nastêpujàce nazwy handlowe: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe instrukcje dotyczàce sposobu podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, pojemników do druku, zszywek i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. Podrêcznik ten zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Omawia funkcje kopiowania i obsâugi dokumentów przez serwer dokumentów. Informacje dotyczàce umieszczania oryginalnych dokumentów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. i

4 Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 Dodatek UNIX Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji Wprowadzenie do DeskTopBinder Podrêcznik programu Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. Informacje na temat dokumentu "Dodatek UNIX" moåna uzyskaæ na stronie internetowej lub od autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Dokumenty "Dodatek PostScript3" i "Dodatek UNIX" zawierajà opisy funkcji i ustawieñ niedostêpnych na tym urzàdzeniu. Poniåsze oprogramowanie jest okreãlane nastêpujàcymi nazwami ogólnymi: Nazwa handlowa DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional i *ScanRouter EX Enterprise Nazwa ogólna DeskTopBinder i ScanRouter oprogramowanie dostarczajàce * Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Funkcje skanera Informacje...2 Wyãwietlacz...3 Ekran uproszczony...4 Ekrany potwierdzenia...5 Funkcje skanera Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà Rejestracja adresów w ksiàåce adresowej...13 Ekran Podstawowa operacja wysyâania zeskanowanych plików pocztà Przeâàczanie na ekran Wprowadzanie odbiorców poczty Wybieranie odbiorcy z ksiàåki adresowej urzàdzenia...19 Wprowadzanie rêczne adresu Wybieranie odbiorców przez wyszukiwanie na serwerze LDAP...24 Rejestracja odbiorcy bezpoãrednio wprowadzonego do ksiàåki adresowej...27 Wybieranie nadawcy wiadomoãci Wybieranie nadawcy z listy...28 Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji...29 Wybieranie nadawcy przez wyszukiwanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia...29 Okreãlanie tematu wiadomoãci Okreãlanie tematu wiadomoãci Wybieranie tekstu wiadomoãci z listy...33 Rêczne wprowadzanie treãci wiadomoãci...34 Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci Wysyâanie adresu URL pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Przed wysyâaniem plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...39 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...39 Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...42 Rejestracja folderów docelowych w ksiàåce adresowej...43 Ekran skanowania do folderu...43 Podstawowe operacje podczas skanowanie do folderu...45 Przeâàczanie na ekran skanowanie do folderu...47 Wybieranie skanowanie do folderu docelowego...48 Wybieranie odbiorcy z ksiàåki adresowej urzàdzenia...48 Wysyâanie plików do udostêpnionego w sieci folderu...52 Wysyâanie plików na serwer FTP...56 Wysyâanie plików do folderu w drzewie NDS lub na serwer NetWare...58 Rejestracja ãcieåki do wybranego w ksiàåce adresowej odbiorcy...62 iii

6 Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie przy uåyciu skanowania do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Przed zapisaniem plików...66 Krótki opis procedury zapisywania plików przy uåyciu funkcji skanowania...66 Podstawowa operacja zapisywania zeskanowanych plików...68 Wprowadzanie informacji o pliku w celu jego zapisania...70 Okreãlanie nazwy uåytkownika...70 Okreãlanie nazwy pliku...71 Okreãlanie hasâa...72 Wyãwietlanie listy zapisanych plików...73 Lista zapisanych plików...73 Wyszukiwanie listy zapisanych plików...74 Sprawdzanie zapisanych plików...76 Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy...76 Sprawdzanie zapisanych plików z poziomu komputera klienckiego...77 Wysyâanie zapisanego pliku...79 Wysyâanie zapisanych plików...79 Zarzàdzanie zapisanymi plikami...81 Usuwanie zapisanego pliku...81 Zmiana danych dotyczàcych zapisanego pliku Dostarczanie zeskanowanych plików Przed dostarczeniem plików...87 Krótki opis dostarczania zeskanowanych plików...87 Przygotowywanie dostarczania pliku...88 Instalowanie DeskTopBinder Lite z dostarczonego dysku CD-ROM Ekran sieciowego skanera dostarczania...90 Podstawowe operacje dostarczania plików...91 Przeâàczanie ekranu sieciowego serwera dostarczania...94 Okreãlanie odbiorców...95 Wybieranie odbiorców wpisanych do ksiàåki adresowej serwera dostarczania...95 Okreãlanie nadawcy...99 Wybierajàc nadawcê z listy odbiorców serwera dostarczania...99 Wybieranie nadawcy przez wpisanie jego numeru rejestracyjnego Wybieranie nadawcy przez przeszukiwanie listy odbiorców serwera dostarczania Okreãlanie tematu poczty , która ma byæ nadana za poãrednictwem serwera dostarczania Jednoczesne zapisywanie i dostarczanie Skanowanie oryginaâów za pomocà skanera sieciowego TWAIN Zanim skaner sieciowy TWAIN zostanie uåyty Krótkie omówienie skanera sieciowego TWAIN Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN Instalowanie sterownika TWAIN z dostarczonego dysku CD-ROM Podstawowe operacje skanera sieciowego TWAIN iv

7 6. Róåne ustawienia skanowania Ustawienia skanowania Pozycje okreãlajàce ustawienia skanowania Typ skanowania Rozdzielczoãæ Rozmiar obszaru skanowania Edycja Dostosowanie nasycenia obrazu Ustawianie typu podawania oryginaâu Orientacja oryginaâu Ustawienia oryginaâu Stempel Pakiet, SADF Podziaâ Skanowanie wielu stron oryginaâów jako jeden plik Ustawianie typu pliku i nazwy pliku Ustawianie typu pliku Ustawianie nazwy pliku Ustawienia zabezpieczeñ plików PDF Programy Rejestracja czêsto uåywanych ustawieñ Wywoâywanie zarejestrowanej zawartoãci Zmiana zarejestrowanego programu Usuwanie programu Zmiana nazwy zarejestrowanego programu Rejestracja wartoãci poczàtkowych dla ekranu poczàtkowego Ustawienia skanowania przy uåywaniu skanera TWAIN Ustawianie orientacji oryginaâu na skanerze TWAIN Gdy skanowane sà oryginaây mieszanych rozmiarów przy uåyciu skanera TWAIN Dodatek Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem oryginaâu Gdy uåywane sà funkcje , wysyâanie do folderu, zapisywanie lub dostarczanie sieciowe Gdy uåywany jest skaner TWAIN Zwiàzek miêdzy typem pliku okreãlonym dla skanowania i typem pliku do wysâania pocztà i do folderu Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM Szybka instalacja Sterownik TWAIN DeskTopBinder Lite Wartoãci róånych elementów ustawieñ dla funkcji transmisji/zapisywania/ dostarczania Funkcja transmisji Funkcja zapisywania Funkcje dostarczania sieciowego Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci "Zasady bezpieczeñstwa" w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci "Zasady bezpieczeñstwa" w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcach sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Funkcje skanera Informacje W tej sekcji opisano funkcje uåywane w trybie skanowania. Szczegóâowe informacje na temat kaådej z funkcji, patrz odpowiednie rozdziaây. Wysyâanie zeskanowanych plików Jest kilka sposobów wysyâania do komputera przechwyconych danych jako plików. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Szczegóâowe informacje, patrz rozdziaâ 1 "Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà " Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu Szczegóâowe informacje, patrz rozdziaâ 2 "Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu" Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP Szczegóâowe informacje, patrz rozdziaâ 2 "Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu" Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare Szczegóâowe informacje, patrz rozdziaâ 2 "Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu" Dostarczanie zeskanowanych plików za pomocà serwera dostarczania Szczegóâowe informacje, patrz rozdziaâ 4 "Dostarczanie zeskanowanych plików". Skanowanie oryginaâów za pomocà sterownika TWAIN Uåywanie sterownika TWAIN do wybrania urzàdzenia, na które bedà skanowane oryginaây z komputera uåytkownika. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 5 "Skanowanie oryginaâów przy uåyciu sieciowego skanera TWAIN". Zapisywanie plików Zeskanowane dokumenty moåna przechowywaæ w postaci plików na dysku twardym urzàdzenia. Zapisane pliki moåna wysâaæ póäniej. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 3 "Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera". Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà str. 39 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu str. 87 Dostarczanie zeskanowanych plików str. 109 Skanowanie oryginaâów za pomocà skanera sieciowego TWAIN str. 65 Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera 2

11 Wyãwietlacz W tej czêãci opisano ekran uproszczony i trzy ekrany potwierdzenia: Sprawdzanie ustawieñ, Podglàd i Stan plików nadawania. W tym podrêczniku moåna znaleäæ wyjaãnienia na temat ekranu , ekranu skanowania do folderu, ekranu listy zapisanych plików lub ekranu sieciowego skanera dostarczania. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz "Ekran ", "Ekran skanowania do folderu", "Ekran listy zapisanych plików" i "Ekran sieciowego skanera dostarczania". Zajrzeæ do instrukcji... str. 13 Ekran str. 43 Ekran skanowania do folderu str. 73 Lista zapisanych plików str. 90 Ekran sieciowego skanera dostarczania 3

12 Ekran uproszczony W tej czêãci opisano sposób przeâàczania do ekranu uproszczonego. Naciãniêcie przycisku {Ekran uproszczony} powoduje zmianê ekranu z poczàtkowego na uproszczony. Litery i przyciski sà wyãwietlane w zwiêkszonym rozmiarze, uâatwiajàc wykonywanie operacji. AQI002S Przykâad ekranu uproszczonego ARE006S PL 1. [Kolory panelu] Naciãnij, aby zmieniæ kolor przycisku i zwiêkszyæ jasnoãæ wyãwietlacza. Ta czynnoãæ nie ma zastosowania do poczàtkowego ekranu skanera. Uwaga Aby powróciæ do ekranu poczàtkowego, naciãnij ponownie przycisk {Ekran uproszczony}. Pewne przyciski nie sà wyãwietlane na ekranie uproszczonym. 4

13 Ekrany potwierdzenia W tej czêãci opisano trzy ekrany potwierdzenia: Sprawdzanie ustawieñ, Podglàd i Stan plików nadawania. Sprawdzanie ustawieñ W tej sekcji opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ ekran Sprawdzanie ustawieñ. Z ekranu Sprawdzanie ustawieñ naleåy skorzystaæ, aby sprawdziæ ustawienia skanowania i nadawania. Naciskanie [Sprawdä ustaw.] powoduje przeâàczanie poczàtkowego ekranu skanera na ekran sprawdzania ustawieñ. Sprawdzanie ustawieñ 1. Oryginaâ Wyãwietla ustawienia skanowania, typ podawania oryginaâu i inne ustawienia skanowania. 2. Ikona funkcji nadawania Wyãwietla ikonê uåywanej funkcji nadawania. 3. Nadawca i odbiorca Wyãwietla dane nadawcy i transmisji lub odbiorców dostarczania. ARE007S PL 4. Wysyâanie Wyãwietla ustawienia nadawania, takie jak Nadawca i Temat. 5. [Rozwiñ grupê odbior.] Naciãnij, aby wyãwietliæ czâonków grupy, jeãli grupa jest okreãlona jako odbiorca. 5

14 Podglàd W tej czêãci opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ ekran Podglàd. Z ekranu Podglàd naleåy skorzystaæ, aby sprawdziæ poprawnoãæ skanowania oryginaâów. Podczas wysyâania plików pocztà , przy uåyciu funkcji skanowania do folderu lub zapisywania i jednoczeãnie go dostarczania moåna wyãwietliæ ekran Podglàd. Aby wyãwietliæ ekran Podglàd, naciãnij przycisk [Podglàd], a nastêpnie rozpocznij skanowanie po wybraniu opcji [Podglàd]. Podglàd ARE008S PL 1. [Zmniejszenie] i [Powiêkszenie] Naciãnij, aby zmniejszyæ lub zwiêkszyæ wyãwietlany podglàd. 2. [ ][ ][ ][ ] Naciãnij, aby przesunàæ wyãwietlony obszar. 3. [Anuluj nadaw.] Naciãnij, aby zamknàæ podglàd i przerwaæ nadawanie. 4. [Kontynuuj nadaw.] Naciãnij, aby zamknàæ podglàd i kontynuowaæ nadawanie. 5. Wyãwietlanie pliku Wyãwietla nazwê i rozmiar pliku. 6. Wyãwietl stronê Wyãwietla numer aktualnie wyãwietlanej strony, caâkowità liczbê stron, rozmiar strony i tryb koloru. 7. [Przeâàcz] Naciãnij, aby zmieniæ wyãwietlanà stronê wybranego pliku. 8. Wyãwietl pozycjê Wyãwietla poâoåenie powiêkszonego obrazu. 6

15 Uwaga Podglàd nie jest dostêpny, jeãli plik zostaâ zapisany za pomocà [Tylko zapisz]. Podglàd nie jest dostêpny podczas wysyâania zapisanego pliku. Zapisany plik wyãwietlany z listy zapisanych plików moåna oglàdaæ korzystajàc z ekranu Podglàd. Szczegóâowe informacje na temat przeglàdania zapisanego pliku, patrz "Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy". Podglàd nie jest dostêpny, jeãli wybrano typ pliku jako PDF o wysokiej kompresji. Jeãli skanowanie nie powiodâo siê lub plik obrazu jest uszkodzony, poglàd moåe nie zostaæ wyãwietlony. Jeãli to nastàpi, naleåy oryginaâ zeskanowaæ ponownie. Zajrzeæ do instrukcji... str. 76 Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy Stan plików nadawania W tej czêãci opisano elementy wyãwietlane na ekranie i jak wyãwietliæ ekran Stan plików nadawania. Z ekranu Stan plików nadawania naleåy korzystaæ, aby sprawdziæ nadanà pocztê , skanowanie do folderu i wyniki dostarczania. Naciãnij przycisk [Status skan. plików], aby wyãwietliæ ekran stanu plików nadawania. Jednoczeãnie moåna wyãwietlaæ do 9 stanów nadawania lub dostarczania. Naciãnij przycisk [U] lub [T], aby przeâàczaæ pomiêdzy wynikami. 7

16 Stan plików nadawania ARE009S PL 1. Data / Godzina Wyãwietla czas i datê nadawania wedâug urzàdzenia lub czas i datê potwierdzenia stanu Zakoñczono, Bâàd lub Anulowane. 2. Ikona funkcji nadawania Wyãwietla ikonê uåywanej funkcji nadawania. 3. Odbiorca Wyãwietla odbiorcê nadawania. Jeãli wybrano kilku odbiorców, to wyãwietlony zostanie pierwszy wybrany odbiorca. Inni odbiorcy wyãwietlani sà jako + X. (X wskazuje liczbê odbiorców.) 4. Nadawca Wyãwietla nazwê nadawcy. 5. Nazwa pliku Wyãwietla nazwê zapisanego pliku, który jednoczeãnie zostaâ wysâany i zapisany lub zapisanych plików, które zostaây wysâane. 6. Status Wyãwietla jeden z nastêpujàcych stanów przesyâania: Zakoñczono, Wysyâanie..., Czekanie, Bâàd lub Anulowane. 7. [Zatrzym.nadaw.] Aby anulowaæ nadawanie, wybierz plik zokreãlonym stanem [Czekanie], a nastêpnie naciãnij przycisk [Zatrzym.nadaw.]. 8. [Drukuj listê] Naciãnij, aby wydrukowaæ wyniki nadawania. Uwaga Wyniki nadawania za pomocà funkcji skanowania moåna sprawdziæ naciskajàc [Lista zadañ] u doâu ekranu. Aby sprawdziæ wyniki nadawania, naciãnij [Status skan. plików], a nastêpnie wyãwietl ekran stanu plików nadawania. W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa pewne wyniki nadawania mogà byæ niedostêpne. 8

17 Funkcje skanera W tej czêãci opisano ustawienia funkcji skanera. Aby wyãwietliæ ekran Funkcje skanera, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika / Licznik}. Szczegóâowe informacji na ten temat metod ustawiania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustawienia ogólne Pozycje Przeâàcz indeks Aktual.listy odbiorców serwera dostarcz. Wyszukaj odbiorcê Czas oczekiwania TWAIN Priorytet wyãwietl. listy odbior. 1 Priorytet wyãwietl listy odbior. 2 Drukuj i usuñ dziennik skanera Drukuj dziennik skanera Usuñ dziennik skanera Opis Konfiguruje uåywany indeks podczas wyãwietlania listy odbiorców na tym urzàdzeniu. Umoåliwia przez naciãniêcie [Aktual.listy odbiorców serwera dostarcz.] aktualizacjê listy odbiorców serwera dostarczania. Aby uåywaæ tej funkcji, w obszarze [Ustaw. systemu] ustaw [Opcja dostarczania] na [Wâàczone]. Umoåliwia wybór domyãlnej listy wyszukiwania odbiorców w ksiàåce adresowej urzàdzenia lub na serwerze LDAP. Aby wyszukiwaæ na serwerze LDAP, w obszarze [Ustaw. systemu] zarejestruj serwer LDAP, a nastêpnie ustaw [Wyszukiwanie LDAP] na [Wâàczone]. Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli komputer uåytkownika próbuje uåywaæ skanera TWAIN podczas skanowania w toku. Umoåliwia wybór domyãlnej listy wyszukiwania odbiorców na urzàdzeniu lub z listy odbiorców zarzàdzanej na serwerze dostarczajàcym. Umoåliwia wybór priorytetu pomiêdzy listà odbiorców i listà odbiorców w folderze. Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia, jeãli zostaâa przekroczona maksymalna liczba dzienników skanera. Umoåliwia wydrukowanie dziennika skanera. Dziennik skanera jest nastêpnie usuwany. Umoåliwia usuwanie dziennika skanera bez uprzedniego wydrukowania. 9

18 Ustawienia skanowania Pozycje Poziom czuâoãci Auto wyboru koloru Czas oczekiw. na nast. oryg.:szyba ekspoz. Czas oczekiwania na nastêpny oryg.: SADF Nasycenie tâa ADS (Peânokolorowe) Opis Umoåliwia ustawianie poziomu czuâoãci oceny skali kolorów/czarno-biaâej skanowanych oryginaâów, jeãli ustawiono opcjê [Typ skanowania] na [Auto wybór koloru]. Wybierz operacjê, którà urzàdzenie ma wykonaæ podczas oczekiwania na dodatkowe oryginaây po skanowaniu z szyby ekspozycyjnej. Umoåliwia wybór operacji, którà urzàdzenie ma wykonaæ podczas kolejkowania dodatkowych oryginaâów po skanowaniu z podajnika dokumentów (ADF). Powoduje skorygowanie nasycenia skanowania, aby poprawiæ rozdzielczoãæ na róånych typach papieru, takich jak papier inny niå biaây, np. oryginaây gazetowe lub przezroczyste. Ustawienia wysyâania Pozycje Kompresja (czarno-biaâe) Kompresja(Odcienie szaroãci/peânokolor) Wysoki poziom kompresji PDF Maks. rozmiar emalia Podziel i wyãlij Jêzyk informacji Liczba cyfr dla plików 1-stronic. Metoda wysyâ. zapis. plików e- mailem Opis Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych czarno-biaâych plików. Umoåliwia wybór metody kompresji zeskanowanych plików w odcieniach szaroãci lub peânym kolorze. Umoåliwia wybór metody kompresji danych w przypadku plików PDF wysokiej rozdzielczoãci. Umoåliwia wybór pomiêdzy ograniczeniem lub nieograniczeniem rozmiaru wiadomoãci e-mali z zaâàcznikami. Umoåliwia wybór pomiêdzy podzieleniem lub niepodzieleniem tych plików, których okreãlony rozmiar w [Maks. rozmiar emalia] zostaâ przekroczony i wysâaniem ich jako kilka wiadomoãci . Umoåliwia wybór jêzyka, w którym zostanà wysâane informacje o dokumencie, takie jak tytuâ, data i nazwa administratora. Umoåliwia wybór liczby cyfr w numerze seryjnym uåywanym w nazwach plików jednostronicowych. Umoåliwia ustawienie jako domyãlne opcji doâàczenia pliku lub wysâania âàcza URL podczas wysyâania zapisanych plików w wiadomoãci . Ustawienia poczàtkowe Pozycje Ochrona menu Opis Umoåliwia ustawienie jako domyãlny poziom dostêpu dla funkcji, których ustawienia zostaây zmienione przez uåytkowników innych niå administrator. 10

19 1. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Moåna doâàczyæ pliki do wiadomoãci i wysâaæ je przez zâàcza takie jak LAN i Internet. Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà W tej czêãci opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà W tej czêãci krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików pocztà . ZZZ508S 1. To urzàdzenie Zeskanowany plik moåna doâàczyæ do wiadomoãci i wysâaæ do serwera pocztowego. 2. Serwer SMTP Aby wysâaæ zeskanowane pliki, naleåy mieæ dostêp do serwera poczty z obsâugà protokoâu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jednak nie jest istotne, czy serwer pocztowy znajduje siê w tej samej sieci LAN co urzàdzenie. Przekazuje on odebranà wiadomoãæ e- mail do okreãlonego odbiorcy przez sieæ LAN lub Internet. 3. Komputer uåytkownika Korzystanie z oprogramowania poczty w celu otrzymywania wiadomoãci i zaâàczników w postaci zeskanowanych plików wygenerowanych przez to urzàdzenie. 4. Serwer LDAP Korzystanie z tego serwera w celu administrowania kontami , wyszukiwania sieci i autoryzacji komputerów majàcych dostêp do urzàdzenia. Korzystanie z serwera LDAP w celu wyszukiwania odbiorców na tym urzàdzeniu. 11

20 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà 1 W tej czêãci opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików pocztà . A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet, kabla IEEE 1394 lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). B Wprowadä w [Ustaw. systemu] niezbêdne ustawienie sieci. Po dokonaniu podâàczenia urzàdzenia do sieci za pomocà kabla Ethernet, wprowadä nastêpujàce ustawienia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci. Okreãl adres bramki IPv4. W [Protokóâ efektywny] wâàcz [IPv4]. Okreãl serwer SMTP. C W razie potrzeby zmieñ ustawienia w [Ustaw. wysyâania], w obszarze [Ustawienia skanera]. Uwaga Aby podâàczyæ urzàdzenie do sieci za pomocà kabla IEEE 1394 lub bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b), wymagana jest karta rozszerzeñ 1394 lub karta rozszerzeñ bezprzewodowej sieci LAN. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik sieciowy. Liczba pozycji do ustawienia w [Ustaw. systemu] zaleåy od ãrodowiska sieci. Dodatkowe informacje na temat ustawieñ sieci moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat [Ustawienia skanera] moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 12

21 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà Rejestracja adresów w ksiàåce adresowej W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . Zarejestruj adresy w [Zarzàdzanie ksiàåkà adresów] w obszarze [Narzêdzia administr.] korzystajàc z [Ustaw. systemu]. Adresy moåna takåe rejestrowaæ jako grupy. 1 Uwaga Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Adresy moåna takåe zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat instalowania tych aplikacji, patrz Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. Ekran W tej czêãci omówiono ukâad ekranu podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Wyãwietlane pola funkcyjne sâuåà za przyciski wyboru. Naciãniêcie pola powoduje jego wybranie lub okreãlenie. Wybranie lub zaznaczenie pola na wyãwietlaczu panela powoduje, åe zostaje ono podãwietlone: [ ]. Przyciski, które nie mogà byæ wybrane wyãwietlane sà w nastêpujàcy sposób: [ ]. 13

22 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 ALQ006S PL 1. Pole odbiorcy Zostaje wyãwietlony okreãlony odbiorca. Jeãli wybrano wiêcej niå jednego odbiorcê, naciãnij przycisk [U] lub [T], aby przewijaæ odbiorców na liãcie. 2. / Folder Naciskaj te karty, aby przeâàczyæ pomiêdzy ekranem i ekranem skanowania do folderu. Przeâàczaj ekran takåe podczas wysyâania tych samych plików zarówno za pomocà poczty , jak i skanowania do folderu. 3. Ikona Informuje, åe wyãwietlany jest ekran poczty 4. [Rêczny wpis] Aby wybraæ odbiorców nie zarejestrowanych w ksiàåce adresowej, naciãnij ten przycisk, a nastêpnie wprowadä adresy za pomocà klawiatury wyãwietlonej na wyãwietlaczu. 5. [Nr rejestr.] Naciãnij ten przycisk, aby okreãliæ odbiorcê przez podanie piêciocyfrowego numeru rejestracji. 6. Lista odbiorców Zostanie wyãwietlona lista zapisanych w urzàdzeniu odbiorców. Jeãli nie moåna wyãwietliæ wszystkich odbiorców, naciãnij przycisk [U]lub [T], aby przeâàczyæ ekran. Odbiorcy grupowi sà oznaczani symbolem ( ). 7. [Tekst][Temat][Nazwa nadawcy][potwierdz. odbioru] Wprowadä treãæ wiadomoãci i okreãl temat, nadawcê oraz wybierz lub nie standard Message Disposition Notification. 14

23 Podstawowa operacja wysyâania zeskanowanych plików pocztà Podstawowa operacja wysyâania zeskanowanych plików pocztà W tej czêãci omówiono podstawowà operacjê wysyâania zeskanowanych plików pocztà . A Upewnij siê, åe zostaây usuniête wszelkie wczeãniejsze ustawienia. Jeãli wczeãniejsze ustawienia nie zostaây skasowane, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. B Jeãli pojawi siê ekran sieciowego skanera dostarczania lub ekran skanowania do folderu, przeâàcz siê na ekran poczty . Aby uzyskaæ szczegóây, patrz "Przeâàczanie na ekran ". 1 C Umieãæ oryginaây. D W razie potrzeby naciãnij [Ustaw. skanowania], aby okreãliæ ustawienia skanera, takie jak rozdzielczoãæ i rozmiar skanu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz "Róåne ustawienia skanowania". E W razie potrzeby okreãl nasycenie skanowania. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz "Dostosowywanie nasycenia obrazu". 15

24 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 F W razie potrzeby naciãnij [Typ podaw. oryg.], aby okreãliæ ustawienia, takie jak orientacja oryginaâu. Szczegóâowe informacje, patrz "Ustawianie typu podawania oryginaâu". G W razie potrzeby naciãnij [Nazwa / typ pliku], aby okreãliæ ustawienia, takie jak nazwa pliku i format pliku. Szczegóâowe informacje, patrz "Ustawianie typu pliku i nazwy pliku". H Okreãl odbiorcê. Teraz moåna wprowadziæ wielu odbiorców. Szczegóâowe informacje, patrz "Wprowadzanie odbiorców poczty ". I W razie potrzeby naciãnij [Tekst], aby wprowadziæ treãæ wiadomoãci . Szczegóâowe informacje, patrz "Wprowadzanie treãci wiadomoãci ". J W razie potrzeby naciãnij [Temat], aby wprowadziæ temat wiadomoãci e- mail. Szczegóâowe informacje, patrz "Wprowadzanie tematu wiadomoãci ". K Aby okreãliæ nadawcê wiadomoãci , naciãnij przycisk [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje, patrz "Wprowadzanie nadawcy wiadomoãci e- mail". L Aby korzystaæ ze standardu Message Disposition Notification, naciãnij przycisk [Potwierdz. odbioru]. Jeãli wybrano [Potwierdz. odbioru], zaznaczony nadawca otrzyma powiadomienie po otwarciu wiadomoãci przez odbiorcê. M Naciãnij przycisk {Start}. Jeãli skanujesz w pakietach, umieãæ nastêpne oryginaây. 16

25 Podstawowa operacja wysyâania zeskanowanych plików pocztà Uwaga Jeãli wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców, moåna ich kolejno wyãwietliæ naciskajàc przycisk [U] lub [T] obok pola odbiorcy. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, wyãwietl go w polu odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê z listy odbiorców, naciãnij ponownie wybranego odbiorcê. Wpolu [Ustaw. systemu], moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie bez wprowadzania [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Aby korzystaæ ze standardu Message Disposition Notification, zaloguj siê do urzàdzenia jako uåytkownik i wybierz nadawcê. Naleåy jednak pamiêtaæ, åe powiadomienie [Potwierdz. odbioru] nie zostanie odesâane, jeãli oprogramowanie odbiory nie obsâuguje standardu Message Disposition Notification. Naciskajàc przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}, moåesz w celu sprawdzenia ustawieñ przeâàczyæ z poczàtkowego ekranu skanera na ekran sprawdzania ustawieñ. Szczegóâowe informacje, patrz "Sprawdzanie ustawieñ". Jeãli naciãniêto przycisk [Podglàd], a nastêpnie zeskanowano dokument, wyãwietli siê ekran podglàdu. Szczegóâowe informacje, patrz "Podglàd". Aby anulowaæ skanowanie, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Moåna takåe zapisywaæ zeskanowany plik i jednoczeãnie wysâaæ go pocztà . Szczegóâowe informacje, patrz "Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci " 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 18 Przeâàczanie na ekran str. 115 Róåne ustawienia skanowania str. 127 Dostosowanie nasycenia obrazu str. 128 Ustawianie typu podawania oryginaâu str. 138 Ustawianie typu pliku i nazwy pliku str. 19 Wprowadzanie odbiorców poczty str. 33 Okreãlanie tematu wiadomoãci str. 32 Okreãlanie tematu wiadomoãci str. 28 Wybieranie nadawcy wiadomoãci str. 5 Sprawdzanie ustawieñ str. 6 Podglàd str. 35 Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci 17

26 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przeâàczanie na ekran 1 W tej czêãci opisano sposób przeâàczania ekranu na ekran . Jeãli wyãwietlany jest ekran skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ], aby przeâàczyæ na ekran . Jeãli pojawi siê ekran sieciowego skanera dostarczania, przeâàcz siê na ekran E- mail wedâug procedury: A Naciãnij przycisk [Odb. dostarcz.]. Wyãwietla siê ekran poczty lub ekran skanowanie do folderu. B Jeãli wyãwietla siê ekran skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ]. Zostanie wyãwietlony ekran . Uwaga Nie moåna przeâàczyæ siê na ekran sieciowego skanera dostarczania, jeãli okreãlono odbiorców. Aby anulowaæ wybranego odbiorcê, wyãwietl go w polu odbiorcy na ekranie sieciowego skanera dostarczania, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. 18

27 Wprowadzanie odbiorców poczty Wprowadzanie odbiorców poczty W tej czêãci opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorców poczty . Odbiorców poczty moåna wybraæ korzystajàc z nastêpujàcych metod: Wybierz odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia Bezpoãrednio wprowadä adres Wyszukaj odbiorcê na serwerze LDAP i wybierz go Przed zaznaczeniem odbiorców sprawdä, czy zaznaczono [Do]. W razie potrzeby naciãnij [DW] lub [UDW], a nastêpnie zaznacz odbiorców. 1 Wybieranie odbiorcy z ksiàåki adresowej urzàdzenia W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia. Waåne Aby uåyæ tej funkcji, najpierw musisz zarejestrowaæ odbiorców korzystajàc z [Ustaw. systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Moåesz korzystaæ z nastêpujàcych metod wyboru odbiorców zarejestrowanych w ksiàåce adresowej urzàdzenia: Wybór odbiorcy z listy Wybór odbiorcy przez wpisanie jego numeru rejestracji Wybór odbiorcy przez wyszukiwanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia Wybieranie odbiorcy z listy Wybór odbiorcy z listy. A Na liãcie odbiorców, naciãnij przycisk z nazwà odbiorcy. Przycisk z wybranym odbiorà zostanie wyróåniony, a odbiorca wyãwietli siê w polu odbiorcy u góry ekranu. 19

28 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Jeåeli docelowy odbiorca nie jest wyãwietlany, wykonaj jednà z nastêpujàcych czynnoãci: Wyãwietl odbiorcê wpisujàc jego pierwszà literê z indeksu. Wyãwietl odbiorcê poprzez naciãniêcie przycisku [U] lub [T] Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, na liãcie odbiorców moåe nie byæ niektórych odbiorców. Wybieranie odbiorców przez wpisanie ich numerów rejestracji Wybieranie odbiorcy z ksiàåki adresowej urzàdzenia za pomocà jego numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk [Nr rejestr.]. B Uåywajàc przycisków numerycznych, wpisz piêciocyfrowy numer rejestracji przypisany do folderu odbiorcy, który ma byæ wybrany. Jeãli wprowadzany numer zawiera mniej niå piêæ cyfr, po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciãnij przycisk {q}. Przykâad: Aby wprowadziæ 00003, naciãnij {3}, a nastêpnie naciãnij {q}. C Naciãnij przycisk [OK]. Naciskajàc [Zmieñ] moåesz zmieniæ wybranego odbiorcê. 20

29 Wprowadzanie odbiorców poczty Wyszukiwanie odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia i wybieranie go W tej sekcji opisano sposób wyszukiwania odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia i wybieranie go. A Naciãnij przycisk [Wyszukaj odb.]. 1 B Aby wyszukaæ wedâug nazwy odbiorcy, naciãnij [Nazwa]. Aby wyszukaæ wedâug adresu , naciãnij [Adres ]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. Moåna takåe wyszukiwaæ wedâug kombinacji [Nazwa] i [Adres ]. C Wprowadä czêãæ nazwy odbiorcy. Aby wyszukaæ wedâug adresu , wprowadä czêãæ adresu. D Naciãnij przycisk [OK]. E W razie potrzeby naciãnij [Szukanie zaawansow.], a nastêpnie okreãl szczegóâowe kryteria wyszukiwania. Naciskajàc [Szukanie zaawansow.] moåesz wyszukiwaæ wedâug kryteriów takich jak [Nazwa], [Adres ] i [Nazwa folderu]. Moåesz takåe wyszukiwaæ wedâug kryterium [Zaczynajàce siê] lub [Koñczàce siê na] razem z innym kryterium. Ilustracja na ekranie stanowi jedynie przykâad. Elementy wyãwietlane na ekranie w rzeczywistoãci mogà byæ inne. 21

30 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 F Naciãnij przycisk [Rozpocznij wyszuk.]. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. G Wybierz odbiorcê. H Wybierz [Do], [DW] lub[udw]. I Naciãnij przycisk [OK]. Uwaga Jeãli opcja [Wyszukiwanie LDAP] jest ustawiona na [Wâàczone] w [Ustaw. systemu], sprawdä przed rozpoczêciem wyszukiwania, czy opcja [Ksiàåka adresowa] w górnej czêãci ekranu zostaâa zaznaczona. Kryterium wyszukiwania wyãwietlone w [Szukanie zaawansow.], takie jak [Nazwa], [Adres ] i [Nazwa folderu] sà zarejestrowane w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Naciskajàc [Szczegóây] moåesz przeglàdaæ informacje na temat wybranych odbiorców. Jako rezultat wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Naciskanie [Szukanie zaawansow.] powoduje wyãwietlanie siê nastêpujàcego kryterium: [Zaczynajàce siê]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A". [Koñczàce siê na]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "C". [Dokâ. pasujàce]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "ABC". [Zawierajàce znak]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A", "B" lub "C". [Wykluczaj. znaki]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "D". 22

31 Wprowadzanie odbiorców poczty Wprowadzanie rêczne adresu W tej czêãci opisano sposób rêcznego wprowadzania adresu . A Naciãnij przycisk [Rêczny wpis]. 1 Na wyãwietlaczu pojawi siê obraz klawiatury, za pomocà której moåna wpisaæ adres . B Wprowadä adres . C Naciãnij przycisk [OK]. Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Rêczny wpis] moåe nie byæ wyãwietlana. Aby zmieniæ adres zarejestrowanego odbiorcy, naciãnij [Edytuj] z lewej strony pola odbiorcy, aby wyãwietliæ klawiaturê wyãwietlacza i za jej pomocà wprowadziæ nowy adres, a nastêpnie kliknij [OK]. Wprowadzony bezpoãrednio adres moåe byæ zarejestrowany w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Szczegóâowe informacje, patrz "Rejestracja odbiorcy bezpoãrednio wprowadzonego do ksiàåki adresowej". Zajrzeæ do instrukcji... str. 27 Rejestracja odbiorcy bezpoãrednio wprowadzonego do ksiàåki adresowej 23

32 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wybieranie odbiorców przez wyszukiwanie na serwerze LDAP 1 Po uzyskaniu dostêpu do serwera LDAP moåna odbiorców wyszukiwaæ iwybieraæ. Waåne Aby uåyæ tej funkcji, naleåy przez sieæ poâàczyæ siê z serwerem LDAP. Ponadto w obszarze [Ustaw. systemu] naleåy zarejestrowaæ serwer i opcjê [Wyszukiwanie LDAP] ustawiæ na [Wâàczone]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk [Wyszukaj odb.]. B Zaznacz serwer LDAP wyãwietlany obok [Ksiàåka adresowa]. Wpierwszej kolejnoãci zarejestruj serwer LDAP w [Ustaw. systemu]. Jeãli wymagana jest autoryzacja w celu uzyskania dostêpu do serwera, wyãwietla siê ekran autoryzacji. Aby dokonaæ autoryzacji, wprowadä nazwê uåytkownika oraz hasâo. C Aby wyszukaæ wedâug nazwy odbiorcy, naciãnij [Nazwa]. Aby wyszukaæ wedâug adresu , naciãnij [Adres ]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. Moåna takåe wyszukiwaæ wedâug kombinacji [Nazwa] i [Adres ]. To czy wyszukiwanie wedâug [Nazwa], odbywa siê wedâug nazwiska, czy imienia zaleåy od sposobu w jaki administrator skonfigurowaâ wyszukiwanie. 24

33 Wprowadzanie odbiorców poczty D Wprowadä czêãæ nazwy odbiorcy. Aby wyszukaæ wedâug adresu , wprowadä czêãæ adresu odbiorcy. E Naciãnij przycisk [OK]. F W razie potrzeby naciãnij [Szukanie zaawansow.], a nastêpnie okreãl szczegóâowe kryteria wyszukiwania. Naciskajàc [Szukanie zaawansow.] moåesz wyszukiwaæ wedâug kryteriów takich jak [Nazwa], [Adres ], [Nazwa firmy], [Nazwa departamentu] i [Wyszukaj opcje]. Moåesz takåe wyszukiwaæ wedâug kryterium [Zaczynajàce siê] lub [Koñczàce siê na] razem z innym kryterium. 1 Ilustracja na ekranie stanowi jedynie przykâad. Elementy wyãwietlane na ekranie w rzeczywistoãci mogà byæ inne. G Naciãnij przycisk [Rozpocznij wyszuk.]. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. H Wybierz odbiorcê. I Wybierz [Do], [DW] lub[udw]. J Naciãnij przycisk [OK]. 25

34 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Uwaga Kryteria wyszukiwania [Odbiorca faksu], [Nazwa firmy], [Nazwa departamentu] i [Wyszukaj opcje] wyãwietlane w [Szukanie zaawansow.] sà zarejestrowane na serwerze LDAP. Opcjê [Wyszukaj opcje] moåna zarejestrowaæ w [Ustaw. systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Naciskajàc [Szczegóây] moåesz przeglàdaæ informacje na temat wybranych odbiorców. Jako rezultat wyszukiwania moåe byæ wyãwietlonych do 100 odbiorców. Jeãli zwracany przez serwer LDAP adres jest zbyt dâugi, nie jest moåliwe wybranie go jako adresu odbiorcy. Szczegóâowe informacje na temat liczby znaków do umieszczenia, patrz "Wysyâanie poczty ". Moåliwa jest rejestracja wiêcej niå jednego adresu dla odbiorcy. Jednak, jako wynik wyszukiwania wyãwietlany jest tylko jeden adres e- mail w przypadku kaådego odbiorcy. Który adres zostanie wyãwietlany, zaleåy to od serwera LDAP. Zwykle jest to adres zarejestrowany jako pierwszy. Naciskanie [Szukanie zaawansow.] powoduje wyãwietlanie siê nastêpujàcego kryterium: [Zaczynajàce siê]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A". [Koñczàce siê na]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "C". [Dokâ. pasujàce]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "ABC". [Zawierajàce znak]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A", "B" lub "C". [Wykluczaj. znaki]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "D". [Szukanie elast.]: wyszukanie przybliåone (dziaâanie funkcji wyszukania przybliåonego zaleåy od systemu obsâugiwanego przez serwer LDAP). Zajrzeæ do instrukcji... str. 166 Wysyâanie 26

35 Wprowadzanie odbiorców poczty Rejestracja odbiorcy bezpoãrednio wprowadzonego do ksiàåki adresowej W tej czêãci opisano sposób rejestracji bezpoãrednio wprowadzonego odbiorcy w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Moåna takåe zarejestrowaæ odbiorcê wybranego na serwerze LDAP. A W polu odbiorcy wyãwietl wybranego odbiorcê do zarejestrowania. 1 B Naciãnij przycisk [Zarej.odb.]. C Naciãnij [Nazwy], a nastêpnie okreãl nazwê i inne informacje do zarejestrowania. Szczegóâowe informacje na temat okreãlania informacji do rejestracji, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. D Naciãnij przycisk [OK]. Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Zarej.odb.] moåe nie byæ wyãwietlana. W takim wypadku nie moåna ukoñczyæ rejestracji. Aby zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej urzàdzenia odbiorcê wyszukiwanego i wybranego na serwerze LDAP, wyãwietl odbiorcê, a nastêpnie naciãnij [Zarej.odb.]. 27

36 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wybieranie nadawcy wiadomoãci 1 W tej czêãci opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê poczty . Aby wysâaæ wiadomoãæ , naleåy wybraæ nazwê nadawcy. Nadawcê wiadomoãci moåna wybraæ jednà z nastêpujàcych metod: Wybór nadawcy z listy nadawców urzàdzenia Wybór nadawcy przez wpisanie jego numeru rejestracji Wybór nadawcy przez wyszukiwanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia Uwaga Najpierw zarejestruj nadawców w obszarze [Ustaw. systemu]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wpolu [Ustaw. systemu], moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie bez wprowadzania [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Jeãli zostaâ ustawiony kod zabezpieczajàcy, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod zabezpieczajàcy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Jeãli wprowadzony kod zabezpieczajàcy jest poprawny, zostanie wyãwietlona nazwa nadawcy. Wybieranie nadawcy z listy W tej czêãci opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Nazwa nadawcy]. B Wybierz nadawcê. C Naciãnij przycisk [OK]. 28

37 Wybieranie nadawcy wiadomoãci Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji Wybierz nadawcê z listy wedâug numeru rejestracji. A Naciãnij przycisk [Nazwa nadawcy]. 1 B Naciãnij przycisk [Nr rejestracji]. C Uåywajàc przycisków numerycznych, wpisz piêciocyfrowy numer rejestracji przypisany do folderu odbiorcy, który ma byæ wybrany. Jeãli wprowadzany numer zawiera mniej niå piêæ cyfr, po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciãnij przycisk {q}. Przykâad: Aby wprowadziæ Naciãnij {6}, a nastêpnie przycisk {q}. D Naciãnij dwukrotnie [OK]. Naciskajàc [Zmieñ] moåesz zmieniæ wybranego odbiorcê. Wybieranie nadawcy przez wyszukiwanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia W tej czêãci opisano, w jaki sposób wybraæ nadawcê przez wyszukiwanie w ksiàåce adresowej urzàdzenia. A Naciãnij przycisk [Nazwa nadawcy]. 29

38 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 B Naciãnij przycisk [Wyszukaj]. C Aby wyszukaæ wedâug nazwy uåytkownika, naciãnij [Nazwa]. Aby wyszukaæ wedâug adresu , naciãnij [Adres ]. Na wyãwietlaczu urzàdzenia pojawi siê obraz klawiatury, za pomocà której moåna wpisaæ nazwê lub adres do wyszukiwania. Moåna takåe wyszukiwaæ wedâug kombinacji [Nazwa] i [Adres ]. D Wprowadä czêãæ nazwy nadawcy do wyszukiwania. Aby wyszukaæ wedâug adresu , wprowadä czêãæ adresu. E Naciãnij przycisk [OK]. F W razie potrzeby naciãnij [Szukanie zaawansow.], a nastêpnie okreãl szczegóâowe kryteria wyszukiwania. Naciskajàc [Szukanie zaawansow.] moåesz wyszukiwaæ wedâug kryteriów takich jak [Nazwa], [Adres ] i [Nazwa folderu]. Moåesz takåe wyszukiwaæ wedâug kryterium [Zaczynajàce siê] lub [Koñczàce siê na] razem z innym kryterium. Ilustracja na ekranie stanowi jedynie przykâad. Elementy wyãwietlane na ekranie w rzeczywistoãci mogà byæ inne. G Naciãnij przycisk [Rozpocznij wyszuk.]. Zostanà wyãwietleni odbiorcy, którzy speâniajà warunki wyszukiwania. H Wybierz nadawcê. I Naciãnij przycisk [OK]. 30

39 Wybieranie nadawcy wiadomoãci Uwaga Jeãli opcja [Wyszukiwanie LDAP] jest ustawiona na [Wâàczone] w [Ustaw. systemu], sprawdä przed rozpoczêciem wyszukiwania, czy opcja [Ksiàåka adresowa] w górnej czêãci ekranu zostaâa zaznaczona. Kryterium wyszukiwania wyãwietlone w [Szukanie zaawansow.], takie jak [Nazwa], [Adres ] i [Nazwa folderu] sà zarejestrowane w ksiàåce adresowej urzàdzenia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Naciskajàc [Szczegóây] moåesz przeglàdaæ informacje na temat wybranego nadawcy. Naciskanie [Szukanie zaawansow.] powoduje wyãwietlanie siê nastêpujàcego kryterium: [Zaczynajàce siê]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A". [Koñczàce siê na]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "C". [Dokâ. pasujàce]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "ABC". [Zawierajàce znak]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "A", "B" lub "C". [Wykluczaj. znaki]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ "ABC", wprowadä "D". 1 31

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Przewodnik po danych technicznych Prawa autorskie i licencja Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo