Podrêcznik bezpieczeñstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik bezpieczeñstwa"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe Zarzàdzanie oparte na autoryzacji i kontroli dostêpu Okreãlanie funkcji administratora/zabezpieczeñ Rozwiàzywanie problemów Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania z urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa, zawartymi w Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i wskazówki dotyczàce obsâugi tego urzàdzenia i korzystania z niego. Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik dla swojego bezpieczeñstwa i wâasnych korzyãci. Podrêcznik ten naleåy trzymaæ w âatwo dostêpnym miejscu, umoåliwiajàcym szybkie przejrzenie go. Nie naleåy kopiowaæ lub drukowaæ åadnych oryginaâów, których powielanie jest zabronione przez prawo. Kopiowanie lub drukowanie nastêpujàcych elementów jest zazwyczaj zabronione przez prawo lokalne: banknoty, znaczki skarbowe, obligacje, akcje, polecenia wypâaty, czeki, paszporty i prawa jazdy. Powyåsza lista zostaâa przedstawiona tylko w celach informacyjnych i nie jest peâna. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ ani dokâadnoãæ. W przypadku pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych elementów naleåy skonsultowaæ siê z radcà prawnym. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. W åadnym wypadku firma nie bêdzie odpowiedzialna za szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe spowodowane przez obsâugê lub uåycie tego urzàdzenia. W tym podrêczniku uåywane sà dwa rodzaje miar. W przypadku tego urzàdzenia naleåy uåywaæ wersji metrycznej. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. AppleTalk, EtherTalk, Rendezvous sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. PostScript oraz Acrobat sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) i licencjonowanym firmie RICOH Company Limited. Nazwy innych produktów, uåyte w tym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych, mogà byæ znakami towarowymi ich wâaãcicieli. Autorzy tego dokumentu nie roszczà sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows sà nastêpujàce: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktu Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Uwagi Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora.

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Procedury obsâugi tego urzàdzenia opisano w nastêpujàcych podrêcznikach. Aby uzyskaæ opis wybranych funkcji, naleåy zapoznaæ siê z odpowiednimi czêãciami podrêcznika. Dostarczane podrêczniki dotyczà okreãlonego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formie plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Do urzàdzenia doâàczane sà dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera przeglàd urzàdzenia i opisuje funkcje Ustawienia systemu (takie jak Ustawienia kasety na papier), Serwer dokumentów i metody rozwiàzywania problemów. W tym podrêczniku moåna sprawdziæ informacje na temat procedur zwiàzanych z ksiàåkà adresowà takich, jak zapisywanie adresów i kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa (niniejszy podrêcznik) Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Opisuje on funkcje zabezpieczeñ, których administratorzy mogà uåyæ w celu ochrony przed modyfikacjà danych lub w celu zapobieåenia nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W tym podrêczniku znaleäæ moåna takåe procedury dotyczàce rejestrowania administratorów, a takåe ustawiania autoryzacji uåytkowników i administratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera informacje na temat konfigurowania i dziaâania drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i dlatego opisuje funkcje i ustawienia, które mogà byæ niedostêpne w posiadanym modelu. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê róåniæ od tych dla posiadanego modelu. Poradnik kopiowania Opisuje dziaâanie i funkcje oraz zawiera informacje na temat wykrywania i usuwania usterek, zwiàzanych z funkcjà kopiarki. Poradnik drukowania Opisuje ustawienia systemowe, dziaâanie, funkcje oraz wykrywanie i usuwanie usterek, zwiàzane z funkcjà drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Opisuje dziaâanie i funkcje oraz zawiera informacje na temat wykrywania i usuwania usterek, zwiàzanych z funkcjài skanera. i

4 Podrêczniki do DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite to program narzêdziowy umieszczony na pâycie CD- ROM opisanej jako Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji (plik PDF - CD-ROM2) Szczegóâowo opisuje instalacjê oraz ãrodowisko pracy produktu DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ na ekranie [Instalacja] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. DeskTopBinder Lite Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM2) Opisuje dziaâanie produktu DeskTopBinder Lite i jego funkcje. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM2) Opisuje dziaâanie i funkcje produktu Auto Document Link instalowanego z DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. Inne podrêczniki Dodatek PostScript3 (plik PDF - CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanego dystrybutora lub jako plik PDF z naszej witryny WWW). ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika Wprowadzenie Rozszerzone zabezpieczenia...3 Sâowniczek...4 Ãrodki bezpieczeñstwa zapewniane przez urzàdzenie...5 Zapobieganie wyciekaniu informacji...5 Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu urzàdzenia...6 Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe Zapobieganie wyciekaniu informacji Drukowanie poufnych dokumentów...9 Wybór pliku zapisanego jako Wydruk bezpieczny...9 Drukowanie pliku zapisanego jako Wydruk bezpieczny...10 Usuwanie haseâ dla plików Wydruk bezpieczny...11 Odblokowywanie plików Wydruk bezpieczny...11 Usuwanie plików Wydruk bezpieczny...12 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików...13 Przyznawanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików...14 Przyznawanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików uåytkownika...15 Okreãlanie haseâ do zapisanych plików...18 Odblokowywanie plików...19 Zapobieganie wydostawaniu siê danych w wyniku nieupowaånionej transmisji...20 Ograniczanie listy odbiorców...20 Zabezpieczenie ksiàåki adresowej...22 Uprawnienia dostêpu do ksiàåki adresowej...22 Szyfrowanie danych w ksiàåce adresowej...24 Usuwanie danych z dysku twardego metodà nadpisywania...26 Ustawienia autom. czyszczenia pamiêci...26 Wyczyãæ wszyst.pamiêci Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Zapobieganie modyfikowaniu ustawieñ urzàdzenia...31 Ograniczanie dostêpnych funkcji...32 Okreãlanie dostêpnych funkcji Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe Ochrona przed nieupowaånionym dostêpem...35 Wâàczanie/Wyâàczanie protokoâów...35 Kontrola dostêpu...36 iii

6 Szyfrowanie przesyâanych haseâ...38 Klucz szyfrowania sterownika...38 Hasâo grupowe dla plików PDF...40 Hasâo autoryzacji IPP...41 Zabezpieczenia za pomocà szyfrowania...42 Szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer)...43 Ustawienia SSL (Secure Sockets Layer) uåytkownika...47 Ustawianie trybu szyfrowania SSL/TLS...47 Szyfrowanie SNMPv Zarzàdzanie oparte na autoryzacji i kontroli dostêpu Funkcja zarzàdzania...51 Administratorzy i uåytkownicy...52 Administrator...52 Uåytkownik...53 Wâàczanie autoryzacji...54 Autoryzacja administratora...54 Autoryzacja uåytkownika...55 Dane autoryzacji zapisane w ksiàåce adresowej...66 Okreãlanie danych autoryzacji logowania...66 Jeãli okreãlono autoryzacjê uåytkownika...68 Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà panelu operacyjnego)...68 Autoryzacja kodu uåytkownika (za pomocà sterownika drukarki)...68 Logowanie (za pomocà panelu operacyjnego)...68 Wylogowanie (za pomocà panelu operacyjnego)...69 Logowanie (za pomocà sterownika drukarki)...69 Logowanie (za pomocà programu Web Image Monitor)...69 Wylogowanie (za pomocà programu Web Image Monitor)...70 Automatyczne wylogowanie...70 Ochrona menu...71 Ochrona menu Okreãlanie funkcji administratora/zabezpieczeñ Zadania administratorów...75 Autoryzacja administratora...77 Autoryzacja administratora...78 Rejestracja administratora...80 Logowanie z uåyciem autoryzacji administratora...81 Wylogowanie z uåyciem autoryzacji administratora...82 Zmiana administratora...83 Okreãlanie rozszerzonych funkcji zabezpieczeñ...84 Zmiana rozszerzonych funkcji zabezpieczeñ...84 Ustawienia...85 Ograniczenie moåliwoãci obsâugi urzàdzenia tylko do naszych klientów...88 Ustawienia...88 iv

7 7. Rozwiàzywanie problemów Autoryzacja nie dziaâa prawidâowo...91 Pojawia siê komunikat...91 Nie moåna obsâugiwaæ urzàdzenia Dodatek Operacje wykonywane przez administratora gâównego...97 Logowanie jako administrator gâówny...98 Wylogowanie administratora gâównego...98 Zmiana administratora gâównego...99 Resetowanie hasâa administratora Ustawienia Administrator maszyny Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Ustawienia drukarki/normalna obsâuga Ustawienia skanera Ustawienia za poãrednictwem programu Web Image Monitor Ustawienia za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Admin Ustawienia Administrator sieci Ustawienia systemu Ustawienia skanera Ustawienia za poãrednictwem programu Web Image Monitor Ustawienia za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Admin Ustawienia Administrator pliku Ustawienia systemu Ustawienia za poãrednictwem programu Web Image Monitor Ustawienia Administrator uåytkownika Ustawienia systemu Ustawienia za poãrednictwem programu Web Image Monitor Ustawienia za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Admin Funkcje dostêpne do wykorzystania plików zapisanych na Serwer dokumentów Ustawienia, które moåna okreãliæ w ksiàåce adresowej Ustawienia uåytkownika Funkcje kopiarki Funkcje drukarki Ustawienia skanera Ustawienia systemu Ustawienie Web Image Monitor Funkcje, które wymagajà opcji INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W poniåszym podrêczniku uåywany jest nastêpujàcy zestaw symboli. R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Ten symbol wskazuje na sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia, jeãli urzàdzenie zostanie niewâaãciwie uåyte, bez przestrzegania podanych przy tym symbolu instrukcji. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami, które sà w caâoãci opisane w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa. R OSTRZEÅENIE: Ten symbol wskazuje sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe spowodowaæ drobne lub umiarkowane obraåenia lub zniszczenie mienia nie wiàåàce siê z obraåeniami osobistymi, jeãli urzàdzenie zostanie niewâaãciwie uåyte bez przestrzegania podanych przy tym symbolu instrukcji. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami, które sà w caâoãci opisane w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa. * Powyåsze instrukcje zostaây podane dla bezpieczeñstwa uåytkownika. Waåne Nieprzestrzeganie tych instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest informacja lub wczeãniejsze przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wykonaniu nieprawidâowej operacji. Ograniczenia Ten symbol sygnalizuje ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie, oraz warunki, w jakich nie moåna zastosowaæ okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu panela urzàdzenia. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Klawisze na klawiaturze komputera. 1

10 2

11 1. Wprowadzenie Rozszerzone zabezpieczenia Bezpieczeñstwo urzàdzenia moåna zwiêkszyæ poprzez zarzàdzanie urzàdzeniem i jego uåytkownikami za pomocà rozszerzonych funkcji autoryzacji. Moåliwe jest zapobieganie wyciekaniu informacji i nieupowaånionemu dostêpowi do urzàdzenia poprzez okreãlenie ograniczeñ dostêpu do jego funkcji oraz zapisanych na nim dokumentów i danych. Szyfrowanie danych uniemoåliwia nieupowaåniony dostêp oraz modyfikacjê danych za poãrednictwem sieci. Autoryzacja i ograniczenia dostêpu Funkcje autoryzacji umoåliwiajà administratorom zarzàdzanie urzàdzeniem i jego uåytkownikami. Aby wâàczyæ funkcjê autoryzacji uåytkowników za pomocà ich nazw logowania i haseâ, naleåy najpierw zarejestrowaæ informacje o administratorach oraz uåytkownikach. Do zarzàdzania okreãlonymi obszarami dziaâania urzàdzenia takimi, jak ustawienia i rejestrowanie uåytkowników, sâuåà cztery rodzaje kont administratorów. Ograniczenia dostêpu dla kaådego uåytkownika sà okreãlane przez administratora odpowiedzialnego za dostêp uåytkowników do funkcji urzàdzenia i zapisanych na nim dokumentów oraz danych. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 75 Zadania administratorów. Technologia szyfrowania Urzàdzenie umoåliwia ustanowienie bezpiecznych kanaâów komunikacji poprzez szyfrowanie przesyâanych danych i haseâ. 3

12 Wprowadzenie Sâowniczek 1 Administrator Administratorzy zarzàdzajà okreãlonymi obszarami dziaâania urzàdzenia takimi jak ustawienia i rejestrowanie uåytkowników. Istniejà cztery rodzaje kont administratorów: administrator uåytkowników, administrator sieci, administrator urzàdzenia i administrator plików. Jedna osoba moåe peâniæ funkcjê wiêcej niå jednego rodzaju administratora. Podstawowym zadaniem administratorów jest tworzenie ustawieñ urzàdzenia i zarzàdzanie nimi; administratorzy nie wykonujà standardowych operacji takich, jak kopiowanie czy drukowanie. Uåytkownik Uåytkownik wykonuje standardowe operacje na urzàdzeniu, takie jak kopiowanie czy drukowanie. Twórca (wâaãciciel) pliku Jest to uåytkownik, który przechowuje pliki w urzàdzeniu i autoryzuje innych uåytkowników, którzy chcà te pliki przejrzeæ, edytowaæ lub usunàæ. Zarejestrowany uåytkownik Jest to uåytkownik, którego informacje osobowe sà zapisane w ksiàåce adresowej. Zarejestrowanym uåytkownikiem jest uåytkownik znajàcy nazwê i hasâo logowania. Autoryzacja administratora Do autoryzacji administratora sâuåy nazwa logowania i hasâo; autoryzacjê przeprowadza siê w trakcie konfiguracji ustawieñ urzàdzenia lub uzyskiwania dostêpu do urzàdzenia przez sieæ. Autoryzacja uåytkownika Do autoryzacji uåytkownika sâuåy nazwa logowania i hasâo; autoryzacjê przeprowadza siê w trakcie konfiguracji ustawieñ urzàdzenia lub uzyskiwania dostêpu do urzàdzenia przez sieæ. Logowanie Operacja ta jest niezbêdna do autoryzacji administratora oraz uåytkownika. Na panelu operacyjnym urzàdzenia naleåy wprowadziæ nazwê logowania i hasâo. Nazwê logowania uåytkownika i hasâo moåna równieå wprowadziæ w trakcie uzyskiwania dostêpu do urzàdzenia za poãrednictwem sieci lub korzystania z takich programów jak Web Image Monitor czy SmartDeviceMonitor for Admin. Wylogowanie Wykonanie tej operacji jest niezbêdne do autoryzacji administratora oraz uåytkownika. Wykonanie tej operacji jest niezbêdne po zakoñczeniu uåytkowania urzàdzenia lub zmianie ustawieñ. 4

13 Ãrodki bezpieczeñstwa zapewniane przez urzàdzenie Ãrodki bezpieczeñstwa zapewniane przez urzàdzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji 1 Drukowanie poufnych plików Funkcja drukarki Wydruk bezpieczny umoåliwia zapisanie plików na urzàdzeniu jako plików poufnych, a nastêpnie ich drukowanie. Moåliwe jest wydrukowanie pliku za pomocà panelu operacyjnego urzàdzenia oraz szybkie zebranie wydruku, co uniemoåliwi innym wglàd w jego zawartoãæ. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 9 Drukowanie poufnych dokumentów. Zabezpieczenie zapisanych plików przed nieupowaånionym dostêpem Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy majà mieæ moåliwoãæ korzystania i dostêpu do zeskanowanym plików i plików na serwerze Serwer dokumentów. Moåliwe jest zapobieganie wykonywaniu operacji takich jak drukowanie zapisanych plików przez nieupowaånionych uåytkowników. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 13 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików. Zabezpieczenie zapisanych plików przed kradzieåà Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy majà mieæ moåliwoãæ korzystania i dostêpu do zeskanowanym plików i plików na serwerze Serwer dokumentów. Moåliwe jest zapobieganie wykonywaniu operacji takich jak wysyâanie i pobieranie zapisanych plików przez nieupowaånionych uåytkowników. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 13 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików. Zapobieganie wydostawaniu siê danych w wyniku nieupowaånionej transmisji Moåna wskazaæ uåytkowników w ksiàåce adresowej, którzy majà moåliwoãæ wysyâania plików z wykorzystaniem funkcji skanera. Moåna równieå ograniczyæ moåliwoãæ wysyâania plików do bezpoãrednich odbiorców; pliki nie bêdà wtedy wysyâane do odbiorców niezarejestrowanych w ksiàåce adresowej. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 20 Zapobieganie wydostawaniu siê danych w wyniku nieupowaånionej transmisji. 5

14 Wprowadzenie 1 Zabezpieczenie zarejestrowanych informacji w ksiàåce adresowej Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy mogà mieæ dostêp do danych w ksiàåce adresowej. Ta funkcja zapobiega wykorzystywaniu danych z ksiàåki adresowej przez niezarejestrowanych uåytkowników. Aby zabezpieczyæ dane przed nieupowaånionym odczytem, moåna równieå zaszyfrowaæ dane w ksiàåce adresowej. Aby zaszyfrowaæ dane w ksiàåce adresowej, urzàdzenie musi posiadaæ funkcje drukarki i skanera. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 22 Zabezpieczenie ksiàåki adresowej. Usuwanie danych z dysku twardego metodà nadpisywania Dane znajdujàce siê na dysku twardym mogà zostaæ usuniête poprzez ich nadpisanie. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 26 Usuwanie danych z dysku twardego metodà nadpisywania. Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu urzàdzenia Zapobieganie modyfikowaniu i usuwaniu zapisanych danych Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy majà mieæ dostêp do zeskanowanych plików i plików zapisanych na serwerze Serwer dokumentów. Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy majà mieæ dostêp do zapisanych plików w celu ich modyfikacji lub usuwania. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 13 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików. Zapobieganie modyfikowaniu ustawieñ urzàdzenia Ustawienia urzàdzenia, które moåna modyfikowaæ zaleåà od rodzaju konta administratora. Naleåy zarejestrowaæ administratorów, aby uåytkownicy nie mieli moåliwoãci zmiany ustawieñ administratorów. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 31 Zapobieganie modyfikowaniu ustawieñ urzàdzenia. Ograniczanie dostêpnych funkcji Aby uniemoåliwiæ wykonywanie operacji nieupowaånionym uåytkownikom, moåna okreãliæ do jakich funkcji urzàdzenia ma mieæ dostêp konkretny uåytkownik. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 32 Ograniczanie dostêpnych funkcji. 6

15 Ãrodki bezpieczeñstwa zapewniane przez urzàdzenie Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe Ochrona przed nieupowaånionym dostêpem Moåna ograniczyæ adresy IP lub wyâàczyæ porty, aby zapobiegaæ nieupowaånionemu dostêpowi do urzàdzenia przez sieæ oraz zabezpieczyæ ksiàåki adresowe, zapisane pliki i ustawienia domyãlne. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 35 Ochrona przed nieupowaånionym dostêpem. Szyfrowanie przesyâanych haseâ Hasâa logowania, hasâa grupowe do plików PDF oraz hasâa autoryzacji IPP naleåy chroniæ przed ujawnieniem, szyfrujàc je w trakcie przesyâania. Naleåy takåe szyfrowaæ hasâo logowania w trakcie autoryzacji administratora i uåytkownika. Aby zaszyfrowaæ przesyâane hasâa, urzàdzenie musi posiadaæ funkcje drukarki i skanera. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 38 Szyfrowanie przesyâanych haseâ. Bezpieczniejsza komunikacja z uåyciem szyfrowania SSL Uzyskujàc dostêp do urzàdzenia za poãrednictwem przeglàdarki internetowej lub IPP, moåna ustanowiæ szyfrowanie komunikacji za pomocà protokoâu SSL. Uzyskujàc dostêp do urzàdzenia za poãrednictwem aplikacji takich, jak SmartDeviceMonitor for Admin, moåna ustanowiæ komunikacjê szyfrowanà za pomocà protokoâu SNMPv3 lub SSL. Aby zabezpieczyæ dane przed przechwyceniem, analizà i modyfikacjà, moåna zainstalowaæ certyfikat serwera w danym urzàdzeniu, nawiàzaæ bezpieczne poâàczenia i szyfrowaæ przesyâane dane. Aby ustanowiæ bezpieczne poâàczenie z uåyciem szyfrowania SSL, urzàdzenie musi posiadaæ funkcje drukarki i skanera. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 42 Zabezpieczenia za pomocà szyfrowania. 7

16 Wprowadzenie 1 8

17 2. Zapobieganie wyciekaniu informacji Drukowanie poufnych dokumentów Do uåycia tej funkcji konieczna jest instalacja opcji drukarki/skanera. W zaleånoãci od lokalizacji urzàdzenia trudno jest uniemoåliwiæ nieupowaånionym osobom przeglàdanie wydruków znajdujàcych siê na tacach wyjãciowych urzàdzenia. Do drukowania poufnych dokumentów naleåy uåyæ funkcji Wydruk bezpieczny. Wydruk bezpieczny Funkcja drukarki Wydruk bezpieczny pozwala na zapisanie plików w urzàdzeniu jako Wydruk bezpieczny, a nastêpnie ich wydrukowanie za pomocà panelu operacyjnego i szybkie odebranie, co uniemoåliwi innym ich przeglàdanie. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli autoryzacja uåytkownika zostaâa wâàczona, naleåy wprowadziæ nazwê logowania uåytkownika i hasâo w sterowniku drukarki. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Z funkcji Wydruk bezpieczny moåna korzystaæ, nawet gdy nie jest wâàczona autoryzacja uåytkowników. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz Poradnik drukowania. Wybór pliku zapisanego jako Wydruk bezpieczny Okreãl plik funkcji Wydruk bezpieczny za pomocà sterownika drukarki. A Otwórz okno dialogowe sterownika drukarki. B Ustaw opcjê [Tryb pracy:] na [Wydruk bezpieczny]. C Kliknij [Szczegóây...]. D Wprowadä ID uåytkownika i hasâo. Wprowadzone tutaj hasâo pozwala korzystaæ z funkcji Wydruk bezpieczny. Aby wydrukowaæ plik funkcji Wydruk bezpieczny, wprowadä to samo hasâo na panelu operacyjnym. Ograniczenia ID uåytkownika nie powinien liczyæ wiêcej niå 8 znaków alfanumerycznych. Hasâo powinno mieæ dâugoãæ od 4 do 8 cyfr. E Kliknij [OK]. Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie. F Potwierdä hasâo, wprowadzajàc je ponownie. 9

18 Zapobieganie wyciekaniu informacji G Kliknij [OK]. H Wykonaj Wydruk bezpieczny. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. 2 Drukowanie pliku zapisanego jako Wydruk bezpieczny Plik zapisany jako Wydruk bezpieczny moåna wydrukowaæ korzystajàc z panelu operacyjnego. Przygotowaæ siê Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat logowania przy wâàczonej autoryzacji uåytkownika, zobacz str. 68 Logowanie (za pomocà panelu operacyjnego). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat wylogowania przy wâàczonej autoryzacji uåytkownika, zobacz str. 69 Wylogowanie (za pomocà panelu operacyjnego). A Naciãnij przycisk {Drukarka}. B Naciãnij przycisk [Lista prac wydruku bezp./próbnego]. C Naciãnij przycisk [List prac wydr. bezp.]. Pojawià siê tylko pliki zapisane jako Wydruk bezpieczny, naleåàce do zalogowanego uåytkownika. D Wybierz do drukowania plik zapisany jako Wydruk bezpieczny. E Naciãnij przycisk [Drukuj]. F Wprowadä hasâo dla zapisanego pliku, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wprowadä hasâo okreãlone w punkcie D na str. 9 Wybór pliku zapisanego jako Wydruk bezpieczny. G Naciãnij przycisk [Tak]. 10

19 Drukowanie poufnych dokumentów Usuwanie haseâ dla plików Wydruk bezpieczny Hasâo dla pliku Wydruk bezpieczny moåe zostaæ usuniête przez administratora pliku. A Naciãnij przycisk {Drukarka}. B Naciãnij przycisk [Lista prac wydruku bezp./próbnego]. C Naciãnij przycisk [List prac wydr. bezp.]. D Wybierz plik. E Naciãnij przycisk [Usuñ hasâo]. 2 F Naciãnij przycisk [Tak]. Odblokowywanie plików Wydruk bezpieczny Po wybraniu opcji Rozszerz ochronê pliku plik jest blokowany i po dziesiêciokrotnym nieprawidâowym podaniu hasâa staje siê niedostêpny. W tej sekcji opisano sposób odblokowania plików. Jedynie administrator plików moåe je odblokowaæ. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat Rozszerz ochronê pliku, zobacz str. 84 Okreãlanie rozszerzonych funkcji zabezpieczeñ. A Naciãnij przycisk {Drukarka}. B Naciãnij przycisk [Lista prac wydruku bezp./próbnego]. C Naciãnij przycisk [List prac wydr. bezp.]. D Wybierz plik. E Naciãnij przycisk [Odblokuj plik]. F Naciãnij przycisk [Tak]. 11

20 Zapobieganie wyciekaniu informacji Usuwanie plików Wydruk bezpieczny Plik Wydruk bezpieczny moåe zostaæ usuniêty przez twórcê (wâaãciciela) pliku lub administratora pliku. 2 Ograniczenia Jeåeli twórca (wâaãciciel) pliku zamierza usunàæ plik Wydruk bezpieczny, musi podaæ hasâo. Jeåeli twórca (wâaãciciel) pliku zapomniaâ swojego hasâa, plik musi zostaæ usuniêty przez administratora. A Naciãnij przycisk {Drukarka}. B Naciãnij przycisk [Lista prac wydruku bezp./próbnego]. C Naciãnij przycisk [List prac wydr. bezp.]. D Wybierz plik. E Naciãnij przycisk [Usuñ]. F Wprowadä hasâo dla pliku Wydruk bezpieczny, a nastêpnie naciãnij [OK]. G Naciãnij przycisk [Tak]. 12

21 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików Moåliwe jest wskazanie uåytkowników, którzy majà mieæ dostêp do zeskanowanych plików i plików zapisanych na serwerze Serwer dokumentów. Moåliwe jest zablokowanie czynnoãci takich, jak drukowanie lub wysyâanie zapisanych plików przez nieupowaånionych uåytkowników. Uprawnienia dostêpu Aby ograniczyæ wykorzystanie zapisanych plików moåna okreãliæ cztery rodzaje praw dostêpu. Tylko do odczytu Edytuj Edytuj / Usuñ Peâna kontrola Moåna sprawdzaæ zawartoãci i informacje dotyczàce zapisanych plików, a równieå drukowaæ i wysyâaæ te pliki. Moåna zmieniæ ustawienia drukowania zapisanych plików. Obejmuje równieå uprawnienie do przeglàdania plików. Moåna usuwaæ zapisane pliki. Obejmuje takåe uprawnienia do przeglàdania i edycji plików. Moåna okreãliæ uprawnienia dostêpu dla uåytkownika. Obejmuje to takåe uprawnienia do przeglàdania, edycji oraz edycji/usuwania plików. 2 Pliki mogà byæ zapisywane przez dowolnego uåytkownika, posiadajàcego dostêp do funkcji Serwer dokumentów lub funkcji skanera. Za pomocà programu narzêdziowego Web Image Monitor moåna sprawdziæ zawartoãæ zapisanych plików. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz pomoc programu Web Image Monitor. Domyãlnym ustawieniem uprawnieñ dla twórcy (wâaãciciela) pliku jest peâna kontrola. Hasâo do zapisanych plików Hasâa do zapisanych plików moåe okreãliæ ich twórca (wâaãciciel) lub administrator plików. Dziêki temu moåna uzyskaæ jeszcze wiêkszà ochronê przed nieupowaånionym uåyciem plików. 13

22 Zapobieganie wyciekaniu informacji Przyznawanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików 2 Uprawnienia dostêpu do plików moåe okreãliæ twórca (wâaãciciel) pliku lub administrator plików. Okreãl uåytkowników i ich uprawnienia dostêpu do kaådego zapisanego pliku. Tylko uåytkownicy z przyznanymi uprawnieniami majà dostêp do zapisanych plików. Przygotowaæ siê Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat logowania przy wâàczonej autoryzacji administratora, zobacz str. 81 Logowanie z uåyciem autoryzacji administratora. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat wylogowania przy wâàczonej autoryzacji administratora, zobacz str. 82 Wylogowanie z uåyciem autoryzacji administratora. Waåne Jeãli pliki stanà siê niedostêpne, twórca (wâaãciciel) musi zresetowaæ ich prawa dostêpu. Czynnoãæ tê moåe równieå wykonaæ administrator pliku. W przypadku, gdy chcemy uzyskaæ dostêp do pliku, ale nie posiadamy do niego uprawnieñ, naleåy poprosiæ o to twórcê (wâaãciciela) pliku. A Naciãnij przycisk {Serwer dokumentów}. B Wybierz plik. C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie plikami]. D Naciãnij przycisk [Zmieñ prawa dost.]. E Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ]. F Naciãnij przycisk [Nowy program]. 14

23 Okreãlanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików G Wybierz uåytkowników lub grupy, którym chcesz przyznaæ uprawnienia. Moåliwy jest wybór wiêcej niå jednego uåytkownika. Aby wybraæ wszystkich uåytkowników, naciãnij przycisk [Wszyscy uåytkow.]. 2 H Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. I Wybierz uåytkownika, któremu chcesz przyznaæ uprawnienia, a nastêpnie wybierz te uprawnienia. Wybierz uprawnienia dostêpu spoãród: [Tylko do odczytu], [Edytuj], [Edytuj / Usuñ] oraz [Peâna kontrola]. J Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. K Naciãnij przycisk [OK]. L Naciãnij przycisk [OK]. Przyznawanie uprawnieñ dostêpu do zapisanych plików uåytkownika Uprawnienia dostêpu do plików moåe okreãliæ twórca (wâaãciciel) pliku lub administrator plików. Okreãl uåytkowników i ich uprawnienia dostêpu do plików zapisanych przez poszczególnych uåytkowników. Tylko uåytkownicy, którzy otrzymali uprawnienia, majà dostêp do zapisanych plików. Funkcja przyznawania uprawnieñ do plików zapisanych przez poszczególnych uåytkowników upraszcza proces zarzàdzania uprawnieniami - jest âatwiejsza niå okreãlanie uprawnieñ do kaådego zapisanego pliku z osobna. Przygotowaæ siê Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat logowania przy wâàczonej autoryzacji administratora, zobacz str. 81 Logowanie z uåyciem autoryzacji administratora. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat wylogowania przy wâàczonej autoryzacji administratora, zobacz str. 82 Wylogowanie z uåyciem autoryzacji administratora. 15

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wprowadzenie Operacje poâàczonych funkcji Serwer dokumentów Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemowe) Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo