Poradnik drukowania / skanowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik drukowania / skanowania"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed rozpoczêciem uåywania urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed rozpoczêciem uåywania urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Poradniku kopiowania.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed rozpoczêciem uåywania urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym przypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle zabronione przez lokalne prawo jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Producent urzàdzenia nie ponosi åadnej odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ ani dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady prawnika. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W niniejszym podrêczniku wystêpujà dwa rodzaje miar. W odniesieniu do tego urzàdzenia stosowane sà jednostki metryczne. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów dla systemu Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Pewne opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà.

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje Ustawienia systemu (kasety na papier, narzêdzia gâównego operatora itd.) oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów w ãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania (ten podrêcznik) Zawiera opis ustawieñ systemowych, funkcji, rozwiàzywania problemów oraz operacji zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako drukarki lub skanera. Inne podrêczniki Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik drukowania / skanowania i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny...3 Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków...4 Podâàczanie urzàdzenia...5 Wymagania...5 Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB Instalacja oprogramowania Automatyczne uruchamianie...7 Instalacja sterownika drukarki...8 Instalacja sterownika TWAIN...9 Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM...10 Sterownik DDST...10 Sterownik DDST TWAIN Uåywanie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki...13 Funkcje drukarki - dostosowywanie...14 Funkcje drukarki - parametry...15 Äródâo papieru...15 Lista/Str. testowe...15 Konserwacja...16 System...19 Interfejs hosta...20 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...21 Ustawianie rozmiaru papieru...23 Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym...24 Ustawianie grubego papieru lub folii...26 Ustawianie kopert...27 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku...29 Windows 98SE / Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...29 Windows 2000/XP i Windows Server ustawianie wâaãciwoãci drukarki...30 Anulowanie zadania wydruku...32 ii

5 4. Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Skaner TWAIN...35 Przygotowanie do uåywania skanera sieciowego TWAIN...36 Ekran skanera TWAIN...36 Ustawianie oryginaâów...37 Umieszczanie oryginaâów...37 Skanowanie oryginaâów Rozwiàzywanie problemów Funkcja drukarki...43 Komunikaty o bâêdach i stanie na wyãwietlaczu...43 Urzàdzenie nie drukuje...47 Inne problemy z drukowaniem...49 Funkcja skanera...52 Skanowanie nie jest wykonywane w oczekiwany sposób...52 Gdy na komputerze klienckim wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie Dodatek Funkcja drukarki...55 Sortowanie...55 Funkcja skanera...56 Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem pliku...56 Specyfikacja...57 Drukarka...57 Skaner...57 INDEKS iii

6 iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenie mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Jeãli uåytkownik nie postêpuje zgodnie z tà instrukcjà, moåe dojãæ do nieprawidâowego podania papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z jej treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Przyciski na klawiaturze komputera. 1

8 2

9 1. Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny ARL007S 1. Przycisk {Skaner} Naciãnij, aby uaktywniæ funkcjê skanera. 2. Przycisk {Drukarka} Naciãnij, aby uaktywniæ funkcjê drukowania. 3. Kontrolki Wyãwietla informacje o bâêdach i stanie urzàdzenia. h: Kontrolka bâêdu. Patrz Podrêcznik sieciowy oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. B: Kontrolka Zaâaduj papier. Patrz Poradnik kopiowania. D: Kontrolka Uzupeânij toner. Patrz Poradnik kopiowania. 4. Wyãwietlacz Wyãwietla stan pracy i komunikaty. 5. Przyciski wyboru Odpowiadajà pozycjom na wyãwietlaczu. Naciãnij, aby wybraæ odpowiednià pozycjê. 6. Przyciski przewijania Naciãnij, aby wybraæ pozycjê. {U}: przewija w górê {T}: przewija w dóâ {V}: przewija w prawo {W}: przewija w lewo 7. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Naciãnij, aby zmieniæ parametry domyãlne lub pracy, zgodnie zwymaganiami. 8. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Zeruj: zeruje wprowadzonà wartoãæ liczbowà. 9. Kontrolka zasilania gâównego i kontrolka wâàczone Kontrolka zasilania gâównego ãwieci siê, gdy przeâàcznik zasilania gâównego jest wâàczony. Kontrolka wâàczone ãwieci siê, gdy przeâàcznik operacyjny jest wâàczony. 10. Przeâàcznik operacyjny Naciãnij, aby wâàczyæ zasilanie. Kontrolka wâàczone siê ãwieci. Naciãnij ponownie, aby wyâàczyæ zasilanie. Ten przycisk jest nieaktywny podczas drukowania lub ustawiania wartoãci domyãlnych drukarki. 11. Przycisk {Online} Naciãnij, aby przeâàczyæ drukarkê miêdzy trybem online i offline. 3

10 Czynnoãci wstêpne Wskaänik przesyâania danych Miga, gdy drukarka odbiera dane od komputera lub drukuje. Ãwieci siê, gdy drukarka przygotowuje drukowanie. 13. Przycisk {Escape} Naciãnij, aby anulowaæ pracê lub powróciæ do poprzedniego ekranu wyãwietlacza. 14. Przycisk {OK} Naciãnij, aby ustawiæ wybranà pozycjê lub wpisaæ wartoãæ liczbowà. 15. Przyciski numeryczne Naciãnij, aby wpisaæ wartoãci liczbowe. Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków W tym rozdziale opisano sposób odczytywania wyãwietlacza i uåywania przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym wyãwietlacza. Ekran kopiarki jest ustawiony jako ekran domyãlny po wâàczeniu urzàdzenia. Ustawienia moåna zmieniæ w opcji [Ustawienia systemu]. Wiêcej informacji - patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych PL ARL006S 1. Przyciski wyboru Odpowiadajà pozycjom funkcji w dolnej linii wyãwietlacza. Przykâad: Ekran podstawowy Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij przycisk [ResetZad], naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij, aby anulowaæ pracê lub powróciæ do poprzedniego ekranu wyãwietlacza. 3. Przycisk {OK} Naciãnij, aby ustawiæ wybranà pozycjê lub wpisaæ wartoãæ liczbowà. 4. Przyciski przewijania Naciãnij, aby stopniowo przesunàæ kursor w wybranym kierunku. Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij odpowiedni przycisk przewijania. 4

11 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie urzàdzenia Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat korzystania z sieci Ethernet moåna znaleäæ w Podrêczniku sieciowym. 1 Wymagania Przed rozpoczêciem uåywania urzàdzenia naleåy upewniæ siê, åe zostaây speânione wszystkie wymagania ãrodowiskowe i elektryczne. Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do komputera hosta za pomocà portu USB lub karty sieciowej. Naleåy przygotowaæ wszystkie kable, zâàcza i gniazda elektryczne niezbêdne do podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta lub do sieci. Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB Urzàdzenie moåna poâàczyæ z komputerem hosta za pomocà kabla USB. W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Poâàcz kabel USB 2.0 z portem USB po prawej stronie tylnej pokrywy urzàdzenia. ARL008S B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze hosta. Urzàdzenie jest teraz podâàczone do komputera. Nastêpnie naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki i sterownik TWAIN. Szczegóâowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki i sterownika TWAIN moåna znaleäæ na str. 8 Instalacja sterownika drukarki oraz str. 9 Instalacja sterownika TWAIN. W przypadku korzystania z interfejsu USB 2.0 w systemie Windows 98SE/Me moåna uzyskaæ wyâàcznie szybkoãæ zgodnà ze standardem USB

12 Czynnoãci wstêpne 1 6

13 2. Instalacja oprogramowania W tym podrêczniku zaâoåono, åe uåytkownik zna ogólne zasady obsâugi systemu Windows. W przeciwnym razie naleåy skorzystaæ z instrukcji obsâugi doâàczonej do systemu Windows. Automatyczne uruchamianie Wâoåenie pâyty CD-ROM do napêdu spowoduje automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. Program instalacyjny uâatwia instalacjê sterowników drukarki i oprogramowania. Po wâàczeniu funkcji plug and play kliknij przycisk [Anuluj] woknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu], a nastêpnie wâóå pâytê CD-ROM. W zaleånoãci od wersji systemu (Windows 98SE/Me, 2000, XP lub Windows Server 2003) wyãwietla siê okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu]. Funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym pâyty CD-ROM. Aby wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naleåy nacisnàæ lewy klawisz {SHIFT}, wkâadajàc pâytê CD-ROM do napêdu, i przytrzymaæ klawisz do chwili zakoñczenia odczytywania pâyty przez komputer. Ograniczenia W systemie Windows 2000/XP lub Windows Server 2003 instalacja oprogramowania przy uåyciu funkcji Auto Run wymaga uprawnieñ administratora. Instalujàc oprogramowanie przy uåyciu funkcji Auto Run, naleåy zalogowaæ siê na konto z uprawnieniami administratora. 7

14 Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika drukarki 2 Przed rozpoczêciem korzystania z funkcji drukowania naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki z doâàczonej pâyty CD-ROM. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå pâytê CD-ROM do napêdu. Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [Sterowniki drukarki DDST]. Uruchomi siê program instalacyjny sterowników drukarki DDST. E W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] wyãwietli siê tekst umowy licencyjnej dotyczàcej oprogramowania. Po zapoznaniu siê z jej treãcià kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Postêpuj zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami, aby zainstalowaæ sterowniki drukarki DDST. Jeãli jest to konieczne, zrestartuj komputer po zainstalowaniu sterowników drukarki DDST. Jeãli sterownik drukarki zostaâ zainstalowany, funkcja plug and play zostaje wâàczona, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB zostaje dodana do okna [Drukarki] lub [Drukarki i faksy]. Szczegóâowe informacje na temat korzystania z funkcji drukowania za poãrednictwem sieci Ethernet w systemie Windows 98SE/Me znajdujà siê w Podrêczniku sieciowym. Szczegóâowe informacje na temat korzystania z funkcji drukowania za poãrednictwem sieci Ethernet w systemie Windows 2000, XP lub Server 2003 znajdujà siê w Podrêczniku sieciowym. 8

15 Instalacja sterownika TWAIN Instalacja sterownika TWAIN Przed rozpoczêciem korzystania z funkcji skanowania naleåy zainstalowaæ sterownik TWAIN z doâàczonej pâyty CD-ROM. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå pâytê CD-ROM do napêdu. Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [DDST TWAIN Driver]. Uruchomi siê program instalacyjny sterownika TWAIN DDST. E Kliknij przycisk [Zamknij]. 2 9

16 Instalacja oprogramowania Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM W tym rozdziale opisano oprogramowanie dostarczone na pâytach CD-ROM wraz z opcjà drukarki. 2 Sterownik DDST Sterowniki DDST znajdujà siê na pâytach CD-ROM doâàczonych do urzàdzenia. Sterowniki te umoåliwiajà komunikacjê miêdzy komputerem klienckim a urzàdzeniem za pomocà jêzyka drukarki. Wymagania systemowe System operacyjny Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Miejsce na dysku twardym 80 MB lub wiêcej Sterownik DDST TWAIN Sterownik ten jest niezbêdny do skanowania oryginaâów za pomocà urzàdzenia. Sterownik musi zostaæ zainstalowany, aby moåna byâo korzystaæ z urzàdzenia jako skanera sieciowego TWAIN. Wymagania systemowe Sprzêt Kompatybilny z PC/AT Procesor Zalecany Pentium 300 MHz lub szybszy System operacyjny Microsoft Windows 98 (SE lub nowszy) Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Pamiêæ Zalecane 128 MB lub wiêcej Miejsce na dysku twardym 200 MB lub wiêcej 10

17 Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM Poâàczenie Ethernet/USB 2 11

18 Instalacja oprogramowania 2 12

19 3. Uåywanie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki Menu Funkcje drukarki zawiera piêæ pozycji: Zajrzeæ do instrukcji... Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych moåna znaleäæ w podrêcznikach Poradnik kopiowania oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Äródâo papieru Lista/Str. testowe Konserwacja System Interfejs hosta Moåna wybraæ nastêpujàce funkcje: Äródâo papieru (patrz str. 15 Äródâo papieru ) Menu Domyãlnie Rozmiar papieru na tacy rêcznej System metryczny: A4 / System calowy: / 2 Automatyczny wybór papieru Dupleks Wâàczone Wâàczone Lista/Strony testowe (patrz str. 15 Lista/Str. testowe ) Menu Test operacyjny Domyãlnie Konserwacja (patrz str. 16 Konserwacja ) Menu Ochrona menu Wyâàczone Domyãlnie System (patrz str. 19 System ) Menu Automatyczna kontynuacja Wygâadzanie krawêdzi Oszczêdzanie tonera Wyâàczone Wâàczone Wyâàczone Domyãlnie Interfejs hosta (patrz str. 20 Interfejs hosta ) Menu Limit czasu wej/wyj 15 sekund Domyãlnie 13

20 Uåywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - dostosowywanie 3 Menu Funkcje drukarki pozwala dokonywaæ podstawowych ustawieñ w przypadku korzystania z urzàdzenia jako drukarki. Chociaå fabryczne ustawienia domyãlne sà odpowiednie do wiêkszoãci zadañ drukowania, okno dialogowe Funkcje drukarki zapewnia dostêp do ustawieñ sterujàcych podstawowymi funkcjami drukarki. Ustawienia dokonane w menu Funkcje drukarki sà zachowywane nawet po wyâàczeniu urzàdzenia. Szczegóâowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania oraz Podrêczniku ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Przy uåyciu przycisku {U} lub {T} wybierz odpowiednià pozycjê, naciãnij przycisk {OK}, a nastêpnie zmieñ ustawienia. {OK}: Naciãnij, aby wprowadziæ nowe ustawienia i powróciæ do poprzedniego menu. {Escape}: Naciãnij, aby powróciæ do poprzedniego menu bez zmiany ustawieñ. D Po zmianie ustawieñ opcji Funkcje drukarki naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wprowadzone zmiany funkcji bêdà obowiàzywaæ nawet po wyâàczeniu urzàdzenia. 14

21 Funkcje drukarki - parametry Funkcje drukarki - parametry Äródâo papieru Rozmiar pap.na tacy rêczn. Rozmiar papieru umieszczonego na tacy rêcznej. Zajrzeæ do instrukcji... Wiêcej informacji o rozmiarach papieru, jakie moåna ustawiæ dla tacy rêcznej, moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 3 Domyãlnie: System metryczny: A4 System calowy: / 2 Automatyczny wybór papieru Wâàcza funkcjê automatycznego wyboru papieru. Urzàdzenie automatycznie wykrywa rozmiar papieru na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednià kasetê do podawania papieru. Domyãlnie: Wâàczone Dupleks Pozwala wâàczyæ funkcjê drukowania dwustronnego. Urzàdzenie wykrywa drukowanie dwustronne na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednià kasetê do podawania papieru. Domyãlnie: Wâàczone Lista/Str. testowe Test operacyjny Pozwala wydrukowaæ stronê testu operacyjnego. Drukowanie strony testu operacyjnego A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietli siê gâówne menu Narzêdzia uåytkownika. 15

22 Uåywanie funkcji drukarki B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 Wyãwietli siê menu Funkcje drukarki. C Wybierz opcjê [Lista/Str. testowe] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Test operacyjny] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Drukowana jest strona testu operacyjnego. E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Konserwacja Ochrona menu Procedura ta pozwala na ochronê ustawieñ menu przed przypadkowymi zmianami. Zmiana ustawieñ menu przy zastosowaniu normalnej procedury nie jest moåliwa, dopóki nie zostanà wykonane niezbêdne operacje. Poziom 1 Moåna chroniæ menu Konserwacja, System i Interfejs hosta. Poziom 2 Moåna chroniæ menu Äródâo papieru, Konserwacja, System i Interfejs hosta. Wyâàczone Domyãlnie: Wyâàczone 16

23 Funkcje drukarki - parametry Konfigurowanie funkcji Ochrona menu A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietli siê gâówne menu Narzêdzia uåytkownika. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 Wyãwietli siê menu Funkcje drukarki. C Wybierz opcjê [Konserwacja] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Naciãnij [Ochrona menu]. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod dostêpu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Wybierz poziom ochrony menu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 17

24 Uåywanie funkcji drukarki Anulowanie funkcji Ochrona menu A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 C Wybierz opcjê [Konserwacja] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietli siê ekran wprowadzania kodu dostêpu. D Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod dostêpu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. E Naciãnij [Ochrona menu]. F Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod dostêpu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 18

25 Funkcje drukarki - parametry G Wybierz opcjê [Wyâàczone] i naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Czasowe anulowanie funkcji Ochrona menu Po wybraniu chronionych elementów w menu Funkcje drukarki wyãwietli siê ekran wprowadzania kodów dostêpu. W takim przypadku wprowadä poprawne kody dostêpu za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Ochrona menu zostanie czasowo anulowana. 3 Po wprowadzeniu prawidâowego kodu dostêpu opcja Ochrona menu jest wyâàczona, jeãli wyãwietla siê menu Funkcje drukarki. System Automatyczna kontynuacja Pozwala wâàczyæ funkcjê automatycznej kontynuacji. Gdy funkcja ta jest wâàczona, drukowanie jest kontynuowane nawet w przypadku wystàpienia bâêdu w systemie. Wyâàczone 0 minut 1 minuta 5 minut 10 minut 15 minut Domyãlnie: Wyâàczone 19

26 Uåywanie funkcji drukarki Wygâadzanie krawêdzi Wâàcza funkcjê wygâadzania krawêdzi. Wâàczone Wyâàczone Domyãlnie: Wâàczone Jeãli funkcja oszczêdzania tonera jest wâàczona, ustawienie funkcji wygâadzania krawêdzi jest ignorowane, nawet jeãli jest ona wâàczona. 3 Oszczêdzanie tonera Wâàcza funkcjê oszczêdzania tonera. Wâàczone Wyâàczone Domyãlnie: Wyâàczone Interfejs hosta Limit czasu wej/wyj Moåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ, zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. Jeãli w czasie realizacji wczeãniejszego drukowania czêsto przychodzà dane z innego portu, naleåy zwiêkszyæ limit czasu. 10 sekund 15 sekund 20 sekund 25 sekund 60 sekund Domyãlnie: 15 sekund 20

27 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Umieszczanie papieru na tacy rêcznej W tym rozdziale opisano sposób umieszczania papieru na tacy rêcznej. Taca rêczna umoåliwia drukowanie na foliach, etykietach, grubym papierze i na kopertach, których nie moåna umieãciæ w kasetach na papier. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ papieru w kasetach na papier moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz Poradnik kopiowania. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowo: 90,0-216,0 mm (3,54-8,50 in.) Poziomo: 139,0-600,0 mm (5,47-23,62 in.) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà do doâu. Gdy na tacy rêcznej umieszczana jest folia lub gruby papier, naleåy wybraæ odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba arkuszy, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. 3 Ograniczenia Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Drukowanie z dupleksem Automatyczny wybór kaset Automatyczne przeâàczanie kaset Waåne Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukarki oryginaây sà zawsze obracane o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkiem, papier umieszczany na tacy naleåy obróciæ o 180 stopni. Podczas drukowania danych z komputera naleåy okreãliæ rozmiar papieru przy uåyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki jest nadrzêdny w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu panelu operacyjnego. 21

28 Uåywanie funkcji drukarki A Otwórz tacê rêcznà. 3 ARL009S B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru. Waåne Jeãli prowadnice nie przylegajà do papieru, moåe nastàpiæ skrzywienie wydruku lub nieprawidâowe podanie papieru. C Delikatnie wâóå papier awersem do doâu do tacy rêcznej. 1. Przedâuåenie tacy rêcznej 2. Prowadnice papieru ABW020S1 Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik. Mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub nieprawidâowe podanie papieru. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy przekartkowaæ stos, aby wpuãciæ powietrze miêdzy arkusze, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. Wkâadajàc folie, naleåy upewniæ siê, åe sà one obrócone wâaãciwà stronà do góry. W przypadku drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy okreãliæ typ papieru (ponad 105 g/m 2 ). Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 26 Ustawianie grubego papieru lub folii. Wprzypadku drukowania na kopertach naleåy okreãliæ typ papieru. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 27 Ustawianie kopert. 22

29 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Informacje na temat ustawiania rozmiaru papieru moåna znaleäæ na str. 23 Ustawianie rozmiaru papieru Ustawianie rozmiaru papieru Rozmiar papieru moåna okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. Jeãli rozmiar papieru zostaâ ustawiony w sterowniku drukarki, moåna pominàæ poniåszà procedurê. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki jest nadrzêdny w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu panelu operacyjnego. Jeãli ustawienia nie sà dokonywane za pomocà sterownika drukarki, naleåy skorzystaæ z panelu operacyjnego. 3 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat okreãlania rozmiarów niestandardowych moåna znaleäæ na str. 24 Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. 23

30 Uåywanie funkcji drukarki E Wybierz rozmiar papieru za pomocà przycisku {U} lub {T},a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 Przed rozpoczêciem drukowania na grubym papierze lub foliach naleåy wybraæ typ papieru. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 26 Ustawianie grubego papieru lub folii. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym Rozmiary niestandardowe moåna równieå okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. Jeãli ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru zostaây wykonane w sterowniku drukarki, moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia niestandardowych rozmiarów zdefiniowane przy uåyciu sterownika drukarki sà nadrzêdne w stosunku do ustawieñ okreãlonych przy uåyciu panelu operacyjnego. Jeãli ustawienia nie sà dokonywane za pomocà sterownika drukarki, naleåy skorzystaæ z panelu operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 24

31 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej C Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. 3 E Wybierz opcjê [Rozmiar niestandardowy] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {OK}. G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 25

32 Uåywanie funkcji drukarki Ustawianie grubego papieru lub folii 3 Ustawienia papieru moåna równieå okreãlaæ przy uåyciu sterownika drukarki. Jeãli ustawienia papieru zostaây wykonane w sterowniku drukarki, moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia rozmiaru papieru zdefiniowane przy uåyciu sterownika drukarki sà nadrzêdne w stosunku do ustawieñ okreãlonych przy uåyciu panelu operacyjnego. Jeãli ustawienia nie sà dokonywane za pomocà sterownika drukarki, naleåy skorzystaæ z panelu operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ papieru:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 26

33 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej E Wybierz opcjê [Folia (przezroczysta)] lub [Gruby papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. 3 Ustawianie kopert A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ papieru:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 27

34 Uåywanie funkcji drukarki E Wybierz opcjê [Gruby papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 F Naciãnij dwukrotnie przycisk {Escape}, aby powróciæ do gâównego menu Narzêdzi uåytkownika. G Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. H Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. I Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. J Wybierz rozmiar koperty papierowej spoãród [C6 EnvL], [C5 EnvL] lub [DL EnvL], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. K Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 28

35 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Windows 98SE / Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij opcjê [Drukarki]. Wyãwietli siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. Wyãwietli siê okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia dokonane w niektórych aplikacjach zastêpujà ustawienia dokonane za pomocà sterownika drukarki. 3 Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy skorzystaæ z okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 98SE / Me. Sposób otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki moåe róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A W menu [Plik] kliknij opcjê [Drukuj]. Wyãwietli siê okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Wyãwietli siê okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. 29

36 Uåywanie funkcji drukarki Windows 2000/XP i Windows Server ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki 3 Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij opcjê [Drukarki]. Wyãwietli siê okno [Drukarki]. W systemach Windows XP Professional i Windows Server 2003 z menu [Start] naleåy wybraæ opcjê [Drukarki i faksy]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc opcjê [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno opcje [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. Wyãwietli siê okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci preferencji drukowania Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Czâonkowie grup Administratorzy i Uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. 30

37 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij opcjê [Drukarki]. Wyãwietli siê okno [Drukarki]. W systemach Windows XP Professional i Windows Server 2003 z menu [Start] naleåy wybraæ opcjê [Drukarki i faksy]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc opcjê [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno opcje [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij opcjê [Preferencje drukowania...]. Wyãwietli siê okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 3 Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy skorzystaæ z okna dialogowego [Drukowanie] w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemami Windows 2000/XP i Windows Server Sposób otwierania okna dialogowego [Drukowanie] moåe róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A W menu [Plik] kliknij opcjê [Drukuj...]. Wyãwietli siê okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz odpowiednie urzàdzenie, a nastêpnie kliknij kartê zawierajàcà ustawienia drukowania, które chcesz zmieniæ. W systemach Windows XP i Windows Server 2003 naleåy kliknàæ przycisk [Preferencje], aby otworzyæ okno dialogowe Preferencje drukowania. 31

38 Uåywanie funkcji drukarki C Wprowadä wymagane ustawienia. D Kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. W przypadku systemów Windows XP i Windows Server 2003 w celu rozpoczêcia drukowania naleåy kliknàæ kolejno przyciski [OK] i [Drukuj]. Anulowanie zadania wydruku 3 A Na pasku zadañ systemu Windows dwukrotnie kliknij ikonê drukarki. Wyãwietli siê okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C W menu [Dokument] kliknij opcjê [Anuluj drukowanie]. W systemach Windows 2000/XP i Windows Server 2003 z menu [Dokument] naleåy wybraæ opcjê [Anuluj]. W systemach Windows 98SE/Me/2000/XP lub Windows Server 2003 moåna równieå otworzyæ okno kolejki zadañ drukowania przez dwukrotne klikniêcie ikony urzàdzenia, w oknie [Drukarki] (w systemach Windows XP i Windows Server 2003 nosi ono nazwê [Drukarki i faksy]). D Naciãnij przycisk {Drukarka}. E Naciãnij [ResetZad]. F Naciãnij [Bieåàce]. [Bieåàce]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Wznów]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietli siê komunikat z åàdaniem potwierdzenia. 32

39 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego ekranu. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. 3 Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Dlatego po naciãniêciu przycisku [ResetZad] moåe zostaæ wydrukowanych jeszcze kilka stron. Zatrzymanie zadania drukowania obejmujàcego duåà iloãæ danych moåe potrwaæ doãæ dâugo. 33

40 Uåywanie funkcji drukarki 3 34

41 Skaner TWAIN 4. Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Komputery klienckie mogà korzystaæ z urzàdzenia jako skanera sieciowego TWAIN. Bezpoãrednie poâàczenie USB pozwala wykorzystaæ urzàdzenie jako skaner TWAIN takåe przez komputery nie podâàczone do sieci (wolnostojàce). Skanowanie sieciowe i skanowanie za pomocà poâàczenia USB odbywajà siê w ten sam sposób. ARL013S 1. To urzàdzenie Âàczy siê z komputerami za poãrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP) i/lub USB. 2. Komputer kliencki Korzysta ze skanera za pomocà aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN (takiej jak Imaging). 3. Komputer nie podâàczony do sieci Korzysta ze skanera za pomocà bezpoãredniego poâàczenia USB i aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN (takiej jak Imaging). Proces skanowania A Polecenia skanowania sà przesyâane do urzàdzenia (1.) za poãrednictwem sterownika TWAIN z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN zainstalowanej na komputerze klienckim (2.) lub wolnostojàcym (nie podâàczonym do sieci) (3.). B Urzàdzenie (1.) skanuje oryginaây. C Zeskanowane dane sà poddawane obróbce i przechowywane za pomocà aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN na komputerze klienckim (2.) lub wolnostojàcym (3.). 35

42 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Przygotowanie do uåywania skanera sieciowego TWAIN Na poniåszym schemacie przedstawiono czynnoãci przygotowawcze niezbêdne do korzystania z urzàdzenia jako skanera TWAIN. Zainstaluj sterownik TWAIN na komputerze klienckim. *1 Patrz str. 9 Instalacja sterownika TWAIN. 4 Poâàcz skaner i komputer kliencki za pomocà kabla. Poâàczenie USB: Patrz str. 5 Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB. Poâàczenie Ethernet: Patrz Podrêcznik sieciowy. *1 Korzystanie z urzàdzenia jako skanera TWAIN wymaga uruchomienia aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN na komputerze klienckim. Ekran skanera TWAIN Gdy urzàdzenie jest uåywane jako skaner TWAIN, nie ma potrzeby naciskania przycisku {Skaner} na panelu operacyjnym. Po uaktywnieniu sterownika TWAIN na wyãwietlaczu automatycznie pojawia siê poniåszy ekran: 36

43 Ustawianie oryginaâów Ustawianie oryginaâów Poniåej opisano sposób umieszczania oryginaâów na szybie ekspozycyjnej i w podajniku ARDF oraz ustawiania obszaru skanowania i orientacji zgodnie ze sposobem umieszczenia oryginaâów. Aby zapewniæ wâaãciwà orientacjê góra/dóâ oryginaâu podczas wyãwietlania zeskanowanego pliku na ekranie komputera klienckiego, uâoåenie oryginaâu i ustawienia na panelu operacyjnym i w sterowniku muszà do siebie pasowaæ. Umieszczanie oryginaâów Umieãæ oryginaây w jednej z dwóch orientacji przedstawionych w poniåszej tabeli. Standardowo oryginaâ znajduje siê w pozycji lub, jednak w poniåszej tabeli przedstawiono kwadratowy oryginaâ, aby uâatwiæ zrozumienie orientacji. Nawet jeãli ksztaât oryginaâu jest inny niå przedstawiony w tabeli, poâàczenie orientacji oryginaâu i orientacji okreãlonej na panelu operacyjnym lub w sterowniku drukarki nie ulega zmianie. 4 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów Oryginaâ, który zostanie zeskanowany Szyba ekspozycyjna Podajnik ARDF Wybierz sposób uâoåenia. Umieãæ oryginaâ. (Dostêpne sà dwie orientacje oryginaâu.) Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa górnej krawêdzi szyby ekspozycyjnej po lewej stronie. Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej krawêdzi szyby ekspozycyjnej. Umieãæ najpierw górnà krawêdä oryginaâu. Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci podajnika ARDF. Oryginaâ wyãwietlany na komputerze 37

44 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Umieszczanie na szybie ekspozycyjnej Oryginaây niemieszczàce siê w podajniku ARDF, takie jak kartki z doklejonymi czêãciami, ksiàåki itp., w celu zeskanowania mogà byæ umieszczone bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej. Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które moåna umieszczaæ na szybie ekspozycyjnej, znajdujà siê w Poradniku kopiowania. A Podnieã pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF. 4 Pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF naleåy podnieãæ o co najmniej 30 stopni. Otwarcie/zamkniêcie uruchamia proces automatycznego wykrywania wielkoãci oryginaâu. B Umieãæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej stronà skanowanà do doâu. Wyrównaj oryginaâ do znacznika w lewym tylnym rogu. Dostêpne sà dwie orientacje oryginaâu. Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci szyby ekspozycyjnej. R ABF007S 1. Znacznik pozycjonowania Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa górnej czêãci szyby ekspozycyjnej po jej lewej stronie. Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Orientacja ta jest wâaãciwa w przypadku wiêkszoãci oryginaâów. 38

45 R Ustawianie oryginaâów ABF008S 1. Znacznik pozycjonowania C Opuãæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF. D Wybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonego oryginaâu. 4 Zajrzeæ do instrukcji... str. 37 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów Umieszczanie w Automatycznym podajniku dokumentów (ADF) W podajniku ARDF moåna umieãciæ wiele oryginaâów jednoczeãnie. Oryginaây umieszczone w podajniku ARDF mogà byæ skanowane z jednej lub dwóch stron. Oryginaây, które mogà i nie mogà byæ umieszczane w podajniku ARDF Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które moåna umieszczaæ w podajniku ARDF, znajdujà siê w Poradniku kopiowania. Próba umieszczenia nieodpowiednich oryginaâów w podajniku ARDF moåe spowodowaæ ich zaciêcie lub uszkodzenie. Takie oryginaây naleåy umieãciæ bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej. Waåne Informacje na temat umieszczania oryginaâów w podajniku ARDF znajdujà siê w Poradniku kopiowania. A Dopasuj poâoåenie prowadnicy oryginaâu do rozmiaru oryginaâów. B Umieãæ oryginaây stronà skanowanà do góry. Aby zeskanowaæ obie strony oryginaâu, umieãæ go pierwszà stronà do góry. Dostêpne sà dwie orientacje. 39

46 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Umieszczanie oryginaâów tak, aby ich górne krawêdzie dotykaây tylnej czêãci podajnika ARDF 4 ARL011S Umieszczanie najpierw górnych krawêdzi oryginaâów Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Orientacja ta jest wâaãciwa w przypadku wiêkszoãci oryginaâów. ARL012S C Wybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonych oryginaâów. Zajrzeæ do instrukcji... str. 37 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów 40

47 Skanowanie oryginaâów Skanowanie oryginaâów W tym rozdziale opisano sposób skanowania oryginaâów za pomocà skanera TWAIN. W tym punkcie opisano sposób skanowania oryginaâów za pomocà programu Imaging w systemie Windows A Uruchom program Imaging i wybierz sterownik skanera. B W menu [Start], wskaå opcjê [Programy], opcjê [Akcesoria], a nastêpnie kliknij program [Imaging]. C Kliknij opcjê [Wybierz urzàdzenie ] w menu [Plik]. Jeãli skaner zostaâ juå wybrany, nie trzeba wprowadzaæ åadnych ustawieñ skanera. Przejdä do kroku E. D Wybierz z listy nazwê urzàdzenia, z którego chcesz skorzystaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. E Umieãæ oryginaâ w skanerze. 4 Zajrzeæ do instrukcji... str. 37 Umieszczanie oryginaâów F Kliknij opcjê [Pobierz obraz ] w menu [Plik]. Wyãwietli siê okno dialogowe Sterownik TWAIN. G Wybierz sposób podâàczenia. Jeãli uåywasz sieciowego TWAIN, wpisz adres IP w polu oznaczonym [Wybierz urzàdzenie]. Jeãli uåywasz TWAIN USB, kliknij pole wyboru [USB]. H Kliknij przycisk [OK]. Wyãwietli siê okno ustawieñ gâównych. I Kliknij przycisk [Podglàd] lub [Skanowanie], aby wyãwietliæ podglàd obrazu lub rozpoczàæ skanowanie. Kliknij przycisk [Skanowanie], aby wróciæ do programu Imaging. J Zapisz zeskanowany plik w programie Imaging. K W menu [Plik] kliknij opcjê [Zapisz]. L Wpisz nazwê pliku, wybierz folder, w którym bêdzie on zapisany, a nastêpnie kliknij przycisk [Zapisz]. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat funkcji skanera, kliknij przycisk [Pomoc] w oknie dialogowym ustawieñ gâównych. 41

48 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN 4 42

49 5. Rozwiàzywanie problemów Funkcja drukarki Komunikaty o bâêdach i stanie na wyãwietlaczu W tym rozdziale opisano najwaåniejsze komunikaty pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zawartych w nim zaleceñ. Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w Poradniku kopiowania. Komunikaty o stanie Komunikat Offline Proszê czekaæ. Drukowanie... Oczekiwanie... Gotowa Resetowanie zad... Zmiana ustawieñ... Stan Urzàdzenie jest w trybie offline. Aby rozpoczàæ drukowanie, naleåy przeâàczyæ urzàdzenie w tryb online, naciskajàc przycisk {Online} na panelu operacyjnym. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie drukuje. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie oczekuje na kolejne dane do wydrukowania. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie jest gotowe do pracy. Uåytkownik nie musi wykonywaæ åadnych dziaâañ. Urzàdzenie resetuje zadanie drukowania. Poczekaj, aå na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat Gotowa. Trwa zmiana ustawieñ urzàdzenia. Poczekaj chwilê. 43

50 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty ostrzeåeñ Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzania Zmieñ kasetê # na nast. ustaw.: xxx yyy Ustawienia wybranej kasety na papier sà inne niå ustawienia okreãlone dla drukowania. # oznacza numer kasety. xxx oznacza numer kasety. yyy oznacza rozmiar papieru. Wybierz opcjê [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier, lub opcjê [Wysuw s.], aby drukowaæ z zastosowaniem istniejàcych ustawieñ. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ kasety na papier moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 5 Sortowanie anulowane. Funkcja drukowania z sortowaniem zostaâa anulowana. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli ten komunikat wyãwietli siê ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Sortowanie: Maks. str. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron przeznaczonych do sortowania. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Zmniejsz liczbê drukowanych stron lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Dupleks anulowany. Drukowanie dwustronne zostaâo anulowane. Sprawdä, czy uåyty papier jest odpowiedni do drukowania dwustronnego lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Tryb dupleksu jest w pozycji wyâ. dla kasety # Wybrana kaseta na papier nie jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego. # oznacza numer kasety. Naciãnij przycisk [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier lub drukuj jednostronnie. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ kasety moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 44

51 Funkcja drukarki Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzania Bâàd karty Ethernet Przekroczono maks. rozm. wydruku. Naciãnij Wysuw str./reset zad. Przepeânienie bufora WE/WYJ Zaâaduj papier do # Wystàpiâ bâàd interfejsu Ethernet. Obrazy zawarte na stronach do drukowania wykraczajà poza maksymalny obszar wydruku. Nastàpiâo przekroczenie dopuszczalnego rozmiaru bufora we/wy. W wybranej kasecie nie ma papieru. # oznacza numer kasety. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli ten komunikat wyãwietli siê ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Wybierz opcjê [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier, lub opcjê [Wysuw s.], aby drukowaæ z zastosowaniem istniejàcych ustawieñ. Zwiêksz wielkoãæ bufora we/wy za poãrednictwem menu Interfejs hosta. Zaâaduj papier do kasety. Bâàd NV-RAM Wystàpiâ bâàd drukarki. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, odczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli ten komunikat wyãwietli siê ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zmieniono tacê wyjãciowà. Niepasuj. rozm./typy pap. Zmieñ ustawienia na: xxx yyy [Drukuj] bez poniåszego trybu? Taca wyjãciowa zostaâa zmieniona ze wzglêdu na ograniczenia rozmiaru papieru dla wybranej tacy. Brak kasety na papier, która odpowiada ustawieniom papieru wybranym przy uåyciu opcji Automatyczny wybór kasety. xxx oznacza numer kasety. yyy oznacza rozmiar i typ papieru. To komunikat ostrzeåenia dotyczàcy kasety na papier przy automatycznym wybieraniu kaset. Wybierz wâaãciwà tacê wyjãciowà. Wybierz opcjê [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier, lub opcjê [Wysuw s.], aby drukowaæ z zastosowaniem istniejàcych ustawieñ. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ kaset na papier moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Naciãnij przycisk [Drukuj], aby anulowaæ tryb i zadanie drukowania. 5 45

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA

bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA Spis treści 1 Wstęp 1.1 Witamy... 1-3 1.2 Instrukcje obsługi... 1-3 Skrócone instrukcje obsługi... 1-3 Instrukcje obsługi załączone na płycie CD/DVD-ROM Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo