Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj uwaånie poniåszà instrukcjê, zanim zaczniesz korzystaæ z urzàdzenia i zachowaj jà na przyszâoãæ. W celu zapewnienia bezpiecznego i wâaãciwego uåytkowania urzàdzenia przed rozpoczêciem jego uåytkowania naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa w instrukcji Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa przeczytaj poniåszy podrêcznik przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby moåna byâo z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Niektóre opcje mogà byæ niedostêpne w pewnych krajach. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. Ostrzeåenie: Uåywanie i obsâuga urzàdzenia w sposób inny niå opisany w niniejszej instrukcji moåe groziæ naraåeniem na niebezpieczne promieniowanie. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

3 Instrukcje dotyczàce tego urzàdzenia W zaleånoãci od åàdanej czynnoãci naleåy przejrzeæ odpowiednie instrukcje. Waåne Podrêczniki dostêpne sa na róånych noãnikach. Papierowe i elektroniczne wersje podrêczników sà identyczne w treãci. Do przeglàdania podrêczników dostarczonych w postaci plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju zamieszkania dostêpne mogà byæ takåe podrêczniki w formacie html. Do ich przeglàdania potrzebna jest przeglàdarka internetowa. Informacje o urzàdzeniu Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia prosimy o zapoznanie siê z rozdziaâem Zasady bezpieczeñstwa w tym podrêczniku. W tym podrêczniku przedstawione sà ogólnie funkcje urzàdzenia. Opisano równieå panel operacyjny, procedury przygotowania do korzystania z urzàdzenia, sposób wprowadzania tekstu oraz sposób instalacji z dysków CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Omawia ustawienia Narzêdzi uåytkownika, ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. W tym podrêczniku moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Przedstawia sposoby rozwiàzywania typowych problemów oraz wyjaãnia, w jaki sposób naleåy wymieniaæ papier, toner oraz inne materiaây eksploatacyjne. Poradnik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik jest przeznaczony dla administratorów tego urzàdzenia. Opisuje funkcje bezpieczeñstwa, z których mogà korzystaæ administratorzy, aby chroniæ dane lub zapobiec uåytkowaniu urzàdzenia przez osoby nieupowaånione. Przeczytaj równieå ten podrêcznik, aby zapoznaæ siê z procedurami rejestrowania administratorów oraz ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratora. Poradnik kopiowania Opisuje funkcje kopiarki i czynnoãci z nimi zwiàzane. W tym poradniku moåna równieå znaleäæ wyjaãnienia dotyczàce ukâadania oryginaâów. Poradnik faksowania Opisuje funkcje faksu i czynnoãci z nimi zwiàzane. i

4 Poradnik drukowania Opisuje funkcje drukarki i czynnoãci z nimi zwiàzane. Poradnik skanowania Opisuje funkcje skanera i czynnoãci z nimi zwiàzane. Podrêcznik sieciowy Opisuje sposób konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz sposób korzystania z dostarczonego oprogramowania. Ten podrêcznik dotyczy wszystkich modeli urzàdzenia moåe zatem zawieraæ opisy funkcji oraz ustawieñ, które nie sà dostêpne w urzàdzeniu uåytkownika. Obrazy, ilustracje i informacje o obsâugiwanych systemach operacyjnych mogà siê równieå nieznacznie róåniæ od tych, które dotyczà tego urzàdzenia. Pozostaâe podrêczniki Instrukcje dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Dostarczone podrêczniki dotyczà okreãlonych typów urzàdzeñ. Aby otrzymaæ Dodatek UNIX, odwiedä naszà stronê internetowà lub skonsultuj siê z autoryzowanym sprzedawcà. Dodatek PostScript3 i Dodatek UNIX zawierajà opisy funkcji i ustawieñ, które mogà byæ niedostêpne w tym urzàdzeniu. Do oznaczenia programów stosowane sà ogólne nazwy: Nazwa produktu DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional *1 Nazwa ogólna DeskTopBinder *1 Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Instrukcje dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak czytaæ ten podrêcznik...1 Symbole...1 Nazwa najwaåniejszego podzespoâu...2 Nazwy waåniejszych funkcji...2 Czytanie informacji na wyãwietlaczu...3 Odczytywanie wyãwietlacza panela i uåywanie przycisków...4 Lista funkcji Nadawanie Tryby transmisji...9 Wybieranie typu transmisji...10 Nadawanie z pamiêci...11 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamiêci)...14 Równolegâe przesyâanie z pamiêci...15 Automatyczne ponowne wybieranie numeru...16 Podwójny dostêp...16 Jednoczesne rozesâanie...16 Jeãli pamiêæ zapeâni siê podczas zapisywania oryginaâu...17 ECM (tryb korekcji bâêdów)...17 Transmisja natychmiastowa...17 Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej (Nadawanie natychmiastowe)...19 Funkcja IP-Fax...20 Terminologia...22 Uwagi dotyczàce uåywania IP-Fax...23 Funkcje niedostêpne w przypadku nadawania IP-Fax...23 Funkcje faksu internetowego...24 Uwagi dotyczàce faksu internetowego...26 Funkcje niedostêpne przy przesyâaniu Funkcje niedostêpne przy odbiorze Temat wiadomoãci Peâny tryb T Umieszczanie oryginaâów...30 Dopuszczalne rozmiary oryginaâów...32 Rozmiar papieru a obszar skanowania...32 Wykrywanie pustych arkuszy...33 Ustawienia skanowania...35 Typ oryginaâu...35 Nadawanie JBIG...36 Rozdzielczoãæ...36 Nasycenie obrazu (kontrast)...37 Zmienianie ustawieñ podczas skanowania oryginaâów wielostronicowych...38 iii

6 Wybieranie odbiorcy...39 Wysyâanie faksu za pomocà linii telefonicznej...39 Wstawianie pauzy...41 Wybieranie sygnaâów tonowych...41 Wysyâanie przez IP-Fax...43 Informacje o odbiorcach IP-Fax...45 Wysyâanie na adres Pomijanie serwera SMTP...49 Uåywanie przycisków szybkiego wybierania...51 Okreãlanie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...51 Okreãlanie grupy odbiorców za pomocà przycisku szybkiego wybierania...52 Sprawdzanie wybranego odbiorcy...54 Ponowne wybieranie...55 Programowanie odbiorców w Ksiàåce adresowej...57 Rejestrowanie odbiorców na ekranie Sprawdä odbiorców...58 Rejestrowanie odbiorców na ekranie ponownego wybierania...59 Wyszukiwanie odbiorcy w Ksiàåce adresowej...60 Wyszukiwanie wedâug nazwy...60 Wyszukiwanie wedâug listy odbiorców...62 Wyszukiwanie wedâug numeru rejestracji...64 Wyszukiwanie wedâug numeru faksu...66 Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie wg odbiorcy IP-Fax...70 Wyszukiwanie wg serwera LDAP...72 Praca gâoãno-mówiàca...76 Rêczne wybieranie numeru...78 Raport o dokumentach w pamiêci...80 Anulowanie nadawania...81 Przed skanowaniem oryginaâu...81 Podczas skanowania oryginaâu...81 Podczas wysyâania dokumentu...82 Przed rozpoczêciem transmisji Ustawienia wysyâania Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione)...85 Ustawienia nadawcy...87 Opcje Wpisywanie tematu...90 Åàdanie potwierdzenia odbioru...92 Drukowanie nagâówka faksu...94 Wstawianie etykiet...96 Ustawianie kodów SUB do nadawania...98 Ustawianie hasâa Ustawianie kodów SEP do odbierania Wpisywanie hasâa Raport zarezerwowanych zadañ odbioru z kodem SEP Raport rezultatów odbioru z kodem SEP Transmisja dokumentu dwustronnego (transmisja dwustronna) iv

7 3. Odbieranie Typy odbioru Odbiór natychmiastowy Odbieranie do pamiêci Odbiór zastêpczy Odbiór wszystkich dokumentów Odbieranie dokumentów na podstawie ustawieñ okreãlonych w parametrach Tryby odbierania Automatyczne przeâàczanie Odbiór rêczny Odbiór automatyczny Zmienianie trybu odbioru Odbieranie dokumentów faksu internetowego Automatyczny odbiór wiadomoãci Rêczny odbiór i Odebrane dokumenty Funkcje odbioru Przekazywanie odebranych dokumentów Odbiór SMTP dla faksów internetowych Rozsyâanie wiadomoãci odebranych przez SMTP Odbiór z kompresjà JBIG Auto-wâàczenie dla odbioru faksu Opcje drukowania Sygnaâ zakoñczenia drukowania Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony Godzina odbioru Oddzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci Wydruk TSI (wydruk identyfikatora nadawcy) Drukowanie w przypadku braku papieru odpowiedniego formatu Ustawianie kaset priorytetowych Dokâadne drukowanie rozmiaru Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Drukowanie listy plików w pamiêci (Druk.listy oczek.plik.nad.) Drukowanie pliku z pamiêci Sprawdzanie wyników nadawania (stan plików nadawania) Potwierdzenie na wyãwietlaczu Potwierdzenie raportem Potwierdzenie em Potwierdzenie w raporcie i przez Raport rezultatów poâàczeñ (Nadawanie z pamiêci) Raport rezultatów transmisji natychmiastowej (Nadawanie natychmiastowe) Raport o bâêdzie poâàczenia Sprawdzanie wyników odbioru (stan plików odbioru) Potwierdzenie na wyãwietlaczu Potwierdzenie raportem Raport zbiorczy v

8 Drukowanie raportu poâàczeñ Raport zbiorczy Przesyâanie raportu poâàczeñ przez Raport poâàczeñ jako Drukowanie pliku odebranego w trybie blokady pamiêci Wysyâanie faksu za pomocà komputera Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Przygotowania Uåytkowanie oprogramowania Sterownik LAN-Fax Ksiàåka adresowa Edytor stron tytuâowych funkcji LAN-Fax Program Auto Run Instalacja poszczególnych aplikacji Ustawianie wâaãciwoãci sterownika LAN-Fax Ustawianie wâaãciwoãci drukowania Wykonywanie ustawieñ dla konfiguracji moduâów opcjonalnych Podstawowe funkcje transmisji Wybieranie odbiorcy z listy odbiorców Wybieranie odbiorcy za pomocà Ksiàåki adresowej Okreãlanie odbiorcy poprzez wpisanie numeru faksu, adresu faksu internetowego oraz odbiorcy IP-Fax Wybieranie opcji Wysyâanie faksu o okreãlonej godzinie Aby wydrukowaæ stempel nadawcy Aby doâàczyæ stronê tytuâowà Aby wyãwietliæ podglàd Zapisywanie jako plik Sprawdzanie transmisji za pomocà sterownika LAN-Fax Potwierdzenie wyników nadawania przez Raport o wynikach LAN-Fax Drukowanie i zapisywanie Edycja ksiàåki adresowej Rejestracja nowych odbiorców Edycja zarejestrowanych odbiorców Usuwanie zarejestrowanych odbiorców Uåywanie danych z ksiàåki adresowej urzàdzenia na liãcie odbiorców LAN-Fax Edycja stron tytuâowych faksów Tworzenie strony tytuâowej Doâàczanie utworzonej strony tytuâowej Zarzàdzanie funkcjami faksu za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Admin Komunikaty operacyjne sterownika LAN-Fax Rejestrowanie informacji o odbiorcy przy uåyciu przeglàdarki internetowej Edycja zarejestrowanych wâaãciwoãci urzàdzenia Aby dodaæ nowego odbiorcê vi

9 6. Dodatek Przypisywanie czêsto uåywanych funkcji przyciskom Funkcji uåytkownika Dane techniczne Dane techniczne wymagañ dla urzàdzeñ odbiorców faksów internetowych Wartoãci maksymalne INDEKS vii

10 viii

11 Jak czytaæ ten podrêcznik Symbole W tym podrêczniku zostaây uåyte nastêpujàce symbole: Sygnalizuje waåne informacje zwiàzane z bezpieczeñstwem. Zignorowanie tych informacji moåe byæ powodem powaånych obraåeñ lub ãmierci. Z tego wzglêdu te instrukcje naleåy przeczytaæ. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Sygnalizuje waåne informacje zwiàzane z bezpieczeñstwem. Zignorowanie tych informacji moåe byæ przyczynà mniej powaånych obraåeñ lub uszkodzenia maszyny bàdä mienia. Z tego wzglêdu te instrukcje naleåy przeczytaæ. Moåna je znaleäæ w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Sygnalizuje sytuacje, w których naleåy zwróciæ szczególnà uwagê podczas korzystania z urzàdzenia, oraz zawiera wyjaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêæ papieru, uszkodzeñ oryginaâu lub utraty danych. Naleåy przeczytaæ te wyjaãnienia. Zawiera dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje naprawiania bâêdów popeânianych przez uåytkowników. Ten symbol umieszczany jest na koñcu sekcji. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze informacje. [ ] Oznacza nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Oznacza nazwy przycisków, które pojawiajà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

12 Nazwa najwaåniejszego podzespoâu Nazwa najwaåniejszego podzespoâu tego urzàdzenia okreãlana jest w tym podrêczniku nastêpujàco: Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych, umoåliwiajàcy skanowanie po obu stronach arkusza ARDF Nazwy waåniejszych funkcji Waåniejsze funkcje urzàdzenia sà okreãlane w tym podrêczniku nastêpujàco: Faks internetowy (przesyâanie po podaniu adresu ) Faks internetowy Faks internetowy (nadawanie po podaniu adresu IPv4) IP-Fax 2

13 Czytanie informacji na wyãwietlaczu W tym rozdziale opisano sposób uåywania przycisków na panelu operacyjnym i elementów wyãwietlanych na ekranie. Wyãwietlacz prowadzi uåytkownika poprzez róåne czynnoãci, pokazuje komunikaty, stan urzàdzenia i odbiorców zarejestrowanych na listach odbiorców. Po naciãniêciu przycisku {Faks} lub {Kasowanie ustawieñ} podczas dziaâania zostanie wyãwietlony ekran stanu gotowoãci. Naciãnij przycisk {OK}, aby zatwierdziæ ustawienia. Naciãnij przycisk {Escape}, aby wróciæ do poprzedniego ekranu. Urzàdzenie automatycznie powraca do stanu gotowoãci, jeãli nie jest uåywane przez okreãlony czas. Dâugoãæ tego czasu moåna wybraæ za pomocà opcji Zegar auto. resetu faksu w menu Ustawienia systemu. Aby powróciæ rêcznie do ekranu trybu gotowoãci, wykonaj jednà z nastêpujàcych czynnoãci: Jeãli do opcjonalnego podajnika ARDF wâoåony zostaâ dokument i nie zostaâ naciãniêty przycisk {Start}, wyjmij oryginaâ. Jeãli oryginaâ nie zostaâ wâoåony, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. Jeãli wâàczony jest tryb Narzêdzia uåytkownika, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 3

14 Odczytywanie wyãwietlacza panela i uåywanie przycisków W tej czêãci wyjaãniono elementy ekranu i odpowiednie przyciski. PL ARX001S 1. Przyciski wyboru Odnoszà siê do elementów w dolnej czêãci ekranu. Na przykâad: ekran gotowoãci W przypadku wystàpienia w tym podrêczniku instrukcji Naciãnij [ ], naciãnij lewy przycisk wyboru. W przypadku wystàpienia w tym podrêczniku instrukcji Naciãnij [Tonowo], naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. W przypadku wystàpienia w tym podrêczniku instrukcji Naciãnij [TrybNad.] naciãnij prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij, aby anulowaæ operacjê lub wróciæ do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãnij, aby ustawiæ wartoãci numeryczne, wybierz ustawienia lub zaznacz wprowadzony element. 4. Przyciski przewijania Naciskaj, aby przesunàæ kursor w jednym z kierunków. Jeåeli w tym podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub{w}, naciãnij przycisk przewijania ze strzaâkà w odpowiednim kierunku. 4

15 PL ALT009S 1. Stan urzàdzenia i komunikaty 2. Pole wpisywania odbiorcy 3. Przyciski wyboru 4. Powoduje przeâàczenie odbiorcy miêdzy numerem faksu, adresem e- mail lub numerem IP-Fax. 5. Elementy do wyboru W zaleånoãci od zainstalowanych opcji ekran moåe siê róåniæ. Ustawienia faksu moåna zmieniæ w ustawieniach poczty w menu Funkcje faksu. Ustawienia IP-Fax moåna zmieniæ w menu Ustawienia IP-Fax w Funkcjach faksu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Tryby transmisji str. 51 Okreãlanie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania str. 60 Wyszukiwanie odbiorcy w Ksiàåce adresowej Podrêcznik ustawieñ ogólnych 5

16 Lista funkcji W tym rozdziale opisano róåne elementy, które wystêpujà w menu Funkcje faksu. Kliknij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby wyãwietliæ menu Funkcje faksu. Wiêcej informacji na temat tych ustawieñ znadjue siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Ustawienia ogólne/dostosuj Nazwa funkcji Dostosuj poziom gâoãnoãci Zarejest. inf. o faksie Czas anulow.trybu gâoãnom. Ustaw przycisk fun. uåytk. Opis Funkcja ta sâuåy do regulacji gâoãnoãci w trybie gâoãnomówiàcym i podczas transmisji natychmiastowej. Funkcja ta sâuåy do rejestracji szczegóâów nadawcy widocznych na urzàdzeniu odbiorcy i faksowanych dokumentach. Funkcja ta sâuåy do okreãlania czasu anulowania trybu gâoãnomówiàcego po zakoñczeniu nadawania z wybieraniem numeru w trybie gâoãnomówiàcym. Najczêãciej uåywane funkcje zarejestrowane jako przyciski funkcji uåytkownika sà wyãwietlane w menu zaraz po uruchomieniu urzàdzenia. Ustawienia odbioru Nazwa funkcji Przeâàcz tryb odbioru Czas auto.przeâ.tryb. odb. Odbiór autoryzowany Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony Druk godziny odbioru Opis Wybierz sposób odbierania faksów. W trybie automatycznego wyboru urzàdzenie dzwoni kilkakrotnie, dajàc uåytkownikowi szansê na podniesienie sâuchawki zanim poâàczenie zostanie odebrane automatycznie. Moåna zmieniæ iloãæ sygnaâów za pomocà funkji Czas automatycznego przeâàczania. Wybierz opcjê odrzucania niepoåàdanych faksów. Funkcja ta pozwala okreãliæ, czy na pierwszej stronie odebranego dokumentu faksowego ma byæ drukowany znak pierwszej strony. Moåna wâàczyæ tê funkcjê, aby na kaådej stronie drukowane byâo oznaczenie ãrodka lewej krawêdzi i ãrodka górnej krawêdzi. Wybierz opcjê drukowania lub nie drukowania daty i godziny na dole odebranych faksów. 6

17 Ustawienia poczty Nazwa funkcji Ustaw. faksu internetow. Maks. rozmiar a Dostarcz. pliku odb. SMTX Opis Funkcja ta pozwala okreãliæ, czy majà byæ wyãwietlane ikony. Aby wysâaæ faks internetowy, naleåy wâàczyæ tê funkcjê w celu wyãwietlenia ikony. To ustawienie pozwala zmniejszyæ wielkoãæ wysyâanych wiadomoãci , tak aby odbiorcy stosujàcy ograniczenia odbioru wiadomoãci przekraczajàcych okreãlonà wielkoãæ mogli je otrzymaæ. Jeãli ta funkcja jest wâàczona, nie moåna wysyâaæ wiadomoãci przekraczajàcych okreãlonà wielkoãæ. Ta funkcja jest dostêpna w systemach z moåliwoãcià przekierowywania wiadomoãci odebranych przez SMTP. Ustawienia IP-Fax Nazwa funkcji Wâàcz H.323 Wâàcz SIP Ustawienia H.323 Ustawienia SIP Ustawienia bramy Opis Okreãl, czy H.323 bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Okreãl, czy SIP bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Podaj adres IPv4 lub nazwê hosta gatekeepera oraz zastêpczy numer telefonu. Podaj adres IPv4 serwera SIP oraz nazwê uåytkownika SIP. Ustaw, zmieñ lub usuñ bramê uåywanà podczas transmisji IP-Fax. Zarejestruj bramê bez uåywania gatekeepera/serwera SIP. 7

18 Narzêdzia administratora Nazwa funkcji Drukuj raport poâàczeñ Druk.listy oczek.plik.nad. Licznik przesâanych stron Blokada pamiêci Przekazywanie Rap. rezult.nadaw.folderu Ustawienia parametrów Zarejestruj nadawcê spec. Zarej. ID blokady pamiêci Wybierz tel.z tarczà/klaw. Linia analogowa G3 Ochrona menu Opis Drukuje raport zbiorczy. W tym urzàdzeniu moåna sprawdziæ 50 ostatnich wyników przesyâania/dostarczania. Funkcja ta sâuåy do drukowania listy plików oczekujàcych na nadanie. Funkcja ta pozwala sprawdziæ iloãæ operacji nadawania i obierania, a nastêpnie wyãwietliæ jà na wyãwietlaczu. Jeãli funkcja blokowania pamiêci jest wâàczona, otrzymywane dokumenty sà zapisywane w pamiêci i nie sà drukowane automatycznie. Funkcja ta pozwala okreãliæ czy otrzymane wiadomoãci faksowe majà byæ przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy. Jeåeli w danych odbiorcy przekazywania lub w danych odbiorców przekazywania od specjalnych nadawców podany jest folder, okreãlony odbiorca zostanie powiadomiony o wyniku przekazywania. Ustawienia parametrów pozwalajà dopasowaæ róåne ustawienia do indywidualnych potrzeb. Aby zmieniæ ustawienia funkcji, naleåy ustawiæ przeâàczniki w menu Parametry. Sâuåy do programowania/zmieniania /usuwania specjalnych nadawców, przeprowadzania wstêpnej konfiguracji oraz drukowania Listy nadawców specjalnych. W przypadku skonfigurowania nadawców specjalnych moåna ustawiaæ poszczególne funkcje dla nadawców. Funkcja ta pozwala zarejestrowaæ kod blokady pamiêci, którego podanie bêdzie konieczne do wydrukowania dokumentów, jeãli funkcja blokady pamiêci bêdzie aktywna. Sâuåy do wybierania typu linii. Funkcja ta pozwala ustawiæ parametry linii analogowej G3 przed podâàczeniem urzàdzenia do standardowej linii analogowej G3. Funkcja ochrona menu zapobiega robieniu zmian w ustawieniach narzàdzi uåytkownika przez uåytkowników bez autoryzacji. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 8

19 1. Nadawanie W tym rozdziale opisano podstawowe operacje nadawania, np. okreãlanie trybu nadawania lub odbiorcy. Tryby transmisji W urzàdzeniu dostêpne sà dwa typy transmisji: Nadawanie z pamiêci Transmisja natychmiastowa Waåne W przypadku wysyâania waånych dokumentów zalecane jest skontaktowanie siê z odbiorcà i potwierdzenie odbioru. Nadawanie z pamiêci Przesyâanie rozpoczyna siê automatycznie po zapisaniu oryginaâu w pamiêci. Jest to bardzo wygodne, gdy uåytkownik spieszy siê i chce zabraæ dokument ze sobà. Moåna równieå wysâaæ ten sam oryginaâ do wielu odbiorców. PL Transmisja natychmiastowa Urzàdzenie natychmiast wybiera numer odbiorcy i wysyâa oryginaâ w miarê skanowania. Jest to bardzo wygodna metoda, gdy uåytkownik chce szybko wysâaæ oryginaâ, lub gdy chce sprawdziæ poâàczenie z danym odbiorcà. W tym trybie transmisji oryginaâ nie jest zapisywany w pamiêci. Moåna okreãliæ tylko jeden adres. PL 9

20 Nadawanie Tryb transmisji moåna zmieniæ, naciskajàc przycisk {Tryb transmisji}. 1 PL ASO007S Sprawdä na wyãwietlaczu na panelu operacyjnym, który tryb jest aktywny. Jeåeli wskaänik nie ãwieci, wybrano tryb Nadawanie natychmiastowe. Zajrzeæ do instrukcji... str. 15 Równolegâe przesyâanie z pamiêci str. 16 Jednoczesne rozesâanie Wybieranie typu transmisji Moåna wybraæ jeden z typów transmisji: faks standardowy, IP-Fax lub faks internetowy. Tryby moåna zmieniaæ, naciskajàc przycisk wyboru wyãwietlony na ekranie gotowoãci. Waåne Aby wybraæ odbiorców IP-Fax lub faksów internetowych, naleåy zainstalowaæ opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Wyglàd wyãwietlacza róåni siê w zaleånoãci od tego, czy zainstalowana jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Wysyâanie przez liniê telefonicznà Naciãnij przycisk [ ], aby wyãwietliæ w kolumnie wyãwietlania odbiorców. Wysyâanie na adres Naciãnij przycisk [ ], aby wyãwietliæ w kolumnie wyãwietlania odbiorców. 10

21 Tryby transmisji Wysyâanie przez IP-Fax W przypadku stosowania serwera gatekeeper naciãnij przycisk [ ], aby wyãwietliæ w kolumnie wyãwietlania odbiorców. 1 W przypadku stosowania serwera SIP naciãnij przycisk [ wyãwietliæ w kolumnie wyãwietlania odbiorców. ], aby Jeãli w menu funkcji faksu wybrana jest opcja Wâàcz H.323 (w przypadku korzystania z gatekeepera) lub Wâàcz SIP (w przypadku korzystania z serwera SIP), zamiast ikon wyãwietlane sà ikony. Naciãnij przycisk [ ], aby wyãwietliæ w kolumnie wyãwietlania odbiorców. Zajrzeæ do instrukcji... str. 20 Funkcja IP-Fax str. 24 Funkcje faksu internetowego Podrêcznik ustawieñ ogólnych Nadawanie z pamiêci Tryb nadawania z pamiêci obsâuguje funkcjê zwykâego faksu, faksu internetowego i IP-Fax. Waåne Jeãli nastàpi awaria zasilania (wyâàczony zostanie gâówny wâàcznik zasilania) lub urzàdzenie zostanie odâàczone od sieci zasilajàcej przez ponad dwanaãcie godzin, wszystkie dokumenty zapisane w pamiêci zostanà utracone. Natychmiast po wâàczeniu gâównego wâàcznika zasilania zostanie wydrukowany Raport awarii zasilania, na podstawie którego moåna okreãliæ, które pliki zostaây usuniête. Zwykâe wyâàczenie urzàdzenia wyâàcznikiem nie powoduje utraty zapisanych dokumentów. Rozwiàzywanie problemówm. Zapeânienie pamiêci (0% na wyãwietlaczu w prawym górnym rogu) uniemoåliwi nadawanie z pamiêci. Naleåy wtedy zastosowaæ nadawanie natychmiastowe. 11

22 Nadawanie A Sprawdä, czy ãwieci siê wskaänik Nadawanie z pam. 1 PL ASO007S Zwykle wybrany jest tryb Nadawania z pamiêci. Jeåeli wskaänik nie ãwieci, wybrano tryb Nadawanie natychmiastowe. Naciãnij przycisk {Tryb transmisji}. B Zaâaduj oryginaâ. C Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. D Za pomocà przycisków numerycznych lub przyciskiem szybkiego wybierania wybierz odbiorcê. Aby wybraæ odbiorcê przy uåyciu przycisku szybkiego wybierania, patrz Uåywanie przycisków szybkiego wybierania. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadä prawidâowy numer. E W przypadku wysyâania tego samego oryginaâu do wielu odbiorców (rozsyâanie), naciãnij przycisk [Dod.Odb.], aby wybraæ odbiorców. Naciskanie przycisku [Dod.Odb.] nie jest wymagane w przypadku dodawania odbiorcy z listy odbiorców. 12

23 Tryby transmisji F Okreãl kolejnego odbiorcê. 1 Naciãniêcie przycisku [ ] przeâàcza tryby nadawania pomiêdzy numerami faksów, adresami oraz numerami IP-Fax odbiorców. Numer faksu, adres i odbiorcê IP-Fax moåna wybieraæ równoczeãnie. G Naciãnij przycisk {Start}. Jeåeli âàczna liczba zarejestrowanych odbiorców przekroczy maksymalnà wartoãæ, moåliwe bêdzie jedynie nadawanie natychmiastowe. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbê odbiorców, którà moåna okreãliæ w zaleånoãci od pliku, patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie odbiorców, którà moåna okreãliæ dla wszystkich plików (wâàcznie z plikami w pamiêci), patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie dokumentów, którà moåna przechowywaæ przy wysyâaniu z pamiêci, patrz Wartoãci maksymalne. Aby uzyskaæ informacje o maksymalnej liczbie stron, które moåna przechowywaæ w pamiêci (w standardzie A4, arkusz <ITU-T q1>), patrz Wartoãci maksymalne. Zajrzeæ do instrukcji... str. 35 Typ oryginaâu str. 36 Rozdzielczoãæ str. 37 Nasycenie obrazu (kontrast) str. 39 Wysyâanie faksu za pomocà linii telefonicznej str. 43 Wysyâanie przez IP-Fax str. 46 Wysyâanie na adres str. 51 Okreãlanie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania str. 52 Okreãlanie grupy odbiorców za pomocà przycisku szybkiego wybierania str. 55 Ponowne wybieranie str. 181 Wartoãci maksymalne Podrêcznik ustawieñ ogólnych Rozwiàzywanie problemów 13

24 Nadawanie Wysyâanie wielu dokumentów z szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamiêci) 1 Aby wysâaæ wiele oryginaâów z szyby ekspozycyjnej, wykonaj nastêpujàce czynnoãci. A Sprawdä, czy ãwieci siê wskaänik Nadawanie z pam. B Umieãæ pierwszà stronê oryginaâu na szybie ekspozycyjnej stronà zadrukowanà do doâu. C Wybierz odbiorcê. D Wprowadä odpowiednie ustawienia skanowania. E Naciãnij przycisk {Start}. Rozpoczyna siê skanowanie. F Umieãæ nastêpny oryginaâ na szybie ekspozycyjnej przed upâywem 60 sekund od zakoñczenia skanowania poprzedniego oryginaâu. G Powtórz czynnoãci z punktów D - F dla wszystkich oryginaâów. H Umieãæ ostatni oryginaâ, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}. Urzàdzenie wybierze numer odbiorcy i rozpocznie transmisjê. 14

25 Tryby transmisji Równolegâe przesyâanie z pamiêci Funkcja ta wybiera numer podczas skanowania oryginaâu. Funkcja standardowej transmisji z pamiêci zachowuje oryginaâ w pamiêci, a dopiero potem rozpoczyna wybieranie numeru. Funkcja równolegâej transmisji z pamiêci umoåliwia szybkie sprawdzenie stanu poâàczenia. Ponadto funkcja ta umoåliwia skanowanie oryginaâów szybciej niå przy przesyâaniu natychmiastowym. Jest to przydane w razie poãpiechu, gdy oryginaâ jest potrzebny w jeszcze innym celu. 1 Waåne Standardowa transmisja z pamiêci jest stosowana zamiast równolegâej transmisji z pamiêci w nastêpujàcych przypadkach: Gdy linia jest zajêta i nie moåna ustanowiæ poâàczenia Przy korzystaniu z funkcji transmisji z opóänieniem Gdy zachowywany jest oryginaâ do transmisji z pamiêci w trakcie innego poâàczenia Gdy wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców Gdy oryginaâ jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej a nastêpnie wysâany Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ za pomocà parametrów uåytkownika (przeâàcznik 07, bit 2) w menu Funkcje faksu. Moåna zastosowaæ standardowe przesyâanie z pamiêci zamiast równolegâego przesyâania z pamiêci, jeãli nie ma dostatecznej iloãci wolnej pamiêci. Przy korzystaniu z tej funkcji raport wprowadzenia do pamiêci nie bêdzie drukowany. Jeãli naciãniêty zostanie przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, dojdzie do zaciêcia oryginaâu lub zapeâni siê pamiêæ, transmisja równolegâa z pamiêci zostanie zatrzymana. Zostanie wydrukowany Raport wyników komunikacji, a pliki zostanà usuniête. W przypadku korzystania z równolegâego przesyâania z pamiêci w nagâówku faksu drukowany jest tylko numer strony, caâkowita liczba oryginaâów nie jest drukowana automatycznie. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 15

26 Nadawanie Automatyczne ponowne wybieranie numeru 1 Jeãli dokument nie zostaâ wysâany, poniewaå linia byâa zajêta lub wystàpiâ bâàd podczas przesyâania, urzàdzenie ponownie wybiera numer w odstêpach piêciominutowych (maksimum 5 razy). Po czterech nieudanych próbach powtarzania wybierania numeru urzàdzenie anuluje transmisjê i wydrukuje Raport wyników komunikacji lub Raport awarii komunikacji. Jeåeli w pamiêci przechowywana jest duåa liczba plików, dokumenty mogà nie byæ wysyâane w kolejnoãci skanowania. Podwójny dostêp Urzàdzenie moåe skanowaæ do pamiêci inne dokumenty nawet podczas wysyâania faksu z pamiêci, odbierania dokumentu do pamiêci lub automatycznego wydruku raportu. Poniewaå urzàdzenie rozpoczyna wysyâanie drugiego dokumentu natychmiast po zakoñczeniu aktualnej transmisji, linia bêdzie wykorzystana efektywnie. Podczas transmisji natychmiastowej lub korzystania z narzêdzi uåytkownika urzàdzenie nie moåe skanowaæ oryginaâu. Jednoczesne rozesâanie Ta funkcja sâuåy do równoczesnego wysyâania tego samego dokumentu do wielu odbiorców. Aby podaæ wielu odbiorców, podaj pierwszego odbiorcê, a nastêpnie kolejnych, naciskajàc przycisk [Dod.Odb.]. Jeãli jeden dokument ma zostaæ przesâany do kilku odbiorców (rozsyâanie), dokumenty sà wysyâane w kolejnoãci wybierania numerów. Jeåeli dokument nie mógâ byæ przesâany, urzàdzenie powtórzy wybieranie numeru tego odbiorcy po wybraniu ostatniego numeru wskazanego dla funkcji rozsyâania. Na przykâad jeãli zaprogramowano rozsyâanie do czterech odbiorców od A do D, a linie odbiorców A i C byây zajête, urzàdzenie wybiera odbiorców w nastêpujàcej kolejnoãci: A, B, C, D, A i C. W celu sprawdzenia przebiegu transmisji naleåy wydrukowaæ listê przesyâanych plików. Jeåeli podczas rozsyâania do wielu odbiorców zostanie wprowadzona druga operacja transmisji, faksy sà wsyâane na przemian do pozostaâych odbiorców pierwszej i drugiej transmisji. Jeåeli na przykâad zostanie wybrane rozsyâanie do odbiorców A i B, a nastêpnie wybrane rozsyâanie do odbiorców C i D podczas transmisji do odbiorcy A, urzàdzenie wyãle faksy w nastêpujàcej kolejnoãci: A, C, B i D. Jeåeli poprzedni i nastêpny plik sà gotowe do wysâania, zostanà one wysâane w takiej kolejnoãci. 16

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA Niniejsza instrukcja zawiera opis ustawień przeznaczonych dla administratora urządzenia. CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA KORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo