Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik ustawieñ ogólnych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera Inne narzêdzia uåytkownika Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Informacjach o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie bêdzie w åadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub nastêpcze wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. W zaleånoãci od kraju, niektóre zespoây mogà byæ opcjonalne. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. Ostrzeåenie: Stosowanie ukâadów sterowania oraz regulacji lub wykonywanie procedur innych niå podane w tej instrukcji moåe spowodowaæ naraåenie na szkodliwe promieniowanie. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia znajdujà siê w odpowiednich podrêcznikach. Waåne Noãnik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Wersje drukowane i elektroniczne podrêcznika majà identycznà treãæ. Program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader musi byæ zainstalowany, aby byâo moåliwe przeglàdanie podrêczników w plikach PDF. W zaleånoãci od kraju, mogà byæ dostêpne równieå podrêczniki w formacie HTML. Aby przeglàdaæ te podrêczniki, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku. W tym podrêczniku wstêpnie opisano funkcje urzàdzenia. Zawiera on takåe opis panela operacyjnego, procedur przygotowujàcych urzàdzenie do uåycia, sposobu wpisywania tekstu oraz instalowania zawartoãci doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku moåna znaleäæ informacje dotyczàce procedur zwiàzanych z ustawieniami narzêdzi uåytkownika, ksiàåkà adresowà, np. rejestracji numerów faksów, adresów i kodów uåytkowników. Zawiera równieå opis sposobu podâàczenia urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opisy sposobu uzupeâniania papieru, wymiany tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Wyjaãnia funkcje zabezpieczeñ, których moåna uåywaæ w celu ochrony przed nieuprawnionym uåyciem urzàdzenia, manipulacjà danymi lub wyciekiem informacji. W celu zapewnienia rozszerzonej ochrony zalecamy wykonanie poniåszych czynnoãci. Zainstaluj certyfikat serwera. Wâàcz szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer). Zmieñ nazwê uåytkownika i hasâo administratora, uåywajàc programu Web Image Monitor. Szczegóâowe informacje zawiera Poradnik bezpieczeñstwa. Zapoznaj siê z podrêcznikiem podczas konfigurowania rozszerzonych funkcji ochrony lub autoryzacji uåytkownika i administratora. Poradnik kopiowania Zawiera opis funkcji i obsâugi kopiarki. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów. i

4 Poradnik faksowania Zawiera opis funkcji i obsâugi faksu. Poradnik drukowania Zawiera opis funkcji i obsâugi drukarki. Poradnik skanowania Zawiera opis funkcji i obsâugi skanera. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania. Ten podrêcznik dotyczy wszystkich modeli i zawiera opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzàdzeniu. Obrazy, ilustracje i informacje na temat obsâugiwanych systemów operacyjnych takåe mogà siê nieco róåniæ od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 UNIX Supplement (Dodatek UNIX) Podrêczniki dotyczàce DeskTopBinder Lite: DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Doâàczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby uzyskaæ "UNIX Supplement" ("Dodatek UNIX"), naleåy odwiedziæ naszà stronê internetowà lub skontaktowaæ siê z autoryzowanym sprzedawcà. "PostScript3 Supplement" "Dodatek PostScript3" oraz "UNIX Supplement" ("Dodatek UNIX") zawierajà opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w danym urzàdzeniu. Nazwa produktu DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 i ScanRouter EX Enterprise *1 Nazwa ogólna DeskTopBinder Oprogramowanie dostawcze ScanRouter *1 Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz panela...2 Odczytywanie informacji na wyãwietlaczu panela i uåywanie przycisków...3 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika...4 Zmiana ustawieñ domyãlnych...4 Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika...5 Ochrona menu...6 Zmiana ustawieñ domyãlnych za pomocà Web Image Monitor Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsów...7 Podâàczanie do interfejsu Ethernet...8 Podâàczanie do interfejsu USB...10 Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...12 Ustawienia sieciowe...16 Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-fax...16 Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego...18 Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu...24 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania...26 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN...28 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci...30 Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu...38 Podâàczanie do linii telefonicznej...38 Wybór rodzaju linii Ustawienia systemu Funkcje ogólne...39 Ustawienia tacy wyjãciowej...42 Ustawienia kaset na papier...43 Ustaw. zegara...46 Ustaw. interfejsu...49 Sieæ...49 Intefejs równolegây...52 IEEE b...53 Drukuj listê ustawieñ interfejsu...54 Nadawanie pliku...55 Narzêdzia administratora...60 Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAP...65 Rejestrowanie serwera LDAP Funkcje kopiarki Funkcje kopiarki...75 iii

6 4. Funkcje faksu Ustawienia ogólne/ Dostosuj...79 Ustawienia odbioru...81 Ustawienia a...82 Ustawienia IP-Fax...84 Narzêdzia administratora...87 Rejestrowanie informacji o faksie...91 Rejestrowanie informacji o faksie...92 Usuwanie informacji o faksie...94 Przekazywanie...96 Rejestrowanie odbiorcy koñcowego...97 Anulowanie ustawieñ odbiorcy...98 Drukowanie znaku przekazywania...99 Ustawienia parametrów Zmienianie parametrów uåytkownika Drukowanie listy ustawieñ parametrów Pozycja poczàtkowa Zmienianie pozycji poczàtkowej Rejestrowanie nadawcy specjalnego Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie/Zmienianie nadawców specjalncyh Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Usuwanie nadawcy specjalnego Drukowanie listy nadawców specjalnych Funkcje drukarki Lista/Strony testowe Drukowanie listy/strony testowej Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Funkcje skanera Ustawienia skanowania Ustawienia listy odbiorców Ustawienia wysyâania iv

7 7. Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/ skanera Ksiàåka adres Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej Wysyâanie faksu przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Wysyâanie wiadomoãci przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Bezpoãrednie wysyâanie zeskanowanych plików do wspóâdzielonego folderu Zapobieganie dostêpowi z urzàdzenia do folderów wspóâdzielonych przez uåytkowników bez autoryzacji Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia Rejestrowanie nazw Rejestrowanie nazw Zmienianie zarejestrowanej nazwy Usuwanie zarejestrowanej nazwy Informacje dotyczàce autoryzacji Rejestrowanie kodu uåytkownika Zmiana kodu uåytkownika Usuwanie kodu uåytkownika Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników Zerowanie liczby wydruków Odbiorca faksu Odbiorca faksu Odbiorca IP-Fax Adres odbiorcy Rejestrowanie odbiorcy Zmiana zarejestrowanego adresu odbiorcy Usuwanie zarejestrowanego adresu odbiorcy Rejestrowanie folderów Uåywanie protokoâu SMB dla poâàczenia Uåywanie FTP do poâàczenia Uåywanie NCP do poâàczenia Rejestrowanie nazw w grupie Rejestrowanie nowej grupy Rejestrowanie nazw w grupie Dodawanie grupy do innej grupy Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie Usuwanie nazwy z grupy Usuwanie grupy z innej grupy Zmiana nazwy grupy Usuwanie grupy Rejestrowanie kodu ochrony Rejestrowanie kodu ochrony dla pojedynczego uåytkownika Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy uåytkowników Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP Autoryzacja SMTP Autoryzacja LDAP v

8 Wyszukiwanie Wyszukiwanie wedâug nazwy Wyszukiwanie na liãcie Wyszukiwanie wedâug numeru rejestracji Wyszukiwanie wedâug kodu uåytkownika Wyszukiwanie wedâug numeru faksu Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie wedâug nazwy folderu docelowego Uåywanie programu Web Image Monitor Inne narzêdzia uåytkownika Zmiana jêzyka wyãwietlania Licznik Wyãwietlanie licznika ogólnego Dodatek Informacje dotyczàce praw autorskich do zainstalowanego oprogramowania expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP IPS print language emulations INDEKS vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do obraåeñ ciaâa lub uszkodzenia urzàdzenia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje informacje, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz na wyjaãnienia dotyczàce prawdopodobnych przyczyn zacinania siê papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ. Ten symbole wskazuje, åe do wykonania operacji wymagane sà wczeãniej zebrane informacje lub przygotowanie. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje pozwalajàce skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcach sekcji. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panela operacyjnego urzàdzenia. {} Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Wyãwietlacz panela Wyãwietlacz panela pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Waåne Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kg) moåe spowodowaæ uszkodzenie panelu. Po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, zostanie wyãwietlony ekran menu Narzêdzia uåytkownika. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia wyãwietlacza panela urzàdzenia, na przykâadzie ekranu menu Ustawienia systemu. 1. Wyãwietlone zostanie menu ustawieñ. Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przejãæ do ustawienia, które bêdzie definiowane lub zmienione, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}, aby wyãwietliæ ekran, na którym wprowadza siê zmiany. 2. Zostanie wyãwietlona liczba stron w menu ustawieñ. Jeãli nie widaæ caâego menu, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przewinàæ ekran. 2

11 Odczytywanie informacji na wyãwietlaczu panela i uåywanie przycisków Niniejszy rozdziaâ wyjaãnia sposób odczytywania wyãwietlacza i korzystania z przycisków wybierania. Jeãli naciãniesz przycisk {Kopiarka}, pojawi siê poczàtkowy ekran kopiowania. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia panela operacyjnego urzàdzenia, na przykâadzie poczàtkowego ekranu kopiowania. 1. Przyciski wybierania Odpowiadajà elementom znajdujàcym siê w dolnej czêãci wyãwietlacza. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk [100%]", naleåy nacisnàæ lewy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk [zm.skali]", naleåy nacisnàæ ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk [AutoZmSk]", naleåy nacisnàæ prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãniêcie umoåliwia anulowanie operacji lub powrót do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãniêcie tego przycisku powoduje ustawienie wybranej pozycji lub wprowadzonej wartoãci. 4. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 3

12 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika Narzêdzia uåytkownika pozwalajà zmieniaæ lub ustawiaæ wartoãci domyãlne. Uwaga Operacje dotyczàce ustawieñ systemu róånià siê od normalnych operacji. Pamiêtaj, by zawsze zamknàæ Narzêdzia uåytkownika po zakoñczeniu pracy. Wszelkie zmiany dokonane za pomocà Narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Zmiana ustawieñ domyãlnych Zmiana ustawieñ domyãlnych Ta sekcja opisuje sposób zmiany ustawieñ Narzêdzi uåytkownika. Waåne Jeãli okreãlono Zarzàdzanie autoryzacjà administratora, naleåy skontaktowaæ siê z administratorem. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ARG012S 4

13 B Wybierz menu przy pomocy przycisków {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij Aby zmieniæ ustawienia systemu, wybierz opcjê [Ustawienia systemu]. Aby zmieniæ funkcje kopiarki, wybierz opcjê [Funkcje kopiarki]. Aby zmieniæ funkcje faksu, wybierz opcjê [Funkcje faksu]. Aby zmieniæ funkcje drukarki, wybierz opcjê [Funkcje drukarki]. Aby zmieniæ funkcje skanera, wybierz opcjê [Funkcje skanera]. Aby zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu, wybierz opcjê [Jêzyk]. Aby sprawdziæ stan licznika, wybierz opcjê [Licznik]. C Wybierz element przy pomocy przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, a nastêpnie naciãnij Uwaga Naciãnij przycisk {Escape}, aby powróciæ do poprzedniego ekranu. Aby przerwaæ operacjê i wróciæ do poczàtkowego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika Ta sekcja opisuje sposób zakoñczenia pracy z menu Narzêdzia uåytkownika. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ARG012S 5

14 Ochrona menu Przy uåyciu opcji Ochrona menu, moåna uniemoåliwiæ uåytkownikom bez autoryzacji zmianê ustawieñ narzêdzi uåytkownika. Moåna wâàczyæ opcjê Ochrona menu dla poniåszych menu narzêdzi uåytkownika. Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. Zmiana ustawieñ domyãlnych za pomocà Web Image Monitor Ta sekcja opisuje procedurê dostêpu do Web Image Monitor. Ustawienia urzàdzenia moåna zmieniæ takåe za pomocà Web Image Monitor. A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B W pasku adresu przeglàdarki wpisz urzàdzenia)/. Wyãwietla siê strona gâówna programu Web Image Monitor. Jeãli nazwa hosta urzàdzenia zostaâa zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, moåna jà wprowadziæ. Ustawiajàc protokóâ SSL - protokóâ szyfrowanej komunikacji - w ãrodowisku, w którym wydawana jest autoryzacja serwera, wprowadä " urzàdzenia)/". C Kliknij przycisk [Logowanie]. D Wprowadä nazwê logowania uåytkownika i hasâo, nastêpnie kliknij [Logowanie]. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat nazwy logowania uåytkownika i hasâa, naleåy skonsultowaæ siê z administratorem sieci. E Kliknij przycisk [Konfiguracja]. F Kliknij menu. G Zmieñ ustawienia. Szczegóâowe informacje na temat korzystania z programu Web Image Monitor, znajdujà siê w Podrêczniku sieciowym oraz w Web Image Monitor Pomoc. 6

15 1. Podâàczanie urzàdzenia Ten rozdziaâ opisuje sposób podâàczenia urzàdzenia do sieci i okreãlania ustawieñ sieciowych. Podâàczanie do interfejsów Ta sekcja opisuje sposób okreãlania interfejsu urzàdzenia i jego podâàczania, zaleånie od ãrodowiska sieciowego. R OSTRZEÅENIE: Aby tâumiæ zakâócenia o czêstotliwoãciach radiowych, konieczne jest stosowanie kabla interfejsu z rdzeniem ferrytowym. 1. Port USB Port do podâàczenia kabla USB Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX 3. Port IEEE 1284 (opcjonalny) Port do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Potr IEEE b (bezprzewodowa LAN - opcjonalny) Port uåywany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Uwaga Tych dwóch opcji nie moåna zainstalowaæ jednoczeãnie: pâyty bezprzewodowej sieci LAN IEEE b, karty interfejsu IEEE

16 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu Ethernet 1 Podâacz kabel 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu Ethernet. Waåne Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. A Podâàcz dostarczony rdzeñ ferrytowy do koñcówki kabla ethernetowego przy urzàdzeniu. BAD003S B Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. C Podâàcz kabel interfejsu Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. ARG005S D Podâàcz drugi koniec kabla Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator. 8

17 Podâàczanie do interfejsów E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. 1 AME005S A Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. B Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 9

18 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu USB 1 Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. ARG006S B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze hosta. Uwaga Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Interfejs USB 2.0 jest obsâugiwany przez system Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X lub nowsze wersje. W przypadku systemu Windows Me: Zainstaluj "Obsâugê drukowania USB". W przypadku systemu Windows Me, moåliwa jest wyâàcznie prêdkoãæ równa USB 1.1. Dla Mac OS: W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli uåywany jest system Mac OS X lub nowszy, moåliwy jest transfer z szybkoãcià USB 2.0. Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 10

19 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284 Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE A Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania komputera hosta. C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE ARG007S Uåyj przejãciówki zâàcza (A) dostarczanego z interfejsem IEEE D Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta. Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dokâadnie zamocuj wtyczki. E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. F Wâàcz komputer host. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. W takiej sytuacji kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 11

20 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) 1 Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Uwaga Sprawdä adres IPv4 oraz maskê podsieci urzàdzenia. Szczegóây na temat ustawiania adresu IPv4 i maski podsieci na panelu operacyjnym urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu". Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Sieæ Procedura konfiguracji Skonfiguruj sieæ IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) zgodnie z poniåszà procedurà: PL ARH007S 12

21 Podâàczanie do interfejsów Uwaga Wybierz tryb [ Ad hoc], jeãli system Windows XP jest podâàczony jako klient bezprzewodowej sieci LAN za pomocà standardowego sterownika lub narzêdzi systemu Windows XP, albo jeãli tryb infrastruktura nie jest uåywany. Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE b". Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z poziomu innego niå panel operacyjny urzàdzenia, patrz "Uåywanie programów narzêdziowych do konfiguracji sieci". Szczegóây na temat ustawieñ, patrz "IEEE b". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 53 IEEE b str. 30 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci Sprawdzanie poâàczenia Sprawdä poâàczenie bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij siê, åe dioda na interfejsie IEEE b ãwieci siê. W przypadku pracy w trybie infrastruktura ZGDH600J A Jeãli dla opcji [Typ LAN] woknie [Ustawienia interfejsu] / [Sieæ] nie wybrano ustawienia [IEEE b], kontrolka nie ãwieci siê, nawet po wâàczeniu gâównego zasilania. B Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie infrastruktura dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. 13

22 Podâàczanie urzàdzenia W przypadku uåywania trybu ad hoc / A Jeãli interfejs IEEE b funkcjonuje, dioda ãwieci na pomarañczowo. B Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie ad hoc lub ad hoc dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. Po kilku sekundach dioda zacznie ãwieciæ w sposób ciàgây. Wydrukuj stronê konfiguracyjnà, aby sprawdziæ ustawienia. Uwaga Szczegóây na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz "Drukowanie ustawieñ interfejsu". Zajrzeæ do instrukcji... str. 54 Drukuj listê ustawieñ interfejsu ZGDH600J Sprawdzanie sygnaâu W trybie infrastruktury moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ stan sygnaâu fal radiowych. A Wybierz [Ustawienia systemu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij B Wybierz [Ustawienia interfejsu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij C Wybierz [IEEE b] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Wybierz [Sygnaâ bezprzew. sieci LAN] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij Zostanie wyãwietlony stan sygnaâu fal radiowych. E Po sprawdzeniu stanu sygnaâu bezprzewodowego, naciãnij F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby wróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik. 14

23 Podâàczanie do interfejsów Uwaga Aby sprawdziæ stan sieci bezprzewodowej, naciãnij przycisk [IEEE b] pod [Typ LAN] w menu Sieæ lub Ustawienia interfejsu. Procedura wprowadzania ustawieñ systemu, patrz "Otwieranie narzêdzi uåytkownika". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika str. 30 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci str. 53 IEEE b 15

24 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia sieciowe 1 W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà opcji Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-fax Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-fax. Ethernet Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-fax z poâàczeniem Ethernet. Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem 16

25 Ustawienia sieciowe Uwaga IPv6 moåna uåywaæ tylko dla funkcji drukarki. Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà sieci Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja opisuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-faksu z IEEE b (bezprzewodowà siecià LAN). Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Konieczne 17

26 Podâàczanie urzàdzenia Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem 1 Ustawienia interfejsu/ieee b Kanaâ Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Typ ochrony Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Szybkoãæ komunikacji Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego. Ethernet Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego. Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem 18

27 Ustawienia sieciowe Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Serwer SMTP Konieczne Nadawanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem 1 Nadawanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Adres Admin. Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Port komunikacji Konieczne Nadawanie pliku Odbieranie poczty Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Maksymalny rozmiar odbieranych i Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku e zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Konto faksów Konieczne Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Aby uåyæ funkcji wysyâania, naleåy podaæ serwer SMTP oraz konto faksu. Jeãli dla opcji POP przed SMTP ustawiana jest wartoãæ [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ protokóâ odbioru oraz ustawienia POP3/IMAP4. Jeãli autoryzacja serwera SMTP jest ustawiana na wartoãæ [Wâàczone], naleåy ustawiæ równieå opcjê Adres administratora. Aby uåyæ funkcji odbioru naleåy podaæ port komunikacji oraz konto faksu. Gdy opcja POP przed SMTP jest ustawiana na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ numer portu POP3 w porcie komunikacji . Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 19

28 Podâàczanie urzàdzenia Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) 1 Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania internetowego faksu przy uåyciu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Serwer SMTP Konieczne Nadawanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Adres Admin. Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Port komunikacji Konieczne Nadawanie pliku Odbieranie poczty Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Maksymalny rozmiar odbieranych Zgodnie z wymaganiem i Nadawanie pliku e zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Konto faksów Konieczne 20

29 Ustawienia sieciowe Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Aby uåyæ funkcji wysyâania, naleåy podaæ serwer SMTP oraz konto faksu. Jeãli dla opcji POP przed SMTP ustawiana jest wartoãæ [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ protokóâ odbioru oraz ustawienia POP3/IMAP4. Jeãli autoryzacja serwera SMTP jest ustawiana na wartoãæ [Wâàczone], naleåy ustawiæ równieå opcjê Adres administratora. Aby uåyæ funkcji odbioru naleåy podaæ port komunikacji oraz konto faksu. Gdy opcja POP przed SMTP jest ustawiana na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ numer portu POP3 w porcie komunikacji . 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do wysyâania poczty . Ethernet Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do wysyâania poczty przy pomocy kabla Ethernet. Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne 21

30 Podâàczanie urzàdzenia Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Serwer SMTP Konieczne Nadawanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Adres Admin. Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Port komunikacji Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Jeãli dla opcji POP przed SMTP ustawiana jest wartoãæ [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ protokóâ odbioru oraz ustawienia POP3/IMAP4. Gdy opcja POP przed SMTP jest ustawiana na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ numer portu POP3 w porcie komunikacji . Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do wysyâania poczty przy uåyciu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne 22

31 Ustawienia sieciowe Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem 1 Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Serwer SMTP Konieczne Nadawanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Adres Admin. Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Port komunikacji Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Jeãli dla opcji POP przed SMTP ustawiana jest wartoãæ [Wâàczone], naleåy równieå ustawiæ protokóâ odbioru oraz ustawienia POP3/IMAP4. Gdy opcja POP przed SMTP jest ustawiana na [Wâàczone], naleåy sprawdziæ numer portu POP3 w porcie komunikacji . Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 23

32 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu 1 Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do wysyâania pliku. Ethernet Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do wysyâania pliku przy pomocy kabla Ethernet. Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Domyãlna nazwa uåytkownika/hasâo (wyãlij) Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 24

33 Ustawienia sieciowe Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do wysyâania pliku przy uåyciu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". 1 Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Nadawanie pliku Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Domyãlna nazwa uåytkownika/hasâo (wyãlij) Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 25

34 Podâàczanie urzàdzenia 1 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do dostarczania danych w sieci. Ethernet Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do dostarczania danych w sieci przy pomocy kabla Ethernet. Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Jeåeli opcja dostarczania ma wartoãæ [Wâàczone], sprawdä, czy ustawiono adres IPv4. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 26

35 Ustawienia sieciowe Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do dostarczania danych w sieci przy uåyciu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Nadawanie pliku". 1 Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Nadawanie pliku Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Jeåeli opcja dostarczania ma wartoãæ [Wâàczone], sprawdä, czy ustawiono adres IPv4. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu str. 55 Nadawanie pliku 27

36 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN 1 Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do uåywania skanera TWAIN w ãrodowisku sieciowym. Ethernet Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera TWAIN przy pomocy kabla Ethernet. Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest pâyta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu 28

37 Ustawienia sieciowe Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN razem z IEEE b (bezprzewodowà siecià LAN). Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". 1 Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 49 Ustaw. interfejsu 29

38 Podâàczanie urzàdzenia Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci 1 Moåna takåe okreãliæ ustawienia sieciowe przy pomocy takich narzêdzi, jak Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin oraz telnet. Uwaga Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia Web Image Monitor zawiera Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia SmartDeviceMonitor for Admin zawiera Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia telnet zawiera Podrêcznik sieciowy. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik sieciowy Ustaw. interfejsu Moåna zmieniaæ ustawienia przy pomocy narzêdzi Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin i telnet. [Sieæ] [Adres IPv4 maszyny] [Auto-uzyskanie (DHCP)] Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. [Sieæ] [Adres IPv4 maszyny] [Okreãl] [Adres IP] Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. [Sieæ] [Adres IPv4 maszyny] [Okreãl] [PodsieæM] Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. 30 [Sieæ] [Adres IPv4 bramy] Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ. telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawieñ.

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo