Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik ustawieñ ogólnych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera Inne narzêdzia uåytkownika Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa w Informacjach o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie bêdzie w åadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub nastêpcze wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Pewne opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. Uwagi: Niektóre typy mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem handlowym. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Acrobat jest zastrzeåonym znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated. NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows: Nazwà handlowà Windows 95 jest: Microsoft Windows 95 Nazwà handlowà Windows 98 jest: Microsoft Windows 98 Nazwà handlowà Windows Me jest: Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy handlowe systemów Windows 2000: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy handlowe systemów Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows Server TM 2003: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia znajdujà siê w odpowiednich podrêcznikach. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku. W tym podrêczniku wstêpnie opisano funkcje urzàdzenia. Zawiera on takåe opis panela operacyjnego, procedur przygotowujàcych urzàdzenie do uåycia, sposobu wpisywania tekstu oraz instalowania zawartoãci doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku moåna znaleäæ informacje dotyczàce procedur zwiàzanych z ustawieniami narzêdzi uåytkownika, ksiàåkà adresowà, np. rejestracji numerów faksów, adresów i kodów uåytkowników. Zawiera równieå opis sposobu podâàczenia urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opis sposobu uzupeâniania papieru, wymiany pojemników z tuszem i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji zabezpieczeñ, które administratorzy mogà wykorzystaæ do ochrony danych przed manipulacjami lub uniemoåliwienia nieautoryzowanego korzystania z urzàdzenia. Zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiowania Zawiera opis funkcji i obsâugi kopiarki. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów. Poradnik faksowania Zawiera opis funkcji i obsâugi faksu. Poradnik drukowania Zawiera opis funkcji i obsâugi drukarki. Poradnik skanowania Zawiera opis funkcji i obsâugi skanera. i

4 Podrêcznik sieciowy Zawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania. Ten podrêcznik dotyczy wszystkich modeli i zawiera opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzàdzeniu. Obrazy, ilustracje i informacje na temat obsâugiwanych systemów operacyjnych takåe mogà siê nieco róåniæ od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 Dodatek UNIX Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Doâàczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader musi byæ zainstalowany, aby byâo moåliwe przeglàdanie podrêczników w plikach PDF. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych opcji...1 Wyãwietlacz...2 Odczytywanie informacji na panelu wyãwietlacza i uåywanie przycisków...3 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)...4 Zmiana ustawieñ domyãlnych...4 Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika...6 Ochrona menu Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsów...7 Podâàczanie do interfejsu Ethernet...8 Podâàczanie do interfejsu USB...10 Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394 (Druk SCSI/IPv4 po 1394)...11 Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...13 Ustawienia sieciowe...17 Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-faksu...17 Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego...20 Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu...30 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczajàcego Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN...37 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci...40 Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu...49 Podâàczanie do linii telefonicznej...49 Wybór rodzaju linii Ustawienia systemu Funkcje ogólne...51 Ustawienia kaset na papier...54 Ustaw. zegara...59 Ustaw. interfejsu...61 Sieæ...61 Intefejs równolegây...65 IEEE IEEE b...68 Drukuj ustawienia interfejsu...69 Przesyâanie pliku...70 Narzêdzia administratora...76 Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAP...82 Rejestrowanie serwera LDAP...84 iii

6 3. Funkcje kopiarki Funkcje kopiarki Funkcje faksu Ustawienia ogólne/ Dostosuj...97 Ustawienia odbioru...99 Ustawienia a Ustawienia IP-Fax Narzêdzia administratora Rejestrowanie informacji o faksie Rejestrowanie informacji o faksie Usuwanie informacji o faksie Przekazywanie Rejestrowanie odbiorcy koñcowego Anulowanie ustawieñ odbiorcy Drukowanie znaku przekazywania Ustawienia parametrów Zmienianie parametrów uåytkownika Drukowanie listy ustawieñ parametrów Pozycja poczàtkowa Zmienianie pozycji poczàtkowej Rejestrowanie nadawcy specjalnego Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie/Zmienianie nadawców specjalncyh Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Usuwanie nadawcy specjalnego Drukowanie listy nadawców specjalnych Funkcje drukarki Lista/Strony testowe Drukowanie listy/strony testowej Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF iv

7 6. Funkcje skanera Ustawienia skanowania Ustawienia listy odbiorców Ustawienia wysyâania Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/ skanera Ksiàåka adres Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej Wysyâanie faksu przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Wysyâanie wiadomoãci przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Bezpoãrednie wysyâanie zeskanowanych plików do wspóâdzielonego foldera Zapobieganie dostêpowi z urzàdzenia do folderów wspóâdzielonych przez uåytkowników bez autoryzacji Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia Rejestrowanie nazw Rejestrowanie nazw Zmienianie zarejestrowanej nazwy Usuwanie zarejestrowanej nazwy Informacje dotyczàce autoryzacji Rejestrowanie kodu uåytkownika Zmiana kodu uåytkownika Usuwanie kodu uåytkownika Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników Zerowanie liczby wydruków Odbiorca faksu Odbiorca faksu Odbiorca IP-Fax Adres odbiorcy Rejestrowanie odbiorcy Zmiana zarejestrowanego adresu odbiorcy Usuwanie zarejestrowanego adresu odbiorcy Rejestrowanie folderów Uåywanie protokoâu SMB dla poâàczenia Uåywanie FTP do poâàczenia Uåywanie NCP do poâàczenia Rejestrowanie nazw w grupie Rejestrowanie nowej grupy Rejestrowanie nazw w grupie Dodawanie grupy do innej grupy Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie Usuwanie nazwy z grupy Usuwanie grupy z innej grupy Zmiana nazwy grupy Usuwanie grupy v

8 Rejestrowanie kodu ochrony Rejestrowanie kodu ochrony dla pojedynczego uåytkownika Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy uåytkowników Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP Autoryzacja SMTP Autoryzacja LDAP Wyszukiwanie Wyszukiwanie wedâug nazwy Wyszukiwanie na liãcie Wyszukiwanie wedâug numeru rejestracji Wyszukiwanie wedâug kodu uåytkownika Wyszukiwanie wedâug numeru faksu Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie wedâug nazwy foldera docelowego Inne narzêdzia uåytkownika Obsâuga Zmiana jêzyka wyãwietlania Informacje Licznik Wyãwietlanie licznika ogólnego Dodatek Dane techniczne jednostki gâównej Dane techniczne opcji Pokrywa szyby ekspozycyjnej Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (ARDF) Zespóâ dupleksu Dolna kaseta na papier (typ z 1 kasetà) Dolne kasety na papier (typ z 2 kasetami) Opcja aktualizacji funkcji Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do obraåeñ ciaâa lub uszkodzenia urzàdzenia. Naleåy zapoznaæ siê z tymi uwagami. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje informacje, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz na wyjaãnienia dotyczàce prawdopodobnych przyczyn zacinania siê papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ. Ten symbole wskazuje, åe do wykonania operacji wymagane sà wczeãniej zebrane informacje lub przygotowanie. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcji pozwalajàcych skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol jest umieszczany na koñcach sekcji. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panela operacyjnego urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy gâównych opcji Gâówne opcje niniejszego urzàdzenia okreãlane sà w niniejszym podrêczniku jak niåej: Automatyczny podajnik dokumentów ADF Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych ARDF 1

10 Wyãwietlacz Wyãwietlacz panela pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Waåne Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kg) moåe spowodowaæ uszkodzenie panelu. Po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, zostanie wyãwietlony ekran menu Narzêdzia uåytkownika. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia wyãwietlacza panela urzàdzenia, na przykâadzie ekranu menu Ustawienia systemu. 2 1 PL AME002S 1. Wyãwietlone zostanie menu ustawieñ. Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przejãæ do ustawienia, które bêdzie definiowane lub zmienione, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}, aby wyãwietliæ ekran, na którym wprowadza siê zmiany. 2. Zostanie wyãwietlona liczba stron w menu ustawieñ. Jeãli nie widaæ caâego menu, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przewinàæ ekran. 2

11 Odczytywanie informacji na panelu wyãwietlacza i uåywanie przycisków Niniejszy rozdziaâ wyjaãnia sposób odczytywania wyãwietlacza i korzystania z przycisków wybierania. Jeãli naciãniesz przycisk {Kopiarka}, pojawi siê poczàtkowy ekran kopiowania. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia panelu operacyjnego urzàdzenia, na przykâadzie poczàtkowego ekranu kopiowania. PL AME003S 1. Przyciski wybierania Odpowiadajà elementom znajdujàcym siê w dolnej czêãci wyãwietlacza. Przykâad: ekran kopiarki Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {100%}", naleåy nacisnàæ lewy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {skali}", naleåy nacisnàæ ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {Auto R/E}", naleåy nacisnàæ prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãniêcie umoåliwia anulowanie operacji lub powrót do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãniêcie tego przycisku powoduje ustawienie wybranej pozycji lub wprowadzonej wartoãci. 4. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 3

12 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu) Ten rozdziaâ jest przeznaczony dla administratorów czuwajàcych nad pracà urzàdzenia. Narzêdzia uåytkownika pozwalajà zmieniaæ lub ustawiaæ wartoãci domyãlne. Uwaga Operacje dotyczàce ustawieñ systemu róånià siê od normalnych operacji. Pamiêtaj, by zawsze zamknàæ Narzêdzia uåytkownika po zakoñczeniu pracy. Wszelkie zmiany dokonane za pomocà Narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Ustawienia domyãlne pokazane sà czcionkà pogrubionà. Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Zmiana ustawieñ domyãlnych Zmiana ustawieñ domyãlnych Ta sekcja opisuje sposób zmiany ustawieñ Narzêdzi uåytkownika. Waåne Jeãli okreãlono Zarzàdzanie autoryzacjà administratora, naleåy skontaktowaæ siê z administratorem. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AME001S 4

13 B Wybierz menu przy pomocy przycisków {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij Aby zmieniæ ustawienia systemu, wybierz opcjê [Ustawienia systemu]. Aby zmieniæ funkcje kopiarki, wybierz opcjê [Funkcje kopiarki]. Aby zmieniæ funkcje faksu, wybierz opcjê [Funkcje faksu]. Aby zmieniæ funkcje drukarki, wybierz opcjê [Funkcje drukarki]. Aby zmieniæ funkcje skanera, wybierz opcjê [Funkcje skanera]. Aby dostosowaæ rejestracjê lub gradacjê kolorów, wybierz opcjê [Konserwacja]. Aby zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu, wybierz opcjê [Jêzyk ]. Aby sprawdziæ numer telefonu do kontaktowania siê w sprawie napraw lub zamawiania materiaâów eksploatacyjnych, wybierz opcjê [Informacje]. Aby sprawdziæ stan licznika, wybierz opcjê [Licznik]. C Wybierz element przy pomocy przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, a nastêpnie Uwaga Naciãnij przycisk {Escape}, aby powróciæ do poprzedniego ekranu. Aby anulowaæ zmiany ustawieñ i wróciæ do poczàtkowego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 5

14 Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika Ta sekcja opisuje sposób zakoñczenia pracy z menu Narzêdzia uåytkownika. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. AME001S Ochrona menu Pry uåyciu opcji Ochrona menu, moåna uniemoåliwiæ uåytkownikom bez autoryzacji zmianê ustawieñ narzêdzi uåytkownika. Moåna wâaczyæ opcjê Ochrona menu dla poniåszych menu narzêdzi uåytkownika. Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. 6

15 1. Podâàczanie urzàdzenia Ten rozdziaâ opisuje sposób podâàczenia urzàdzenia do sieci i okreãlania ustawieñ sieciowych. Podâàczanie do interfejsów Ta sekcja opisuje sposób okreãlania interfejsu urzàdzenia i jego podâàczania, zaleånie od ãrodowiska sieciowego. 1. Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX 2. Porty IEEE 1394 (opcjonalne) Porty do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Port USB Port do podâàczania kabla USB Port IEEE 1284 (opcjonalny) Port do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Potr IEEE b (bezprzewodowa LAN - opcjonalny) Port uåywany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Uwaga Nie moåna zainstalowaæ dwóch lub wiêcej spoãród nastêpujàcych opcji: interfejs IEEE 1394, pâyta bezprzewodowej sieci LAN IEEE b, interfejs IEEE

16 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu Ethernet 1 Podâacz kabel 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu Ethernet. Waåne Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. A Wykonaj pêtlê z kabla interfejsu sieciowego i doâàcz rdzeñ ferrytowy. AEW017S B Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. C Podâàcz kabel interfejsu Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. AMB004S D Podâàcz drugi koniec kabla Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator. 8

17 Podâàczanie do interfejsów E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. 1 AME005S 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 9

18 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu USB 1 Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. AMB004S B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze hosta. Uwaga Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Interfejs USB 2.0 jest obsâugiwany przez system Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X lub nowsze wersje. Dla Windows Me: Zainstaluj "Obsâugê drukowania USB". Jeãli uåywany jest system Windows Me, dostêpna jest tylko szybkoãæ typowa dla USB 1.1. Dla Mac OS: W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli uåywany jest system Mac OS X lub nowszy, moåliwy jest transfer z szybkoãcià USB 2.0. Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 10

19 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394 (Druk SCSI/IPv4 po 1394) Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do gniazda interfejsu IEEE A Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do portu IEEE AMB006S B Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta. Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dokâadnie zamocuj wtyczki. Uwaga Uåyj kabla interfejsu dostarczonego razem z kartà interfejsu IEEE Do podâàczenia kabla interfejsu IEEE 1394 dostêpne sà dwa porty. Moåna wybraæ dowolny z nich. W przypadku kabla interfejsu z rdzeniem ferrytowym, podâàcz do urzàdzenia koniec znajdujàcy siê bliåej rdzenia. Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 11

20 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE A Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania komputera hosta. C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE AMD013S Uåyj przejãciówki zâàcza (1) dostarczanego z interfejsem IEEE D Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta. Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dokâadnie zamocuj wtyczki. E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. F Wâàcz komputer host. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. W takiej sytuacji kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 12

21 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Uwaga Sprawdä adres IPv4 oraz maskê podsieci urzàdzenia. Szczegóây na temat ustawiania adresu IPv4 i maski podsieci na panelu operacyjnym urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Sieæ Procedura konfiguracji Skonfiguruj sieæ IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) zgodnie z poniåszà procedrà: 13

22 Podâàczanie urzàdzenia 1 Uwaga Wybierz tryb [ Ad hoc], jeãli system Windows XP jest podâàczony jako klient bezprzewodowej sieci LAN za pomocà standardowego sterownika lub narzêdzi systemu Windows XP, albo jeãli tryb infrastruktura nie jest uåywany. Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE b". Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z poziomu innego niå panel operacyjny urzàdzenia, patrz "Uåywanie programów narzêdziowych do konfiguracji sieci. Szczegóây na temat ustawieñ, patrz "IEEE b". Zajrzeæ do instrukcji... str. 68 IEEE b str. 40 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci Sprawdzanie poâàczenia Sprawdä poâàczenie bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij siê, åe dioda na jednostce interfejsu IEEE b ãwieci siê. W przypadku pracy w trybie infrastruktura 1 2 ZGDH600J 1. Jeãli dla opcji [Typ LAN] woknie [Ustaw. interfejsu] / [Sieæ] nie wybrano ustawienia [IEEE b], kontrolka nie ãwieci siê, nawet po wâàczeniu gâównego zasilania. 2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie infrastruktura dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. 14

23 Podâàczanie do interfejsów Uåywanie trybu ad hoc / ZGDH600J 1. Jeãli jednostka interfejsu IEEE b funkcjonuje, dioda ãwieci na pomarañczowo. 2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie ad hoc lub ad hoc dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. Po kilku sekundach dioda zacznie ãwieciæ w sposób ciàgây. Wydrukuj stronê konfiguracyjnà, aby sprawdziæ ustawienia. Uwaga Szczegóây na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz "Drukowanie ustawieñ interfejsu". Zajrzeæ do instrukcji... str. 69 Drukuj ustawienia interfejsu 15

24 Podâàczanie urzàdzenia Sprawdzanie sygnaâu 1 W trybie infrastruktura moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ stan sygnaâu fal radiowych. A Wybierz [Ustawienia systemu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij B Wybierz [Ustaw. interfejsu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij C Wybierz [IEEE b] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Wybierz [Sygnaâ bezprzew. sieci LAN] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie Zostanie wyãwietlony stan sygnaâu fal radiowych. E Po sprawdzeniu stanu sygnaâu bezprzewodowego, F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby wróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik. Uwaga Aby sprawdziæ stan sieci bezprzewodowej, naciãnij przycisk [IEEE b] pod [Typ LAN] w menu Sieæ lub Ustawienia interfejsu. Procedura wprowadzania ustawieñ systemu, patrz "Otwieranie narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)". Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu) str. 40 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci str. 68 IEEE b 16

25 Ustawienia sieciowe Ustawienia sieciowe W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. 1 Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-faksu Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu. Ethernet Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu z poâàczeniem Ethernet. Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Domena Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ NCP Del Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem 17

26 Podâàczanie urzàdzenia Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Uwaga IPv6 moåna uåywaæ tylko dla funkcji drukarki. Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Efektywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà sieci Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustaw. interfejsu IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu z kablem interfejsu IEEE Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Ustawienie interfejsu/ IEEE 1394 Adres IPv4 Konfiguracja DDNS Nazwa hosta Nazwa domeny Konfiguracja WINS IPv4 po 1394 Konieczne Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne 18

27 Ustawienia sieciowe Uwaga [IEEE 1394] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta interfejsu IEEE Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Efektywny]. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Ustaw. interfejsu Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja opisuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu z IEEE b (bezprzewodowà siecià LAN). Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Domena Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ NCP Del Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ IEEE b Ustawienia interfejsu/ IEEE b Tryb komunikacji Ustawienia SSID Konieczne Zgodnie z wymaganiem 19

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo