Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu do wykorzystania w przyszâoãci. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z zasadami bezpieczeñstwa.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i wskazówki dotyczàce obsâugi i wykorzystania tego urzàdzenia. Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik dla swojego bezpieczeñstwa i wâasnego dobra. Podrêcznik ten naleåy trzymaæ w âatwo dostêpnym miejscu, umoåliwiajàcym szybkie przejrzenie go. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. W åadnym wypadku firma nie bêdzie odpowiedzialna za szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe spowodowane przez obsâugê lub uåycie tego urzàdzenia. Uwagi Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela handlowego. Ostrzeåenie: Korzystanie z przycisków sterujàcych, regulacje urzàdzenia lub stosowanie procedur w inny sposób, niå okreãlony w niniejszym podrêczniku moåe prowadziæ do niebezpiecznego napromieniowania. Uwagi: Na dalszych stronach podrêcznika nie bêdà wymieniane nazwy modelu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do czytania podrêcznika naleåy ustaliæ typ urzàdzenia. (Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, zobacz str. 3 Typy urzàdzenia.) Typ 1: Aficio 305 Typ : Aficio 3030 W niektórych krajach pewne typy urzàdzeñ mogà nie byæ dostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela handlowego. W tym podrêczniku znaleäæ moåna dwa rodzaje miar. W przypadku tego urzàdzenia naleåy uåywaæ wersji metrycznej. W celu zapewnienia dobrej jakoãci kopii firma Ricoh zaleca korzystanie z oryginalnego tonera firmy Ricoh. Firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialnoãci za åadne szkody ani koszty spowodowane uåyciem w urzàdzeniach biurowych firmy Ricoh czêãci innych, niå oryginalne. Äródâo zasilania 0-40V, 50/60Hz, 7A lub wiêcej Przewód zasilajàcy naleåy podâàczyæ do okreãlonego powyåej äródâa zasilania. Dokâadne informacje na temat äródâa zasilania moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Procedury obsâugi tego urzàdzenia opisano w nastêpujàcych podrêcznikach. Aby uzyskaæ opis wybranych funkcji, naleåy zapoznaæ siê z odpowiednimi czêãciami podrêcznika. Dostarczane podrêczniki dotyczà okreãlonego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formie plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader. Do urzàdzenia doâàczane sà dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF - CD-ROM 1) Zawiera przeglàd funkcji urzàdzenia i opisuje ustawienia systemowe (takie jak Ustawienia kasety na papier), funkcje serwera dokumentów oraz rozwiàzywanie problemów. W tym podrêczniku omówiona zostaâa Ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Opisuje on funkcje zabezpieczeñ, których administratorzy mogà uåyæ w celu ochrony przed modyfikacjà danych lub w celu zapobieåenia nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W tym podrêczniku znaleäæ moåna takåe procedury dotyczàce rejestrowania administratorów, a takåe ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM 1) Zawiera informacje na temat konfigurowania i dziaâania drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i dlatego zawiera funkcje i ustawienia, które mogà nie odpowiadaæ posiadanemu modelowi. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê róåniæ od tych dla posiadanego modelu. Poradnik kopiowania (ten podrêcznik) (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako kopiarka. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako faks. i

4 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu, takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestracji identyfikatorów. Poradnik drukowania (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje ustawienia systemowe, operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako drukarka. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako skaner. Podrêczniki do DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite to program narzêdziowy umieszczony na pâycie CD- ROM opisanej jako Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji (plik PDF - CD-ROM ) Szczegóâowo opisuje instalacjê oraz ãrodowisko pracy produktu DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ na ekranie [Instalacja] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. DeskTopBinder Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM ) Opisuje dziaâanie produktu DeskTopBinder Lite i jego funkcje. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM ) Opisuje dziaâanie i funkcje produktu Auto Document Link instalowanego z DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania produktu DeskTopBinder Lite. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF - CD-ROM 1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanego dystrybutora lub jako plik PDF z naszej witryny WWW). ii

5 Przeznaczenie tego urzàdzenia iii

6 iv

7 v

8 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Przeznaczenie tego urzàdzenia...iii...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika... Typy urzàdzenia...3 Funkcje wymagajàce opcji...4 Panel operacyjny...5 Wyãwietlacz panela Umieszczanie oryginaâów Oryginaây...9 Zalecane rozmiary i gramatury oryginaâów...9 Rozmiary wykrywane przez funkcjê Automatyczny wybór papieru...10 Obszar niekopiowalny...1 Umieszczanie oryginaâów...13 Orientacja oryginaâu...13 Umieszczanie oryginaâów na szybie ekspozycyjnej...15 Umieszczanie oryginaâów w automatycznym podajniku dokumentów Kopiowanie vi Procedura podstawowa...1 Przerwanie kopiowania... Sygnaâ pozostawienia oryginaâu...3 Rezerwowanie zadañ...4 Kopiowanie z kasety na papier...5 Korzystanie z kasety jako tacy rêcznej...5 Kopert...8 Kopiowanie z tacy rêcznej...31 Funkcje kopiarki...36 Ustawianie nasycenia obrazu kopii...36 Wybór ustawieñ typu oryginaâu...37 Wybór papieru do kopiowania...38 Zaprogramowana zmiana skali...41 Zoom...43 Automatyczna zmiana skali...44 Powiêkszanie rozmiaru...45 Powiêkszanie kierunkowe (%)...46 Kierunkowe powiêkszanie rozmiaru (mm)...48 Sortowanie...49 Ukâadanie...53 Zszywanie...54 Dupleks...57 Jednostronnie z âàczeniem...61 Dwustronnie z âàczeniem...63 Kopie seryjne...66 Kopiowanie oryginaâu w postaci ksiàåki...69 Powielanie obrazu...73

9 Podwójne kopie...74 Wyãrodkowanie...76 Pozytyw/Negatyw...77 Usuwanie...78 Ustawianie marginesów...83 Numerowanie w tle...84 Zaprogramowany stempel...85 Stempel uåytkownika...87 Datownik...9 Numerowanie stron...95 Okâadki Wyszczególnienie...10 Rozdziaây Przekâadki Przechowywanie danych na serwerze dokumentów Programy Zapisywanie programu Zmiana zapisanego programu Usuwanie programu Wywoâywanie programu Rozwiàzywanie problemów Jeåeli urzàdzenie nie dziaâa wâaãciwie Gdy wyãwietlony zostanie komunikat Trudnoãci z uzyskaniem wyraänych kopii Trudnoãci z wykonywaniem odpowiednich kopii Przepeânienie pamiêci Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Menu narzêdzi uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów)...11 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów)...17 Zmiana ustawieñ domyãlnych...17 Zamykanie Narzêdzi uåytkownika...18 Ustawienia, które moåna zmieniæ, korzystajàc z narzêdzi uåytkownika...19 Funkcje ogólne F. 1 / Funkcje ogólne F. / Funkcje ogólne F. 3 / Funkcje ogólne F. 4 / Wspóâczynnik skali F. 1 / Wspóâczynnik skali F. / Edycja F. 1 / Edycja F. / Stempel...14 Wejãcie/Wyjãcie Narzêdzia administratora vii

10 5. Dane techniczne Tabela kombinacji Dodatkowe dane techniczne INDEKS viii

11 Nie naleåy kopiowaæ lub drukowaæ åadnych elementów, których powielanie jest zabronione przez prawo. Kopiowanie lub drukowanie nastêpujàcych elementów jest zazwyczaj zabronione przez prawo lokalne: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåsza lista zostaâa przedstawiona tylko w celach informacyjnych i nie jest peâna. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ ani dokâadnoãæ. W przypadku pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych elementów naleåy skonsultowaæ siê z radcà prawnym. 1

12 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Ten symbol wskazuje na sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia, jeãli urzàdzenie zostanie niewâaãciwie uåyte, bez przestrzegania podanych przy tym symbolu instrukcji. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami, które sà w caâoãci podane w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. R OSTRZEÅENIE: Ten symbol wskazuje sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe spowodowaæ drobne lub umiarkowane obraåenia lub zniszczenie mienia nie wiàåàce siê z obraåeniami osobistymi, jeãli urzàdzenie zostanie niewâaãciwie uåyte bez przestrzegania podanych przy tym symbolu instrukcji. Naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami, które sà w caâoãci podane w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. NIEBEZPIECZEÑSTWA i OSTRZEÅENIA sâuåà bezpieczeñstwu obsâugujàcego. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wiedza lub wczeãniejsze przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wykonaniu niewâaãciwej czynnoãci. Ograniczenia Ten symbol sygnalizuje ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie, oraz warunki, w jakich nie moåna zastosowaæ okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia.

13 Typy urzàdzenia Istniejà dwa modele urzàdzenia, róåniàce siê szybkoãcià kopiowania. Dane na temat modelu zakupionego urzàdzenia znajdujà siê na wewnêtrznej stronie przedniej okâadki tego podrêcznika. Typ 1 Typ Szybkoãæ kopiowania 5 kopii/minutê (A4K, 8 1 / " 11"K) 30 kopii/minutê (A4K, 8 1 / " 11"K) 3

14 Funkcje wymagajàce opcji Dostêpne funkcje zaleåà od konfiguracji urzàdzenia i rodzaju posiadanych opcji. Patrz zestawienie zamieszczone poniåej. Wymagane opcje Funkcje Pakiet SADF Róåne rozmiary Kolejkowanie zadañ Kopiowanie z tacy rêcznej Sortowanie z przesuniêciem *3 Ukâadanie z przesuniêciem *3 Zszywanie Dupleks Strony jednostronne 4, 8, 16 Dwustronne z âàczeniem Dwustronnie 4, 8, 16 Dwustronne z âàczeniem Kopie seryjne Wyszczególnienie Numerowanie w tle Zaprogramowany stempel *4 Stempel uåytkownika Zapisz plik Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Taca sortowania zprzesuniêciem Opcje Finisher na 500 arkuszy, Finisher na 1000 arkuszy *1, * Zespóâ dupleksu Taca rêczna HDD *1 Aby uåyæ finishera na 500 arkuszy, wymagany jest zespóâ âàcznika. * Aby uåyæ finishera na 1000 arkuszy, wymagany jest zespóâ âàcznika i kaseta na papier. *3 Finisher lub taca sortowania z przesuniêciem jest wymagana. *4 Jeãli wybrano jêzyk angielski w zaprogramowanym stemplu, dysk twardy nie jest wymagany. Jakkolwiek dysk twardy jest wymagany, jeãli wybrano dowolny inny jêzyk. 4

15 Panel operacyjny Na ilustracji przedstawiono panel operacyjny urzàdzenia z zainstalowanymi wszystkimi opcjami. PL ZLFS160E 1. Pokrêtâo kontrastu ekranu Sâuåy do regulacji jasnoãci wyãwietlacza panela.. Wskaäniki Wyãwietla status urzàdzenia lub wskazuje bâêdy. d: wskaänik uzupeânij zszywki D: wskaänik uzupeânij toner B: wskaänik uzupeânij papier L: wskaänik wezwij serwis M: wskaänik otwarta pokrywa x: wskaänik zaciêcia papieru Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Narzêdzia uåytkownika Naciãniêcie tego przycisku pozwoli zmieniæ domyãlne ustawienia i warunki, aby speâniæ wymagania uåytkownika. Licznik Naciãniêcie tego przycisku pozwoli sprawdziæ lub wydrukowaæ wartoãæ licznika. Informacje Naciãniêcie tego przycisku pozwoli dowiedzieæ siê, gdzie moåna zamówiæ dostawê materiaâów eksploatacyjnych oraz gdzie moåna znaleäæ pomoc w przypadku wadliwego dziaâania. Te szczegóâowe dane moåna równieå wydrukowaæ. 4. Wyãwietlacz panela Pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. 5. Przycisk {Sprawdzanie ustawieñ} Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia sprawdzenie wprowadzonych ustawieñ kopiowania. 6. Przycisk {Program} Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wybraæ tryb programu. Patrz str. 108 Programy. 7. Przycisk {Kasowanie ustawieñ} Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wyczyãciæ poprzednie ustawienia zadañ kopiowania. 8. Przycisk {Oszczêdzanie energii} Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia wâàczenie lub wyâàczenie trybu oszczêdzania energii. Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 9. Przycisk {Przerwanie} Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia przerwanie dâugiego zadania kopiowania w celu wykonania innych kopii. Patrz str. Przerwanie kopiowania. 5

16 10. Wskaänik Zasilanie sieciowe i wskaänik Wâàczone Wskaänik zasilania sieciowego ãwieci w momencie wâàczenia zasilania. Wskaänik Wâàczone ãwieci, jeãli wâàczone jest zasilanie. Waåne Nie wyâàczaæ przeâàcznika zasilania sieciowego, jeãli wskaänik Wâàczone ãwieci lub mruga. Dysk twardy moåe zostaæ uszkodzony. 11. Przeâàcznik operacyjny Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wâàczyæ zasilanie (wskaänik Wâàczony zacznie ãwieciæ). Aby wyâàczyæ zasilanie, naleåy nacisnàæ ponownie przeâàcznik (wskaänik Wâàczony zgaãnie). 1. Przycisk {Kopia próbna} Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wykonaæ pojedynczy zestaw kopii lub wydruków w celu sprawdzenia jakoãci drukowania przed wykonaniem wielu zestawów. Patrz str. 5 Kopia próbna. 13. Przycisk {Start} Naciãniêcie tego przycisku powoduje rozpoczêcie kopiowania. Naciãniêcie tego przycisku pozwoli uruchomiæ skanowanie lub drukowanie zapisanych dokumentów korzystajàc z funkcji Serwer dokumentów. 14. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Zeruj Naciãniêcie tego przycisku spowoduje usuniêcie wprowadzonej liczby. Zatrzymaj Naciãniêcie tego przycisku pozwoli zatrzymaæ wykonywanie zadania. 15. Przycisk {#} Sâuåy do wprowadzania wartoãci numerycznych. 16. Przyciski numeryczne Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wprowadziæ liczbê kopii i dane dla wybranej funkcji. 17. Przyciski funkcji Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia wybranie nastêpujàcych funkcji: Kopiarka Serwer dokumentów Faks Drukarka Skaner 18. Wskaäniki stanu funkcji Pokazuje stan realizacji powyåszych funkcji: Åóâty: wybrane Zielony: aktywne Czerwony: przerwane 6

17 Wyãwietlacz panela Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà jako przyciski wyboru. Danà funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Funkcja wybrana na wyãwietlaczu panelu zostaje podãwietlona w taki sposób:. Nie moåna uåywaæ przycisków przedstawionych w postaci. Na tej ilustracji przedstawiono przykâad urzàdzenia z zainstalowanym finisherem na 1000 arkuszy. Poczàtkowy ekran kopiarki PL AHR04S 1. Funkcje Oryginaâ, Nasycenie obrazu i Oryginaâ specjalny.. Stan urzàdzenia i komunikaty. 3. Istnieje moåliwoãæ zapisania do trzech czêsto uåywanych wspóâczynników zmiany skali, innych niå ustawione wspóâczynniki zmiany skali. Patrz str. 135 Skrót zmiany skali. 4. Liczba oryginaâów zeskanowanych do pamiêci, ustawiona liczba kopii i liczba wykonanych kopii. 5. Funkcje Sortowanie, Ukâadanie, Zszywanie. 6. Wyãwietla zawartoãæ przycisków skrótów. Za pomocà tych przycisków moåna zapamiêtaæ czêsto uåywane funkcje. Patrz str. 134 Przycisk funkcji kopiowania: F1-F5. 7. Wyãwietla dostêpne funkcje. Naciãniêcie nazwy funkcji spowoduje wyãwietlenie jej menu. Na przykâad naciãnij przycisk [Zmiana skali] w celu wyãwietlenia menu funkcji Zmiana skali. 8. Przy aktualnie wybranej funkcji pojawia siê symbol spinacza. 7

18 8

19 1. Umieszczanie oryginaâów Oryginaây Zalecane rozmiary i gramatury oryginaâów Wersja metryczna Poâoåenie oryginaâów Format oryginaâu Gramatura oryginaâu Szyba ekspozycyjna Do A3 -- Podajnik dokumentów Wersja calowa Oryginaây jednostronne: A3L A5KL Oryginaây dwustronne: A3L A5KL g/m g/m Poâoåenie oryginaâów Format oryginaâu Gramatura oryginaâu Szyba ekspozycyjna Do 11" 17" -- Podajnik dokumentów Oryginaây jednostronne: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL Oryginaây dwustronne: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL funtów funtów. W automatycznym podajniku dokumentów moåna maksymalnie umieãciæ okoâo 50 oryginaâów. Zakres gramatur dla oryginaâów w trybie Róåne rozmiary wynosi 5 81 g/m, 13,8 1,5 funtów. Papier o dâugoãci przekraczajàcej 433 mm moåe siê zacinaæ, zaginaæ lub byæ nieprawidâowo podawany. 9

20 Umieszczanie oryginaâów Oryginaây, których nie moåna umieszczaæ w automatycznym podajniku dokumentów 1 Umieszczenie w podajniku dokumentów (ADF) nastêpujàcych typów oryginaâów moåe spowodowaæ niewâaãciwe podawanie papieru lub zniszczenie oryginaâów. Te oryginaây naleåy umieszczaæ na szybie ekspozycyjnej. Oryginaây inne niå wymienione na str. 9 Zalecane rozmiary i gramatury oryginaâów Oryginaây zszyte zszywkami lub spiête klipsami Oryginaây dziurkowane lub porozrywane Oryginaây zawiniête, poskâadane lub pomarszczone Oryginaây zaklejane Oryginaây powlekane, takie jak termoczuây papier faksowy, papier ilustracyjny, folia aluminiowa, kalka maszynowa czy papier przewodzàcy Oryginaây z liniami perforowanymi Oryginaây z indeksami, zakâadkami lub innymi czêãciami wystajàcymi Oryginaây przylepne, takie jak papier przezroczysty (kalka techniczna) Oryginaây cienkie o maâej sztywnoãci Oryginaây grube, takie jak kartki pocztowe Nieodpowiednia gramatura oryginaâów Oryginaây oprawione, takie jak ksiàåki Oryginaây przezroczyste, takie jak folie do rzutników czy papier póâprzezroczysty Oryginaâ zapisany oâówkiem lub podobnym narzêdziem moåe ulec zabrudzeniu. Rozmiary wykrywane przez funkcjê Automatyczny wybór papieru Wersja metryczna Rozmiar A3L Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna Podajnik dokumentów B4 JIS * L A4K L B5 JISK L *1 Za pomocà Narzêdzi uåytkownika (Ustawieñ systemu) moåna wybraæ 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13" lub 8" 13". Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. * Oznaczenie JIS jest skrótem nazwy Japanese Industrial Standard. : Wykrywane rozmiary papieru : Nie wykrywane rozmiary papieru A5K L 11" 17"L 8 1 / " 14"L 8 1 / " 11"K L 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13"L *1 10

21 Oryginaây Wersja calowa Rozmiar A3L B4 JISL Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna A4K L B5 JISK L A5K L 11" 17" L 8 1 / " 14" L 8 1 / " 11" KL 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13" L 8" 10" L 10" 14" L 7 1 / 4 " 10 1 / " L 1 Podajnik dokumentów : Wykrywane rozmiary papieru : Nie wykrywane rozmiary papieru Szyba ekspozycyjna Podajnik dokumentów Podczas kopiowania oryginaâów o formatach niestandardowych naleåy okreãliæ format oryginaâów. W przeciwnym razie obraz moåe nie zostaæ skopiowany poprawnie. Patrz str. 0 Umieszczanie oryginaâów o niestandardowym rozmiarze. 11

22 Umieszczanie oryginaâów Rozmiary trudne do wykrycia 1 Urzàdzenie moåe mieæ trudnoãci z wykryciem rozmiarów nastêpujàcych typów oryginaâów, co powoduje koniecznoãæ rêcznego wybrania rozmiaru. Oryginaây z indeksami, zakâadkami lub innymi czêãciami wystajàcymi Oryginaây przezroczyste, takie jak folie do rzutników czy papier póâprzezroczysty Oryginaây zawierajàce tekst lub obraz o duåej gêstoãci Oryginaây zawierajàce nadruk jednolitego koloru Oryginaây zawierajàce na krawêdziach nadruki jednolitego koloru Obszar niekopiowalny Ograniczenia Nawet jeãli oryginaây sà umieszczone poprawnie w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie ekspozycyjnej, na kopiach, wokóâ czterech ich krawêdzi pojawia siê margines o szerokoãci ok. 3 mm (0,1 ). 1

23 Umieszczanie oryginaâów Umieszczanie oryginaâów Oryginaây umieszcza siê dopiero po caâkowitym wyschniêciu korektora lub tuszu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moåe spowodowaæ zabrudzenie szyby ekspozycyjnej i uzyskanie kopii z plamami. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ informacje o formatach oryginaâów, które moåna ustawiæ, patrz str. 9 Oryginaây. Orientacja oryginaâu Orientacjê oryginaâu moåna ustawiæ w nastêpujàcy sposób: (ta funkcja jest przydatna do kopiowania oryginaâów podartych na czêãci lub w duåych rozmiarach): Orientacja standardowa Wybierz tê funkcjê, jeãli orientacja oryginaâu zgadza siê z orientacjà papieru do kopiowania. Obrót o 90 Uåyj tej opcji w przypadku kopiowania oryginaâów o rozmiarach A3K, B4 JISKlub 11" 17"K. Urzàdzenie obróci obraz kopii o 90. Przydaje siê to podczas kopiowania duåych oryginaâów przy uåyciu funkcji Zszywanie, Dupleks, Âàcz lub Stempel. Na przykâad, aby skopiowaæ oryginaây formatu A3Klub 11" 17"K przy wybranej funkcji Zszywanie: GCGSET3E 13

24 Umieszczanie oryginaâów 1 Zaleca siê uåycie tej funkcji razem z funkcjà Automatyczny wybór papieru lub Zaprogramowana zmiana skali. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. B Wybierz orientacjê oryginaâu. Orientacja standardowa A Upewnij siê, åe wybrano opcjê. Obrót o 90 A Umieãæ oryginaâ w orientacji poziomej, a nastêpnie naciãnij przycisk. C Naciãnij przycisk [OK]. 14

25 Umieszczanie oryginaâów Umieszczanie oryginaâów na szybie ekspozycyjnej A Podnieãæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub automatyczny podajnik dokumentów. Waåne Nie naleåy podnosiæ na siâê pokrywy szyby ekspozycyjnej lub automatycznego podajnika dokumentów. Moåe to spowodowaæ caâkowite otwarcie lub uszkodzenie pokrywy automatycznego podajnika dokumentów. 1 Pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik dokumentów naleåy unieãæ pod kàtem wiêkszym niå 30. W przeciwnym razie rozmiar oryginaâu moåe nie zostaæ prawidâowo rozpoznany. B Umieãæ oryginaây na szybie ekspozycyjnej zadrukowanà stronà do doâu. Wyrównaj do lewego tylnego rogu. ZLFH140E 1. Znak pozycjonowania. Skala Rozpocznij od pierwszej przeznaczonej do kopiowania strony. C Opuãciæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub automatyczny podajnik dokumentów. 15

26 Umieszczanie oryginaâów 1 Umieszczanie oryginaâów w automatycznym podajniku dokumentów Odpowiednie ustawienia naleåy wybraæ w nastêpujàcych sytuacjach: Podczas umieszczania oryginaâów skâadajàcych siê z wiêcej niå 50 stron: str. 17 Pakiet Podczas umieszczania oryginaâów jeden po drugim: str. 18 SADF Podczas umieszczania oryginaâów o tej samej szerokoãci, ale róånych formatach: str. 19 Róåne rozmiary Podczas umieszczania oryginaâów o rozmiarach niestandardowych: str. 0 Umieszczanie oryginaâów o niestandardowym rozmiarze Stos oryginaâów nie moåe przekroczyæ znaku ograniczajàcego, znajdujàcego siê na bocznej prowadnicy podajnika dokumentów. Ostatnia strona stosu oryginaâów powinna siê znaleäæ na spodzie. Upewniæ siê, åe czujnik nie jest blokowany lub oryginaâ nie jest ukâadany w sposób niedokâadny. Mogâoby to spowodowaæ niepoprawne wykrywanie rozmiaru skanowanego obrazu lub wyãwietlenie komunikatu o zaciêciu siê papieru. Upewnij siê takåe, czy oryginaây i inne przedmioty nie leåà na górnej pokrywie. Mogâoby to spowodowaæ wadliwe dziaâanie. ZEWH10E 1. Sensory 16

27 Umieszczanie oryginaâów A Ustaw prowadnicê dokumentu na format oryginaâu. B Umieãæ równo uâoåone oryginaây w podajniku dokumentów stronà do kopiowania skierowanà do góry. 1 ZLFH050E 1. Znak ograniczajàcy. Prowadnica dokumentu Oryginaâ zwiniêty naleåy wyprostowaæ przed umieszczeniem go wpodajniku dokumentów. Aby uniknàæ podawania kilku kartek jednoczeãnie, przed umieszczeniem ich w automatycznym podajniku dokumentów naleåy przekartkowaæ papier. Umieãæ oryginaây, wyrównujàc ich krawêdzie w prostokàt. Pakiet Korzystajàc z pakietu urzàdzenie kopiuje oryginaây o objêtoãci powyåej 50 stron jak pojedynczy dokument, nawet jeãli umieãcimy go w automatycznym podajniku dokumentów. Waåne Oryginaây takie jak papier póâprzezroczysty muszà byæ umieszczane pojedynczo. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. 17

28 Umieszczanie oryginaâów B Naciãnij przycisk [Pakiet], a nastêpnie [OK]. 1 Po wyãwietleniu opcji [SADF] zmieñ ustawienia. Patrz str. 147 Przeâàczanie na pakiety (SADF). C Umieãæ pierwszà partiê oryginaâów, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. D Po podaniu pierwszej partii oryginaâu umieãæ kolejnà partiê. E Gdy zostaâa ustawiona funkcja Sortowanie, Âàcz lub Dupleks, naciãnij przycisk {#} po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów. F Naciãnij przycisk {Start}. SADF Korzystajàc z funkcji SADF, nawet jeãli oryginaâ jest umieszczony strona po stronie w automatycznym podajniku dokumentów, kaåda strona jest automatycznie podawana tak jak zostaâa umieszczona. Przygotowaæ siê Aby uåyæ funkcji SADF, naleåy wybraæ ustawienie w menu Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów), tak aby [SADF] zostaâ wyãwietlony po naciãniêciu przycisku [Oryginaâ specjalny]. Patrz str. 147 Przeâàczanie na pakiety (SADF). Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ informacje o pokrewnych ustawieniach domyãlnych, patrz str. 135 Skrót zmiany skali. A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. 18 B Naciãnij przycisk [SADF], a nastêpnie [OK]. C Umieãæ jednà stronê oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. D Gdy zostanie wyãwietlone polecenie umieszczenia kolejnego oryginaâu, umieãæ nastêpnà stronê. Druga i kolejne strony bêdà podawane automatycznie, bez koniecznoãci naciskania przycisku {Start}.

29 Umieszczanie oryginaâów Gdy zostaâa ustawiona funkcja Sortowanie, Âàcz lub Dupleks, naciãnij przycisk {#} po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów. Moåna regulowaæ czas oczekiwania urzàdzenia przed rozpoczêciem nastêpnego oryginaâu. Patrz str. 147 Automatyczne resetowanie SADF. 1 Róåne rozmiary W przypadku umieszczania razem w podajniku dokumentów oryginaâów o roånych rozmiarach, ale tej samej szerokoãci, urzàdzenie automatycznie sprawdza format oryginaâów i wykonuje kopie. W przypadku umieszczania razem w automatycznym podajniku dokumentów oryginaâów o róånych rozmiarach, ale tej samej szerokoãci i wykonywaniu kopii bez korzystania z funkcji Róåne rozmiary, czêãci obrazu oryginaâu mogà nie zostaæ skopiowane lub papier moåe ulec zaciêciu. Prêdkoãæ kopiowania i skanowania moåe siê zmniejszyæ. Moåna umieszczaæ razem oryginaây o dwóch róånych rozmiarach. Za pomocà tej funkcji moåna umieãciæ razem oryginaây o nastêpujàcych formatach: Wersja metryczna Wersja calowa A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. A3L, A4K, A4L, A5K, A5L,B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL 11" 17"L, 8 1 / " 11"K, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "K, 5 1 / " 8 1 / "L, 8 1 / " 14"L, 10" 14"L B Naciãnij przycisk [Róåne rozm.], a nastêpnie [OK]. C Wyrównaj tylnà i lewà krawêdä oryginaâów w pokazany sposób. CP19AE 1. Umieszczanie w automatycznym podajniku dokumentów. Rozmiar pionowy 19

30 Umieszczanie oryginaâów 1 D Dopasuj prowadnicê do najszerszego oryginaâu. E Umieãæ równo uâoåone oryginaây w podajniku dokumentów stronà do kopiowania skierowanà do góry. F Naciãnij przycisk {Start}. Umieszczanie oryginaâów o niestandardowym rozmiarze W przypadku oryginaâów o rozmiarach niestandardowych umieszczanych w automatycznym podajniku dokumentów naleåy okreãliæ fozmiar oryginaâów. Korzystajàc z tej funkcji moåna umieszczaæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: pionowo mm (4," 11,6"), poziomo mm (5,1" 49,6"). A Naciãnij przycisk [Oryginaâ specjalny]. B Naciãnij przycisk [Niestand. rozm. oryg.]. C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. Jeãli siê pomylisz, naciãnij przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponownie wprowadä wartoãæ. D Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. E Naciãnij przycisk [OK]. F Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. 0

31 . Kopiowanie Procedura podstawowa Przygotowaæ siê Jeãli ustawiono Autoryzacjê kodu uåytkownika, zostanie wyãwietlony ekran wprowadzania kodu uåytkownika. Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk {#}. Informacje na temat kodów uåytkowników moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Jeåeli ustawiono autoryzacjê podstawowà, autoryzacjê Windows, autoryzacjê LDAP lub autoryzacja serwera integracji zostanie wyãwietlony ekran autoryzacji. Wprowadä nazwê i hasâo logowania, a nastêpnie naciãnij przycisk [Logowanie]. Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Upewnij siê, åe na wyãwietlaczu wyãwietlony jest komunikat d Gotowe. Jeãli wyãwietlana jest inna funkcja, naciãnij przycisk {Kopiarka}. Poczàtkowy ekran kopiarki B Upewnij siê, åe nie pozostaây åadne wczeãniejsze ustawienia. Jeãli pozostajà poprzednie ustawienia, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ} i wprowadä ponownie. C Umieãæ oryginaây. Zajrzeæ do instrukcji... str. 13 Umieszczanie oryginaâów D Wprowadä wymagane ustawienia. E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä liczbê potrzebnych kopii. Maksymalna liczba kopii moåe byæ liczbà z zakresu od 1 do 999 (domyãlnie: 999). 1

32 Kopiowanie F Naciãnij przycisk {Start}. Rozpocznie siê kopiowanie. Gdy oryginaây sà umieszczane na szybie ekspozycyjnej, po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów naciãnij przycisk {#}. Kopie sà wyprowadzane skopiowanà stronà do doâu. Waåne Jeåeli ustawiono autoryzacje podstawowà, autoryzacjê Windows, autoryzacjê LDAP lub autoryzacjê serwera integracji, zawsze naleåy wylogowaæ siê po zakoñczeniu korzystania z urzàdzenia, aby nieautoryzowani uåytkownicy nie mogli uzyskaæ do niego dostêpu. -Jak obsâugiwaæ Aby zatrzymaæ pracê urzàdzenia podczas wykonywania wielu kopii. Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Aby po zakoñczeniu kopiowania przywróciæ ustawienia poczàtkowe. Naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. Aby wyczyãciæ wprowadzone wartoãci. Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} lub przycisk [Usuñ] na wyãwietlaczu. Aby sprawdziæ ustawienia. Naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. Przerwanie kopiowania Tê funkcjê wykorzystuje siê do przerwania dâugiego zadania kopiowania w celu pilnego wykonania innych kopii. Ograniczenia Nie moåna uåywaæ funkcji Przerwanie kopiowania razem z funkcjà skanowania lub podczas skanowania oryginaâów faksu. A Naciãnij przycisk {Przerwanie}. Zacznie ãwieciæ wskaänik Przerwanie.

33 Procedura podstawowa Aby zatrzymaæ skanowanie oryginaâów A Wyjmij oryginaây, których skanowanie zostaâo przerwane, a nastêpnie umieãæ oryginaây, które chcesz kopiowaæ. B Naciãnij przycisk {Start}. Rozpocznie siê kopiowanie. C Po zakoñczeniu kopiowania wyjmij oryginaây i kopie. D Naciãnij ponownie przycisk {Przerwanie}. Wskaänik Przerwanie zgaãnie. E Po wyãwietleniu monitu ponownie umieãæ oryginaây, które byây poprzednio kopiowane. F Naciãnij przycisk {Start}. Nastàpi odtworzenie ustawieñ dotyczàcych poprzedniego zadania kopiowania i urzàdzenie wznowi kopiowanie od miejsca, w którym zostaâo przerwane. Gdy urzàdzenie kontynuuje kopiowanie A Umieãæ oryginaây, które majà zostaæ skopiowane. B Naciãnij przycisk {Start}. Urzàdzenie wstrzyma wykonywanie poprzedniego zadania i rozpocznie kopiowanie nowych oryginaâów. C Po zakoñczeniu kopiowania wyjmij oryginaây i kopie. D Naciãnij ponownie przycisk {Przerwanie}. Wskaänik Przerwanie zgaãnie. Nastàpi odtworzenie ustawieñ dotyczàcych poprzedniego zadania kopiowania i urzàdzenie wznowi kopiowanie od miejsca, w którym zostaâo przerwane. Sygnaâ pozostawienia oryginaâu Sygnaâ ten jest generowany i wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie, gdy po skopiowaniu na szybie ekspozycyjnej pozostanà oryginaây. Patrz str. 133 Sygnaâ: pozostawienia oryginaâu. 3

34 Kopiowanie Rezerwowanie zadañ Podczas trwajàcego procesu kopiowania moåna wprowadziæ ustawienia nastêpnego zadania kopiowania. Jeãli trwa wykonywanie dâugiego zadania kopiowania, a uåytkownik nie chce czekaæ na jego zakoñczenie, przy uåyciu tej funkcji moåna wczeãniej wprowadziæ ustawienia nastêpnego zadania kopiowania. Po zakoñczeniu wykonywania aktualnego zadania nastêpne zadanie rozpocznie siê automatycznie. A Naciãnij przycisk [Nas.zad], jeãli wyãwietli siê komunikat Kopiowanie.... B Wprowadä ustawienia nastêpnego zadania kopiowania. C Umieãæ oryginaây w podajniku dokumentów, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Wszystkie oryginaây sà skanowane. D Naciãnij przycisk [Zad.drukowane]. Wyãwietla siê poczàtkowy ekran kopiowania. Po zakoñczeniu aktualnego zadania kopiowania nastêpne zadanie rozpocznie siê automatycznie. Naciskajàc przycisk [Zad.drukowane] moåna przeâàczyæ na ekran aktualnego zadania kopiowania. Naciskajàc przycisk [Rezerwowanie] moåna przeâàczyæ na ekran rezerwowania zadañ. 4

35 Kopiowanie z kasety na papier Kopiowanie z kasety na papier Uåywanie kasety na papier w celu kopiowania na specjalnym papierze (folia do rzutnika, etykiety (etykiety samoprzylepne), papier gruby (kartki pocztowe, koperty, itd.), papierze cienkim, jak równieå papierze zwykâym. Ustawieñ papieru specjalnego moåna dokonaæ w dowolnej chwili. Moåna uåyæ kasety na papier jako alternatywnej tacy rêcznej po dokonaniu tymczasowego wyboru. Moåna takåe uåyæ kasety na papier jako zwykâej kasety. Jeãli nie uåyto papieru do kopiowania o rozmiarze standardowym, naleåy wprowadziæ wymiary pionowy i poziomy. Rozmiary, które moåna wprowadziæ sà nastêpujàce. Wersja metryczna Rozmiar pionowy: 100,0 97,0 mm Rozmiar poziomy: 148,0 43,0 mm Wersja calowa Rozmiar pionowy: 3,94" 11,69" Rozmiar poziomy: 5,83" 17,00" Szczegóây dotyczàce uåywanych rozmiarów, typów i gramatury papieru lub maksymalnej liczby arkuszy do zaâadowania jednorazowo moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Aby kopiowaæ na specjalnym papierze, takim jak folia do rzutników, papierze grubym (kartki pocztowe, koperty, itd.), papierze cienkim i samoprzylepnych etykietach, naleåy okreãliæ typ papieru. Patrz str. 35 Kopiowanie na papierze specjalnym. Aby zaâadowaæ papier, zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Korzystanie z kasety jako tacy rêcznej A Wybierz kasetê, a nastêpnie naciãnij przycisk {#}. 5

36 Kopiowanie Waåne Po zakoñczeniu kopiowania ustawienia rozmiaru i typu papieru, zarejestrowane przez naciãniêcie przycisku {#}, sà automatycznie usuwane i resetowane. Jeãli rozmiar papieru pokazany na przycisku kasety jest inny niå ustawienie papieru w kasecie, moåliwe jest nieprawidâowe podawanie papieru. Naleåy pamiêtaæ, aby po kopiowaniu usunàæ pozostaây w kasecie papier. Kopiowanie na papierze o formacie standardowym To ustawienie jest konieczne podczas tymczasowego kopiowania na papierze o rozmiarze nie pokazanym na przycisku rozmiaru kasety. To ustawienie nie jest konieczne w przypadku, jeãli rozmiar wyãwietlany na przycisku kasety i ustawienie papieru w kasecie sà te same. Moåna takåe bezpoãrednio ustawiæ rozmiar papieru korzystajàc z pokrêtâa rozmiaru papieru kasety. W przypadku niektórych kopert moåe nastàpiæ ich nieprawidâowe podawanie i faâdy. Jeãli to nastàpi, naleåy wcisnàæ zielonà däwigniê zespoâu grzejnego. Patrz str. 8 Kopert. Naleåy takåe pamiêtaæ, aby umieãciæ kopertê strona do zadrukowania do góry. A Naciãnij przycisk [Wybierz rozmiar]. B Wybierz rozmiar papieru. C Naciãnij przycisk [OK]. 6

37 Kopiowanie z kasety na papier Kopiowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Jeãli wybrano przycisk [Dwustr.] do kopiowania dla opcji [Dupl./Âàcz./Seria] (na przykâad [Jednostr.] [Dwustr.]), aby kopiowaæ wybierz przycisk [Jednostr.] (na przykâad [Jednostr.] [Jednostr.]). Papier zostanie automatycznie dostarczony do tacy wewnêtrznej. A Naciãnij przycisk [Rozmiar niestand.]. B Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk {#}. C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk {#}. D Aby zapamiêtaæ wprowadzony rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Zarejestruj], a nastêpnie [Wyjãcie]. Jeãli nie zarejestrowano rozmiaru niestandardowego, przejdä do kroku B. Moåna zapisaæ jedynie jeden rozmiar niestandardowy. Aby wywoâaæ zapisany rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Wywoâaj]. Jeãli nie zarejestrowano rozmiaru niestandardowego, ustawiony rozmiar zostanie skasowany w momencie usuniêcia ustawieñ trybów. Kopiowanie na papierze specjalnym Aby kopiowaæ na specjalnym papierze, takim jak folia do rzutników, papierze grubym (kartki pocztowe, koperty, itd.) i samoprzylepnych etykietach, naleåy okreãliæ typ papieru w opcji Papier specjalny. Jeãli wybrano przycisk [Dwustr.] do kopiowania dla opcji [Dupl./Âàcz./Seria] (na przykâad [Jednostr.] [Dwustr.]), aby kopiowaæ wybierz przycisk [Jednostr.] (na przykâad [Jednostr.] [Jednostr.]). Wybierz przycisk [Papier gruby], jeãli gramatura papieru wynosi 105 g/m (8 funtów) lub wiêcej. 7

38 Kopiowanie A Wybierz typ papieru w ustawieniach Papier specjalny. B Naciãnij przycisk [OK]. C Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Maksymalny limit ukâadania papieru specjalnego w stos róåni siê od tej wartoãci dla papieru zwykâego. Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku ustawienia folii do rzutnika, papieru cienkiego lub etykiet samoprzylepnych funkcje Zszywanie, Przesuwanie lub Sortowanie nie mogà byæ uåywane. Kopert Kartki pocztowe i koperty naleåy podawaæ z kasety na papier lub tacy rêcznej. W przypadku niektórych kopert moåe nastàpiæ ich nieprawidâowe podawanie lub faâdowanie. Jeãli to nastàpi, naleåy wcisnàæ zielonà däwigniê zespoâu grzejnego. Patrz str. 9 Kopiowanie na kopertach. Koperty z duåymi zakâadkami naleåy podawaæ z kasety na papier, aby uniknàæ kâopotów z podawaniem. Patrz rysunek poniåej. 8

39 Kopiowanie z kasety na papier Kopiowanie na kopertach A Jeãli zainstalowany jest zespóâ dupleksu, otwórz go podnoszàc zaczep. AHR015S B Otwórz pokrywê prawà podnoszàc zaczep. AHR016S C Naciãnij zielonà däwigniê zespoâu grzejnego, jak pokazano. Waåne Naleåy pamiêtaæ, aby po skoñczeniu kopiowania na kopertach, przywróciæ pierwotne poâoåenie däwigni. Jeãli kopiuje siê na papierze zwykâym bez przywrócenia pierwotnego poâoåenia däwigni, jakoãæ kopii moåe byæ mniejsza. 9

40 Kopiowanie D Zamknij prawà pokrywê. ZEWH330E E Jeãli zainstalowany jest zespóâ dupleksu, zamknij go. AHR014S F Naciãnij przycisk {#}. G Wybierz rozmiar papieru, a nastêpnie wybierz przycisk [Papier gruby] w celu okreãlenia typu papieru. H Naciãnij przycisk [OK]. I Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Podczas kopiowania na foliach do rzutnika, zdejmuj kopie po jednej. W przypadku ustawienia folii do rzutników, papieru cienkiego lub etykiet (etykiety samoprzylepne) funkcje Zszywanie, Przesuwanie lub Sortowanie nie mogà byæ uåywane. J Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. 30

41 Kopiowanie z tacy rêcznej Kopiowanie z tacy rêcznej Do kopiowania na papierze specjalnym, takim jak folie do rzutnika, gruby papier (kartki pocztowe, koperty, itp.), samoprzylepne etykiety, papier cienki oraz papier samokopiujàcy, który nie moåe zostaæ zaâadowany do kaset na papier, naleåy uåywaæ tacy rêcznej. Przygotowaæ siê Podczas kopiowania z tacy rêcznej, wybierz opcjê [Jednostr.] dla kopiowania w [Dupl./Âàcz./Seria] (na przykâad [Jednostr.] [Jednostr.] lub [Dwustr.] [Jednostr.]). Nastêpujàce rozmiary urzàdzenie automatycznie rozpozna jako standardowe: Wersja metryczna A3L, A4K, A4L, A5L, 8" 13"L, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, B6 JISL Wersja calowa 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "L, 10" 14"L Naleåy wybraæ rozmiar papieru podczas wykonywania kopii o orientacji poziomej. Jeãli uåyto papieru do kopiowania o rozmiarze niestandardowym lub papieru specjalnego, naleåy bezpoãrednio wprowadziæ wymiary pionowy i poziomy. Patrz str. 0 Umieszczanie oryginaâów o niestandardowym rozmiarze. Rozmiary do wprowadzenia sà nastêpujàce: Wersja metryczna Rozmiar pionowy: 90,0 97,0 mm Rozmiar poziomy: 148,0 600,0 mm Wersja calowa Rozmiar pionowy: 3,55" 11,69" Rozmiar poziomy: 5,83" 3,6" Podczas kopiowania na foli do rzutników lub papierze o gramaturze wiêkszej niå 18 g/m (okoâo 34 funtów), naleåy okreãliæ typ papieru. Patrz str. 35 Kopiowanie na papierze specjalnym. Naleåy okreãliæ rozmiar papieru w przypadku uåywania papieru (kalka techniczna, itp.) o gramaturze mniejszej niå 59 g/m. Maksymalna liczba arkuszy, które moåna zaâadowaæ w tym samym czasie, zaleåy od typu papieru. Liczba arkuszy nie powinna przekraczaæ górnego limitu. W przypadku niektórych kopert moåe nastàpiæ ich nieprawidâowe podawanie lub faâdowanie. Jeãli to nastàpi, naleåy wcisnàæ zielonà däwigniê zespoâu grzejnego. Patrz str. 8 Kopert. Naleåy pamiêtaæ, aby umieãciæ kopertê stronà do zadrukowania do doâu. Papier o dâugoãci przekraczajàcej 433 mm moåe siê zacinaæ, zaginaæ lub byæ nieprawidâowo podawany. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o kopiowaniu na kopertach, zobacz str. 8 Kopert 31

42 Kopiowanie A Otwórz tacê rêcznà. ZEWH110E B Wciãnij däwigniê zwalniajàcà prowadnice papieru. ZEWH0E 1: Däwignia zwalniajàca prowadnice papieru C Delikatnie wprowadä papier do kopiowania strona do zadrukowania do doâu, a nastêpnie wyreguluj prowadnice papieru. 1: Przedâuåenie tacy rêcznej : Prowadnice papieru ZEWH100E Waåne Jeãli prowadnice nie sà ustawione równo z papierem, kopia moåe zostaæ wykonana skoãnie lub moåe wystàpiæ niewâaãciwe podawanie papieru. 3

43 Kopiowanie z tacy rêcznej Nie naleåy ukâadaæ papieru powyåej znaku ograniczajàcego, aby nie doszâo do skoãnego skopiowania lub niewâaãciwego podawania papieru. Wysuñ przedâuåacz, aby podtrzymaæ papier o rozmiarach wiêkszych od A4L, 8 1 / " 11"L. Aby uniknàæ podawania kilku kartek jednoczeãnie i umoåliwiæ dostêp powietrza miêdzy nimi, naleåy przekartkowaæ papier. D Wciãnij däwigniê zwalniajàcà prowadnice papieru. Opcja taca rêczna jest wybierana automatycznie. ZEWH40E E Wybierz typ i rozmiar papieru. Kopiowanie na papierze o standardowym rozmiarze A Naciãnij przycisk {#}. Wyãwietlony zostanie ekran Papier na tacy rêcznej. B Naciãnij przycisk [Wybierz rozmiar]. C Wybierz rozmiar papieru. D Naciãnij przycisk [OK]. 33

44 Kopiowanie Kopiowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze A Naciãnij przycisk {#}. B Naciãnij przycisk [Rozmiar niestand.]. C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. D Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. Jeãli przycisk [Poziomo] nie jest podãwietlony, naciãnij przycisk [Poziomo]. Aby zapamiêtaæ wprowadzony rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Zarejestruj], a nastêpnie [Wyjãcie]. E Naciãnij przycisk [OK]. 34

45 Kopiowanie z tacy rêcznej Kopiowanie na papierze specjalnym A Naciãnij przycisk {#}. B Wybierz typ papieru w ustawieniach Papier specjalny. C Naciãnij przycisk [OK]. F Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Podczas kopiowania na foliach do rzutnika, zdejmuj kopie po jednej. W przypadku ustawienia folii do rzutnika, papieru cienkiego lub etykiet samoprzylepnych funkcje Zszywanie, Przesuwanie lub Sortowanie nie mogà byæ uåywane. G Po zakoñczeniu kopiowania naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby usunàæ wszystkie ustawienia. 35

46 Kopiowanie Funkcje kopiarki Ustawianie nasycenia obrazu kopii Dostêpne sà trzy typy regulacji: Automatyczne nasycenie obrazu Urzàdzenie automatycznie reguluje nasycenie obrazu. Rêczne ustawianie nasycenia obrazu Ogólne nasycenie oryginaâu moåna ustawiæ w siedmiostopniowej skali. Âàczone automatyczne i rêczne nasycenie obrazu Naleåy je stosowaæ podczas kopiowania oryginaâów o brudnym tle (takich jak gazety). Moåna skorygowaæ nasycenie przedniego planu kopii, pozostawiajàc to bez zmian. Automatyczne nasycenie obrazu A Upewnij siê, åe wybrano opcjê [Auto nasycenie obrazu]. Rêczne ustawianie nasycenia obrazu A Naciãnij przycisk [Auto nasycenie obrazu] w celu anulowania ustawienia. B Naciãnij przycisk [Jaãniej] lub [Ciemniej], aby ustawiæ nasycenie obrazu. 36

47 Funkcje kopiarki Âàczone automatyczne i rêczne nasycenie obrazu A Upewnij siê, åe wybrano opcjê [Auto nasycenie obrazu]. B Naciãnij przycisk [Jaãniej] lub [Ciemniej], aby ustawiæ nasycenie obrazu. Wybór ustawieñ typu oryginaâu Wybierz jeden z nastêpujàcych piêciu typów, który odpowiada kopiowanym oryginaâom: Tekst Gdy oryginaây zawierajà tylko tekst (bez rysunków). Tekst/Foto Gdy oryginaây zawierajà fotografie lub rysunki z tekstem. Foto Gdy wymagane jest delikatne powielenie odcieni fotografii i rysunków. Jasny oryg. Gdy wymagana jest reprodukcja oryginaâów zawierajàca jaãniejsze linie naniesione oâówkiem lub jasne przekâadki. Jasne linie zostanà dokâadniej skopiowane. Kopia z kopii Jeãli oryginaây do skopiowania same sà kopiami, moåna je powieliæ ostro i wyraänie. Zajrzeæ do instrukcji... str. 130 Wyãwietlanie typu oryginaâu str. 131 Jakoãæ kopiowania 37

48 Kopiowanie A Naciãnij odpowiedni przycisk w celu wybrania rodzaju oryginaâu. Jeãli przyciski typu oryginaâu nie sà wyãwietlane A Naciãnij przycisk [Typ oryginaâu]. B Wybierz rodzaj oryginaâu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Wybór papieru do kopiowania Istniejà dwa sposoby wybierania papieru: Automatyczny wybór papieru Urzàdzenie automatycznie wybierze odpowiedni rozmiar papieru w oparciu o rozmiar oryginaâu i wspóâczynnik skali. Rêczny wybór papieru Wybierz kasetê zawierajàcà papier, na którym chcesz kopiowaæ: kaseta na papier, taca rêczna lub kaseta duåej pojemnoãci (LCT). Zajrzeæ do instrukcji... str. 1 Rozmiary trudne do wykrycia str. 130 Ekran papieru W poniåszej tabeli podano moåliwe rozmiary i orientacjê papieru dla funkcji Auto. wybór papieru (gdy kopiowanie odbywa siê ze wspóâczynnikiem 100%): Wersja metryczna Poâoåenie oryginaâów Rozmiar i orientacja papieru Szyba ekspozycyjna A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 8 1 / " 13"L Podajnik dokumentów A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL 38

49 Funkcje kopiarki Wersja calowa Poâoåenie oryginaâów Szyba ekspozycyjna Podajnik dokumentów Rozmiar i orientacja papieru 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL, 10" 14"L Tylko kasety na papier ustawione na [Nie wyãwietlaj] lub [Papier ekologiczny] w opcji Typ papieru i ustawione na [Tak] w opcji Zastosuj auto. wybór papieru mogà zostaæ wybrane w trybie Automatyczny wybór papieru. Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Nie moåna uåywaæ funkcji Automatyczny wybór papieru, jeãli wszystkie kasety na papier sà ustawione na opcje inne niå [Nie wyãwietlaj] lub [Papier ekologiczny]. Automatyczny wybór papieru A Upewnij siê, åe wybrano opcjê [Aut. wybór papieru]. Tace ze znakiem klucza nie sà automatycznie wybierane. Zobacz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Rêczny wybór papieru A Wybierz kasetê na papier, tacê rêcznà lub kasetê o duåej pojemnoãci. Wybrana kaseta na papier zostanie podãwietlona. Zajrzeæ do instrukcji... str. 31 Kopiowanie z tacy rêcznej 39

50 Kopiowanie Jeãli przyciski rodzaju oryginaâu nie sà wyãwietlane A Naciãnij przycisk [Aut. wybór papieru]. B Wybierz typ papieru. -Obrócona kopia Jeãli orientacja oryginaâu o wartoãci (L lub K) jest inna niå orientacja papieru do kopiowania, ta funkcja umoåliwia obracania obrazu oryginaâu o 90, dopasowujàc jà do papieru do kopiowania. Ta funkcja dziaâa, jeãli wybrano opcjê [Aut. wybór papieru] lub [Automat. zmiana skali]. Patrz str. 38 Automatyczny wybór papieru. Domyãlne ustawienie funkcji Automatyczna przeâàczanie kaset jest ustawione na wartoãæ [Z obrotem obrazu]. Nie moåna uåywaæ funkcji Obrócona kopia, jeãli zmieniono ustawienie na wartoãæ [Bez obrotu obrazu] lub [Wyâàczone]. Patrz str. 19 Automatyczna zmiana kaset. Nie moåna uåywaæ funkcji Obrócona kopia, jeãli powiêkszono rozmiar do rozmiaru papieru A3, B4 JIS lub 11" 17", 8 1 / " 14". W tym celu umieãæ oryginaâ w orientacji L. Rozmiar i orientacja oryginaâu Rozmiar i orientacja kopii Nie moåna obracaæ: A4, B5 JIS lub A5 K Jeãli powiêkszono rozmiar do rozmiaru B4 JIS lub A3 GCROTA1E GCROTAE Jednak moåna uåywaæ: A4, B5 JIS lub A5 L GCROTA3E Jeãli powiêkszono rozmiar do rozmiaru B4 JIS lub A3 GCROTA4E Nie moåna uåywaæ funkcji Obrócona kopia, jeãli wybrano opcjê [Lewy ] lub [Góra ] do zszywania za pomocà finishera na 1000 arkuszy. Patrz str. 54 Zszywanie. Nie moåna uåywaæ funkcji Obrócona kopia, jeãli wybrano funkcjê Zszywanie za pomocà finishera na 500 arkuszy. 40

51 Funkcje kopiarki Zaprogramowana zmiana skali Kopiowanie moåe siê odbywaæ z zadanym wspóâczynnikiem skali. Punkt odniesienia Punkt odniesienia funkcji Zmiana skali róåni siê w zaleånoãci od sposobu skanowania oryginaâu. Jeãli oryginaâ jest uâoåony na szybie ekspozycyjnej, punktem odniesienia bêdzie lewy górny róg. Jeãli jest umieszczony w podajniku dokumentów, punktem odniesienia bêdzie lewy dolny róg. GLFX090E 1. Punkt odniesienia w przypadku umieszczenia na szybie ekspozycyjnej.. Punkt odniesienia w przypadku umieszczenia w podajniku dokumentów. Zajrzeæ do instrukcji... Powiàzane ustawienia domyãlne: str. 135 Skrót zmiany skali str. 137 Priorytet zmiany skali 41

52 Kopiowanie A Naciãnij przycisk [Zmiana skali]. Aby wybraæ zaprogramowany wspóâczynnik na ekranie poczàtkowym, naciãnij przycisk skrótu Zmiana skali i przejdä do kroku D. B Naciãnij przycisk [Powiêksz] lub [Zmniejsz]. C Wybierz wspóâczynnik, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. D Umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. -Funkcja Utwórz margines Funkcja Utwórz margines sâuåy do zmniejszania obrazu wzglêdem jego ãrodka do wielkoãci 93% oryginaâu. Do tej funkcji moåna przypisaæ przycisk skrótu na ekranie poczàtkowym. Przez poâàczenie jej z funkcjà zmniejszania/powiêkszania zapewnia siê zmniejszanie/powiêkszanie kopii zmarginesem. Zajrzeæ do instrukcji... Powiàzane ustawienia domyãlne: str. 134 Przycisk funkcji kopiowania: F1-F5 str. 137 Wspóâczynnik dla tworzenia marginesu A Naciãnij przycisk [Utwórz margines] na ekranie poczàtkowym. B Jeãli nie chcesz go âàczyæ z funkcjà Zmiana skali, umieãæ oryginaây, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. 4

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/ serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiarka Serwer dokumentów Dodatek Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego podrêcznika i zachowanie go do ponownego

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik konserwacji

Podrêcznik konserwacji Podrêcznik konserwacji Informacje wstêpne Znaki towarowe...3 Jak czytaæ ten Podrêcznik?...4 Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...5 Zalecenia dotyczàce papieru...9 Âadowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wprowadzenie Operacje poâàczonych funkcji Serwer dokumentów Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemowe) Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu użytkownika

Rozkład menu użytkownika Kopiowanie Kopiowanie Kolor wyjściowy Autowykrywanie Czarno-biały Kolor Pojedynczy kolor Powiększanie / pomniejszanie Proporcjonalne % Niezależne X-Y% Autowyśrodkowanie Zmienne % Zadane ustawienia Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przeznaczenie urządzenia Wprowadzenie Copy Faks Print Scan Serwer dokumentów Web Image Monitor Uzupełnianie papieru i tonera Troubleshooting Informacje o tym urządzeniu Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla urządzenia typu "podstawowa" 4) 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 14) 1 1 1 Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do umowy

Załączniki nr 1 do umowy Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla drukarki typu "podstawowa" 1 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 1 2 wymagania dla drukarki typu "trójpodajnikowa" głośność w czasie drukowania nie większa niż

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo