2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów."

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W WOŁOMINIE Sprtwa Szkła Pdstawwa nr 5 im. C. K. Nrwida Sprtwe Gimnazjum nr 5 im. Plskich Olimpijczyków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Dstswany d ptrzeb uczniów, lkalneg śrdwiska i aktualnych prblemów wśród uczniów. Prgram Prfilaktyki Zespłu Szkół nr 5 uzupełnia Prgram Wychwawczy Szkły Celem jest wspmaganie wszechstrnneg i harmnijneg rzwju ucznia, wzmacnianie czynników chrnnych przy jednczesnej redukcji czynników ryzyka. Frmy i spsby działań zakresu prfilaktyki dstswane są d wieku uczniów. Prgram ten kierwany jest d każdeg ucznia, zarówn zdlneg, jak i ze specyficznymi raz specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, ptrzebująceg pmcy psychlgiczn-pedaggicznej raz materialnej. Prgram dpwiada na realne prblemy i zagrżenia pjawiające się w szkle, klasie szklnej i śrdwisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażwaniu każdy z uczniów pradzi sbie w trudnej sytuacji i siągnie sukces zgdnie ze swimi mżliwściami. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń. Rzwój aktywnści uczniów pprzez udział w planwaniu, rganizwaniu i przygtwaniu wydarzeń ż życia szkły: imprez klaswych, szklnych, wycieczek, wyjść itp. Pdejmwanie działań na rzecz śrdwiska szklneg pprzez udział w pracach zainicjwanych przez samrząd uczniwski, współrganizwanie imprez gólnszklnych i charytatywnych. Uwrażliwienie na dstrzeganie ptrzeb innych dzieci i drsłych. Eliminacja zachwań agresywnych i dyskryminacyjnych. Objęcie działaniami prfilaktycznymi w zakresie zapbiegania narkmanii wszystkich uczniów i wychwanków. Współpraca z rdzicami w zakresie rzpznawania zagrżeń związanych z uzależnieniami i skutecznej interwencji. Działania edukacyjne w śrdwisku szklnym we współpracy ze śrdwiskiem lkalnym (plicją, pradnią psychlgiczn pedaggiczną, śrdkami d.s. uzależnień, lekarzami, psychlgami, terapeutami) plegające na dstarczaniu pdstawwych infrmacji na temat prfilaktyki narkmanii. Stwrzenie warunków d rzwju indywidualnych zaintereswań i uzdlnień uczniów. Dalsze diagnzwanie ptrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji. Dalsze mnitrwanie zachwania i przeciwdziałanie przejawm niepżądanych zachwań. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Statut Szkły. Ustawa z 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 pz. 2572). Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. zmianie ustawy przeciwdziałaniu narkmanii raz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. pz. 875).

2 Rzprządzenia ministra edukacji nardwej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i frm prwadzenia w szkłach i placówkach systemu światy działalnści wychwawczej, edukacyjnej, infrmacyjnej i prfilaktycznej w celu przeciwdziałania narkmanii (Dz.U. pz. 1249). Rzprządzenie Ministra Edukacji i Sprtu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniająceg rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, pz. 96). Rzprządzenie Ministra Edukacji i Sprtu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółwych frm działalnści wychwawczej wśród dzieci i młdzieży zagrżnych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, pz.226). Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej Art. 72. Knwencja Prawach Dziecka uchwalna przez Zgrmadzenie Ogólne Nardów Zjedncznych 20 listpada 1989r. ratyfikwana przez Plskę 30 kwietnia 1991r. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. pstępwaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11, pz.109) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. chrnie zdrwia psychiczneg ( Dz. U. Nr 111, pz. 535) Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi ( Dz. U. Nr 35, pz. 230 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 rku przeciwdziałaniu narkmanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, pz. 198 ) Ustawa z dnia 9 listpada 1995r. chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu i wyrbów tytniwych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, pz. 55). DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Główne prblemy wymagające rzwiązania: Pdniesienia świadmści w zakresie unikania ryzykwnych zachwań w grupie rówieśniczej, Wpływ używania substancji energetyzujących, dpalaczy, narktyków, alkhlu raz palenia papiersów na zdrwie i życie, Rzpznawanie sygnałów świadczących zagrżeniu związanym z zażywaniem narktyków. Bezpieczeństw w cyberprzestrzeni Kwalifikacja prawna niektórych zachwań i czynów raz dpwiedzialnść prawna nieletnich za ppełniane czyny. Knsekwencje prawne związane z psiadaniem czy też zażywaniem narktyków. Wzajemna dpwiedzialnść za bezpieczeństw w grupie rówieśniczej c rbić w sytuacjach kryzyswych. Wpływ właściweg dżywiania, bezpiecznej aktywnści fizycznej i higieny sbistej na rzwój intelektualny i fizyczny dzieci i młdzieży. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE Szklny prgram prfilaktyczny jest zgdny ze: Statutem szkły Prgramem wychwawczym szkły Kncepcją pracy szkły Zadania prfilaktyczne nauczycieli

3 zwracanie pdczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. pdwyższneg ryzyka: talety, schdy, szatnie itp., infrmwanie na bieżąc wychwawców niewłaściwym zachwaniu ich wychwanków zarówn przez nauczycieli dyżurujących jak pzstałych nauczycieli i pracwników szkły, bserwacja zachwania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papiersów, spżywania alkhlu czy niszczenia mienia. wdrażanie d świadmeg unikania zagrżeń raz kształtwanie umiejętnści dmawiania i negcjacji, natychmiastwa, zgdna ze Statutem Szkły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemcy i zachwania dyskryminacyjne. dawanie przykładów dpwiedzialnści, sumiennści, umiejętnści rzwiązywania knfliktów, radzenia sbie w trudnych sytuacjach. dsknalenie zawdwe nauczycieli i wychwawców w zakresie realizacji szklnej interwencji prfilaktycznej w przypadku pdejmwania przez uczniów i wychwanków zachwań ryzykwnych Zadania prfilaktyczne wychwawców klaswych pmc ucznim w rzwiązywaniu trudnści życiwych i rdzinnych, uruchmienie akcji infrmacyjnej mającej na celu uświadmienie ucznim mżliwści zwrócenia się z prblemem d knkretnej sby w szkle: wychwawcy, pedagga, psychlga, dyrektra szkły, pdnszenie pzimu kultury sbistej uczniów gdziny wychwawcze dtyczące zachwania się w stsunku d rówieśników, sób drsłych, w miejscach publicznych (kin, teatr, muzeum itp.), wdrażanie uczniów w świat wartści uniwersalnych, współpraca z rdziną inicjwanie sptkań mających na celu mawianie prblemów wysuwanych przez rdziców, np. wywiadówki prfilaktyczne, realizacja prgramów prfilaktycznych dtyczących palenia tytniu, picia alkhlu raz stswania śrdków psychaktywnych, przeciwdziałania agresji, rzwijania umiejętnści interpersnalnych, wprwadzanie zajęć redukujących napięcie, rganizacja kleżeńskiej pmcy w nauce, kształtwanie pstaw pszanwania mienia wspólneg, dbałści estetykę klasy, szkły i tczenia., systematyczne infrmwanie rdziców pstępach w nauce i zachwaniu ich dzieci, pmc w pznawaniu sameg siebie i kształtwaniu pżądaneg systemu wartści. Zadania prfilaktyczne pedagga szklneg pmc w rzwiązywaniu prblemów wychwawczych, wprwadzanie zewnętrznych prgramów prfilaktycznych, rganizwanie pgadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem plicji, psychlga, lekarza, pedaggizacja rdziców. Zadania prfilaktyczne rdziców Mając na uwadze, że wychwanie dzieci t główne zadanie rdziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychwania, ustaln następujące zadania prfilaktyczne dla rdziców :

4 każdy rdzic czuwa nad tym, aby jeg dzieck wykazywał właściwą kulturę sbistą raz sumiennie realizwał bwiązek szklny. rdzice utrzymują regularny kntakt z wychwawcą klasy, a w razie ptrzeby z pedaggiem szklnym bądź Dyrektrem /zastępcą/ Szkły w celu zapbiegania niewłaściwym zachwanim. rdzice birą udział w przedsięwzięciach rganizwanych przez szkłę mających na celu dsknalenie metd wychwawczych. rdzice uczniów sprawiających szczególne trudnści wychwawcze winni kntaktwać się ze szkłą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia bwiązujących nrm i zasad raz wspólnie znajdwać spsby rzwiązywania prblemów. W zakresie realizacji działań prfilaktycznych szkła współpracuje z : Pradnią Psychlgiczn Pedaggiczną Plicją Ośrdkiem Pmcy Spłecznej Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie, Specjalistyczną Pradnią Rdzinną Ośrdkiem Prfilaktyki i Terapii Uzależnień przedstawicielami Sądu Rejnweg ds. Rdzinnych i Nieletnich Świetlicą Scjterapeutyczną przy ul Kurkwej, Klubem dla młdzieży TRAD Szansa ul. 6-g września raz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młdzieży. CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Działalnść prfilaktyczna w szkle i placówce plega na realizwaniu działań z zakresu prfilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalnść prfilaktyczna bejmuje: w przypadku prfilaktyki uniwersalnej wspieranie wszystkich uczniów i wychwanków w prawidłwym rzwju i zdrwym stylu życia raz pdejmwanie działań, których celem jest graniczanie zachwań ryzykwnych niezależnie d pzimu ryzyka używania przez nich śrdków i substancji szkdliwych; w przypadku prfilaktyki selektywnej wspieranie uczniów i wychwanków, którzy ze względu na swją sytuację rdzinną, śrdwiskwą lub uwarunkwania bilgiczne są w wyższym stpniu narażeni na rzwój zachwań ryzykwnych; w przypadku prfilaktyki wskazującej wspieranie uczniów i wychwanków, u których rzpznan wczesne bjawy używania śrdków i substancji uzależniających lub występwania innych zachwań ryzykwnych, które nie zstały zdiagnzwane jak zaburzenia lub chrby wymagające leczenia. Cele szczegółwe prgramu Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkły i pza nią - Twrzenie warunków d kształtwania zachwań sprzyjających zdrwiu i bezpieczeństwu dzieci na drdze i w szkle. - Zapznanie uczniów z regulaminem szkły raz szczegółwymi kryteriami cen zachwania. - Bezpieczeństw uczniów pdczas przerw i imprez szklnych.

5 - Uwrażliwienie uczniów na zagrżenia pdczas drgi d i ze szkły. - Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrżenie. - Uczenie zasad pstępwania w sytuacjach zagrżenia: pwódź, pżar, zachwanie na szklnym krytarzu, szatni, klasie szklnej, sali gimnastycznej, bisku szklnym. - Uwzględnienie prfilaktyki uzależnień: prblem narktyków, dpalaczy, palenie papiersów, picie alkhlu, zachwania agresywne. Eliminacja zachwań agresywnych i przemcy w szkle - Diagnza pzimu bezpieczeństwa w szkle. - Uświadamianie ucznim, czym jest agresja i przemc raz jak sbie z nimi radzić. - Wdrażanie działań na rzecz graniczania agresji i przemcy, kształtwanie umiejętnści asertywnych. - Kształtwanie umiejętnści zastępwania agresji, wniskwania mralneg raz kntrli emcji. - Kształtwanie pstaw trski bezpieczeństw własne i innych. -Wzbudzanie empatii, tlerancji, zachwań prspłecznych i antydyskryminacyjnych. - Pedaggizacja rdziców. Rzwijanie umiejętnści współżycia spłeczneg - Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkle. - Edukacja prawna uczniów. - Uwrażliwianie uczniów na ptrzeby innych. -Uwrażliwienie uczniów na akceptację dmiennści. -Kształtwanie pstaw tlerancyjnych i antydyskryminacyjnych. - Integrwanie spłecznści klaswej i szklnej. Rzszerzenie działań na rzecz prpagwania zdrweg trybu życia - Prpagwanie zdrweg trybu życia. - Ppularyzacja aktywnych spsbów spędzania wlneg czasu. - Uświadmienie kniecznści zachwania higieny i ergnmii pracy. - Kształtwanie nawyków dbania zdrwie i higienę sbistą. - Pszerzanie zaintereswań i wiedzy ucznia. Prfilaktyka uzależnień - Kształtwanie pstawy asertywnej. - Prfilaktyka palenia papiersów. - Prfilaktyka picia alkhlu. - Prfilaktyka narkmanii (w tym dpalaczy), lekmanii, uzależnienia cyberprzestrzeni. - Rzpznawanie sytuacji dmwej wychwanków. -Wdrażanie wybranych prgramów prfilaktycznych. Pdejmwanie działań mających na celu wzmcnienie mtywacji d własneg rzwju - Uświadmienie uczniwi jeg mcnych strn i mżliwści. - Rzwijanie indywidualnych zaintereswań uczniów. - Wskazywanie pżądanych wzrców zachwań. - Zapbieganie nadmiernej absencji uczniów. - Pmc ucznim w przezwyciężaniu własnych trudnści i graniczeń. -Pmc ucznim w rganizwaniu i planwaniu swjej pracy. - Rzwijanie umiejętnści rzpznawania i ujawniania swich uczuć i emcji. Wdrażanie metd radzenia sbie w trudnych sytuacjach - Pszerzenie wiedzy dtyczącej sytuacji trudnych. - Wdrażanie zachwań asertywnych.

6 -Pmc ucznim w radzeniu sbie ze stresem. -Pmc ucznim w radzeniu sbie z własnymi graniczeniami. - Kształtwanie umiejętnści szukania pmcy. Frma realizacji: gdziny wychwawcze lekcje zajęcia z pedaggiem zajęcia warsztatwe z udziałem specjalistów zajęcia pzalekcyjne zajęcia w świetlicy śrdwiskwej urczystści szklne knkursy Metdy pracy: pgadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rdziców, treningi, zabawy psychlgiczne, ankiety, knkursy, bserwacje, wywiady, rzmwy indywidualne i grupwe. Przewidywane efekty działań prfilaktycznych: uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrżeń raz mżliwści radzenia sbie z nimi uczeń zna zagrżenia, jakie stwarza używanie alkhlu, niktyny i śrdków durzających i nie sięga p te śrdki uczeń jest bjęty pełną i kmplekswą pmcą psychlgiczn- pedaggiczną uczeń identyfikuje się ze śrdwiskiem klaswym, szklnym uczeń zna krzyści, płynących ze zdrweg trybu życia umie bezpiecznie funkcjnwać w szkle i dmu wie jak zachwać się w sytuacjach kryzyswych. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Przedstawine pniżej działania skierwane są d uczniów na wszystkich pzimach klas i ich rdziców. Wychwawca, pracwując plan wychwawczy klasy, pwinien dstswać g d ptrzeb swjeg zespłu klasweg. Budwanie pzytywneg klimatu spłeczneg w szkle zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim człnkm spłecznści szklnej Zadania Spsby realizacji Odpwiedzialny Zapewnić warunki bezpieczneg przebywania ucznia w szkle. 1. Przeprwadzenie pgadanek na lekcjach wychwawczych nt. zasad bezpieczeństwa bwiązujących na terenie szkły raz pszanwania mienia w szkle. Wychwawcy

7 Zapznać uczniów z nrmami życia szklneg zgdnie z bwiązującą dkumentacją. (bądź przypmnieć je) Zapznać rdziców z pdstawwymi dkumentami regulującymi pracę szkły. Integrwać uczniów w ddziałach i szkle. 1. Przypmnienie na gdzinach z wychwawcą praw i bwiązków ucznia raz praw dziecka zgdnie z bwiązującymi dkumentami prawnymi. (Prawa i bwiązki ucznia zgdnie z Knstytucją RP, Knwencją Praw Dziecka ze szczególnym naciskiem na praw d życia, praw d wlnści i bezpieczeństwa sbisteg, zakaz dyskryminacji). 1. Zapznanie uczniów i rdziców z dkumentami regulującymi pracę szkły: Statutem, Prgramem Prfilaktyki, Prgramem Wychwawczym, WZO. 1. Przeprwadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych/realizacja prgramu własneg psychlga Zgrana klasa t my". 2. Organizacja wyjazdów i wycieczek integracyjnych. 3. Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rdzinnym i szklnym (współpraca z rdzicami w ramach imprez szklnych). Wychwawcy, nauczyciele ws-u Pedagg, psychlg szklny, wychwawcy, nauczyciele Wychwawcy, psychlg Przygtwywać uczniów d twrzenia prawidłwych relacji z rówieśnikami raz sbami drsłymi. 1. Nauka asertywneg rzwiązywania Wszyscy prblemów: nauka umiejętnej ceny własnych nauczyciele, zachwań, pedagg, psychlg umiejętnść wyrażania własnych emcji, samkntrli 2. kazywania uczuć i panwywania emcji. 3. Kształtwanie prawidłwych relacji międzyludzkich: wpajanie nawyków kulturalneg zachwania; kształtwanie kultury języka; prmwanie pstawy szacunku d siebie, innych i tczenia w parciu zasadę tlerancji. pznanie zasad prawidłwej kmunikacji międzyludzkiej uczenie się tlerancji w stsunku d drugieg człwieka, włączanie uczniów

8 niepełnsprawnych d działania, uczenie się umiejętnści rzwiązywania knfliktów bez używania przemcy rzwijanie empatii pznawanie swich mcnych strn. Zadbać wyski pzim bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw lekcyjnych 1. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracwników szkły. Dyrektr Szkły Wszyscy nauczyciele i pracwnicy Dsknalić zawdwe umiejętnści nauczycieli 1. Organizacja szklenia dla nauczycieli i wychwawców w zakresie dsknalenia kmpetencji wychwawczych nauczycieli. Lider WDN Przeciwdziałanie agresji i przemcy Zadania Spsby realizacji Odpwiedzialny Zapznać uczniów i rdziców z przyczynami i skutkami przemcy i agresji. 1. Eliminacja i zapbieganie zjawiskm przemcy i agresji pprzez: prwadzenie lekcji wychwawczych pruszających prblematykę zachwań agresywnych i spsbów radzenia sbie z nimi; rganizwanie sptkań dla uczniów i rdziców na temat agresji i przemcy z pedaggiem i psychlgiem szklnym; udział młdzieży w spektaklach prfilaktycznych na terenie szkły; nauka świadmeg przeciwstawiania się przemcy i agresji; zachwań asertywnych; edukacja prawna zwrócenie uwagi na zagrżenia wypływające ze świata wirtualneg Pedagg, psychlg, wychwawcy Wychwawcy, pedagg, psychlg Pedagg i psychlg, Wychwawcy, n-le infrmatyki Psychlg,

9 Współpracwać z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli i rdziców w zakresie przemcy rówieśniczej, przemcy w rdzinie, zagrżenia niedstswaniem spłecznym zajęcia na temat zagrżeń w Internecie, cyberprzemcy. 2. Mnitrwanie zachwania uczniów przejawiających agresję. 3. Realizacja prgramów własnych Bezpieczny w sieci", Uczeń użytkwnikiem infrmacji" raz elementów prgramu Spójrz inaczej" 4. Dzień Bezpieczneg Internetu. 5. Organizacja Dni bez Nienawiści". 1. Współpraca z kuratrami sądwymi, Sądem Rdzinnym i innymi dpwiednimi instytucjami wspmagającym rdziców i uczniów zagrżnych niedstswaniem. 2. Indywidualna pmc rdzicm uczniów szczególnie agresywnych, przejawiających zachwania prblemwe. 3. Zachęcanie rdziców d udziału w prgramach psychlgicznych prwadznych przez specjalistów w PPP, udziału w sptkaniach z przedstawicielami Plicji. Pedagg, psychlg, Wychwawcy, psychlg Wychwawcy, psychlg Wychwawcy, psychlg, pedagg Przeciwdziałanie narkmanii i innym uzależnienim Zadania Spsby realizacji Odpwiedzialny Rzpwszechniać wiedzę substancjach uzależniających i zagrżeniach związanych z ich używaniem wśród uczniów. 1. Przeprwadzenie cyklu lekcji wychwawczych dtyczących prfilaktyki: antyalkhlwej AIDS antyniktynwej; antynarktykwej, antydpalaczwej i przynależnści d sekt 2. Przeciwdziałanie zjawisku picia alkhlu przez młdzież - prmwanie zdrweg stylu życia, zachęcanie młdzieży d uprawiania sprtu (udział w ddatkwych zajęciach sprtwych rganizwanych przez szkłę) 3. Organizwanie dla uczniów klas sptkań prfilaktycznych i zajęć psychedukacyjnych na Wychwawcy nauczyciele, katecheci Wychwawcy, bilg, nauczyciele WF-u Wychwawcy, pedagg, psychlg Pedagg, psychlg

10 Upwszechniać wiedzę używkach, zagrżeniach i knsekwencjach prawnych wśród nauczycieli i rdziców. tematy pruszające tematykę uzależnień raz pczucia własnej wartści z udziałem przedstawicieli różnych instytucji. 4. Udział w knkursach i akcjach dtyczących prfilaktyki uzależnień d śrdków durzających (narktyków, w tym tzw. dpalaczy). 5. Pdejmwanie tematyki z prfilaktyki uzależnień na pszczególnych przedmitach 6. Organizacja przedstawień teatrzyków prfilaktycznych, płączna z warsztatami dla uczniów i knkursami. 7. Udział w gólnplskiej akcji Zachwaj Trzeźwy Umysł 1. Sptkanie dla nauczycieli i rdziców z przedstawicielami Plicji lub innych specjalistów mające na celu zdbycie wiedzy nt. rzpznawania bjawów zażywania narktyków i pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. 2. Przypmnienie knsekwencji prawnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005r. dtyczących przeciwdziałania narkmanii. 3. Ewaluacja szklnych prcedur dtyczących interwencji w przypadku uczniów zażywających śrdki durzające, narktyki i zagrżnych narkmanią 4. Przygtwanie gazetki z numerami alarmwymi, adresami strn internetwych sób i instytucji wspierających uczniów i rdziców zagrżnych narkmanią. 5. Sptkanie z rdzicami prelekcja psychlga nt. rzpznawania symptmów zażywania narktyków i skutków ich zażywania. 6. Prelekcje i pgadanki dla rdziców dtyczące prblemu uzależnień - grmadzenie i uzupełnienie bibliteczki dla rdziców w materiały tematyce uzależnień, w tym dane kntaktwe instytucji wspmagających walkę z uzależnieniami. Wychwawcy, nauczyciele, psychlg, pedagg Psychlg, pedagg Pedagg Wychwawcy, pedagg i psychlg, Nauczyciel bibliteki Ochrna i prmcja zdrwia

11 Zadania Spsby realizacji Odpwiedzialny Prpagwać zdrwy styl życia. Pszerzać wiedzę nauczycieli nt. psychlgiczneg funkcjnwania ucznia w szkle w kresie drastania Przypminać zasadach bezpieczneg życia w spłeczeństwie 1. Organizwanie alternatywnych frm spędzania czasu wlneg w frmie sprtwych zajęć pzalekcyjnych. 2. Organizwanie wycieczek turystyczn krajznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych, charakterze rekreacyjnym. 3. Cykl lekcji wychwawczych pświęcnych dbałści zdrwie, radzeniu sbie ze stresem raz higienie sbistej. 4. Organizwanie Dnia Zdrwia prmcja zdrweg trybu życia, bez używek. 5. Realizacja prgramu "Trzymaj Frmę" prmująceg zdrwe dżywianie raz aktywnść ruchwą 1. Szklenie nt. psychlgiczneg funkcjnwania ucznia w szkle w kresie drastania (zaburzeń zdrwia psychiczneg wieku rzwjweg) raz neurdydaktyki 1. Prwadzenie lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drgwym, przepisów Kdeksu Drgweg raz z zakresu stswania pierwszej pmcy zapraszanie przedstawicieli instytucji kmpetentnych d realizacji tematu. 2. Infrmwanie uczniów zachwaniach bezpiecznych w hali sprtwej, na bisku szklnym, na szklnych krytarzach i w szatni raz w kąciku rekreacyjnym w celu zapbiegania wypadkm 3. Współpraca z pielęgniarką szklną raz Pwiatwą Stacją Sanitarn- Epidemilgiczną przekazywanie infrmacji różnych prgramach i materiałach niezbędnych d ich realizacji (Trzymaj Frmę, dpalacze, bezpieczne wakacje itp.) Nauczyciele WF -u Wychwawcy, Wychwawcy, pedagg, psychlg, Lider WDN Nauczyciel EDB, inspektr bhp, wychwawcy Prgram prfilaktyki będzie pddawany crcznie ewaluacji, której celem będzie cena jeg realizacji i wprwadzenie mdyfikacji.

12 EWALUACJA 1. Prgram Prfilaktyki będzie pdlegał ewaluacji, na kniec etapu kształcenia w gimnazjum. 2. Ewaluacja będzie bejmwała realizację zakładanych celów prfilaktyki i ich zakres (c ułatwiał, c utrudniał realizację). 3. Ewaluacja będzie skierwana w pstaci ankiet d uczniów, nauczycieli i rdziców. Metdy i frmy ewaluacji: sprawzdania d realizatrów prgramów; ankieta badająca zmianę pstaw wśród młdzieży na kniec rku szklneg; wyniki klasyfikacji i frekwencji w pszczególnych klasach; mnitrwanie efektów pracy prfilaktycznej; dyskusje i refleksje, wymiana infrmacji, spstrzeżeń i prpzycji zmian; cena kreswa i samcena zachwania uczniów; ankiety, wywiady, kwestinariusze. SPODZIEWANE EFEKTY Zbudwanie wizerunku szkły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniwi. Zmniejszenie zjawiska przemcy wśród uczniów. Wzrst wiedzy i świadmści uczniów na temat przemcy, uzależnień raz przeciwdziałania im. Umiejętne radzenie sbie w sytuacjach zetknięcia się z przemcą i uzależnieniami. Utrwalenie nawyków zdrweg dżywiania i aktywnści ruchwej Nauczenie się pzytywnych zachwań raz właściweg pstrzegania i rzumienia ludzi. Osiągnięcie umiejętnści dknywania wartściwych i senswnych wybrów w życiu. Umiejętnść kulturalneg frmułwania myśli na temat własnych uczuć i dczuć. Szanwanie uczuć raz identyfikwanie się z uczuciami innych. Asertywnść i tlerancja. Prgram Prfilaktyki mże być mdyfikwany w zależnści d ptrzeb.

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 1 września 2016 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ZAŁĄCZNIK NR 5 d Statutu Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach Śląskich S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE 1 I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1. Sylwetka wychwanka abslwenta Celem wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Uzdrwiskwych w Rabce I. STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w naszej szkle kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, Prgramie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 Działania skierwane d rdziców mają na celu: Działania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkły Pdstawwej Nr 2 im. Szarych Szeregów w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę Szklny Prgram Wychwawczy Zespłu Szkół im. Janusza Krczaka w Szydłwie Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i prę 1 Cele, zadania i pis Pdstawą d planwania pracy wychwawczej są następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku Publiczna Szkła Pdstawwa nr 3 im. Pwstańców Śląskich w Prudniku Prgram prfilaktyczny i wychwawczy Publicznej Szkły Pdstawwej nr 3 w Prudniku na lata 2016 2019 Kmisja pracwująca prgram: - p. mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: Prgram wychwawcz-prfilaktyczny Szkły Pdstawwej Nr 25 Wrcław, sierpień 2017 Wstęp Szklny Prgram Wychwawcz-Prfilaktyczny realizwany w Szkle Pdstawwej nr 25 w ZSP nr 15 we Wrcławiu, piera się na hierarchii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkła Pdstawwa nr 6 w Szczecinku w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Pdstawy prawne: 1. Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Verba vlant exempla trabunt Słwa ulatują, przykłady pciągają WSTĘP Nadrzędnym celem wychwawczym szkły jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Uczeń czuje się w naszej szkole się bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Uczeń czuje się w naszej szkole się bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bhaterów Walk nad Bzurą we Wrczynach NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Uczeń czuje się w naszej szkle się bezpiecznie, zna zagrżenia współczesneg świata, ptrafi radzić

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE R.SZK.2017/2018 Pdstawa prawna: Nwa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Praw światwe (Dz.U. z 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespłu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warszawa 2016 Prgram pracwan w parciu bwiązujące akty prawne i wewnątrzszklne dkumenty szkły. Knstytucję Rzeczpsplitej Plskiej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ Z WADAMI SŁUCHU

DZIECI I MŁODZIEŻ Z WADAMI SŁUCHU Centrum Psychlgiczn-Pedaggiczne Szczecin DZIECI I MŁODZIEŻ Z WADAMI SŁUCHU pedagg Ewa Kzdrój psychlg Agnieszka Maksymwicz OPIEKA MEDYCZNA I EDUKACYJNA Zachdnipmrskie Centrum Słuchu i Mwy PZG Centrum Diagnzy

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowania

Szkolny Program Wychowania Szklny Prgram Wychwania Specjalny Ośrdek Szkln- Wychwawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mwy ul. Spkjna 2 68-200 Żary Spis treści: 1. Wstęp.s. 3 2. Naczelny cel wychwania, zadania Ośrdka i nauczycieli..

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy PROGRAM WYCHOWAWCZY Dbra szkła t przede wszystkim mądra szkła. Niechaj w pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn wierzący jak i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej im. Stefana Żermskieg w Gleszach Dużych Dziecku ptrzebny ruch, pwietrze, światł zgda, ale i cś jeszcze. Spjrzenie w przestrzeń, pczucie wlnści twarte kn. [...] ambicją

Bardziej szczegółowo