Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę"

Transkrypt

1 Szklny Prgram Wychwawczy Zespłu Szkół im. Janusza Krczaka w Szydłwie Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i prę 1

2 Cele, zadania i pis Pdstawą d planwania pracy wychwawczej są następujące dkumenty: 1. Knstytucja Rzeczpsplitej Plskiej 2. Pwszechna Deklaracja Praw Człwieka 3. Międzynardwa Knwencja Praw Dziecka 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. systemie światy i jej nwelizacje 5. Rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i frm prwadzenia w szkłach i placówkach systemu światy działalnści wychwawczej, edukacyjnej infrmacyjnej i prfilaktycznej w celu przeciwdziałania narkmanii 6. Statut Zespłu Szkół im. Janusza Krczaka w Szydłwie Naczelny cel wychwania szkły t: Wszechstrnny rzwój sbwści ucznia, uwzględniający jeg predyspzycje psychiczne, emcjnalne, intelektualne, śrdwisk rdzinne i kulturwe raz kształtwanie jeg pstaw spłecznych i bywatelskich w duchu pszanwania dla tradycji nardwych, państwwych i lkalnych. Zadania szkły: realizwanie prgramu nauczania skncentrwaneg na indywidualnym tempie rzwju i mżliwściach dziecka raz umżliwienie mu zdbycia wiedzy i umiejętnści na pzimie umżliwiającym kntynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 2

3 uwzględnianie trójpdmitwści ddziaływań wychwawczych i kształcących: uczeń szkła dm rdzinny; dążenie d jednkierunkwści ddziaływań wychwawczych śrdwiska rdzinneg i szklneg ucznia; pieka nauczycieli nad bilgicznym i psychlgicznym rzwjem wychwanków raz kształtwanie predyspzycji i zdlnści pznawczych dziecka; kształtwanie u dziecka pzytywneg stsunku d nauki raz rzwijanie ciekawści w pznawaniu taczająceg świata i w dążeniu d prawdy; sprzyjanie rzwjwi cech sbwści dziecka niezbędnych d panwania właściwych prspłecznych umiejętnści i ukształtwania w nim prawidłwych pstaw. Realizując działania pisane w Rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i frm prwadzenia w szkłach i placówkach systemu światy działalnści wychwawczej, edukacyjnej infrmacyjnej i prfilaktycznej w celu przeciwdziałania narkmanii (Dz. U. z 2015 r., pz. 1249) w naszej placówce pracwan listę działań, mających na celu zapbieganie prblemwi narkmanii. Zaplanwane działania na najbliższe lata szklne, a rzpczęte w bieżącym rku mają na celu, skuteczne przeciwdziałanie pjawianiu się zachwań ryzykwnych związanych z używaniem śrdków durzających, substancji psychaktywnych, śrdków zastępczych, nwych substancji psychaktywnych przez uczniów i wychwanków naszej placówki, w szczególnści charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla daneg wieku zwyczajwych nrm i wymagań, nisących ryzyk negatywnych knsekwencji dla zdrwia fizyczneg i psychiczneg raz jeg tczenia spłeczneg. Realizacja pwyższych działań przebiega w ścisłej współpracy: 1. Z rdzicami: zebrania klaswe rdziców, rzmwy indywidualne w sprawach uczniów, 3

4 sptkania grupwe dtyczące zagrżeń, szklenia, angażwanie w rganizację imprez szklnych, mbilizwanie uczniów d aktywnści, drzwi twarte. 2. Z instytucjami wspierającymi rzwój i wychwanie jak: Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna, Ośrdek Zdrwia (lekarze rdzinni), Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej, Stwarzyszenie MONAR, Dm Kultury, Gminna Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, Państwwa Inspekcja Sanitarn-Epidemilgiczna w Pile, Akcja Humanitarna Życie, Centrum Aktywnści Obywatelskiej Sąd Rdzinny w Pile, Centrum Upwszechniania Kultury, Plicja. I. Działalnści wychwawcza szkły plega na prmcji zdrwia raz wspmaganiu uczniów i wychwanków w rzwju ukierunkwanym na siągnięcie pełnej djrzałści w sferze: 1) fizycznej ukierunkwanej na zdbycie przez ucznia i wychwanka wiedzy i umiejętnści pzwalających na prwadzenie zdrweg stylu życia i pdejmwania zachwań przdrwtnych; 2) psychicznej ukierunkwanej na zbudwanie równwagi i harmnii psychicznej, ukształtwanie pstaw sprzyjających wzmacnianiu zdrwia własneg i innych ludzi, kształtwanie śrdwiska sprzyjająceg rzwjwi zdrwia; 4

5 3) spłecznej ukierunkwanej na kształtwanie pstawy twartści w życiu spłecznym, partej na umiejętnści samdzielnej analizy wzrów i nrm spłecznych raz ćwiczeniu umiejętnści wypełniania ról spłecznych; 4) mralnej ukierunkwanej na zdbycie knstruktywneg i stabilneg systemu wartści, w tym dcenienie znaczenia zdrwia raz pczucia sensu istnienia. II. Działalnść wychwawcza pdejmwana przez szkłę bejmuje w szczególnści: W ramach działalnści wychwawczej w pszczególnych bszarach, szkła pdejmuje następujące działania: l.p. Zadanie Spsób realizacji Odpwiedzialny 1. Współpraca z rdzicami / piekunami prawnymi uczniów i wychwanków w celu budwania pstawy przdrwtnej i zdrweg stylu życia 1. Opracwanie i upwszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrwtnej, ze szczególnych uwzględnieniem zdrweg żywienia i aktywnści fizycznej, skierwanych d nauczycieli i rdziców / piekunów prawnych. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak Termin raz częsttliwść Zgdnie z ptrzebami Odbirca Rdzice/ piekunwie prawni Opracwanie materiałów z pisem dstępnych zajęć pzalekcyjnych d dyspzycji uczniów. Uświadamianie rdziców / piekunów prawnych isttnści udziału dzieci w zajęciach wychwania fizyczneg. Materiały raz metdy zaczerpnięte z prgramu Szkła w ruchu bądź pkrewnych prgramów rganizwanych przez Ministerstw Edukacji Nardwej. Udział w prgramach dtyczących prmcji zdrweg trybu życia rganizwanych aktualnie przez Ministerstw Edukacji Nardwej. Przygtwanie ultki dtyczącej zdrweg żywienia pracwanej na pdstawie materiałów publikwanych przez Państwwa Inspekcja Sanitarn-Epidemilgiczna w Pile, Przygtwanie materiałów dtyczących dbania prawidłwą pstawę i prfilaktyki wad pstawy wśród dzieci. Ultka przygtwana na bazie materiałów publikwanych przez Ministerstw Zdrwia. Współpraca z Państwwą Inspekcją Sanitarn-Epidemilgiczna w Pile, w ramach prwadznych prjektów prmujących tematykę zdrweg żywienia. Prmcja niedalekich szkle bądź miejsca zamieszkania uczniów, atrakcji turystycznych zachęcająca d pdejmwania aktywnści wraz 5

6 z dziećmi. 2. Szklenia raz prmcja materiałów dedykwanych grnu pedaggicznemu, zwiększające świadmść tematyki zdrweg stylu życia raz rzszerzające liczbę dstępnych narzędzi, umżliwiających przekazanie wiedzy ucznim. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak Zgdnie z ptrzebami Nauczyciele i wychwawcy Dsknalenie kwalifikacji nauczycieli wychwania fizyczneg w ramach prgramów rganizwanych przez Ministerstw Edukacji Nardwej. Prmcja materiałów dystrybuwanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dtyczącej uatrakcyjnienia zajęć z wychwania fizyczneg. Rzwój tematyki zdrweg trybu życia na lekcjach przyrdy, wychwania fizyczneg, języków bcych, wiedzy spłeczeństwie raz innych zastswanie wytycznych wskazanych w publikacji Ośrdka Rzwju Edukacji. Zapznawanie nauczycieli ze szkleniami udstępninymi w ramach prgramów rganizwanych przez Ministerstw Zdrwia dtyczącymi prmcji zdrwia, błędów w żywieniu itp. 3. Zaangażwanie rdziców / piekunów prawnych d współpracy przy rganizacji urczystści/imprez szklnych i klaswych, zawdów sprtwych etc. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak wychwawcy Zgdnie z ptrzebami Rdzice piekunwie prawni Organizacja wycieczek d pbliskich atrakcji turystycznych we współpracy z rdzicami / piekunami prawnymi. Zaplanwanie i realizacja warsztatów kulinarnych dtyczących zdrwej żywnści szkły gtwania dla dzieci i rdziców / piekunów prawnych. Rzwijanie technicznych umiejętnści uczniów raz wychwanków przy wsparciu rdziców / piekunów prawnych. Warsztaty Zrób t sam. Organizacja festynu rdzinneg z kazji wybraneg święta. Organizacja festynu z kazji Dnia Dziecka. 6

7 4. Prmwanie zdrweg i aktywneg trybu życia pprzez rganizację sptkań rdziców / piekunów prawnych ze specjalistami, w sprawach wykraczających pza kmpetencje zawdwe wychwawcy. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak, Nauczyciele wychwania fizyczneg Zgdnie z Kalendarzem Imprez Rdzice/ piekunwie prawni 2. Kształtwanie hierarchii systemu wartści, w którym zdrwie należy d jednych z najważniejszych wartści w życiu Lekcje prwadzne przez specjalistów ds. uzależnień infrmujące spsbach przeciwdziałania uzależnienim d śrdków typu papiersy, alkhl czy narktyki, ale również gier kmputerwych i Internetu. Sptkania ze specjalistami ds. prfilaktyki antynarktykwej mające na celu uświadmienie rdziców w zakresie zagrżeń płynących ze strny śrdków psychaktywnych, jak i rzpznawania zagrżenia. Stała współpraca z pielęgniarką szklną w zakresie chrny zdrwia. Sptkanie z dietetykiem, wyjaśniające zasady zdrweg żywienia raz krzyści płynące ze stswania się d tych reguł. Lekcja dedykwana rdzicm / piekunm prawnym infrmująca metdach zapbiegania wadm pstawy u uczniów. M. Królik Cyklicznie E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak wychwawcy wychwania fizyczneg 1. Prmwanie wśród uczniów zasad zdrweg żywienia raz infrmwanie krzyściach, które z nieg płyną. Uczniwie Lekcje wychwawcze dtyczące grup śrdków spżywczych, wyjaśniające krzyści, które płyną z dżywania się w zdrwy spsób. Płączne działania na lekcjach przyrdy raz wychwania fizyczneg, uświadamiające ucznim dzienne wymagania kalryczne rganizmu przygtwanie zbilanswanej diety raz planu aktywnści fizycznej na tydzień. Organizacja knkursu uczniwskieg na najlepszy plakat infrmujący zasadach zdrweg dżywiania. Umżliwienie ucznim dstępu d wdy pitnej w czasie zajęć edukacyjnych. Udział uczniów w Biegu Niepdległści, Udział uczniów w Pilskich Czwartkach Lekkatletycznych, Organizacja warsztatów relaksacyjnych płącznych z zajęciami nt. stresu. Realizacja Prgramu Prfilaktyki Cukrzycy i chrób cywilizacyjnych. 2. Prjekcje filmów E. Piecyk Systematycznie Uczniwie 7

8 E. Zielińska H. Kusiak E. Wnuk K. Kbus wychwawcy Prjekcja filmów edukacyjnych Prjekcja filmu dkumentalneg wśród uczniów d 12 rku życia Dzieci z Leningradzkieg ukazująceg dramatyczną sytuację bhaterów filmu raz spustszenie jakie wyrządzają w ich rganizmach uzależnienia. Prjekcja filmu dkumentalneg wśród uczniów Murderball gra życie, który jest pwieścią ludziach pełnych pasji, determinacji i wewnętrznej siły. 3. Zaangażwanie uczniów w prjekty tematyce zdrwtnej. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak Zgdnie z Kalendarzem Imprez Uczniwie Organizacja knkursu na najlepszy prjekt plastyczny w tematyce prfilaktyki antyalkhlwej/antynarktykwej etc. Organizacja bchdów Dnia Ziemi. Organizacja zdrwej Kawiarenki Budwa reprezentacji szklnej w różne dyscypliny sprtwe. Organizacja ddatkwych zajęć wychwania fizyczneg z nietypwych dyscyplin sprtwych, celem twrzenia mżliwść ucznim dnalezienia pasji sprtwej. 4. Uświadamianie ucznim prblemu związaneg z chrbą AIDS i innymi chrbami cywilizacyjnymi E. Zielińska M. Królik H. Kusiak Listpad/grudzień każdeg rku Uczniwie Lekcje wychwawcze dtykające tematyki chrób cywilizacyjnych. Prjekcje filmów tematyce związanej z chrbami przensznymi drgą płciwą. Zaprszenie ekspertów, którzy pwiedzą chrbach cywilizacyjnych i dpwiedzą na pytania uczniów z teg zakresu. Organizacja Gminneg knkursu Wiedzy AIDS 5. Prmcja zdrweg i aktywneg trybu życia we wsparciu rzpznawanych sprtwców, pdróżników itp. E. Piecyk E. Zielińska H. Kusiak wychwawcy wychwania fizyczneg Na bieżąc Uczniwie 8

9 3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychwanków więzi ze szkłą lub placówką raz spłecznścią lkalną 1. Organizacja zawdów sprtwych, turniejów pprawiających kndycję fizyczną wychwania fizyczneg Zgdnie z Kalendarzem Imprez Uczniwie 4. Kształtwanie przyjazneg klimatu w szkle lub placówce, budwanie prawidłwych relacji rówieśniczych raz relacji uczniów i nauczycieli, wychwanków i wychwawców, a także nauczycieli, wychwawców i rdziców / piekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami raz nauczycielami i wychwawcami Organizacja klasweg turnieju w piłkę nżną/kszykówkę/siatkówkę/piłkę ręczną. Organizacja zawdów klaswych w nietypwych sprtach. 1. Zaangażwanie Na bieżąc Uczniwie uczniów w. działalnść na rzecz Pracwnicy spłecznści szklnej, bsługi zwiększając pczucie przynależnści d grupy. Organizacja pwitania nwych uczniów przez dtychczaswych uczniów szkły na pczątku rku szklneg. Organizacja przez uczniów festiwalu muzyczneg. Knkurs na najlepszeg wyknawcę wyłnineg spśród lkalnych zespłów, które zgłszą się d udziału. Organizacja radiwęzła szklneg, który pd krdynacją wyznaczneg nauczyciela, prwadzą uczniwie. Warsztaty muzyczne, stwrzenie chóru złżneg z uczniów placówki. Organizacja dnia pświęcneg kulturze daneg kraju - Dzień Języków Obcych 2. Udział nauczycieli w rzwju talentów indywidualnych uczniów mający na celu zwiększanie autrytetu nauczyciela. Na bieżąc Nauczyciele i wychwawcy Organizacja kółek zaintereswań: teatralneg, recytatrskieg, dedykwanych różnym dyscyplinm sprtwym etc. Udział uczniów w knkursach z różnych dziedzin (recytatrskich, pisenki etc.) rganizwanych w mieście, pwiecie, wjewództwie. Organizacja pkazu talentów uczniów szkły we współpracy z rdzicami / piekunami prawnymi. 3. Zaangażwanie rdziców / piekunów prawnych w działalnść na rzecz placówki. Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni 9

10 Organizacja Wigilii dla uczniów szkły dzięki współpracy z rdzicami. Zaangażwanie rdziców w udział w wycieczkach szklnych, wyjściach d kina etc. Organizacja pkazu talentów uczniów szkły we współpracy z rdzicami. Zaprszenie rdziców d współpracy w rganizacji imprez szklnych na pierwszym w rku szklnym zebraniu z rdzicami. Bieżące infrmwanie rdziców klejnych, nadchdzących imprezach szklnych i precyzwanie czekiwań dnśnie ich zaangażwania. 4. Zaangażwanie rdziców / piekunów prawnych wraz z uczniami szkły w życie klasy. Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni, uczniwie Zaprszenie rdziców d współpracy w rganizacji imprez klaswych na pierwszym w rku szklnym zebraniu z rdzicami / piekunami prawnymi. Organizacja sptkania z rdzicami / piekunami prawnymi raz uczniami klasy i wychwawcą w celu ustalenia planu aktywnści pzalekcyjnej wycieczek, wyjść, imprezy klaswej. Wspólna realizacja planów ustalnych w pwyższym punkcie. Pdsumwanie przeprwadznych działań. 5. Zaangażwanie nauczycieli w sprawy wychwawcze uczniów. Na bieżąc Nauczyciele Pznawanie sytuacji rdzinnej uczniów. Pdejmwanie wspólnych inicjatyw wychwawczych wraz z rdzicami / piekunami prawnymi. Indywidualne rzmwy z uczniami i rdzicami / piekunami prawnymi. 5. Dsknalenie umiejętnści nauczycieli i wychwawców w zakresie budwania pdmitwych relacji z uczniami, wychwankami raz ich rdzicami / piekunami prawnymi raz warsztatwej pracy z grupą uczniów lub wychwanków 1. Zapznanie nauczycieli z metdami aktywneg nauczania w celu zwiększenia zaangażwania uczniów raz pszerzenia listy narzędzi dstępnych dla nauczyciela. Na bieżąc Nauczyciele Szklenie nauczycieli z zakresu metd aktywneg nauczania, takich jak: burza mózgów, gry dydaktyczne, studium przypadku etc. Umżliwienie nauczycielm krzystania z narzędzi infrmatycznych w celu uatrakcyjnienia lekcji i zwiększeniu dtarcia d uczniów. 10

11 2. Rzszerzanie kmpetencji nauczycieli i wychwawców dtyczących nwych zjawisk i prblemów, z którymi mgą sptkać się w pracy wychwawczej. Na bieżąc Nauczyciele Szklenie nauczycieli i wychwawców z zakresu zagrżeń płynących z używania substancji psychaktywnych. Infrmwanie nauczycieli i wychwawców najnwszych technlgiach wykrzystywanych przez młdzież. Pszerzanie kwalifikacji nauczycieli i wychwawców w kwestii udzielania pierwszej pmcy medycznej. 6. Wzmacnianie kmpetencji wychwawczych nauczycieli i wychwawców raz rdziców / piekunów prawnych 1. Rzszerzanie kmpetencji wychwawczych rdziców / piekunów prawnych pprzez rganizację szkleń i sptkań.,, instytucje wsparcia Zgdnie z ptrzebami Rdzice, piekunwie prawni Organizacja sptkania infrmacyjneg dla rdziców / piekunów prawnych celem zapznania ich z prblem narkmanii raz spsbów radzenia sbie z nim. Sptkania rdziców / piekunów prawnych z pedaggiem szklnym. Rzszerzanie wiedzy rdziców / piekunów prawnych na temat rzpznawania prblemów z używaniem substancji psychaktywnych u dzieci/młdzieży. Udzielanie infrmacji na temat właściweg spsbu reakcji na zidentyfikwany prblem. Sptkania zrganizwane we współpracy z pradnią ds. uzależnień lub plicją. 7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i prgramów rówieśniczych mających na celu mdelwanie pstaw przdrwtnych i prspłecznych 1. Rzwijanie i wspieranie działalnści wlntarystycznej wśród uczniów placówki., Na bieżąc Uczniwie Organizacja udziału uczniów w akcjach wlntarystycznych, Angażwanie uczniów w akcje służące spłecznści lkalnej, zbiórka przybrów szklnych, zbiórka żywnści, pmc sbm starszym etc., współpraca z Hspicjum w Złtwie. 2. Zaangażwanie uczniów w działalnść rganizacji Na bieżąc Uczniwie 11

12 pzarządwych Przykłady: Angażwanie uczniów w działalnść harcerską. Współpraca ze stwarzyszeniami artystycznymi, umżliwiająca ucznim skrzystanie z ich działalnści. Współpraca z klubami sprtwymi. Rzwijanie pasji d czytania z prgramami typu Cała Plska czyta dziecim. Rzwijanie pasji krajznawczych we współpracy z PTTK. 3. Działania szkły na rzecz zdrwia uczniów. Na bieżąc Uczniwie Przeprwadzenie w każdej klasie interaktywneg wykładu w ramach lekcji wychwawczej na temat śrdków durzających raz niebezpieczeństw jakie niesie za sbą ich zażywanie. Pgadanki dtyczące higieny ciała raz kresu djrzewania. Kształtwanie właściwej pstawy ciała na zajęciach wychwania fizyczneg. Edukacja uczniów dtycząca udzielania pierwszej pmcy. Organizacja Dnia Zdrwia. Prmwanie aktywnści fizycznej raz udziału w zajęciach wychwania fizyczneg. 4. Pszerzanie hryzntów wychwanków szkły. Na bieżąc Uczniwie Organizacja wymiany uczniwskiej krajami. Udział w rajdach, wycieczkach szklnych. Organizacja biwaków Edukacja uczniów dtycząca lkalnej histrii. Organizacja dnia pświęcneg kulturze daneg kraju. Organizacja dni międzynardwych. 12

13 III. Działalnść wychwawcza szkły parta jest na strategii: infrmacyjnej i prfilaktycznej edukacyjnej, 1. Działalnść edukacyjna Działalnść edukacyjna w szkle i placówce plega na stałym pszerzaniu i ugruntwywaniu wiedzy i umiejętnści u uczniów i wychwanków, ich rdziców/ piekunów, nauczycieli i wychwawców z zakresu prmcji zdrwia i zdrweg stylu życia. W ramach działalnści edukacyjnej w pszczególnych bszarach, szkła pdejmuje następujące działania: l.p. Zadanie Spsób realizacji Odpwiedzialny Termin raz częsttliwść 1. Pszerzenie wiedzy 1. Opracwanie i, Zgdnie z rdziców / upwszechnianie ptrzebami piekunów materiałów z zakresu prawnych, edukacji zdrwtnej, nauczycieli ze szczególnych i wychwawców na uwzględnieniem temat prawidłwści zdrweg żywienia i rzwju i zaburzeń aktywnści fizycznej, zdrwia skierwanych d psychiczneg dzieci nauczycieli i i młdzieży, rdziców. rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji Odbirca Rdzice / piekunwie prawni, i wychwawcy Pdnszenie kmpetencji nauczycieli pprzez udział w szkleniu w zakresie rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych raz pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. Zamówienie materiałów dtyczących substancji psychaktywnych z Krajweg Biura D Spraw Przeciwdziałania Narkmanii. Dystrybucja materiałów wśród rdziców / piekunów prawnych raz nauczycieli. Opracwanie materiałów we współpracy z lkalną pradnią ds. przeciwdziałania narkmanii raz plicją. Knsultacja z edukatrami z pszczególnych wjewództw, wyznacznymi przez Ministerstw Edukacji Nardwej. 2. Pradnictw psychedukacyjne dla rdziców / piekunów prawnych prwadzne przez szklnych specjalistów Zgdnie z harmngramem Rdzice/ piekunwie prawni Sptkania z psychlgiem szklnym. Pgadanki dtyczące przeciwdziałania uzależnienim. 13

14 Organizacja sptkania z ekspertami z pradni ds. przeciwdziałania narkmanii lub plicją. Infrmwanie rdziców pdczas zebrań instytucjach, d których mgą się zgłsić pmc w razie wystąpienia prblemu. 3. Pedaggizacja rdziców / piekunów prawnych na zebraniach w zakresie m.in. przeciwdziałania ryzykwnym zachwanim związanym z używaniem substancji psychaktywnych wychwawcy Zgdnie z harmngramem Rdzice / piekunwie prawni Organizacja szklenia dla rdziców / piekunów prawnych na temat prawidłwści rzwju i zaburzeń zdrwia psychiczneg dzieci i młdzieży, rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne raz pstępwania w teg typu przypadkach. Przedstawienie rdzicm / piekunm prawnym czynników zwiększających ryzyk sięgania p śrdki psychaktywne. Infrmwanie rdziców / piekunów prawnych instytucjach, d których mgą się zgłsić pmc w razie wystąpienia prblemu. Przekazywanie rdzicm / piekunm prawnym materiałów dtyczących śrdków psychaktywnych, uzależnień i ich przeciwdziałaniu. 4. Sptkania rdziców / piekunów prawnych z pracwnikami Pradni Psychlgiczn- Pedaggicznej na terenie szkły Zgdnie z ptrzebami Rdzice / piekunwie prawni Organizacja sptkań z pracwnikami Pradni Psychlgiczn- Pedaggicznej w frmie prelekcji. 5. Przeprwadzenie wśród nauczycieli i wychwawców szklenia zwiększająceg wiedzę dtyczącą rzpznawania raz przeciwdziałania zagrżeń płynących z używania substancji psychaktywnych przez uczniów. Zgdnie z ptrzebami Nauczyciele 14

15 Szklenie nauczycieli z zakresu w zakresie rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych raz pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. Organizacja sptkania z pracwnikami plicji zapznanie nauczycieli z knsekwencjami prawnymi i dstępnymi metdami reakcji na zidentyfikwany prblem. Sptkanie z pracwnikami lkalnej pradni przeciwdziałania uzależnienim. 6. Zapznanie nauczycieli z dstępnymi narzędziami prfilaktycznymi. Zgdnie z ptrzebami Nauczyciele Udział nauczycieli w szkleniu z rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych raz pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. Opracwanie prcedury na wypadek zidentyfikwania prblemu w placówce. 2. Rzwijanie i wzmacnianie umiejętnści psychlgicznych i spłecznych uczniów i wychwanków. 1. Kształtwanie wśród uczniów pstaw zapbiegających pdatnści na ryzyk kntaktu ze śrdkami psychaktywnymi. Zgdnie z ptrzebami Uczniwie Lekcje wychwawcze dtyczące działania i niebezpieczeństwa jakie niesie ze sbą używanie śrdków psychaktywnych. Przedstawienie przykładów zatruć czy wręcz zgnów p zażywaniu substancji zastępczych. Szklenie dla uczniów infrmujące zagrżeniach płynących z zażywania substancji psychaktywnych i prmujące zdrwy tryb życia. Wprwadzenie d prgramu gdzin wychwawczych lekcji przedstawiających sytuacje ryzykwne. Kształtwanie właściwych pstaw wbec niebezpiecznych zachwań ze strny rówieśników. 2. Rzwijanie w uczniach kreatywnści raz krytyczneg myślenia. Na bieżąc Uczniwie Dyskusje na zgłszne przez uczniów tematy, przeprwadzne pdczas gdziny wychwawczej. Burze mózgów rganizwane w klasie w trakcie gdziny wychwawczej uczniwie rzpatrują prblem, ntując spstrzeżenia każdeg z nich. Organizacja knkursu plastyczneg w dwlnej dziedzinie. 15

16 Rzwiązywanie na gdzinach wychwawczych studiów przypadku z różnych dziedzin. 3. Wdrażanie prgramów wspmagających rzwój umiejętnści spłecznych. Na bieżąc Uczniwie Wykrzystanie publikacji Scenariusze zajęć z zakresu kształtwania umiejętnści psychspłecznych uczniów w praktyce szklnej publikwanej na strnie internetwej Ośrdka Rzwju Edukacji. Współpraca z pradnią Psychlgiczn-Pedaggiczną w zakresie rzszerzania wykrzystywanych metd rzwju umiejętnści spłecznych. 4. Organizacja aktywnści skłaniających d zaangażwania spłeczneg raz zwiększania świadmści zróżnicwania. Na bieżąc Uczniwie Wykrzystywanie aktywnych metd pracy z uczniem Organizacja wymiany uczniwskiej między krajami Udział sptkaniach Eurweek Udział w rajdach, wycieczkach szklnych Organizacja dnia pświęcneg kulturze daneg kraju Organizacja dni międzynardwych Uświadamianie uczniów na tematy dtyczące bieżących spraw dtykających całeg świata Zapznawanie uczniów z histrią reginu, w którym mieszkają Rzwijanie świadmści multikulturwści wielu spłeczeństw 3. Kształtwanie u uczniów i wychwanków umiejętnści życiwych, w szczególnści samkntrli, radzenia sbie ze stresem, rzpznawania i wyrażania własnych emcji. 1. Rzwijanie umiejętnści życiwych u uczniów przez ćwiczenie dpwiednich pstaw. Nauczyciele wychwania fizyczneg Na bieżąc Uczniwie Prmcja aktywnści fizycznej jak metdy walki ze stresem Prelekcje przygtwane we współpracy z psychlgiem szklnym przedstawiające różne metdy walki ze stresem Uzupełnianie wiedzy uczniów na temat higieny sbistej, wyrabianie wrażliwści estetycznej 16

17 2. Zwiększanie kmpetencji nauczycieli w celu sprawneg kształtwania umiejętnści życiwych uczniów. Dyrekcja szkły Na bieżąc Nauczyciele i wychwawcy Udział nauczycieli w szkleniu pdwyższającym kwalifikacje związane z kształtwaniem umiejętnści życiwych uczniów. Udstępnienie nauczycielm dpwiedniej literatury związanej z tematem. Zwiększanie kmpetencji psychlga szklneg, umżliwiając nauczycielm rzwianie wątpliwści. Uzupełnienie zasbów bibliteki szklnej fachwe publikacje z tej tematyki. 4. Kształtwanie krytyczneg myślenia i wspmaganie uczniów i wychwanków w knstruktywnym pdejmwaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłwemu rzwjwi i zdrwemu życiu. 1. Rzwijanie w uczniach umiejętnści pdejmwania autnmicznych decyzji. Na bieżąc Uczniwie Udział uczniów w lekcjach z wyświetlanym materiałem dtyczącym niebezpiecznych substancji i sytuacji, które mgą być ryzykwne. Prwadzenie zajęć wychwawczych z dgrywaniem scenek z mżliwymi sytuacjami stanwiącymi zagrżenie. Realizacja prjektów klaswych pdzielnych na dpwiednie fazy: wybieranie grup, planwanie pracy i pdział bwiązków, generwanie pmysłów, pdejmwanie decyzji i wyciąganie wnisków. 2. Rzwijanie umiejętnści krytyczneg myślenia i patrzenia na prblem z wielu mżliwych perspektyw. Na bieżąc Uczniwie Dyskusje na zgłszne przez uczniów tematy, przeprwadzne pdczas gdziny wychwawczej. Burze mózgów rganizwane w klasie w trakcie gdziny wychwawczej uczniwie rzpatrują prblem, ntując spstrzeżenia każdeg z nich. Rzwiązywanie prblemów w grupach nauczyciel przedstawia ucznim prblem, na który znajdują rzwiązanie pdzielne na etapy, pszczególne rzwiązania są prezentwane całej klasie. 17

18 3. Kształtwanie asertywnych pstaw wbec niepżądanych zjawisk. Na bieżąc Uczniwie Przeprwadzenie lekcji wychwawczej Jak być asertywnym?. Lekcje wychwawcze pświęcne spsbm wyrażania skrajnych uczuć w akceptwalny spłecznie spsób. Wykrzystanie zatwierdzneg przez Ministerstw Edukacji Nardwej prfilaktyczneg prgramu Jak żyć z ludźmi?. 5. Prwadzenie wewnątrzszklneg dsknalenia kmpetencji nauczycieli i wychwawców w zakresie rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji, których mwa we wstępie d niniejszeg dkumentu, raz pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. 1. Pdnszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie bjawów używania śrdków psychaktywnych. Dyrekcja szkły Na bieżąc Nauczyciele i wychwawcy Udział nauczycieli w szkleniu z rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych raz pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej. Przeprwadzenie szklenia Rady Pedaggicznej z udziałem plicji lub sób z lkalnych instytucji przeciwdziałania narkmanii i uzależnienim. Udstępnienie nauczycielm dpwiedniej literatury, rzszerzającej wiedzę na temat bjawów i knsekwencji używania śrdków psychaktywnych 6. Dsknalenie kmpetencji nauczycieli i wychwawców w zakresie prfilaktyki używania śrdków i substancji, których mwa we wstępie d niniejszeg dkumentu, nrm rzwjwych i zaburzeń zdrwia psychiczneg wieku rzwjweg. 1. Szklenie rady pedaggicznej w zakresie dstępnych metd przeciwdziałania używania substancji psychaktywnych wśród uczniów. Dyrekcja szkły Na bieżąc Nauczyciele i wychwawcy Udział nauczycieli w szkleniu z prfilaktyki używania śrdków i substancji psychaktywnych raz nrm rzwjwych i zaburzeń zdrwia psychiczneg wieku rzwjweg. Zapznanie Rady Pedaggicznej z materiałami dtyczącymi działań antynarktykwych i antyuzależnieniwych dstępnymi na strnie internetwej Ośrdka Rzwju Edukacji. Zwiększenie kwalifikacji pedagga szklneg w kwestii przeciwdziałania używaniu śrdków psychaktywnych w celu zapewnienia mżliwści knsultacji. 18

19 2. Działalnść infrmacyjna W ramach działalnści infrmacyjnej w pszczególnych bszarach, szkła pdejmuje następujące działania: l.p. Zadanie Spsób realizacji Odpwiedzialny Termin raz częsttliwść 1. Dstarczenie 1. Opracwanie aktualnych i upwszechnianie infrmacji materiałów z E. Piecyk nauczycielm, zakresu działań E. Zielińska wychwawcm i wychwawczych i rdzicm / prfilaktycznych piekunm związanych z prawnym na temat używaniem skutecznych substancji spsbów psychaktywnych. prwadzenia działań wychwawczych i prfilaktycznych związanych z materiałów wśród rdziców / piekunów prawnych. przeciwdziałaniem używaniu śrdków i substancji, których mwa we Narkmanii). wstępie d niniejszeg dkumentu. Odbirca Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni Przykłady: Zamówienie materiałów dtyczących substancji psychaktywnych z Krajweg Biura D Spraw Przeciwdziałania Narkmanii. Dystrybucja Przedstawienie rdzicm / piekunm prawnym źródeł infrmacji na temat prfilaktyki antynarktykwej dstępnych w Internecie (strny Ośrdka Rzwju Edukacji, Krajweg Biura D Spraw Przeciwdziałania Współpraca z lkalnymi instytucjami przeciwdziałającymi uzależnienim i narkmanii w kwestii dstarczenia materiałów niezbędnych d psiadania dpwiedniej wiedzy. 2. Szklenie rady pedaggicznej w zakresie dstępnych metd przeciwdziałania używania substancji psychaktywnych wśród uczniów. Dyrekcja szkły Na bieżąc Nauczyciele Dsknalenie kmpetencji nauczycieli i wychwawców w zakresie prfilaktyki używania śrdków i substancji psychaktywnych raz nrm rzwjwych i zaburzeń zdrwia psychiczneg wieku rzwjweg pprzez udział w szkleniu. Przygtwanie szklenia we współpracy z lkalnymi instytucjami przeciwdziałającymi uzależnienim i narkmanii. Zapznanie Rady Pedaggicznej z materiałami dtyczącymi działań antynarktykwych i antyuzależnieniwych dstępnymi na strnie internetwej Ośrdka Rzwju Edukacji. Zwiększenie kwalifikacji pedagga szklneg w kwestii przeciwdziałania używaniu śrdków psychaktywnych w celu zapewnienia mżliwści knsultacji. 19

20 3. Prelekcje dla rdziców / piekunów prawnych przedstawiające spsby przeciwdziałania używania substancji psychaktywnych. Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni Przykłady: Szklenie dla rdziców / piekunów prawnych na temat prawidłwści rzwju i zaburzeń zdrwia psychiczneg dzieci i młdzieży, rzpznawania wczesnych bjawów używania śrdków i substancji psychaktywnych a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne raz pstępwania w teg typu przypadkach. Prelekcje przygtwane we współpracy z lkalnymi instytucjami przeciwdziałającymi uzależnienim i narkmanii lub plicją. 2. Udstępnienie infrmacji fercie pmcy specjalistycznej dla uczniów i wychwanków, ich rdziców / piekunów prawnych w przypadku używania śrdków i substancji pisanych we wstępie d niniejszeg dkumentu 1. Uświadamianie rdziców / piekunów prawnych miejscach, w których mgą szukać pmcy w razie wystąpienia prblemu. wychwawcy Na bieżąc Rdzice, piekunwie prawni, uczniwie i wychwankwie Opracwanie raz prezentacja w szkle materiałów we współpracy z lkalną pradnią ds. przeciwdziałania narkmanii raz plicją. Organizacja wśród uczniów knkursu na najlepszy plakat dtyczący pszczególnych instytucji, w których uczniwie mgą szukać pmcy w razie wystąpienia prblemu. Knkurs pprzedzny lekcjami wychwawczymi infrmującymi dstępnych mżliwściach. 2. Sptkania z pracwnikami Pradni Psychlgiczna- Pedaggicznej, stwarzyszenia MONAR, plicji. Na bieżąc Uczniwie Przygtwanie sptkanie z uczniami infrmująceg zagrżeniach płynących z przyjmwania śrdków psychaktywnych. Organizacja prelekcji dtyczącej niebezpieczeństwa związaneg z przyjmwaniem śrdków zastępczych (dpalaczy). Indywidualne sptkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikwan prblem przyjmwania śrdków psychaktywnych. 3. Przekazanie infrmacji ucznim i wychwankm raz ich rdzicm / piekunm 1. Infrmwanie uczniów na temat knsekwencji prawnych związanych z psiadaniem i używaniem nielegalnych śrdków. Na bieżąc Uczniwie 20

21 prawnym raz nauczycielm i wychwawcm na temat knsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkmanii Infrmwanie uczniów na gdzinach wychwawczych knsekwencjach prawnych związanych z psiadaniem nielegalnych substancji. Organizacja sptkania z pracwnikami plicji dla rdziców / piekunów prawnych, uczniów raz nauczycieli, na których przedstawine zstaną mżliwe scenariusze będące knsekwencją psiadania lub zażywania nielegalnych substancji. Zamówienie materiałów dtyczących substancji psychaktywnych z Krajweg Biura D Spraw Przeciwdziałania Narkmanii. Opracwanie materiałów we współpracy z lkalną pradnią ds. przeciwdziałania narkmanii raz plicją. 2. Organizacja aktywnści angażujących uczniów w pznawanie bwiązująceg prawa. Na bieżąc Uczniwie Knkurs na najlepszą pracę plastyczną przedstawiającą knsekwencje prawne związane z naruszeniem ustawy przeciwdziałaniu narkmanii. 4. Infrmwanie uczniów i wychwanków raz ich rdziców / piekunów prawnych bwiązujących prcedurach pstępwania nauczycieli i wychwawców raz metdach współpracy szkół i placówek z Plicją w sytuacjach zagrżenia narkmanią. 1. Zapznanie rdziców / piekunów prawnych z bwiązującymi w szkle prcedurami raz szklnym prgramem prfilaktyki przez wychwawcę. Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni Infrmwanie bwiązujących prcedurach pstępwania nauczycieli i wychwawców raz metdach współpracy szkół i placówek z Plicją w sytuacjach zagrżenia narkmanią pdczas zebrania klasweg. Przedstawienie Prgramu Prfilaktyki pdczas zebrania klasweg. Udstępnienie Prgramu Prfilaktyki raz prcedur na strnie internetwej szkły raz pinfrmwanie rdziców / piekunów prawnych mżliwści zapznania się z takim prgramem. Umżliwienie rdzicm / piekunm prawnym knsultacji z pedaggiem szklnym w sprawie mżliwych knsekwencji zaistniałeg zagrżenia. 2. Zapznanie uczniów z bwiązującymi w szkle prcedurami raz Szklnym Prgramem Prfilaktyki. wychwawcy wrzesień każdeg rku Uczniwie Przedstawienie prgramu prfilaktyki raz prcedur pstępwania w razie wystąpienia prblemu związaneg z niebezpiecznymi substancjami na terenie szkły pdczas gdziny wychwawczej. Precyzyjne wyjaśnienie knsekwencji szklnych związanych z psiadaniem bądź używaniem substancji psychaktywnych. Organizacja prelekcji w celu wyjaśnienia prcedur związanych z sytuacjami zagrżenia narkmanią. 21

22 3. Działalnść prfilaktyczna Działalnść prfilaktyczna w szkle i placówce plega na realizwaniu działań z zakresu prfilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. l.p Zadanie Spsób realizacji Odpwiedzialny Termin Odbirca Typ prfilaktyki. 1. Realizwanie 1. Wspieranie Na Rdzice / selektywna wśród uczniów i wychwanków raz ich rdziców / piekunów prawnych prgramów prfilaktycznych i prmcji zdrwia uczniów ze śrdwisk zmarginalizwanych, zagrżnych demralizacją i wykluczeniem spłecznym. bieżąc piekunwie prawni, uczniwie psychiczneg Prwadzenie działań z zakresu pmcy psychlgiczn-pedaggicznej. dstswanych d ptrzeb indywidualnych Indywidualne rzmwy z uczniami na temat właściwych pstaw wbec niebezpiecznych śrdków. Zapewnienie uczniwi zaufaneg miejsca, d któreg mże zgłsić się pmc. i grupwych raz Angażwanie uczniów w kółka zaintereswań, rzwój sprawnści fizycznej na ddatkwych zajęciach. realizwanych celów prfilaktycznych, Zachęcenie ucznia d zapznania się z literaturą bliską jeg zaintereswań. rekmendwany 2. Pmc ucznim z Na Rdzice / wskazująca ch w ramach systemu rekmendacji którym mwa w Krajwym Prgramie Przeciwdziałania Narkmanii rzpznanymi wczesnymi bjawami używania śrdków psychaktywnych. bieżąc piekunwie prawni, uczniwie kreślnym Zapewnienie uczniwi wewnątrzszklneg indywidualneg piekuna, który wzbudza w przepisach zaufanie wśród pdpiecznych placówki. wydanych na Knsultacja prblemu z rdzicami / piekunami prawnymi ucznia. Przedstawienie pdstawie art. 7 mżliwych miejsc, w których mgą szukać pmcy. ust. 5 ustawy Angażwanie ucznia w działalnść pzalekcyjną. przeciwdziałaniu Knsultacje ze specjalistyczną pradnią ds. uzależnień. narkmanii 3. Wspieranie miejsc zwiększnym narażeniu na kntakt z niebezpiecznymi śrdkami, w szczególnści miejsc gdzie rganizwane są Nauczyciele, pracwnicy bsługi Na bieżąc Uczniwie selektywna 22

23 sptkania młdzieży szklnej. Infrmwanie plicji ewentualnych przypadkach pjawienia się niebezpiecznych substancji w miejscach blisk szkły. 4. Zapewnienie wsparcia rdzinm uczniów, którzy mają prblem z używaniem substancji psychaktywnych. Nauczyciele, pracwnicy bsługi Na bieżąc Rdzice / piekunwie prawni, uczniwie wskazująca Prwadzenie działań z zakresu pmcy psychlgiczn-pedaggicznej. Zapewnienie mżliwści knsultacji z psychlgiem/pedaggiem szklnym. Organizacja sptkań rdziców / piekunów prawnych z uczniem raz specjalistą z pradni ds. uzależnień. 5. Zapewnienie dstępnści pmcy psychlgicznpedaggicznej ucznim placówki. Nauczyciele Na bieżąc Uczniwie uniwersalna Ustalenie dyżuru psychlga szklneg, w czasie któreg wspiera rzwiązywanie prblemów natury psychlgicznej występujących wśród uczniów. Upublicznienie danych dtyczących dstępnści psychlga/pedagga szklneg raz terminów przyjęć uczniów przez tych specjalistów, zarówn zatrudninych w szkle jak i w Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. Zachęcanie i budwanie zaufania d psychlga szklneg pdczas gdzin wychwawczych zapraszanie psychlga na zajęcia, prezentacja interesująceg uczniów tematu. 2. Przygtwanie ferty zajęć rzwijających zaintereswania i uzdlnienia, jak alternatywnej pzytywnej frmy działalnści zaspkajającej ważne ptrzeby, w szczególnści ptrzebę pdniesienia samceny, 1. Rzszerzenie ferty pzalekcyjnych zajęć sprtwych. Nauczyciele wychwania fizyczneg Na bieżąc Uczniwie uniwersalna Organizacja zajęć pływackich na najbliższym dstępnym basenie. Zapewnienie mżliwści uczestnictwa w zajęciach sprtwych we współpracy z Centrum Aktywnści Obywatelskiej, Ufrmwanie szklnych drużyn w różne dyscypliny sprtwe, reprezentujących placówkę na zawdach. Umżliwienie ucznim nauki gry w szachy/ 23

24 sukcesu, przynależnści i satysfakcji życiwej 2. Rzszerzenie ferty pzalekcyjnych zajęć kulturalnych. E. Wnuk M. Świderski języka plskieg, angielskieg Na bieżąc Uczniwie uniwersalna Działalnść kółka teatralneg. Wybór uczniów d udziału w knkursach recytatrskich. Organizacja muzyczneg zespłu szklneg. Utwrzenie kółka turystyczneg. 3. Pszerzanie hryzntów uczniów i wychwanków przez prezentację siągnięć i sukcesów znanych ludzi. Nauczyciele Na bieżąc Uczniwie uniwersalna Organizacja sptkań z interesującymi ludźmi, pdróżnikami. Wyświetlenie filmu Mój biegun. Przygtwanie przez uczniów prezentacji dtyczącej wybitnych plskich sprtwców. 4. Zapewnienie wsparcia ucznim, którzy nie mgą brać udziału w bardziej atrakcyjnych zajęciach pzalekcyjnych ze względu na stan finanswy rdziny. wszyscy Zgdnie z ptrzeba mi Uczniwie wskazująca 3. Kształtwanie i wzmacnianie nrm przeciwnych używaniu śrdków i substancji pisanych we wstępie dkumentu, przez uczniów i wychwanków, a także nrm przeciwnych pdejmwaniu innych zachwań ryzykwnych Wspieranie uczniów z rdzin złej sytuacji finanswej 1. Infrmwanie Na Uczniwie uczniów ryzyku bieżąc związanym z zażywaniem śrdków psychaktywnych. 2. uniwersalna Przygtwanie sptkania z uczniami, lekcji wychwawczej infrmującej zagrżeniach płynących z przyjmwania śrdków psychaktywnych. Organizacja prelekcji dtyczącej niebezpieczeństwa związaneg z przyjmwaniem śrdków zastępczych (dpalaczy). Indywidualne sptkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikwan prblem przyjmwania śrdków psychaktywnych. Kształtwa nie pstaw Na bieżąc Uczniwie uniwersalna 24

25 i metd sprzeciwian ia się sytuacjm stwarzający m zagrżenie. Prwadzenie zajęć wychwawczych z dgrywaniem scenek z mżliwymi sytuacjami stanwiącymi zagrżenie. Udział uczniów w lekcjach z wyświetlanym materiałem dtyczącym niebezpiecznych substancji i sytuacji, które mgą być ryzykwne. Ćwiczenie asertywnści na gdzinie wychwawczej. 3. Określenie jasn sprecyzwa nych zasad bwiązują cych w szkle, zapznanie z nimi uczniów. wszyscy, wrzesień każdeg rku, na bieżąc Uczniwie uniwersalna Przedstawienie reguł bwiązujących w szkle na gdzinie wychwawczej na pczątku rku szklneg. Ustalenie zasad Nauczyciel-Uczeń we współpracy z uczniami. Przedstawienie ucznim na gdzinie wychwawczej ich praw i bwiązków wynikających ze Statutu placówki. 4. Zapznanie uczniów z bwiązują cym prawem dtyczący m przeciwdzi ałania narkmanii. wychwawcy zgdnie z ptrzeba mi Uczniwie uniwersalna Lekcja wychwawcza infrmująca knsekwencjach prawnych psiadania i używania śrdków psychaktywnych. Organizacja prelekcji z plicją, przestawiającej bwiązujące praw i knsekwencje psiadania i używania śrdków psychaktywnych. 25

26 5. Umacnianie w uczniach przeknania wartści zdrwia. na bieżąc Uczniwie uniwersalna Umżliwienie ucznim dstępu d wdy pitnej w czasie zajęć edukacyjnych. Lekcje wychwawcze dtyczące grup śrdków spżywczych przewidzianych w Rzprządzeniu Ministra Zdrwia z dnia 26 sierpnia 2015 r. wyjaśniające krzyści, które płyną z dżywania się w zdrwy spsób. Organizacja knkursu uczniwskieg na najlepszy plakat infrmujący zasadach zdrweg dżywiania. Płączne działania na lekcjach przyrdy raz wychwania fizyczneg, uświadamiające ucznim dzienne wymagania kalryczne rganizmu przygtwanie zbilanswanej diety raz planu aktywnści fizycznej na tydzień. Udział w zawdach biegwych rganizwanych w pbliżu placówki, pprzedzny przygtwaniem d startu. 4. Dsknalenie zawdwe nauczycieli i wychwawców w zakresie realizacji szklnej interwencji prfilaktycznej w przypadku pdejmwania przez uczniów i wychwanków zachwań ryzykwnych 5. Włączanie, w razie ptrzeby, w Indywidualny Prgram Edukacyjn- Terapeutyczny, którym mwa w art. 71b ust. 1b ustawy systemie światy, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu śrdków i substancji których mwa we wstępie d dkumentu 1. Wdrżenie i panwani e prgramów i prcedur przez Radę Pedaggicz ną. Wrzesień każdeg rku Nauczyciele i wychwawcy uniwersalna Dsknalenie kmpetencji nauczycieli dsknalenia kmpetencji nauczycieli i wychwawców w zakresie pdejmwania szklnej interwencji prfilaktycznej pprzez udział w szkleniu. 1. Wprwadzenie diindywidualneg Prgramu Edukacyjn- Terapeutyczneg elementów terapii wychdzenia z uzależnień. Zespół nauczycieli Zgdnie z ptrzeba mi Uczniwie wskazująca Uzupełnienie prgramu edukacyjn-terapeutyczneg wizyty w grupach wsparcia w pbliskich śrdkach walki z uzależnieniami. Sptkania ucznia z pracwnikami fundacji MONAR/ NaPrgu 2. Angażwanie uczniów w zajęcia pzalekcyjne zarówn sprtwe jak i kulturalne. Na bieżąc Uczniwie wskazująca Wskazywanie ucznim mżliwści rzwju ich pasji bądź wsparcie w ich dnajdywaniu. 26

27 Scjalizacja ucznia przez pracę w grupie w ramach kółek zaintereswań. Zrientwanie ucznia na sukces w danej dziedzinie sprtwej. Przedstawienie uczniwi działań pdejmwanych w ramach kółek zaintereswań przedstawienie szerkieg wachlarza mżliwści. 3. Angażwanie rdziców, piekunów prawnych uczniów w prfilaktykę antynarktykwą. wychwawcy Zgdnie z ptrzeba mi Rdzice / piekunwie prawni wskazująca Sptkania rdziców / piekunów prawnych z psychlgiem szklnym, na których przedstawine zstają zagrżenia związane ze stswaniem śrdków psychaktywnych raz metdy walki z uzależnieniem. Sptkania rdziców / piekunów prawnych z ekspertami z lkalnej instytucji ds. przeciwdziałania narkmanii i uzależnienim. Wskazanie lub udstępnienie rdzicm / piekunm prawnym literatury, zwiększającej ich kwalifikacje radzenia sbie z zaistniałym prblemem. IV. Pdjęte działania wychwawcze mają na celu przygtwać ucznia d: 1) Pracy nad sbą, 2) Bycia użytecznym człnkiem spłeczeństwa, 3) Bycia sbą wyróżniającą się takimi cechami, jak: dpwiedzialnść, samdzielnść, dwaga, kultura sbista, uczciwść, dbrć, patrityzm, pracwitść, pszanwanie gdnści i innych, wrażliwść na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tlerancja, 4) Rzwju samrządnści, 5) Dbałści wypracwane tradycje: klasy, szkły i śrdwiska, 6) budwania pczucia przynależnści i więzi ze szkłą, 7) Twrzenia śrdwiska szklneg, w którym bwiązują jasne i jednznaczne reguły gry akceptwane i respektwane przez wszystkich człnków spłecznści szklnej, 8) Dbałści zdrwie fizyczne i psychiczne. 27

28 Ważniejsze wydarzenia w życiu szkły: 1. Inauguracja rku szklneg 2. Dbamy śrdwisk sprzątanie świata 3. Bezpieczna Szkła z PZU 4. Olimpiada Eklgiczna Pwiatu Pilskieg 5. Paswanie uczniów klas I 6. Święt bibliteki 7. Cała Plska Czyta Dziecim 8. Dzień Zdrwia Psychiczneg 9. Dzień Edukacji Nardwej 10. Październik miesiącem kariery zawdwej 11. Eurpejski Dzień Języków Obcych 12. Wszystkich Świętych 13. Nardwe Święt Niepdległści urczystść szklna 14. Rcznica nadania imienia szkle Dzień Patrna 15. Knkurs wiedzy krajach angljęzycznych 16. Szklne Andrzejki 17. Pwiatwy Knkurs na Lampę Rratnią 18. Dzień Walki z AIDS 19. Mikłajki 20. Święta Bżeg Nardzenia i Nwy Rk 21. Dzień Bezpieczneg Internetu 22. Turniej Wiedzy Pżarniczej 23. Ferie w szkle 24. Szklne Walentynki 25. Dzień Żłnierzy Wyklętych 26. Międzynardwy Dzień Kbiet 27. Dzień św. Patryka 28. Gminny Turniej Piłki Nżnej 29. Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drgweg 30. Drzwi twarte w szkle 31. Dzień Służby Zdrwia 32. Miesiąc Kultury Zdrwtnej 28

29 33. Szklne Święt Wisny 34. Wielkanc 35. Wprwadzenie uczniów kl. I w pczet czytelników bibliteki szklnej 36. Dzień Ziemi 37. Sptkanie rganizacyjne z przyszłymi klasami pierwszymi SP 38. Rcznica Uchwalenia Knstytucji 3 Maja 39. Zdrwa Kawiarenka 40. Gminny Knkurs Ortgraficzny O Piór Wójta Gminy Szydłw 41. Gminny Knkurs Pisenki w Starej Łubiance 42. Szklny Festiwal Nauki 43. Gminny Knkurs Eklgiczn-przyrdniczy klas III 44. Kncert dla mam z kazji Dnia Matki 45. Spławikwe Zawdy Wędkarskie 46. Gminny Turniej Piłki Nżnej 47. Dzień Dziecka święt szkły 48. Wakacyjny Tydzień Prfilaktyki 49. Szklny Festiwal Talentów 50. Festyn Rdzinny 51. Pżegnanie abslwentów 52. Urczyste zakńczenie rku szklneg Ewaluacja Szklneg Prgramu Wychwawczeg 1) W prcesie ewaluacji Szklneg Prgramu Wychwawczeg udział birą uczniwie, rdzice,. 2) Mnitring i ewaluację szklneg prgramu wychwawczeg przeprwadzi pedagg szklny. 3) P każdym zakńczeniu rku szklneg prgram wychwawczy mże być mdyfikwany w zależnści d wnisków wynikających z ankiet ewaluacyjnych. 4) Zmiany w szklnym prgramie wychwawczym zatwierdzane są na psiedzeniach rady pedaggicznej. 29

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkły Pdstawwej Nr 2 im. Szarych Szeregów w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku Publiczna Szkła Pdstawwa nr 3 im. Pwstańców Śląskich w Prudniku Prgram prfilaktyczny i wychwawczy Publicznej Szkły Pdstawwej nr 3 w Prudniku na lata 2016 2019 Kmisja pracwująca prgram: - p. mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkła Pdstawwa nr 6 w Szczecinku w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Pdstawy prawne: 1. Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów.

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W WOŁOMINIE Sprtwa Szkła Pdstawwa nr 5 im. C. K. Nrwida Sprtwe Gimnazjum nr 5 im. Plskich Olimpijczyków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Dstswany d ptrzeb uczniów, lkalneg śrdwiska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 1 września 2016 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: Prgram wychwawcz-prfilaktyczny Szkły Pdstawwej Nr 25 Wrcław, sierpień 2017 Wstęp Szklny Prgram Wychwawcz-Prfilaktyczny realizwany w Szkle Pdstawwej nr 25 w ZSP nr 15 we Wrcławiu, piera się na hierarchii

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ZAŁĄCZNIK NR 5 d Statutu Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach Śląskich S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE 1 I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1. Sylwetka wychwanka abslwenta Celem wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018. GRUPA I Gąski

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018. GRUPA I Gąski PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 GRUPA I Gąski Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN - Przypmnienie statutu przedszkla, bwiązujących prcedur, nwej pdstawy prgramwej, kncepcję pracy przedszkla,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Verba vlant exempla trabunt Słwa ulatują, przykłady pciągają WSTĘP Nadrzędnym celem wychwawczym szkły jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE R.SZK.2017/2018 Pdstawa prawna: Nwa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Praw światwe (Dz.U. z 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespłu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warszawa 2016 Prgram pracwan w parciu bwiązujące akty prawne i wewnątrzszklne dkumenty szkły. Knstytucję Rzeczpsplitej Plskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Uzdrwiskwych w Rabce I. STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w naszej szkle kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, Prgramie

Bardziej szczegółowo