PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

2 Działania skierwane d rdziców mają na celu: Działania skierwane d rdziców pdnszenie wiedzy i umiejętnści wychwawczych rdziców, włączanie rdziców d działań mających na celu rzwiązywanie knfliktów klaswych i szklnych, pmc rdzicm w rzwiązywaniu prblemów dziecka. Zagrżenia Zadania Działania eliminujące przyczyny zagrżeń Termin Odpwiedzialni Uwagi realizacji Trudnści w uczeniu się i niepwdzenia szklne. Wrzesień Zaburzne relacje z człnkami spłecznści szklnej. I. Infrmwanie rdziców : a) pracy szkły i jej regulaminach b) funkcjnwaniu dzieci w szkle II. Wdrażanie rdziców d pracy na rzecz szkły 1. Zapznanie ze Statutem, Ocenianiem Wewnątrzszklnych, Prgramem Wychwawczym Szkły na rk szklny 2014/ Infrmacja rganizacji rku szklneg, planach lekcji, działalnści kółek zaintereswań, zajęciach pzalekcyjnych, terminach wywiadówek. 3. Infrmacja wynikach w nauce i zachwaniu uczniów (ustna lub telefniczna). 4. Wysyłanie pism z infrmacją wynikach w nauce. 5. Rzmwy telefniczne z rdzicami. 6. Infrmwanie sukcesach dzieci i młdzieży pdczas gólnych zebrań z rdzicami. 7. Ddatkwe indywidualne knsultacje dla rdziców. 1. Uzyskiwanie zgdy rdziców na realizację szklnych prgramów nauczania. 2. Indywidualne i grupwe sptkania 2 Wrzesień wg. harmngramu Czerwiec Wychwawcy klas, przedmitów Dyrektr przedmitów. Dyrektr Wywiadówka szklna r Wywiadówka szklna r. Wywiadówka szklna Zeszyt wychwawcy

3 ( rzwijanie więzi i współdpwiedzialnści za dzieci i młdzież ). rdziców z wychwawcami. 3. Pmc rdziców przy rganizwaniu imprez klaswych i szklnych. 4. Zapraszanie rdziców na imprezy klaswych, szklnych i klaswych. 5. Warsztaty z pedaggiem dla rdziców uczniów kl. IV-VI: Zrzumieć nastlatka zapbieganie prblemm kresu drastania Nauczyciel rganizujący imprezę Pedagg, psychlg Zagrżenia uzależnieniem. Stswanie przemcy. Trudnści w uczeniu się, niepwdzenia szklne. III. Pszerzanie wiedzy i dsknalenie umiejętnści z zakresu wychwania i prfilaktyki. 1. Infrmwanie rdziców na temat prfilaktyki uzależnień. Wspieranie rdziców w rli wychwawcy - pgadanka na temat "Wpływu napjów energetyzujących na zdrwie dziecka" Wpływ pstaw rdzicielskich na zachwanie dzieci Warsztaty dla rdziców na temat: "Dzieci przed ekranem. Wpływ telewizji i internetu na rzwój dziecka" 2. Dstarczenie rdzicm wiedzy przyczynach zachwań agresywnych wśród dzieci i młdzieży. 3. Włączanie rdziców d działań mających na celu eliminwanie zachwań agresywnych. 4. Wspieranie, udzielanie wskazówek d pracy rdzicm mającym dzieci z trudnściami w nauce. 5. Służenie literaturą pedaggicznpsychlgiczną. 6. Indywidualne sptkania z: wychwawcami i nauczycielami przedmitów. 7. Sptkania rdziców pdczas knsultacji r-06.17r r-06.16r 09.15r-06.16r listpad 2015r Pedagg, psychlg przedmitów Psychlg Pedagg Nauczyciel - biblitekarz Dyrektr E. Kaczmarek Wywiadówka szklna Wywiadówki szklne Wywiadówka Wywiadówka szklna p feriach zimwych Sptkania ind. z rdzicami Sptkania ind. z wychwawcami Sptkanie z rdzicami

4 indywidualnych i sptkania z dyrektrem szkły. 8. Sptkanie ze specjalistą d spraw prfilaktyki uzależnień. T. Falana J. Włdarz 4

5 Działania skierwane d nauczycieli Działania skierwane d nauczycieli mają na celu: pdnszenie wiedzy i dsknalenie kmpetencji wychwawczych, rzwijanie umiejętnści dbrej współpracy pmiędzy nauczycielami a rdzicami, wyciąganie knsekwencji wbec nieprawidłwych zachwań uczniów. Zagrżenia Zadania Działania eliminujące przyczyny zagrżeń Termin Odpwiedzialni Uwagi realizacji. Zagrżenia bezpieczeństwa i niedstswania spłeczneg. I. Stałe dsknalenie umiejętnści wychwawczych. Wrzesień W miarę ptrzeb przedmitów, Wychwawcy klas 1. Aktualizacja przepisów kreślających pracę wychwawczą i prfilaktyczną szkły. 2. Przygtwywanie i prwadzenie rad szkleniwych pświęcnych pracy z młdzieżą w ramach planu prfilaktyki. 3. Wzbgacanie Bibliteczki d zajęć prfilaktycznych. 4. Udział w kursach, szkleniach, knferencje pdnszących kmpetencje wychwawcz-prfilaktyczne ( zapbieganie agresji, niedstswaniu spłecznemu, praca z uczniem nadpbudliwym psychruchw itp.). 5. Szklenia w ramach WDN 6. Warsztaty terapeutyczne dtyczące spraw prfilaktyki uzależnień alkhl, niktyna, dpalacze, napje energetyzujące W miarę ptrzeb Listpad 2016r Nauczyciel - biblitekarz przedmitów, Ewa Nwak E. Kaczmarek T. Falana J. Włdarz, I. Surygała 5

6 II. Prpagwanie kursów i szkleń. 1. Diagnzwanie ptrzeb nauczycieli w zakresie szkleń. 2. Infrmwanie kursach, szkleniach w pkju nauczycielskim. 3. Infrmwanie frmach dsknalenia pdczas rad pedaggicznych. Ewa Nwak Rady pedaggiczne III. Wspieranie nauczycieli w pracy wychwawczprfilaktycznej. 1. Sptkania nauczycieli z pedaggiem, psychlgiem z PPPP. 2. Ujmwanie prblematyki prfilaktyki w planach wychwawczych i planach pracy. 3. Prwadzenie zajęć wyrównawczych i krekcyjn kmpensacyjnych dla uczniów z pinią z PPPP. 4. Sptkania z psychlgiem, pedaggiem W miarę ptrzeb Wrzesień Czwartki r przedmitów E. Kaczmarek E. Nwak I. Surygała B. Musiał M. Grzędwska wyrównawczych Zeszyt wychwawcy Prblemy zdrwtne wynikające z nieprawidłwej pstawy ciała. I. Zapbieganie wadm pstawy 1. Prwadzenie zajęć gimnastyki krekcyjnej, zajęć wychwania fizyczneg, ćwiczeń śródlekcyjnych, wyjazdy na basen 2. Pgadanki skierwane d uczniów, 3. Dstarczanie ucznim w frmie pisemnej prpzycji ćwiczeń krygujących wady pstawy. T. Falana, n-le w-f Brszurki 6

7 Działania skierwane d uczniów wszystkich klas Mają na celu ułatwić wejście w spłecznść szklną, dstarczyć rzetelnej wiedzy skutkach uzależnień raz zmniejszyć stres związany z nauką szklną. Pnadt celem ich jest: pszerzanie wiedzy i rzwijanie umiejętnści prwadzenia zdrweg trybu życia, mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez uczniów, uczenie akceptwanych spłecznie spsbów spędzania czasu wlneg, przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy knsekwencjach zachwań ryzykwnych. Zagrżenia Zadania Działania eliminujące przyczyny zagrżeń Zagrżenie I. Zapznanie 1. Zapznanie dzieci i młdzieży ze niedstswaniem uczniów z : Statutem, Ocenianiem spłecznym raz a) prawem Wewnątrzszklnym, Planem bezpieczeństw w szklnym Wychwawczym, Prgramem szkle i pza nią. Prfilaktyki. 2. Zaznajmienie uczniów z regulaminami pracwni, sali gimnastycznej, stłówki, świetlicy szklnej, bibliteki szklnej, pracwni infrmatycznej, dwzu uczniów, placu zabaw, Orlika Termin Odpwiedzialni Uwagi realizacji Wrzesień r. Wrzesień Opiekunwie pracwni raz wychwawcy klas. b) prawami ucznia i prawami człwieka 1. Gdziny wychwawcze pświęcne prawm i bwiązkm ucznia. 2. Apel pświęcny bwiązką i prawm ucznia 2. Obchdy Międzynardweg Dnia Praw Człwieka. wrzesień wrzesień Grudzień SU B. Musiał, J. Włdarz, K. Śniszek, T. Falana 7

8 c) bwiązkami ucznia jak człnka spłecznści szklnej II. Wdrażanie uczniów d przestrzegania zasad bezpieczeństwa: a) w drdze d i ze szkły b) pdczas jazdy autbusem szklnym c) w kntaktach z materiałami pirtechniczny mi. 3. Gazetka pświecna prawm człwieka. 1. Uczestnictw uczniów we wszelkieg rdzaju urczystściach szklnych pdnisłym charakterze pprzez znajmść hymnu nardweg, dpwiednie zachwanie raz urczysty strój 2. Wybry Samrządu Uczniwskieg raz piekunów 3. Gdziny wychwawcze na temat bezpieczeństwa. 4. Zajęcia dla ucz. kl. I-III -"Mja drga d szkły", "Bezpiecznie w szkle i pza nią" 5. Zrganizwanie egzaminu na kartę rwerwą dla ucz. kl. IV 6. Zajęcia z wychwania kmunikacyjneg w kl. IV 7. Gdziny wychwawcze na temat materiałów pirtechnicznych 8. Sptkanie ze strażakiem 9. Przeprwadzenie szklenia dla kl. I-VI na temat bezpieczneg pruszania się na terenie szkły raz zachwania uczniów w sytuacji zagrżenia. Przeprwadzenie próbneg alarmu. 10. Unikanie zagrżeń związanych z zabawami "Bezpieczeństw dzieci w czasie ferii" raz Bezpieczne wakacje" 11. Warsztaty "Spędź wakacje z głwą" wrzesień wrzesień 2016r. październik 2016r. cały rk IV Cały rk Grudzień 2016 Kwiecień/Maj 2017 Październik/Maj Kl. I-VI KL. I-VI r. Opiekunwie SU: B. Musiał, T. Falana, Wychwawcy Pedagg Wychwawcy kl. I-III I. Surygała I. Surygała Strażak E. Nwak I-VI Gazetki ścienne Inf. na gazetce Samrządu Uczniwskieg Gdziny wychwawcze. Lekcje techniki 8

9 III. Zapbieganie wypadkm w szkle i w dmu 12. Udział kl. I w Prgramie "Klub Bezpieczneg Puchatka" 1.Bezpieczeństw pdczas krzystania z urządzeń elektrycznych i grzewczych - Jak sbie radzić w sytuacjach niebezpiecznych w dmu?, Uważaj na siebie i innych pza dmem. Kl. I Kl. I-VI Wg. Ptrzeb lekcje przyrdy w kl.iv, zajęcia techniczne w kl. VI Psychlg, pedagg Wychwawca kl. I I. Surygała I. Surygała lekcje techniki Zaburzne relacje ze śrdwiskiem szklnym i rdzinnym. Zagrżenia uzależnieniami. Prblemy II. Zapbieganie uzależnienim i trska zdrwie. 1. Wyrabianie krytyczneg stsunku d śrdków masweg przekazu. 2. Ukazywanie negatywneg wpływu prezentwania przemcy,( krucieństwa wbec drugieg człwieka i zwierząt, wulgaryzmów w śrdkach masweg przekazu) na pstawy spłeczne młdzieży. 3. Zajęcia dtyczące kresu djrzewania, pjawiających się wówczas prblemów, ptrzeb, trudnści w kntaktach rdzinnych. 4. Ukazywanie zdrwtnych, spłecznych, eknmicznych i mralnych następstw uzależnień i krzyści płynących z życia wlneg d tytniu i alkhlu. 5. Dstarczanie ucznim wiedzy na temat knsekwencji picia alkhlu i palenia papiersów. Omówienie mechanizmów nałgu. Sptkania z przedstawicielami PPPP i 09.16r r cały rk, nauczyciele przedmitów E. Nwak przedmitów, Gdziny wychwawcze Gdziny wychwawcze Gdz. WDŻ Gdziny wychwawcze Gdziny 9

10 zdrwtne i emcjnalne. terapeutą d spraw prfilaktyki uzależnień. 6. Przestrzeganie zakazu spżywania śrdków uzależniających pdczas zajęć lekcyjnych i imprez szklnych. 7. Współpraca z psychlgiem, pedaggiem, lgpedą. 8. Warsztaty z pedaggiem dla kl. V i VI Żyję bez uzależnień 9. Ukazywanie negatywnych następstw nadużywania kmputera i Internetu. 10. Warsztaty z pedaggiem dla kl.iv Internet wróg czy przyjaciel człwieka 11. Prmwanie zdrweg stylu życia (mdy na niepalenie, aktywnści fizycznej, prawidłweg dżywiania się) - zaburzenia dżywiania (anreksja, bulimia, tyłść) - gazetka pświęcna tematyce zdrwtnej (nwa piramida zdrwia). akademia "Wiem c jem Warsztat "Dieta, a funkcjnwanie ucznia. Kształtwanie prawidłwych nawyków żywieniwych u dzieci i młdzieży 12. Sptkania z pielęgniarką szklną, z lekarzem, ratwnikiem medycznym 13. Udział w prgramie Szkła bez przemcy i "Ratujemy i uczymy ratwać", "Nie pal, przy mnie Cały rk Marzec/kwiecień r. kl. I Kwiecień/Maj Styczeń/czerwiec 2017 Kl. I-III Kl. I-III KL. I-VI, nauczyciele przedmitów pedagg, nauczyciele przedmitów, pedagg wychwawcy klas wychwawcy klas I-III Psychlg, pedagg E. Kaczmarek, O. Bjarska, wychwawcy klas, wychwawcy klas I-III wychwawcy klas I-III wychwawcze Warsztaty, pgadanki Warsztaty z pierwszej pmcy Dziennik zajęć 10

11 Prblemy zdrwtne III. Zapznanie uczniów z chrbami cywilizacyjnymi i spsbami zapbiegania im. prszę" 14. Udział w akcji "Szklanka mleka" i "Owce w szkle" 15. Śniadanie daje mc dla ucz. kl. I- III 16. Fluryzacja 1. Zapznanie uczniów z chrbami pasżytniczymi i zakaźnymi 2. Metdy zapbiegania i zwalczania chrób.- lekcje przyrdy Blk: Odkrywamy tajemnice zdrwia 3. Badanie czystści głów i dbanie higienę Dzień zdrwej żywnści- kl.iv- VI Grudzień/styczeń III / IV 2017 Wychwawcy kl. I-III pielęgniarka szklna, I.Surygała, Zajęcia WDŻ, E. Nwak Trudnści w uczeniu się i niepwdzenia szklne. IV. Otczenie pieką dzieci z prblemami rzwjwymi. 1. Prwadzenie zajęć wyrównawczych w celu wyrównywania braków prgramwych, kmpensacji deficytów, 2. Warsztaty "Nie uczymy się, czy nie ptrafimy?" 3. Prwadzenie rejestru uczniów psiadających pinie i rzeczenia z PPPP, mnitrwanie realizacji zawartych w nich zaleceń. 4. Sptkania z pracwnikami PPPPw ramach zajęć gdz. z wych. 5. Kierwanie na badania psychlgiczn - pedaggiczne d PPPP. 6.Warsztaty z pedaggiem dla kl. V- VI- Nie uczymy się czy nie ptrafimy się uczyć? 7.Warsztaty z pedaggiem dla kl.iv- Stres i jak sbie z nim radzić r. kl.ii,iii W miarę ptrzeb E.Kaczmarek, I. Surygała, J. Rachwalik, B. Musiał, E. Nwak M. Grzędwska Psychlg, pedagg Dyrektr szkły Pedagg, psychlg, lgpeda pedagg pedagg wyrównawczych 11

12 Przynależnść d destrukcyjnych grup rówieśniczych. Stswanie przemcy w szkle i pza nią. V. Wspieranie działalnści pzytywnych grup rówieśniczych. VI. Zapbieganie przejawm agresji słwnej i fizycznej, cyberprzemcy. 1. Integracja zespłów klaswych na gdzinach wychwawczych. Warsztat"Lubię siebie, szanuję innych" Warsztat "Tęcza uczuć - trenwanie umiejętnści rzpznawania i radzenia sbie z emcjami"- kl.iii,v,vi 2. Zachęcanie, mtywwanie uczniów d uczestniczenia w zajęciach pzalekcyjnych 3. Upwszechnianie zasad asertywnści wśród uczniów. 4. Kształtwanie życzliwści i dbrci wbec każdeg człwieka Warsztat "Jak sbie radzić ze złścią i lękiem?" 1. Pkazywanie ucznim zachwań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję, nauka rzwiązywania knfliktów za pmcą dialgu, rzwijanie umiejętnści mediacyjnych Wrzesień/ Październik kl. I, II, IV kl. III wrzesień czerwiec 2017r. kl. I i II Psychlg, pedagg Psychlg, pedagg prwadzący kła zaintereswań Psychlg, pedagg, nauczyciele przedmitów pzalekcyjnych Gdziny wychwawcze Zaburzne relacje ze śrdwiskiem spłecznym. 2. Uczenie radzenia sbie z własną i cudzą agresją, asertywnść: a. warsztaty, b. pgadanki, c. ćwiczenia w ramach gdzin wychwawczych 3. Przekazywanie pdstawwych infrmacji zachwaniach asertywnych (knstruktywne wyrażanie i przyjmwanie krytyki), uległych i agresywnych., nauczyciele przedmitów, psychlg, pedagg, terapeuta Gdziny wychwawcze, gdziny lekcyjne 12

13 Dknywanie czynów przestępczych. IX. Budwanie wlneg d uzależnień i bezpieczneg śrdwiska wychwawczeg szkły. Warsztat" Jesteśmy różni - uczymy się tlerancji" 4. Rzwijanie umiejętnści pzytywneg rzwiązywania knfliktów, raz kształtwania umiejętnści kntrlwania emcji. 5. Zachęcanie d przeciwdziałania wszelkim przejawm agresji. Knkurs plastyczny nt: Stp wyśmiewaniu, brażaniu, krzywdzeniu", reagwanie w życiu cdziennym na przejawy agresji słwnej uczniów - pgadanki 6. Agresja w sieci przeciwdziałanie 7. Warsztaty z pedaggiem kl. IV Jak sbie radzić ze złścią i lękiem 8. Udział w prgramie "Szkła bez przemcy". 1. Uświadamianie ucznim knsekwencji wynikających z nieprzestrzegania regulamiu szkły. 2. Ukazywanie knsekwencji wynikających z kradzieży, niszczenia mienia szkły. 3. Systematyczne kntrle talet i pmieszczeń szkły pdczas dyżurów Kl. II i III SP , kl. I-VI Cały rk cały rk pedagg Psychlg, pedagg T. Falana, I. Surygała Wychwawcy, nauczyciele infrmatycy, wychwawcy klas E. Kaczmarek, D. Ledzińska, D. Mysłek, K. Śniszek, przedmitów nauczyciele Wystawa prac Na zakńczenie rku szklneg zstanie przeprwadzna ewaluacja Prgramu Prfilaktyki Opracwał: mgr T. Falana 13

14 mgr I. Surygała Prgram zstał przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dn ( uchwała nr 17/2016) i przekazany d uchwalenia przez Radę Rdziców. Prgram zstał uchwalny przez Radę Rdziców w dn ( uchwała nr II/2016/17). 14

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów.

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W WOŁOMINIE Sprtwa Szkła Pdstawwa nr 5 im. C. K. Nrwida Sprtwe Gimnazjum nr 5 im. Plskich Olimpijczyków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Dstswany d ptrzeb uczniów, lkalneg śrdwiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE 1 I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1. Sylwetka wychwanka abslwenta Celem wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 1 września 2016 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ZAŁĄCZNIK NR 5 d Statutu Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach Śląskich S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkły Pdstawwej Nr 2 im. Szarych Szeregów w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Uzdrwiskwych w Rabce I. STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w naszej szkle kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, Prgramie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Uczeń czuje się w naszej szkole się bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Uczeń czuje się w naszej szkole się bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bhaterów Walk nad Bzurą we Wrczynach NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Uczeń czuje się w naszej szkle się bezpiecznie, zna zagrżenia współczesneg świata, ptrafi radzić

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku Publiczna Szkła Pdstawwa nr 3 im. Pwstańców Śląskich w Prudniku Prgram prfilaktyczny i wychwawczy Publicznej Szkły Pdstawwej nr 3 w Prudniku na lata 2016 2019 Kmisja pracwująca prgram: - p. mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę Szklny Prgram Wychwawczy Zespłu Szkół im. Janusza Krczaka w Szydłwie Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i prę 1 Cele, zadania i pis Pdstawą d planwania pracy wychwawczej są następujące

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018. GRUPA I Gąski

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018. GRUPA I Gąski PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 GRUPA I Gąski Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN - Przypmnienie statutu przedszkla, bwiązujących prcedur, nwej pdstawy prgramwej, kncepcję pracy przedszkla,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: Prgram wychwawcz-prfilaktyczny Szkły Pdstawwej Nr 25 Wrcław, sierpień 2017 Wstęp Szklny Prgram Wychwawcz-Prfilaktyczny realizwany w Szkle Pdstawwej nr 25 w ZSP nr 15 we Wrcławiu, piera się na hierarchii

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE R.SZK.2017/2018 Pdstawa prawna: Nwa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Praw światwe (Dz.U. z 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespłu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warszawa 2016 Prgram pracwan w parciu bwiązujące akty prawne i wewnątrzszklne dkumenty szkły. Knstytucję Rzeczpsplitej Plskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy PROGRAM WYCHOWAWCZY Dbra szkła t przede wszystkim mądra szkła. Niechaj w pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn wierzący jak i

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY pracwany na lata: 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU. Na lata

PROGRAM PROFILAKTYKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU. Na lata PROGRAM PROFILAKTYKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU Na lata 2014-2019 1. UWAGI WSTĘPNE Twrząc Prgram prfilaktyki pieraliśmy się na przeknaniu, że: Prfilaktyka jest chrną człwieka przed zagrżeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH ZAŁ. DO UCHWAŁY RP NR 5.2009/2010 Z DNIA16.09.2009 R. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH Opracwanie: Dyrektr wraz z wychwawcami i nauczycielami Rada Rdziców uchwałą nr 1/2009/2010

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkła Pdstawwa nr 6 w Szczecinku w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Pdstawy prawne: 1. Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY rk szklny 2013/2014 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni NASZA SZKOŁA: Uczy i wychwuje,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata 2016-2019 Misja " Działaj więc dla innych, by cieszyć się wraz z nimi. J. W. Gethe Jesteśmy szkłą atrakcyjną, twórczą.

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuziach

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuziach Prgram prfilaktyczny Szkły Pdstawwej im. Janusza Krczaka w Kuziach PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkły Pdstawwej im. Janusza Krczaka w Kuziach Bezpieczna i przyjazna szkła 1 Prgram prfilaktyczny Szkły Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochojcu 2016/2017

Program Wychowawczy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochojcu 2016/2017 Prgram Wychwawczy Zespłu Szkln Przedszklneg nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochjcu 2016/2017 Spis treści Wstęp. Szklny prgram wychwawczy I. Wizja i misja szkły. II. Najważniejsze zadania zespłu i cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Verba vlant exempla trabunt Słwa ulatują, przykłady pciągają WSTĘP Nadrzędnym celem wychwawczym szkły jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2014/2015 Działania profilaktyczne w klasach I-III Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE Pdstawa prawna: Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej, Knwencja Prawach Dziecka z dn. 20 listpada 1989r., Art. 54 ust.2 pkt. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowania

Szkolny Program Wychowania Szklny Prgram Wychwania Specjalny Ośrdek Szkln- Wychwawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mwy ul. Spkjna 2 68-200 Żary Spis treści: 1. Wstęp.s. 3 2. Naczelny cel wychwania, zadania Ośrdka i nauczycieli..

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH (załącznik nr 2 d statutu szkły) Akty prawne: 1. Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej ( art. 48,53,70,72). 2. Knwencja Praw

Bardziej szczegółowo