ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm.) postanawiam: 1.1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok. 2. Przedłożyć sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mszczonowie. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Miasta Mszczonowa: mgr inż. Józef G. Kurek Załącznik do zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 marca 2009r. Budżet gminy na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2008 na ogólną kwotę: Dochody w tym: ,11zł - dochody bieżące ,00zł - dochody majątkowe ,11zł Przychody w tym: ,00zł - pożyczki ,89zł - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,11zł - spłata udzielonej pożyczki ,00zł - papiery wartościowe (obligacje) ,00zł Wydatki w tym: ,00zł - wydatki bieżące ,00zł - wydatki majątkowe ,00zł

2 Rozchody ,11zł w tym: - spłaty kredytów ,00zł - spłaty pożyczek ,00zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Deficyt ,11zł ,89zł W ciągu roku budżetowego 2008 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie: - uchwała nr XVII/185/08 z dnia 12 lutego 2008r., - uchwała nr XIX/197/08 z dnia 18 marca 2008r., - uchwała nr XX/206/08 z dnia 25 kwietnia 2008r., - uchwała nr XXI/218/08 z dnia 30 maja 2008r., - uchwała nr XXII/228/08 z dnia 30 czerwca 2008r., - uchwała nr XXIII/241/08 z dnia 27 sierpnia 2008r., - uchwała nr XXIV/251/08 z dnia 25 września 2008r., - uchwała nr XXV/266/08 z dnia 29 października 2008r., - uchwała nr XXVI/274/08 z dnia 26 listopada 2008r., - uchwała nr XXVII/287/08 z dnia 23 grudnia 2008r. Ponadto Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w budżecie gminy w 2008r. Przyjęte i wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim: - zwiększenia środków na subwencję ogólną, - wprowadzenia lub zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanych porozumień, - wprowadzeniu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakupu autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - zmian w zadaniach inwestycyjnych, - wprowadzenia środków na zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej - zwiększenia środków na realizację porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie dotyczącego rekompensat za dodatkowe służby na terenie gminy Mszczonów. W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu w roku 2008 ukształtowało się następująco: Plan Wykonanie % Dochody , ,13 101,71 w tym: - dochody bieżące , ,26 100,78 - dochody majątkowe , ,87 110,89 Przychody , ,47 97,01 w tym: - kredyty , ,00 73,37 - pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących , ,44 99,34 z budżetu UE - spłata udzielonej pożyczki , ,00 100,00

3 - papiery wartościowe (obligacje) , ,00 100,00 - inne źródła , ,03 100,00 Wydatki , ,08 96,97 w tym: - wydatki bieżące , ,01 95,89 - wydatki majątkowe , ,07 99,36 Rozchody , ,95 98,01 w tym: - spłaty kredytów , ,00 100,00 - spłaty pożyczek , ,00 84,65 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych , ,95 99,87 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Deficyt , ,95 39,32 W ramach zrealizowanych w 2008 roku dochodów w kwocie ,13zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco: - dochody własne: ,94zł w tym: - dochody podatkowe ,58zł - dotacja na zadania zlecone i powierzone ,06zł - dotacje z PFRON ,66zł - subwencje ,00zł - środki pozyskane z UE ,47zł W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione tzw. dochody majątkowe i dochody bieżące. W roku 2008 dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie ,87zł i do nich zakwalifikowano: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, 6290 oraz Dział 900, Rozdział 90001, 6290), - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, 0770), - dotację otrzymaną z PFRON na wyposażenie nowego miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego (Dział 750, Rozdział 75023, 6260), - dotację udzieloną z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i wyposażenie boiska w Szkole Podstawowej w Bobrowcach (Dział 801, Rozdział 80101, 6300), - dotację otrzymaną z PFRON na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (Dział 801, Rozdział 80113, 6260), - dotację otrzymaną z budżetu państwa na zakup kserokopiarki (Dział 852, Rozdział 85212, 6310), - dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Lepsze jutro młodych (Dział 852, Rozdział 85219, 6208 i 6209), - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie pochodzące ze środków Unii Europejskiej (Dział 926, Rozdział 92601, 6298). Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie ,26zł W ramach zrealizowanych w 2008r wydatków w kwocie ,08zł najwięcej środków przeznaczonych zostało na: - oświatę i wychowanie ,29zł - pomoc społeczną ,32zł

4 - kultura fizyczna i sport ,94zł W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W roku 2008 wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ,07zł, co stanowi 31,7% wydatków ogółem i do nich zakwalifikowano: - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 11 i 12 do niniejszego sprawozdania, - dotację dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2726W Mszczonów - Strzyże Bobrowce (Dział 600, Rozdział 60014, 6620), - dotację na realizację inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017, 6210), - wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce Geotermia Mazowiecka (Dział 900, Rozdział 90095, 6010). Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie ,01zł W ramach wydatków została zapisana kwota ,00zł wydatków niewygasających z upływem roku 2008, która dotyczy zakupu autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakupu działki Nr 74 położonej w Lindowie. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2008 na wydzielone w tym celu konto. Termin wydatkowania środków na w/w zakupy został określony do dnia r W wyniku realizacji budżetu roku 2008 deficyt budżetowy został obniżony z planowanej kwoty ,12zł do kwoty ,95zł. Deficyt ten został pokryty w pełnej wysokości tzw. wolnymi środkami ujętymi w pozycji przychodowej budżetu. Zobowiązania gminy na koniec roku 2008 zostały określone kwotą ,19zł, w której kwota 347,19zł stanowi zobowiązania wymagalne. Pozostała kwota w wysokości ,00zł stanowi kwotę zadłużenia gminy na dzień r z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Porównując tę kwotę do wykonanych dochodów otrzymujemy wskaźnik zadłużenia gminy w wysokości 47,7% (przy ustawowym dopuszczalnym w wysokości 60%). Stan należności na koniec 2008r zamknął się kwotą ,70zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę ,19zł. W należnościach ogółem występuje również kwota ,00zł z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej Powiatowi. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zostały zawarte w następujących załącznikach: - Dochody i przychody z częścią opisową - załącznik nr 1, - Wydatki i rozchody z częścią opisową - załącznik nr 2, - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - załącznik nr 3, - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 4, - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 5, - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik nr 6, - Wykaz jednostek budżetowych ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7, - Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych - załącznik nr 8, - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - załącznik nr 9, - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z częścią opisową - załącznik nr 10, - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych - załącznik nr 11, - Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 12.

5 Załącznik nr 1 DOCHODY I PRZYCHODY DOCHODY Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Określenie Plan dochodów na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 112, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , pozostałe odsetki 0,00 81, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , Pozostała działalność , ,32 99, wpływy z róznych opłat 2 220, ,84 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,48 99,85 Dział 500 Handel , ,00 105, Pozostała działalność , ,00 105, wpływy z różnych opłat , ,00 105,79 Dział 600 Transport i łączność , ,83 59, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,83 23, pozostałe odsetki ,50 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,83 27,15 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,98 110, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,04 129, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,18 97, wpływy z róznych opłat 10,00 17,60 176, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 92, , ,52 149, pozostałe odsetki 8 500, ,44 119, Pozostała działalność , ,94 80, wpływy z róznych opłat 30,00 17,60 58, pozostałe odsetki 100,00 66,19 66, wpływy z różnych dochodów , ,15 80,19 Dział 710 Działalność usługowa 2 500, ,00 100, Cmentarze 2 500, ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 2 500, ,00 100,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,93 96, Urzędy Wojewódzkie , ,68 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami , ,00 100, , ,68 48, Urzędy gmin , ,25 92,15

6 0690 wpływy z różnych opłat 150,00 85,98 57, pozostałe odsetki 50,00 24,47 48, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 2 100,00 986,14 46, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pańsywowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,66 90, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100, Obrona Cywilna 500,00 500,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500,00 500,00 100, , ,00 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,05 115, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,23 115, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,82 92, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,21 103, podatek od nieruchomości , ,25 103, podatek rolny , ,20 89, podatek leśny , ,00 99, podatek od środków transportowych , ,00 98, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 98, wpływy z różnych opłat 300,00 238,96 79, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 96, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 50, , ,84 98, podatek od nieruchomości , ,27 96, podatek rolny , ,27 92, podatek leśny , ,41 97, podatek od środków transportowych , ,93 94, podatek od spadków i darowizn , ,58 111, opłata od posiadania psów , ,70 79, wpływy z opłaty targowej , ,00 104, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,54 109, wpływy z róznych opłat 9 000, ,05 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 103, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,46 93, wpływy z opłaty skarbowej , ,49 88, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,05 92, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,04 101, , ,41 84, wpływy z różnych opłat 70,00 70,40 100,57

7 0920 pozostałe odsetki 200,00 233,07 116, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 105, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, podatek dochodowy od osób prawnych , ,44 115,90 Dział 758 Różne rozliczenia , ,81 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,81 108, wpływy z różnych opłat 17,60 0,00 0, pozostałe odsetki , ,54 108, wpływy z różnych dochodów , ,27 109, odsetki od pożyczek udzielonychprzez jednostke samorządu terytorialnego 8 574, ,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,37 94, Szkoły podstawowe , ,20 87, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 49,00 48,07 98, wpływy z różnych opłat 66,00 63,00 95, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 100, pozostałe odsetki 70,00 70,83 101, wpływy z różnych dochodów , ,41 107, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,90 61, , ,00 100, Przedszkola , ,22 95, wpływy z różnych opłat , ,00 101, wpływy z usług , ,00 88, pozostałe odsetki 640,00 629,71 98, wpływy z róznych dochodów 1,00 0,51 51, Gimnazja , ,57 102, wpływy z róznych opłat 150,00 161,20 107, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 100, wpływy z różnych dochodów 7 100, ,60 108, Dowożenie uczniów do szkół 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 300, ,86 104, pozostałe odsetki 1 300, ,86 104, Pozostała działalność , ,52 89, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,52 89,02 Dział 851 Ochrona zdrowia 800,00 800,00 100, Pozostała działalność 800,00 800,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100,00 Dział 852 Pomoc społeczna , ,31 98, Rodziny zastępcze , ,52 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostka , ,52 99,47

8 mi samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 99, pozostałe odsetki 500,00 192,28 38, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłącane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,13 99, , ,02 107, , ,00 100, , ,39 86, , ,39 86, , ,56 83, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, ,00 96, wpływy z różnych dochodów 3 100, ,00 101, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,57 89, , ,99 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,72 100, pozostałe odsetki 3 000, ,55 143, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacie rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,75 99, , ,80 99, , ,00 100, dotacje rozwojowe 7 411, ,64 98, dotacje rozwojowe 299,36 284,98 95, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,69 102, wpływy z usług , ,81 108, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 100,00 115,88 115, Pozostała działalność , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania z zkresu polityki społecznej , ,64 91, Pozostała działalność , ,64 91, wpływy z usług , ,05 85, pozostałe odsetki 500,00 399,94 79, wpływy z róznych dochodów 1 100, ,08 95, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,85 93, , ,72 93,11 Dział 854 Edukacyjna opieka wychwawcza , ,56 98, Świetlice szkolne , ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z , ,00 100,00

9 innych źródeł Pomoc materialna dla uczniów , ,56 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,56 97,94 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20, , , Gospodarka ściekowa i chrona wód 20, , , wpływy z róznych opłat 20,00 52,80 264, pozostałe odsetki 0,00 10, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,41 99, Obiekty sportowe , ,23 99, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,23 99, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , ,18 101, wpływy z różnych opłat , ,17 105, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 62, pozostałe odsetki 3 000, ,05 98, wpływy z róznych dochodów , ,90 107,74 Dochody razem , ,13 101,71 PRZYCHODY Klasyfikacja Paragraf Określenie Plan na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % kredyty , ,00 73, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,44 99, spłaty pożyczek udzielonych , ,00 100, papiery wartościow (obligacje) , ,00 100, inne źródła (wolne środki) , ,03 100,00 Przychody razem , ,47 97,01 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wykonane dochody dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - wpłaty dokonywane przez koła łowieckie - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 500 Handel Rozdział Pozostała działalność Wpływy zostały zrealizowane z tytułu zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich Dział 600 Transport i łączność

10 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Wpływy stanowią dotację przekazaną ze Starostwa w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyraradowskim porozumieniem Rozdział Drogi publiczne gminne Wpływy dotyczą odszkodowania od projektanta z tytułu odstąpienia od umowy na opracowanie projektu drogowego. Odszkodowanie jest ściągane przez komornika i kwota ,83zł stanowi kwotę ściągniętą przez komornika w 2008 roku z pozostałej do spłaty na początek roku kwoty ,51zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonane dochody dotyczą: - dokonanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Niewykonanie dochodów w 100% związane jest z brakiem wpłat i powstaniem zaległości - wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnych pod modernizację drogi krajowej Nr 8 oraz sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie. Wysokie przekroczenie planu zostało spowodowane nieplanowanym na rok 2008 wpływem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - wpływy dotyczące gospodarczego wykorzystania popiołów z EC Żerań w oparciu o zawartą umowę. Plan został opracowany na podstawie wykonania roku 2007, zaś niższa realizacja wpływów była spowodowana mniejszą ilością popiołów - drobne kwoty wpływów z tytułu opłat i odsetek Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Wykonane dochody stanowiły dotację na remonty mogił żołnierskich w Mszczonowie Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie Dochody wykonane stanowią: - otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego - wpływy stanowiące 5% dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych Rozdział Urzędy gmin Dochody wykonane stanowią: - otrzymaną w ramach programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej dotację z PFRON z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, zgodnie z warunkami podpisanej umowy - otrzymaną dotację z PFRON z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z warunkami podpisanej umowy - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej, odsetek i zwrotów za media Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

11 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z obrona cywilną Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływami są zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonane dochody dotyczą: - wpływów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych - wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wyniku ustawowych zwolnień z podatków. Druga rata kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień na podstawie 3 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie szczególnych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przekazana do 31 maja 2009r. - zwrotu kosztów wystawionych upomnień W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości wpłaty bieżące stanowiły ,03zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,22zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,28zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,73zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym wyniosły kwotę 3.802,00zł, zaś w podatku od środków transportowych kwotę ,00zł Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowił wpływy pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będących stronami czynności cywilnoprawnych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wykonane dochody dotyczą: - wpływów od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych - wpływów z opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej - wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w podatków i opłat - zwrotu kosztów wystawionych upomnień W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,13zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,14zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,00zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,75zł W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,16zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,11zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,82zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,19zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły ,00zł W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,33zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,60zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,32zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,94zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły kwotę ,00zł

12 W podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Również wpływy z opłaty targowej zbieranej na targowiskach miejskich ukształtowały się wynikowo powyżej zaplanowanej w budżecie. Niskie wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało zaległościami we wpłacie tej opłaty, które stanowią kwotę 1.753,30zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wykonane dochody dotyczą: - wpływów z opłaty skarbowej, których wysokość jest uzależniona od liczby czynności dokonanych w roku podlegających tej opłacie - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływów z opłaty eksploatacyjnej, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku. Początkowy plan w uchwalonym budżecie w wysokości ,00zł został zwiększony do wysokości ,00zł - wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i za zmiany wpisu, za reklamę w pasie drogowym i za rentę planistyczną Niskie wykonanie planu wpływów z opłat lokalnych zostało spowodowane zbyt optymistycznym określeniem w planie wpływów z renty planistycznej, która faktycznie może być pobierana tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od uchwalenia w planie zmiany przeznaczenia gruntów w planie. Rozdział Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonane dochody stanowią wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wpływy z w/w części subwencji ogólnej są przekazywane przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy. W roku 2008 część oświatowa subwencji ogólnej wystarczyła na pokrycie zaledwie w 57,7% wydatków zrealizowanych w dziale Oświata i wychowanie Rozdział Rożne rozliczenia finansowe Dochody stanowią: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych - wpływy z odszkodowań pozyskanych od ubezpieczycieli oraz częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie Modernizacja Roku - oprocentowanie od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Wykonane dochody dotyczą: - wpłat z tytułu kar pieniężnych pobranych od osób fizycznych - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji i kart rowerowych - opłacanych czynszów za najem pomieszczeń - wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek

13 - otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szacowana przez Kuratorium kwota na wynagrodzenia nauczycieli była wyższa niż faktyczne zapotrzebowanie naszych placówek oświatowych, w których realizowany był program. Kwota zrealizowanych wydatków, w tym zakresie pokryła faktyczne potrzeby otrzymanej dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i wyposażenie boiska w Szkole Podstawowej w Bobrowcach Rozdział Przedszkola Dochodami są: - wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu - wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Niewykonanie założonego planu spowodowane było niską frekwencją dzieci. - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - drobne wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie od płatnika od płatności ZUS) Rozdział Gimnazja Wykonane dochody dotyczą: - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji i kart rowerowych - wpłat za wynajem pomieszczeń - wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wpływy stanowią otrzymaną z PFRON dotację na zakupu przez Gminę autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych Rozdział Pozostała działalność Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Osuchowie. Nie zrealizowano wniosku złożonego przez pracodawcę w grudniu 2008r. ze względu na trwanie procedury postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Pozostała działalność Wpływy zostały zrealizowane z tytuły przekazanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne Rozdział 852 Pomoc społeczna Rozdział Rodziny zastępcze Wpływy stanowią dotacje przekazaną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochodami są: - wpływy z tytułu odsetek bankowych - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego

14 - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonane dochody stanowią dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wszystkie osoby uprawnione do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego zostały objęte takim ubezpieczeniem. W roku 2008 nie wystąpiło więcej potrzeb w tym zakresie. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zrealizowane wpływy dotyczą: - otrzymanych od firm darowizn na zorganizowanie zabaw choinkowych dla dzieci z rodzin patologicznych - zwrotu zasiłku celowego tzw. zapomogi - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystano dotacji na zasiłki okresowe z uwagi na brak osób chętnych i jednocześnie spełniających wymogi ustawowe Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dochodami są: - wpływy z tytułu odsetek od lokaty - środki Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Lepsze jutro młodych - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wykonane dochody dotyczą: - wpłat za usługi opiekuńcze - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - wpłat tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział Pozostała działalność Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera - wpływy z tytułu odsetek bankowych - wpłata od ubezpieczycieli z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt pt. Promocja działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie Żyrardowskim Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic w Szkole Podstawowej w Piekarach i ZSP w Osuchowie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B

15 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na: - wyprawki szkolne dla uczniów - stypendia socjalne dla uczniów - rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wykonane dochody dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację oraz kwot wpływów z opłat i odsetek Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Wykonane dochody dotyczą otrzymanego w 2008 roku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do realizacji budowy kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód geotermalnych Rozdział zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Zrealizowane wpływy dotyczą: - wpływów z biletów wstępu na baseny oraz lodowisko - wpływów z opłat za ostrzenie łyżew, wypożyczenie łyżew i kasków ochronnych - dochodów z najmu barków na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej oraz dzierżawy powierzchni reklamowej. Wysokie niewykonanie tej pozycji zostało spowodowane zaległościami w opłatach czynszu za barki. W związku z tym faktem umowa została wypowiedziana i sprawa egzekwowania należności zaległych zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego - wyegzekwowanych odsetek z tytułu nieterminowych opłat czynszowych - wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń VAT PRZYCHODY Przychody zostały zrealizowane w kwocie ,47zł. W ramach tej kwoty: - zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ,44zł na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją kompleksu basenowego, - została częściowo spłacona przez Powiat Żyrardowski pożyczka w kwocie ,00zł - wyemitowano obligacje na kwotę ,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy kompleksu basenowego, - kwota ,03zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2007.

16 Załącznik nr 2 WYDATKI I ROZCHODY WYDATKI Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Określenie Plan wydatków na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,60 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 100, Izby rolnicze , ,82 91, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,82 91, Pozostała działalność , ,35 99, składki na ubezpieczenia społeczne 146,51 146,50 99, składki na Fundusz Pracy 23,77 23,77 100, wynagrodzenia bezosobowe 970,00 970,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,87 88, zakup usług pozostałych 1 091, ,26 97, rózne opłaty i składki , ,95 99,87 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,06 74, Dostarczanie wody , ,06 74, zakup energii , ,06 74,65 Dział 500 Handel , ,28 97, Pozostała działalność , ,28 97, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 99, składki na ubezpieczenia społeczne 1 131, ,96 97, składki na Fundusz Pracy 185,00 179,78 97, wynagrodzenia bezosobowe 7 340, ,60 99, zakup materiałów i wyposażenia 654,00 390,01 59, zakup energii 600,00 311,20 51, zakup usług pozostałych , ,33 95,83 Dział 600 Transport i łączność , ,28 98, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, zakup usług remontowych , ,00 100, zakup usług pozostałych , ,00 100, dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,28 98, wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,90 98, zakup usług remontowych , ,98 99, zakup usług pozostałych , ,05 100, różne opłaty i składki 8 000, ,01 97, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 692,00 0,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 96,91 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 95, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, zakup usług pozostałych , ,22 88, rózne opłaty i składki 500,00 407,50 81, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,29 96, wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 58, zakup materiałów i wyposażenia , ,72 86, zakup energii , ,76 69, zakup usług remontowych , ,47 74,76

17 4300 zakup usług pozostałych , ,95 82, rózne opłaty i składki 1 450, ,10 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 99,97 Dział 710 Działalność usługowa , ,53 86, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 85, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 377,50 75, składki na Fundusz Pracy 100,00 61,25 61, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 79, zakup usług pozostałych , ,48 87, Cmentarze , ,30 99, zakup materiałów i wyposażnia 986,00 986,00 100, zakup usług remontowych 3 244, ,00 100, zakup usług pozostałych 7 101, ,30 99,99 Dział 750 Administracja publiczna , ,90 95, Urzędy Wojewódzkie , ,21 96, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 660,00 654,80 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 98, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 84, składki na Fundusz Pracy 5 365, ,05 92, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 8 200, ,00 98, zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100, zakup usług pozostałych , ,19 85, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 468, ,12 99, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000, ,00 100, podróże służbowe krajowe 3 500, ,62 97, odpis na ZFŚS 3 173, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000, ,00 94, , ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 100, Rady gmin , ,09 74, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 75, zakup materiałów i wyposażenia , ,77 35, zakup usług pozostałych , ,32 87, Urzędy gmin , ,89 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 7 000, ,16 94, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,63 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 92, składki na Fundusz Pracy , ,77 95, wynagrodzenia bezosobowe , ,50 97, zakup materiałów i wyposażenia , ,32 90, zakup energii , ,66 94, zakup usług remontowych , ,80 95, zakup usług zdrowotnych 400,00 320,00 80, zakup usług pozostałych , ,54 93, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 780, ,56 88, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,64 92, , ,07 89, zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 82,96 82, podróże krajowe służbowe , ,10 92, podróże służbowe zagraniczne 700,00 622,99 89, różne opłaty i składki , ,05 99, odpisy na ZFŚS , ,68 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,34 72,81

18 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,90 84, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,92 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 99, Pozostała działalność , ,71 100, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań biezacych Dział 751 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,71 100, , ,00 100, , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 393, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 210,00 210,00 100, składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 94, Komendy Wojewódzkie Policji , ,00 88, wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 88, Ochotnicze Straże Pożarne , ,08 95, składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,25 73, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99, zakup energii , ,32 86, zakup usług remontowych , ,58 97, zakup usług pozostałych , ,98 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 573,92 81, , ,18 72, różne opłaty i składki , ,50 100, Obrona Cywilna 1 900, ,22 74, wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,22 67,08 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych , ,02 95, , ,02 95, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne 2 360, ,49 83, składki na Fundusz Pracy 358,00 319,66 89, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 5 097, ,24 88, zakup usług pozostałych , ,95 89, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3 740, ,28 73, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 900,00 878,40 97,60 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,39 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,95 99, , ,95 99, , ,44 99, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,44 99,96 Dział 758 Różne rozliczenia , ,32 49, Różne rozliczenia finansowe , ,32 92, zakup usług pozostałych , ,32 92, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, rezerwy ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,29 95, Szkoły Podstawowe , ,71 96,21

19 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,62 97, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,55 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 89, składki na Fundusz Pracy , ,73 89, wynagrodzenia bezosobowe 5 080, ,40 97, zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97, zakup materiałów i wyposażenia 2 470, ,50 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek , ,80 97, zakup energii , ,58 92, zakup usług remontowych , ,42 99, zakup usług zdrowotnych 8 368, ,00 98, zakup usług pozostałych , ,98 95, zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100, zakup usług dostępu do sieci Internet 2 780, ,89 73, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 720, ,35 83, , ,65 87, podróże służbowe krajowe 7 933, ,20 83, różne opłaty i składki 4 477, ,29 99, odpis na ZFŚS , ,42 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 4 653, ,00 90, , ,41 83, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,53 95, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 330, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,98 93, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 95, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,18 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 92, składki na Fundusz Pracy 6 590, ,00 86, odpis na ZFŚS , ,50 98, Przedszkola , ,83 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, ,32 67, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,67 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 90, składki na Fundusz Pracy , ,36 90, wynagrodzenia bezosobowe 60,00 54,00 90, zakup materiałów i wyposażenia , ,61 90, zakup środków żywności , ,29 87, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500, ,02 77, zakup energii , ,33 93, zakup usług remontowych 2 600, ,58 84, zakup usług zdrowotnych 800,00 780,00 97, zakup usług pozostałych , ,38 84, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 672,00 67, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, ,32 78, podróże służbowe krajowe 300,00 191,46 63, różne opłaty i składki 210,00 208,03 99, odpis na ZFŚS , ,50 100, szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych 600,00 537,00 89,50 900,00 446,22 49,58

20 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800,00 706,00 88, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Gimnazja , ,52 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,05 96, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 95, składki na Fundusz Pracy , ,80 90, wynagrodzenia bezosobowe 1 680, ,80 93, zakup materiałów i wyposażenia , ,82 96, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,70 98, zakup energii , ,89 95, zakup usług remontowych 7 610, ,70 82, zakup usług zdrowotnych 1 735, ,00 97, zakup usług pozostałch , ,59 97, zakup usług dostępu do sieci Internet 570,00 414,28 72, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 750, ,47 79, , ,79 82, podróże służbowe krajowe 8 325, ,02 87, różne opłaty i składki 2 794, ,41 99, odpis na ZFŚS , ,79 100, szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, ,25 99, , ,01 73, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 200, ,20 83, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 0,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,46 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 309,01 44, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 94, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 426, ,32 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 86, składki na Fundusz Pracy 1 600, ,11 83, wynagrodzenia bezosobowe , ,61 92, zakup materiałów i wyposażenia , ,18 99, zakup usług remontowych , ,14 94, zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 100, zakup usług pozostałych , ,61 91, podróże słuzbowe krajowe 300,00 297,88 99, różne opłaty i składki 9 734, ,50 99, odpis na ZFŚS 1 965, ,32 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 89, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,47 94, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,08 70, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 96, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,65 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 90, składki na Fundusz Pracy 7 000, ,26 91, wynagrodzenia bezosobowe , ,80 94, zakup materiałów i wyposażenia , ,81 93, zakup energii , ,32 94, zakup usług remontowych 1 500, ,64 98, zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, zakup pozostałych usług , ,51 88, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 611,20 43, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 450,00 90, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo , ,42 92,73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo