ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm.) postanawiam: 1.1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok. 2. Przedłożyć sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mszczonowie. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Miasta Mszczonowa: mgr inż. Józef G. Kurek Załącznik do zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 marca 2009r. Budżet gminy na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2008 na ogólną kwotę: Dochody w tym: ,11zł - dochody bieżące ,00zł - dochody majątkowe ,11zł Przychody w tym: ,00zł - pożyczki ,89zł - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,11zł - spłata udzielonej pożyczki ,00zł - papiery wartościowe (obligacje) ,00zł Wydatki w tym: ,00zł - wydatki bieżące ,00zł - wydatki majątkowe ,00zł

2 Rozchody ,11zł w tym: - spłaty kredytów ,00zł - spłaty pożyczek ,00zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Deficyt ,11zł ,89zł W ciągu roku budżetowego 2008 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie: - uchwała nr XVII/185/08 z dnia 12 lutego 2008r., - uchwała nr XIX/197/08 z dnia 18 marca 2008r., - uchwała nr XX/206/08 z dnia 25 kwietnia 2008r., - uchwała nr XXI/218/08 z dnia 30 maja 2008r., - uchwała nr XXII/228/08 z dnia 30 czerwca 2008r., - uchwała nr XXIII/241/08 z dnia 27 sierpnia 2008r., - uchwała nr XXIV/251/08 z dnia 25 września 2008r., - uchwała nr XXV/266/08 z dnia 29 października 2008r., - uchwała nr XXVI/274/08 z dnia 26 listopada 2008r., - uchwała nr XXVII/287/08 z dnia 23 grudnia 2008r. Ponadto Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w budżecie gminy w 2008r. Przyjęte i wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim: - zwiększenia środków na subwencję ogólną, - wprowadzenia lub zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanych porozumień, - wprowadzeniu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakupu autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - zmian w zadaniach inwestycyjnych, - wprowadzenia środków na zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej - zwiększenia środków na realizację porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie dotyczącego rekompensat za dodatkowe służby na terenie gminy Mszczonów. W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu w roku 2008 ukształtowało się następująco: Plan Wykonanie % Dochody , ,13 101,71 w tym: - dochody bieżące , ,26 100,78 - dochody majątkowe , ,87 110,89 Przychody , ,47 97,01 w tym: - kredyty , ,00 73,37 - pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących , ,44 99,34 z budżetu UE - spłata udzielonej pożyczki , ,00 100,00

3 - papiery wartościowe (obligacje) , ,00 100,00 - inne źródła , ,03 100,00 Wydatki , ,08 96,97 w tym: - wydatki bieżące , ,01 95,89 - wydatki majątkowe , ,07 99,36 Rozchody , ,95 98,01 w tym: - spłaty kredytów , ,00 100,00 - spłaty pożyczek , ,00 84,65 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych , ,95 99,87 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Deficyt , ,95 39,32 W ramach zrealizowanych w 2008 roku dochodów w kwocie ,13zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco: - dochody własne: ,94zł w tym: - dochody podatkowe ,58zł - dotacja na zadania zlecone i powierzone ,06zł - dotacje z PFRON ,66zł - subwencje ,00zł - środki pozyskane z UE ,47zł W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione tzw. dochody majątkowe i dochody bieżące. W roku 2008 dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie ,87zł i do nich zakwalifikowano: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, 6290 oraz Dział 900, Rozdział 90001, 6290), - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, 0770), - dotację otrzymaną z PFRON na wyposażenie nowego miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego (Dział 750, Rozdział 75023, 6260), - dotację udzieloną z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i wyposażenie boiska w Szkole Podstawowej w Bobrowcach (Dział 801, Rozdział 80101, 6300), - dotację otrzymaną z PFRON na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (Dział 801, Rozdział 80113, 6260), - dotację otrzymaną z budżetu państwa na zakup kserokopiarki (Dział 852, Rozdział 85212, 6310), - dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Lepsze jutro młodych (Dział 852, Rozdział 85219, 6208 i 6209), - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie pochodzące ze środków Unii Europejskiej (Dział 926, Rozdział 92601, 6298). Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie ,26zł W ramach zrealizowanych w 2008r wydatków w kwocie ,08zł najwięcej środków przeznaczonych zostało na: - oświatę i wychowanie ,29zł - pomoc społeczną ,32zł

4 - kultura fizyczna i sport ,94zł W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W roku 2008 wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ,07zł, co stanowi 31,7% wydatków ogółem i do nich zakwalifikowano: - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 11 i 12 do niniejszego sprawozdania, - dotację dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2726W Mszczonów - Strzyże Bobrowce (Dział 600, Rozdział 60014, 6620), - dotację na realizację inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017, 6210), - wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce Geotermia Mazowiecka (Dział 900, Rozdział 90095, 6010). Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie ,01zł W ramach wydatków została zapisana kwota ,00zł wydatków niewygasających z upływem roku 2008, która dotyczy zakupu autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakupu działki Nr 74 położonej w Lindowie. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2008 na wydzielone w tym celu konto. Termin wydatkowania środków na w/w zakupy został określony do dnia r W wyniku realizacji budżetu roku 2008 deficyt budżetowy został obniżony z planowanej kwoty ,12zł do kwoty ,95zł. Deficyt ten został pokryty w pełnej wysokości tzw. wolnymi środkami ujętymi w pozycji przychodowej budżetu. Zobowiązania gminy na koniec roku 2008 zostały określone kwotą ,19zł, w której kwota 347,19zł stanowi zobowiązania wymagalne. Pozostała kwota w wysokości ,00zł stanowi kwotę zadłużenia gminy na dzień r z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Porównując tę kwotę do wykonanych dochodów otrzymujemy wskaźnik zadłużenia gminy w wysokości 47,7% (przy ustawowym dopuszczalnym w wysokości 60%). Stan należności na koniec 2008r zamknął się kwotą ,70zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę ,19zł. W należnościach ogółem występuje również kwota ,00zł z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej Powiatowi. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zostały zawarte w następujących załącznikach: - Dochody i przychody z częścią opisową - załącznik nr 1, - Wydatki i rozchody z częścią opisową - załącznik nr 2, - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - załącznik nr 3, - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 4, - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 5, - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik nr 6, - Wykaz jednostek budżetowych ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7, - Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych - załącznik nr 8, - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - załącznik nr 9, - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z częścią opisową - załącznik nr 10, - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych - załącznik nr 11, - Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 12.

5 Załącznik nr 1 DOCHODY I PRZYCHODY DOCHODY Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Określenie Plan dochodów na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 112, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , pozostałe odsetki 0,00 81, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , Pozostała działalność , ,32 99, wpływy z róznych opłat 2 220, ,84 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,48 99,85 Dział 500 Handel , ,00 105, Pozostała działalność , ,00 105, wpływy z różnych opłat , ,00 105,79 Dział 600 Transport i łączność , ,83 59, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,83 23, pozostałe odsetki ,50 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,83 27,15 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,98 110, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,04 129, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,18 97, wpływy z róznych opłat 10,00 17,60 176, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 92, , ,52 149, pozostałe odsetki 8 500, ,44 119, Pozostała działalność , ,94 80, wpływy z róznych opłat 30,00 17,60 58, pozostałe odsetki 100,00 66,19 66, wpływy z różnych dochodów , ,15 80,19 Dział 710 Działalność usługowa 2 500, ,00 100, Cmentarze 2 500, ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 2 500, ,00 100,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,93 96, Urzędy Wojewódzkie , ,68 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami , ,00 100, , ,68 48, Urzędy gmin , ,25 92,15

6 0690 wpływy z różnych opłat 150,00 85,98 57, pozostałe odsetki 50,00 24,47 48, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 2 100,00 986,14 46, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pańsywowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,66 90, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100, Obrona Cywilna 500,00 500,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500,00 500,00 100, , ,00 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,05 115, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,23 115, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,82 92, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,21 103, podatek od nieruchomości , ,25 103, podatek rolny , ,20 89, podatek leśny , ,00 99, podatek od środków transportowych , ,00 98, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 98, wpływy z różnych opłat 300,00 238,96 79, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 96, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 50, , ,84 98, podatek od nieruchomości , ,27 96, podatek rolny , ,27 92, podatek leśny , ,41 97, podatek od środków transportowych , ,93 94, podatek od spadków i darowizn , ,58 111, opłata od posiadania psów , ,70 79, wpływy z opłaty targowej , ,00 104, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,54 109, wpływy z róznych opłat 9 000, ,05 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 103, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,46 93, wpływy z opłaty skarbowej , ,49 88, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,05 92, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,04 101, , ,41 84, wpływy z różnych opłat 70,00 70,40 100,57

7 0920 pozostałe odsetki 200,00 233,07 116, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 105, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, podatek dochodowy od osób prawnych , ,44 115,90 Dział 758 Różne rozliczenia , ,81 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,81 108, wpływy z różnych opłat 17,60 0,00 0, pozostałe odsetki , ,54 108, wpływy z różnych dochodów , ,27 109, odsetki od pożyczek udzielonychprzez jednostke samorządu terytorialnego 8 574, ,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,37 94, Szkoły podstawowe , ,20 87, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 49,00 48,07 98, wpływy z różnych opłat 66,00 63,00 95, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 100, pozostałe odsetki 70,00 70,83 101, wpływy z różnych dochodów , ,41 107, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,90 61, , ,00 100, Przedszkola , ,22 95, wpływy z różnych opłat , ,00 101, wpływy z usług , ,00 88, pozostałe odsetki 640,00 629,71 98, wpływy z róznych dochodów 1,00 0,51 51, Gimnazja , ,57 102, wpływy z róznych opłat 150,00 161,20 107, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 100, wpływy z różnych dochodów 7 100, ,60 108, Dowożenie uczniów do szkół 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 300, ,86 104, pozostałe odsetki 1 300, ,86 104, Pozostała działalność , ,52 89, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,52 89,02 Dział 851 Ochrona zdrowia 800,00 800,00 100, Pozostała działalność 800,00 800,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100,00 Dział 852 Pomoc społeczna , ,31 98, Rodziny zastępcze , ,52 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostka , ,52 99,47

8 mi samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 99, pozostałe odsetki 500,00 192,28 38, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłącane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,13 99, , ,02 107, , ,00 100, , ,39 86, , ,39 86, , ,56 83, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, ,00 96, wpływy z różnych dochodów 3 100, ,00 101, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,57 89, , ,99 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,72 100, pozostałe odsetki 3 000, ,55 143, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacie rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,75 99, , ,80 99, , ,00 100, dotacje rozwojowe 7 411, ,64 98, dotacje rozwojowe 299,36 284,98 95, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,69 102, wpływy z usług , ,81 108, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 100,00 115,88 115, Pozostała działalność , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania z zkresu polityki społecznej , ,64 91, Pozostała działalność , ,64 91, wpływy z usług , ,05 85, pozostałe odsetki 500,00 399,94 79, wpływy z róznych dochodów 1 100, ,08 95, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,85 93, , ,72 93,11 Dział 854 Edukacyjna opieka wychwawcza , ,56 98, Świetlice szkolne , ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z , ,00 100,00

9 innych źródeł Pomoc materialna dla uczniów , ,56 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin , ,56 97,94 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20, , , Gospodarka ściekowa i chrona wód 20, , , wpływy z róznych opłat 20,00 52,80 264, pozostałe odsetki 0,00 10, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,41 99, Obiekty sportowe , ,23 99, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,23 99, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , ,18 101, wpływy z różnych opłat , ,17 105, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 62, pozostałe odsetki 3 000, ,05 98, wpływy z róznych dochodów , ,90 107,74 Dochody razem , ,13 101,71 PRZYCHODY Klasyfikacja Paragraf Określenie Plan na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % kredyty , ,00 73, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,44 99, spłaty pożyczek udzielonych , ,00 100, papiery wartościow (obligacje) , ,00 100, inne źródła (wolne środki) , ,03 100,00 Przychody razem , ,47 97,01 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wykonane dochody dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - wpłaty dokonywane przez koła łowieckie - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 500 Handel Rozdział Pozostała działalność Wpływy zostały zrealizowane z tytułu zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich Dział 600 Transport i łączność

10 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Wpływy stanowią dotację przekazaną ze Starostwa w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyraradowskim porozumieniem Rozdział Drogi publiczne gminne Wpływy dotyczą odszkodowania od projektanta z tytułu odstąpienia od umowy na opracowanie projektu drogowego. Odszkodowanie jest ściągane przez komornika i kwota ,83zł stanowi kwotę ściągniętą przez komornika w 2008 roku z pozostałej do spłaty na początek roku kwoty ,51zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonane dochody dotyczą: - dokonanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Niewykonanie dochodów w 100% związane jest z brakiem wpłat i powstaniem zaległości - wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnych pod modernizację drogi krajowej Nr 8 oraz sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie. Wysokie przekroczenie planu zostało spowodowane nieplanowanym na rok 2008 wpływem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - wpływy dotyczące gospodarczego wykorzystania popiołów z EC Żerań w oparciu o zawartą umowę. Plan został opracowany na podstawie wykonania roku 2007, zaś niższa realizacja wpływów była spowodowana mniejszą ilością popiołów - drobne kwoty wpływów z tytułu opłat i odsetek Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Wykonane dochody stanowiły dotację na remonty mogił żołnierskich w Mszczonowie Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie Dochody wykonane stanowią: - otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego - wpływy stanowiące 5% dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych Rozdział Urzędy gmin Dochody wykonane stanowią: - otrzymaną w ramach programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej dotację z PFRON z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, zgodnie z warunkami podpisanej umowy - otrzymaną dotację z PFRON z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z warunkami podpisanej umowy - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej, odsetek i zwrotów za media Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

11 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Obrona cywilna Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z obrona cywilną Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływami są zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonane dochody dotyczą: - wpływów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych - wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wyniku ustawowych zwolnień z podatków. Druga rata kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień na podstawie 3 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie szczególnych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przekazana do 31 maja 2009r. - zwrotu kosztów wystawionych upomnień W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości wpłaty bieżące stanowiły ,03zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,22zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,28zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,73zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym wyniosły kwotę 3.802,00zł, zaś w podatku od środków transportowych kwotę ,00zł Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowił wpływy pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będących stronami czynności cywilnoprawnych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wykonane dochody dotyczą: - wpływów od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych - wpływów z opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej - wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w podatków i opłat - zwrotu kosztów wystawionych upomnień W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,13zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,14zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,00zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,75zł W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,16zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,11zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,82zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,19zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły ,00zł W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych wpłaty bieżące stanowiły kwotę ,33zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę ,60zł. Dokonane umorzenia tego podatku w roku 2008 osiągnęły kwotę ,32zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,94zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły kwotę ,00zł

12 W podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Również wpływy z opłaty targowej zbieranej na targowiskach miejskich ukształtowały się wynikowo powyżej zaplanowanej w budżecie. Niskie wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało zaległościami we wpłacie tej opłaty, które stanowią kwotę 1.753,30zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wykonane dochody dotyczą: - wpływów z opłaty skarbowej, których wysokość jest uzależniona od liczby czynności dokonanych w roku podlegających tej opłacie - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływów z opłaty eksploatacyjnej, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku. Początkowy plan w uchwalonym budżecie w wysokości ,00zł został zwiększony do wysokości ,00zł - wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i za zmiany wpisu, za reklamę w pasie drogowym i za rentę planistyczną Niskie wykonanie planu wpływów z opłat lokalnych zostało spowodowane zbyt optymistycznym określeniem w planie wpływów z renty planistycznej, która faktycznie może być pobierana tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od uchwalenia w planie zmiany przeznaczenia gruntów w planie. Rozdział Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonane dochody stanowią wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wpływy z w/w części subwencji ogólnej są przekazywane przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy. W roku 2008 część oświatowa subwencji ogólnej wystarczyła na pokrycie zaledwie w 57,7% wydatków zrealizowanych w dziale Oświata i wychowanie Rozdział Rożne rozliczenia finansowe Dochody stanowią: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych - wpływy z odszkodowań pozyskanych od ubezpieczycieli oraz częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie Modernizacja Roku - oprocentowanie od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Wykonane dochody dotyczą: - wpłat z tytułu kar pieniężnych pobranych od osób fizycznych - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji i kart rowerowych - opłacanych czynszów za najem pomieszczeń - wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek

13 - otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szacowana przez Kuratorium kwota na wynagrodzenia nauczycieli była wyższa niż faktyczne zapotrzebowanie naszych placówek oświatowych, w których realizowany był program. Kwota zrealizowanych wydatków, w tym zakresie pokryła faktyczne potrzeby otrzymanej dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i wyposażenie boiska w Szkole Podstawowej w Bobrowcach Rozdział Przedszkola Dochodami są: - wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu - wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Niewykonanie założonego planu spowodowane było niską frekwencją dzieci. - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - drobne wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie od płatnika od płatności ZUS) Rozdział Gimnazja Wykonane dochody dotyczą: - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji i kart rowerowych - wpłat za wynajem pomieszczeń - wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wpływy stanowią otrzymaną z PFRON dotację na zakupu przez Gminę autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych Rozdział Pozostała działalność Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Osuchowie. Nie zrealizowano wniosku złożonego przez pracodawcę w grudniu 2008r. ze względu na trwanie procedury postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Pozostała działalność Wpływy zostały zrealizowane z tytuły przekazanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne Rozdział 852 Pomoc społeczna Rozdział Rodziny zastępcze Wpływy stanowią dotacje przekazaną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochodami są: - wpływy z tytułu odsetek bankowych - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego

14 - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonane dochody stanowią dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wszystkie osoby uprawnione do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego zostały objęte takim ubezpieczeniem. W roku 2008 nie wystąpiło więcej potrzeb w tym zakresie. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zrealizowane wpływy dotyczą: - otrzymanych od firm darowizn na zorganizowanie zabaw choinkowych dla dzieci z rodzin patologicznych - zwrotu zasiłku celowego tzw. zapomogi - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystano dotacji na zasiłki okresowe z uwagi na brak osób chętnych i jednocześnie spełniających wymogi ustawowe Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dochodami są: - wpływy z tytułu odsetek od lokaty - środki Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Lepsze jutro młodych - otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wykonane dochody dotyczą: - wpłat za usługi opiekuńcze - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - wpłat tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział Pozostała działalność Wpływy dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność Dochodami są: - opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera - wpływy z tytułu odsetek bankowych - wpłata od ubezpieczycieli z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt pt. Promocja działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie Żyrardowskim Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic w Szkole Podstawowej w Piekarach i ZSP w Osuchowie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B

15 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na: - wyprawki szkolne dla uczniów - stypendia socjalne dla uczniów - rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wykonane dochody dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację oraz kwot wpływów z opłat i odsetek Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Wykonane dochody dotyczą otrzymanego w 2008 roku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do realizacji budowy kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód geotermalnych Rozdział zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Zrealizowane wpływy dotyczą: - wpływów z biletów wstępu na baseny oraz lodowisko - wpływów z opłat za ostrzenie łyżew, wypożyczenie łyżew i kasków ochronnych - dochodów z najmu barków na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej oraz dzierżawy powierzchni reklamowej. Wysokie niewykonanie tej pozycji zostało spowodowane zaległościami w opłatach czynszu za barki. W związku z tym faktem umowa została wypowiedziana i sprawa egzekwowania należności zaległych zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego - wyegzekwowanych odsetek z tytułu nieterminowych opłat czynszowych - wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń VAT PRZYCHODY Przychody zostały zrealizowane w kwocie ,47zł. W ramach tej kwoty: - zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ,44zł na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją kompleksu basenowego, - została częściowo spłacona przez Powiat Żyrardowski pożyczka w kwocie ,00zł - wyemitowano obligacje na kwotę ,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy kompleksu basenowego, - kwota ,03zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2007.

16 Załącznik nr 2 WYDATKI I ROZCHODY WYDATKI Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Określenie Plan wydatków na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,60 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 100, Izby rolnicze , ,82 91, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,82 91, Pozostała działalność , ,35 99, składki na ubezpieczenia społeczne 146,51 146,50 99, składki na Fundusz Pracy 23,77 23,77 100, wynagrodzenia bezosobowe 970,00 970,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,87 88, zakup usług pozostałych 1 091, ,26 97, rózne opłaty i składki , ,95 99,87 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,06 74, Dostarczanie wody , ,06 74, zakup energii , ,06 74,65 Dział 500 Handel , ,28 97, Pozostała działalność , ,28 97, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 99, składki na ubezpieczenia społeczne 1 131, ,96 97, składki na Fundusz Pracy 185,00 179,78 97, wynagrodzenia bezosobowe 7 340, ,60 99, zakup materiałów i wyposażenia 654,00 390,01 59, zakup energii 600,00 311,20 51, zakup usług pozostałych , ,33 95,83 Dział 600 Transport i łączność , ,28 98, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, zakup usług remontowych , ,00 100, zakup usług pozostałych , ,00 100, dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,28 98, wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,90 98, zakup usług remontowych , ,98 99, zakup usług pozostałych , ,05 100, różne opłaty i składki 8 000, ,01 97, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 692,00 0,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 96,91 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 95, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, zakup usług pozostałych , ,22 88, rózne opłaty i składki 500,00 407,50 81, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,29 96, wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 58, zakup materiałów i wyposażenia , ,72 86, zakup energii , ,76 69, zakup usług remontowych , ,47 74,76

17 4300 zakup usług pozostałych , ,95 82, rózne opłaty i składki 1 450, ,10 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 99,97 Dział 710 Działalność usługowa , ,53 86, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 85, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 377,50 75, składki na Fundusz Pracy 100,00 61,25 61, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 79, zakup usług pozostałych , ,48 87, Cmentarze , ,30 99, zakup materiałów i wyposażnia 986,00 986,00 100, zakup usług remontowych 3 244, ,00 100, zakup usług pozostałych 7 101, ,30 99,99 Dział 750 Administracja publiczna , ,90 95, Urzędy Wojewódzkie , ,21 96, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 660,00 654,80 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 98, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 84, składki na Fundusz Pracy 5 365, ,05 92, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 8 200, ,00 98, zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100, zakup usług pozostałych , ,19 85, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 468, ,12 99, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000, ,00 100, podróże służbowe krajowe 3 500, ,62 97, odpis na ZFŚS 3 173, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000, ,00 94, , ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 100, Rady gmin , ,09 74, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 75, zakup materiałów i wyposażenia , ,77 35, zakup usług pozostałych , ,32 87, Urzędy gmin , ,89 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 7 000, ,16 94, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,63 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 92, składki na Fundusz Pracy , ,77 95, wynagrodzenia bezosobowe , ,50 97, zakup materiałów i wyposażenia , ,32 90, zakup energii , ,66 94, zakup usług remontowych , ,80 95, zakup usług zdrowotnych 400,00 320,00 80, zakup usług pozostałych , ,54 93, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 780, ,56 88, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,64 92, , ,07 89, zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 82,96 82, podróże krajowe służbowe , ,10 92, podróże służbowe zagraniczne 700,00 622,99 89, różne opłaty i składki , ,05 99, odpisy na ZFŚS , ,68 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,34 72,81

18 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,90 84, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,92 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 99, Pozostała działalność , ,71 100, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań biezacych Dział 751 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,71 100, , ,00 100, , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 393, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 210,00 210,00 100, składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 94, Komendy Wojewódzkie Policji , ,00 88, wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 88, Ochotnicze Straże Pożarne , ,08 95, składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,25 73, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99, zakup energii , ,32 86, zakup usług remontowych , ,58 97, zakup usług pozostałych , ,98 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 573,92 81, , ,18 72, różne opłaty i składki , ,50 100, Obrona Cywilna 1 900, ,22 74, wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,22 67,08 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych , ,02 95, , ,02 95, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne 2 360, ,49 83, składki na Fundusz Pracy 358,00 319,66 89, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 5 097, ,24 88, zakup usług pozostałych , ,95 89, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3 740, ,28 73, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 900,00 878,40 97,60 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,39 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,95 99, , ,95 99, , ,44 99, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,44 99,96 Dział 758 Różne rozliczenia , ,32 49, Różne rozliczenia finansowe , ,32 92, zakup usług pozostałych , ,32 92, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, rezerwy ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,29 95, Szkoły Podstawowe , ,71 96,21

19 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,62 97, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,55 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 89, składki na Fundusz Pracy , ,73 89, wynagrodzenia bezosobowe 5 080, ,40 97, zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97, zakup materiałów i wyposażenia 2 470, ,50 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek , ,80 97, zakup energii , ,58 92, zakup usług remontowych , ,42 99, zakup usług zdrowotnych 8 368, ,00 98, zakup usług pozostałych , ,98 95, zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100, zakup usług dostępu do sieci Internet 2 780, ,89 73, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 720, ,35 83, , ,65 87, podróże służbowe krajowe 7 933, ,20 83, różne opłaty i składki 4 477, ,29 99, odpis na ZFŚS , ,42 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 4 653, ,00 90, , ,41 83, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,53 95, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 330, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,98 93, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 95, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,18 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 92, składki na Fundusz Pracy 6 590, ,00 86, odpis na ZFŚS , ,50 98, Przedszkola , ,83 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, ,32 67, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,67 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 90, składki na Fundusz Pracy , ,36 90, wynagrodzenia bezosobowe 60,00 54,00 90, zakup materiałów i wyposażenia , ,61 90, zakup środków żywności , ,29 87, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500, ,02 77, zakup energii , ,33 93, zakup usług remontowych 2 600, ,58 84, zakup usług zdrowotnych 800,00 780,00 97, zakup usług pozostałych , ,38 84, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 672,00 67, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, ,32 78, podróże służbowe krajowe 300,00 191,46 63, różne opłaty i składki 210,00 208,03 99, odpis na ZFŚS , ,50 100, szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych 600,00 537,00 89,50 900,00 446,22 49,58

20 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800,00 706,00 88, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Gimnazja , ,52 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,05 96, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 95, składki na Fundusz Pracy , ,80 90, wynagrodzenia bezosobowe 1 680, ,80 93, zakup materiałów i wyposażenia , ,82 96, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,70 98, zakup energii , ,89 95, zakup usług remontowych 7 610, ,70 82, zakup usług zdrowotnych 1 735, ,00 97, zakup usług pozostałch , ,59 97, zakup usług dostępu do sieci Internet 570,00 414,28 72, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 750, ,47 79, , ,79 82, podróże służbowe krajowe 8 325, ,02 87, różne opłaty i składki 2 794, ,41 99, odpis na ZFŚS , ,79 100, szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, ,25 99, , ,01 73, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 200, ,20 83, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 0,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,46 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 309,01 44, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 94, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 426, ,32 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 86, składki na Fundusz Pracy 1 600, ,11 83, wynagrodzenia bezosobowe , ,61 92, zakup materiałów i wyposażenia , ,18 99, zakup usług remontowych , ,14 94, zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 100, zakup usług pozostałych , ,61 91, podróże słuzbowe krajowe 300,00 297,88 99, różne opłaty i składki 9 734, ,50 99, odpis na ZFŚS 1 965, ,32 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 89, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,47 94, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,08 70, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 96, dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,65 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 90, składki na Fundusz Pracy 7 000, ,26 91, wynagrodzenia bezosobowe , ,80 94, zakup materiałów i wyposażenia , ,81 93, zakup energii , ,32 94, zakup usług remontowych 1 500, ,64 98, zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, zakup pozostałych usług , ,51 88, zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 611,20 43, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 450,00 90, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo , ,42 92,73

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo