DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów postanawia, co następuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kulturybiblioteki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedłożyć: - Radzie Gminy Jakubów, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Jakubów: mgr Hanna Wocial

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wykonanie dochodów za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,21 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,82 99, Wpływy z usług , ,72 99, Pozostałe odsetki 873,00 980,10 112, Wpływy z różnych dochodów 2 290, ,00 104, Pozostała działalność , ,39 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,96 93,53 użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,43 100, Leśnictwo 1 000, ,27 100, Gospodarka leśna 1 000, ,27 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,27 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,81 91,46 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 500, ,00 54, Pozostałe odsetki 307,00 396,40 129, Wpływy z różnych dochodów , ,25 90, Administracja publiczna , ,55 89, Urzędy wojewódzkie , ,87 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 50,00 0,00 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,14 62, Pozostałe odsetki 1 650, ,76 107, Wpływy z różnych dochodów , ,38 59, Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98,78

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 9 983, ,75 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,27 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,76 74, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany , ,76 74,12 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,32 100,48 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,32 99, Podatek rolny 700,00 469,00 67, Podatek leśny 400,00 379,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków , ,17 99,32 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 101, Podatek rolny , ,09 97, Podatek leśny , ,03 102, Podatek od środków transportowych , ,54 106, Podatek od spadków i darowizn 3 800, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej 600,00 610,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,99 83, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 218,00 217,73 99, Wpływy z różnych opłat 2 051, ,20 135, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 340, ,89 134, Pozostałe odsetki 37,00 33,00 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,46 98,64 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 76, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,47 99, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,43 100, Wpływy z różnych opłat 1 781, ,56 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, ,56 60, Różne rozliczenia , ,28 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 858, ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 4 858, ,81 99,98 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe , ,47 100, Pozostałe odsetki , ,61 101,02

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,16 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 3 761, ,70 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,29 98, Przedszkola , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,35 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,24 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800,00 279,30 34, Pozostałe odsetki 200,00 79,59 39, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 199,71 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność , ,40 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 8 000, ,40 88,83 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,30 99,37 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 160, ,70 99, Pomoc społeczna , ,90 99, Domy Pomocy Społecznej 4 800, ,52 76, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,52 76, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , ,44 99,96 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 8, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,28 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,42 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1 500, ,94 79,20 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 2 946, ,01 99,80 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 385, ,00 99,64 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 95,65 i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 95,65 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki stałe , ,00 99,80

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 99,80 zadań bieżących gmin / związków gmin / Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 894,00 885,00 98, Wpływy z usług 894,00 885,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 600, ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 99, Pozostała działalność , ,87 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,02 99,55 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 456, ,85 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00 300,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 300,00 300,00 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami , ,52 97, Wpływy z usług , ,29 96, Pozostałe odsetki 500,00 538,04 107, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,19 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,10 81,96 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,10 81, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600, ,00 100, Biblioteki 3 600, ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 600, ,00 100,00 Dochody ogółem , ,47 99,73

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 983, ,75 98, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,42 99,98 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 561, ,01 99,94 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wykonanie wydatków za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo , ,77 92, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,87 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,15 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386, ,50 96, Składki na Fundusz Pracy 387,00 322,92 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,07 99, Zakup energii , ,46 86, Zakup usług remontowych , ,31 88, Zakup usług pozostałych , ,46 95, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1 000,00 665,00 66,50 monitoringowe pozostałości chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 700,00 665,00 95, Izby rolnicze 6 814, ,47 96, Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 6 814, ,47 96,50 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Transport i łączność , ,71 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup usług remontowych , ,21 99, Zakup usług pozostałych , ,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 187, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 816, ,00 100, Zakup usług pozostałych 7 371, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 77, Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 4 000, ,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 97, Zakup energii 5 450, ,17 60, Zakup usług pozostałych , ,83 66, Administracja publiczna , ,79 97, Urzędy Wojewódzkie , ,07 99,86

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 966, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 7 327, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 189,00 106,20 56, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 610,00 610,00 100,00 cywilnej Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,21 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 805,00 803,92 99, Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 745,00 741,29 99,50 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ , ,18 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200, ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 96, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,58 98, Zakup energii , ,05 68, Zakup usług remontowych 5 300, ,81 52, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 939,00 93, Zakup usług pozostałych , ,60 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4 800, ,11 65,11 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,22 75,50 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,18 89, Różne opłaty i składki 5 200, ,00 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8 801, ,00 86,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700, ,10 97, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 150,00 150,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 650,00 634,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 634,40 97, Pozostała działalność , ,39 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 820, ,00 99,74

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 88, Zakup usług pozostałych 8 361, ,98 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 970, ,17 86, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 320, ,14 86,39 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 540, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,80 80,80 100,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,94 98, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie , ,00 100,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji 1 400, ,00 100, Wypłaty jednostek na fundusz celowy 1 400, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , ,10 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 340, ,50 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 770,10 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97, Zakup usług remontowych , ,58 100, Zakup usług zdrowotnych 3 110, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 789, ,62 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 300,00 272,20 90,73 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 110, ,00 99, Obrona cywilna , ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 194, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 397, ,64 99, Składki na Fundusz Pracy 391,00 388,83 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 705, ,85 97, Zakup usług pozostałych 95,00 95,00 100, Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,78 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 782, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 110, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 278,00 277,68 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,51 98, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,51 98,42

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,53 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 500, ,98 99, Obsługa długu publicznego 1 000,00 841,32 84, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 1 000,00 841,32 84,13 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 116,00 58, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800,00 725,32 90, Różne rozliczenia , ,85 96, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 98, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane , ,85 98,80 na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 2 949,00 0,00 0, Rezerwy 2 949,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,81 96, Szkoły podstawowe , ,22 96, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Stypendia dla uczniów 6 600, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 97, Składki na Fundusz Pracy , ,75 87, Wynagrodzenia bezosobowe 7 150, ,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,43 92, Zakup energii , ,37 94, Zakup usług remontowych , ,20 63, Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 81, Zakup usług pozostałych , ,35 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,36 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 2 000,00 713,61 35,68 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,61 84,78 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, ,57 42, Różne opłaty i składki 4 800, ,20 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 600, ,00 47,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 73, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,57 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,29 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 98, Składki na Fundusz Pracy 6 920, ,49 75, Zakup materiałów i wyposażenia 7 898, ,88 77, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, ,05 94, Zakup energii 2 800, ,21 63, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 61, Podróże służbowe krajowe 400,00 10,03 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,72 97,14

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846, ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 100, Składki na Fundusz Pracy 221,00 214,20 96, Składki na Fundusz Pracy 1 083, ,77 100, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 542, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 540, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 757, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 135, ,29 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 903, ,95 100, Zakup energii 640,00 640,00 100, Zakup usług remontowych 2 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 580, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,41 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 353,60 353,60 100,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Gimnazja , ,52 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,77 99, Stypendia dla uczniów 2 150, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 91, Składki na Fundusz Pracy , ,35 88, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,29 99, Zakup energii , ,95 100, Zakup usług remontowych 2 000, ,60 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 590,00 59, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 800, ,27 63,63 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 362,49 36, Różne opłaty i składki 2 200,00 572,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 300, ,00 97,69 cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , ,58 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,81 84, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 752,42 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,19 99, Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , ,92 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 92, Składki na Fundusz Pracy 5 200, ,29 66, Wynagrodzenia bezosobowe 8 750, ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia 5 552, ,03 98, Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 86, Zakup usług pozostałych 5 500, ,73 68,74

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3 000, ,44 98,51 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,20 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 248, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000, ,60 58,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,99 100, Komisje egzaminacyjne 360,00 180,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 180,00 50, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 29, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,70 29, Stołówki szkolne , ,65 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 158,00 597,78 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 91, Składki na Fundusz Pracy 3 966, ,75 95, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,88 90, Zakup usług pozostałych 3 000, ,31 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 305, ,00 100, Pozostała działalność , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 991,56 991,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 174,98 174,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 378, ,44 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 655, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,70 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 128, ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia 199,20 199,20 100, Zakup energii 658,00 653,37 99, Zakup usług pozostałych 5 500, ,03 99, Zakup usług pozostałych , ,99 99, Zakup usług pozostałych 5 041, ,41 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 170,00 170,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 30,00 30,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 340,51 340,51 100, Podróże służbowe krajowe 60,09 60,09 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,15 96, Szpitale ogólne 2 000, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000, ,00 100,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , ,27 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 900,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725, ,03 96, Składki na Fundusz Pracy 280,00 271,29 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 99, Zakup energii 4 603, ,00 100, Zakup usług remontowych 3 520, ,00 92, Zakup usług pozostałych 6 750, ,80 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 852,00 641,67 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 560, ,65 86,77 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Zwalczanie narkomanii 50,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,88 95, Świadczenia społeczne 5 380, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 996,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 89, Zakup usług pozostałych 6 900, ,15 98, Podróże służbowe krajowe 61,00 60,60 99, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 680,00 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 648,80 99, Pomoc społeczna , ,66 99, Domy pomocy społecznej , ,62 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,62 99,96 jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , ,80 99,93 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490, ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 494,00 479,14 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 931, ,83 97, Zakup energii 1 850, ,00 97, Zakup usług pozostałych 6 860, ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 950, ,00 92,31 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 151,00 30,13 19, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 540,00 540,00 100,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3 486, ,36 94,24 niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 486, ,36 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,44 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,44 100, Zasiłki stałe , ,40 95, Świadczenia społeczne , ,40 95, Ośrodki Pomocy Społecznej , ,91 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 96, Składki na Fundusz Pracy 4 014, ,67 90, Zakup materiałów i wyposażenia 3 793, ,90 73, Zakup energii 1 000,00 500,00 50, Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46, Zakup usług zdrowotnych 500,00 160,00 32, Zakup usług pozostałych 4 800, ,24 90,48

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 530,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 656,85 65, Różne opłaty i składki 250,00 142,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500, ,70 50,67 cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,02 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 779, ,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność , ,18 99, Świadczenia społeczne , ,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 110, ,20 99, Zakup usług pozostałych 832,00 831,68 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 99, Pozostała działalność , ,26 99, Świadczenia społeczne , ,39 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124, ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 389, ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 338,43 338,43 100, Składki na Fundusz Pracy 912,51 912,32 99, Składki na Fundusz Pracy 48,33 48,32 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 910,80 910,80 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48,24 48,24 100, Wynagrodzenia bezosobowe 854,73 854,73 100, Wynagrodzenia bezosobowe 45,27 45,27 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 518, ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia 131,46 131,45 99, Zakup usług pozostałych , ,16 98, Zakup usług pozostałych 1 720, ,73 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 125, ,00 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,95 82, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,09 53, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 53, Gospodarka odpadami , ,89 98, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych , ,01 94, Zakup usług pozostałych 950,00 772,15 81, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,39 99,93 za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki , ,39 99,93

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Pozostała działalność , ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 95, Zakup usług pozostałych , ,11 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 92, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,18 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,35 99, Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 324,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 834,00 834,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 642,00 642,00 100, Zakup usług pozostałych 1 510, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,39 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Biblioteki , ,83 100, Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,83 100, Kultura fizyczna i sport 2 000,00 602,81 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 602,81 30, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 602,81 60, Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki , ,89 96,53

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 866,00 866,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 1 827, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 69,00 69,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 610,00 100, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 100, Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80,80 80,80 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,42 99,98 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490, ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99, Składki na Fundusz Pracy 174,00 161,24 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 831, ,83 100, Zakup energii 1 700, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 257, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 31,00 30,13 97, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 540,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 561, ,01 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 560, ,01 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo