DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów postanawia, co następuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kulturybiblioteki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedłożyć: - Radzie Gminy Jakubów, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Jakubów: mgr Hanna Wocial

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wykonanie dochodów za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,21 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,82 99, Wpływy z usług , ,72 99, Pozostałe odsetki 873,00 980,10 112, Wpływy z różnych dochodów 2 290, ,00 104, Pozostała działalność , ,39 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,96 93,53 użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,43 100, Leśnictwo 1 000, ,27 100, Gospodarka leśna 1 000, ,27 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,27 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,81 91,46 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 500, ,00 54, Pozostałe odsetki 307,00 396,40 129, Wpływy z różnych dochodów , ,25 90, Administracja publiczna , ,55 89, Urzędy wojewódzkie , ,87 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 50,00 0,00 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,14 62, Pozostałe odsetki 1 650, ,76 107, Wpływy z różnych dochodów , ,38 59, Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98,78

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 9 983, ,75 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,27 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,76 74, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany , ,76 74,12 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,32 100,48 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,32 99, Podatek rolny 700,00 469,00 67, Podatek leśny 400,00 379,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków , ,17 99,32 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 101, Podatek rolny , ,09 97, Podatek leśny , ,03 102, Podatek od środków transportowych , ,54 106, Podatek od spadków i darowizn 3 800, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej 600,00 610,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,99 83, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 218,00 217,73 99, Wpływy z różnych opłat 2 051, ,20 135, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 340, ,89 134, Pozostałe odsetki 37,00 33,00 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,46 98,64 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 76, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,47 99, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,43 100, Wpływy z różnych opłat 1 781, ,56 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, ,56 60, Różne rozliczenia , ,28 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 858, ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 4 858, ,81 99,98 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe , ,47 100, Pozostałe odsetki , ,61 101,02

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,16 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 3 761, ,70 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,29 98, Przedszkola , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,35 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,24 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800,00 279,30 34, Pozostałe odsetki 200,00 79,59 39, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 199,71 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność , ,40 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 8 000, ,40 88,83 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,30 99,37 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 160, ,70 99, Pomoc społeczna , ,90 99, Domy Pomocy Społecznej 4 800, ,52 76, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,52 76, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , ,44 99,96 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 8, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,28 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,42 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1 500, ,94 79,20 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 2 946, ,01 99,80 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 385, ,00 99,64 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 95,65 i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 95,65 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki stałe , ,00 99,80

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 99,80 zadań bieżących gmin / związków gmin / Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 894,00 885,00 98, Wpływy z usług 894,00 885,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 600, ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 99, Pozostała działalność , ,87 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,02 99,55 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 456, ,85 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00 300,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 300,00 300,00 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami , ,52 97, Wpływy z usług , ,29 96, Pozostałe odsetki 500,00 538,04 107, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,19 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,10 81,96 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,10 81, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600, ,00 100, Biblioteki 3 600, ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 600, ,00 100,00 Dochody ogółem , ,47 99,73

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 983, ,75 98, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,42 99,98 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 561, ,01 99,94 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wykonanie wydatków za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo , ,77 92, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,87 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,15 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386, ,50 96, Składki na Fundusz Pracy 387,00 322,92 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,07 99, Zakup energii , ,46 86, Zakup usług remontowych , ,31 88, Zakup usług pozostałych , ,46 95, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1 000,00 665,00 66,50 monitoringowe pozostałości chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 700,00 665,00 95, Izby rolnicze 6 814, ,47 96, Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 6 814, ,47 96,50 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Transport i łączność , ,71 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup usług remontowych , ,21 99, Zakup usług pozostałych , ,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 187, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 816, ,00 100, Zakup usług pozostałych 7 371, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 77, Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 4 000, ,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 97, Zakup energii 5 450, ,17 60, Zakup usług pozostałych , ,83 66, Administracja publiczna , ,79 97, Urzędy Wojewódzkie , ,07 99,86

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 966, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 7 327, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 189,00 106,20 56, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 610,00 610,00 100,00 cywilnej Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,21 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 805,00 803,92 99, Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 745,00 741,29 99,50 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ , ,18 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200, ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 96, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,58 98, Zakup energii , ,05 68, Zakup usług remontowych 5 300, ,81 52, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 939,00 93, Zakup usług pozostałych , ,60 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4 800, ,11 65,11 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,22 75,50 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,18 89, Różne opłaty i składki 5 200, ,00 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8 801, ,00 86,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700, ,10 97, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 150,00 150,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 650,00 634,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 634,40 97, Pozostała działalność , ,39 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 820, ,00 99,74

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 88, Zakup usług pozostałych 8 361, ,98 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 970, ,17 86, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 320, ,14 86,39 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 540, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,80 80,80 100,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,94 98, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie , ,00 100,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji 1 400, ,00 100, Wypłaty jednostek na fundusz celowy 1 400, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , ,10 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 340, ,50 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 770,10 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97, Zakup usług remontowych , ,58 100, Zakup usług zdrowotnych 3 110, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 789, ,62 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 300,00 272,20 90,73 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 110, ,00 99, Obrona cywilna , ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 194, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 397, ,64 99, Składki na Fundusz Pracy 391,00 388,83 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 705, ,85 97, Zakup usług pozostałych 95,00 95,00 100, Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,78 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 782, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 110, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 278,00 277,68 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,51 98, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,51 98,42

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,53 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 500, ,98 99, Obsługa długu publicznego 1 000,00 841,32 84, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 1 000,00 841,32 84,13 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 116,00 58, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800,00 725,32 90, Różne rozliczenia , ,85 96, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 98, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane , ,85 98,80 na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 2 949,00 0,00 0, Rezerwy 2 949,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,81 96, Szkoły podstawowe , ,22 96, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Stypendia dla uczniów 6 600, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 97, Składki na Fundusz Pracy , ,75 87, Wynagrodzenia bezosobowe 7 150, ,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,43 92, Zakup energii , ,37 94, Zakup usług remontowych , ,20 63, Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 81, Zakup usług pozostałych , ,35 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,36 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 2 000,00 713,61 35,68 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,61 84,78 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, ,57 42, Różne opłaty i składki 4 800, ,20 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 600, ,00 47,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 73, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,57 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,29 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 98, Składki na Fundusz Pracy 6 920, ,49 75, Zakup materiałów i wyposażenia 7 898, ,88 77, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, ,05 94, Zakup energii 2 800, ,21 63, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 61, Podróże służbowe krajowe 400,00 10,03 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,72 97,14

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846, ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 100, Składki na Fundusz Pracy 221,00 214,20 96, Składki na Fundusz Pracy 1 083, ,77 100, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 542, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 540, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 757, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 135, ,29 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 903, ,95 100, Zakup energii 640,00 640,00 100, Zakup usług remontowych 2 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 580, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,41 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 353,60 353,60 100,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Gimnazja , ,52 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,77 99, Stypendia dla uczniów 2 150, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 91, Składki na Fundusz Pracy , ,35 88, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,29 99, Zakup energii , ,95 100, Zakup usług remontowych 2 000, ,60 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 590,00 59, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 800, ,27 63,63 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 362,49 36, Różne opłaty i składki 2 200,00 572,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 300, ,00 97,69 cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , ,58 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,81 84, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 752,42 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,19 99, Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , ,92 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 92, Składki na Fundusz Pracy 5 200, ,29 66, Wynagrodzenia bezosobowe 8 750, ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia 5 552, ,03 98, Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 86, Zakup usług pozostałych 5 500, ,73 68,74

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3 000, ,44 98,51 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,20 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 248, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000, ,60 58,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,99 100, Komisje egzaminacyjne 360,00 180,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 180,00 50, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 29, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,70 29, Stołówki szkolne , ,65 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 158,00 597,78 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 91, Składki na Fundusz Pracy 3 966, ,75 95, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,88 90, Zakup usług pozostałych 3 000, ,31 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 305, ,00 100, Pozostała działalność , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 991,56 991,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 174,98 174,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 378, ,44 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 655, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,70 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 128, ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia 199,20 199,20 100, Zakup energii 658,00 653,37 99, Zakup usług pozostałych 5 500, ,03 99, Zakup usług pozostałych , ,99 99, Zakup usług pozostałych 5 041, ,41 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 170,00 170,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 30,00 30,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 340,51 340,51 100, Podróże służbowe krajowe 60,09 60,09 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,15 96, Szpitale ogólne 2 000, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000, ,00 100,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , ,27 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 900,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725, ,03 96, Składki na Fundusz Pracy 280,00 271,29 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 99, Zakup energii 4 603, ,00 100, Zakup usług remontowych 3 520, ,00 92, Zakup usług pozostałych 6 750, ,80 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 852,00 641,67 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 560, ,65 86,77 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Zwalczanie narkomanii 50,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,88 95, Świadczenia społeczne 5 380, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 996,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 89, Zakup usług pozostałych 6 900, ,15 98, Podróże służbowe krajowe 61,00 60,60 99, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 680,00 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 648,80 99, Pomoc społeczna , ,66 99, Domy pomocy społecznej , ,62 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,62 99,96 jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , ,80 99,93 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490, ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 494,00 479,14 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 931, ,83 97, Zakup energii 1 850, ,00 97, Zakup usług pozostałych 6 860, ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 950, ,00 92,31 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 151,00 30,13 19, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 540,00 540,00 100,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3 486, ,36 94,24 niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 486, ,36 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,44 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,44 100, Zasiłki stałe , ,40 95, Świadczenia społeczne , ,40 95, Ośrodki Pomocy Społecznej , ,91 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 96, Składki na Fundusz Pracy 4 014, ,67 90, Zakup materiałów i wyposażenia 3 793, ,90 73, Zakup energii 1 000,00 500,00 50, Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46, Zakup usług zdrowotnych 500,00 160,00 32, Zakup usług pozostałych 4 800, ,24 90,48

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 530,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 656,85 65, Różne opłaty i składki 250,00 142,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500, ,70 50,67 cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,02 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 779, ,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność , ,18 99, Świadczenia społeczne , ,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 110, ,20 99, Zakup usług pozostałych 832,00 831,68 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 99, Pozostała działalność , ,26 99, Świadczenia społeczne , ,39 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124, ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 389, ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 338,43 338,43 100, Składki na Fundusz Pracy 912,51 912,32 99, Składki na Fundusz Pracy 48,33 48,32 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 910,80 910,80 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48,24 48,24 100, Wynagrodzenia bezosobowe 854,73 854,73 100, Wynagrodzenia bezosobowe 45,27 45,27 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 518, ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia 131,46 131,45 99, Zakup usług pozostałych , ,16 98, Zakup usług pozostałych 1 720, ,73 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 125, ,00 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,95 82, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,09 53, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 53, Gospodarka odpadami , ,89 98, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych , ,01 94, Zakup usług pozostałych 950,00 772,15 81, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,39 99,93 za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki , ,39 99,93

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Pozostała działalność , ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 95, Zakup usług pozostałych , ,11 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 92, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,18 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,35 99, Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 324,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 834,00 834,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 642,00 642,00 100, Zakup usług pozostałych 1 510, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,39 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Biblioteki , ,83 100, Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,83 100, Kultura fizyczna i sport 2 000,00 602,81 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 602,81 30, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 602,81 60, Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki , ,89 96,53

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 866,00 866,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 1 827, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 69,00 69,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 610,00 100, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 100, Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80,80 80,80 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,42 99,98 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490, ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99, Składki na Fundusz Pracy 174,00 161,24 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 831, ,83 100, Zakup energii 1 700, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 257, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 31,00 30,13 97, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 540,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 561, ,01 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 560, ,01 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo