DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów postanawia, co następuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kulturybiblioteki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedłożyć: - Radzie Gminy Jakubów, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Jakubów: mgr Hanna Wocial

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wykonanie dochodów za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,21 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,82 99, Wpływy z usług , ,72 99, Pozostałe odsetki 873,00 980,10 112, Wpływy z różnych dochodów 2 290, ,00 104, Pozostała działalność , ,39 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,96 93,53 użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,43 100, Leśnictwo 1 000, ,27 100, Gospodarka leśna 1 000, ,27 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,27 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,81 91,46 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 500, ,00 54, Pozostałe odsetki 307,00 396,40 129, Wpływy z różnych dochodów , ,25 90, Administracja publiczna , ,55 89, Urzędy wojewódzkie , ,87 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 50,00 0,00 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,14 62, Pozostałe odsetki 1 650, ,76 107, Wpływy z różnych dochodów , ,38 59, Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98,78

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 9 983, ,75 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,27 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,76 74, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany , ,76 74,12 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,32 100,48 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,32 99, Podatek rolny 700,00 469,00 67, Podatek leśny 400,00 379,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków , ,17 99,32 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 101, Podatek rolny , ,09 97, Podatek leśny , ,03 102, Podatek od środków transportowych , ,54 106, Podatek od spadków i darowizn 3 800, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej 600,00 610,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,99 83, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 218,00 217,73 99, Wpływy z różnych opłat 2 051, ,20 135, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 340, ,89 134, Pozostałe odsetki 37,00 33,00 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,46 98,64 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 76, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,47 99, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,43 100, Wpływy z różnych opłat 1 781, ,56 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, ,56 60, Różne rozliczenia , ,28 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 858, ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 4 858, ,81 99,98 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe , ,47 100, Pozostałe odsetki , ,61 101,02

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,16 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 3 761, ,70 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,29 98, Przedszkola , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,35 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,24 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800,00 279,30 34, Pozostałe odsetki 200,00 79,59 39, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 199,71 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność , ,40 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 8 000, ,40 88,83 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,30 99,37 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 160, ,70 99, Pomoc społeczna , ,90 99, Domy Pomocy Społecznej 4 800, ,52 76, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,52 76, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , ,44 99,96 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 8, Wpływy z różnych dochodów 4 800, ,28 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami , ,42 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1 500, ,94 79,20 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 2 946, ,01 99,80 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 385, ,00 99,64 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 95,65 i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 95,65 zadań bieżących gmin / związków gmin / Zasiłki stałe , ,00 99,80

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 99,80 zadań bieżących gmin / związków gmin / Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 894,00 885,00 98, Wpływy z usług 894,00 885,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 600, ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 99, Pozostała działalność , ,87 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,02 99,55 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 456, ,85 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00 300,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 300,00 300,00 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami , ,52 97, Wpływy z usług , ,29 96, Pozostałe odsetki 500,00 538,04 107, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,19 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,10 81,96 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,10 81, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600, ,00 100, Biblioteki 3 600, ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 600, ,00 100,00 Dochody ogółem , ,47 99,73

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,54 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 983, ,75 98, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,42 99,98 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 561, ,01 99,94 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561, ,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wykonanie wydatków za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo , ,77 92, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,87 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,15 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386, ,50 96, Składki na Fundusz Pracy 387,00 322,92 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,07 99, Zakup energii , ,46 86, Zakup usług remontowych , ,31 88, Zakup usług pozostałych , ,46 95, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1 000,00 665,00 66,50 monitoringowe pozostałości chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 700,00 665,00 95, Izby rolnicze 6 814, ,47 96, Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 6 814, ,47 96,50 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Transport i łączność , ,71 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup usług remontowych , ,21 99, Zakup usług pozostałych , ,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 187, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 816, ,00 100, Zakup usług pozostałych 7 371, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 77, Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 4 000, ,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 97, Zakup energii 5 450, ,17 60, Zakup usług pozostałych , ,83 66, Administracja publiczna , ,79 97, Urzędy Wojewódzkie , ,07 99,86

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 966, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 7 327, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 189,00 106,20 56, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 610,00 610,00 100,00 cywilnej Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ , ,21 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 805,00 803,92 99, Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 745,00 741,29 99,50 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ , ,18 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200, ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 96, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,58 98, Zakup energii , ,05 68, Zakup usług remontowych 5 300, ,81 52, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 939,00 93, Zakup usług pozostałych , ,60 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4 800, ,11 65,11 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,22 75,50 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,18 89, Różne opłaty i składki 5 200, ,00 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8 801, ,00 86,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700, ,10 97, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 150,00 150,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 650,00 634,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 634,40 97, Pozostała działalność , ,39 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 820, ,00 99,74

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 88, Zakup usług pozostałych 8 361, ,98 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 970, ,17 86, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 320, ,14 86,39 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 540, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,80 80,80 100,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,94 98, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie , ,00 100,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji 1 400, ,00 100, Wypłaty jednostek na fundusz celowy 1 400, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , ,10 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 340, ,50 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 770,10 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97, Zakup usług remontowych , ,58 100, Zakup usług zdrowotnych 3 110, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 789, ,62 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 300,00 272,20 90,73 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 110, ,00 99, Obrona cywilna , ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 194, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 397, ,64 99, Składki na Fundusz Pracy 391,00 388,83 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 705, ,85 97, Zakup usług pozostałych 95,00 95,00 100, Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,78 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 782, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 110, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 278,00 277,68 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,51 98, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,51 98,42

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,53 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 500, ,98 99, Obsługa długu publicznego 1 000,00 841,32 84, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 1 000,00 841,32 84,13 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 116,00 58, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800,00 725,32 90, Różne rozliczenia , ,85 96, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 98, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane , ,85 98,80 na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 2 949,00 0,00 0, Rezerwy 2 949,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,81 96, Szkoły podstawowe , ,22 96, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Stypendia dla uczniów 6 600, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 97, Składki na Fundusz Pracy , ,75 87, Wynagrodzenia bezosobowe 7 150, ,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,43 92, Zakup energii , ,37 94, Zakup usług remontowych , ,20 63, Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 81, Zakup usług pozostałych , ,35 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,36 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 2 000,00 713,61 35,68 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych , ,61 84,78 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, ,57 42, Różne opłaty i składki 4 800, ,20 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 600, ,00 47,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 73, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,57 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,29 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 98, Składki na Fundusz Pracy 6 920, ,49 75, Zakup materiałów i wyposażenia 7 898, ,88 77, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, ,05 94, Zakup energii 2 800, ,21 63, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 61, Podróże służbowe krajowe 400,00 10,03 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,72 97,14

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846, ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 100, Składki na Fundusz Pracy 221,00 214,20 96, Składki na Fundusz Pracy 1 083, ,77 100, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 542, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 540, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 757, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 135, ,29 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 903, ,95 100, Zakup energii 640,00 640,00 100, Zakup usług remontowych 2 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 580, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,41 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 353,60 353,60 100,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Gimnazja , ,52 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,77 99, Stypendia dla uczniów 2 150, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 91, Składki na Fundusz Pracy , ,35 88, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,29 99, Zakup energii , ,95 100, Zakup usług remontowych 2 000, ,60 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 590,00 59, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 800, ,27 63,63 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 362,49 36, Różne opłaty i składki 2 200,00 572,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 300, ,00 97,69 cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , ,58 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,81 84, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 752,42 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,19 99, Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , ,92 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 92, Składki na Fundusz Pracy 5 200, ,29 66, Wynagrodzenia bezosobowe 8 750, ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia 5 552, ,03 98, Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 86, Zakup usług pozostałych 5 500, ,73 68,74

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3 000, ,44 98,51 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,20 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 248, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000, ,60 58,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,99 100, Komisje egzaminacyjne 360,00 180,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 180,00 50, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 29, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,70 29, Stołówki szkolne , ,65 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 158,00 597,78 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 91, Składki na Fundusz Pracy 3 966, ,75 95, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,88 90, Zakup usług pozostałych 3 000, ,31 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 305, ,00 100, Pozostała działalność , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 991,56 991,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 174,98 174,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 378, ,44 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 655, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,70 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 128, ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia 199,20 199,20 100, Zakup energii 658,00 653,37 99, Zakup usług pozostałych 5 500, ,03 99, Zakup usług pozostałych , ,99 99, Zakup usług pozostałych 5 041, ,41 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 170,00 170,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 30,00 30,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 340,51 340,51 100, Podróże służbowe krajowe 60,09 60,09 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,15 96, Szpitale ogólne 2 000, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000, ,00 100,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , ,27 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 900,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725, ,03 96, Składki na Fundusz Pracy 280,00 271,29 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 99, Zakup energii 4 603, ,00 100, Zakup usług remontowych 3 520, ,00 92, Zakup usług pozostałych 6 750, ,80 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 852,00 641,67 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 560, ,65 86,77 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Zwalczanie narkomanii 50,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,88 95, Świadczenia społeczne 5 380, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 996,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 89, Zakup usług pozostałych 6 900, ,15 98, Podróże służbowe krajowe 61,00 60,60 99, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 680,00 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 648,80 99, Pomoc społeczna , ,66 99, Domy pomocy społecznej , ,62 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,62 99,96 jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , ,80 99,93 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490, ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 494,00 479,14 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 931, ,83 97, Zakup energii 1 850, ,00 97, Zakup usług pozostałych 6 860, ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 950, ,00 92,31 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 151,00 30,13 19, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 540,00 540,00 100,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3 486, ,36 94,24 niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 486, ,36 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,44 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,44 100, Zasiłki stałe , ,40 95, Świadczenia społeczne , ,40 95, Ośrodki Pomocy Społecznej , ,91 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 96, Składki na Fundusz Pracy 4 014, ,67 90, Zakup materiałów i wyposażenia 3 793, ,90 73, Zakup energii 1 000,00 500,00 50, Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46, Zakup usług zdrowotnych 500,00 160,00 32, Zakup usług pozostałych 4 800, ,24 90,48

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 530,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 656,85 65, Różne opłaty i składki 250,00 142,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500, ,70 50,67 cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,02 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 779, ,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność , ,18 99, Świadczenia społeczne , ,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 110, ,20 99, Zakup usług pozostałych 832,00 831,68 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 99, Pozostała działalność , ,26 99, Świadczenia społeczne , ,39 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124, ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 389, ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 338,43 338,43 100, Składki na Fundusz Pracy 912,51 912,32 99, Składki na Fundusz Pracy 48,33 48,32 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 910,80 910,80 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48,24 48,24 100, Wynagrodzenia bezosobowe 854,73 854,73 100, Wynagrodzenia bezosobowe 45,27 45,27 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 518, ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia 131,46 131,45 99, Zakup usług pozostałych , ,16 98, Zakup usług pozostałych 1 720, ,73 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 125, ,00 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,95 82, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,09 53, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 53, Gospodarka odpadami , ,89 98, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych , ,01 94, Zakup usług pozostałych 950,00 772,15 81, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,39 99,93 za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki , ,39 99,93

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Pozostała działalność , ,32 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 95, Zakup usług pozostałych , ,11 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 92, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,18 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,35 99, Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 324,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 834,00 834,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 642,00 642,00 100, Zakup usług pozostałych 1 510, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,39 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Biblioteki , ,83 100, Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,83 100, Kultura fizyczna i sport 2 000,00 602,81 30, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 602,81 30, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 602,81 60, Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki , ,89 96,53

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100, Pozostała działalność , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100, Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 207, ,47 100, Różne opłaty i składki , ,13 100, Administracja publiczna , ,41 99, Urzędy wojewódzkie , ,87 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181, ,87 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 015, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 866,00 866,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 1 827, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 69,00 69,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 610,00 100, Spis powszechny i inne , ,54 99, Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96, Zakup energii 83,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 100, Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 9 983, ,75 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99, Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 752, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,92 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80,80 80,80 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Pomoc społeczna , ,36 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,42 99,98 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490, ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99, Składki na Fundusz Pracy 174,00 161,24 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 831, ,83 100, Zakup energii 1 700, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 257, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 31,00 30,13 97, Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 540,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 561, ,01 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 560, ,01 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 100, Świadczenia społeczne , ,93 100, Pozostała działalność 2 600, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 600, ,00 100,00 Ogółem , ,95 99,97

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn

Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn DRUK NR 30 PROJEKT w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/12 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE. z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/12 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE. z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. ZARZĄDZENIE NR 76/12 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 9 marca 212 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 211 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach

Bardziej szczegółowo