S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2018 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2019 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019r. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % w tym wykonanie dochodów: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,24 95, , ,41 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,79 94, , ,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6290 źródeł , ,65 98,70 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,38 98, ,38 0, Wpływy z różnych dochodów 217,00 217,00 0,00 217,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,76 94,12 0, , Pozostała działalność , ,45 99, , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 500, ,14 78, ,14 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania 1 862, ,00 100,00 0, ,00 3

4 wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, ,31 0, Transport i łączność , ,20 98, , ,00 Drogi publiczne powiatowe 9 000, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 9 000, ,00 100, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,20 98, , ,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,20 97, ,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego , ,00 100,00 0, ,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 112, , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 117, , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , ,25 97, ,25 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69,96 62,29 89,04 62,29 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,03 91, ,03 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,00 0,00 0, , Wpływ z różnych dochodów 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 4

5 0830 Wpływy z usług , ,65 130, ,65 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 100,00 59,64 59,64 59,64 0, Pozostała działalność , ,57 65, ,57 0, Wpływy z usług , ,57 65, ,57 0, Informatyka , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu 2057 terytorialnego , ,00 100, ,00 0,00 Administracja publiczna , ,47 107, ,47 0, Urzędy Wojewódzkie , ,80 96, ,80 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami , ,25 96, ,25 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1,55 1,55 1,55 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,67 115, ,67 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 600, ,68 107, ,68 0, Wpływ z różnych dochodów , ,99 115, ,99 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,47 92, ,47 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 223, ,00 92, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 1 223, ,00 100, ,00 0,00 5

6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki , ,47 92, ,47 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,47 92, ,47 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 97, , ,00 Ochotnicze straże pożarne , ,26 97, , ,00 Wpływ z różnych dochodów 9 200, ,00 97, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,26 100, ,26 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 91, ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 100, ,19 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,56 90, ,56 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , ,11 93, ,11 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100, ,45 64, ,45 0,00 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,85 87, ,85 0,00 Wpływy z podatku rolnego 465,00 465,00 100,00 465,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego , ,00 107, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00-81, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 6 500, ,15 108, ,15 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 96, ,86 0,00 Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , ,40 92, ,40 0,00 Wpływy z podatku 0320 rolnego , ,90 96, ,90 0,00 Wpływy z podatku 0330 leśnego , ,00 98, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 80, ,00 0,00 Wpływy z podatku od 0360 spadków i darowizn , ,50 150, ,50 0,00 Wpływy z opłaty 0430 targowej , ,00 104, ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,51 108, ,51 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 1 600, ,98 144, ,98 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,57 63, ,57 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,04 97, ,04 0,00 Wpływy z tytułu opłaty 0410 skarbowej , ,00 95, ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,01 100, ,01 0,00 7

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,23 86, ,23 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34,80 34,80 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 2,00 4,00 2,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 106, ,73 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000, ,73 84, ,73 0, Różne rozliczenia , ,68 100, , ,83 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe , ,68 100, , ,83 Wpływ z różnych 0920 dochodów 5 000, ,05 114, ,05 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,80 100, ,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,83 100,00 0, ,83 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Oświata i 801 wychowanie , ,50 96, , , Szkoły podstawowe , ,37 98, , ,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 zaświadczeń, 200,00 108,00 54,00 108,00 0,00 8

9 certyfikatów i innych duplikatów Wpływy z różnych opłat 300,00 90,00 30,00 90,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 2,45 4,90 2,45 0, Wpływ z różnych dochodów 3 000, ,92 52, ,92 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,60 101, ,60 0,00 Wpływ z różnych 0970 dochodów 9 000, ,60 113, ,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych 2030 ) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,89 93, ,89 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,50 102, ,50 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego , ,50 88, ,50 0, Wpływ z różnych dochodów , ,89 68, ,89 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 310,00 309,00 99,68 309,00 0, Wpływy z różnych opłat 310,00 309,00 99,68 309,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,64 98, ,64 0,00 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,64 98, ,64 0, Pomoc społeczna , ,93 99, ,93 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 99, ,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,48 98, ,48 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,58 100, ,58 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,34 99, ,34 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,34 99, ,34 0, Zasiłki stałe , ,26 100, ,26 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,26 100, ,26 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 10

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,27 97, ,27 0, Wpływy z usług , ,08 96, ,08 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 94,19 47,09 94,19 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,00 100, ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 354, ,00 100, ,00 0, Fundusz Pracy 5 354, ,00 100, ,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 2690 odrębnych ustaw 5 354, ,00 100, ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, ,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 890,00 890,00 100,00 890,00 0, Rodzina , ,59 100, ,59 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 100, ,00 0,00 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 99, ,59 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 99, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,59 0, Karta Dużej Rodziny 141,00 141,00 100,00 141,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 141,00 141,00 100,00 141,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 83, ,39 0,00 12

13 90002 Gospodarka odpadami , ,20 83, ,20 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw , ,70 82, ,70 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 3 000, ,80 105, ,80 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, Wpływ z różnych dochodów 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, ,70 96, ,70 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3,00 21,26 708,67 21,26 0,00 Wpływy z opłaty produktowej 3,00 21,26 708,67 21,26 0, Pozostała działalność 9 667, ,93 75, ,93 0, Wpływy z usług 2 700, ,11 95, ,11 0, Wpływy z różnych opłat 6 967, ,82 67, ,82 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,97 101, , ,75 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,97 101, , , Wpływy z usług 8 170, ,22 106, ,22 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,75 99,97 0, , Muzea 1 218, ,00 100, ,00 0,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 218, ,00 100, ,00 0, Kultura fizyczna , ,66 101, , , Pozostała działalność , ,66 101, , ,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,66 102, ,66 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0, ,00 13

14 Ogółem dochody , ,98 99, , ,99 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,98 99,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,76 94,36 Dochody bieżące: , ,99 99,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Dochody majątkowe: , ,99 95,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,76 94,12 14

15 15

16 16

17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,19 99, , ,73 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 99, ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,22 94, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0, Zakup energii 1 700,00 751,21 44,19 751,21 0,00 0,00 0,00 0,00 751,21 0, Zakup usług pozostałych , ,52 96, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze 7 000, ,71 65, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,71 65, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 17

18 01095 Pozostała działalność , ,31 100, , ,73 0,00 0,00 0, ,58 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 130, ,43 100, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 877,30 877,30 100,00 877,30 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Różne opłaty i składki , ,58 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Transport i łączność , ,09 96, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,29 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,29 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,80 96, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 57, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, Zakup usług remontowych , ,19 90, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług pozostałych , ,04 83, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 73, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,25 99, , ,19 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 92, , ,19 0,00 0,00 0, ,52 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 182,97 36,59 182,97 182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,22 26,22 26,22 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 53, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 93, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup energii , ,50 92, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych , ,26 91, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Różne opłaty i składki 2 600, ,35 95, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Pozostała działalność , ,54 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,58 94, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup energii , ,53 92, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Zakup usług pozostałych , ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,73 95, ,73 0,00 0,00 0,00 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 73, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Cmentarze 2 000, ,73 83, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,73 83, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Informatyka , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , ,25 96, , ,10 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,25 96, , ,25 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19

20 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 95, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 100, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 100, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 955,18 955,18 100,00 955,18 955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 004, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0, , ,53 89, , ,33 0,00 0,00 0, ,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 88, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 91, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 99, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 83, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 255,00 931,10 74,19 931,10 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 297,50 74,38 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 297,50 0, ,00 999,50 83,29 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 999,50 0,00 20

21 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 116,00 38,67 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 97, , ,49 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,38 97, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,58 99, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 100, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 96, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,67 98, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 84, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 90, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup środków żywności 6 000, ,13 64, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Zakup energii , ,05 90, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,89 98, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,71 97, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 552,80 36,85 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 552,80 0, Różne opłaty i składki , ,91 63, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,01 100, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, , ,80 83, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 21

22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 83, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, ,00 36, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 98, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Zakup usług pozostałych , ,16 86, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,51 96, , ,85 0,00 0,00 0, ,66 0, , ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 100, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 97, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,88 84, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,00 496,00 49,60 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 0, Pozostała działalność , ,18 93, , ,18 0,00 0,00 0, ,00 0,00 22

23 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 88, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,18 98, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 92, , ,30 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 223, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki , ,47 92, , ,30 0,00 0,00 0, ,17 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,82 648,82 100,00 648,82 648,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 92,96 92,96 100,00 92,96 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 70, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 97, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług pozostałych 3 983, ,25 100, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,03 96, , ,41 0,00 0,00 0, , ,00 23

24 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,03 96, , ,41 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 350,18 87,55 350,18 0,00 0,00 0,00 0,00 350,18 0, , ,49 94, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 212,00 738,62 60,94 738,62 738,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe , ,76 89, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 96, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup energii 8 500, ,38 92, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 190,00 38,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0, Zakup usług pozostałych , ,28 98, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 438,43 87,69 438,43 0,00 0,00 0,00 0,00 438,43 0, Różne opłaty i składki , ,23 99, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 889,25 100,00 889,25 0,00 0,00 0,00 0,00 889,25 0, Podatek od nieruchomości , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 050, ,00 37, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,05 96, ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 24

25 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 96, ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 100, ,69 56, ,69 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0, , ,36 98, ,36 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,15 97, , , ,89 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,52 98, , , ,16 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 99, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 98, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,92 98, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 100, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 96, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,28 90, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,56 54, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 25

26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,36 94, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Zakup energii , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200, ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług pozostałych , ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,28 72, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Podróże służbowe krajowe 1 600, ,98 92, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Różne opłaty i składki 5 800, ,23 84, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 100, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,60 93, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,36 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,87 95, , , ,90 0,00 0, ,24 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 94, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,88 94, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 99, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 99, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 368, ,95 89, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

27 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 80, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Przedszkola , ,33 94, , ,61 0,00 0,00 0, ,72 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 94, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,52 98, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 99, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 97, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,33 85, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, ,40 15, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup środków żywności , ,53 86, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,82 74, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Zakup energii , ,76 54, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Zakup usług remontowych 2 500,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 570,00 380,00 66,67 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0, Zakup usług pozostałych , ,58 92, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,86 99, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 27

28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,99 61, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 122,80 30,70 122,80 0,00 0,00 0,00 0,00 122,80 0, Różne opłaty i składki 1 124,00 278,81 24,81 278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 278,81 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,80 99, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Gimnazja , ,33 98, , ,03 0,00 0,00 0, ,30 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 98, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 100, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,54 93, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,40 70, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 750,00 486,91 64,92 486,91 0,00 0,00 0,00 0,00 486,91 0, Zakup energii , ,14 87, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 220,00 44,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, Zakup usług pozostałych , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900, ,73 95, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Podróże służbowe krajowe 1 100, ,48 94, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 28

29 4430 Różne opłaty i składki 4 520, ,25 99, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,68 100, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 96, , ,78 0,00 0,00 0, ,26 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 94, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 100, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 84, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 339, ,09 83, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 97, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Zakup usług pozostałych , ,69 99, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,17 69, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 809, ,94 100, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000, ,69 36, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 49, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 440,00 4,40 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 29

30 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 59, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, , ,33 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,92 100, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , ,86 100, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 100, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 453, ,52 100, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 149,95 149,95 100,00 149,95 0,00 0,00 0,00 0,00 149,95 0, Zakup energii 639,84 639,84 100,00 639,84 0,00 0,00 0,00 0,00 639,84 0, Zakup usług zdrowotnych 9,75 9,75 100,00 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 0, Zakup usług pozostałych 3 983, ,58 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 709,45 709,45 100,00 709,45 0,00 0,00 0,00 0,00 709,45 0, Podróże służbowe krajowe 131,67 131,67 100,00 131,67 0,00 0,00 0,00 0,00 131,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30

31 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,64 98, ,64 0, ,83 0,00 0, ,81 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 6 297, ,83 98, ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 497,53 98,52 497,53 0,00 0,00 0,00 0,00 497,53 0, , ,28 98, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Pozostała działalność , ,42 100, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,42 100, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Ochrona zdrowia , ,16 58, , ,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zwalczanie narkomanii , ,36 47, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,86 91, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,50 58, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 60, , ,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 39, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, Zakup środków żywności , ,67 56, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług pozostałych , ,79 66, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Podróże służbowe krajowe 1 015,37 82,50 8,13 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 31

32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 885,00 12,64 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00 0, Pomoc społeczna , ,82 97, , ,73 0,00 0,00 0, ,09 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 105,00 21,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, , ,61 95, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Świadczenia społeczne , ,50 87, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych , ,38 98, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,73 97, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Dodatki mieszkaniowe , ,35 70, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Świadczenia społeczne , ,35 70, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 32

33 85216 Zasiłki stałe , ,26 100, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Świadczenia społeczne , ,26 100, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,89 99, , ,17 0,00 0,00 0, ,72 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,57 91, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 92, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 99, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 892, ,16 99, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup energii 2 300, ,43 72, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 50,00 62,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,77 98, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,33 86, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Różne opłaty i składki 550,00 547,77 99,59 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 547,77 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323, ,52 100, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Podatek od nieruchomości 400,00 347,00 86,75 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 300, ,60 90, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,05 95, , ,56 0,00 0,00 0, ,49 0,00 33

34 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 100,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0, , ,00 96, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 98, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 92, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 839,00 106,24 12,66 106,24 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778, ,49 100, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,60 97, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Świadczenia społeczne , ,60 82, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 5 354, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 354, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,02 89, , ,63 0,00 0,00 0, ,39 0, Świetlice szkolne , ,22 90, , ,63 0,00 0,00 0, ,59 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 510, ,62 96, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, , ,88 91, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34

35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 94, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 933, ,95 78, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 87, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup energii , ,86 80, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,56 336, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,24 #ADR! ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , ,80 85, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 100,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0, Stypendia dla uczniów , ,80 84, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Rodzina , ,58 99, , ,48 0,00 0,00 0, ,10 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 100, , ,44 0,00 0,00 0, ,56 0, Świadczenia społeczne , ,90 100, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, , ,34 100, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 100, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 103, ,60 100, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych 3 407, ,17 100, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 35

36 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, , ,49 100, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 99, , ,07 0,00 0,00 0, ,93 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Świadczenia społeczne , ,76 99, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 100, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 100, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 100, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 608,87 608,87 100,00 608,87 608,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 440, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 710,85 710,85 100,00 710,85 0,00 0,00 0,00 0,00 710,85 0, , ,32 100, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36

37 Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 98, , ,97 0,00 0,00 0, ,61 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 98, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540, ,12 99, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 657, ,72 98, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 948,00 934,49 98,57 934,49 934,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 349, ,77 59, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług pozostałych 1 612, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,18 6,02 60,18 0,00 0,00 0,00 0,00 60,18 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 155,00 100,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 97, , , ,20 0,00 0, , , Gospodarka odpadami , ,45 99, , ,75 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 99, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 89, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37

38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 010,00 977,55 96,79 977,55 977,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 185, ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 500,00 373,23 74,65 373,23 0,00 0,00 0,00 0,00 373,23 0, , ,16 94, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,30 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,60 95, ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 83, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Zakup energii , ,39 94, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług remontowych , ,60 98, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup usług pozostałych , ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej , ,20 97,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 100, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,20 100, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38

39 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,18 99, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,16 98, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup usług pozostałych , ,02 99, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, ,25 0, ,95 0,00 0, , , , ,80 97, ,30 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 94, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Zakup energii , ,41 93, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług pozostałych , ,53 95, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Różne opłaty i składki 3 500, ,38 31, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,95 100, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,95 100, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 700, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39

40 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,38 91, , , ,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,38 91, , , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 514,68 85,78 514,68 0,00 0,00 0,00 0,00 514,68 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 590, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 85, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 110,00 822,59 74,11 822,59 822,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 5 000, ,61 36, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 62, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup energii , ,97 97, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, Zakup usług pozostałych , ,05 77, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 40

41 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,09 98, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 371, ,32 100, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,30 99,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 Wydatki razem: , ,35 97, , , , ,05 0, , ,47 Plan Wykonanie % Wydatki ogółem , ,35 97,78 Wydatki bieżące , ,88 97,16 Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , ,47 99,59 Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 99,89 41

42 42

43 43

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sadowne na 2019 rok. Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo