Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2012 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2012 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2012 rok, 4. Załącznik Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2012 rok, 5. Załącznik Nr 5 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową. 8. Załącznik Nr 8 informacja o stanie mienia za 2012 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych dochodów za 2012 rok Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pozostała działalność , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 100, ,02 95, Pozostałe odsetki ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,83 100, LEŚNICTWO ,12 100, Pozostała działalność ,12 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,12 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,13 100, Drogi publiczne gminne ,13 100, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,13 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,75 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,75 81, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,66 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,52 81, Pozostałe odsetki ,57 113, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,07 99, Urzędy wojewódzkie ,75 100, Wpływy z różnych opłat 0 0 7,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Urzędy gmin ,32 99, Wpływy z różnych opłat ,94 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 510,00 510,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,38 99,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,41 100, Ochotnicze straże pożarne ,41 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,01 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 100, ,00 100,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 100, ,48 97, Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ,90 99, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,90 99,81 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 96, Podatek od nieruchomości ,00 99, Podatek rolny ,00 99, Podatek leśny ,00 91, Podatek od środków transportowych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 76,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,80 99, Podatek od nieruchomości ,81 99, Podatek rolny ,61 99, Podatek leśny ,30 101, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od spadków i darowizn ,00 98, Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 195,61 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,53 100, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 97, Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,83 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 136, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych dochodów ,00 30, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,25 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych ,25 171, RÓŻNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,66 99, Pozostałe odsetki ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,93 109, Szkoły podstawowe ,39 136, Wpływy z różnych dochodów ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,89 102, Dowożenie uczniów do szkół ,06 99, Wpływy z usług ,06 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 96, Stołówki szkolne i przedszkolne ,48 125, Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,48 125,75

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania OCHRONA ZDROWIA ,54 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,54 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,54 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,36 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,69 97, Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,90 97, ,99 102, ,92 82, ,76 91, ,16 75, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,09 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,09 94, Zasiłki stałe ,26 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Pozostała działalność ,40 98,98

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 85, ,00 100, ,40 98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,76 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,32 99, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,46 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,53 98, Wpływy z usług ,39 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 80, Pozostałe odsetki ,06 87, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Gospodarka odpadami ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,68 97,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,03 68,97

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych opłat ,03 68, Pozostała działalność ,22 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,22 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,50 100, Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ,50 100, Wpływy z różnych dochodów ,46 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,04 100, KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 Dochody ogółem: ,34 98,46 w tym dochody bieżące ,14 98,42 w tym dochody majątkowe ,20 98,94

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych wydatków za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,93 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,78 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup usług pozostałych ,98 99, Różne opłaty i składki ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Izby rolnicze ,32 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 99, Pozostała działalność ,83 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, Zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,43 96, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Drogi publiczne gminne ,43 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,27 39, Zakup usług remontowych ,80 68, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,85 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 44, Zakup energii ,65 78, Zakup usług pozostałych ,35 90, Różne opłaty i składki ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy ,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, Rady gmin ,76 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,76 75, Zakup usług pozostałych ,00 100, Urzędy gmin ,10 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,16 70,54

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 88, Zakup energii ,74 83, Zakup usług remontowych ,44 95, Zakup usług zdrowotnych ,34 99, Zakup usług pozostałych ,31 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 88, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,63 97, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,57 87, Podróże służbowe krajowe ,88 95, Różne opłaty i składki ,25 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,79 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,62 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 98, Pozostała działalność ,31 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,81 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,14 91, Komendy powiatowe Policji ,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100, Straż Graniczna ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,14 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 88, Składki na Fundusz Pracy ,03 71, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 92, Zakup usług remontowych ,01 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 98, Zakup usług pozostałych ,00 94, Podróże służbowe krajowe ,50 99, Różne opłaty i składki ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,52 80, Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,52 80, ,52 80, RÓŻNE ROZLICZENIA ,67 98, Różne rozliczenia finansowe ,67 98, Zakup usług pozostałych ,67 98, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,85 98, Szkoły podstawowe ,34 99,62

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania ,58 93, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,59 100, Wynagrodzenia osobowe ,57 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 100, Składki na Fundusz Pracy ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 94, Zakup energii ,90 87, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,29 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 89, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,78 91, Podróże służbowe krajowe ,95 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,85 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,53 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,07 99, Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, Składki na Fundusz Pracy ,98 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 33, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,33 99, Gimnazja ,37 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,40 99,45

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99, Składki na Fundusz Pracy ,03 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,60 94, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 100, Dowożenie uczniów do szkół ,90 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 10, Składki na Fundusz Pracy ,76 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 78, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,26 99, Różne opłaty i składki ,00 78, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 78, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0, Stołówki szkolne ,24 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,44 93, Wynagrodzenia osobowe ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,82

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 12, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 45, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,79 99, Pozostała działalność ,19 79, Zakup usług pozostałych ,19 79, OCHRONA ZDROWIA ,24 96, Szpitale ogólne ,00 100, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 99, Zakup energii ,33 81, Zakup usług remontowych ,60 99, Zakup usług pozostałych ,05 98, Różne opłaty i składki ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,98 87, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,54 98, Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 29, Składki na Fundusz Pracy ,45 42, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,67 99, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Różne opłaty i składki ,52 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,32 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,90 97, Świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, Składki na Fundusz Pracy ,58 37, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 5 4,56 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,92 82, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,92 82, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,81 96, Świadczenia społeczne ,09 95, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,72 99, Dodatki mieszkaniowe ,16 96, Świadczenia społeczne ,16 96, Zasiłki stałe ,26 87, Świadczenia społeczne ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,77 95, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,20 93, Wynagrodzenia osobowe ,96 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 96, Składki na Fundusz Pracy ,09 67, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 95,69

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,61 81, Podróże służbowe krajowe ,70 92, Różne opłaty i składki ,00 6, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,69 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, Pozostała działalność ,50 97, Świadczenia społeczne ,50 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99, Składki na Fundusz Pracy ,71 99, Składki na Fundusz Pracy ,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,24 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,12 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,15 99, Zakup usług pozostałych ,10 100, Zakup usług pozostałych ,90 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Stypendia dla uczniów ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,13 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,54 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,30 28, Składki na Fundusz Pracy ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 95, Zakup energii ,61 90, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,03 91, Różne opłaty i składki ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 100, Gospodarka odpadami ,83 87, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 1, Zakup usług pozostałych ,83 91, Oczyszczanie miast i wsi ,25 51, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 51, Zakup usług pozostałych ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 98,44

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,18 87, Zakup energii ,92 82, Zakup usług remontowych ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 93, Pozostała działalność ,33 92, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,14 86, Wynagrodzenia osobowe ,40 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 84, Składki na Fundusz Pracy ,55 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 81, Zakup środków żywności ,14 89, Zakup energii ,93 40, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 92, Zakup usług pozostałych ,92 95, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,42 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,08 98, Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,08 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,27 70, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 98,31

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 100, Biblioteki ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, KULTURA FIZYCZNA ,48 100, Obiekty sportowe ,24 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,24 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 99,99 WYDATKI OGÓŁEM: ,89 97,74 w tym wydatki bieżące ,96 97,03 w tym wydatki majątkowe ,93 99,42

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Zestawienie udzielonych dotacji za 2012 roku DOTACJE w tym: 1. dla instytucji kultury w tym: - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym: - Klub Sportowy,,Błyskawica w Dubiczach Cerkiewnych - Stowarzyszenie,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) - Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (wsparcie wydania książki,,witowo obraz minionego wieku) 3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym: Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne 4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym: Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym w Hajnówce Klasyfikacja Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,54 99, ,54 98, ,00 100, ,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 OGÓŁEM ,54 99,97

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK DOCHODY w zł Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,83 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,66 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,90 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,90 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,76 91, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,76 91, Pozostała działalność ,00 85,71

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ,00 85,71 Ogółem dochody ,49 97,96 WYDATKI w zł Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, wynagrodzenia osobowe ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 98, zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, składki na Fundusz Pracy ,12 100, zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99,16

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, wynagrodzenia bezosobowe ,22 100, POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,66 97, ,90 97, świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, składki na Fundusz Pracy ,58 37, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0 5 4,56 91, ,00 0, ,76 91, świadczenia społeczne ,76 91, Pozostała działalność ,00 85, świadczenia społeczne ,00 85,71 Ogółem wydatki ,49 97,96

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 r. po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Źródłem finansowania deficytu w kwocie zł są wolne środki w kwocie zł i zaciągniętych kredytów w kwocie zł. W 2012 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie: - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł zł a po stronie wydatków zł. Plan przychodów i rozchodów na 2012 r.: - pożyczki zł (w tym na wyprzedzające finansowanie zł), - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki zł, oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości zł (na spłatę pożyczek długoterminowych). 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 r. wykonano w 98,46 %, tj. na plan zł wykonano ,34 zł, w tym: - dochody bieżące na plan zł ,14 zł,. 98,42 %, - dochody majątkowe na plan zł ,20 zł,. 98,94 %, Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo