Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2012 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2012 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2012 rok, 4. Załącznik Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2012 rok, 5. Załącznik Nr 5 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową. 8. Załącznik Nr 8 informacja o stanie mienia za 2012 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych dochodów za 2012 rok Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pozostała działalność , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 100, ,02 95, Pozostałe odsetki ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,83 100, LEŚNICTWO ,12 100, Pozostała działalność ,12 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,12 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,13 100, Drogi publiczne gminne ,13 100, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,13 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,75 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,75 81, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,66 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,52 81, Pozostałe odsetki ,57 113, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,07 99, Urzędy wojewódzkie ,75 100, Wpływy z różnych opłat 0 0 7,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Urzędy gmin ,32 99, Wpływy z różnych opłat ,94 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 510,00 510,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,38 99,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,41 100, Ochotnicze straże pożarne ,41 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,01 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 100, ,00 100,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 100, ,48 97, Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ,90 99, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,90 99,81 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 96, Podatek od nieruchomości ,00 99, Podatek rolny ,00 99, Podatek leśny ,00 91, Podatek od środków transportowych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 76,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,80 99, Podatek od nieruchomości ,81 99, Podatek rolny ,61 99, Podatek leśny ,30 101, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od spadków i darowizn ,00 98, Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 195,61 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,53 100, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 97, Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,83 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 136, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych dochodów ,00 30, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,25 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych ,25 171, RÓŻNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,66 99, Pozostałe odsetki ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,93 109, Szkoły podstawowe ,39 136, Wpływy z różnych dochodów ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,89 102, Dowożenie uczniów do szkół ,06 99, Wpływy z usług ,06 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 96, Stołówki szkolne i przedszkolne ,48 125, Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,48 125,75

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania OCHRONA ZDROWIA ,54 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,54 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,54 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,36 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,69 97, Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,90 97, ,99 102, ,92 82, ,76 91, ,16 75, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,09 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,09 94, Zasiłki stałe ,26 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Pozostała działalność ,40 98,98

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 85, ,00 100, ,40 98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,76 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,32 99, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,46 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,53 98, Wpływy z usług ,39 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 80, Pozostałe odsetki ,06 87, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Gospodarka odpadami ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,68 97,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,03 68,97

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych opłat ,03 68, Pozostała działalność ,22 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,22 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,50 100, Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ,50 100, Wpływy z różnych dochodów ,46 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,04 100, KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 Dochody ogółem: ,34 98,46 w tym dochody bieżące ,14 98,42 w tym dochody majątkowe ,20 98,94

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych wydatków za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,93 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,78 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup usług pozostałych ,98 99, Różne opłaty i składki ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Izby rolnicze ,32 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 99, Pozostała działalność ,83 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, Zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,43 96, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Drogi publiczne gminne ,43 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,27 39, Zakup usług remontowych ,80 68, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,85 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 44, Zakup energii ,65 78, Zakup usług pozostałych ,35 90, Różne opłaty i składki ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy ,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, Rady gmin ,76 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,76 75, Zakup usług pozostałych ,00 100, Urzędy gmin ,10 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,16 70,54

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 88, Zakup energii ,74 83, Zakup usług remontowych ,44 95, Zakup usług zdrowotnych ,34 99, Zakup usług pozostałych ,31 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 88, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,63 97, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,57 87, Podróże służbowe krajowe ,88 95, Różne opłaty i składki ,25 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,79 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,62 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 98, Pozostała działalność ,31 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,81 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,14 91, Komendy powiatowe Policji ,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100, Straż Graniczna ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,14 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 88, Składki na Fundusz Pracy ,03 71, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 92, Zakup usług remontowych ,01 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 98, Zakup usług pozostałych ,00 94, Podróże służbowe krajowe ,50 99, Różne opłaty i składki ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,52 80, Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,52 80, ,52 80, RÓŻNE ROZLICZENIA ,67 98, Różne rozliczenia finansowe ,67 98, Zakup usług pozostałych ,67 98, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,85 98, Szkoły podstawowe ,34 99,62

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania ,58 93, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,59 100, Wynagrodzenia osobowe ,57 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 100, Składki na Fundusz Pracy ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 94, Zakup energii ,90 87, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,29 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 89, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,78 91, Podróże służbowe krajowe ,95 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,85 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,53 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,07 99, Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, Składki na Fundusz Pracy ,98 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 33, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,33 99, Gimnazja ,37 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,40 99,45

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99, Składki na Fundusz Pracy ,03 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,60 94, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 100, Dowożenie uczniów do szkół ,90 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 10, Składki na Fundusz Pracy ,76 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 78, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,26 99, Różne opłaty i składki ,00 78, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 78, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0, Stołówki szkolne ,24 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,44 93, Wynagrodzenia osobowe ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,82

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 12, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 45, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,79 99, Pozostała działalność ,19 79, Zakup usług pozostałych ,19 79, OCHRONA ZDROWIA ,24 96, Szpitale ogólne ,00 100, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 99, Zakup energii ,33 81, Zakup usług remontowych ,60 99, Zakup usług pozostałych ,05 98, Różne opłaty i składki ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,98 87, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,54 98, Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 29, Składki na Fundusz Pracy ,45 42, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,67 99, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Różne opłaty i składki ,52 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,32 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,90 97, Świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, Składki na Fundusz Pracy ,58 37, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 5 4,56 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,92 82, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,92 82, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,81 96, Świadczenia społeczne ,09 95, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,72 99, Dodatki mieszkaniowe ,16 96, Świadczenia społeczne ,16 96, Zasiłki stałe ,26 87, Świadczenia społeczne ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,77 95, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,20 93, Wynagrodzenia osobowe ,96 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 96, Składki na Fundusz Pracy ,09 67, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 95,69

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,61 81, Podróże służbowe krajowe ,70 92, Różne opłaty i składki ,00 6, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,69 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, Pozostała działalność ,50 97, Świadczenia społeczne ,50 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99, Składki na Fundusz Pracy ,71 99, Składki na Fundusz Pracy ,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,24 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,12 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,15 99, Zakup usług pozostałych ,10 100, Zakup usług pozostałych ,90 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Stypendia dla uczniów ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,13 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,54 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,30 28, Składki na Fundusz Pracy ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 95, Zakup energii ,61 90, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,03 91, Różne opłaty i składki ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 100, Gospodarka odpadami ,83 87, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 1, Zakup usług pozostałych ,83 91, Oczyszczanie miast i wsi ,25 51, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 51, Zakup usług pozostałych ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 98,44

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,18 87, Zakup energii ,92 82, Zakup usług remontowych ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 93, Pozostała działalność ,33 92, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,14 86, Wynagrodzenia osobowe ,40 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 84, Składki na Fundusz Pracy ,55 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 81, Zakup środków żywności ,14 89, Zakup energii ,93 40, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 92, Zakup usług pozostałych ,92 95, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,42 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,08 98, Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,08 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,27 70, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 98,31

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 100, Biblioteki ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, KULTURA FIZYCZNA ,48 100, Obiekty sportowe ,24 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,24 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 99,99 WYDATKI OGÓŁEM: ,89 97,74 w tym wydatki bieżące ,96 97,03 w tym wydatki majątkowe ,93 99,42

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Zestawienie udzielonych dotacji za 2012 roku DOTACJE w tym: 1. dla instytucji kultury w tym: - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym: - Klub Sportowy,,Błyskawica w Dubiczach Cerkiewnych - Stowarzyszenie,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) - Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (wsparcie wydania książki,,witowo obraz minionego wieku) 3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym: Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne 4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym: Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym w Hajnówce Klasyfikacja Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,54 99, ,54 98, ,00 100, ,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 OGÓŁEM ,54 99,97

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK DOCHODY w zł Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,83 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,66 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,90 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,90 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,76 91, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,76 91, Pozostała działalność ,00 85,71

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ,00 85,71 Ogółem dochody ,49 97,96 WYDATKI w zł Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, wynagrodzenia osobowe ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 98, zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, składki na Fundusz Pracy ,12 100, zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99,16

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, wynagrodzenia bezosobowe ,22 100, POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,66 97, ,90 97, świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, składki na Fundusz Pracy ,58 37, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0 5 4,56 91, ,00 0, ,76 91, świadczenia społeczne ,76 91, Pozostała działalność ,00 85, świadczenia społeczne ,00 85,71 Ogółem wydatki ,49 97,96

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 r. po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Źródłem finansowania deficytu w kwocie zł są wolne środki w kwocie zł i zaciągniętych kredytów w kwocie zł. W 2012 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie: - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł zł a po stronie wydatków zł. Plan przychodów i rozchodów na 2012 r.: - pożyczki zł (w tym na wyprzedzające finansowanie zł), - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki zł, oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości zł (na spłatę pożyczek długoterminowych). 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 r. wykonano w 98,46 %, tj. na plan zł wykonano ,34 zł, w tym: - dochody bieżące na plan zł ,14 zł,. 98,42 %, - dochody majątkowe na plan zł ,20 zł,. 98,94 %, Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo