Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów ,91 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków ,75 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,32 64,98% Szkoły podstawowe , ,32 64,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 64,98% bieżące , ,32 64,98% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 020 Leśnictwo 6 500,00 340,99 5,25% Pozostała działalność 6 500,00 340,99 5,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 340,99 5,25% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 36,17% Dostarczanie ciepła , ,49 50,87% 0830 Wpływy z usług , ,49 50,87% Dostarczanie wody , ,58 34,68% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 738,00 0,00% charakterze 0, Wpływy z usług , ,73 34,66%

3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,85 50,87% 600 Transport i łączność , ,00 10,53% Drogi publiczne gminne , ,00 10,53% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 10,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 48,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 52,81% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 0,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,22 52,96% 0920 Pozostałe odsetki 0 1, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 130,50% Pozostała działalność , ,50 32,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 32,38% charakterze 8 418, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 29,28 29,28% 750 Administracja publiczna , ,35 89,06% Urzędy wojewódzkie 0 1, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,80 89,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,80 96,33% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 55,84% 686, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 52,65% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,04 52,53%

4 Wpływy z podatku rolnego 3 000, ,00 91,73% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 51,02% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000, ,00 68,22% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 575,70 57,57% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,51 66,36% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,26 60,76% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,15 66,26% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,29 70,58% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 51,59% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000, ,00 95,15% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,55 93,59% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,86 95,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,42 75,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 44,69% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 76,22% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 93,12% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,75 46,33% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,75 59,90% 758 Różne rozliczenia , ,00 55,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00%

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,01% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,01% 801 Oświata i wychowanie , ,87 58,08% Szkoły podstawowe , ,08 49,70% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 56,98% charakterze 341, Wpływy z różnych dochodów , ,18 49,60% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Gimnazja , ,79 88,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 45,00 22,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 2 000,00 350,23% charakterze 7 004, Wpływy z różnych dochodów , ,29 77,55% 852 Pomoc społeczna , ,38 65,88% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 5,44% 5,44% 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 97,37% Zasiłki stałe , ,00 95,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 95,82% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,05%

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,54 36,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,50 34,67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 135, Pozostała działalność , ,00 50,96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 54,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,36 37,22% 0830 Wpływy z usług , ,36 37,22% Gospodarka odpadami , ,58 61,64% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,42 61,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 31, Wpływy z usług 3 000, ,44 71,15% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,32 106,67% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,49 99,04% Zakłady gospodarki komunalnej , ,13 29,43% 0830 Wpływy z usług , ,83 29,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 74,30 74,30% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, ,42 100,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,42 100,41% Pozostała działalność , ,24 81,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,24 81,84%

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, ,63 97,05% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, ,63 97,05% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 bieżące , , ,81 97,05% 55,08% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 56,88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 56,88% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 56,88% 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 0,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 951,42 95,14% Pozostała działalność 1 000,00 951,42 95,14% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 951,42 95,14% 0,00 0,00% majątkowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,42 0,00 11,02% 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

8 realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 100,00% Pozostała działalność , ,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,38 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 55,46% Urzędy wojewódzkie , ,00 55,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 55,46% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 842, ,00 87,19% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 842, ,00 87,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 842,00 87,19% 3 350, Oświata i wychowanie , ,98 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 100,00% , Gimnazja , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124, ,00 124,98 100,00% 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124, Pomoc społeczna ,50 124, ,00 100,00% 41,95%

9 85211 Świadczenie wychowawcze , ,00 32,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 32,22% 56,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 56,02% 49,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 49,76% 9 501, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 58,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 58,80% 8 820, Pozostała działalność 309,50 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 309,50 bieżące ,86 Ogółem: ,54 0, , ,91 0,00% 49,10% 51,02% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00%

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo ,32 28,10% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% dotacje na zadania bieżące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 1030 Izby rolnicze ,32 65,58% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 65,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,13 49,51% Dostarczanie ciepła ,11 62,20% 4260 Zakup energii ,11 65,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,06% Dostarczanie wody ,02 47,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 49,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 44,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 42,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 31,75% 4260 Zakup energii ,85 34,72% 4270 Zakup usług remontowych ,38 29,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14436, , , , ,69 4,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 47,22% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,87 47,84% 4430 Różne opłaty i składki ,93 65,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3281, , , , ,34 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,98% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33%

11 600 Transport i łączność ,28 24,65% Drogi publiczne gminne ,28 24,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 32,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 55,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 43,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55312, , , , ,28 30,45% 4270 Zakup usług remontowych ,08 68,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 46,72% 4430 Różne opłaty i składki ,53% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2187, , , , ,9 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,62 47,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76 61,77% 4260 Zakup energii ,13 29,21% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 36,23% 4430 Różne opłaty i składki ,75% 4480 Podatek od nieruchomości ,52% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,99% 8828, Pozostała działalność ,38 12,61% 4260 Zakup energii ,21 10,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 23,85% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,89% 710 Działalność usługowa ,92% Plany zagospodarowania przestrzennego ,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% Cmentarze ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 750 Administracja publiczna ,45 47,89% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 49,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5 28,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 49,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,6 29,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 47,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 100,00% 30 15,00%

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 70,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9 66,95% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 10447, , , , ,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 45,03% 4260 Zakup energii ,48 42,27% 4270 Zakup usług remontowych ,59 22,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 44,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,00% Podróże służbowe krajowe ,28 33,68% 4430 Różne opłaty i składki ,02 3,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 25479, , , , ,04% 19120, Pozostałe odsetki ,42% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,67 19,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,77 87,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 8,73% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,39 46,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 47,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 40,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 40,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100, , , , ,36% 4270 Zakup usług remontowych ,33 34,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2734, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,01% 767, Pozostała działalność ,25 16,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,85% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 771,6 5658, ,12 15,43% 64,30% 75,00%

13 Różne opłaty i składki ,1 89,28% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 55,20% Komendy powiatowe Policji ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00% inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,56 53,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 31,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 40,44% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 49,74% 4430 Różne opłaty i składki ,96% 757 Obsługa długu publicznego ,68 47,61% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 47,61% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,44 39,22% Szkoły podstawowe , , , , ,5 33,10% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 52,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 49,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,65 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 47,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39463, , , , ,55 42,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,27 38,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,31 33,85% 4260 Zakup energii ,5 54,40% 4270 Zakup usług remontowych ,97 35,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 89,43% , , ,00% 9,69% 47,61% 0,00%

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,48% 194, Podróże służbowe krajowe ,22 23,47% 4430 Różne opłaty i składki ,85 17,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,81 7,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 2,83% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,42 57,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24971, , , , ,32 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45767, , , , ,43 55,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7679, , , , ,28 45,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 0,36% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21276, , , , ,18% 8335, Przedszkola ,1 52,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,1 52,26% Gimnazja , , , , , ,12 46,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70096, , , ,93 45,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,44 43,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,5 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28095, , , , ,45 38,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 34,25% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,17 56,77% 4260 Zakup energii ,58 50,50% 4270 Zakup usług remontowych ,46 15,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,24 20,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 44,88% 4430 Różne opłaty i składki ,09 46,04% 3343, , , ,74 35,63% 56,86% 54,82% 0,00% 53,41%

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,50% 37927, Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Dowożenie uczniów do szkół ,26 51,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 49,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 48,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14762, , , , ,82 61,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% 4430 Różne opłaty i składki ,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 38,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 34,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,91 47,29% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,1 75,00% 40,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 23,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7064, , , , ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21861, , , , ,54 48,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3724, , , , ,39 34,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 33,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,1 9,31% 4260 Zakup energii 5566, , , , ,73 58,27% 4270 Zakup usług remontowych ,84 35,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 73,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3023, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 118,5 2267, ,07% 11,76% 75,00% 50,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,33 24,63%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5694, , , ,93 26,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,35 18,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11558, , , , ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32641, , , , ,61 25,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5876, , , , ,81 11,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 20,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,13 20,29% 4260 Zakup energii ,14 25,59% 4270 Zakup usług remontowych ,2 40,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 77,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,76% Pozostała działalność , , , , ,27 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65870, , , , ,36 53,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 92,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12769, , , , ,35 41,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44 24,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,25% 40126, Ochrona zdrowia 41684, , , , ,48 41,63% Zwalczanie narkomanii ,8 15,52% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8 37,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34264, , , , ,68 47,28% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9084, , , , ,3 62,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 94,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,78 9,04% 50,49%

17 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Pomoc społeczna ,19 52,67% Domy pomocy społecznej ,56 46,08% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,08% terytorialnego 86165, Rodziny zastępcze ,04 42,48% Różne opłaty i składki ,04 42,48% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,9 14,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,9 42,29% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,67% Wspieranie rodziny ,79 40,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 47,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 40,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 35,41% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8 24,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,16 410, ,81% 74,59% 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80% 4620, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 41,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 15,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 16,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7 15,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,5 51,35% 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 33,43% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 14,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,72 84,92% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,07 85,42% 3110 Świadczenia społeczne ,07 85,42% Dodatki mieszkaniowe ,48 47,54% 84,92%

18 3110 Świadczenia społeczne ,48 47,54% Zasiłki stałe ,48 95,82% 3110 Świadczenia społeczne ,48 95,82% Ośrodki pomocy społecznej ,63 49,15% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 47,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 98,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 46,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,58 46,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 31,29% 4270 Zakup usług remontowych ,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 45,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31 43,16% 4430 Różne opłaty i składki ,24 28,35% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,35% 3828, Podatek od nieruchomości ,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,99 24,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 20,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 24,90% Pozostała działalność ,21 48,10% 3110 Świadczenia społeczne ,21 48,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25% Pomoc materialna dla uczniów ,25% 3240 Stypendia dla uczniów ,25% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,03 44,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,14 45,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 52,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 45,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000, , , , ,00% 4260 Zakup energii ,68 37,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 36,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,37 86,50% 16,64%

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 08 PROJEKT Na podstawie art. 8 ust. pkt, pkt 9 lit. d, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2017

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2017 PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2017 Dobromierz, listopad 2016 rok UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2017 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. PROJEKT Na podstawie art. 211, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016 PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016 Dobromierz, listopad 2015 rok UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2016 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 28 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za I półrocze 2017 roku, o kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo