Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów ,91 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków ,75 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,32 64,98% Szkoły podstawowe , ,32 64,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 64,98% bieżące , ,32 64,98% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji bieżące 020 Leśnictwo 6 500,00 340,99 5,25% Pozostała działalność 6 500,00 340,99 5,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 340,99 5,25% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 36,17% Dostarczanie ciepła , ,49 50,87% 0830 Wpływy z usług , ,49 50,87% Dostarczanie wody , ,58 34,68% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 738,00 0,00% charakterze 0, Wpływy z usług , ,73 34,66%

3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,85 50,87% 600 Transport i łączność , ,00 10,53% Drogi publiczne gminne , ,00 10,53% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 10,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 48,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 52,81% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 0,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,22 52,96% 0920 Pozostałe odsetki 0 1, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 130,50% Pozostała działalność , ,50 32,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 32,38% charakterze 8 418, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 29,28 29,28% 750 Administracja publiczna , ,35 89,06% Urzędy wojewódzkie 0 1, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,80 89,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,80 96,33% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 55,84% 686, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000, ,00 49,80% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 52,65% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,04 52,53%

4 Wpływy z podatku rolnego 3 000, ,00 91,73% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 51,02% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000, ,00 68,22% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 575,70 57,57% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,51 66,36% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,26 60,76% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,15 66,26% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,29 70,58% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 51,59% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000, ,00 95,15% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,55 93,59% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,86 95,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,42 75,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 44,69% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 76,22% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 93,12% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,75 46,33% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,75 59,90% 758 Różne rozliczenia , ,00 55,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00%

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,01% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,01% 801 Oświata i wychowanie , ,87 58,08% Szkoły podstawowe , ,08 49,70% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 56,98% charakterze 341, Wpływy z różnych dochodów , ,18 49,60% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Gimnazja , ,79 88,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 45,00 22,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 2 000,00 350,23% charakterze 7 004, Wpływy z różnych dochodów , ,29 77,55% 852 Pomoc społeczna , ,38 65,88% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 5,44% 5,44% 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 97,37% Zasiłki stałe , ,00 95,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 95,82% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,05%

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 40, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,54 36,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,50 34,67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 135, Pozostała działalność , ,00 50,96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 54,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,36 37,22% 0830 Wpływy z usług , ,36 37,22% Gospodarka odpadami , ,58 61,64% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,42 61,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 31, Wpływy z usług 3 000, ,44 71,15% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,32 106,67% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,49 99,04% Zakłady gospodarki komunalnej , ,13 29,43% 0830 Wpływy z usług , ,83 29,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 74,30 74,30% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, ,42 100,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,42 100,41% Pozostała działalność , ,24 81,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,24 81,84%

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, ,63 97,05% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, ,63 97,05% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 bieżące , , ,81 97,05% 55,08% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 56,88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 56,88% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 56,88% 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 0,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 951,42 95,14% Pozostała działalność 1 000,00 951,42 95,14% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 951,42 95,14% 0,00 0,00% majątkowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,42 0,00 11,02% 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

8 realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 100,00% Pozostała działalność , ,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,38 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 55,46% Urzędy wojewódzkie , ,00 55,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 55,46% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 842, ,00 87,19% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 842, ,00 87,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 842,00 87,19% 3 350, Oświata i wychowanie , ,98 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 100,00% , Gimnazja , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124, ,00 124,98 100,00% 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124, Pomoc społeczna ,50 124, ,00 100,00% 41,95%

9 85211 Świadczenie wychowawcze , ,00 32,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 32,22% 56,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 56,02% 49,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 49,76% 9 501, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 58,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 58,80% 8 820, Pozostała działalność 309,50 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 309,50 bieżące ,86 Ogółem: ,54 0, , ,91 0,00% 49,10% 51,02% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00%

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo ,32 28,10% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% dotacje na zadania bieżące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 1030 Izby rolnicze ,32 65,58% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 65,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,13 49,51% Dostarczanie ciepła ,11 62,20% 4260 Zakup energii ,11 65,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,06% Dostarczanie wody ,02 47,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 49,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 44,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 42,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 31,75% 4260 Zakup energii ,85 34,72% 4270 Zakup usług remontowych ,38 29,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14436, , , , ,69 4,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 47,22% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,87 47,84% 4430 Różne opłaty i składki ,93 65,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3281, , , , ,34 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,98% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33%

11 600 Transport i łączność ,28 24,65% Drogi publiczne gminne ,28 24,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 32,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 55,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 43,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55312, , , , ,28 30,45% 4270 Zakup usług remontowych ,08 68,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 46,72% 4430 Różne opłaty i składki ,53% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2187, , , , ,9 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,62 47,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76 61,77% 4260 Zakup energii ,13 29,21% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 36,23% 4430 Różne opłaty i składki ,75% 4480 Podatek od nieruchomości ,52% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,99% 8828, Pozostała działalność ,38 12,61% 4260 Zakup energii ,21 10,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 23,85% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,89% 710 Działalność usługowa ,92% Plany zagospodarowania przestrzennego ,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% Cmentarze ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 750 Administracja publiczna ,45 47,89% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 49,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5 28,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 49,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,6 29,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 47,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 100,00% 30 15,00%

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 70,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9 66,95% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 10447, , , , ,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 45,03% 4260 Zakup energii ,48 42,27% 4270 Zakup usług remontowych ,59 22,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 44,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,00% Podróże służbowe krajowe ,28 33,68% 4430 Różne opłaty i składki ,02 3,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 25479, , , , ,04% 19120, Pozostałe odsetki ,42% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,67 19,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,77 87,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,9 8,73% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,39 46,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 47,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 40,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 40,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100, , , , ,36% 4270 Zakup usług remontowych ,33 34,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2734, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,01% 767, Pozostała działalność ,25 16,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,85% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 771,6 5658, ,12 15,43% 64,30% 75,00%

13 Różne opłaty i składki ,1 89,28% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 55,20% Komendy powiatowe Policji ,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00% inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,56 53,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 31,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 40,44% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 49,74% 4430 Różne opłaty i składki ,96% 757 Obsługa długu publicznego ,68 47,61% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 47,61% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,44 39,22% Szkoły podstawowe , , , , ,5 33,10% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 52,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 49,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,65 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 47,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39463, , , , ,55 42,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,27 38,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,31 33,85% 4260 Zakup energii ,5 54,40% 4270 Zakup usług remontowych ,97 35,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 89,43% , , ,00% 9,69% 47,61% 0,00%

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,48% 194, Podróże służbowe krajowe ,22 23,47% 4430 Różne opłaty i składki ,85 17,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,81 7,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 2,83% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,42 57,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24971, , , , ,32 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45767, , , , ,43 55,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7679, , , , ,28 45,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 0,36% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21276, , , , ,18% 8335, Przedszkola ,1 52,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,1 52,26% Gimnazja , , , , , ,12 46,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70096, , , ,93 45,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,44 43,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,5 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28095, , , , ,45 38,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 34,25% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,17 56,77% 4260 Zakup energii ,58 50,50% 4270 Zakup usług remontowych ,46 15,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,24 20,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 44,88% 4430 Różne opłaty i składki ,09 46,04% 3343, , , ,74 35,63% 56,86% 54,82% 0,00% 53,41%

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,50% 37927, Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Dowożenie uczniów do szkół ,26 51,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 49,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 48,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14762, , , , ,82 61,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% 4430 Różne opłaty i składki ,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 38,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 34,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,91 47,29% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,1 75,00% 40,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 23,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7064, , , , ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21861, , , , ,54 48,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3724, , , , ,39 34,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 33,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,1 9,31% 4260 Zakup energii 5566, , , , ,73 58,27% 4270 Zakup usług remontowych ,84 35,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 73,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3023, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 118,5 2267, ,07% 11,76% 75,00% 50,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,33 24,63%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5694, , , ,93 26,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,35 18,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11558, , , , ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32641, , , , ,61 25,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5876, , , , ,81 11,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 20,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,13 20,29% 4260 Zakup energii ,14 25,59% 4270 Zakup usług remontowych ,2 40,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 77,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,76% Pozostała działalność , , , , ,27 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65870, , , , ,36 53,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 92,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12769, , , , ,35 41,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44 24,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,25% 40126, Ochrona zdrowia 41684, , , , ,48 41,63% Zwalczanie narkomanii ,8 15,52% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8 37,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34264, , , , ,68 47,28% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00% działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9084, , , , ,3 62,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 94,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,78 9,04% 50,49%

17 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00% Pomoc społeczna ,19 52,67% Domy pomocy społecznej ,56 46,08% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,08% terytorialnego 86165, Rodziny zastępcze ,04 42,48% Różne opłaty i składki ,04 42,48% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,9 14,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,9 42,29% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,67% Wspieranie rodziny ,79 40,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 47,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 40,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 35,41% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8 24,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,16 410, ,81% 74,59% 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80% 4620, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 41,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 15,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 16,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7 15,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,5 51,35% 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 33,43% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 14,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,72 84,92% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,07 85,42% 3110 Świadczenia społeczne ,07 85,42% Dodatki mieszkaniowe ,48 47,54% 84,92%

18 3110 Świadczenia społeczne ,48 47,54% Zasiłki stałe ,48 95,82% 3110 Świadczenia społeczne ,48 95,82% Ośrodki pomocy społecznej ,63 49,15% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 47,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 98,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 46,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,58 46,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 31,29% 4270 Zakup usług remontowych ,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 45,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31 43,16% 4430 Różne opłaty i składki ,24 28,35% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,35% 3828, Podatek od nieruchomości ,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,99 24,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 20,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 24,90% Pozostała działalność ,21 48,10% 3110 Świadczenia społeczne ,21 48,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25% Pomoc materialna dla uczniów ,25% 3240 Stypendia dla uczniów ,25% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,03 44,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,14 45,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 52,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 45,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000, , , , ,00% 4260 Zakup energii ,68 37,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 36,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,37 86,50% 16,64%

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo