Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. Na podstawie art.266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządza się co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową, załącznik Nr 1 i 2 - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik Nr 3 i 4 - informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, załącznik Nr 5 - informację z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, załącznik Nr 6 - informację z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, załącznik Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy, załącznik Nr 8 - informację z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii, załącznik nr 9 - informację z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 Informację z: - wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, załącznik Nr 1 - informację opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, załącznik Nr 2

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Informacje o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Ogółem Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,03 430,00 21,06% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 430,00 2,92% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 0,00 61,03% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 430,00 0,00 430, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,83 0,00 0,00 0,00 0,00% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,03 0,00 98,68% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 748, , ,20 0,00 45,64% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,83 0,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,84 0,00 51,91% Dostarczanie wody , , ,84 0,00 51,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,47 0,00 51,87% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 90,37 90,37 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,72 0,00 49,78% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,72 0,00 49,78% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00 143,26 143,26 0,00 97,46% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,44 0,00 47,45% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 97,97 97,97 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,05 0, Administracja publiczna , , ,12 0,00 70,13% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 53,93% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,82 0,00 140,65% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 475,00 475,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,82 0,00 135,90% Pozostała działalność 5 500, , ,30 0,00 46,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 500, , ,30 0,00 46,59% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0,00 97,70% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , ,98 0,00 48,42% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00-158,77-158,77 0,00-4,54% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie ,00-158,77-158,77 0,00-4,54% karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,60 0,00 47,13% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 46,95% 0320 Podatek rolny 2 200, , ,00 0,00 49,50% 0330 Podatek leśny , , ,00 0,00 49,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,52 0,00 53,00% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,74 0,00 49,29% 0320 Podatek rolny , , ,40 0,00 56,19% 0330 Podatek leśny , , ,40 0,00 69,97% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 51,87% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 761,00 761,00 0,00 19,03% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 43,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 28,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 214,80 214,80 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 630,18 630,18 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,17 0,00 80,43% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, , ,00 0,00 79,23% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 0,00 106,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu , , ,33 0,00 73,71% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 224,04 224,04 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,46 0,00 45,07% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,46 0,00 59,95% 758 Różne rozliczenia , , ,83 0,00 59,42% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,83 0,00 108,38% 0920 Pozostałe odsetki , , ,94 0,00 24,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,89 0,00 114,17% 801 Oświata i wychowanie , , ,19 0,00 64,56% Szkoły podstawowe , , ,34 0,00 76,16% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0, , ,67 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,67 0,00 50,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,85 0,00 51,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 954,85 954,85 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 0,00 0,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 50,00% Gimnazja , , ,22 0,00 122,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,22 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 486, , ,00 0,00 100,00%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, , ,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% 347,00 347,00 347,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 3 000, , ,78 0,00 131,13% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, , ,84 0,00 130,26% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,94 25,94 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,85 0,00 54,38% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,42 0,00 52,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 0,00 52,71% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, , ,42 0,00 40,97% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0,00 63,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 635, , ,00 0,00 82,69% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 51,48% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 400, , ,00 0,00 84,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 400, , ,00 0,00 84,81%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Dodatki mieszkaniowe 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 192,43 192,43 192,43 0,00 100,00% Zasiłki stałe , , ,00 0,00 85,39% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 85,39% Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 53,03% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 53,03% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 47,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 47,28% Pozostała działalność , , ,00 0,00 44,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 44,39% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,17 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,17 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , ,71 0,00 100,00% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,46 0,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,71 0,00 42,58% Gospodarka odpadami , , ,93 0,00 49,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,53 0,00 49,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 66,40 66,40 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 300, , ,26 0,00 98,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 300, , ,26 0,00 98,16% Pozostała działalność , , ,52 0,00 13,23% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 500, , ,52 0,00 189,70% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,00 33,54% Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 33,54% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , ,00 0,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, ,00 30,98% OGÓŁEM , , , ,00 49,75%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki Wydatki Ogółem wykonania bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 69,89% Melioracje wodne 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 47,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 42,00 42,00 0,00 6,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 0,00 50,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 465, , ,30 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 840, , ,91 0,00 53,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 601,82 601,82 0,00 53,73% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 0,00 37,74% 4260 Zakup energii , , ,26 0,00 39,58% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,65 0,00 30,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 405,39 405,39 0,00 81,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000,00 301,25 301,25 0,00 10,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 69,30% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7 264, , ,00 0,00 78,41% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 264, , ,00 0,00 78,41% Pozostała działalność , , ,83 0,00 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,50 427,50 427,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,25 61,25 61,25 0,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749,23 749,23 749,23 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,85 0,00 99,63% 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 983, ,19 0, ,19 99,81% Rozwój przedsiębiorczości 8 983, ,19 0, ,19 99,81% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 983, ,19 0, ,19 99,81% 600 Transport i łączność , , , ,00 2,92% Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 2,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 0,00 12,20% 4270 Zakup usług remontowych , , ,40 0,00 58,96% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 12,62% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 179,32 179,32 0,00 44,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 1,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,39 0,00 10,47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,39 0,00 10,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 0,00 60,76% 4260 Zakup energii 2 500, , ,85 0,00 46,99% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,10 0,00 53,04% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 57,89 57,89 0,00 11,58% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , , ,60 0,00 63,85% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 0,00 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,60 0,00 63,85% 720 Informatyka , , ,50 0,00 56,27% Pozostała działalność , , ,50 0,00 56,27% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 56,27%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Administracja publiczna , , , ,51 54,22% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 41,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 350, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 449, , ,48 0,00 79,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 559,12 559,12 0,00 74,55% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,60 0,00 35,30% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 38,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 337,61 337,61 0,00 4,82% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,99 0,00 59,87% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,16 0,00 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 0,00 50,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 0,00 99,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,02 0,00 56,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,41 0,00 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,52 0,00 39,18% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, , ,42 0,00 45,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 0,00 49,04% 4260 Zakup energii , , ,67 0,00 45,35% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,81 0,00 81,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,05 0,00 49,06% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,37 0,00 61,23% 4430 Różne opłaty i składki 3 500, , ,05 0,00 88,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 79,78% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 27,96 27,96 0,00 1,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , ,90 0,00 72,52% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,18 0,00 43,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 926,98 926,98 0,00 7,72% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,20 0,00 98,30% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Pozostała działalność , , , ,51 64,23% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% bieżących 4430 Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 0,00 63,75% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,51 0, ,51 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0,00 97,70% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386,52 386,52 386,52 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,37 55,37 55,37 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 260, , ,35 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 175, , ,18 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 548, , ,98 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 201,60 201,60 201,60 0,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 43,47% Komendy wojewódzkie Policji 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 46,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 42,00 42,00 0,00 14,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000, , ,27 0,00 24,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 0,00 48,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 940, , ,99 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 910, , ,37 0,00 52,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 670,72 670,72 0,00 52,81% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 96,18 96,18 0,00 19,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320, , ,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 0,00 42,37% 4260 Zakup energii 5 000, , ,53 0,00 35,85% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,14 0,00 48,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 150,00 150,00 0,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,80 0,00 78,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,35 0,00 38,91% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,88 0,00 47,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 900,00 900,00 0,00 82,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , , ,08 0,00 44,48% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 0,00 44,48% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,08 0,00 44,48% 758 Różne rozliczenia , , ,20 0,00 7,30% Różne rozliczenia finansowe 7 300, , ,20 0,00 43,32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,20 0,00 43,49% 4580 Pozostałe odsetki 300,00 118,00 118,00 0,00 39,33%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 50,95% Szkoły podstawowe , , , ,00 48,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,76 0,00 39,48% 3240 Stypendia dla uczniów 3 500, , ,00 0,00 40,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 0,00 44,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 0,00 94,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 0,00 42,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,91 0,00 51,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 0,00 58,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,79 0,00 10,39% 4260 Zakup energii , , ,38 0,00 73,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 393,70 393,70 0,00 39,37% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, , ,12 0,00 47,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,64 0,00 34,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,93 0,00 75,46% 4430 Różne opłaty i składki 6 300, , ,28 0,00 18,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,82 0,00 73,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 275,33 275,33 0,00 45,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 0, ,00 30,75% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,98 0,00 56,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,46 0,00 67,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 0,00 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 0,00 98,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,72 0,00 50,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 726, , ,67 0,00 51,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,54 0,00 48,64% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 156,82 156,82 0,00 52,27% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, , ,75 0,00 37,50% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,75 0,00 58,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 25,00 25,00 0,00 5,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 0,00 73,97% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,79 0,00 55,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,57 0,00 42,38% 3240 Stypendia dla uczniów 2 000, , ,00 0,00 70,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 53,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,67 0,00 96,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,30 0,00 60,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,19 0,00 54,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,87 0,00 50,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 145,17 145,17 0,00 1,01% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 127,01 127,01 0,00 18,14% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600, , ,12 0,00 30,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, , ,21 0,00 31,86% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 498,34 498,34 0,00 24,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 472,13 472,13 0,00 9,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,95 0,00 72,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , ,20 0,00 73,94% Dowożenie uczniów do szkół , , ,26 0,00 55,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 194,20 194,20 0,00 24,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,59 0,00 54,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 930, , ,07 0,00 79,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 0,00 52,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 830, , ,36 0,00 55,49% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 192,36 192,36 0,00 12,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 0,00 56,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,12 0,00 80,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 58,86 58,86 0,00 29,43% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 31,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 648, , ,18 0,00 75,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,85 0,00 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 720,99 720,99 0,00 60,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 338,86 338,86 0,00 9,68% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 300,00 360,00 360,00 0,00 4,34% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,48 0,00 27,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, , ,41 0,00 50,57% 3240 Stypendia dla uczniów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 0,00 23,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, , ,27 0,00 96,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,64 0,00 21,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 422,00 636,82 636,82 0,00 18,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 703, , ,91 0,00 44,33% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 433,53 35,20 35,20 0,00 8,12% 4260 Zakup energii 670,00 282,04 282,04 0,00 42,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 11,69 11,69 0,00 19,48% 4300 Zakup usług pozostałych 620,00 252,02 252,02 0,00 40,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 55,25 55,25 0,00 36,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 41,44 41,44 0,00 46,04% 4430 Różne opłaty i składki 90,00 35,59 35,59 0,00 39,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 470, , ,36 0,00 63,24% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 39,47 39,47 0,00 39,47% Pozostała działalność , , ,75 0,00 73,80% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 0,00 73,80% 851 Ochrona zdrowia , , ,30 0,00 43,68% Zwalczanie narkomanii 5 000, , ,70 0,00 21,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, , ,70 0,00 46,42% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,60 0,00 46,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 236,61 236,61 0,00 52,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 28,20 28,20 0,00 47,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,64 0,00 48,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 490, , ,84 0,00 28,46%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 60,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 310,65 310,65 0,00 77,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 17,66 17,66 0,00 3,53% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 458,00 458,00 0,00 91,60% 852 Pomoc społeczna , , ,29 0,00 50,65% Domy pomocy społecznej , , ,81 0,00 27,30% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,81 0,00 27,30% Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 0,00 52,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 27,72 27,72 0,00 9,24% 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 0,00 51,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,01 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,31 0,00 67,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 300, , ,55 0,00 82,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 825,00 825,00 0,00 75,41% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 305,03 305,03 0,00 61,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,91 0,00 60,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,91 0,00 60,60% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,83 0,00 38,46% 3110 Świadczenia społeczne , , ,83 0,00 38,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Dodatki mieszkaniowe 7 692, , ,79 0,00 46,12% 3110 Świadczenia społeczne 7 692, , ,79 0,00 46,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,50 0,00 78,13% 3110 Świadczenia społeczne , , ,50 0,00 78,13% Ośrodki pomocy społecznej , , ,10 0,00 45,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 55,45 55,45 0,00 5,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,78 0,00 42,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 920, , ,81 0,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 0,00 47,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 250, , ,06 0,00 29,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 582,35 582,35 0,00 14,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,37 0,00 52,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 641,45 641,45 0,00 32,07% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 177,00 177,00 0,00 59,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, , ,00 0,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,53 0,00 45,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 353,44 353,44 0,00 35,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 0,00 48,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 280, , ,94 0,00 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 45,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 575,00 720,81 720,81 0,00 45,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 75,00% Pozostała działalność , , ,50 0,00 37,90% 3110 Świadczenia społeczne , , ,50 0,00 37,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 213,00 213,00 213,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo