Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Leśnictwo , ,04 127, Gospodarka leśna , ,04 127,49 a) dochody bieżące 2 000,00 538,62 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 000,00 538,62 26,93 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe , ,42 132, Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , ,42 132, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,90 65,54 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , ,90 65,54 a) dochody bieżące , ,90 65, Wpływy z usług , ,74 64, Pozostałe odsetki 500,00 992,16 198, Transport i łączność , ,27 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,84 0,00 a) dochody bieżące 0, ,84 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,84 0, Drogi publiczne gminne , ,43 7,10 a) dochody bieżące , ,43 7, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,43 7, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Turystyka 5 000, ,00 100, Pozostała działalność 5 000, ,00 100,00 a) dochody bieżące 5 000, ,00 100,00 2

3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,97 17, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 17,14 a) dochody bieżące , ,97 17, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,36 76,41 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,06 54,62 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,20 0,54 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,87 69, Pozostałe odsetki 100,00 947,71 947, Wpływy z różnych dochodów 4 933, ,77 117, Administracja publiczna , ,42 66, Urzędy wojewódzkie , ,50 53,82 a) dochody bieżące , ,50 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 53,83 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16,00 1,50 9, Urzędy gmin , ,92 107,42 a) dochody bieżące , ,92 107, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 7 200, ,00 100,00 od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131, Pozostałe odsetki , ,92 109, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97, Urzędy naczelnych organów władzy 3 550, ,00 49,97 państwowej, kontroli i ochrony prawa a) dochody bieżące 3 550, ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 550, ,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , ,00 100,00 Polskiej a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 250,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0,00 3

4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 99,75 przeciwpożarowa Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,21 50, Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 000, ,00 122,35 fizycznych a) dochody bieżące 2 000, ,00 122, Podatek od działalności gospodarczej osób 2 000, ,80 121,64 fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 14,20 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,12 53,05 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące , ,12 53, Podatek od nieruchomości , ,52 52, Podatek rolny 2 031, ,60 87, Podatek leśny , ,00 52, Podatek od środków transportowych , ,00 57, Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, ,00 172, Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00 44, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000, ,00 127,58 podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 49,14 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, , ,88 62, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące , ,88 62, Podatek od nieruchomości , ,11 51, Podatek rolny , ,26 81, Podatek leśny , ,47 92, Podatek od środków transportowych , ,02 69, Podatek od spadków i darowizn , ,42 63, Wpływy z innych lokalnych opłat 7 000,00 0,00 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 49, Wpływy z różnych opłat 352,00 897,60 255, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,90 108, Wpływy z opłaty skarbowej , ,22 125,02 4

5 a) dochody bieżące , ,22 125, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 58, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100,00 16,80 16, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,15 77,36 alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat , ,27 177, Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,99 40,30 dochód budżetu państwa a) dochody bieżące , ,99 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 8, Różne rozliczenia , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 61,54 jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,00 dla gmin a) dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 50,00 gmin a) dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,24 31, Szkoły podstawowe , ,14 96,36 a) dochody bieżące , ,14 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,47 92,55 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500, ,72 66, Pozostałe odsetki 7 500, ,05 50, Pozostałe odsetki 0,00 169,15 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 391,80 391,80 100,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 103, Dotacje celowe w ramach programów , ,25 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów , ,75 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola 0, ,20 0,00 a) dochody bieżące 0, ,20 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,20 0, Przedszkola specjalne 0, ,20 0,00 a) dochody bieżące 0, ,20 0,00 5

6 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,20 0, Gimnazja , ,17 114,27 a) dochody bieżące , ,17 114, Dochody z najmu i dzierżawy składników 9 500, ,00 31,58 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,83 48, Wpływy z różnych dochodów 1 289, ,34 875,82 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 500,00 178,03 35,61 szkół a) dochody bieżące 500,00 178,03 35, Pozostałe odsetki 500,00 178,03 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 62,02 a) dochody bieżące , ,50 62, Wpływy z usług , ,50 62, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów ,40 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,60 0,00 0, Pomoc społeczna , ,29 56, Domy pomocy społecznej , ,90 49, a) dochody bieżące , ,90 49, Wpływy z usług , ,90 49,52 Świadczenia rodzinne, świadczenie z , ,07 54,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , ,07 54, Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 255,96 255, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54,51 6

7 2360 Dochody jednostek samorządu 4 900, ,11 235,63 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , ,00 48, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej a) dochody bieżące , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 49,14 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 47, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 73,90 ubezpieczenie emerytalne i rentowe a) dochody bieżące , ,00 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 73, Zasiłki stałe , ,00 66,69 a) dochody bieżące , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,49 47, a) dochody bieżące , ,49 47, Pozostałe odsetki 500,00 389,49 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 47,54 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,83 36,53 opiekuńcze a) dochody bieżące , ,83 36, Wpływy z usług 6 000, ,83 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 31, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 68,97 a) dochody bieżące , ,00 68,97 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 68, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,88 49,51 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 51,83 niepełnosprawnych a) dochody bieżące , ,00 51, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 51, Pozostała działalność , ,88 45,00 a) dochody bieżące , ,88 45, Pozostałe odsetki 0,00 2,58 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na , ,29 44,46 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0, ,01 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona , ,25 23,86 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 11,87 a) dochody bieżące , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 b) dochody majątkowe ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi , ,25 56,57 a) dochody bieżące , ,25 56, Wpływy z różnych opłat 176, , , Wpływy z usług , ,76 66, Pozostałe odsetki 100,00 352,75 352, Wpływy z różnych dochodów ,27 79,20 0, Kultura fizyczna i sport 9 400, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i 9 400, ,00 100,00 sportu a) dochody bieżące 9 400, ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 400, ,00 100,00 Ogółem , ,47 51,05 8

9 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie % Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 23, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,90 12,98 wsi b) wydatki majątkowe , ,90 13, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,90 13,19 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Izby rolnicze 4 000, ,53 88, , ,53 88,61 - dotacje 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,53 88, , ,53 88, Pozostała działalność , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,47 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039, ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 157,84 157,84 100, Składki na Fundusz Pracy 25,46 25,46 100, Różne opłaty i składki , ,53 100, Leśnictwo , ,87 62, Gospodarka leśna , ,87 62,21 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,76 62,21 53, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 53, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,76 58, Zakup usług pozostałych 7 000, ,35 90, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,65 27, Dostarczanie wody , ,65 27,96 a) wydatki bieżące , ,65 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 9, Zakup energii , ,04 26, Zakup usług remontowych , ,24 8, Zakup usług pozostałych , ,48 4, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 000, ,00 30,75 samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe 8 000, ,00 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 73, Transport i łączność , ,77 16, Drogi publiczne krajowe 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące 1 000,00 417,20 41,72 9

10 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 12,77 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 33,80 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 7,74 a) wydatki bieżące 1 000,00 883,00 88, Zakup usług przez jednostki samorządu 1 000,00 883,00 88,30 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 7, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 46,81 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,20 23,86 a) wydatki bieżące , ,11 19, Dotacja celowa na pomoc finansową ,00 0,00 0,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 13, Zakup usług remontowych , ,89 17, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 a) wydatki majątkowe , ,67 26, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,67 26,63 budżetowych 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,37 11,18 a) wydatki bieżące , ,37 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 79, Zakup usług remontowych , ,46 43, Zakup usług pozostałych 4 392,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe ,00 18,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 18,00 0, Pozostała działalność , ,00 77,78 b) wydatki majątkowe , ,00 77, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 77, Turystyka , ,00 24, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 10

11 23 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich 3 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 78,47 a) wydatki bieżące , ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 606,00 22, Zakup usług pozostałych 7 920, ,00 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,15 67, Gospodarka gruntami i , ,15 67,96 nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich , , , ,50 62,19 30, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,50 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 3, Zakup energii , ,80 75, Zakup usług remontowych , ,81 87, Zakup usług pozostałych , ,58 84, Różne opłaty i składki , ,30 41, Opłaty na rzecz budżetu państwa 676,06 676,06 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,65 43,43 b) wydatki majątkowe , ,32 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,32 71, Działalność usługowa 7 000,00 480,00 6, Cmentarze 7 000,00 480,00 6,86 - wynagrodzenie i składki od nich 7 000, ,00 480,00 480,00 6,86 8, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 480,00 8, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,92 46, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,83 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 53,83 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 101, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 54, Składki na Fundusz Pracy 1 758,00 945,70 53, Rady gmin , ,89 38,08 a) wydatki bieżące , ,89 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 590,72 19, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 225,58 11, Urząd gminy , ,81 46,63 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,02 50,37 49, Wydatki osobowe nie zaliczone do , ,18 47,14 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 41, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100,00 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,10 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 64, Zakup pomocy naukowych, , ,99 57,85 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,32 59, Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00 79, Zakup usług pozostałych , ,68 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 959,50 38, Opłaty z tyt. usług telekomun , ,53 49, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,11 46, Podróże służbowe krajowe , ,62 53, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 75,00 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników , ,00 45, Zakup materiałów papierniczych , ,83 21, Zakup akcesoriów komputerowych , ,61 7,78 b) wydatki majątkowe , ,22 30, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,18 24,74 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 56, Promocja jednostek samorządu , ,73 67,72 terytorialnego a) wydatki bieżące , ,73 67, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 93, Zakup usług pozostałych , ,20 55, Pozostała działalność , ,08 38,94 - wynagrodzenia i składki od nich , , ,08 38,94 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 8, Zakup usług pozostałych , ,48 48, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 276,12 27,61 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ,58 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,86 68, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550, ,68 40,19 oraz sądownictwa - wynagrodzenia i składki od nich 3 550, , , , ,19 40, Składki na ubezpieczenia społeczne 456,42 114,60 25, Składki na Fundusz Pracy 73,58 9,24 12, Wynagrodzenia bezosobowe 3 020, ,84 43, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wynagrodzenia i składki od nich , ,18 69, , , , ,00 69,50 69, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 572,19 449,75 78, Składki na Fundusz Pracy 92,29 72,53 78,59

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 281, ,72 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 94, Zakup usług pozostałych 6 576, ,20 84, Podróże służbowe krajowe 1 775, ,51 64, Obrona narodowa 250,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 250,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,42 58, Komendy powiatowe Policji , ,00 83,33 a) wydatki bieżące , ,00 83, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 83, Ochotnicze straże pożarne , ,00 43,95 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,70 57,54 46, Wydatki osobowe niezaliczone do 3 060, ,00 50,98 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 051, ,86 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 40, Zakup energii , ,04 81, Zakup usług pozostałych , ,33 86, Opłaty z tyt. usług telek. telef ,00 685,41 68, Różne opłaty i składki , ,00 82,53 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 285,02 14,25 a) wydatki bieżące 2 000,00 285,02 14, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 285,02 14, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,40 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 84, Zakup usług remontowych , ,98 100, Zakup usług pozostałych , ,67 95, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,68 55, , ,68 55, , , , , ,48 55, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 55, Zakup usług pozostałych 3 000, ,68 55, Różne rozliczenia ,21 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,21 0,00 0,00 a) wydatki bieżące ,21 0,00 0, Rezerwy ,21 0,00 0,00

14 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,75 49, Szkoły podstawowe , ,38 51,32 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,28 51,99 50, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,81 45,68 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 443, ,99 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 431,22 371,11 86, Składki na Fundusz Pracy , ,37 47, Składki na Fundusz Pracy 396,48 341,22 86, Składki na Fundusz Pracy 69,96 60,21 86, Wpłaty na PFRON 1 800,00 444,00 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 84, Wynagrodzenia bezosobowe 4 412, ,71 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 563, ,79 97, Zakup pomocy naukowych , ,32 69, Zakup pomocy naukowych 3 825, ,99 100, Zakup pomocy naukowych 675,00 675,00 100, Zakup energii , ,84 60, Zakup usług remontowych , ,80 21, Zakup usług zdrowotnych , ,00 20, Zakup usług pozostałych , ,27 61, Zakup usług pozostałych ,50 227,00 1, Zakup usług pozostałych 3 592,50 40,06 1, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,16 34, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,24 44,34 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,54 26, Różne opłaty i składki , ,00 48, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,27 79,30 Świadczeń Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych 3 470,00 788,19 22, Zakup materiałów papierniczych 2 380, ,88 99, Zakup materiałów papierniczych 420,00 419,80 99, Zakup akcesoriów komputerowych 4 370,00 890,29 20, Zakup akcesoriów komputerowych 1 317, ,50 100, Zakup akcesoriów komputerowych 232,50 232,50 100,00 b) wydatki majątkowe , ,36 27, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 424,56 0,21 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,80 88,08 jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 400, ,00 100,00 jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,46 49,32 14

15 - wynagrodzenia i składki od nich 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , , , ,09 49,32 50, , ,67 44,14 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 81, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 50, Składki na Fundusz Pracy , ,03 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 32, Zakup pomocy naukowych , ,67 42, Zakup usług zdrowotnych 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 12, Podróże służbowe krajowe 3 574,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 79, Przedszkola , ,77 43,45 - dotacje - wynagrodzenia i składki od nich , , , , , ,52 52,87 52,28 53, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,82 50, , ,00 52, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,77 43,99 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 53, Składki na Fundusz Pracy , ,86 47, Zakup materiałów i wyposażenia 7 209, ,42 35, Zakup pomocy naukowych 4 579, ,57 42, Zakup energii , ,40 43, Zakup usług zdrowotnych 550,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200,00 347,15 28, Podróże służbowe krajowe 1 332,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 80,98 Świadczeń Socjalnych b) wydatki majątkowe , ,12 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 0, Przedszkola specjalne , ,29 41,65 - dotacje , , , ,29 41,65 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,29 41, Gimnazja , ,73 51,16 15

16 - wynagrodzenia i składki od nich 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , , , , ,16 50, , ,94 45,64 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 52, Składki na Fundusz Pracy , ,60 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 57, Zakup pomocy naukowych , ,98 61, Zakup energii 2 760,77 913,78 33, Zakup usług remontowych , ,40 48, Zakup usług zdrowotnych 5 650,00 835,00 14, Zakup usług pozostałych , ,60 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 510, ,84 48, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,77 24, Podróże służbowe krajowe , ,44 36, Różne opłaty i składki 4 050, ,00 50, Składka na Fundusz Świadczeń , ,00 78,01 Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych 1 470,00 554,68 37, Zakup akcesoriów komputerowych 1 750,00 457,79 26, Dowożenie uczniów do szkół , ,13 54,87 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,71 54,87 43, Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 687, ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 940, ,21 33, Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 486,96 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 51, Zakup usług pozostałych , ,25 56, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - wynagrodzenia i składki od nich 1 047,84 786,00 75,01 725,00 725,00 100,00 570,00 258,19 45, , ,11 41, , , , ,28 41,43 42, Wydatki osobowe niezaliczone do 3 100,00 726,60 23,34 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 36, Składki na Fundusz Pracy , ,02 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 52, Zakup pomocy naukowych 4 000,00 967,06 24, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 825,00 82, Zakup usług pozostałych , ,52 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00

17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,77 7,18 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, ,44 41, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 89,47 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 6 000, ,00 28,58 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,00 964,28 9,64 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 8 000, ,70 93,81 tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 23, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 48,57 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 48,57 33, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 38, Podróże służbowe krajowe 7 515, ,40 21, Szkolenia pracowników , ,20 52, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,71 53,77 - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,34 50, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,60 48, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,78 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 49, Składki na fundusz pracy , ,97 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 19, Zakup środków żywności , ,01 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 80, Pozostała działalność , ,57 17,48 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,60 17,48 14, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4,97 4,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 40, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 025,00 826,55 40, Składki na fundusz pracy 2 125,00 758,31 35, Składki na fundusz pracy 375,00 133,81 35, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 13, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 13, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 61, Zakup materiałów i wyposażenia 7 701, ,02 13, Zakup materiałów i wyposażenia 1 359,00 179,48 13, Zakup pomocy naukowych 8 925, ,00 100,00

18 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 26, Zakup usług pozostałych 2 040,00 684,25 33, Zakup usług pozostałych 360,00 120,75 33, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 060,00 845,82 27,64 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 540,00 149,25 27,64 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4418 Podróże służbowe krajowe 2 570,40 498,69 19, Podróże służbowe krajowe 453,60 88,02 19, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,24 0,24 100, Szkolnictwo wyższe , ,00 51, Pomoc materialna dla studentów , ,00 51,93 a) wydatki bieżące , ,00 51, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 51, Ochrona zdrowia , ,75 40, Zwalczanie narkomanii 9 200,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 9 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 65,15 - dotacja - wynagrodzenia i składki od nich , , , , , ,78 65,15 87,88 43, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 000, ,00 100, Dotacja podmiotowa , ,00 76, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 79,56 15, Składki na fundusz pracy 100,00 12,91 12, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 14, Zakup usług pozostałych , ,30 92, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i 4 000, ,00 76,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,53 26,30 b) wydatki majątkowe , ,53 26, Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej , ,53 26, Pomoc społeczna , ,64 54, Domy pomocy społecznej , ,22 37,42 a) wydatki bieżące , ,05 55,68 18

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu , ,05 55,68 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe , ,17 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 33, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,77 54,29 - wynagrodzenia i składki od nich 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , ,33 54,29 64, , ,00 6, Świadczenia społeczne , ,56 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 027, ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 94, Składki na Fundusz Pracy 6 013, ,48 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 21, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 70,00 7, Zakup usług pozostałych , ,18 77, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom ,00 329,43 20,59 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 703,20 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 191, ,00 75,04 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 400,00 318,28 13, Szkolenia pracowników nie będących 3 500, ,00 44,86 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych , ,60 23, Zakup akcesoriów komputerowych 4 000, ,60 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,33 48,44 a) wydatki bieżące , ,33 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,33 48, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,99 67,94 ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące , ,99 67, Świadczenia społeczne , ,99 67, Dodatki mieszkaniowe , ,95 15,55 a) wydatki bieżące , ,95 15, Świadczenia społeczne , ,95 15, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i , ,00 66,69 wychowawcze a) wydatki bieżące , ,00 66, Świadczenia społeczne , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,67 43,87 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,05 43,87 43,94 19

20 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 1 000,00 625,00 62,50 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,00 49,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 39, Składki na Fundusz Pracy , ,29 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 44, Zakup pomocy naukowych, 2 300, ,82 48,21 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 65,00 4, Zakup usług pozostałych , ,16 13, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom ,00 767,43 25,58 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,66 41, Odpisy na zakładowy Fundusz , ,00 77,68 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 500, ,00 49,25 członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 5 000, ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,19 31,66 usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,66 31, Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 215,00 43,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, ,33 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 19, Składki na Fundusz Pracy 2 427,00 447,82 18, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26, Podróże służbowe krajowe 3 252, ,20 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,84 786,00 75, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 97,53 a) wydatki bieżące , ,00 97, Świadczenia społeczne , ,00 97, Pozostała działalność , ,52 59,67 a) wydatki bieżące , ,52 59, Świadczenia społeczne , ,45 58, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 77, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,09 57,02 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i składki od nich ,00 0,00 0, , ,58 36, , ,65 49, , , , ,11 49,49 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 42, Składki na Fundusz Pracy 8 072, ,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 32, Zakup energii , ,17 90, Zakup usług pozostałych , ,36 43, Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej 1 000,00 279,25 27, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom , ,37 70,72 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 847,92 60, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 75,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000, ,00 88,50 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500,00 0,00 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 400,00 201,11 50, Pozostała działalność , ,93 14,67 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 14,67 3, Świadczenia społeczne ,79 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 422,80 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 927,29 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 868,91 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 629,30 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 4, Wynagrodzenia bezosobowe 1 508,54 70,86 4, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 38, Zakup materiałów i wyposażenia 216,42 84,67 39, Zakup usług pozostałych , ,90 24, Zakup usług pozostałych 1 275,96 309,50 24, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 790,42 790,42 100,00 9,58 9,58 100, Zakup akcesoriów komputerowych , ,60 100, Zakup akcesoriów komputerowych 152,40 152,40 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 86, Świetlice szkolne , ,61 50,36 - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,36 49, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,51 43,10 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 49, Składki na Fundusz Pracy 3 920, ,92 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200, ,00 84, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,40 52,14

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r. SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 26 września 2 r. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz. U. 57 poz. 24 z póź. zm) zarządza się co następuje:..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo