UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala, co następuje: 1. Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł. - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 4). 2) 2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie ,00 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości ,00 zł 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

2 10. Ustala się kwotę ,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków. /zgodnie z załącznikiem Nr 7/. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł. 2) celową w wysokości ,00 zł., z tego: a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 14. Brak treści 1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2) Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Cekowie-Kolonii. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł ,00 zł 020 Leśnictwo 400,00 zł Gospodarka leśna 400,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 zł Dostarczanie wody ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 785,00 zł ,00 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 436,00 zł 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 436,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł 031 Podatek od nieruchomości ,00 zł 032 Podatek rolny ,00 zł 033 Podatek leśny ,00 zł 034 Podatek od środków transportowych ,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł 031 Podatek od nieruchomości ,00 zł 032 Podatek rolny ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

4 033 Podatek leśny ,00 zł 034 Podatek od środków transportowych ,00 zł 036 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł 041 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 200,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Różne rozliczenia finansowe ,00 zł 092 Pozostałe odsetki ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł 4 033,00 zł 1 134,00 zł 2 899,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł Zasiłki stałe ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20,00 zł 040 Wpływy z opłaty produktowej 20,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

5 Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Izby rolnicze 4 700,00 zł 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 zł Dostarczanie wody ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 024,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 600,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 350,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 054,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 715,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 16,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 668,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

8 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 481 Rezerwy ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 900,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 7 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Przedszkola ,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

9 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 800,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 100,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Gimnazja ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł 426 Zakup energii 9 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 536,00 zł Podróże służbowe zagraniczne 864,00 zł 443 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 4

10 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 350,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 50,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 800,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 550,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 353,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 623,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 134,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Zasiłki stałe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 502,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 5

11 441 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł Pomoc materialna dla uczniów 3 000,00 zł 324 Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 500,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł Pozostała działalność 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł 426 Zakup energii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 300,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł Biblioteki ,00 zł 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Pozostała działalność 5 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 6

12 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 426 Zakup energii 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik3.pdf Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik4.pdf Plan wydatków majątkowych na 2011 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik5.pdf Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik6.pdf Dotacje w 2011 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik7.pdf Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik8.pdf Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2011 Przewodniczący Rady Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

16 Józef Majewski Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY

UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY UCHWAŁA Nr RADY GMINY KRZYKOSY z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 08 PROJEKT Na podstawie art. 8 ust. pkt, pkt 9 lit. d, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo