DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,31 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,42 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,35 100, ,48 14, ,87 86, Lokalny transport zbiorowy , ,34 98, ,34 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 98, ,34 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,01 100, ,14 10, ,87 89, Wpływy z różnych opłat , ,87 109, ,87 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 12,27 0,00 12,27 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,87 100,00 0,00 0, ,87 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,69 126, ,62 26, ,07 73,57

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 126, ,62 26, ,07 73, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,53 99, ,53 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,99 108, ,99 100,00 0,00 0, , ,15 423,03 0,00 0, ,15 100, , ,92 122,37 0,00 0, ,92 100, Pozostałe odsetki 8 000, ,57 102, ,57 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,53 102, ,53 100,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,79 103, ,79 100,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 108, ,94 100,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 125,00 0,00 125,00 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,12 79, ,12 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 196,89 0,00 196,89 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,95 111, ,95 100,00 0,00 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy z różnych dochodów , ,05 110, ,05 100,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50,00 26,35 52,70 26,35 100,00 0,00 0, , ,58 100, ,58 100,00 0,00 0, Spis powszechny i inne , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, , ,29 101, ,29 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,62 69, ,62 100,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,12 69, ,12 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 138,50 69,25 138,50 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 98, ,75 100,00 0,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Podatek od nieruchomości , ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Podatek rolny 3 213, ,11 139, ,11 100,00 0,00 0, Podatek leśny 147,00 148,00 100,68 148,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 107, ,10 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 900,00 228,80 25,42 228,80 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 102, ,30 100,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 73, ,00 100,00 0,00 0, , ,95 105, ,95 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,77 106, ,77 100,00 0,00 0, Podatek rolny , ,15 95, ,15 100,00 0,00 0, Podatek leśny 1 450, ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,72 98, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 106, ,12 100,00 0,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy z różnych opłat 6 500, ,32 132, ,32 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 98, ,17 100,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,34 102, ,34 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,68 93, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,64 112, ,64 100,00 0,00 0, , ,61 100, ,61 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 180,00 0,00 180,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 228,00 0,00 228,00 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300, ,41 216, ,41 100,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 102, ,74 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,74 111, ,74 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4 411, ,89 161, ,89 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 411, ,89 142, ,89 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 0,00 800,00 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,69 89, ,15 42, ,54 57, Szkoły podstawowe , ,34 86, ,25 26, ,09 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 89, ,37 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 9 100, ,97 63, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 800, ,30 69, ,30 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam. województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 92, ,35 100,00 0,00 0, , ,26 92, ,26 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,09 85,29 0,00 0, ,09 100, , ,00 91,11 0,00 0, ,00 100, Przedszkola , ,90 94, ,90 100,00 0,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,88 439, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,95 94, ,95 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 450, ,97 111, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 610,00 638,45 104,66 638,45 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 847,05 0,00 847,05 100,00 0,00 0, , ,60 88, ,60 100,00 0,00 0, Gimnazja , ,81 90, ,36 6, ,45 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800, ,47 65, ,47 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 800, ,88 267, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 503,51 83,92 503,51 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 77, ,50 100,00 0,00 0, , ,45 91,01 0,00 0, ,45 100, Pozostała działalność , ,64 56, ,64 100,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 400, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł 552,00 552,00 100,00 552,00 100,00 0,00 0, , ,64 54, ,64 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,01 105, ,01 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,56 105, ,56 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 24,45 0,00 24,45 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,78 96, ,78 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 224,00 486,55 217,21 486,55 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 699, ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0,00 421,00 449,93 106,87 449,93 100,00 0,00 0, , ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,00 17,60 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 873,86 29,13 873,86 100,00 0,00 0, , ,72 100, ,72 100,00 0,00 0, , ,26 90, ,26 100,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,89 46, ,89 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,81 97, ,81 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 95, ,56 100,00 0,00 0,00 486,00 485,61 99,92 485,61 100,00 0,00 0, , ,12 100, ,12 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,07 115, ,07 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 45,00 98,54 218,98 98,54 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 955, ,60 114, ,60 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,91 99, ,91 100,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,57 99, ,57 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,77 58, ,77 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,14 100, ,14 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 6 000, ,96 149, ,96 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 313, ,18 105, ,18 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,24 96, ,24 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,28 100, ,28 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 45,00 69,20 153,78 69,20 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 100, ,24 88, ,24 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,03 94, ,03 100,00 0,00 0,00 0,00 28,49 0,00 28,49 100,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,66 109, ,85 16, ,81 83, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,65 112, ,84 12, ,81 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,50 115,80 0,00 0, ,50 100, , ,31 100,00 0,00 0, ,31 100, Wpływy z różnych rozliczeń , ,84 103, ,84 100,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,05 117, ,05 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,05 117, ,05 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,96 35, ,96 100,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,96 34, ,96 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,84 124, ,84 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,54 126, ,54 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, ,22 58, ,22 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,47 138, ,47 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 300,00 807,65 269,22 807,65 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,13 41, ,13 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,07 233, ,07 100,00 0,00 0,00 Razem: , ,31 101, ,02 87, ,29 12,99

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r. dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Rolnictwo i łowiectwo , ,30 96, ,41 61, ,89 38, Melioracje wodne , ,88 97, ,99 51, ,89 48, Zakup usług pozostałych , ,99 99, ,99 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 94,85 0,00 0, ,89 100, Izby rolnicze 4 000, ,16 73, ,16 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,16 73, ,16 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 158,00 157,74 99,84 157,74 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 319,00 319,00 100,00 319,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,52 99, ,52 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,34 94, ,54 39, ,80 60, Lokalny transport zbiorowy , ,54 98, ,54 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 100,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Drogi publiczne powiatowe , ,22 99,99 0,00 0, ,22 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,22 99,99 0,00 0, ,22 100, Drogi publiczne gminne , ,58 92, ,00 21, ,58 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 272,80 60,62 272,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 89, ,00 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,10 90, ,10 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 723, ,61 89, ,61 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 602,00 537,68 89,32 537,68 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 89, ,79 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,83 86, ,83 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 82, ,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 083, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,99 100, ,99 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 93,78 0,00 0, ,86 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,72 100,00 0,00 0, ,72 100, Turystyka 4 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 93, ,34 52, ,41 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 90, ,34 24, ,41 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 183, ,71 32, ,71 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 218,66 21,23 218,66 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 71, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,78 25, ,78 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,42 82, ,42 100,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Różne opłaty i składki 3 847, ,00 65, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 918,00 917,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, ,00 914,80 18,30 914,80 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,91 0,00 0, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 93,85 0,00 0, ,41 100, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,46 90, ,53 46, ,93 53, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 90, ,99 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,99 88, ,99 100,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 79, ,80 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,80 97, ,80 100,00 0,00 0, Cmentarze , ,67 92, ,74 35, ,93 64, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,53 65, ,53 100,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 119,56 23,91 119,56 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 6 000, ,75 35, ,75 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 93, ,90 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 94,56 0,00 0, ,93 100, Administracja publiczna , ,57 94, ,04 84, ,53 15, Urzędy wojewódzkie , ,26 95, ,26 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 99, ,42 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 93, ,08 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,80 79, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 33, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 98, ,38 100,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zakup usług remontowych 5 500, ,80 95, ,80 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 300, ,54 56, ,54 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 400,00 809,25 57,80 809,25 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 700, ,94 57, ,94 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500, ,25 47, ,25 100,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,10 95, ,10 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,31 95, ,31 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 98, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,54 87, ,54 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 224,00 843,31 68,90 843,31 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 100,00 300,00 100,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 93, ,16 81, ,53 18, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 95, ,64 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 96, ,08 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 100, ,90 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 89, ,90 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,55 70, ,55 100,00 0,00 0, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 141,00 7,05 141,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 93, ,31 100,00 0,00 0, Zakup energii , ,10 83, ,10 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,12 75, ,12 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 61, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,88 78, ,88 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,21 73, ,21 100,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,75 90, ,75 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 600,00 60,00 600,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,27 47, ,27 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,47 93, ,47 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,86 83, ,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 644,00 230,48 35,79 230,48 100,00 0,00 0, , ,64 96, ,64 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 100,00 0,00 0, ,39 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 86,05 0,00 0, ,14 100, Spis powszechny i inne , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 653, ,53 99, ,53 100,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Składki na Fundusz Pracy 267,00 266,55 99,83 266,55 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,77 99,98 999,77 100,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 95, ,31 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 87, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,67 98, ,67 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 80, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,36 85, ,36 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 79, ,68 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,68 86, ,68 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 594, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 598,68 99,95 598,68 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 97,00 96,57 99,56 96,57 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 941, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Wybory do Sejmu i Senatu , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 519, ,70 99, ,70 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 245,00 224,92 91,80 224,92 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,53 99, ,53 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 96, ,16 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Straż Graniczna , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 500, ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500, ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,83 66, ,83 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, ,66 90, ,66 100,00 0,00 0, Zakup energii 800,00 139,11 17,39 139,11 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zakup usług pozostałych 2 000, ,86 59, ,86 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 164,20 32,84 164,20 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 65, ,70 100,00 0,00 0,00 344,00 343,31 99,80 343,31 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 344,00 343,31 99,80 343,31 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,39 65, ,39 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,72 84, ,72 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 174,68 63,75 174,68 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 45,00 28,15 62,56 28,15 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 72, ,53 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,86 99, ,86 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,35 49, ,35 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,10 44, ,10 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0,00

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo