2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe"

Transkrypt

1 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Rozdz. w złotych Rolnictwo i łowiectwo , , ,29 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 6,7 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,24 21, Różne opłaty i składki 0, , ,24 21,1 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 52,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 52,50 0, Izby rolnicze 7 260, , ,87 52,7 WYDATKI BIEŻĄCE 7 260, , ,87 52, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 260, , ,87 52, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,05 49,4 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,05 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 95, Pozostała działalność 600, , ,63 99,5 WYDATKI BIEŻĄCE 600, , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 240,10 240,08 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 34,40 27,05 78, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 865,98 265,98 30, Zakup usług pozostałych 0,00 478,80 478,80 100, Różne opłaty i składki 0, , ,72 100, Transport i łączność , , ,28 2, Drogi publiczne powiatowe , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,28 2,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,28 5, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki , , , , ,28 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , , ,75 1, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,75 1,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,75 19, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,75 19,9 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 5 000, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,04 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 18, Zakup usług pozostałych , , ,28 17, Różne opłaty i składki 500, ,00 483,57 48, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,79 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, ,00 527,40 13, Pozostała działalność , , ,42 28,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,42 28, Zakup usług remontowych , , ,00 11, Zakup usług pozostałych 2 000, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,42 37, Działalność usługowa , , ,75 19, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 15,9 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 15, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 11,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 11, Cmentarze 6 500, , ,75 43,6 % (8:7)

2 WYDATKI BIEŻĄCE 6 500, , ,75 43, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 38,60 1, Zakup usług pozostałych 4 500, , ,15 48, Administracja publiczna , , ,64 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 823, , ,50 50, Składki na Fundusz Pracy 978,00 978,00 489,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,35 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,35 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 772,35 30, Zakup usług pozostałych 2 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,49 54,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,49 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 579,20 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,14 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,42 97, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7 722, , ,00 60, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,22 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,23 44, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 34, Zakup energii , , ,12 27, Zakup usług zdrowotnych 5 000, , ,00 36, Zakup usług pozostałych , , ,02 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 353,38 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 050, ,00 683,84 65,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 700, , ,95 48, Podróże służbowe krajowe , , ,05 92, Różne opłaty i składki , , ,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,79 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 171,00 170,57 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , ,10 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,92 53,7 SYMBOL(niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku 4990 bieżącego 0 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE 0, , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 40, Kwalifikacja wojskowa 500, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 500, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,25 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 18, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200,00 0 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 11, Zakup usług pozostałych , , ,04 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 615, Pozostała działalność , , ,55 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,55 66, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 56, Różne opłaty i składki , , ,55 82, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 620, , ,95 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00 620,00 310,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE 620,00 620,00 310,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 620,00 310,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,95 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,95 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 68,40 68,40 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 9,80 9,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 650,00 650,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,79 100, Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00 100,0

3 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 150,00 96,96 64, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,26 33, Ochotnicze straże pożarne , , ,25 36,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 36, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,00 797,50 44, Składki na Fundusz Pracy 150, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,83 34, Zakup energii , , ,32 20, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 560,00 37, Zakup usług pozostałych , , ,20 22, Różne opłaty i składki 8 000, , ,50 47, Obrona cywilna 2 800, ,00 24,01 0,9 WYDATKI BIEŻĄCE 2 800, ,00 24,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200, , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 24,01 4, Różne opłaty i składki 600, , Pozostała działalność 9 811, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 9 811, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 811, , Obsługa długu publicznego , , ,40 48, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,40 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,40 48, Odsetki od samorządowych papierów warościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,40 48, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,13 WYDATKI BIEŻĄCE , , Rezerwy , ,13 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , ,78 64, Szkoły podstawowe , , ,61 66,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 66, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 770, , ,40 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 68, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,54 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 54, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 60, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,08 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800, , Zakup energii , , ,19 59, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 896,50 89, Zakup usług pozostałych , , ,78 60, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 317,00 45,3 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,25 70, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 611,40 61, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,19 63,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,19 63, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,24 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 61, Składki na Fundusz Pracy 3 544, , ,00 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 986, , ,50 75, Przedszkola , , ,90 71,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,90 71, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 201, , ,62 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,32 80, Składki na Fundusz Pracy 4 003, , ,64 80, Wynagrodzenie bezosobowe 6 145, , ,39 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 59,0

4 4220 Zakup środków żywności 0, , ,98 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, , Zakup energii , , ,55 37, Zakup usług zdrowotnych 400, , Zakup usług pozostałych , , ,46 57,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 560, ,00 80,72 5, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 75, Gimnazja , , ,73 60,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,73 60, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 66, Składki na Fundusz Pracy , , ,36 63, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500, , Zakup usług pozostałych 1 500, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 750,30 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 75, Dowożenie uczniów do szkół , , ,12 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 171,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 890, , ,71 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 734, , ,99 87, Składki na Fundusz Pracy 958,00 958,00 925,30 96, Wynagrodzenie bezosobowe 6 000, , ,77 49, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 59, Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , ,09 62, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 50,15 25, Różne opłaty i składki 2 100, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 820,50 75, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00 536,00 67, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,33 56,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,33 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 005, , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 52, Składki na Fundusz Pracy 686,00 686,00 467,77 68, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 731,62 36, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,48 76, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 65,60 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,50 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 430, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 8 430, , Zakup usług pozostałych 8 430, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 79,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,24 79, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 850, , ,24 80, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,08 77, Składki na Fundusz Pracy 1 442, , ,23 95, Zakup materiałów i wyposażenia 2 876, ,00 246,59 8, Zakup energii 1 000, , Zakup usług pozostałych 369,00 369,00 369,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 75, Pozostała działalność , , ,66 72,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,66 72, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,66 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 664, Wynagrodzenia bezosobowe 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Podróże służbowe krajowe 200, ,0

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,68 22, Zwalczanie narkomanii 4 000, ,00 250,00 6,3 WYDATKI BIEŻĄCE 4 000, ,00 250,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 250,00 8, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,68 23,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,68 23, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , ,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe 9 140, , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 9 860, , ,41 69, Zakup usług pozostałych , ,00 872,27 7, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, , ,00 40, Różne opłaty i składki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 120,00 12, Pozostała działalność 200, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 80, , Zakup materiałów i wyposażenia 40, , Zakup usług pozostałych 30, , Podróże służbowe krajowe 50, , Pomoc społeczna , , ,16 54, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , ,68 55,3 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,68 55, Rózne opłaty i składki 0, , ,68 55, Domy pomocy społecznej , , ,13 47,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,13 47, Zakup usług pozostałych , , ,13 47, Ośrodki wsparcia , , ,88 39,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,88 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 199,50 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 430, , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 43, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 994,28 39, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,17 15, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 27, Zakup energii 4 200, , ,12 50, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 400,00 3, Zakup usług zdrowotnych 300,00 600,00 371,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,30 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 710,00 326,64 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200, ,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200, ,00 435,96 36, Podróże służbowe krajowe 1 550, ,00 344,40 22, Różne opłaty i składki 1 400, ,00 453,48 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 050, , ,00 87, Podatek od nieruchomości 0 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , Rodziny zastępcze , , ,26 33,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,26 33, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 0, , ,26 33, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 3 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , Wspieranie rodziny , , ,25 68,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 68, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,25 68, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,06 57,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,06 57, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

6 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , ,29 82, Świadczenia społeczne , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 270, , ,88 50, Składki na Fundusz Pracy 831,07 831,07 377,30 45, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , ,93 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem 1 000, ,00 170,27 17, Pozostałe odsetki 0, , ,28 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,12 37,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,12 37, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,92 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,92 57, Świadczenia społeczne , , ,92 57, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 57,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 57, Świadczenia społeczne , , ,99 57, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8,19 6,01 73, Zasiłki stałe , , ,46 85,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,46 85, Świadczenia społeczne , , ,46 85, Ośrodki pomocy społecznej , , ,99 49,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,99 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 796, ,00 422,37 23, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,91 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 49, Składki na Fundusz Pracy 7 000, , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 22, Zakup energii 5 400, , ,98 39, Zakup usług zdrowotnych 1 050, ,00 675,00 64, Zakup usług pozostałych , , ,60 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, ,00 764,80 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 50,00 25,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,56 37, Podróże służbowe krajowe 7 200, , ,17 28, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 106,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800, , ,07 66, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 77,97 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 73, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,07 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,07 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460,00 460,00 145,89 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220, , ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 49, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 256,15 17, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,58 45, Zakup materiałów i wyposażenia 300, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 187,00 62, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 414,95 69, Różne opłaty i składki 150, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, , ,00 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, , Pozostała działalność , , ,34 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,34 57, Świadczenia społeczne , , ,34 58, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 110,00 3,9

7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,86 83, Pozostała działalność , , ,86 83,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,86 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe 0, , ,83 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe 0, , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe 7 573, , ,90 98, Składki na Fundusz Pracy Pozostałe 737, , ,86 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe , , ,61 93, Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 8 334, , ,01 60, Zakup energii Pozostałe 3 636, ,69 94,02 2, Zakup usług zdrowotnych Pozostałe 0, ,00 440,00 44, Zakup usług pozostałych Pozostałe , , ,07 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe 0,00 151,70 92,33 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 500,00 500,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 300,00 116,29 38, Podróże służbowe krajowe Pozostałe 0, , Różne opłaty i składki Pozostałe 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,60 60, Świetlice szkolne , , ,59 59,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 862, , ,66 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 978, , ,38 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,98 65, Składki na Fundusz Pracy 2 650, , ,15 56, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 179, , ,25 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,01 75,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,01 75, Stypendia dla uczniów , , ,01 75, Inne formy pomocy dla uczniów 0 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 326, , Zakup usług pozostałych 732,00 732, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 020, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 020, , Zakup usług pozostałych 1 020, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28 43, Gospodarka odpadami , , ,61 46,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 46, Zakup usług pozostałych , , ,61 46, Oczyszczanie miast i wsi , , ,63 19,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,63 19, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 49, Zakup usług pozostałych , , ,65 6, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 55,00 0,5 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 55,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 55,00 5, Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,04 65,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 65, Zakup energii , , ,04 65, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 2 100, , Zakup usług pozostałych 2 100, , Pozostała działalność , , ,00 4,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 18, Zakup usług pozostałych , , ,00 4,3

8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,25 18, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,50 19,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,50 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,50 50,8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 000, , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000, , Pozostała działalność , , ,75 3,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,05 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 200,05 1, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 75,0 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 233,70 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 233,70 0, Kultura fizyczna , , ,59 49, Obiekty sportowe , , ,59 25,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 25, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , Zakup energii 6 000, , ,77 37, Zakup usług pozostałych 3 300, ,00 884,82 26, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 78,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 78, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 75, Pozostała działalność 1 230, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 230, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 230, ,00 OGÓŁEM , , ,98 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , , ,73 55,4 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , , ,25 31,6

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo