Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1, - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2, - informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3, - informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4, - informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5, - informacja z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe załącznik Nr 6, - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 7, - informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 8,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz informacja z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr Wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków załącznik Nr 10, - informacja opisowa załącznik Nr Informacje, o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,81 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 600, , ,00 96,88 pieniężnej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , , ,81 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 956, , ,81 86, , , ,00 100, , , ,59 62, Dostarczanie wody , , ,59 62, Wpływy z usług , , ,72 61, Pozostałe odsetki 439,07 439, Wpływy z różnych dochodów 96,80 96, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,24 37, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,24 37, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,26 37, Pozostałe odsetki 148,98 148, Administracja publiczna , , ,52 61, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Pozostała działalność 7 400, , ,52 89, Wpływy z różnych opłat 187,50 187, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200, , ,94 48, Wpływy z różnych dochodów 2 200, , ,08 178, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 660,00 330,00 330,00 50, , , ,79 48, , , ,73 31, , , ,73 31, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,96 49, Podatek od nieruchomości , , ,96 48, Podatek rolny 1 800, , ,00 63, Podatek leśny , , ,00 59, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,99 61, Podatek od nieruchomości , , ,00 50, Podatek rolny , , ,16 62, Podatek leśny , , ,03 82, Podatek od środków transportowych , , ,00 67, Podatek od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 50, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,20 74, Wpływy z różnych opłat 272,80 272, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 197, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,04 67, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 47, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 49, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , , ,10 81,12 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 51,21 51,21 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600, , ,93 96, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,07 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,07 88, Różne rozliczenia , , ,64 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , , ,64 114,89

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Pozostałe odsetki 4 137, , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,42 3, Szkoły podstawowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 2 417, , Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 405, ,34 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 12,08 12, Pomoc społeczna , , ,64 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,64 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000, , ,64 47, , , ,00 62, , , ,00 69, , , ,00 53, , , ,00 42, , , ,00 42, Zasiłki stałe , , ,00 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 61, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 50, , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 53, Pozostała działalność , , ,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 62, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,15

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,02 368,30 50, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 444,15 444,15 7, Wpływy z różnych opłat 6 000,00 444,15 444,15 7, Pozostała działalność , , ,87 368,30 55, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 147,00 146,96 146,96 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 370,00 368,30 368, Pozostałe odsetki 530, , ,58 223, Wpływy z różnych dochodów 35,20 35, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem , , ,67 368,30 44,86

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,61 0,00 71, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,71 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 193,14 193,14 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 040, , ,42 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010, , ,64 58, Składki na Fundusz Pracy 980,00 520,97 520,97 53, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 77, Zakup energii , , ,52 58, Zakup usług pozostałych , , ,21 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 249,80 249,80 35, Różne opłaty i składki 1 800,00 128,00 128,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Izby rolnicze 4 500, , ,90 83, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 500, , ,90 83,00 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 307,80 100, Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 825,09 100, Różne opłaty i składki , , ,71 99, Przetwórstwo przemysłowe , , ,00 100, Rozwój przedsiębiorczości , , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Transport i łączność , , , ,72 2, Drogi publiczne gminne , , , ,72 2, Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 36, Zakup usług remontowych ,00 400,00 400,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,86 17, Różne opłaty i składki 200,00 40,00 40,00 20, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 0, ,72 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,32 0,00 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,32 52, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 49, Zakup energii 2 500, , ,78 49, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,70 87, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 46, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 46, Zakup usług pozostałych , , ,00 46, Informatyka , , ,82 40, Pozostała działalność , , ,82 40, Zakup usług pozostałych , , ,82 40,19

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Administracja publiczna , , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 106, , ,31 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,41 55, Różne wydaki na rzecz osób fizycznych , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,63 82, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,78 56, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,42 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 806,62 806,62 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,40 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,10 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 56, Składki na Fundusz Pracy , , ,24 40, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 000, , ,00 19,69 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,72 85, Zakup energii , , ,42 44, Zakup usług remontowych 3 000,00 590,40 590,40 19, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,06 49, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 602,70 602,70 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 947,73 947,73 78,98 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,87 36,22 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,63 74, Różne opłaty i składki 3 500,00 250,00 250,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 791,08 791,08 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami 9 000, , ,56 85,46 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,79 11, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,79 15, Zakup usług pozostałych ,00 200,00 200,00 2, Pozostała działalność , , , ,00 59, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 000, , ,00 20,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 500,00 0, Różne opłaty i składki 3 500, , ,35 49, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50,00 660,00 330,00 330,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,60 0,00 35, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 68,14 68,14 4, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,68 14,23

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,32 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475, , ,83 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950, , ,30 47, Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 480,43 480,43 42, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , ,60 75, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,78 30, Zakup energii 6 500, , ,07 85, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 100,00 100,00 9, Zakup usług pozostałych 2 000,00 413,51 413,51 20, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 181,48 181,48 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 852,46 852,46 56, Podróże służbowe krajowe 200,00 180,50 180,50 90, Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Obsługa długu publicznego , , ,11 31, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,11 31, , , ,11 31, Różne rozliczenia , , ,98 0,00 5, Różne rozliczenia finansowe 5 000, , ,98 0,00 47, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,98 47, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,09 52, Szkoły podstawowe , , , ,09 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,46 45, Stypendia dla uczniów 4 000, , ,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 61, Składki na Fundusz Pracy , , ,31 54, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 48, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700, , ,59 22, Zakup energii , , ,57 84, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 278,00 278,00 12, Zakup usług pozostałych , , ,77 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 29,24 29,24 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 600, , ,22 64, Podróże służbowe krajowe 2 200, , ,64 47, Różne opłaty i składki 4 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 432,00 432,00 28,80 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 0, ,09 30, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,89 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,78 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,27 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,27 58, Składki na Fundusz Pracy 4 280, , ,90 53, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,35 70, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 180,00 180,00 12, Zakup energii 5 000, , ,92 64,06

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, , ,00 75, Gimnazja , , ,14 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,82 43, Stypendia dla uczniów 2 500,00 700,00 700,00 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,53 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 59, Składki na Fundusz Pracy , , ,89 53, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 400, , ,00 12, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0, Zakup usług pozostałych 6 300, , ,06 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 175,44 175,44 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 823,08 823,08 58,79 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 565,08 565,08 37, Różne opłaty i składki 5 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 81,27 81,27 16, Dowożenie uczniów do szkół , , ,12 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 274,48 274,48 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,92 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 240, , ,17 68, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 64, Składki na Fundusz Pracy 2 383, , ,42 60, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 400,00 175,00 175,00 43,75 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 59, Zakup usług zdrowotnych 800,00 0, Zakup usług pozostałych 4 900, , ,38 53, Podróże służbowe krajowe 600,00 0, Różne opłaty i składki 2 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647, , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 200,00 600,00 600,00 50,00 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,48 5, Zakup usług pozostałych 5 000,00 700,00 700,00 14, Podróże służbowe krajowe 3 500,00 361,48 361,48 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,39 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,39 42, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 201,74 201,74 67, Składki na Fundusz Pracy 50,00 29,40 29,40 58, Wynagrodzenia bezosobowe 7 800, , ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 7, Zakup usług pozostałych , , ,80 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 294,84 294,84 49,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0, Pomoc społeczna , , ,92 50,99

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Domy pomocy społecznej , , ,99 38, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,99 38, Rodziny zastępcze 5 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,12 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 54,24 10, Świadczenia społeczne , , ,10 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380, , ,31 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 62, Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 366,76 38, Zakup materiałów i wyposażenia 5 726,00 163,93 163,93 2, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,87 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , , ,51 57,77 osoby pobierąjce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,51 57, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,78 28, Świadczenia społeczne , , ,78 28, Dodatki mieszkaniowe 8 000, , ,40 45, Świadczenia społeczne 8 000, , ,40 45, Zasiłki stałe , , ,65 54, Świadczenia społeczne , , ,65 54, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 108,76 108,76 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180, , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 60, Składki na Fundusz Pracy 2 700, , ,52 52, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,45 78, Zakup usług pozostałych 4 801, , ,89 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 934,25 934,25 93, Różne opłaty i składki 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 450,00 450,00 45, , , ,53 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 200,72 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975, , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 58, Składki na Fundusz Pracy 1 971, , ,31 51, Zakup usług zdrowotny 60,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,00 75, Pozostała działalność , , ,91 63, Świadczenia społeczne , , ,91 63, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,80 0,00 22, Pozostała działalność , , ,80 0,00 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337,03 59,94 59,94 17, Świadczenia społeczne , , ,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,98 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 351,10 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 6 660, , ,01 29, Składki na Fundusz Pracy 1 198,82 752,47 752,47 62, Zakup materiałów i wyposażenia 1 021,37 600,00 600,00 58, Zakup usług pozostałych , , ,40 9, Zakup usług pozostałych 5 469,54 0,00 0,00 0, Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,97 0,00 49, Świetlice szkolne , , ,97 0,00 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,10 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460, , ,43 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,48 41, Składki na Fundusz Pracy 2 565,00 964,61 964,61 37, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,35 43, Zakup usług pozostałych 300,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 973, , ,00 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 850, , ,00 100, Stypendia dla uczniów , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,77 48, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 42, Różne opłaty i składki , , ,00 42, Oczyszczanie miast i wsi , ,28 0, ,28 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,28 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,49 54, Zakup energii , , ,35 44, Zakup usług remontowych , , ,15 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,49 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6 000, , ,29 0,00 43,22 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,29 43, Pozostała działalność , , ,35 0,00 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 307,14 307,14 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 240, , ,55 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , ,58 66, Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 718,41 718,41 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 100,00 350,00 350,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 34, Zakup energii , , ,91 56, Zakup usług remontowych 3 000,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,13 13, Różne opłaty i składki 2 500,00 450,00 450,00 18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 241,46 241,46 48, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,60 0,00 5, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Biblioteki , , ,60 0,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,60 41,23 Razem , , , ,58 39,23

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Klasyfikacja Budżetowa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 roku Dochody - dotacje otrzymane Treść Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 50, Pomoc społeczna , ,00 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,00 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 50,63 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające , ,00 69,08 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 69,08 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 53,91 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Razem: , ,00 51,19 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 100, Składki na fundusz pracy 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Różne opłaty i składki , ,71 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.150, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.106, ,31 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 50, Pomoc społeczna , ,32 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,63 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 10, Świadczenia społeczne , ,10 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.380, ,31 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 62, Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1.726, Zakup usług pozostałych 2.000,00 601,31 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające , ,16 69,04 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,16 69, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,53 53, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.975, ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 58, Składki na Fundusz Pracy 1.971, ,31 51, Zakup usług zdrowotnych 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282, ,00 75, Pozostała działalność , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 99,19 Razem: , ,32 54,49

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Informacja z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę ,71zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę ,71zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie ,00zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych. Plan dochodów po zmianach wyniósł ,44zł., w tym majątkowe ,00zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł ,64zł., w tym majątkowe ,00zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę ,00zł. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę ,80zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie ,20zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie ,97zł., co stanowi 44,86% planowanych dochodów w tym: - subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie ,00zł. z tego: - część oświatowa w kwocie ,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00zł. Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie ,00zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie ,00zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00zł. Dochody własne osiągnięto w kwocie ,97zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów po zmianach wyniósł ,00zł. osiągnięto wpływy w kwocie ,81zł. Dochody wykonane zostały w 14,52 % a osiągnięto je: - wpływy z tytułu darowizn w kwocie ,00zł. - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie ,00zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,81zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 421,35zł. DZ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł., wykonano w kwocie ,59zł. co stanowi 62,23 % z tego: - osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie ,72zł. - odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 439,07zł. - wpływy z różnych dochodów 96,80zł. Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą ,88zł. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł. W dziale tym zaplanowano dotacje na realizacje inwestycji które do chwili obecnej nie wpłynęły.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto 9.629,24zł. tj. 37,61 %. Składają się na to wpływy: - z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 9.480,26zł. - odsetki od zaległych wpłat 148,98zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 7.570,03zł. DZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto wpływy ,52zł. tj. 61,65 % z tego: - otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00zł. z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.538,94zł. - wpływy z różnych opłat w kwocie 187,50zł. - wpływy z różnych dochodów 3.918,08zł. - wpływy z tytułu darowizn 2.000,00zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00zł., zrealizowano 330,00zł. tj. 50,00% w tym: - na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 330,00zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł. Osiągnięto ,79zł. tj. 48,57 % i tak: - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.107,73zł. - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych ,96zł. - z podatku rolnego ,16zł. - z podatku leśnego ,03zł. - z podatku od środków transportowych ,00zł. - z podatku od spadków i darowizn wpływów nie osiągnięto - z opłaty targowej 5.316,00zł. - z opłaty eksploatacyjnej 9.808,80zł. - z podatku od czynności cywilnoprawnych ,20zł. - wpływy z różnych opłat 272,80zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.197,80zł. - wpływy z opłaty skarbowej 5.674,00zł. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,10zł. - z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00zł. - z podatku dochodowego od osób prawnych ,07zł. - wpływy z różnych opłat 2.570,14zł. Zaległości w podatkach stanowią kwotę ,95zł.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi ,00zł. wykonano ,64zł. tj. 57,51% z tego: - część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie ,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00zł. - różne rozliczenia finansowe w kwocie ,64zł. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł., wykonano 2.417,42zł. tj. 3,25 % Dochody osiągnięto z następujących źródeł: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 2.405,34zł. - odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,08zł. Zaplanowana dotacja w kwocie ,00zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych im Jana Pawła II, do chwili obecnej nie została przekazana. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie ,29zł. wykonano w kwocie ,64zł. tj. 51,69 % dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00zł. - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,00zł. - na zasiłki okresowe 6.310,00zł. - na zasiłki stałe ,00zł. - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie ,00zł. - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00zł. - na dożywianie dzieci w szkołach ,00zł. - dodatki do świadczeń rodzinnych ,00zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4.239,64zł. DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę ,15zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.469,54zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szansa. Dotychczas środków nie otrzymano. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. otrzymano dotację w kwocie ,00zł. tj. 100,00 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto wpływy ,32zł co stanowi 50,80 % w tym: - wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 444,15zł. - dochody z najmu osiągnięto w kwocie ,13zł. - odsetki od nieterminowego regulowania należności 1.184,58zł. - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 368,30zł. - wpływy z różnych dochodów 35,20zł.

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo