ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego: - dochody budżetu na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,26 zł, - wydatki budżetu na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,42 zł, - przychody budżetu wykonano w kwocie ,03 zł, - rozchody budżetu wykonano w kwocie ,97 zł, 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania o których mowa w 1 przekazać w terminie do 20 marca 2010 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Stanisław Szleter ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 1 / 27

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 314/10 Wójta Gminy Grajewo z dnia 19 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania wpływy z różnych dochodów 4.000, ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,91 99,99% Pozostała działalność , ,91 99,99% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 5.561, ,39 92,44% Gospodarka leśna 5.561, ,39 92,44% wpływy z różnych opłat 1.000,00 352,00 35,20% wpływy z usług , ,08 102,28% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 1.000,00 495,98 49,60% pozostałe odsetki 200,00 207,08 103,54% wpływy z różnych dochodów 2.000, ,56 90,98% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę ,00 101,96% wpływy z różnych dochodów 4.148, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 4.148, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,06 80,39% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,96 100,00% , ,19 109,63% , ,74 56,24% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,72 99,68% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 100,00 71,91 71,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 82,30% wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,00% wpływy z różnych opłat 2.400, ,10 111,25% pozostałe odsetki 100,00 13,79 13,79% wpływy z różnych dochodów 5.907, ,52 109,44% Urzędy gmin 8.407, ,41 108,82% wpływy z usług 500,00 535,00 107,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 2 / 27

3 75095 Pozostała działalność 500,00 535,00 107,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 963,00 963,00 100,00% 963,00 963,00 100,00% , ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% Ochotnicze Straże Pożarne , ,00 100,00% grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.000, ,00 100,00% Straż Miejska 3.000, ,00 100,00% podatek od nieruchomości , ,12 95,65% podatek rolny 581,00-240,20-41,34% podatek leśny , ,00 100,43% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 5.000, ,20 55,54% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , ,12 96,17% podatek od nieruchomości , ,00 101,25% podatek rolny , ,11 98,99% podatek leśny , ,90 96,75% podatek od środków transportowych , ,30 103,57% podatek od spadków i darowizn , ,00 35,40% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.600, ,22 84,31% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,76 132,56% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 4.000, ,38 74,96% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,67 99,13% wpływy z opłaty produktowej 761,00 760,19 99,89% wpływy z opłaty skarbowej , ,00 89,78% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,56 100,03% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 700,00 442,55 63,22% , ,30 95,50% podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,90% podatek dochodowy od osób prawnych 6.000, ,44 41,22% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 90,48% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% pozostałe odsetki , ,07 103,98% Różne rozliczenia finansowe , ,07 103,98% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 3 / 27

4 wpływy z opłaty skarbowej 100,00 78,00 78,00% wpływy z usług 900,00 439,00 48,78% pozostałe odsetki 300, ,09 463,03% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% , ,32 100,00% Szkoły Podstawowe , ,41 100,07% wpływy z usług 300,00 206,00 68,67% pozostałe odsetki 100,00 472,82 472,82% Gimnazja 400,00 678,82 169,71% wpływy z usług 620,00 0,00 0,00% Dowożenie uczniów do szkół 620,00 0,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 264,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 264,00 0,00 0,00% wpływy z różnych dochodów 1.000, ,51 153,15% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 99,57% 5.500, ,37 122,70% , ,44 99,65% 2.631, ,43 98,95% 1.369, ,79 79,60% 4.000, ,22 92,33% , ,27 100,00% , ,22 97,24% , ,49 97,44% wpływy z usług 200,00 67,00 33,50% pozostałe odsetki 100, , ,91% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Ośrodki Pomocy Społecznej , ,91 100,90% wpływy z usług 6.200, ,32 76,18% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,60 93,95% 100,00 56,00 56,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000, ,00 100,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 4 / 27

5 dotacje celowe otrzyamne z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,83 92,45% , ,41 96,21% Pozostała działalność , ,24 94,56% dotacje rozwojowe , ,63 100,00% dotacje rozwojowe , ,01 100,00% dotacje rozwojowe 4.464, ,68 99,99% dotacje rozwojowe 236,00 236,32 100,14% Pozostała działalność , ,64 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,98 99,33% Pomoc materialna dla uczniów , ,98 99,33% wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% wpływy z uslug , ,27 97,63% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 150,00 0,00 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,27 96,26% wpływy z różnych opłat 1.000,00 387,20 38,72% wpływy z usług , ,29 108,33% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 400,00 58,75 14,69% Gospodarka odpadami , ,24 107,62% wpływy z różnych dochodów 5.156, ,67 97,98% dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,42 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,09 99,82% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Razem , ,26 97,49% WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,99% 020 Leśnictwo 5.561, ,39 92,44% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,70 101,96% 600 Transport i łączność , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 82,30% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,41 101,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,53 95,43% 758 Różne rozliczenia , ,07 100,01% 801 Oświata i wychowanie , ,23 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,22 98,55% 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,98 99,33% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 47,04% xxx Razem , ,26 97,49% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 5 / 27

6 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Dział Rozdział Paragarf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania wydatki inwestycyjne , ,13 97,67% Infrastruktura wodociągowa , ,13 97,67% wydatki inwestycyjne 7.711, ,01 97,87% Izby Rolnicze 7.711, ,01 97,87% składki na ubezpieczenie społeczne 1.469, ,20 99,95% składki na fundusz pracy 238,00 238,24 100,10% wynagrodzenia bezosobowe 9.724, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 53,00 0,00 0,00% utrzymanie schroniska 6.800, ,00 94,41% zwrot podatku akcyzowego , ,47 100,00% Pozostała działaność , ,91 99,93% wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń 2.500, ,26 91,73% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 96,94% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,80 99,60% składki na ubezpieczenie społeczne , ,60 95,55% składki na fundusz pracy 9.950, ,83 92,01% wynagrodzenia osobowe 6.000, ,00 87,73% zakup materiałów i wyposażenia , ,32 99,46% zakup energii , ,45 96,08% zakup usług remontowych , ,42 99,02% zakup usług zdrowotnych 1.000,00 400,00 40,00% zakup usług pozostałych , ,82 98,72% zakup usług telekomunik.telefonii komórkowej 4.500, ,71 85,46% zakup usług telekomunik.telefoni stacjonarnej 2.500, ,20 90,37% podróże służbowe krajowe 7.000, ,16 78,49% różne opłaty i składki , ,60 92,81% odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych , ,48 99,92% opłaty na rzecz budżetów jst , ,86 95,08% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.500, ,00 49,40% 800,00 521,26 65,16% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.400,00 868,63 62,05% wydatki inwestycyjne 9.500, ,26 98,59% wydatki na zkupy inwestycyjne , ,72 93,18% Dostarczanie wody , ,09 96,79% dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% zakup materiałów , ,79 96,77% zakup usług remontowych , ,00 99,93% zakup usług pozostałych , ,05 95,76% różne opłaty i składki 1.200, ,00 97,75% podatek od nieruchomości , ,00 90,65% wydatki inwestycyjne , ,38 92,42% Drogi publiczne gminne , ,22 95,05% wydatki inwestycyjne , ,12 99,02% Pozostała działaność , ,12 99,02% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 6 / 27

7 zakup usług pozostałych , ,75 89,81% wydatki inwestycyjne , ,80 40,78% wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,55 59,69% wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00% zakup usług pozostałych , ,55 55,32% krajowe podróże służbowe 500,00 0,00 0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,55 54,21% zakup materiałów i wyposażenia 500,00 109,00 21,80% zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00% Cmentarze 1.500,00 109,00 7,27% wynagrodzenia osobowe , ,55 95,67% dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.053, ,60 99,99% składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 94,28% składki na Fundusz Pracy 2.230, ,73 94,43% zakup materiałów i wyposażenia 4.500, ,88 52,22% zakup usług pozostałych , ,03 94,99% podróże służbowe krajowe 499,00 285,24 57,16% różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.001, ,08 99,95% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 713,00 71,30% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 0,00 0,00% Urzędy Wojewódzkie , ,79 93,05% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,00% zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,57 99,28% zakup usług pozostałych 2.000, ,00 75,00% opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00 684,89 68,49% Rady gmin (miast na prawach powiatu) , ,46 98,32% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 579,98 58,00% wynagrodzenia osobowe , ,28 97,44% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,20 99,65% składki na ubezpieczenie społeczne , ,73 96,70% składki na Fundusz Pracy , ,96 96,23% wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 84,00 8,40% wynagrodzenia osobowe 1.000,00 792,40 79,24% zakup materiałów i wyposażenia , ,94 97,08% zakup energii , ,14 91,68% zakup usług remontowych 5.000, ,90 93,50% zakup usług zdrowotnych 1.665, ,35 70,35% zakup usług pozostałych , ,79 89,94% zakup usług dostępu do sieci Internet , ,73 86,68% opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,97 72,43% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,87 76,72% podróże służbowe krajowe , ,62 98,48% różne opłaty i składki , ,20 73,27% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 100,00% pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 662,00 66,20% , ,00 89,56% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 7 / 27

8 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.000, ,39 98,37% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,14 99,11% wydatki inwestycyjne , ,10 99,88% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) , ,99 96,33% zakup materiałów i wyposażenia , ,67 16,62% zakup usług pozostałych , ,60 99,63% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 58,12% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.829, ,24 88,98% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 79,74% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98,76% dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.177, ,80 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,51 99,79% składki na Fundusz Pracy 6.420, ,25 99,37% zakup materiałów i wyposażenia 4.000, ,86 84,30% zakup usług zdrowotnych 1.000,00 819,75 81,98% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 100,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.086, ,67 63,41% Pozostała działaność , ,88 95,74% zakup usług pozstałych 963,00 963,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 963,00 963,00 100,00% różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940, ,00 100,00% wynagrodzenia bezosobowe 3.250, ,00 100,00% zakupy materiałów i wyposażenia 2.979, ,53 100,02% zakup usług pozostałych 48,00 48,00 100,00% podróże służbowe krajowe 910,00 910,08 100,01% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 400,00 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 337,00 336,39 99,82% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.570, ,37 71,38% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,61 98,17% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 96,43% dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.272, ,50 99,99% składki na ubezpieczenie społeczne , ,99 96,24% składki na Fundusz Pracy 1.645, ,31 63,97% wynagrodzenia bezosobowe 3.120, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,69 97,30% zakup energii 2.700,00 131,02 4,85% zakup usług remontowych 5.390, ,80 99,35% zakup usług zdrowotnych 1.400, ,00 85,71% zakup usług pozostałych 9.100, ,83 97,94% różne opłaty i składki 8.310, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900, ,11 93,11% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.800, ,00 96,03% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 96,08% Ochotnicze Straże Pożarne , ,93 95,55% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 713,00 99,03% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 8 / 27

9 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 96,34% dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.837, ,60 99,99% składki na ubezpieczenie społeczne 8.510, ,27 96,08% składki na Fundusz Pracy 1.371, ,32 96,60% zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98,07% zakup usług pozostałych 2.423, ,35 43,35% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.580, ,11 78,55% podróże służbowe krajowe 200,00 121,80 60,90% różne opłaty i składki 1.500, ,00 85,60% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001, ,04 99,90% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00% Straż miejska , ,01 94,89% rezerwy 5.000,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,00% wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , ,00 97,38% zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,80 70,76% zakup usług pozostałych , ,02 90,83% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,82 94,48% odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,07 73,67% , ,07 73,67% ,00 0,00 0,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 98,77% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 97,40% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,30 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,87 97,67% składki na Fundusz Pracy , ,34 95,17% wynagrodzenia bezosobowe 2.760, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,19 76,65% zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek , ,34 93,95% zakup energii , ,87 91,11% zakup usług remontowych 6.300, ,60 35,22% zakup usług zdrowotnych 1.350, ,18 83,05% zakup usług pozostałych , ,32 73,99% zakup usług dostępu do sieci Internet 1.320, ,52 96,33% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.154, ,42 94,16% podróże służbowe krajowe 3.357, ,34 88,69% różne opłaty i składki 8.416, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 92,73% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.600, ,00 40,77% 960,00 776,74 80,91% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.370, ,17 51,88% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000, ,00 100,00% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 100,00% Szkoły podstawowe , ,98 96,42% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 9 / 27

10 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 99,72% wynagrodzenie osobowe pracowników , ,10 99,69% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,90 99,84% składki na ubezpieczenie społeczne , ,61 99,62% składki na Fundusz Pracy 4.250, ,41 94,55% zakup materiałów i wyposażenia , ,76 69,27% zakup energii 2.000,00 790,38 39,52% zakup usług pozostałych 1.580, ,08 99,88% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.170, ,55 97,68% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,19 95,73% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,83 99,80% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99,64% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99,25% składki na Fundusz Pracy , ,09 94,48% zakup materiałów i wyposażenia , ,77 93,48% zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4.200, ,53 99,39% zakup energii , ,82 96,53% zakup usług remontowych , ,25 81,65% zakup usług zdrowotnych 450,00 368,55 81,90% zakup usług pozostałych , ,60 99,67% zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 497,12 99,42% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900, ,33 96,44% podróże służbowe krajowe 1.000,00 965,79 96,58% różne opłaty i składki 3.041, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 96,90% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 181,00 180,50 99,72% 1.000,00 997,89 99,79% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000, ,31 99,99% Gimnazja , ,82 98,61% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.316, ,49 99,98% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 96,67% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,40 99,88% składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 92,98% składki na Fundusz Pracy 6.207, ,25 87,55% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,53% zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97,85% zakup energii 1.000,00 427,02 42,70% zakup usług zdrowotnych 400,00 235,00 58,75% zakup usług pozostałych , ,18 99,08% różne opłaty i składki 4.224, ,00 81,72% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.921, ,28 99,99% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 70,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,50 96,84% podróże służbowe krajowe 1.110,00 248,79 22,41% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.740, ,00 80,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.850, ,79 72,47% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 10 / 27

11 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 264,00 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% rezerwy 2.336,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 85,96% dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Szpitale Ogólne , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 269,01 13,45% zakup usług pozostałych 2.000,00 995,50 49,78% Zwalczanie narkomanii 4.000, ,51 31,61% składki na ubezpieczenie społeczne 635,00 634,20 99,87% składki na Fundusz Pracy 200,00 102,90 51,45% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87,88% zakup materiałów i wyposażenia , ,32 78,33% zakup usług pozostałych 9.900, ,64 66,53% podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 77,11% zakup materiałów przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 99,92% Domy pomocy społecznej , ,00 99,92% świadczenia społeczne , ,41 100,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 84,09% dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.773, ,90 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,26 100,00% składki na Fundusz Pracy 1.377, ,86 99,99% zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,92 99,99% zakup usług zdrowotnych 42,00 42,40 100,95% zakup usług pozostałych 3.721, ,59 99,99% podróze służbowe krajowe 123,00 123,30 100,24% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.750, ,07 100,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 395,00 395,00 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.381, ,82 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 99,57% składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000, ,22 92,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.000, ,22 92,33% świadczenia społeczne , ,11 97,51% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 97,51% świadczenia społeczne , ,43 94,41% Dodatki mieszkaniowe , ,43 94,41% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900, ,88 93,63% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,21% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,36 93,55% składki na Fundzusz Pracy 6.100, ,75 90,23% zakup materiałów i wyposażenia 1.250, ,96 83,04% zakup usług remontowych 1.000,00 146,40 14,64% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 11 / 27

12 zakup usług zdrowotnych 300,00 247,85 82,62% zakup usług pozostałych 2.400, ,53 91,81% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.600, ,30 78,12% podróże służbowe krajowe 1.000,00 658,85 65,89% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000, ,22 93,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 100,00 10,00% 500,00 458,24 91,65% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.900, ,79 96,69% Ośrodki pomocy społecznej , ,32 94,96% zakup usług pozostałych , ,60 95,82% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 95,82% dotacje celowe przekazane do powiatu 6.576, ,00 100,00% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 70,10% świadczenia społeczne , ,66 96,51% składki na ubezpieczenie społeczne 2.513, ,69 99,99% składki na fundusz pracy 406,00 405,51 99,88% wynagrodzenia bezosobowe 5.400, ,00 98,89% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,15 75,19% zakup materiałów i wyposażenia , ,14 100,00% zakup energii 1.500,00 892,89 59,53% zakup usług remontowych 2.000, ,61 86,58% zakup usług pozostałych , ,68 96,24% podróże służbowe krajowe 728,00 727,53 99,94% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 423,00 423,46 100,11% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.066, ,82 99,98% Pozostała działalność , ,94 95,80% świadczenia społeczne 1,00 0,08 8,00% świadczenia społeczne , ,51 100,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100,00% wynagrodzenia osobowe 1.365, ,53 100,04% składki na ubezpieczenie społeczne 9.564, ,03 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne 1.194, ,39 100,03% składki na Fundusz Pracy 1.479, ,60 100,04% składki na Fundusz Pracy 186,00 185,21 99,58% wynagrodzenia bezosobowe , ,58 100,00% wynagrodzenia bezosobowe 8.987, ,66 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,78 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 4.658, ,44 100,01% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,87 100,00% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.012, ,61 100,03% zakup usług remontowych 1.899, ,43 100,02% zakup usług remontowych 101,00 100,56 99,56% zakup usług pozostałych , ,72 100,00% zakup usług pozostałych 2.375, ,41 99,98% podróże służbowe krajowe 88,00 87,88 99,86% podróże służbowe krajowe 5,00 4,65 93,00% różne opłaty i składki 72,00 72,18 100,25% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 12 / 27

13 różne opłaty i składki 4,00 3,82 95,50% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.398, ,74 99,98% zakup materiałów 185,00 186,11 100,60% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.554, ,87 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 372,00 372,53 100,14% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.069, ,60 99,99% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215,00 215,40 100,19% Pozostała działalność , ,14 100,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99,67% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 99,94% dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.174, ,30 99,98% składki na ubezpieczenie społeczne , ,17 99,75% składki na Fundusz Pracy 3.350, ,10 98,69% zakup materiałów i wyposażenia 1.300, ,89 93,07% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.620, ,42 99,49% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 290,14 96,71% Świetlice szkolne , ,92 99,79% stypendia dla uczniów , ,01 99,99% inne formy pomocy uczniów , ,97 96,85% Pomoc materialna dla uczniów , ,98 99,33% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 90,49% dodatkowe wynagrodzenia roczne 900,00 850,80 94,53% składki na ubezpieczenie społeczne 2.100, ,57 82,60% składki na Fundusz Pracy 300,00 265,75 88,58% zakup materiałów i wyposażenia 6.900, ,99 90,62% zakup usług pozostałych 5.100, ,02 84,41% różne opłaty i skaładki 100,00 41,00 41,00% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 95,04 95,04% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,94 88,68% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 600,56 75,07% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 96,63% dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.000, ,90 91,20% składki na ubezpieczenie społeczne , ,77 96,30% składki na Fundusz Pracy 2.000, ,10 95,91% zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94,38% zakup usług pozostałych , ,56 97,91% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 323,09 80,77% różne opłaty i składki 1.000,00 839,00 83,90% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.010, ,12 99,67% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 213,22 71,07% Gospodarka odpadami , ,19 96,63% zakup usług pozostałych , ,12 98,71% Oczyszczanie miast i wsi , ,12 98,71% zakup energii , ,01 79,10% zakup usług pozostałych , ,82 96,40% wydatki inwestycyjne , ,75 99,96% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,58 93,17% zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 13 / 27

14 zakup energii 3.996, ,87 58,76% zakup usług pozostałych 2.000, ,83 89,44% różne opłaty i składki 1.000,00 13,00 1,30% podatek od nieruchomości , ,00 89,57% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,95 81,58% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,58 99,73% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,81 80,34% Pozostała działalność , ,04 88,47% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 84,67% składki na ubezpieczenie społeczne 9.048, ,78 85,11% składki na Fundusz Pracy 2.200, ,99 67,41% wynagrodzenia bezosobowe 1.700, ,00 100,00% zakup materiałów i usług , ,70 87,32% zakup energii , ,47 85,80% zakup usług remontowych , ,00 100,00% zakup usług pozostałych , ,91 83,66% zakup usług dostępu do sieci Internet 3.460, ,37 64,84% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetu gminy w 2009 roku na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,26 zł. Stanowi to 97,49% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące na plan ,00 zł wykonano w wysokości ,48 zł. Stanowią one 94,57% wykonanych dochodów budżetu gminy. W skład dochodów bieżących wchodzą: 1) podatki i opłaty ,34 zł 2) dotacje ,06 zł 3) subwencje ,00 zł 4) pozostałe dochody ,08 zł 1.500,00 970,26 64,68% różne opłaty i składki 1.000,00 864,00 86,40% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000, ,75 72,23% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 0,00 0,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 248,35 24,84% wydatki inwestycyjne , ,13 99,93% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,11 88,14% dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,42 65,86% zakup energii 2.000, ,78 76,94% Biblioteki , , zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,52 96,89% Pozostała działalność 5.000, ,52 96,89% RAZEM , ,42 95,11% 1) Podatki i opłaty - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie ,00 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 2.473,44 zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 14 / 27

15 - podatek od nieruchomości wykonano w kwocie ,12 zł w tym: od osób prawnych kwota ,12 zł, od osób fizycznych kwota ,00 zł - podatek rolny wykonano w kwocie ,91 zł w tym: od osób fizycznych kwota ,11 zł, od osób prawnych kwota -240,20 zł - podatek leśny wykonano w kwocie ,90 zł w tym: od osób fizycznych kwota ,90 zł, od osób prawnych kwota ,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie ,30 zł, - podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie ,76 zł, - opłatę skarbową wykonano w kwocie ,00 zł, - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 7.246,92 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.035,22 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie ,56 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż wykonano w kwocie ,06 zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie ,96 zł, - wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 760,19 zł, 2) Dotacje W 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej wysokości ,06 zł, i tak: - w dziale 750, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł, - w dziale 751, rozdział wykonano dotację w wysokości 963,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - w dziale 751, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, - w dziale 010, rozdział wykonano dotację w wysokości ,91 zł na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku, - w dziale 801, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I II szkół podstawowych, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,56 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w kwocie 2.603,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w kwocie 1.089,79 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,27 zł na wypłatę zasiłków stałych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,22 zł na wypłatę zasiłków stałych, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 15 / 27

16 - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,60 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego w ramach pomocy dla powodzian, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację ,41 zł na realizacje wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,83 na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, - w dziale 853, rozdział wykonano dotację rozwojową w wysokości ,64 zł na realizację dwóch projektów: wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Białaszewie oraz program wsparcia społeczno-zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, - w dziale 854, rozdział wykonano dotację w wysokości ,74 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna, - w dziale 854, rozdział wykonano dotację w wysokości ,24 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - w dziale 900, rozdział wykonano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z obiektów użyteczności publicznej oraz z budynków będących własnością osób indywidualnych w kwocie ,42 zł, 3) Subwencje ogólną wykonano w kwocie ,00 zł, w tym: - część oświatowa w kwocie ,00 zł, - część wyrównawcza w kwocie ,00 zł, - część równoważąca w kwocie ,00 zł) 4) Pozostałe dochody - wpłaty na rzecz rozbudowy wodociągu wykonano w kwocie 4.000,00 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie ,58 zł, - dochody z tytułu opłat (koszty upomnienia) wykonano w kwocie 3.409,30 zł, - dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu wykonano w kwocie ,08 zł, - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie ,26 zł, - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie ,98 zł, - wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.247,00 zł, - wpłaty z tytułu mandatów wykonano w kwocie 3.000,00 zł, - odpłatność za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4.723,32 zł, - wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości ciekłych wykonano w kwocie ,27 zł, - wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości stałych wykonano w kwocie ,29 zł. Dochody majątkowe na plan ,00 zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 5,43% w stosunku ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 16 / 27

17 do wykonanych dochodów ogółem, z tego: - dotację z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizacje drogi dojazdowej do pól w m. Boczki Świdrowo wykonano w kwocie ,00 zł, - dotację na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje wykonano w kwocie ,00 zł, - środki finansowe w ramach RPO na lata na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie wykonano w kwocie ,32 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie ,72 zł, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie ,74 zł. W roku 2009 nie otrzymano środków finansowych w ramach PROW na lata na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Boczki Świdrowo i urządzenie centrum wsi mimo zakończenia projektu. Wniosek beneficjenta o refundację poniesionych wydatków złożono w I kwartale 2010 roku. II. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,42 zł. Stanowi to 95,11% wykonania w stosunku do planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,88 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie , 14 zł), co stanowi 77,16% wykonania w stosunku do wydatków ogółem z tego: - wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie ,97 zł, - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie ,16 zł, - wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie ,07 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonano w kwocie ,68 zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,54 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie ,00 zł), co stanowi 22,84% wykonania w stosunku do wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 wykonano wydatki w kwocie ,05 zł co stanowi 99,64% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości 7.547,01 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę w wysokości ,91 zł, - utylizację padłych sztuk zwierząt zgodnie z umową w wysokości 6.420,00 zł, - rozbudowę wodociągu grupowego na odcinku o długości m i przyłącza wodociągowego o długości 30 Łękowo Elżbiecin w wysokości ,00 zł (wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej), - przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu grupowego "Wojewodzin" na odcinku w m. ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 17 / 27

18 Koszarówka w wysokości ,13 zł, 2) w dziale 400 wykonano wydatki w kwocie ,09 zł co stanowi 96,79% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - wypłatę pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 2.293,26 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w wysokości ,94 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ,32 zł ( z tego: olej napędowy/benzyna, kosiarka spalinowa, traktor boczny, piła motorowa kwota ,70 zł, środki czystości kwota 416,67 zł, części zamienne kwota ,52 zł, wyposażenie kwota 9.101,11 zł, materiały do remontów bieżących na wodociągach w tym remont budynków hydroforni, zakup 300 wodomierzy do wymiany kwota ,18 zł, wyposażenie warsztatu, kotłowni, materiały do wykonania przystanków, bieżące naprawy na terenie gminy Grajewo kwota ,24 zł), - zakup energii w wysokości ,45 zł, - zakup usług remontowych w wysokości ,42 zł (w tym pompy i filtry na ujęciu wody w Wojewodzinie kwota ,18 zł, konserwacja sprzętu i naprawa centrali telefonicznej, usługa remontowa Stilo, remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w garażu GZK w Wierzbowie kwota ,14 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bieżących napraw ,95 zł), - zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł, - zakup usług pozostałych w wysokości ,82 zł (w tym: usługi pocztowe kwota 2.457,74 zł, badanie wody kwota 5.176,57 zł, przeglądy techniczne pojazdów kwota 419,00 zł, przeglądy wynikające z prawa budowlanego kwota 2.051,25 zł, pozostałe usługi w tym również wulkanizacyjne kwota 11,339,01 zł, usługi serwisowe CAT kwota ,04 zł, monitorowanie obiektu GZK kwota 2.176,37 zł), - zakup usług komunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 3.846,71 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 2.259,20 zł, - podróże służbowe krajowe w wysokości 5.494,16 zł (w tym ryczałty za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych 5.231,82 zł), - różne opłaty i składki w wysokości 9.280,60 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości12.000,48 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,86 zł (w tym: trwały zarząd kwota 5.344,67 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 3.446,19 zł, opłata za pobór wód kwota ,00 zł), - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1235,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w wysokości zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje w wysokości 868,63 zł, - projekt i mapki geodezyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy garażu na sprzęt drogowy w wysokości 9.366,26 zł, - zakup zespołu prądotwórczego na ujęcie wody w Wojewodzinie w wysokości ,72 zł, 3) w dziale 600 wykonano wydatki w wysokości ,34 zł co stanowi 96,48% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z profilowaniem, uzupełnianiem nawierzchni, odśnieżaniem i układaniem chodników w wysokości ,84 zł, - pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi w m. Kurejwa w wysokości ,00 zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 18 / 27

19 - dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w wysokosci ,38 zł, - przebudowę drogi dojzadowej do pól w m. Boczki - Świdrowo (w części z dofinansowaniem w ramach środków Funduszu Gruntów Rolnych) w wysokości ,12 zł, 4) w dziale 700 wykonano wydatki w łącznej wysokości ,55 zł co stanowi 59,69% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - opracowanie projektów decyzji środowiskowych i operatów szacunkowych, podziały działek w wysokości ,75 zł, - zakup gruntów w wysokości 1.048,80 zł, - zakup nieruchomości (budynek zlewni w Wojewodzinie) w wysokości ,00 zł, 5) w dziale 710 wykonano wydatki w wysokości ,55 zł co stanowi 53,64% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie ,00 zł, - prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie ,00 zł, - opracowanie zmiany studium w kwocie ,76 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 202,79 zł, 6) w dziale 750 wykonano w wydatki w wysokosci ,39 zł co stanowi 95,83% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,94 zł (w tym dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie ,81 zł), - diety członków RadyGminy w wysokości ,00 zł, - materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w wysokości ,64 zł, - programy i licencje oraz akcesoria komputerowe w wysokości ,14 zł, - energię, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej w wysokości ,60 zł, - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości ,97 zł (w tym opłaty pocztowe, opłaty przesyłowe CO, inne drobne naprawy i remonty, podróże służbowe), - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu w wysokości ,10 zł, 7) w dziale 751 wykonano wydatki w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i aktualizację stałego rejestru wyborców, 8) w dziale 754 wykonano wydatki w wysokości ,94 zł co stanowi 95,40% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości ,93 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach kwota ,61 zł, pozostałe wydatki związane z umundurowaniem, doposażeniem jednostek, remontami kwota ,82 zł, zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Boczki w wysokości ,50 zł z czego ,00 zł sfinansował Zarząd Główny OSP, zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje w wysokości ,00 zł z czego ,00 ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 19 / 27

20 zł w ramach dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP, - utrzymanie Straży Gminnej w wysokości ,01 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,19 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwota ,82 zł, 9) w dziale 756 wykonano wydatki w wysokości ,82 zł co stanowi 94,48% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów podatku oraz opłaty pocztowe. 10) w dziale 757 wykonano wydatki w wysokości ,07 zł co stanowi 73,67% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. 11) w dziale 801 wykonano wydatki w wysokości ,28 zł co stanowi 96,84%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - utrzymanie szkół podstawowych kwota ,98 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych kwota ,34 zł (w tym w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła ,00 zł), inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek kwota ,31 zł, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie kwota ,64 zł (w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata kwota ,00 zł), dokumentacja projektowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 8.000,00 zł, - utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwota ,19 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,02 zł, pozostałe wydatki kwota ,17 zł, - utrzymanie Gimnazjum kwota ,82 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,28 zł, przegląd oraz konserwację kserokopiarki, remont kotłowni, remont dachu kwota ,25 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie jednostki kwota ,29 zł, - utrzymanie taboru samochodowego wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkół oraz wynagrodzenie kierowców i opiekunek kwota ,50 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5.688,79 zł, - odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zatrudnionych w szkołach kwota ,00 zł, 12) w dziale 851 wykonano wydatki w wysokości ,57 zł co stanowi 81,45% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego kwota ,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie, - realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 1.264,51 zł, - realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota ,06 zł, 13) w dziale 852 wykonano wydatki w wysokości ,03 zł co stanowi 98,22%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy kwota ,43 zł, - świadczenia społeczne w postaci zasiłków kwota zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 20 / 27

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo