1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) postanawiam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3. 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem nr 5. 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 6. 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie załącznikiem nr Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok: 1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach zgodnie z załącznikiem nr 9, 2) Domu Kultury w Łapach zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i 3 oraz informację, o której mowa w 2, przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1

2 Dział Rozdział 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 499/14 Burmistrza Łap z dnia 31 marca 2014 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK Źródło dochodów w złotych Dochody planowane na 2013 rok Dochody wykonane w 2013 roku Wskaźnik w tym: w tym: wykonanie Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe / plan Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,79 47,2% zad.własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,79 0, ,79 37,7% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,79 0, ,79 37,7% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 020 Leśnictwo 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% zad. własne Gospodarka leśna 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , , , , ,02 93,5% zad. własne Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , ,02 0, ,02 88,1% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,02 0, ,02 76,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zad. własne Drogi publiczne gminne , ,00 0, , ,84 0,00 112,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, , ,62 0,00 116,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0, , ,22 0,00 103,9% zad.własne Drogi wewnętrzne ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,63 28,6% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,63 28,6% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, , ,85 0,00 138,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0, , ,61 0,00 92,6% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,45 0, ,45 10,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , ,48 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,65 0,00 54,4% 6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,81 0, ,81 100,0%

3 710 Działalność usługowa , , , , , ,68 46,5% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,68 46,5% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,68 0,00 97,8% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,06 0,00 97,7% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,68 0, ,68 45,7% 720 Informatyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,96 0,00 258,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 69,75 69,75 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 69,75 69,75 0,00 innych zadań zleconych ustawami zad. własne Urzędy gmin , ,00 0, , ,21 0,00 688,6% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 778,50 778,50 0,00 organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,71 0,00 687,4% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. z zakr. Urzędy naczelne organów władzy adm. rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,00 0, , ,07 0,00 99,8% posiadających osobowości prawnej zad. własne Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,50 0,00 114,3% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0, , ,86 0,00 113,2% 0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 248,64 248,64 0,00 3

4 75615 zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,00 0, , ,95 0,00 102,0% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,02 0,00 101,3% 0320 Podatek rolny 2 561, ,00 0, , ,00 0,00 127,8% 0330 Podatek leśny 1 260, ,00 0, , ,00 0,00 84,1% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 0, , ,00 0,00 90,6% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 100, ,00 0, , ,00 0,00 531,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,40 0, Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0, , ,53 0, zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,00 0, , ,59 0,00 101,9% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,82 0,00 99,8% 0320 Podatek rolny , ,00 0, , ,65 0,00 100,2% 0330 Podatek leśny , ,00 0, , ,01 0,00 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 0, , ,60 0,00 103,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, , ,00 0,00 49,1% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, , ,00 0,00 98,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , ,50 0,00 112,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,16 0, Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0, , ,85 0, zad. własne Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,00 0, , ,75 0,00 96,2% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, , ,84 0,00 86,8% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, , ,63 0,00 100,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie , ,00 0, , ,32 0,00 95,2% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 61,60 61,60 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , ,36 0, zad. własne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , ,28 0,00 97,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 96,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,28 0,00 202,5% 758 Różne rozliczenia , , , , , ,93 101,8% zad. własne Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0, , ,00 0, zad. własne Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Różne rozliczenia finansowe , , , , , ,93 106,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,00 0, , ,16 0,00 127,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,03 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , ,93 0, ,93 100,0% (związków gmin) zad. własne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,96 36,1% zad. własne Szkoły podstawowe , , , , , ,81 29,2% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 448, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 990, ,00 0, , ,00 0,00 103,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,81 0, ,81 21,2% 4

5 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, , ,00 0, ,00 117,6% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,44 0,00 101,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,44 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Przedszkola , , , , , ,15 45,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,50 0,00 100,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 557,00 557,00 0,00 581,00 581,00 0,00 104,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,15 0, ,15 15,1% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Gimnazja 1 100, ,00 0,00 770,00 770,00 0,00 70,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100, ,00 0,00 770,00 770,00 0,00 70,0% zad. własne Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 68,00 68,00 0,00 77,04 77,04 0,00 113,3% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 15,04 15,04 0, Wpływy z różnych dochodów 68,00 68,00 0,00 62,00 62,00 0,00 91,2% zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,12 0,00 93,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0, , ,12 0,00 91,4% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,81 0,00 99,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Ośrodki wsparcia 0,00 0,00 0,00 182,50 182,50 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 182,50 182,50 0,00 innych zadań zleconych ustawami zad. własne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, , ,94 0,00 99,3% 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 0, , ,94 0,00 99,3% administracji rządowej zad. własne Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,27 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,27 0,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z z ubezpieczenia społecznego zad. z zakr. funduszu alimentacyjnego oraz składki adm. rząd. i inn. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,65 0,00 98,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,65 0,00 98,2% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,18 0,00 65,5% z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 422,40 422,40 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,62 0,00 67,4% innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,00 0, , ,16 0,00 53,9% 5

6 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zad. z zakr. świadczenia z pomocy społecznej, adm. rząd. i inn. niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 0, , ,21 0,00 80,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,21 0,00 80,7% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 0, , ,58 0,00 97,9% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,58 0,00 97,9% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,62 0,00 99,9% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,62 0,00 99,9% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Zasiłki stałe , ,00 0, , ,59 0,00 99,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,59 0,00 99,0% zad. własne Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 6 400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,27 0,00 121,5% 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,00 0,00 110,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,40 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 467,87 467,87 0, zad. z zakr. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne adm. rząd. i inn. usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 97,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 97,8% innych zadań zleconych gminie ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 86,2% zad. własne Żłobki , , , , , ,00 97,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,08 0,00 92,0% bieżących gmin (związków gmin) 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,00 0,00 100,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 0,00 17,00 17,00 0,00 56,7% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 96,7% (związków gmin) zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,20 0,00 85,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,54 0,00 85,9% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , ,42 0,00 84,4% 6

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,62 0,00 58,2% zad. własne Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,62 0,00 58,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,80 0,00 55,3% bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , ,00 0, , ,82 0,00 87,4% finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,46 25,1% zad. własne Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,38 0,00 44,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,38 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,00 0, , ,00 0,00 38,9% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 0, , ,19 0,00 31,0% korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 385,80 385,80 0,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,39 0,00 30,9% zad. własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0, , ,05 0, zad. własne Pozostała działalność ,00 0, , ,46 0, ,46 24,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,46 0, ,46 24,8% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , , , , ,76 0,00 5,7% zad. własne Instytucje kultury fizycznej 3 020, ,00 0, , ,37 0,00 81,7% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 17,37 17,37 0,00 86,9% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 81,7% zad. własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, , ,39 0,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,39 0,00 100,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Dochody ogółem , , , , , ,47 79,4% 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 499/14 Burmistrza Łap z dnia 31 marca 2014 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Wydatki planowane na 2013 rok w tym: Wydatki wykonane w 2013 roku w tym: Wskaźnik wykonanie / plan Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,47 99,4% zad. własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,47 0, ,47 99,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,60 0, ,60 84,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,36 0, ,36 99,9% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,51 0, ,51 99,8% zad. własne Izby rolnicze , ,00 0, , ,00 0,00 98,5% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku , ,00 0, , ,00 0,00 98,5% rolnego zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507,00 507,00 0,00 506,64 506,64 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 0,00 71,06 71,06 0,00 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 626,00 626,00 0,00 627,65 627,65 0,00 100,3% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,30 0,00 100,0% 500 Handel , ,00 0, , ,61 0,00 86,2% zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,61 0,00 86,2% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 815, ,00 0, , ,98 0,00 84,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 414, ,00 0, , ,77 0,00 92,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 761, ,00 0, , ,63 0,00 91,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 890, ,00 0, , ,90 0,00 93,2% 4270 Zakup usług remontowych 4 110, ,00 0, , ,59 0,00 58,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,74 0,00 89,2% 600 Transport i łączność , , , , , ,63 76,0% zad. własne Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,95 92,5% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,22 0, ,22 99,4% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0, , ,81 0, ,81 100,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,92 0, ,92 85,2% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Drogi publiczne gminne , , , , , ,05 83,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 10,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,53 0,00 32,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,54 0,00 90,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,13 0,00 92,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,05 0, ,05 83,4% zad. własne Drogi wewnętrzne ,00 0, , ,63 0, ,63 97,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,63 0, ,63 97,3% zad. własne Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,16 89,8% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,16 89,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 887, ,00 0, , ,68 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 0,00 264,60 264,60 0,00 99,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 450,00 450,00 0,00 404,00 404,00 0,00 89,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,83 0,00 41,3% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,61 0,00 79,0% 4270 Zakup usług remontowych 861,00 861,00 0,00 139,97 139,97 0,00 16,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,05 0,00 95,4% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 0, , ,38 0,00 99,1% 8

9 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 320,00 320,00 0,00 319,06 319,06 0,00 99,7% 4480 Podatek od nieruchomości 2 600, ,00 0, , ,00 0,00 96,7% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , ,37 0,00 98,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,21 0,00 29,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 94,9% 710 Działalność usługowa , , , , , ,34 45,8% zad. własne Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących zad. własne Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,83 0,00 92,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,83 0,00 92,8% zad. własne Cmentarze , , , ,84 464, ,44 16,3% 4270 Zakup usług remontowych 3 660, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 840, ,00 0,00 464,40 464,40 0,00 5,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,44 0, ,44 17,2% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,90 46,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 300, ,00 0, , ,00 0,00 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, ,00 0, , ,16 0,00 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 0, , ,03 0,00 88,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 076, ,00 0, , ,48 0,00 79,8% 4260 Zakup energii 2 100, ,00 0, , ,38 0,00 98,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 160, ,00 0, , ,32 0,00 71,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 343, ,00 0, , ,93 0,00 79,8% 1 400, ,00 0, , ,14 0,00 88,3% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 286, ,00 0, , ,01 0,00 99,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405,00 0,00 400,41 400,41 0,00 98,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 0,00 37,96 37,96 0,00 94,9% 4129 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 0,00 6,70 6,70 0,00 67,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,75 0,00 96,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 956, ,00 0, , ,25 0,00 96,4% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 740, ,00 0, , ,86 0,00 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 660,00 0,00 659,80 659,80 0,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 9 895, ,00 0, , ,10 0,00 99,9% 4309 Zakup usług pozostałych 1 745, ,00 0, , ,90 0,00 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,65 0, ,65 7,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 0, ,56 45,1% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 0, ,69 48,6% 720 Informatyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 583, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 98,1% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 193, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 569, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,13 0,00 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 727, ,00 0, , ,13 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 130, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 98,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 400, ,00 0, , ,11 0,00 91,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,60 0,00 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 0, , ,16 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,80 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,73 0,00 99,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, , ,00 0,00 92,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,70 0,00 95,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,51 0,00 90,8% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,78 0,00 88,2% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,18 0,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 736, ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,89 0,00 93,6% 9

10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,00 0, , ,48 0,00 92,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 7 000, ,00 0, , ,30 0,00 83,2% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,00 0, , ,61 0,00 90,6% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,24 0,00 86,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 303,00 303,00 0,00 302,66 302,66 0,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,40 0,00 100,0% , ,00 0, , ,30 0,00 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 47,31 47,31 0,00 47,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,01 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 040, ,00 0, , ,14 0,00 96,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,46 0,00 96,1% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 240, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,64 0,00 98,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 147, ,00 0, , ,40 0,00 73,5% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 304, ,00 0, , ,64 0,00 73,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,78 0,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,14 0,00 99,2% 4309 Zakup usług pozostałych 6 596, ,00 0, , ,86 0,00 84,9% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,00 95,2% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 963, ,00 0, , ,86 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 227,00 227,00 0,00 226,93 226,93 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 274,00 274,00 0,00 202,28 202,28 0,00 73,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,61 0,00 72,9% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 0,00 98,6% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 0,00 99,00 99,00 0,00 49,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 71,1% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. z zakr. adm. Urzędy naczelne organów władzy rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89,00 89,00 0,00 89,10 89,10 0,00 100,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 0,00 12,50 12,50 0,00 96,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 450, ,00 0, , ,40 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 89,3% zad. własne Komendy powiatowe Policji , ,00 0, , ,00 0,00 99,8% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 0, , ,00 0,00 99,8% zad. własne Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 89,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 0, , ,32 0,00 69,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,00 0,00 994,26 994,26 0,00 90,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,68 0,00 98,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,24 0,00 94,9% 4260 Zakup energii 6 000, ,00 0, , ,55 0,00 79,1% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, ,00 0, , ,60 0,00 59,5% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 0, , ,05 0,00 73,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 200,00 200,00 0,00 147,40 147,40 0,00 73,7% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 267,57 267,57 0,00 53,5% 4430 Różne opłaty i składki 9 549, ,00 0, , ,00 0,00 97,3% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 320,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Obrona cywilna 3 900, ,00 0, , ,69 0,00 37,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 303,40 303,40 0,00 60,7% 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0,00 260,00 260,00 0,00 32,5% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 396,29 396,29 0,00 79,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 495,00 495,00 0,00 99,0% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% zad. własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% 10

11 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,84 94,1% zad. własne Szkoły podstawowe , , , , , ,64 95,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , ,76 0,00 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,98 0,00 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,72 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,07 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,14 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,57 0,00 99,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 250, ,00 0, , ,00 0,00 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,42 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,44 0,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 440, ,00 0, , ,14 0,00 98,1% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,64 0,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,19 0,00 99,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 418, ,00 0, , ,00 0,00 98,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,19 0,00 99,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 485, ,00 0, , ,07 0,00 96,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 32,00 32,00 0,00 31,68 31,68 0,00 99,0% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,00 0, , ,90 0,00 98,7% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 622, ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 8 989, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 488, ,00 0, , ,94 0,00 96,9% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,48 0, ,48 86,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,11 0, ,11 75,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,06 0, ,06 86,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,99 0, ,99 95,0% zad. własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,24 0,00 96,3% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , ,76 0,00 85,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,99 0,00 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,57 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,81 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,23 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,16 0,00 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 085, ,00 0, , ,88 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 060, ,00 0,00 541,84 541,84 0,00 51,1% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Przedszkola , , , , , ,13 80,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,32 0,00 99,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,36 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,23 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,99 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,56 0,00 99,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 310,00 310,00 0,00 307,00 307,00 0,00 99,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 269, ,00 0, , ,00 0,00 98,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,79 0,00 99,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450,00 450,00 0,00 449,76 449,76 0,00 99,9% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,96 0,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 5 320, ,00 0, , ,10 0,00 99,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 856, ,00 0, , ,00 0,00 94,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,96 0,00 96,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 395, ,00 0, , ,20 0,00 89,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 720, ,00 0, , ,79 0,00 73,0% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 350,98 350,98 0,00 70,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 116, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0,00 590,00 590,00 0,00 98,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,84 0, ,84 23,5% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 13,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,77 0, ,77 84,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,36 0, ,36 99,6% 11

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 180/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo