Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012"

Transkrypt

1 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem. Z gościem, co iesie szczęście, czeka ań przecież miejsce. Niech się suje kolęda, i gałązki świerkowe Niech Wam pachą a zdrowie. Szczęśliwego Nowego Roku 2013 Życzymy wszystkiego ajlepszego, żeby w tym piękym diu spełiły się Wasze marzeia i pragieia, a owy rok przywitajcie z uśmiechem a twarzy zostawiając wszystkie złe chwile za sobą. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej Biulety dostępy jest a stroie

2 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nasz Szpital jest Przyjazy dziecku W diach 8-9 listopada bieżącego roku Szpital w Suchej Beskidzkiej podday został reoceie prowadzoej przez iezależą komisję. Tytuł Szpitala Przyjazego Dziecku został am przyzay poowie! Aby otrzymać to zaszczyte ozaczeie trzeba spełić wymogi 10 kroków do udaego karmieia. Każdy krok jest oceiay idywidualie i możliwa ajwiększa ocea to 100 procet. Komisja oceiająca wystawiła am bardzo wysoką otę - Szpital otrzymał 99,9 procet. Szpital Przyjazy Dziecku to placówka, gdzie matka może przebywać zaraz po porodzie razem ze swoim dzieckiem, preferowae jest karmieie piersią, a dokarmiaie butelką to ostateczość. W takim szpitalu persoel zawsze jest do dyspozycji rodzących, służy radą i pomocą przez całą dobę. W ramach przygotowań do kotroli cały persoel Oddziałów: Położiczo-Giekologiczego, Neoatologii, Pediatrii i Poradi Kosultacyjej Giekologiczo - Położiczej przechodził szereg szkoleń związaych z reoceą. Określoo także zasady postępowaia wobec kobiet ciężarych, rodzących oraz kobiet po porodzie i ich dzieci, i udostępioo je wszystkim zaiteresowaym. Poadto przygotowao plakaty edukacyje i iformatory dla mam korzystających z aszych usług. Przyszłe mamy bardzo chętie a miejsce porodu wybierają właśie oddziały położicze ozaczoe jako przyjaze dziecku. Co te zaszczyty tytuł ozacza w praktyce? W jaki sposób daa placówka jest przyjaza oworodkom? Idea Szpitali Przyjazych Dziecku powstała z iicjatywy Światowej Orgaizacji Zdrowia (WHO) i Fuduszu Narodów Zjedoczoych a Rzecz Dzieci (UNICEF). Tytuł te od 1990 roku otrzymują a całym świecie szpitale i oddziały położicze, które we właściwy sposób propagują i umożliwiają karmieie piersią. Sale w aszych oddziałach to przytule pomieszczeia, w których oprócz łóżka dla matki i iemowlaka jest sporo pomocych urządzeń. Oddział wyposażoy jest bowiem w specjale fotele do karmieia i owoczese przewijaki. Posiadamy rówież salę edukacyją, z wygodym zestawem wypoczykowym i telewizorem - kobiety mogą w iej poszerzyć swoją wiedzę a temat opieki ad oworodkiem. Nie bez zaczeia jest rówież fukcjoujące w aszym Szpitalu całodobowe pogotowie laktacyje, którego persoel posiada odpowiedie przeszkoleie, a także wysokiej klasy szkoła rodzeia. Karmieie piersią jest ie tylko sposobem żywieia dziecka, ale także stylem sprawowaia ad im opieki. Matki przebywają całą dobę z dzieckiem są wikliwymi obserwatorkami i uczesticzkami w większości procedur medyczych. Szpital stara się też zorgaizować opiekę laktacyją dla matek po wypisie. Takie podejście do pacjetek zaczya obejmować wszystkich pracowików. Jest postrzegae, jako coś bardzo pozytywego i budzącego dumę wśród mieszkańców rejou szpitala. Persoel zatrudioy w oddziale Giekologiczo Położiczym, Neoatologiczym i Pediatryczym cały czas pogłębia swoją wiedzę w trakcie różego rodzaju kursach kwalifikacyjych, specjalistyczych oraz koferecjach aukowych poświęcoym różym owikom medyczym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyili się do tak wysokiej ocey aszego Szpitala podczas reocey - pracowikom zarówo oddziału Giekologiczo Położiczego, Bloku Porodowego, Neoatologiczego jak i Pediatrii. Gratulujemy i życzymy jak ajwięcej szczęśliwie urodzoych u as dzieci. (MWP) 2

3 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 grudzień 2012 Istalacja solara a ukończeiu Prace związae z ukończeiem istalacji solarej przezaczoej dla szpitala dobiegają końcowi. 3 Przypomijmy że, pomysł wykoaia istalacji solarej przezaczoej dla szpitala zrodził się w 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Środowiska. W 2010 r. wykoao dokumetację projektową i uzyskao pozwoleie a budowę. Od 2009 r. Wydział Środowiska czyił staraia dla uzyskaia środków fiasowych przezaczoych a te cel, co zostało zwieńczoe podpisaiem stosowych umów z Fuduszami w 2011 r. i rozpoczęciem procedury przetargowej, która zakończyła się podpisaiem umowy z wykoawcą 30 lipca 2012 r. Prace rozpoczęto w paździeriku. Plaowae zakończeie robót r. Wartość prac wyceioo pierwotie w kosztorysie a zł. W wyiku przeprowadzeia postępowaia przetargowego, ceę istalacji, ustaloo w wysokości zł. Roboty fiasowae są z dwóch fuduszy: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Wojewódzkiego Fuduszu Ochroy Środowiska i Gospodarki Wodej w Krakowie. Dzięki motażowi fiasowemu z dwóch fuduszy istalacja zostaie wykoaa w 100 % z dotacji. Powiat poiósł jedyie koszty związae z wykoaiem dokumetacji projektowej. Wykoywaa istalacja solara będzie ajwiększą istalacja solarą a tereie powiatu suskiego. Istalacja składać się będzie ze 122 kolektorów słoeczych o łączej powierzchi kolektorów słoeczych 310 m 2 oraz mi. trzech zasobików buforowych o pojemości 4000 litrów każdy, zasobika podgrzewu wstępego o pojemości 1500 litrów, wymieików ciepła, sytemu sterowaia. Istalacja powia zapewić zysk solary w wysokości kwh /rok. Przewiduje się, że eergia słoecza wytworzoa przez istalację solarą pokryje w stosuku roczym 30% zapotrzebowaia a ciepłą wodę, a w okresach letich około 50%. Stopień pokrycia zapotrzebowaia a wodę przedstawioo a poiższym wykresie. W wyiku zaistalowaia układu solarego przewiduje się oszczędości w zużyciu gazu (który obecie służy do przygotowaia ciepłej wody) a poziomie m 3 /rok oraz efekt ekologiczy w postaci obiżeia emisji CO kg/rok. Poiżej przedstawioo przewidywae oszczędości i zysk solary. Powyższe wyiki zostały wygeerowae przy użyciu specjalistyczego programu GetSolar przezaczoego do symulacji pracy układów solarych. Korzystając z okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować za zaagażowaie, wytężoą prace moim współpracowikom z Wydziału Środowiska, a także z iych wydziałów jaki Paom Starostom, Radzie Powiatu, Dyrekcji Szpitala, że zaakceptowali i wspierali asz pomysł. Istalacja jest koleją z siedmiu istalacji wykoaych a obiektach użyteczości publiczej dzięki wydziałowi środowiska oraz częścią projektu w ramach którego, wykoao dotychczas 500 z 2349 istalacji a budykach mieszkalych.

4 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Mam adzieje, że dzięki tej iwestycji słowa ochroa środowiska, eergia odawiala abiorą pełiejszego wyrazu z korzyścią dla ich użytkowików jak i wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Paweł Dyrcz Naczelik Wydziału Środowiska Zespół Opieki Zdrowotej Sucha Beskidzka w projekcie Res Hospitals RES Hospitals jest współfiasowaym przez Komisję Europejską projektem mającym a celu poprawę sytuacji eergetyczej szpitali w Europie. Poprawa ta polegać ma a wykorzystaiu przez szpitale odawialych źródeł eergii, redukcji emisji CO2 i zwiększeiu ich efektywości eergetyczej. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2011 i ma trwać do końca 2013 roku. Biorą w im udział szpitale z Fracji, Hiszpaii, Holadii, Węgier, Włoch, Polski i Zjedoczoego Królestwa. W Polsce projekt realizuje ZOZ Sucha Beskidzka, SPZOZ w Myśleicach i ZZOZ w Wadowicach. Szpitale te mają za zadaie przygotowaie mapy drogowej opisującej możliwości, bariery, koszty i etapy uzyskaia przez szpitale parterskie poziomu 50% kosumowaej eergii pochodzącej z odawialych źródeł. W oparciu o zdobyte doświadczeia stworzoy zostaie przewodik dobrych praktyk mający staowić wzorzec dla iych jedostek decydujących się a zastosowaie odawialych źródeł eergii. Główy polski parter RES Hospitals ZOZ Sucha Beskidzka w realizację projektu zaagażował ie tylko pracowików admiistracyjych, którzy od wielu miesięcy współpracują z polskim koordyatorem projektu, ale rówież pozostały persoel szpitala. Dzięki serii warsztatów, które odbyły się w sierpiu 2012 roku, pracowicy szpitala mogli podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi możliwości oszczędzaia eergii w ich miejscu pracy. W kolejych miesiącach w szpitalu odbędzie się rówież cykl szkoleń dotyczących iowacyjym rozwiązaiom z zakresu eergetyki i zarządzaia przewidziay dla pracowików szpitala. Realizując założeia projektowe ZOZ Sucha Beskidzka oraz pozostałe szpitale parterskie, poddao szczegółowej aalizie eergetyczej. Wyiki tej aalizy omówioe zostały przez dyrektorów i dyrektorów techiczych ww. szpitali oraz przekazae zagraiczym ekspertom eergetyczym do ocey. W wyiku tych działań szpitale parterskie mają otrzymać dokumet opisujący możliwości korzystaia przez ie z odawialych źródeł eergii oraz redukcji zużycia eergii. Poadto dzięki udziałowi w projekcie, persoel szpitala ma okazję zapozać się z ajowszymi rozwiązaiami iwestycyjymi i orgaizacyjymi poprzez kotakt z zagraiczymi parterami projektu i ekspertami. Mateusz Lichoń 4

5 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Postępowaia przetargowe Działu Zamówień Publiczych W miesiącu listopadzie 2012 roku ogłoszoo postępowaia przetargowe dotyczące między iymi: m odpłate świadczeie usług ubezpieczeia, m dostawa leków i środków dezyfekcyjych, m dostawa eergii elektryczej. Wszelkie iformacje o wszczętych postępowaiach oraz wyikach już zakończoych procedur przetargowych moża zaleźć a stroie iteretowej w zakładce: Ogłoszeia, Dział Zamówień Publiczych. Postępowaia kokursowe Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotych (MWP) W miesiącu listopadzie 2012 roku ogłoszoo postępowaia kokursowe dotyczące między iymi: m objęcia staowiska Koordyatora Zespołu Pielęgiarskiego oraz świadczeia pielęgiarskie w Oddziale Aestezjologii i Itesywej Terapii, m objęcia staowiska Z-cy Dyrektora ds. Pielęgiarstwa w Zespole Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, m świadczeie usług w zakresie logopedii a rzecz pacjetów Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. Wszelkie iformacje o wszczętych postępowaiach oraz wyikach już zakończoych procedur moża zaleźć a stroie iteretowej w zakładce: Ogłoszeia, Dział Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotych. Kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego Szpitala Rejoowego w Suchej Beskidzkiej (MWP) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą: Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, w porozumieiu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgiarek i Położych w Krakowie, ogłasza poowie kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego Szpitala Rejoowego w Suchej Beskidzkiej. Kadydaci spełiający wymogi kwalifikacyje określoe w rozp. Miistra Zdrowia z dia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymagaych od pracowików a poszczególych rodzajach staowisk pracy w podmiotach lecziczych iebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) proszei są o składaie dokumetów określoych w rozp. Miistra Zdrowia z dia r. w sprawie sposobu przeprowadzaia kokursu a iektóre staowiska kierowicze w podmiocie lecziczym iebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) w termiie 30 di od daty ukazaia się ogłoszeia w dzieiku ogólopolskim Nasz Dzieik a adres: Zespół Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, w zamkiętej kopercie, z adotacją Kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego oraz imieiem, azwiskiem, adresem i umerem telefou kotaktowego kadydata. Dokumety potwierdzające kwalifikacje zawodowe ależy składać w kopiach uwierzytelioych przez otariusza lub pracowika Kadr Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. Materiały iformacyje o staie prawym, orgaizacyjym i ekoomiczym moża odebrać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, po wcześiejszym, telefoiczym uzgodieiu termiu ich odbioru tel. 33/ Przewidyway termi rozpatrzeia zgłoszoych kadydatur: do 60 di od daty upływu termiu składaia dokumetów. O dokładym termiie i miejscu przeprowadzeia kokursu kadydaci zostaą powiadomiei pisemie. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej mgr Jausz Baczewski Ogłoszeie o kokursie a wyżej wymieioe staowisko ukazało się w dzieiku ogólopolskim Nasz Dzieik r 266 (4501) z dia 14 listopada 2012 r. (str. 22). Upływ termiu składaia dokumetów: 14 grudia 2012 r. 5

6 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Dział Prawy ZOZ Sucha Beskidzka Ocea zgodości z wymagaiami prawymi i iymi (paździerik 2012 r.) Dae idetyfikujące wymagaie Dz.U Zakres wymagaia Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie stadardów postępowaia medyczego przy udzielaiu świadczeń zdrowotych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowaej ad kobietą w okresie fizjologiczej ciąży, fizjologiczego porodu, połogu oraz opieki ad oworodkiem z dia 20 wrześia 2012 r. Data wejścia w życie wymagaia Kod kompetetej osoby otrzymującej wymagaie r. 1.11, , Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie waruków, sposobu i trybu zaopatrywaia pacjetów szpitala w zaki idetyfikacyje oraz sposobu postępowaia w razie stwierdzeia ich braku z dia 20 wrześia 2012 r r , , , 3.1 oddziały Dz.U Rozporządzeie Miistra Spraw Wewętrzych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymaych przez Policję z dia 13 wrześia 2012 r r. 1.11, Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia zmieiające rozporządzeie w sprawie świadczeń gwaratowaych z zakresu ambulatoryjej opieki specjalistyczejz dia 20 wrześia 2012 r r. 1.11, , 2.3 Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekaia o iezdolości do wykoywaia zawodu pielęgiarki lub położej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowaia w sprawach zawieszaia prawa wykoywaia zawodu albo ograiczeia wykoywaia określoych czyości zawodowych z dia 26 wrześia 2012 r r. 1.11, 2.3 oddziały Na życzeie osoby zaiteresowaej, Dział Prawy udostępi teksty aktów prawych w wersji elektroiczej a wskazay adres poczty . Iformacje z życia szpitala W związku z przejściem a emeryturę, dia 31 grudia 2012 roku kończy pełić fukcję Pielęgiarki Koordyującej w Oddziale Aestezjologii i Itesywej Terapii Pai Maria Koczur. Pragiemy złożyć serdecze podziękowaia i wyrazy uzaia za pełą zaagażowaia długoletią pracę zawodową, sumieość i rzetelość w wykoywaiu swoich obowiązków. Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i ciepła w życiu osobistym. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej 6

7 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Dia 31 paździerika 2012 roku zrezygował ze staowiska Koordyatora Działu Pomocy Doraźej lek. med. Jausz Leartowicz. Składamy serdecze podziękowaia za długoletią współpracę zawodową. Gratulujemy dotychczasowych osiągięć i dokoań. Życzymy dalszego rozwoju oraz wszelkiej pomyślości w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej NOWY KARDIOLOG 30 paździerika 2012 r. tytuł specjalisty w dziedziie: kardiologia uzyskał lek. Witold MASTEJ, zatrudioy w Oddziale Kardiologiczym i Poradi Kardiologiczej. Nowemu kardiologowi serdeczie gratulujemy. Życzymy rówież wytrwałości i sukcesów w zdobywaiu dalszych kwalifikacji zawodowych oraz satysfakcji z trudej, ale jakże piękej i potrzebej pracy a rzecz chorego człowieka. 7

8 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Rady dietetyczki Moje Dziecko uprawia sport. Jak zadbać o jego prawidłowe odżywiaie? Dieta istotie ma wpływ a wydolość sportowców, ich kodycje fizyczą oraz psychiczą. Dobrze odżywioy sportowiec łatwiej zosi wymagaia treigowe i ogromy wysiłek fizyczy. Osoba, która jest aktywa powia przyjmować odpowiedią ilość składików pokarmowych, w tym eergetyczych, adekwatych do wysiłku. Dieta pomimo olbrzymiego wydatku eergetyczego związaego z uprawieiem sportu, pozwala a utrzymaie masy ciała a właściwym poziomie szacuje się, że średie zapotrzebowaie eergetycze dla osoby ważącej kg wyosi od kcal w sportach wytrzymałościowo - siłowych (p. pięcioboju owoczesym, szermierce, sporcie motorowym), w sportach szybkościowo- siłowych (p. skokach arciarskich, pływaiu a krótkich dystasach) od 5100 do 5400kcal w boksie, judo i zapasach od 5200do 5600kcal. Nie zaleca się przyjmowaia większej ilości tłuszczu ai w okresie treigowym, ai w okresie startowaia w zawodach. Sportowcy a ogół spożywają większe ilości białka iż osoby ietreujące w przeliczeiu a kilogram masy ciała, co połączoe jest ze zaczie wyższym zapotrzebowaiem a eergię ikoiczości utrzymaia zarówo masy mięśi. Stosowae często przez sportowców diety wysoko- węglowodaowej ma w założeiu zwiększać do wartości maksymalych zapasów glikogeu mięśiowego, a dzięki temu poprawiać wydolość tkaki mięśiowej. Zatem dieta wysoko- węglowodaowa jest iezbęda do utrzymaia reżimu codzieych treigów. Braki węglowodaowe, moża uzupełić, pamiętając, że; 50 gramów węglowodaów zawarte jest w; 75gramach czekolady, trzech średiej wielkości jabłkach czy dwuastu gramach ugotowaego makarou itd. Przyjmowaie większej ilości płyów przed treigiem i w jego trakcie zapobiega odwodieiu i poprawia wydolość przedłużoego wysiłku, szczególie w przypadku itesywego poceia się. Przyjmuje się, że utrata grama wody ozacza utratę o 58 kcal ciepła z powierzchi skóry. Przy itesywym wysiłku straty są zdecydowaie większe i dochodzi do 1-1/2 litra wody a godzię a u biegaczy awet do 3 ½ litra a godzię. W czasie treigu koieczie powiiśmy wypijać ml płyów, co miut, dzieci z masą do 40 kg powiy mieć zapewioe spożycie 7ml a każdy kg masy ciała. Waża jest temperatura płyów przy awodieiu. Pamiętajmy, że apoje chłode wchłaiają się szybciej. Płyy mogą zawierać węglowoday, których ilość w apoju powia być dostosowaa do czasu wysiłku i waruków klimatyczych. Natomiast apoje przezaczoe dla osób o wysokiej aktywości fizyczej (apoje reklamowae przez wybitych sportowców) ie mają iformacji, co wchodzi w skład tego apoju. W żywieiu sportowców klasy mistrzowskiej używae są dodatkowe środki wzbogacające ormalą dietę (preparaty sojowe, hydrolizaty białka, mieszaiy amiokwasów itd.). Taka dieta musi być jedak przygotowaa idywidualie przez fizjologa i dietetyka sportu z uwzględieiem rodzaju wysiłku, wieku i budowy oraz predyspozycji fizyczych. Dlatego dieta młodego sportowca powia być podporządkowaa ogólym zasadom żywieia. Musimy jeda pamiętać, że mode dziś korzystaie z siłowi dwa razy w tygodiu przez godzię ie upoważia jej do zaliczeia się do grupy uprawiającej sporty siłowe. Taki rodzaj wysiłku korzysty jest dla zdrowia i sprawości fizyczej. Opracowała: Diet. Dypl. Halia Wągiel 8

9 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Nowości w Bibliotece Szpitalej Grochola K.: Housto, mamy problem Katarzya Grochola zmieia frot! Czytelicy z pewością będą zaskoczei, gdyż bestsellerowa pisarska bohaterem swej ajowszej książki uczyiła mężczyzę! Szykuje się peła przygód, zaskakująca powieść jak zwykle utrzymaa w błyskotliwym, pełym humoru stylu która ie tylko z pewością podbije serce dotychczasowych czyteliczek Katarzyy Grocholi, ale ma szasę zdobyć owych faów także wśród mężczyz. Bohaterem powieści jest Jeremiasz, sympatyczy i błyskotliwy trzydziestodwulatek, który zalazł się a tzw. życiowym zakręcie. Jest piekielie zdolym operatorem filmowym, ale okazał się zbyt prawy i bezkompromisowy, by zrobić karierę w filmie. Nie ma pracy, przędzie więc cieko, a kredyt za mieszkaie spłacać trzeba. Bo przecież ie może mieszkać z matką, która ciągle wtrąca się w jego życie. Jeremiasz wie dużo o kobietach, ba! wie o ich wszystko, a może awet więcej, bo gdzie się obróci, tam jakaś pai a to matka, a to sąsiadka z piętra, a to córka sąsiadki, a to Zmora mieszkająca piętro iżej, a to kumpela, z którą moża pogadać jak z ajlepszym przyjacielem. A wszystkie od iego czegoś żądają i każda sprawi mu jakaś iespodziakę. Marti G.R.R.: Starcie królów Drugi tom cyklu Pieśń Lodu i Ogia w twardej, filmowej oprawie. Żelazy Tro jedoczył Zachodie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jedak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli woję, a Sasa została arzeczoą mordercy ojca, który teraz okrzykął się królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koiec Burzy, dawi wasale Żelazego Trou ogłaszają się królami. Pewego dia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przyosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźiejszym wrogiem dla wszystkich bez wyjątku może okazać Żelazy Tro jedoczył Zachodie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jedak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli woję, a Sasa została arzeczoą mordercy ojca, który teraz okrzykął sie królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koiec Burzy, dawi wasale Żelazego Trou ogłaszają się królami. Pewego dia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przyosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźiejszym wrogiem dla wszystkich bez wyjątku może okazać się adciągająca zima... Michalak K.: Nadzieja Liliaę pozajemy, gdy jako mała, samota dziewczyka wędruje przez las, szukając miejsca, gdzie będzie bezpiecza i szczęśliwa. Zamiast Arkadii zajduje raego Aleksieja, sya sąsiadki, który od tego dia staje się ajserdecziejszym - i jedyym - przyjacielem. Dzieci dorastają razem, dzieląc się ajwiększymi tajemicami i lękami. Niestety, los wkrótce je rozdziela i choć wydaje się, że ich drogi igdy się ie skrzyżują, Liliaę i Aleksieja połączyły a zawsze dwa uczucia, siliejsze od przezaczeia: miłość i ieawiść. Mężczyza ciągle powraca do kobiety, mimo że ta potrafi jedyie go raić. Oa, Lilith, jest jak ogień, o, jak ćma. Oa jak lód, o jak płomień. Miłość staje się obsesją, przezaczeie fatum, owładęły obojgiem, a Liliaa i Aleksiej ie potrafią, a może ie chcą się temu przeciwstawić. Pozostaje tylko Nadzieja BIBLIOTEKA SUSKA 9

10 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Ciekawostki dla aszych pacjetów m Karmik powiie być regularie oczyszczay z zalegających resztek jedzeia i odchodów, gdyż ich pozostawieie może sprzyjać szerzeiu się wśród dokarmiaych ptaków chorób zakaźych. m Karmik powiie mieć taką kostrukcję, aby chroił karmę przed zawilgoceiem (przed deszczem i śiegiem). m Karma musi być zawsze świeża, ie zepsuta, igdy ie soloa. Jeżeli ie jest od razu zjadaa, ależy ją często zmieiać, p. słoia po upływie 2 tygodi jest już zjełczała. Pieczywo ależy stosować tylko uzupełiająco, ie jako karmę podstawową. m Karmik powiie być umieszczoy z dala od krzewów czy iych miejsc staowiących dobrą kryjówkę dla kotów polujących a ptaki, a rówocześie zapewiać ptakom ieskrępoway dostęp i drogę ucieczki. Zawieszeie karmika a drucie lub postawieie go a słupie z druciaym kołierzem ochroym zaistalowaym od dołu pomoże zapobiegać atakom drapieżików. Nietypowe karmiki typu siatka ależy wieszać w miejscach osłoiętych, p. a gaku, pod okapem, a gałęzi samotego Kto mówi, że ajważiejsze w życiu to się rozwijać? Papier toaletowy. Podstawowe zasady dokarmiaia ptaków. Uśmiechij się świerka. m Do wykładaia karmy ależy wybierać miejsce suche, p. takie gdzie pod ziemią przebiegają rury ciepłowicze. Wilgote, zamarzające pokarmy uszkadzają ptakom przełyki oraz admierie wyziębiają orgaizmy. W idywidualych gospodarstwach, gdzie ie ma iebezpieczeństwa wadalizmu, moża przygotować iewielką platformę z desek. Po zakończeiu karmieia moża ją odwracać ie będzie ulegać zaśieżeiu, a jeśli spód będzie miał iy kolor iż wierzch, staie się sygałem, że aktualie do jedzeia ic ie ma. m Nie ależy dokarmiać ptaków wiosą, latem i jesieią. Zbyt wczese rozpoczęcie dokarmiaia powoduje zaburzeie istyktu wędrówkowego, zwłaszcza u ptaków wodych. m Rozpoczęte dokarmiaie ależy kotyuować przez całą zimę. Na jesiei, do miejsc z pożywieiem ptaki przylatują coraz częściej, a w miarę zbliżaia się wiosy coraz rzadziej. Dokarmiaie powio być rozpoczęte ajwcześiej w paździeriku listopadzie, a zakończoe w marcu a początku kwietia (krócej a zachodzie Polski, gdzie klimat jest ieco łagodiejszy). Rozpoczęcie dokarmiaia powio być jedak uzależioe ie od daty, ale od pogody. W cieplejszych okresach zimy dokarmiaie powio być miej itesywe iż podczas mrozu. m W pobliżu karmika warto ustawić poidło. Dlaczego blodyka wsadza zegarek do wody? Żeby zobaczyć jak płyie czas. Co mówi jeda sprężya do drugiej? - Odpręż się! Kiedy jest ajbardziej mokro a boisku? - Kiedy Wisła gra z Odrą. - Ile di w tygodiu zaczya się a literę,,p? - Cztery: poiedziałek, piątek, pojutrze i przedwczoraj. Czym się różi słoń od pchły? - Tym że słoń może mieć pchły, a pchła słoia ie. Jaka choroba jest ajbardziej iebezpiecza? - Miłość, bo od razu kładzie do łóżka... Co je Miś Uszatek a kolacje? Odp. Pora a dobraoc. - Co to jest żoa i teściowa w samochodzie? - Zestaw głośomówiący. Co ma pierik do wiatraka? Tyle samo liter. Czym różi się uczeń dobry od złego? Złego leją rodzice, dobrego koledzy. Opracowao a podstawie: 10

11 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Poradia Dietetycza Poradia dietetycza, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie doradztwa żywieiowego, dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjych u których odpowiedie odżywiaie odgrywa kluczową rolę. Fachowa wiedza, doświadczeie i ogroma pasja idywidualej pracy z pacjetem to podstawa mojego działaia, zapewia Ci profesjoalą i życzliwą opiekę w termiach jakich Ci odpowiadają. Oferuje kosultacje dietetycze z pomiarem: tkaki tłuszczowej, tkaki mięśiowej, wody, oraz pomiar masy ciała, pomiar wysokości, rozmiarów, proporcji ciała i oceę stau odżywiaia i sposobu żywieia z pełym wywiadem dietetyczym. Dietetyk przygotowuje idywiduale diety, zgode z aktualymi zaleceiami Istytutu Żywieia i Żywości dostosowae do stau zdrowia pacjeta, trybu życia, preferecji kuliarych i potrzeb każdego Klieta odrębie. Prowadzę kompleksowo doradztwo żywieiowe oraz układam idywiduale diety z zakresu: Profilaktyka Otyłości, adwaga Schorzeiach układu pokarmowego Chorobach owotworowych Da moczaowa Żywieie iemowląt, dzieci Alergia i ietoleracja pokarmowa Celiakia Choroby wątroby Cholesterol a serce Zaparcia Aemia Autyzm GABINET CZYNNY W ŚRODĘ w godziach od do w ZOZ Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, blok C, III piętro, pokój 316 Prosimy o wcześiejsze uzgodieie termiu wizyty pod umerem telefou: FUNDACJA DLA CIEBIE DLA MNIE DLA NAS ul. spółdzielców 1/ sucha beskidzka tel.: krs ip rego r rachuku bakowego: PRZEKAŻ DROBNĄ KWOTĘ NA RZECZ SZPITALA OGŁOSZENIE PODZIEL SIĘ CZĄSTKĄ TEGO, CO POSIADASZ wyików zbiórki publiczej a umer rachuku bakowego Fudacja Dla Ciebie Dla Mie Dla Nas z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1/25, Odlicz darowizę od dochodu w rozliczeiu roczym z Urzędem Skarbowym Sucha Beskidzka, a podstawie decyzji r 1/2011 z dia 18 marca 2011 r. wydaej przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka lub przeprowadziła przekaż 1% podatku w diach od ależego. 11 kwietia do 31 grudia 2011 r. zbiórkę publiczą Przekazując a dofiasowaie am darowizę zakupu lub sprzętu 1% podatku medyczego - być może dla Oddziału pomagasz Pediatryczego sobie. Zespołu Opieki Zdrowotej Posiadamy w Suchej Beskidzkiej. status Orgaizacji Pożytku Publiczego Zbiórka publicza została przeprowadzoa w formie dobrowolych ofiar składaych do skarboy stacjoarej, w wyiku czego uzyskao kwotę 2341,35 zł, 13 eurocetów i 5 koro słowackich. Kwota ta, zgodie z celem zbiórki publiczej, zostaie przezaczoa a dofiasowaie zakupu sprzętu medyczego dla Oddziału Pediatryczego Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. W trakcie trwaia zbiórki publiczej Fudacja ie zebrała ofiar w aturze, ie poiosła też żadych kosztów związaych z realizacją i przeprowadzeiem zbiórki.

12 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nowa Tablica Iformacyja w aszym szpitalu Państwo Jadwiga i Władysław Kurtok, Cetrum Hadlowe Kurtok, ul. Role 145, Sucha Beskidzka, przekazali darowizę rzeczową w postaci Tablicy Iformacyjej blok A Oddziały Szpitale o wartości 1 028,00 zł. brutto. Tablica została usytuowaa w bloku B Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej i w graficzy sposób przedstawia usytuowaie Oddziałów. Serdeczie dziękujemy. Świąteczy mięciutki PIERNIK Składiki: 4 szklaki mąki 25 dag margaryy 2 jaja 2 szklaki mleka 1,5 szklaki cukru przyprawa do pierika (ale taka duża, ok. 40g miej więcej) 2 łyżki kakao 1,5 łyżeczki sody oczyszczoej pół łyżeczki proszku do pieczeia słoik powideł (ajlepiej ŚLIWKOWYCH, bo ajbardziej pasują do świąt :P) ewetualie bakalie (a jakie? Wedle gustu i preferecji, chyba, że ktoś ie przepada, to i bez ich pierik będzie pyszy) Wykoaie: Margaryę roztopić i odstawić do wystudzeia. Jajka utrzeć z cukrem a puszysta masę. Mąkę wymieszać z sodą, proszkiem do pieczeia, kakao oraz przyprawą do pierików. Utarte jajka z cukrem połączyć z rozpuszczoą margaryą, wszystkimi suchymi składikami oraz mlekiem. Dokładie wymieszać mikserem a jedolitą masę. Do masy dodać powidła oraz bakalie i delikatie wymieszać a ajiższych obrotach miksera, lub po prostu drewiaą łyżką :) Piec około 1h w temperaturze 200 stopi C. Gotowe ciasto posypać cukrem pudrem (ale dopiero jak wystygie całkiem) lub polać lukrem, albo polewą czekoladową. Przepis udostępioy przez:kjopka, 12

13 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień grudzień 2012 Magia Świąt Bożego Narodzeia Początek grudia wprowadza as już w świąteczą atmosferę. Ulice przybrae są kolorowymi światełkami. W cetrach miast ustawioe są pachące lasem choiki. W sklepach słychać kolędy. Wszystko mówi am: zbliżają się święta! Czas Bożego Narodzeia, to di wypełioe przygotowaiami. Wysyłamy kartki świątecze, kupujemy prezety dla bliskich. W domowym zaciszu pieczemy świątecze ciasto. Obchody Świąt poprzedza Adwet, który trwa cztery iedziele, późiej jest Wigilia. Jest to rodzia wieczerza, przebiegająca w atmosferze ciepła domowego i życzliwości. Do wspólego stołu zasiadamy z chwilą ukazaia się pierwszej gwiazdki. Staropolski zwyczaj mówi, aby zostawić jedo puste akrycie, dla iezapowiedziaego gościa. Najważiejszym mometem jest dzieleie się opłatkiem z bliskimi. Symbolem Wigilii są potrawy z ryby, zwłaszcza karpia. Zwyczajowo podaje się także barszcz z uszkami, kapustę z grzybami, kluski z makiem czy kompot z suszoych owoców. Do wigilijej kolacji często zasiadamy w rodziym groie, aby wspólie kolędować. Możemy a chwilę zapomieć o problemach dia codzieego. W okresie świąteczym do domów często zaglądają kolędicy, zwiastujący przyszłoroczy dobrobyt i szczęście. Pamiętajcie aby otworzyć przed imi drzwi i hojie obdarować! Prezety, czyli małe przyjemości. To jede z ajbardziej wyczekiwaych mometów, zarówo przez małych jak i dużych. Któż ie uwielbia tego mometu, kiedy obdarowywai otwierają swój podarek?. Gdzie spędzamy święta? Najlepszym wyjściem jest zaproszeie obu rodzi do siebie i wspóle cieszeie się świąteczą atmosferą! Najpiękiejsze święta to święta Bożego Narodzeia. Te rodzie, pełe ciepła święta są obchodzoe w każdym domu w Polsce. Rodzia składa sobie życzeia, tak jest też w pracy czy szkole. Święta te mają swój iepowtarzaly klimat. Świątecze, bożoarodzeiowe przybraia, ś wiątecze potrawy - to tworzy swoistą aurę wokół świąt Bożoarodzeiowych. A idealie jest, gdy pada śieg. Białych, radosych, pogodych, spokojych i zdrowych Świąt Bożego Narodzeia u pływających we wspaiałej atmosferze. Wrażeń moc w Sylwestrową oc, wiele radości i adziei w Nowym 2013 Roku. Życzy Redakcja Biuletyu Iformacyjego 13

14 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Najlepsze prezety pod choikę! NA PREZENT Niezapomiajka hurtowia farmaceutycza DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K ** 1000 ml 19,98 * Ziołowy produkt złożoy Lek rośliy wspomagający czyość serca i układu krążeia w szczególości w staach apięcia erwowego. Zawiera skocetrowae wyciągi z owoców głogu, z korzeia waleriay, z liści melisy i rozmaryu w dawkach skuteczych lecziczo. Zawiera 17% alkoholu. Tradycyjy produkt lecziczy rośliy z określoymi wskazaiami wyikającymi wyłączie z długotrwałego stosowaia. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować przy adwrażliwości a którykolwiek składik preparatu. W związku z zawartością alkoholu ie zaleca się stosowaia u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, epilepsją, osób z uszkodzeiami mózgu, kobiet w ciąży oraz u dzieci. Nie stosować u osób z dziedziczą ietoleracją fruktozy lub zaburzeiami wchłaiaia glukozy-galaktozy. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Queisser Pharma GmbH Co&KG. Pozwoleie MZ r WSPOMAGA WITALNOŚĆ HIT CENOWY! PHAATON GERIAVIT 100 kaps. 51,98 * Suplemet diety Składiki produktu to witamiy i substacje mierale wzbogacoe specjalym uikalym ekstraktem G115 z żeń-szeia. Wspomagają witalość i eergię orgaizmu, wpływają a sprawość itelektualą i fizyczą, wspierają prawidłowe fukcjoowaie aczyń krwioośych, pomagają w zachowaiu właściwej ochroy atyoksydacyjej i odporości orgaizmu, regulują przyswajaie żelaza, przyczyiają się do utrzymaia prawidłowego widzeia, przyczyiają się do zmiejszeia uczucia zmęczeia i zużeia, pomagają w zachowaiu zdrowych włosów i ich prawidłowej pigmetacji ZESTAWY ŚWIĄTECZNE DLA PAŃ NA ZDROWE I SILNE STAWY 1 x DZIENNIE! NEOVADIOL Gf krem 50 ml a oc 84,98 * NEOVADIOL Gf krem 50 ml a dzień cera orm/mieszaa lub cera sucha 79,98 * FLEXINOVO 30 tabl. powl. 7,98 * Suplemet diety SKŁAD: kolage typu II (jeda z podstawowych substacji międzykomórkowych układu kostego), glukozamia (uczesticzy w tworzeiu tkaki chrzęstej), chodroitya (poprawia metabolizm w tkace chrzęstej), NutrihylTM zgłoszoy do ochroy patetowej owoczesy i przebaday kliiczie kwas hialuroowy (poprawia jakość płyu stawowego przez co zwiększa się zakres ruchu w stawach), witamia C (pomaga w prawidłowej produkcji kolageu i fukcjoowaiu chrząstki), imbir. ŻURAWINA KREM DO RĄK Hity Grudiowe : ŻURAVIT 60 kaps. 14,98 * Suplemet diety SKŁAD: 1 kapsułka miękka zawiera: 220 mg wysoko skocetrowaego ekstraktu z żurawiy wielkoowocowej (25:1), co odpowiada mg owocu żurawiy PALMER`S Krem do rąk OLIVE 60 g Krem do rąk SHEA 60 g Krem do rąk COCOA 60 g 6,98 * NA WĄTROBĘ ESSENTIALE FORTE ** 300 mg 50 kaps. 16,98 * 1 kapsułka zawiera fosfolipidy z asio sojowych zawierające (3-sfosfatydylo)cholię 300 mg. WSKAZANIA: rośliy lek stosoway w chorobach wątroby. Poprawia subiektywe dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w adbrzuszu spowodowae toksyczo-żywieiowymi uszkodzeiami wątroby i przewlekłym zapaleiem wątroby. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość a którykolwiek składik preparatu. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: A. Natterma & Cie. GmbH, Niemcy. Pozwoleie Miistra Zdrowia r: R/2647. Iformacji w Polsce udziela: Saofi-Avetis. Sp. z o.o. * Cea brutto. Liczba opakowań ograiczoa. Oferta dla podmiotów gospodarczych, klietów PROMOCJE Niezapomiajka hurtowia farmaceutycza do lub do wyczerpaia zapasów. Suplemety diety ie mogą być stosowae jako substytut zróżicowaej diety. Nie przekraczać zalecaej porcji do spożycia w ciągu dia. Zalecae dziee spożycie moża zaleźć a opakowaiach preparatów. ** Przed użyciem zapozaj się z ulotką, która zawiera wskazaia, przeciwwskazaia, dae dotyczące działań iepożądaych i dawkowaie oraz iformacje dotyczące stosowaia produktu lecziczego, bądź skosultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek iewłaściwie stosoway zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 14

15 B i u l e t y 15 i f o r m a c y j y Nr 11 grudzień 2012

16 NR 11/160 grudzień 2012 Nasza Redakcja: Dział Marketigu mgr Moika Wróblewska-Polak mgr Reata Matusik Adres: ul. Szpitala 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketigu, tel. 33/ B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r. Nr 3 (16) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie kokursów ofert a zawieraie przez kasy chorych umów o udzielaie œwiadczeñ zdrowotych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul. Ciema

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów sportowych

Regulamin naboru do oddziałów sportowych Regulami aoru do oddziałów sportowych W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl Maty atyzmęczeiowe i maty bezpieczeństwa Wypróbuj maty przez 14 di za DARMO! www.zakowaie.pl z a k u j e m y i z a b e z p i e c z a m y, a b y ś p r a c o w a ł b e z p i e c z i e Zmiejszeie ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH TATYTYKA I ANALIZA DANYCH Zad. Z pewej partii włókie weły wylosowao dwie próbki włókie, a w każdej z ich zmierzoo średicę włókie różymi metodami. Otrzymao astępujące wyiki: I próbka: 50; średia średica

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach 4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach JESTEŚ RODZICEM MŁODEGO SPORTOWCA? Czy Twoje dziecko uczęszcza na treningi minimum 2 razy w tygodniu? Zdarzyło się, że

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH Medycya Pracy 2010;61(6):641 647 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Ewa Kułagowska 1 Maria Kosińska 2 PRACA ORYGINALNA WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RADNYCH

INFORMATOR DLA RADNYCH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE INFORMATOR DLA RADNYCH Progozy WHO mówią, że jesteśmy jedym z pięciu państw w Europie, w których spożycie alkoholu będzie rosło. To bardzo iepokojąca progoza,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim Wyagrodzeie w rolictwie szkockim dziewiętastego Wydaie Iformator dla pracowików i pracodawców Co powiieeś wiedzieć o Rozporządzeiu r 62 o wy a g r o d z e i a c h w ro l i c t w i e Sz k o c j a 329324_Guide.idd

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

LITOZIN Forte jest wynikiem naukowego odkrycia, dzięki któremu powstał preparat, który zawiera Rosenoid - unikalny kompleks aktywnych składników.

LITOZIN Forte jest wynikiem naukowego odkrycia, dzięki któremu powstał preparat, który zawiera Rosenoid - unikalny kompleks aktywnych składników. suplement diety FORTE ROSENOID Forte suplement diety DLA SPRAWNYCH STAWÓW kapsułki Ultra Forte jest wynikiem naukowego odkrycia, dzięki któremu powstał preparat, który zawiera Rosenoid - unikalny kompleks

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu dr hab. iż. KRYSTIAN KALINOWSKI WSIiZ w Bielsku Białej, Politechika Śląska dr iż. ROMAN KAULA Politechika Śląska Optymalizacja sieci powiązań układu adrzędego grupy kopalń ze względu a koszty trasportu

Bardziej szczegółowo

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh -

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh - TEKST TRUDNY Postulat kwatowaia Bohra, czyli założoy ad hoc związek pomiędzy falą de Broglie a a geometryczymi własościami rozważaego problemu, pozwolił bez większych trudości teoretyczie przewidzieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Powszechne mity dotyczące diety. Zofia Kwiatkowska

Powszechne mity dotyczące diety. Zofia Kwiatkowska Powszechne mity dotyczące diety 1 Zofia Kwiatkowska Struktura prezentacji O Historia O Czym jest dieta? O Czym jest żywienie? O Zasady zdrowego żywienia O Najczęstsze mity dotyczące diety O Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! www.arzedzia. Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

Osteosanum (Vision) suplement diety

Osteosanum (Vision) suplement diety Preparaty For Life VISION ziołowe Osteosanum (Vision) suplement diety Nutrimax+ (Vision) suplement diety Passilat (Vision) suplement diety Osteosanum (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 144.00

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elemety modelowaia matematyczego Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Modelowaie daych (ilościowe): Metody statystycze: estymacja parametrów modelu,

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie jeda z podstawowych prawidłowości wykorzystywaych w fiasach polegająca a tym, Ŝe: złotówka w garści jest

Bardziej szczegółowo

Dobry start w życie. Jak pomagają położne

Dobry start w życie. Jak pomagają położne Dobry start w życie Jak pomagają położne Jesteś w ciąży? Właśnie urodziłaś dziecko? Serdecznie gratuluję i cieszę się razem z Tobą! Narodziny dziecka to radosne wydarzenie. Jednocześnie ciąża i poród niosą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyy Elektrycze Nr 88/2010 135 Grzegorz Badowski, Jerzy Hickiewicz, Krystya Macek-Kamińska, Marci Kamiński Politechika Opolska, Opole Piotr Pluta, PGE Elektrowia Opole SA, Brzezie

Bardziej szczegółowo

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać.

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać. Kolejna świąteczna propozycja. Tym razem są to babeczki piernikowe z orzechami włoskimi i nadziewane marcepanem. Udekorowałam je czapeczkami Mikołaja z bitej śmietany zmieszanej z serkiem mascarpone i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA B. ZAŁĄCZNIKI NUMERY DOŁĄCZONYCH WNIOSKÓW/DEKLARACJI WNIOSEK O ZAWARCIE UMÓW DODATKOWYCH/ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA/ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych.

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych. Siłowie ORC sposobem a wykorzystaie eergii ze źródeł iskotemperaturowych. Autor: prof. dr hab. Władysław Nowak, Aleksadra Borsukiewicz-Gozdur, Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy w Szczeciie, Katedra

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości)

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości) Kospekt lekcji (Kółko matematycze, kółko przedsiębiorczości) Łukasz Godzia Temat: Paradoks skąpej wdowy. O procecie składaym ogólie. Czas lekcji 45 miut Cele ogóle: Uczeń: Umie obliczyć procet składay

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu. Rachuek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystycza aaliza daych jakościowych Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok 407 ada@agh.edu.pl Wprowadzeie Rozróżia się dwa typy daych jakościowych: Nomiale jeśli opisują

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M.

Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M. Program wczesego wykrywaia wad wzroku u dzieci klas II szkół podstawowych m. st. Warszawy prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik Kliika Okulistyki II WL AM w Warszawie ie, Samodziely Publiczy Kliiczy Szpital

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita)

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) Kuracja będzie skuteczna gdy będziemy: regularnie stosować wskazane suplementy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENTY MAGNEZU I POTRZEBA ICH STOSOWANIA W DIETACH DZIECI ZDROWYCH I Z CELIAKIĄ

SUPLEMENTY MAGNEZU I POTRZEBA ICH STOSOWANIA W DIETACH DZIECI ZDROWYCH I Z CELIAKIĄ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Techologia. Jakość, 29, 4 (65), 295 32 ANNA WOJTASIK, HANNA KUNACHOWICZ, JERZY SOCHA 1 SUPLEMENTY MAGNEZU I POTRZEBA ICH STOSOWANIA W DIETACH DZIECI ZDROWYCH I Z CELIAKIĄ Streszczeie Na

Bardziej szczegółowo