Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012"

Transkrypt

1 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem. Z gościem, co iesie szczęście, czeka ań przecież miejsce. Niech się suje kolęda, i gałązki świerkowe Niech Wam pachą a zdrowie. Szczęśliwego Nowego Roku 2013 Życzymy wszystkiego ajlepszego, żeby w tym piękym diu spełiły się Wasze marzeia i pragieia, a owy rok przywitajcie z uśmiechem a twarzy zostawiając wszystkie złe chwile za sobą. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej Biulety dostępy jest a stroie

2 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nasz Szpital jest Przyjazy dziecku W diach 8-9 listopada bieżącego roku Szpital w Suchej Beskidzkiej podday został reoceie prowadzoej przez iezależą komisję. Tytuł Szpitala Przyjazego Dziecku został am przyzay poowie! Aby otrzymać to zaszczyte ozaczeie trzeba spełić wymogi 10 kroków do udaego karmieia. Każdy krok jest oceiay idywidualie i możliwa ajwiększa ocea to 100 procet. Komisja oceiająca wystawiła am bardzo wysoką otę - Szpital otrzymał 99,9 procet. Szpital Przyjazy Dziecku to placówka, gdzie matka może przebywać zaraz po porodzie razem ze swoim dzieckiem, preferowae jest karmieie piersią, a dokarmiaie butelką to ostateczość. W takim szpitalu persoel zawsze jest do dyspozycji rodzących, służy radą i pomocą przez całą dobę. W ramach przygotowań do kotroli cały persoel Oddziałów: Położiczo-Giekologiczego, Neoatologii, Pediatrii i Poradi Kosultacyjej Giekologiczo - Położiczej przechodził szereg szkoleń związaych z reoceą. Określoo także zasady postępowaia wobec kobiet ciężarych, rodzących oraz kobiet po porodzie i ich dzieci, i udostępioo je wszystkim zaiteresowaym. Poadto przygotowao plakaty edukacyje i iformatory dla mam korzystających z aszych usług. Przyszłe mamy bardzo chętie a miejsce porodu wybierają właśie oddziały położicze ozaczoe jako przyjaze dziecku. Co te zaszczyty tytuł ozacza w praktyce? W jaki sposób daa placówka jest przyjaza oworodkom? Idea Szpitali Przyjazych Dziecku powstała z iicjatywy Światowej Orgaizacji Zdrowia (WHO) i Fuduszu Narodów Zjedoczoych a Rzecz Dzieci (UNICEF). Tytuł te od 1990 roku otrzymują a całym świecie szpitale i oddziały położicze, które we właściwy sposób propagują i umożliwiają karmieie piersią. Sale w aszych oddziałach to przytule pomieszczeia, w których oprócz łóżka dla matki i iemowlaka jest sporo pomocych urządzeń. Oddział wyposażoy jest bowiem w specjale fotele do karmieia i owoczese przewijaki. Posiadamy rówież salę edukacyją, z wygodym zestawem wypoczykowym i telewizorem - kobiety mogą w iej poszerzyć swoją wiedzę a temat opieki ad oworodkiem. Nie bez zaczeia jest rówież fukcjoujące w aszym Szpitalu całodobowe pogotowie laktacyje, którego persoel posiada odpowiedie przeszkoleie, a także wysokiej klasy szkoła rodzeia. Karmieie piersią jest ie tylko sposobem żywieia dziecka, ale także stylem sprawowaia ad im opieki. Matki przebywają całą dobę z dzieckiem są wikliwymi obserwatorkami i uczesticzkami w większości procedur medyczych. Szpital stara się też zorgaizować opiekę laktacyją dla matek po wypisie. Takie podejście do pacjetek zaczya obejmować wszystkich pracowików. Jest postrzegae, jako coś bardzo pozytywego i budzącego dumę wśród mieszkańców rejou szpitala. Persoel zatrudioy w oddziale Giekologiczo Położiczym, Neoatologiczym i Pediatryczym cały czas pogłębia swoją wiedzę w trakcie różego rodzaju kursach kwalifikacyjych, specjalistyczych oraz koferecjach aukowych poświęcoym różym owikom medyczym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyili się do tak wysokiej ocey aszego Szpitala podczas reocey - pracowikom zarówo oddziału Giekologiczo Położiczego, Bloku Porodowego, Neoatologiczego jak i Pediatrii. Gratulujemy i życzymy jak ajwięcej szczęśliwie urodzoych u as dzieci. (MWP) 2

3 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 grudzień 2012 Istalacja solara a ukończeiu Prace związae z ukończeiem istalacji solarej przezaczoej dla szpitala dobiegają końcowi. 3 Przypomijmy że, pomysł wykoaia istalacji solarej przezaczoej dla szpitala zrodził się w 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Środowiska. W 2010 r. wykoao dokumetację projektową i uzyskao pozwoleie a budowę. Od 2009 r. Wydział Środowiska czyił staraia dla uzyskaia środków fiasowych przezaczoych a te cel, co zostało zwieńczoe podpisaiem stosowych umów z Fuduszami w 2011 r. i rozpoczęciem procedury przetargowej, która zakończyła się podpisaiem umowy z wykoawcą 30 lipca 2012 r. Prace rozpoczęto w paździeriku. Plaowae zakończeie robót r. Wartość prac wyceioo pierwotie w kosztorysie a zł. W wyiku przeprowadzeia postępowaia przetargowego, ceę istalacji, ustaloo w wysokości zł. Roboty fiasowae są z dwóch fuduszy: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Wojewódzkiego Fuduszu Ochroy Środowiska i Gospodarki Wodej w Krakowie. Dzięki motażowi fiasowemu z dwóch fuduszy istalacja zostaie wykoaa w 100 % z dotacji. Powiat poiósł jedyie koszty związae z wykoaiem dokumetacji projektowej. Wykoywaa istalacja solara będzie ajwiększą istalacja solarą a tereie powiatu suskiego. Istalacja składać się będzie ze 122 kolektorów słoeczych o łączej powierzchi kolektorów słoeczych 310 m 2 oraz mi. trzech zasobików buforowych o pojemości 4000 litrów każdy, zasobika podgrzewu wstępego o pojemości 1500 litrów, wymieików ciepła, sytemu sterowaia. Istalacja powia zapewić zysk solary w wysokości kwh /rok. Przewiduje się, że eergia słoecza wytworzoa przez istalację solarą pokryje w stosuku roczym 30% zapotrzebowaia a ciepłą wodę, a w okresach letich około 50%. Stopień pokrycia zapotrzebowaia a wodę przedstawioo a poiższym wykresie. W wyiku zaistalowaia układu solarego przewiduje się oszczędości w zużyciu gazu (który obecie służy do przygotowaia ciepłej wody) a poziomie m 3 /rok oraz efekt ekologiczy w postaci obiżeia emisji CO kg/rok. Poiżej przedstawioo przewidywae oszczędości i zysk solary. Powyższe wyiki zostały wygeerowae przy użyciu specjalistyczego programu GetSolar przezaczoego do symulacji pracy układów solarych. Korzystając z okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować za zaagażowaie, wytężoą prace moim współpracowikom z Wydziału Środowiska, a także z iych wydziałów jaki Paom Starostom, Radzie Powiatu, Dyrekcji Szpitala, że zaakceptowali i wspierali asz pomysł. Istalacja jest koleją z siedmiu istalacji wykoaych a obiektach użyteczości publiczej dzięki wydziałowi środowiska oraz częścią projektu w ramach którego, wykoao dotychczas 500 z 2349 istalacji a budykach mieszkalych.

4 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Mam adzieje, że dzięki tej iwestycji słowa ochroa środowiska, eergia odawiala abiorą pełiejszego wyrazu z korzyścią dla ich użytkowików jak i wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Paweł Dyrcz Naczelik Wydziału Środowiska Zespół Opieki Zdrowotej Sucha Beskidzka w projekcie Res Hospitals RES Hospitals jest współfiasowaym przez Komisję Europejską projektem mającym a celu poprawę sytuacji eergetyczej szpitali w Europie. Poprawa ta polegać ma a wykorzystaiu przez szpitale odawialych źródeł eergii, redukcji emisji CO2 i zwiększeiu ich efektywości eergetyczej. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2011 i ma trwać do końca 2013 roku. Biorą w im udział szpitale z Fracji, Hiszpaii, Holadii, Węgier, Włoch, Polski i Zjedoczoego Królestwa. W Polsce projekt realizuje ZOZ Sucha Beskidzka, SPZOZ w Myśleicach i ZZOZ w Wadowicach. Szpitale te mają za zadaie przygotowaie mapy drogowej opisującej możliwości, bariery, koszty i etapy uzyskaia przez szpitale parterskie poziomu 50% kosumowaej eergii pochodzącej z odawialych źródeł. W oparciu o zdobyte doświadczeia stworzoy zostaie przewodik dobrych praktyk mający staowić wzorzec dla iych jedostek decydujących się a zastosowaie odawialych źródeł eergii. Główy polski parter RES Hospitals ZOZ Sucha Beskidzka w realizację projektu zaagażował ie tylko pracowików admiistracyjych, którzy od wielu miesięcy współpracują z polskim koordyatorem projektu, ale rówież pozostały persoel szpitala. Dzięki serii warsztatów, które odbyły się w sierpiu 2012 roku, pracowicy szpitala mogli podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi możliwości oszczędzaia eergii w ich miejscu pracy. W kolejych miesiącach w szpitalu odbędzie się rówież cykl szkoleń dotyczących iowacyjym rozwiązaiom z zakresu eergetyki i zarządzaia przewidziay dla pracowików szpitala. Realizując założeia projektowe ZOZ Sucha Beskidzka oraz pozostałe szpitale parterskie, poddao szczegółowej aalizie eergetyczej. Wyiki tej aalizy omówioe zostały przez dyrektorów i dyrektorów techiczych ww. szpitali oraz przekazae zagraiczym ekspertom eergetyczym do ocey. W wyiku tych działań szpitale parterskie mają otrzymać dokumet opisujący możliwości korzystaia przez ie z odawialych źródeł eergii oraz redukcji zużycia eergii. Poadto dzięki udziałowi w projekcie, persoel szpitala ma okazję zapozać się z ajowszymi rozwiązaiami iwestycyjymi i orgaizacyjymi poprzez kotakt z zagraiczymi parterami projektu i ekspertami. Mateusz Lichoń 4

5 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Postępowaia przetargowe Działu Zamówień Publiczych W miesiącu listopadzie 2012 roku ogłoszoo postępowaia przetargowe dotyczące między iymi: m odpłate świadczeie usług ubezpieczeia, m dostawa leków i środków dezyfekcyjych, m dostawa eergii elektryczej. Wszelkie iformacje o wszczętych postępowaiach oraz wyikach już zakończoych procedur przetargowych moża zaleźć a stroie iteretowej w zakładce: Ogłoszeia, Dział Zamówień Publiczych. Postępowaia kokursowe Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotych (MWP) W miesiącu listopadzie 2012 roku ogłoszoo postępowaia kokursowe dotyczące między iymi: m objęcia staowiska Koordyatora Zespołu Pielęgiarskiego oraz świadczeia pielęgiarskie w Oddziale Aestezjologii i Itesywej Terapii, m objęcia staowiska Z-cy Dyrektora ds. Pielęgiarstwa w Zespole Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, m świadczeie usług w zakresie logopedii a rzecz pacjetów Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. Wszelkie iformacje o wszczętych postępowaiach oraz wyikach już zakończoych procedur moża zaleźć a stroie iteretowej w zakładce: Ogłoszeia, Dział Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotych. Kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego Szpitala Rejoowego w Suchej Beskidzkiej (MWP) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą: Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, w porozumieiu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgiarek i Położych w Krakowie, ogłasza poowie kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego Szpitala Rejoowego w Suchej Beskidzkiej. Kadydaci spełiający wymogi kwalifikacyje określoe w rozp. Miistra Zdrowia z dia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymagaych od pracowików a poszczególych rodzajach staowisk pracy w podmiotach lecziczych iebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) proszei są o składaie dokumetów określoych w rozp. Miistra Zdrowia z dia r. w sprawie sposobu przeprowadzaia kokursu a iektóre staowiska kierowicze w podmiocie lecziczym iebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) w termiie 30 di od daty ukazaia się ogłoszeia w dzieiku ogólopolskim Nasz Dzieik a adres: Zespół Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, w zamkiętej kopercie, z adotacją Kokurs a staowisko Pielęgiarki Oddziałowej Oddziału Neoatologiczego oraz imieiem, azwiskiem, adresem i umerem telefou kotaktowego kadydata. Dokumety potwierdzające kwalifikacje zawodowe ależy składać w kopiach uwierzytelioych przez otariusza lub pracowika Kadr Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. Materiały iformacyje o staie prawym, orgaizacyjym i ekoomiczym moża odebrać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej, po wcześiejszym, telefoiczym uzgodieiu termiu ich odbioru tel. 33/ Przewidyway termi rozpatrzeia zgłoszoych kadydatur: do 60 di od daty upływu termiu składaia dokumetów. O dokładym termiie i miejscu przeprowadzeia kokursu kadydaci zostaą powiadomiei pisemie. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej mgr Jausz Baczewski Ogłoszeie o kokursie a wyżej wymieioe staowisko ukazało się w dzieiku ogólopolskim Nasz Dzieik r 266 (4501) z dia 14 listopada 2012 r. (str. 22). Upływ termiu składaia dokumetów: 14 grudia 2012 r. 5

6 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Dział Prawy ZOZ Sucha Beskidzka Ocea zgodości z wymagaiami prawymi i iymi (paździerik 2012 r.) Dae idetyfikujące wymagaie Dz.U Zakres wymagaia Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie stadardów postępowaia medyczego przy udzielaiu świadczeń zdrowotych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowaej ad kobietą w okresie fizjologiczej ciąży, fizjologiczego porodu, połogu oraz opieki ad oworodkiem z dia 20 wrześia 2012 r. Data wejścia w życie wymagaia Kod kompetetej osoby otrzymującej wymagaie r. 1.11, , Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie waruków, sposobu i trybu zaopatrywaia pacjetów szpitala w zaki idetyfikacyje oraz sposobu postępowaia w razie stwierdzeia ich braku z dia 20 wrześia 2012 r r , , , 3.1 oddziały Dz.U Rozporządzeie Miistra Spraw Wewętrzych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymaych przez Policję z dia 13 wrześia 2012 r r. 1.11, Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia zmieiające rozporządzeie w sprawie świadczeń gwaratowaych z zakresu ambulatoryjej opieki specjalistyczejz dia 20 wrześia 2012 r r. 1.11, , 2.3 Dz.U Rozporządzeie Miistra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekaia o iezdolości do wykoywaia zawodu pielęgiarki lub położej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowaia w sprawach zawieszaia prawa wykoywaia zawodu albo ograiczeia wykoywaia określoych czyości zawodowych z dia 26 wrześia 2012 r r. 1.11, 2.3 oddziały Na życzeie osoby zaiteresowaej, Dział Prawy udostępi teksty aktów prawych w wersji elektroiczej a wskazay adres poczty . Iformacje z życia szpitala W związku z przejściem a emeryturę, dia 31 grudia 2012 roku kończy pełić fukcję Pielęgiarki Koordyującej w Oddziale Aestezjologii i Itesywej Terapii Pai Maria Koczur. Pragiemy złożyć serdecze podziękowaia i wyrazy uzaia za pełą zaagażowaia długoletią pracę zawodową, sumieość i rzetelość w wykoywaiu swoich obowiązków. Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i ciepła w życiu osobistym. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej 6

7 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Dia 31 paździerika 2012 roku zrezygował ze staowiska Koordyatora Działu Pomocy Doraźej lek. med. Jausz Leartowicz. Składamy serdecze podziękowaia za długoletią współpracę zawodową. Gratulujemy dotychczasowych osiągięć i dokoań. Życzymy dalszego rozwoju oraz wszelkiej pomyślości w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej NOWY KARDIOLOG 30 paździerika 2012 r. tytuł specjalisty w dziedziie: kardiologia uzyskał lek. Witold MASTEJ, zatrudioy w Oddziale Kardiologiczym i Poradi Kardiologiczej. Nowemu kardiologowi serdeczie gratulujemy. Życzymy rówież wytrwałości i sukcesów w zdobywaiu dalszych kwalifikacji zawodowych oraz satysfakcji z trudej, ale jakże piękej i potrzebej pracy a rzecz chorego człowieka. 7

8 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Rady dietetyczki Moje Dziecko uprawia sport. Jak zadbać o jego prawidłowe odżywiaie? Dieta istotie ma wpływ a wydolość sportowców, ich kodycje fizyczą oraz psychiczą. Dobrze odżywioy sportowiec łatwiej zosi wymagaia treigowe i ogromy wysiłek fizyczy. Osoba, która jest aktywa powia przyjmować odpowiedią ilość składików pokarmowych, w tym eergetyczych, adekwatych do wysiłku. Dieta pomimo olbrzymiego wydatku eergetyczego związaego z uprawieiem sportu, pozwala a utrzymaie masy ciała a właściwym poziomie szacuje się, że średie zapotrzebowaie eergetycze dla osoby ważącej kg wyosi od kcal w sportach wytrzymałościowo - siłowych (p. pięcioboju owoczesym, szermierce, sporcie motorowym), w sportach szybkościowo- siłowych (p. skokach arciarskich, pływaiu a krótkich dystasach) od 5100 do 5400kcal w boksie, judo i zapasach od 5200do 5600kcal. Nie zaleca się przyjmowaia większej ilości tłuszczu ai w okresie treigowym, ai w okresie startowaia w zawodach. Sportowcy a ogół spożywają większe ilości białka iż osoby ietreujące w przeliczeiu a kilogram masy ciała, co połączoe jest ze zaczie wyższym zapotrzebowaiem a eergię ikoiczości utrzymaia zarówo masy mięśi. Stosowae często przez sportowców diety wysoko- węglowodaowej ma w założeiu zwiększać do wartości maksymalych zapasów glikogeu mięśiowego, a dzięki temu poprawiać wydolość tkaki mięśiowej. Zatem dieta wysoko- węglowodaowa jest iezbęda do utrzymaia reżimu codzieych treigów. Braki węglowodaowe, moża uzupełić, pamiętając, że; 50 gramów węglowodaów zawarte jest w; 75gramach czekolady, trzech średiej wielkości jabłkach czy dwuastu gramach ugotowaego makarou itd. Przyjmowaie większej ilości płyów przed treigiem i w jego trakcie zapobiega odwodieiu i poprawia wydolość przedłużoego wysiłku, szczególie w przypadku itesywego poceia się. Przyjmuje się, że utrata grama wody ozacza utratę o 58 kcal ciepła z powierzchi skóry. Przy itesywym wysiłku straty są zdecydowaie większe i dochodzi do 1-1/2 litra wody a godzię a u biegaczy awet do 3 ½ litra a godzię. W czasie treigu koieczie powiiśmy wypijać ml płyów, co miut, dzieci z masą do 40 kg powiy mieć zapewioe spożycie 7ml a każdy kg masy ciała. Waża jest temperatura płyów przy awodieiu. Pamiętajmy, że apoje chłode wchłaiają się szybciej. Płyy mogą zawierać węglowoday, których ilość w apoju powia być dostosowaa do czasu wysiłku i waruków klimatyczych. Natomiast apoje przezaczoe dla osób o wysokiej aktywości fizyczej (apoje reklamowae przez wybitych sportowców) ie mają iformacji, co wchodzi w skład tego apoju. W żywieiu sportowców klasy mistrzowskiej używae są dodatkowe środki wzbogacające ormalą dietę (preparaty sojowe, hydrolizaty białka, mieszaiy amiokwasów itd.). Taka dieta musi być jedak przygotowaa idywidualie przez fizjologa i dietetyka sportu z uwzględieiem rodzaju wysiłku, wieku i budowy oraz predyspozycji fizyczych. Dlatego dieta młodego sportowca powia być podporządkowaa ogólym zasadom żywieia. Musimy jeda pamiętać, że mode dziś korzystaie z siłowi dwa razy w tygodiu przez godzię ie upoważia jej do zaliczeia się do grupy uprawiającej sporty siłowe. Taki rodzaj wysiłku korzysty jest dla zdrowia i sprawości fizyczej. Opracowała: Diet. Dypl. Halia Wągiel 8

9 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Nowości w Bibliotece Szpitalej Grochola K.: Housto, mamy problem Katarzya Grochola zmieia frot! Czytelicy z pewością będą zaskoczei, gdyż bestsellerowa pisarska bohaterem swej ajowszej książki uczyiła mężczyzę! Szykuje się peła przygód, zaskakująca powieść jak zwykle utrzymaa w błyskotliwym, pełym humoru stylu która ie tylko z pewością podbije serce dotychczasowych czyteliczek Katarzyy Grocholi, ale ma szasę zdobyć owych faów także wśród mężczyz. Bohaterem powieści jest Jeremiasz, sympatyczy i błyskotliwy trzydziestodwulatek, który zalazł się a tzw. życiowym zakręcie. Jest piekielie zdolym operatorem filmowym, ale okazał się zbyt prawy i bezkompromisowy, by zrobić karierę w filmie. Nie ma pracy, przędzie więc cieko, a kredyt za mieszkaie spłacać trzeba. Bo przecież ie może mieszkać z matką, która ciągle wtrąca się w jego życie. Jeremiasz wie dużo o kobietach, ba! wie o ich wszystko, a może awet więcej, bo gdzie się obróci, tam jakaś pai a to matka, a to sąsiadka z piętra, a to córka sąsiadki, a to Zmora mieszkająca piętro iżej, a to kumpela, z którą moża pogadać jak z ajlepszym przyjacielem. A wszystkie od iego czegoś żądają i każda sprawi mu jakaś iespodziakę. Marti G.R.R.: Starcie królów Drugi tom cyklu Pieśń Lodu i Ogia w twardej, filmowej oprawie. Żelazy Tro jedoczył Zachodie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jedak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli woję, a Sasa została arzeczoą mordercy ojca, który teraz okrzykął się królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koiec Burzy, dawi wasale Żelazego Trou ogłaszają się królami. Pewego dia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przyosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźiejszym wrogiem dla wszystkich bez wyjątku może okazać Żelazy Tro jedoczył Zachodie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jedak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli woję, a Sasa została arzeczoą mordercy ojca, który teraz okrzykął sie królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koiec Burzy, dawi wasale Żelazego Trou ogłaszają się królami. Pewego dia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przyosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźiejszym wrogiem dla wszystkich bez wyjątku może okazać się adciągająca zima... Michalak K.: Nadzieja Liliaę pozajemy, gdy jako mała, samota dziewczyka wędruje przez las, szukając miejsca, gdzie będzie bezpiecza i szczęśliwa. Zamiast Arkadii zajduje raego Aleksieja, sya sąsiadki, który od tego dia staje się ajserdecziejszym - i jedyym - przyjacielem. Dzieci dorastają razem, dzieląc się ajwiększymi tajemicami i lękami. Niestety, los wkrótce je rozdziela i choć wydaje się, że ich drogi igdy się ie skrzyżują, Liliaę i Aleksieja połączyły a zawsze dwa uczucia, siliejsze od przezaczeia: miłość i ieawiść. Mężczyza ciągle powraca do kobiety, mimo że ta potrafi jedyie go raić. Oa, Lilith, jest jak ogień, o, jak ćma. Oa jak lód, o jak płomień. Miłość staje się obsesją, przezaczeie fatum, owładęły obojgiem, a Liliaa i Aleksiej ie potrafią, a może ie chcą się temu przeciwstawić. Pozostaje tylko Nadzieja BIBLIOTEKA SUSKA 9

10 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Ciekawostki dla aszych pacjetów m Karmik powiie być regularie oczyszczay z zalegających resztek jedzeia i odchodów, gdyż ich pozostawieie może sprzyjać szerzeiu się wśród dokarmiaych ptaków chorób zakaźych. m Karmik powiie mieć taką kostrukcję, aby chroił karmę przed zawilgoceiem (przed deszczem i śiegiem). m Karma musi być zawsze świeża, ie zepsuta, igdy ie soloa. Jeżeli ie jest od razu zjadaa, ależy ją często zmieiać, p. słoia po upływie 2 tygodi jest już zjełczała. Pieczywo ależy stosować tylko uzupełiająco, ie jako karmę podstawową. m Karmik powiie być umieszczoy z dala od krzewów czy iych miejsc staowiących dobrą kryjówkę dla kotów polujących a ptaki, a rówocześie zapewiać ptakom ieskrępoway dostęp i drogę ucieczki. Zawieszeie karmika a drucie lub postawieie go a słupie z druciaym kołierzem ochroym zaistalowaym od dołu pomoże zapobiegać atakom drapieżików. Nietypowe karmiki typu siatka ależy wieszać w miejscach osłoiętych, p. a gaku, pod okapem, a gałęzi samotego Kto mówi, że ajważiejsze w życiu to się rozwijać? Papier toaletowy. Podstawowe zasady dokarmiaia ptaków. Uśmiechij się świerka. m Do wykładaia karmy ależy wybierać miejsce suche, p. takie gdzie pod ziemią przebiegają rury ciepłowicze. Wilgote, zamarzające pokarmy uszkadzają ptakom przełyki oraz admierie wyziębiają orgaizmy. W idywidualych gospodarstwach, gdzie ie ma iebezpieczeństwa wadalizmu, moża przygotować iewielką platformę z desek. Po zakończeiu karmieia moża ją odwracać ie będzie ulegać zaśieżeiu, a jeśli spód będzie miał iy kolor iż wierzch, staie się sygałem, że aktualie do jedzeia ic ie ma. m Nie ależy dokarmiać ptaków wiosą, latem i jesieią. Zbyt wczese rozpoczęcie dokarmiaia powoduje zaburzeie istyktu wędrówkowego, zwłaszcza u ptaków wodych. m Rozpoczęte dokarmiaie ależy kotyuować przez całą zimę. Na jesiei, do miejsc z pożywieiem ptaki przylatują coraz częściej, a w miarę zbliżaia się wiosy coraz rzadziej. Dokarmiaie powio być rozpoczęte ajwcześiej w paździeriku listopadzie, a zakończoe w marcu a początku kwietia (krócej a zachodzie Polski, gdzie klimat jest ieco łagodiejszy). Rozpoczęcie dokarmiaia powio być jedak uzależioe ie od daty, ale od pogody. W cieplejszych okresach zimy dokarmiaie powio być miej itesywe iż podczas mrozu. m W pobliżu karmika warto ustawić poidło. Dlaczego blodyka wsadza zegarek do wody? Żeby zobaczyć jak płyie czas. Co mówi jeda sprężya do drugiej? - Odpręż się! Kiedy jest ajbardziej mokro a boisku? - Kiedy Wisła gra z Odrą. - Ile di w tygodiu zaczya się a literę,,p? - Cztery: poiedziałek, piątek, pojutrze i przedwczoraj. Czym się różi słoń od pchły? - Tym że słoń może mieć pchły, a pchła słoia ie. Jaka choroba jest ajbardziej iebezpiecza? - Miłość, bo od razu kładzie do łóżka... Co je Miś Uszatek a kolacje? Odp. Pora a dobraoc. - Co to jest żoa i teściowa w samochodzie? - Zestaw głośomówiący. Co ma pierik do wiatraka? Tyle samo liter. Czym różi się uczeń dobry od złego? Złego leją rodzice, dobrego koledzy. Opracowao a podstawie: 10

11 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień 2012 Poradia Dietetycza Poradia dietetycza, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie doradztwa żywieiowego, dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjych u których odpowiedie odżywiaie odgrywa kluczową rolę. Fachowa wiedza, doświadczeie i ogroma pasja idywidualej pracy z pacjetem to podstawa mojego działaia, zapewia Ci profesjoalą i życzliwą opiekę w termiach jakich Ci odpowiadają. Oferuje kosultacje dietetycze z pomiarem: tkaki tłuszczowej, tkaki mięśiowej, wody, oraz pomiar masy ciała, pomiar wysokości, rozmiarów, proporcji ciała i oceę stau odżywiaia i sposobu żywieia z pełym wywiadem dietetyczym. Dietetyk przygotowuje idywiduale diety, zgode z aktualymi zaleceiami Istytutu Żywieia i Żywości dostosowae do stau zdrowia pacjeta, trybu życia, preferecji kuliarych i potrzeb każdego Klieta odrębie. Prowadzę kompleksowo doradztwo żywieiowe oraz układam idywiduale diety z zakresu: Profilaktyka Otyłości, adwaga Schorzeiach układu pokarmowego Chorobach owotworowych Da moczaowa Żywieie iemowląt, dzieci Alergia i ietoleracja pokarmowa Celiakia Choroby wątroby Cholesterol a serce Zaparcia Aemia Autyzm GABINET CZYNNY W ŚRODĘ w godziach od do w ZOZ Sucha Beskidzka, ul. Szpitala 22, blok C, III piętro, pokój 316 Prosimy o wcześiejsze uzgodieie termiu wizyty pod umerem telefou: FUNDACJA DLA CIEBIE DLA MNIE DLA NAS ul. spółdzielców 1/ sucha beskidzka tel.: krs ip rego r rachuku bakowego: PRZEKAŻ DROBNĄ KWOTĘ NA RZECZ SZPITALA OGŁOSZENIE PODZIEL SIĘ CZĄSTKĄ TEGO, CO POSIADASZ wyików zbiórki publiczej a umer rachuku bakowego Fudacja Dla Ciebie Dla Mie Dla Nas z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1/25, Odlicz darowizę od dochodu w rozliczeiu roczym z Urzędem Skarbowym Sucha Beskidzka, a podstawie decyzji r 1/2011 z dia 18 marca 2011 r. wydaej przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka lub przeprowadziła przekaż 1% podatku w diach od ależego. 11 kwietia do 31 grudia 2011 r. zbiórkę publiczą Przekazując a dofiasowaie am darowizę zakupu lub sprzętu 1% podatku medyczego - być może dla Oddziału pomagasz Pediatryczego sobie. Zespołu Opieki Zdrowotej Posiadamy w Suchej Beskidzkiej. status Orgaizacji Pożytku Publiczego Zbiórka publicza została przeprowadzoa w formie dobrowolych ofiar składaych do skarboy stacjoarej, w wyiku czego uzyskao kwotę 2341,35 zł, 13 eurocetów i 5 koro słowackich. Kwota ta, zgodie z celem zbiórki publiczej, zostaie przezaczoa a dofiasowaie zakupu sprzętu medyczego dla Oddziału Pediatryczego Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej. W trakcie trwaia zbiórki publiczej Fudacja ie zebrała ofiar w aturze, ie poiosła też żadych kosztów związaych z realizacją i przeprowadzeiem zbiórki.

12 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nowa Tablica Iformacyja w aszym szpitalu Państwo Jadwiga i Władysław Kurtok, Cetrum Hadlowe Kurtok, ul. Role 145, Sucha Beskidzka, przekazali darowizę rzeczową w postaci Tablicy Iformacyjej blok A Oddziały Szpitale o wartości 1 028,00 zł. brutto. Tablica została usytuowaa w bloku B Zespołu Opieki Zdrowotej w Suchej Beskidzkiej i w graficzy sposób przedstawia usytuowaie Oddziałów. Serdeczie dziękujemy. Świąteczy mięciutki PIERNIK Składiki: 4 szklaki mąki 25 dag margaryy 2 jaja 2 szklaki mleka 1,5 szklaki cukru przyprawa do pierika (ale taka duża, ok. 40g miej więcej) 2 łyżki kakao 1,5 łyżeczki sody oczyszczoej pół łyżeczki proszku do pieczeia słoik powideł (ajlepiej ŚLIWKOWYCH, bo ajbardziej pasują do świąt :P) ewetualie bakalie (a jakie? Wedle gustu i preferecji, chyba, że ktoś ie przepada, to i bez ich pierik będzie pyszy) Wykoaie: Margaryę roztopić i odstawić do wystudzeia. Jajka utrzeć z cukrem a puszysta masę. Mąkę wymieszać z sodą, proszkiem do pieczeia, kakao oraz przyprawą do pierików. Utarte jajka z cukrem połączyć z rozpuszczoą margaryą, wszystkimi suchymi składikami oraz mlekiem. Dokładie wymieszać mikserem a jedolitą masę. Do masy dodać powidła oraz bakalie i delikatie wymieszać a ajiższych obrotach miksera, lub po prostu drewiaą łyżką :) Piec około 1h w temperaturze 200 stopi C. Gotowe ciasto posypać cukrem pudrem (ale dopiero jak wystygie całkiem) lub polać lukrem, albo polewą czekoladową. Przepis udostępioy przez:kjopka, 12

13 B i u l e t y i f o r m a c y j y Nr 11 Grudzień grudzień 2012 Magia Świąt Bożego Narodzeia Początek grudia wprowadza as już w świąteczą atmosferę. Ulice przybrae są kolorowymi światełkami. W cetrach miast ustawioe są pachące lasem choiki. W sklepach słychać kolędy. Wszystko mówi am: zbliżają się święta! Czas Bożego Narodzeia, to di wypełioe przygotowaiami. Wysyłamy kartki świątecze, kupujemy prezety dla bliskich. W domowym zaciszu pieczemy świątecze ciasto. Obchody Świąt poprzedza Adwet, który trwa cztery iedziele, późiej jest Wigilia. Jest to rodzia wieczerza, przebiegająca w atmosferze ciepła domowego i życzliwości. Do wspólego stołu zasiadamy z chwilą ukazaia się pierwszej gwiazdki. Staropolski zwyczaj mówi, aby zostawić jedo puste akrycie, dla iezapowiedziaego gościa. Najważiejszym mometem jest dzieleie się opłatkiem z bliskimi. Symbolem Wigilii są potrawy z ryby, zwłaszcza karpia. Zwyczajowo podaje się także barszcz z uszkami, kapustę z grzybami, kluski z makiem czy kompot z suszoych owoców. Do wigilijej kolacji często zasiadamy w rodziym groie, aby wspólie kolędować. Możemy a chwilę zapomieć o problemach dia codzieego. W okresie świąteczym do domów często zaglądają kolędicy, zwiastujący przyszłoroczy dobrobyt i szczęście. Pamiętajcie aby otworzyć przed imi drzwi i hojie obdarować! Prezety, czyli małe przyjemości. To jede z ajbardziej wyczekiwaych mometów, zarówo przez małych jak i dużych. Któż ie uwielbia tego mometu, kiedy obdarowywai otwierają swój podarek?. Gdzie spędzamy święta? Najlepszym wyjściem jest zaproszeie obu rodzi do siebie i wspóle cieszeie się świąteczą atmosferą! Najpiękiejsze święta to święta Bożego Narodzeia. Te rodzie, pełe ciepła święta są obchodzoe w każdym domu w Polsce. Rodzia składa sobie życzeia, tak jest też w pracy czy szkole. Święta te mają swój iepowtarzaly klimat. Świątecze, bożoarodzeiowe przybraia, ś wiątecze potrawy - to tworzy swoistą aurę wokół świąt Bożoarodzeiowych. A idealie jest, gdy pada śieg. Białych, radosych, pogodych, spokojych i zdrowych Świąt Bożego Narodzeia u pływających we wspaiałej atmosferze. Wrażeń moc w Sylwestrową oc, wiele radości i adziei w Nowym 2013 Roku. Życzy Redakcja Biuletyu Iformacyjego 13

14 Nr 11 grudzień 2012 B i u l e t y i f o r m a c y j y Najlepsze prezety pod choikę! NA PREZENT Niezapomiajka hurtowia farmaceutycza DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K ** 1000 ml 19,98 * Ziołowy produkt złożoy Lek rośliy wspomagający czyość serca i układu krążeia w szczególości w staach apięcia erwowego. Zawiera skocetrowae wyciągi z owoców głogu, z korzeia waleriay, z liści melisy i rozmaryu w dawkach skuteczych lecziczo. Zawiera 17% alkoholu. Tradycyjy produkt lecziczy rośliy z określoymi wskazaiami wyikającymi wyłączie z długotrwałego stosowaia. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować przy adwrażliwości a którykolwiek składik preparatu. W związku z zawartością alkoholu ie zaleca się stosowaia u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, epilepsją, osób z uszkodzeiami mózgu, kobiet w ciąży oraz u dzieci. Nie stosować u osób z dziedziczą ietoleracją fruktozy lub zaburzeiami wchłaiaia glukozy-galaktozy. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Queisser Pharma GmbH Co&KG. Pozwoleie MZ r WSPOMAGA WITALNOŚĆ HIT CENOWY! PHAATON GERIAVIT 100 kaps. 51,98 * Suplemet diety Składiki produktu to witamiy i substacje mierale wzbogacoe specjalym uikalym ekstraktem G115 z żeń-szeia. Wspomagają witalość i eergię orgaizmu, wpływają a sprawość itelektualą i fizyczą, wspierają prawidłowe fukcjoowaie aczyń krwioośych, pomagają w zachowaiu właściwej ochroy atyoksydacyjej i odporości orgaizmu, regulują przyswajaie żelaza, przyczyiają się do utrzymaia prawidłowego widzeia, przyczyiają się do zmiejszeia uczucia zmęczeia i zużeia, pomagają w zachowaiu zdrowych włosów i ich prawidłowej pigmetacji ZESTAWY ŚWIĄTECZNE DLA PAŃ NA ZDROWE I SILNE STAWY 1 x DZIENNIE! NEOVADIOL Gf krem 50 ml a oc 84,98 * NEOVADIOL Gf krem 50 ml a dzień cera orm/mieszaa lub cera sucha 79,98 * FLEXINOVO 30 tabl. powl. 7,98 * Suplemet diety SKŁAD: kolage typu II (jeda z podstawowych substacji międzykomórkowych układu kostego), glukozamia (uczesticzy w tworzeiu tkaki chrzęstej), chodroitya (poprawia metabolizm w tkace chrzęstej), NutrihylTM zgłoszoy do ochroy patetowej owoczesy i przebaday kliiczie kwas hialuroowy (poprawia jakość płyu stawowego przez co zwiększa się zakres ruchu w stawach), witamia C (pomaga w prawidłowej produkcji kolageu i fukcjoowaiu chrząstki), imbir. ŻURAWINA KREM DO RĄK Hity Grudiowe : ŻURAVIT 60 kaps. 14,98 * Suplemet diety SKŁAD: 1 kapsułka miękka zawiera: 220 mg wysoko skocetrowaego ekstraktu z żurawiy wielkoowocowej (25:1), co odpowiada mg owocu żurawiy PALMER`S Krem do rąk OLIVE 60 g Krem do rąk SHEA 60 g Krem do rąk COCOA 60 g 6,98 * NA WĄTROBĘ ESSENTIALE FORTE ** 300 mg 50 kaps. 16,98 * 1 kapsułka zawiera fosfolipidy z asio sojowych zawierające (3-sfosfatydylo)cholię 300 mg. WSKAZANIA: rośliy lek stosoway w chorobach wątroby. Poprawia subiektywe dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w adbrzuszu spowodowae toksyczo-żywieiowymi uszkodzeiami wątroby i przewlekłym zapaleiem wątroby. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość a którykolwiek składik preparatu. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: A. Natterma & Cie. GmbH, Niemcy. Pozwoleie Miistra Zdrowia r: R/2647. Iformacji w Polsce udziela: Saofi-Avetis. Sp. z o.o. * Cea brutto. Liczba opakowań ograiczoa. Oferta dla podmiotów gospodarczych, klietów PROMOCJE Niezapomiajka hurtowia farmaceutycza do lub do wyczerpaia zapasów. Suplemety diety ie mogą być stosowae jako substytut zróżicowaej diety. Nie przekraczać zalecaej porcji do spożycia w ciągu dia. Zalecae dziee spożycie moża zaleźć a opakowaiach preparatów. ** Przed użyciem zapozaj się z ulotką, która zawiera wskazaia, przeciwwskazaia, dae dotyczące działań iepożądaych i dawkowaie oraz iformacje dotyczące stosowaia produktu lecziczego, bądź skosultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek iewłaściwie stosoway zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 14

15 B i u l e t y 15 i f o r m a c y j y Nr 11 grudzień 2012

16 NR 11/160 grudzień 2012 Nasza Redakcja: Dział Marketigu mgr Moika Wróblewska-Polak mgr Reata Matusik Adres: ul. Szpitala 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketigu, tel. 33/ B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT)

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) INFORMATOR DLA RODZICÓW POZNAń I POWIAT POZNAŃSKI DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) rodzina na starcie wychowanie to wyzwanie 2 INFORMATOR RODZINA NA STARCIE NA STARCIE Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

Wiosną chce się żyć!

Wiosną chce się żyć! ISSN 1642-2457 kwartalnik nr 2, kwiecień 2008 (29) FOT. A. KULIKOWSKA Wiosną chce się żyć! Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

Święta już tuż, tuż i każdy z nas będzie mógł zdecydować jak wykorzystać te wolne chwile.

Święta już tuż, tuż i każdy z nas będzie mógł zdecydować jak wykorzystać te wolne chwile. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Święta już tuż,

Bardziej szczegółowo

Wakacyjna przechowalnia?

Wakacyjna przechowalnia? REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 80 (285) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 11-13 LIPCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Już za tydzień

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo