GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych"

Transkrypt

1 Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios Notice origiale de motage et d utilisatio struccioes origiales de istalació y fucioamieto struzioi origiali di istallazioe e fuzioameto 1

2 Spis treści 1. formacje ogóle Gwaracja Użytkowaie zgode z przezaczeiem strukcje bezpieczeństwa strukcje bezpieczeństwa przy motażu strukcja wbudowaia strukcja motażowa strukcje dla elektryka Cechy układu sterowaia Ustawiaie pozycji krańcowych Obsługa Co robić, gdy Serwisowaie Dae techicze Deklaracja zgodości strukcja utylizacji formacje ogóle Szaowy Kliecie, poprzez zakup silika GEGER zdecydowali się Państwo a zakup wysokiej jakości produktu firmy GEGER. Serdeczie dziękujemy za Państwa decyzję oraz okazae am zaufaie. Przed uruchomieiem apędu prosimy o zapozaie się i przestrzegaie astępujących istrukcji bezpieczeństwa. Mają oe a celu uikięcie zagrożeń oraz wyelimiowaie wypadków i strat materialych. strukcja motażu i eksploatacji zawiera waże iformacje dla motera, elektryka oraz użytkowika. Po zbyciu urządzeia prosimy rówież wręczyć owemu właścicielowi iiejszą istrukcję. Użytkowik zobowiązay jest do przechowywaia iiejszej istrukcji. 2. Gwaracja W przypadku ieprawidłowego istalowaia wbrew postaowieiom istrukcji motażu i eksploatacji oraz w przypadku zmia właściwości kostrukcyjych, wszelkie prawie i umowie ustaloe uprawieia wyikające z gwaracji a usterki rzeczowe i materiałowe wygasają. 2 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

3 3. Użytkowaie zgode z przezaczeiem Siliki typoszeregu GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego przewidziae są do apędu żaluzji i żaluzji zewętrzych. Napędów ie wolo stosować do: apędu krat, bram, mebli, urządzeń dźwigowych. GJ 56 xx x Opcje wykoaia Momet obrotowy w Nm Dla szy górych o wymiarze w świetle mi. 56 mm Napęd żaluzyjy GEGER 4. strukcje bezpieczeństwa Ostrzeżeie: Waża istrukcja bezpieczeństwa. Dla zachowaia bezpieczeństwa osób ależy przestrzegać iiejszej istrukcji! strukcje ależy przechowywać. Dzieciom ie wolo bawić się a stałe zamotowaym sterowikiem. Wszelkie sterowiki i piloty ależy trzymać z dala od dzieci. stalację ależy stale sprawdzać pod kątem braku rówowagi lub ozak zużycia, a także uszkodzoych kabli i spręży (o ile występują). Zwisającą część żaluzji ależy w trakcie jej ruchu obserwować i ie pozwalać się ikomu do iej zbliżać, aż astąpi całkowite zamkięcie. Podczas obsługi wyzwalacza ręczego, przy otwartej żaluzji ależy zachować ostrożość, gdyż może szybko spaść wtedy, gdy sprężya lub taśmy puszczą lub się popsują. stalacji ie wolo eksploatować, gdy prowadzoe są jakieś prace, a przykład mycie okie. stalacje sterowae automatyczie ależy przed myciem okie całkowicie odłączyć od zasilaia elektryczego. Podczas pracy istalacji ależy obserwować strefę iebezpieczą. Jeśli w strefie iebezpieczej zajdują się ludzie lub przedmioty, wtedy istalacji używać ie wolo. Uszkodzoe istalacje ależy atychmiast odstawić do aprawy. Podczas serwisowaia i czyszczeia ależy koieczie wyłączyć istalację z ruchu. Należy uikać miejsc, gdzie występuje iebezpieczeństwo zmiażdżeia lub ścięcia i zabezpieczyć je. Urządzeia ie wolo obsługiwać dzieciom poiżej 8 roku życia oraz osobom o ograiczoych zdolościach fizyczych, sesoryczych i metalych oraz ieposiadającym doświadczeia i wiedzy życiowej, o ile ie są pod adzorem lub ie zostały wcześiej poistruowae odośie bezpieczego użytkowaia urządzeia i wyikających stąd zagrożeń. Dzieciom ie wolo bawić się urządzeiem. Dzieciom ie wolo prowadzić serwisowaia, ai czyszczeia. Zmierzoy poziom emisji ciśieia akustyczego jest miejszy iż 70 db(a). Celem serwisowaia oraz wymiay części ależy odłączyć apęd od zasilaia elektryczego. Jeśli apęd zostaie odłączoy a połączeiu wtykowym, wtedy osoba obsługująca musi mieć z każdego miejsca możliwość kotroli, czy wtyczka adal jest wyjęta. Jeśli ze względu a kostrukcję lub rodzaj istalacji ie jest to możliwe, wtedy odłączeiu musi być zapewioe poprzez zablokowaie miejsca rozłączeia. Rura obudowy apędu może się w czasie dłuższej pracy rozgrzać. Podczas prac przy istalacji wolo dotykać rurę obudowy dopiero po jej ostygięciu. 5. strukcje bezpieczeństwa przy motażu Ostrzeżeie: Waże istrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich istrukcji motażowych, gdyż błędy motaż może prowadzić do skaleczeń. 3

4 Przy motażu apędu bez mechaiczej ochroy ruchomych elemetów oraz przy rozgrzewającej się rurze obudowy ależy zamotować apęd a wysokości 2,5 metra ad podłogą lub ad iym poziomem, gdzie występuje dostęp do apędu. Przed zaistalowaiem silika ależy zdemotować wszelkie zbęde przewody oraz uieruchomić ie urządzeia iemające związku z uruchamiaiem apędu silikowego. Elemet uruchamiający wyzwalacza ręczego ależy zamocować a wysokości poiżej 1,8 metra. Jeśli silik steroway jest przełączikiem lub przyciskiem, wtedy przełączik lub przycisk ależy założyć w odległości dobrego widzeia od silika. Przełączik, względie przycisk ie powiy zajdować się w pobliżu jakichkolwiek ruchomych elemetów. Wysokość istalacyja powia wyosić co ajmiej 1,5 metra ad podłogą. Zaistalowae a stałe urządzeia sterujące ależy założyć w widoczym miejscu. W przypadku istalacji działającej w poziomie ależy zachować odstęp w poziomie co ajmiej 0,4 metra między całkowicie wysuiętym, apędzaym elemetem, a wszelkimi stałymi elemetami budyku lub istalacji. Zamioowa prędkość obrotowa oraz zamioowy momet obrotowy apędu muszą być dostosowae do kokretej istalacji. Zastosoway osprzęt motażowy ależy dobrać do wybraego mometu zamioowego. Do motażu apędu wymagae są odpowiedie kwalifikacje zawodowe i techicze oraz zdolości mechaicze. Błędy motaż może prowadzić do poważych skaleczeń. Prace elektrycze ależy wykoać zgodie z obowiązującymi, lokalymi przepisami. Wolo używać kabli przyłączeiowych, które są przystosowae do daych waruków otoczeia oraz spełiają wymagaia kostrukcyjo-budowlae (patrz katalog osprzętu). Jeżeli urządzeie ie jest wyposażoe w kabel przyłączeiowy oraz wtyczkę lub iy elemet odłączający całkowicie od sieci a wszystkich bieguach tak jak to wymagają waruki kategorii przepięcia, wtedy ależy koieczie do stałej istalacji elektryczej wmotować takie urządzeie według przepisów jego stosowaia. Kabli przyłączeiowych ie wolo istalować a powierzchiach, które w czasie eksploatacji się rozgrzewają. Wtyczka służąca do odłączaia apędu od sieci powia po wetkięciu być dostępa. Uszkodzoe kable przyłączeiowe ależy wymieiać a kable przyłączeiowe GEGER tego samego typu. Urządzeie ależy zamocować zgodie z istrukcją motażu. Mocowaia ie wolo realizować poprzez klejeie, gdyż ie jest to mocowaie zbyt pewe. 6. strukcja wbudowaia Patrząc od wętrza pomieszczeia, przyłącze sieciowe modelu GJ56..e zajduje się po lewej stroie. Taśmy żaluzji awijae są a rolki awojowe od zewątrz. GJ56..e ależy wbudować w płaszczyźie w stosuku do wałka awrotego. GJ56..e ależy wbudować pośrodku. Prosimy mieć a uwadze rówomiere rozłożeie obciążeia! Wbudowaie po skosie Dopuszczale jest wbudowaie po skosie pod kątem maksimum 45 do poziomu. Kieruek obrotów GÓRA Przyłącze sieciowe Wętrze pomieszczeia 4 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

5 7. strukcja motażowa Przed zamocowaiem ależy sprawdzić wytrzymałość muru lub podłoża! Przed wbudowaiem ależy koieczie sprawdzić silik pod względem widoczych uszkodzeń, jak p. pękięcia lub poluzowae kable lub przewody! 5

6 8. strukcje dla elektryka H Uwaga: Waże istrukcje wykoawcze. Należy przestrzegać wszystkich istrukcji wykoawczych, gdyż błęde wykoaie prowadzi do uszkodzeia apędu oraz układu sterowaia. e1-e4: Ustawiaie położeń krańcowych możliwe jest jedyie przy pomocy przełączika ustawczego GEGER. e5: Ustawiaia moża dokoywać każdym przełączikiem ustawczym, który dopuszcza a jedoczesą komedę GÓRA/DÓŁ. e1-e4: W celu umożliwieia sobie dojazdu do ustawieia zacieiaia/roboczego koiecze jest zastosowaie przełączika/przycisku żaluzyjego bez blokady przycisku (przełączik seryjy). Patrz w tej sprawie rozdział Obsługa. e5: W celu umożliwieia sobie obsługi ależy zastosować przełączik z blokadą jedoczesości (ie ma jedoczesej komedy GÓRA/DÓŁ). Prace przy zaciskach serwisowych mogą wykoywać tylko fachowcy elektrycy. Napędy z elektroiczym wyłączaiem krańcowym moża podłączyć rówolegle. Przy podłączeiu rówoległym ależy mieć a uwadze maksymale obciążeie zespołu przełączającego. Przełączaie przy zmiaie kieruku ruchu musi astępować poprzez pośredie ustawieie wyłączaia. Czas przełączaia podczas zmiay kieruku ruchu musi wyosić co ajmiej 0,5 s. W przypadku elektryczych sieci trójfazowych, w celu sterowaia ruchu w górę lub w dół ależy zastosować te sam przewód zewętrzy. Kable przyłączeiowe z wtyczkami firmy Hirschma oraz złączami firmy Hirschma są zbadae i posiadają dopuszczeie. Aby zapobiec usterkom spowodowaym sprzęgaiem, przewód zasilający (NYM), w przypadku silika z elektoriczym ustawiaiem pozycji krańcowych, ie może przekraczać długości 100 m od siłowika/włączika do silika. 9. Cechy układu sterowaia Cechy elektroiczych układów sterowaia silikiem Pośredie ustawieie zacieiaia/robocze (DSS) Żaluzja zawsze wędruje ajpierw do dolej pozycji krańcowej, Bezpośredie ustawieie zacieiaia/robocze (DSS) Żaluzja bezpośredio jedzie do ustawieia zacieieia Wstępie wyregulowae ustawieia zacieiaia/roboczego 0,5 obrotu ad dolą pozycją krańcową Stała ochroa przed mrozem 2 obroty od dolej pozycji krańcowej Wyłączaie mometu obrotowego, góra Dostawa w trybie uczeia ależy zaprogramować jedyie górą pozycję krańcową. e1 e2 e3 e4 e5 Koieczy jest przełączik ustawczy GEGER Obcy przełączik ustawczy taki, który dopuszcza jedoczesą komedę GÓRA/DÓŁ. L1 N PE PE zieloy/żółty Sieć 230V / 50Hz N iebieski brązowy elektroicze/ mechaicze wyłączaie krańcowe czerwoy 6 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

7 10. Ustawiaie pozycji krańcowych W celu ustawieia pozycji krańcowych w przypadku silików GJ56..e1 do e4, koieczy jest przełączik ustawczy GEGER! Model GJ56..e5 moża ustawiać przełączikiem ustawczym, który dopuszcza a jedoczesą komedę GÓRA/DÓŁ. Nr artykułu przełączika ustawczego GEGER M56K144 ze złączem (D) STAK3 Hirschma M56F150 ze złączem (CH) STAK3 Hirschma M56F151 z zaciskiem serwisowym (D) M56B265 kabel adapterowy z zaciskiem serwisowym i STAS3 M56E399 kabel adapterowy ze STAK3 i otwartymi końcówkami kablowymi Zmiaa pozycji krańcowych Zmiaa poszczególych pozycji krańcowych jest możliwa w dowolej chwili, przy czym ależy wykoać iżej opisae czyości: Jeśli podczas czyości 3,5 oraz 7 ie występuje jakikolwiek ruch, wtedy ustawioe uprzedio pozycje krańcowe zostają zachowae. Ustawieia zacieiaia/robocze (tylko e1-e4) Moża ajechać a ustawieia zacieiaia/robocze, przy czym a przełącziku ustawczym ależy acisąć jedocześie oba przyciski kieruku ruchu. Rozpozaie przeciążeia Rozpozaie obciążeia odbywa się a podstawie faktyczej wielkości mometu obrotowego (+ zapas bezpieczeństwa) dopasoway do daej istalacji żaluzyjej podczas przeprowadzeia kompletego procesu ustawiaia. W przypadku czyości 3, 5 oraz 7 musi mieć miejsce ruch. Ustawiaie GJ56..e1, e2 oraz e3 Należy koieczie zachować kolejość procesu ustawiaia oraz przeprowadzić go w sposób komplety (wszystkie czyości). Silik GJ56..e3 zajduje się w staie dostawy w trybie uczeia. Ustawiaie podczas motażu rozpoczya się po czyości 1 z czyością Połączyć wyłączik krańcowy z GJ56..e, a astępie przełączik ustawczy do zasilaia elektryczego. 2. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (1 x migięcie, przerwa, 1 x migięcie, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 3. Ustawieie dolej pozycji krańcowej: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej dolej pozycji krańcowej. 4. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (2 x migięcia, przerwa, 2 x migięcia, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 5. Regulacja ustawieia zacieiaia/roboczego: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej pozycji. 6. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (3 x migięcie, przerwa, 3 x migięcie, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 7. Ustawieie górej pozycji krańcowej: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej górej pozycji krańcowej. 8. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie się świecić światłem ciągłym. W te sposób proces ustawiaia został zakończoy 7

8 Ustawiaie GJ56..e4 Należy koieczie zachować kolejość procesu ustawiaia oraz przeprowadzić go w sposób komplety (wszystkie czyości). Silik GJ56..e4 zajduje się w staie dostawy w trybie uczeia. Ustawiaie podczas motażu rozpoczya się po czyości 1 z czyością Połączyć wyłączik krańcowy z GJ56..e, a astępie przełączik ustawczy do zasilaia elektryczego. 2. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (1 x migięcie, przerwa, 1 x migięcie, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 3. Ustawieie dolej pozycji krańcowej: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej dolej pozycji krańcowej. 4. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (2 x migięcia, przerwa, 2 x migięcia, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 5. Regulacja ustawieia zacieiaia/roboczego: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej pozycji. 6. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (3 x migięcie, przerwa, 3 x migięcie, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 7. Najechać a górą pozycję krańcową. Silik wyłącza się samoczyie poprzez rozpozaie wielkości mometu obrotowego. 8. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie się świecić światłem ciągłym. W te sposób proces ustawiaia został zakończoy. Ustawiaie GJ56..e5 Należy koieczie zachować kolejość procesu ustawiaia oraz przeprowadzić go w sposób komplety (wszystkie czyości). 1. Połączyć wyłączik krańcowy z GJ56..e, a astępie przełączik ustawczy do zasilaia elektryczego. 2. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (1 x migięcie, przerwa, 1 x migięcie, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 3. Ustawieie dolej pozycji krańcowej: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej dolej pozycji krańcowej. 4. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie migać (2 x migięcia, przerwa, 2 x migięcia, przerwa...), a astępie puścić te przycisk. 5. Ustawieie górej pozycji krańcowej: Przejechać GJ56..e przyciskiem kieruku do żądaej górej pozycji krańcowej. 6. Nacisąć przycisk programowaia, aż LED zaczie się świecić światłem ciągłym. W te sposób proces ustawiaia został zakończoy. Przy ustawiaiu obcym przełączikiem ustawczym, ależy zamiast przycisku programowaia acisąć jedocześie przycisk ruchu w górę i przycisk ruchu w dół. Zamiast zaświecaia się LED, silik reaguje krótkimi ruchami. 8 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

9 11. Obsługa Jeśli ustawieie zacieiaia/robocze ie będzie używae, wtedy moża obsługiwać GJ56..e za pomocą dostępych w hadlu, ryglowaych przełączików żaluzyjych. Jeśli ustawieie zacieiaia/robocze będzie używae (e1-e4), wtedy ależy zastosować przełączik dopuszczający jedoczese komedy GÓRA/DÓŁ (przełączik seryjy). Obsługa realizowaa jest astępie według poiższego opisu: Następuje ajazd a góra pozycję krańcową poprzez aciśięcie przycisku GÓRA. Następuje ajazd a ustawieie zacieiaia/robocze (e1-e4) poprzez jedoczese aciśiecie przycisku przełączika GÓRA/DÓŁ. Następuje ajazd a dolą pozycję krańcową poprzez aciśięcie przycisku DÓŁ. 12. Co robić, gdy... Problem Silik ie uruchamia się. Silik zamiast opuszczać żaluzję w dół, podosi ją. Silik pracuje tylko w jedym kieruku. Po wielokrotych błędach silik ie rusza oraz ie reaguje. Po ustawieiu dolej pozycji krańcowej, żaluzja wędruje jeszcze tylko a dół. 13. Serwisowaie Napęd jest bezobsługowy. Rozwiązaie Silik ie został wetkięty. Prosimy sprawdzić połączeia wtykowe. Sprawdzić kabel przyłączeiowy pod kątem ew. uszkodzeń. Prosimy sprawdzić apięcie sieciowe i zlecić elektrykowi-specjaliście zbadaie przyczyy zaiku apięcia. Zamieioe zostały przewody sterujące. Zamiaa przewodów sterujących czary/ brązowy Silik w pozycji krańcowej Przejechać silikiem w kieruku przeciwym. W razie potrzeby ustawić a owo pozycje krańcowe. Silik rozgrzał się za moco i się wyłączył. Prosimy odczekać ok. 15 miut a ostygięcie i spróbować poowie. Silik został błędie wbudoway (patrz istrukcja wbudowaia). 9

10 geprüfte Sicherheit geprüfte Sicherheit 14. Dae techicze Dae techicze modelu GJ56..e z elektroiczym wyłączaiem w pozycjach krańcowych (stadardowo elektroiczy) GJ5603ke GJ5606ke GJ5610e GJ5618e Napięcie 230 V~/50 Hz Natężeie 0,40 A 0,40 A 0,60 A 0,80 A Cos Phi (cosj) > 0,95 Prąd załączaia x 1,2 (współczyik) Moc 90 W 93 W 135 W 180 W Momet obrotowy 3 Nm 6 Nm 10 Nm 2 x 9 Nm Prędkość obrotowa 26 1/mi Rodzaj ochroy P 54 Zakres wyłączika 200 obr. krańcowego Rodzaj pracy S2 4 mi Poziom ciś. akust.l 1) 34 db(a) 34 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Długość całk. 301 mm 301 mm 311 mm 338 mm Średica 55 mm Masa ok. 1,50 kg ok. 1,50 kg ok. 1,70 kg ok. 2,20 kg Temperatura otoczeia/wilgotość Praca: T = -10 C C / H maks. 90% Magazyowaie: T = -15 C C / sucho, bez kodesacji pary Zmiay techicze zastrzeżoe DE V Dae techicze modelu GJ56..e z elektroiczym wyłączaiem w pozycjach krańcowych (wersja z optymalizacją czasu działaia) GJ5606e GJ5616e Napięcie 230 V~/50 Hz Natężeie 0,40 A 0,70 A Cos Phi (cosj) > 0,95 Prąd załączaia x 1,2 (współczyik) Moc 90 W 150 W Momet obrotowy 6 Nm 2 x 8 Nm Prędkość obrotowa 26 1/mi Rodzaj ochroy P 54 Zakres wyłączika 200 obr. krańcowego Rodzaj pracy S2 6 mi Poziom ciś. akust.l 1) 34 db(a) 40 db(a) Długość całk. 306 mm 338 mm Średica 55 mm Masa ok. 1,60 kg ok. 2,20 kg Temperatura otoczeia/wilgotość Praca: T = -10 C C / H maks. 90% Magazyowaie: T = -15 C C / sucho, bez kodesacji pary 1) Dae co do średiego poziomu ciśieia służą jedyie celom orietacyjym. Wartości zostały zmierzoe w firmie GEGER w staie biegu jałowego przy swobodie zawieszoym apędzie w odległości 1 metra przez 10 sekud. Pomiar ie odosi się do jakiegoś specjalego staowiska badawczo-pomiarowego. Zmiay techicze zastrzeżoe DE V 10 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

11 15. Deklaracja zgodości Deklaracja zgodości WE Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Atriebstechik Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Nazwa produktu: apęd żaluzji, apęd rolet, apęd markiz Nazwa typu: GJ56.. GR45.. GU45.. Tak azway produkt spełia wymagaia Dyrektyw: 2006/42/ EG Dyrektywa 2006/42/WE Parlametu Europejskiego i Rady Europy z 17 maja 2006 roku o harmoizowaiu przepisów prawa odośie maszy w państwach człokowskich. 2004/108/ EG Dyrektywa 2004/108/WE Parlametu Europejskiego i Rady Europy z 15 grudia 2004 roku o harmoizowaiu przepisów prawa odośie kompatybilości elektromagetyczej i uchyleia Dyrektywy 89/336/EWG w państwach człokowskich. Zgodość wymieioych tu z azwy produktów z przepisami zawartymi w Dyrektywach udokumetowaa jest w szczególości przez pełe dotrzymaie astępujących orm: DN EN DN EN EN DN EN DN EN EN DN EN DN EN DN EN Dla firmy Gerhard Geiger GmbH & Co. KG bada i certyfikuje akredytoway stytut Badawczo- Certyfikacyjy VDE (r. idet. UE 0336), Mariastr. 28, D Oebach. Pełomocik ds. dokumetacji: Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Adres: Schleifmühle 6, D Bietigheim-Bissige Bietigheim-Bissige, dia Has-Michael Dagel (Prezes Zarządu) 11

12 16. strukcja utylizacji Utylizacja materiałów opakowaiowych Materiały opakowaiowe są surowcami, które w trosce o środowisko ależy poddawać prawidłowej utylizacji! Prosimy Państwa zatem, w iteresie szeroko pojętej ekologii dokoywać prawidłowego recycligu! Utylizacja urządzeń elektryczych i elektroiczych Urządzeia elektrycze i elektroicze ależy według dyrektywy EU zbierać i sortować osobo. W przypadku pytań techiczych prosimy o kotakt z aszym serwisem pod umerem telefou: +49 (0) Z chęcią pomożemy. Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Telefo: +49 (0) Telefaks: +49 (0) teret: 12 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503pl V

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych Napęd żaluzji: GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych EN FR ES IT Oryginalna instrukcja montażu i instrukcja eksploatacji Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56.. z mechanicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56.. z mechanicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEIGER-GJ56.. z mechanicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych EN FR ES IT Oryginalna instrukcja montażu i instrukcja eksploatacji Original assembly and operating

Bardziej szczegółowo

GEIGER GJ56.. E06 z elektronicznym ustawianiem pozycji krańcowych dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER GJ56.. E06 z elektronicznym ustawianiem pozycji krańcowych dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER GJ56.. E06 z elektronicznym ustawianiem pozycji krańcowych dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych EN FR ES T Oryginalna instrukcja obsługi Original assembly and operating instructions

Bardziej szczegółowo

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Silnik rurowy: GEGER-SOLDline Sterowanie silnikiem: GEGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Oryginalna instrukcja obsługi www.geiger.de 1 Spis

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych Napęd żaluzji: GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych DE EN FR ES IT Original- Bedienungsanleitung Original installation and operating instructions XXX Manuel d utilisation XXX Manual de instrucciones

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

GEIGER GJ56.. E07 SMI dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER GJ56.. E07 SMI dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych żaluzji: GEGER GJ56.. E07 SM dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych EN FR ES T Oryginalna instrukcja obsługi Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation nstrucciones

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Wiadomości ogóle Katedra Iżyierii Komputerowej i Elektryczej 2 WSTĘP. Charakterystyka i opis techiczy staowiska laboratoryjego. Ćwiczeia laboratoryje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK WENTYLATOR WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK Wprowadzeie W skład każdej istalacji grzewczej gdzie źródłem ciepła jest paliwo stałe (węgiel, koks, drewo, biomasa pelety itd.) wchodzą takie podstawowe

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Jet WJ

Opis serii: Wilo-Jet WJ H[m] Opis serii: WJ 2 04 WJ 3 WJ 2 0 0 udowa Samozasysające jedostopiowe pompy wirowe Zastosowaie Tłoczeie wody ze studi Napełiaie, wypompowywaie, przepompowywaie, awadiaie i zraszaie Jako pompa awaryja

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 145 Ć wiczeie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 1. Wiadomości ogóle 1.1. Ogóla budowa Siliki asychroicze trójfazowe, dzięki swoim zaletom ruchowym, prostocie kostrukcji, łatwej obsłudze są powszechie stosowae

Bardziej szczegółowo

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna stalacje i Urządzeia Eletrycze Automatyi Przemysłowej Moderizacja systemu chłodzeia Ciągu echologiczego- część eletroeergetycza Wyoali: Sebastia Marczyci Maciej Wasiuta Wydział Eletryczy Politechii Szczecińsiej

Bardziej szczegółowo

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego 2. Trójfazowe siliki prądu przemieego Pierwszy silik elektryczy był jedostką prądu stałego, zbudowaą w 1833. Regulacja prędkości tego silika była prosta i spełiała wymagaia wielu różych aplikacji i układów

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

WDH, WDV, WDVO, WENTYLATORY DACHOWE Z SILNIKAMI EC ORAZ AC

WDH, WDV, WDVO, WENTYLATORY DACHOWE Z SILNIKAMI EC ORAZ AC WDH, WDV, WDVO, WENTYLATORY DACHOWE Z SILNIKAMI EC ORAZ AC Wetylatory WDV, WDVO oraz WDH spełiają wymagaia UE dotyczące efektywości eergetyczej wetylatorów i systemów wetylacyjych. Wetylatory wyróżiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. S TOP 2 3 4 6 7 S T OP INSTRUKCJA PILOTA COSMO H, COSMO H, COSMO H24, COSMO G, COSMO W, COSMO W . UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii MOBILUS M3 MR, M4 MR służy do automatycznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-MultiCargo MC

Opis serii: Wilo-MultiCargo MC Opis serii: -MultiCargo MC H/m 5 -MultiCargo MC 3../.. 3 1 MC 35 MC 3 MC 5 MC Budowa Samozasysające wielostopiowe pompy wirowe Zastosowaie Zaopatrzeie w wodę Zraszaie Nawadiaie i podlewaie Wykorzystaie

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręczik użytkowika PORTÉGÉ M750 computers.toshiba-europe.com Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Wstęp Iformacje ogóle Wprowadzeie Lista kotrola wyposażeia................................1-1

Bardziej szczegółowo

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP.

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. 19 9 9 LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. [] LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP, LTS 1-NP, LTS -NP LTSR, LTSR 1, LTSR -NP. LTSR, LTSR 1, LTSR -NP.

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO ŁAPACZE TŁUSZCZY Tłuszcz w kaalizacji powoduje problemy zarówo mechaicze, czyli zarastaie rur, jak i higieicze zapach. Dalej powoduje też problemy w samym procesie czyszczeia w oczyszczaliach ścieków gdzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R Instrukcja Silnik Portos DELUX i DELUX-R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

GEIGER-VariousWireless (GU45..F01) dla rolet zewnętrznych, screenów i markiz tarasowych

GEIGER-VariousWireless (GU45..F01) dla rolet zewnętrznych, screenów i markiz tarasowych Silnik rurowy: GEGER-SOLDline Sterowanie silnikiem: GEGER-VariousWireless (GU45..F01) dla rolet zewnętrznych, screenów i markiz tarasowych nstrukcja obsługi EN Operating nstructions FR Manuel d utilisation

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI Grupa: 1. 2. 3. 4. 5. LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI Data: Ocea: ĆWICZENIE 3 BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 3.1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest:

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny Kaalizacja wewętrza wywiewka podejœcia kaalizacyje poziom kaalizacyjy pio kaalizacyjy ŚCIEKI W DOMU Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, czyli korzystamy z przyborów saitarych, takich jak: waa,

Bardziej szczegółowo

Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków

Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budyków Elegackie, bezpiecze, prosta istalacja DESIGN NIEZAWODNOŚĆ DOŚWIADCZENIE Spis treści O Cibes Lift 3 Perspektywa klieta 4 Serwis i koserwacja 5

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny Akademia Góriczo-Huticza im.s.staszica w Krakowie KAEDRA MASZYN ELEKRYCZNYCH EA3 Silik komutatorowy uiwersaly Program ćwiczeia 1. Oględziy zewętrze 2. Pomiar charakterystyk mechaiczych przy zasilaiu: a

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PECZ5 KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PECZ5 KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA Przekaźik PECZ5 umożliwia optymaly rozruch, hamowaie i zatrzymaie silika idukcyjego pierścieiowego. Zapewia włączaie (wyłączaie) sekcji rezystora wirikowego, w zależości od częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik żaluzji/rolet, x-ny, 230 V AC, MDRC JRA/S x , 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik żaluzji/rolet, x-ny, 230 V AC, MDRC JRA/S x , 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC506065D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki żaluzji/rolet 2-, 4- i 8-ne z automatycznym ustalaniem czasu ruchu sterują niezależnymi od siebie napędami 230 V AC i są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM 1-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 161 Jausz GARDULSKI Politechika Śląska, Katowice OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM Słowa kluczowe Morskie jachty motorowe,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki 52 Sławomir Herma Sławomir HERMA atedra Iżyierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: slawomir.herma@gmail.com Harmoogramowaie liii motażowej jako elemet projektowaia cyfrowej fabryki Streszczeie: W

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Iformacyjy Zawory regulacyje (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołierzowy Opis Zawory VF 2 i VF 3 zapewiają wysokiej jakości regulację i oszczęde rozwiązaie dla układów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4. PRZEŁDN PRĄDOWE NPĘOWE 4.. Wstęp 4.. Przekładiki prądowe Przekładikie prądowy prądu zieego azywa się trasforator przezaczoy do zasilaia obwodów prądowych elektryczych przyrządów poiarowych oraz przekaźików.

Bardziej szczegółowo

Seria HAL. Szeroki zakres testerów dla produkcji.

Seria HAL. Szeroki zakres testerów dla produkcji. Seria HAL Szeroki zakres testerów dla produkcji. Seria HAL to wszechstroe testery bezpieczeństwa oferujące iezwykły poziom dopasowaia i fukcjoalości by drastyczie zwiększyć jakość i produktywość testów

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody Wallace & Tiera Aalizator/Kotroler serii SFC Stała aaliza parametrów wody Ogóle Aalizator Wallace & Tiera serii SFC jest przezaczoy do ieprzerwaej kotroli róŝorodych parametrów i aalizy jakości wody. MoŜe

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Budowlane siatki ochronne. Jakość bez kompromisu!

Budowlane siatki ochronne. Jakość bez kompromisu! Budowlae siatki ochroe Jakość bez kompromisu! Katalog budowlaych siatek ochroych 2011/2012 Nowości Stroa 11 Siatki bezpieczeństwa dwuwarstwowe Stroa 21 Siatka bezpieczeństwa jako platforma robocza Stroa

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczeia: Obróbka skrawaiem i arzędzia Frezowaie Numer ćwiczeia: 5 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest pozaie odmia frezowaia, parametrów skrawaia,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50 napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091 B 1091-1 pl Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do B 1091 Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca ST-01R Radiowy sterownik do rolet OPIS OGÓLNY Podtynkowy sterownik z odbiornikiem radiowym przeznaczony do sterowania rolet z silnikami 230VAC. Za pomocą jednego sterownika ST- 01R można sterować jedną

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne Technische Informationen Technical information Техническая информация 13-20

Informacje techniczne Technische Informationen Technical information Техническая информация 13-20 Iformacje techicze Techische Iformatioe Techical iformatio 13-20 Iformacje techicze Techische Iformatioe Techical iformatio Iformacje techicze ułatwiają fachowe korzystaie z katalogu firmowego EL-UK. Oe

Bardziej szczegółowo