Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień."

Transkrypt

1 Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak dzisiaj ajbardziej populare jest stosowaie Metody Aalizy Hierarchii (MAH) Thomasa Saat ego (Aalytic Hierarchy Process), która a przykład w Staach Zjedoczoych jest dziś stadardem. Uiwersalość metody sprawia, iż zajduje oa zastosowaie a uczeliach, w prywatych firmach, a awet w przypadku projektów rządowych. MAH opracowaa przez T. Saaty'ego w roku 977, ma za zadaie wspomagać proces decyzyjy, w którym zachodzi koieczość podjęcia decyzji z uwzględieiem wielu kryteriów. Metoda ma bardzo szerokie zastosowaia - począwszy od ekoomii i bakowości, poprzez logistykę, a szeroko pojętym marketigu skończywszy. Istotym jest, że prostota i uiwersalość metody pozwala a zastosowaie jej w życiu codzieym p. wybierając ajlepszy kredyt, pracowika, kadydata do awasu zawodowego wśród podwładych, sposobu ogrzewaia domu, czy wycey ieruchomości. Istota metody polega a hierarchiczym przedstawieiu elemetów określających ses rozwiązywaego problemu. Metoda składa się z dekompozycji problemu a coraz prostsze składiki i części, a astępie obróbki szeregu opiii osoby podejmującej decyzję za pomocą metody opartej a tzw. macierzy parzystych porówań. W rezultacie wyliczeń a podstawie macierzy oszacuje się względe stopie wzajemych relacji elemetów rozpatrywaych hierarchii oraz zostaje wybraa ajlepsza z puktu widzeia sformułowaego celu alteratywa.

2 Algorytm MAH składa się z pięciu podstawowych etapów: budowy modelu hierarchiczej struktury decyzyjej ocey ważości kryteriów wyboru, ocey alteratyw a podstawie kryterium wyboru, sprawdzeia spójości daych, ocey alteratyw. Budowa modelu hierarchiczej struktury decyzyjej. W ramach MAH powiie być wykoay rozkład problemu decyzyjego w postaci hierarchiczej struktury decyzyjej: określeie celu aalizy, zdefiiowaie kryteriów ocey, określeie alteratyw. Dae do wyboru ajlepszej karty kredytowej Sieć placów ek Oprocetowa ie kredytu Opłaty Sieć bakom a tów Okres ieopro cetowa ego kredytu mbak 9,90% 0 zl 87 4 di Bak Milleiu m 0 6,90 % 8zl 00 di Bak BPH 6.90% 70zl 0 6 di

3 KARTY KREDYT OWE SZEROKA SIEĆ PLACÓWEK NISKIE OPROCENTOWA NIE KREDYTU NISKI KOSZT PROWADZENIA KARTY ILOŚĆ BANKOMATÓW OKRES NIEOPROCENTOW NEGO KREDYTU mbank BANK MILLENIUM BANK BPH Ocea ważości kryteriów wyboru Porówaie kryteriów odbywa się w parach a podstawie subiektywego określeia, które z ich i w jakim stopiu przeważa ad drugim. Przyjmuje się przy tym 9-stopiową skalę oce ważości kryteriów: - oba elemety są rówozacze, - jede elemet ma iewielką przewagę ad drugim, - jede elemet ma umiarkowaą przewagę ad drugim, 4 - jede elemet ma silą przewagę ad drugim, - jede elemet ma zaczą przewagę ad drugim 6 - jede elemet ma silą przewagę ad drugim, 7 - jede elemet ma bardzo silą przewagę ad drugim, 8- jede elemet ma bardzo silą, ale ie absolutą przewagę ad drugim, 9 - jede elemet ma absolutą przewagę ad drugim. Ocey kryteriów o relacjach odwrotych są odwrote do podaych powyżej oce. Ocey te tworzą macierz parzystych porówań, w której wierszom i kolumą odpowiadają kokrete elemety modelu hierarchiczej struktury decyzyjej.

4 W macierzy tej a główej przekątej zajdują się wartości. Liczbę porówań, których ależy dokoać przedstawia wzór: ( ) gdzie: - liczba kryteriów c, () Utworzeie macierzy parzystych porówań kryteriów wiąże się z wyliczeiem ich względej ważości. W tym celu stosuje się wzór a współczyik względej ważości: 4 aij j () j i j a ij Suma współczyików względej ważości musi być rówa lub zbliżoa do liczby kryteriów. j () j Macierz parzystych porówań a ij K K K K4 K K /7 / / K 7 9 K / / K4 / /9 / /7 K / 7

5 Korzystając ze wzoru () liczymy koleje współczyiki: / 7 / / 7 9,96 / / / / 9 / / 7 / 7,06 7,77 4 0,49 7,77,96 7,77 7,77 0,4 7,77,06 7,77 0, ,064 0, 0,, 0, 0,6 0, 0,6 0,64, Ocea alteratyw a podstawie kryterium wyboru W tym kroku macierz parzystych porówań alteratyw tworzoa jest dla każdego kryterium. Skala oce ważości alteratyw jest podoba do stosowaej w przypadku ocey ważości kryteriów: - oba elemety rówozaczie spełiają kryterium, - jede elemet z iewielką przewagą ad drugim spełia kryterium, - jede elemet z umiarkowaą przewagą ad drugim spełia kryterium, 4 - jede elemet z umiarkowaie silą przewagą ad drugim spełia kryterium,

6 6 - jede elemet ze zaczą przewagą ad drugim spełia kryterium, 6 - jede elemet z silą przewagą ad drugim spełia kryterium, 7 - jede elemet z bardzo silą przewagą ad drugim spełia kryterium, 8 - jede elemet z bardzo silą, ale ie absolutą przewagą ad drugim spełia kryterium, 9 - jede elemet z absolutą przewagą ad drugim spełia kryterium. Ocey alteratyw o relacjach odwrotych podobie jak ocey kryteriów są odwrote do podaych powyżej oce. Liczba porówań: m( m ) c, (4) gdzie: - liczba kryteriów, m - liczba alteratyw. Macierze parzystych porówań alteratyw wykouje się tak samo jak dla kryteriów. Wzór a wyliczeie współczyika względej ważości: m m aij j m () j m m m i j a ij Suma współczyików względej ważości jest rówa lub bliska liczbie alteratyw: j m (6) j

7 7 Ocea alteratyw dla K( szeroka sieć placówek) mbak Milleium BPH mbak / / Milleium / BPH / / 0,4,466,876 0,4,876,876,466,876 0,7 0,774,909 Ocea alteratyw dla K(iskie oprocetowaie kredytu) mbak Milleium BPH mbak / Milleium BPH / /,876,9 0,77 0,4

8 8 Ocea alteratyw dla K(iski koszt prowadzeia karty) mbak Milleium BPH mbak / Milleium 7 BPH / /7 4, 0,78,79 4, 0,6 0,6 4, Ocea alteratyw dla K4(ilość bakomatów) mbak Milleium BPH mbak /7 / Milleium 7 BPH / 0,4,9 0,6 Ocea alteratyw dla K (ajdłuższy okres ieoprocetowaego kredytu) mbak Milleium BPH mbak / Milleium / /7 BPH 7

9 9 0,6 0,4,9 Sprawdzeie spójości daych Sprawdzeie spójości daych odbywa się przy użyciu współczyika iespójości i stosuku iespójości. Jest bardzo ważym etapem budowaia algorytmu, poieważ moża sprawdzić czy ocey dla kryteriów i alteratyw są prawidłowo dobrae. Współczyik iespójości i stosuek iespójości daych sprawdza się za pomocą wzoru (7) i (9) : CI max (7) gdzie: CI - współczyik iespójości, max - maksymala wartość własa macierzy, - liczba porówywaych elemetów Maksymalą wartość własą macierzy: max a ij j, (8) j i gdzie: a ij i j - współczyik względej ważości. - suma wierszy macierzy parzystych porówań, CI CR RI, (9)

10 0 gdzie: CR - stosuek iespójości, CI - współczyik iespójości, RI - współczyik losowej zgodości, którego wartość zależy od liczby porówywaych elemetów (tabela ) Tabela. Współczyik losowej zgodości RI RI 0 0 0, 0,89,,,,40,4,49 Współczyik CI mówi o tym, w jakim stopiu spójie postępują decydeci przy sporządzaiu macierzy parzystych porówań. Thomas Saaty zasugerował, żeby macierz tą odrzucić i proces ustalaia oce kryteriów i alteratyw podjąć a owo, gdy CI i CR przekracza 0,. Wyliczamy max : ( 7 / ) 0,,7 (/7 / /9 /), 4,8 (/ / ) 0,6 6,97 ( 9 7) 0,6 4, max =6,4/=,09, =. (/ / /7 ), 6,47 6,44 Wyliczamy = CI CR,09 4 0,077, 0,077 0, 0,069 0, max odpowiedio dla kolejych kryteriów.

11 Dla K. ( ) 0,7,8 (/ (/ max =9,4/=,04 Dla K. max =,08 CI ) 0,774,4 / ),909,97 9,4 CR CI CR,04 0,0 0,8,08 0,09 0,8 0,0 0, 0,09 0, 0,09 0, 0,0 0, Ocea alteratyw Ocea alteratyw odbywa się a podstawie zestawieia współczyików względej ważości kryteriów wyboru i oce alteratyw w oparciu o kryterium wyboru. Ocea ta pozwala a wybór ajlepszej alteratywy spośród wszystkich rozpatrywaych. Wartości ocey alteratyw określa się przy wykorzystaiu astępującego wzoru: ei ( j j ij ) (0) gdzie: e i - wartość ocey i - tej alteratywy, - liczba kryteriów, j - współczyik względej ważości j - tego kryterium, ij - współczyik względej ważości i - tej alteratywy dla j - tego kryterium

12 e e e 0, 0,7, 0,77 0,6 0,78 0,6 0,4, 0,6,6 0, 0,774,,9 0,6 0,6,9, 0,4 7,04 0,,909, 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6,,9 4,69 Odpowiedź Z otrzymaych wyików dostajemy iformację, iż ajkorzystiejsza dla wybierającego jest oferta e, czyli Milleium Bak. Rozpatrywaa MAH posiada dwie poważe wady:. Przy zmiaie ilości alteratyw iezbęde jest tworzeie wszystkich macierzy dla poziomu alteratyw od owa. Niestety przy tym ie jest możliwe skorzystaie z iformacji otrzymaej wcześiej, co z kolei zmusza do kompletego przeliczeia wszystkich kryteriów dla wyboru alteratyw od owa. W przypadku koieczości pracy z dużym i szybko zmieiającym się zbiorem alteratyw (aaliza ofert zapropoowaych dużej hadlowej firmy) ta wada MAH staje się wadą krytyczą.. Przy stosowaiu pierwotej iformacji o alteratywach, iezależie od tego czy miała oa charakter ilościowy, czy też jakościowy, dla tworzeia macierzy porówań parami cała iformacja musi być przekształcoa w typ jakościowy, wyrażający jakościowe ocey jedej alteratywy w stosuku do drugiej. Strata iformacji ilościowej w tym wypadku może powodować błęde, awet fatale rezultaty podczas podejmowaej decyzji.

13 Przykład. Jeżeli jede dom kosztuje $0 tys. a iy $0 ml, wtedy w macierzy porówań parami w kratce odpowiadającej kryterium kosztu ajprawdopodobiej pojawi się cyfra 9, odzwierciedlająca silą przewagę pierwszego domu ad drugim pod względem cey. Z iej stroy cea domu $0 ml dla przeciętie zamożej rodziy, może być ie tylko mało przyjema, ale po prostu ie do rozważeia. Jedak przy używaiu MAH przy miej więcej pożądaych wartościach iych czyików charakteryzujących jakość domu (w praktyce tak powio być, bo dom o ceie $0 ml musi być względem każdego z kryteriów oprócz fiasowego, lepszym od domu kosztującego $0 tyś) może okazać się, że drugi dom, a który rodzię w ogóle ie stać jest lepszy pod względem kryterium globalego. Jase, że takie wyiki aalizy są po prostu absurdale.

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej II PRACOWNIA FIZYCZNA Akustyczo-foetycze cechy mowy polskiej Opis ćwiczeia w ramach II Pracowi Fizyczej Adrzej Wicher Aleksader Sęk Jacek Koieczy Istytut Akustyki UAM Pozań, 5 . WSTĘP... 3. SYGNAŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA CAŁKOWITOLICZBOWEGO W UTRZYMANIU POJAZDÓW I MASZYN. Paweł Mikołajczak

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA CAŁKOWITOLICZBOWEGO W UTRZYMANIU POJAZDÓW I MASZYN. Paweł Mikołajczak MOTROL, 007, 9, ZASTOSOWANE PROGRAMOWANA AŁKOWTOLZBOWEGO W UTRZMANU POJAZDÓW MASZN Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszy Uiwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyie Streszczeie. W artykule przedstawioo

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście Fa r m a c j a p r z e m y s ł o wa Mapowaie rozkładu temperatury w przestrzeiach magazyowych praktycze podejście Michał Kucharczyk, Bartłomiej Slusarski LSMW Sp. z o.o. Total Life Sciece Solutios Oddział

Bardziej szczegółowo