oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,"

Transkrypt

1 Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY 1. Z określoej w poszczególych częściach budżetu państwa dotacji dla uczeli publiczych a zadaia związae z kształceiem studetów studiów stacjoarych, kształceiem uczestików stacjoarych studiów doktorackich, kształceiem kadr aukowych i utrzymaiem uczeli, w tym a remoty, zwaej dalej dotacją podstawową, dyspoeci części budżetowych wyodrębiają: 1) część zasadiczą, dzieloą według zasad określoych w ust. 3; 2) część uzupełiającą, ieprzekraczającą 2,0% dotacji podstawowej, z przezaczeiem a podziały uzupełiające i korygujące. 2. Z części zasadiczej dotacji podstawowej wyodrębia się kwoty przezaczoe dla grup uczeli publiczych: 1) akademickich (z wyłączeiem uczeli wojskowych w zakresie kształceia cywilych studetów i uczestików studiów doktorackich); 2) zawodowych (z wyłączeiem uczeli wojskowych w zakresie kształceia studetów cywilych); 3) wojskowych, z przezaczeiem a zadaia związae z kształceiem cywilych studetów i uczestików studiów doktorackich, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy. 3. Kwoty części zasadiczej dotacji podstawowej, wyodrębioe dla grup uczeli publiczych, o których mowa w ust. 2, są dzieloe według wzoru: Du i Dc = D pu i D p c C + (1 C)(Ws S i + Wk K i + Wd D i + Wb B i + Wu U i + Ww W i ) Du i Dc D p u i D p c ozacza kwotę części zasadiczej dotacji podstawowej dla i-tej uczeli publiczej w daym roku, ozacza kwotę części zasadiczej dotacji podstawowej dla grupy uczeli publiczych w daym roku, ozacza kwotę części zasadiczej dotacji podstawowej dla i-tej uczeli publiczej w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), ozacza kwotę części zasadiczej dotacji podstawowej dla grupy uczeli publiczych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem),

2 2 C Ws S i Wk K i Wd D i Wb B i Wu U i Ww W i ozacza stałą przeiesieia z roku poprzediego, ozacza wagę składika studecko-doktorackiego, ozacza składik studecko-doktoracki i-tej uczeli publiczej, ozacza wagę składika kadrowego, ozacza składik kadrowy i-tej uczeli publiczej, ozacza wagę składika proporcjoalego rozwoju kształceia, ozacza składik proporcjoalego rozwoju kształceia i-tej uczeli publiczej, ozacza wagę składika badawczego, ozacza składik badawczy i-tej uczeli publiczej, ozacza wagę składika uprawień, ozacza składik uprawień i-tej uczeli publiczej, ozacza wagę składika wymiay, ozacza składik wymiay i-tej uczeli publiczej. 4. Zasady określaia składika studecko-doktorackiego i-tej uczeli publiczej, o którym mowa w ust. 3: 1) składik studecko-doktoracki i-tej uczeli publiczej oblicza się według wzoru: x y k=1 ks k Ls k,i + d=1 kd d 5Ld_styp d,i + d=1 kd d 3Ld d,i + 1,5Lsc i S i = x y y i=1(k=1 ks k Ls k,i + d=1 kd d 5Ld_styp d,i + d=1 kd d 3Ld d,i + 1,5Lsc i ) ks k x Ls k,i kd d y ozacza wskaźik kosztochłoości k-tego kieruku studiów stacjoarych prowadzoego w i-tej uczeli publiczej ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę kieruków studiów prowadzoych w i-tej uczeli publiczej, ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych łączie z osobami uprawioymi do podejmowaia i odbywaia studiów a zasadach obywateli polskich oraz przyjętymi a studia a podstawie umów międzyarodowych lub decyzji właściwego miistra, odbywającymi peły cykl kształceia (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli publiczej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza wskaźik kosztochłoości d-tych stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli publiczej ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli publiczej, Ld_styp d,i ozacza liczbę uczestików d-tych stacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli publiczej łączie z osobami iebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeiem osób pozostających z i-tą uczelią publiczą w stosuku pracy), pobierających stypedia doktorackie (z wyłączeiem osób uwzględioych w ramach parametru Ld d,i ), wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, Ld d,i ozacza liczbę uczestików d-tych stacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli publiczej łączie z osobami iebędącymi obywatelami polskimi, y

3 Lsc i 3 o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeiem osób pozostających z i-tą uczelią publiczą w stosuku pracy), iepobierających stypediów doktorackich albo pobierających środki fiasowe w wysokości kwoty zwiększeia stypedium doktorackiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę uczestików roczych kursów przygotowawczych do podjęcia auki w języku polskim w jedostkach wyzaczoych przez miistra właściwego do spraw szkolictwa wyższego, którym przysługują uprawieia osób odbywających studia, wyikającą z daych przekazaych przez Biuro Uzawalości Wykształceia i Wymiay Międzyarodowej, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych; 2) w przypadku gdy z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą adzorowaą przez miistra właściwego do spraw szkolictwa wyższego, miistra właściwego do spraw zdrowia, miistra właściwego do spraw gospodarki morskiej, miistra właściwego do spraw kultury i ochroy dziedzictwa arodowego albo Miistra Obroy Narodowej wyika, że liczba studetów przekracza liczbę studetów określoą zgodie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczeli publiczej, do ustaleia wysokości dotacji podstawowej przyjmuje się liczbę studetów określoą zgodie z pkt 1 z uwzględieiem kosztochłoości kieruków studiów stacjoarych oraz przeliczika, o którym mowa w pkt 3, pomiejszoą o iloczy liczby studetów, o którą astąpiło przekroczeie, oraz przeciętej ważoej kosztochłoości kieruków studiów prowadzoych w i-tej uczeli publiczej z uwzględieiem przeliczika, o którym mowa w pkt 3; 3) dla studetów studiujących w publiczych uczeliach zawodowych a kieruku o profilu praktyczym ustala się przeliczik rówy 1,2, a dla pozostałych studetów w tych uczeliach przeliczik rówy 1,0. 5. Składik kadrowy i-tej uczeli publiczej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru: Pmp i + Z Kmp i + 4LZprof60 i + 5LZprof i K i = (Pmp i + Z Kmp i + 4LZprof60 i + 5LZprof i ) i=1 Pmp i ozacza sumę kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich, dla których i-ta uczelia publicza jest podstawowym miejscem pracy, określaą według wzoru: Pmp i = 2,5Lprof i + 2Ldh i + 1,5Ldr i + Lmgr i Lprof i Ldh i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł aukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień aukowy doktora habilitowaego lub stopień

4 4 Kmp i Ldr i Lmgr i doktora habilitowaego sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień aukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub róworzędy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza sumę kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich, dla których i-ta uczelia publicza ie jest podstawowym miejscem pracy, określaą według wzoru: 2,5Lprof i + 2Ldh i + 1,5Ldr i + Lmgr i Kmp i = (2,5Lprof i + 2Ldh i + 1,5Ldr i + Lmgr i ) i=1 Lprof i Ldh i Ldr i Lmgr i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia ie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł aukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia ie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień aukowy doktora habilitowaego lub stopień doktora habilitowaego sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia ie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień aukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia ie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub róworzędy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą,

5 Z 5 ozacza wagę liczb auczycieli akademickich, dla których i-ta uczelia publicza ie jest podstawowym miejscem pracy, LZprof60 i ozacza liczbę osób iebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł aukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudioych a staowisku profesora w iej uczeli lub istytucie badawczym lub istytucie aukowym Polskiej Akademii Nauk lub zagraiczej uczeli lub zagraiczej istytucji aukowej, które w poprzedim roku akademickim przeprowadziły co ajmiej 60 godzi zajęć w i-tej uczeli publiczej (z wyłączeiem osób pozostających z i-tą uczelią publiczą w stosuku pracy), wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, z wyłączeiem osób uwzględioych w ramach parametru LZprof i, LZprof i ozacza liczbę osób iebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł aukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudioych a staowisku profesora w iej uczeli lub istytucie badawczym lub istytucie aukowym Polskiej Akademii Nauk lub zagraiczej uczeli lub zagraiczej istytucji aukowej, które w poprzedim roku akademickim przeprowadziły co ajmiej 60 godzi zajęć w i-tej uczeli publiczej (z wyłączeiem osób pozostających z i-tą uczelią publiczą w stosuku pracy) w okresie dłuższym iż 3 miesiące, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych. 6. Zasady określaia składika proporcjoalego rozwoju kształceia, o którym mowa w ust. 3: 1) składik proporcjoalego rozwoju kształceia i-tej uczeli publiczej oblicza się według wzoru: P i K i Z Ls 2,i P i + Z K i 2Ls 2,i + Ls 1,i + 2,5Ld i D i = i=1 ( P i + Z K i 2Ls 2,i + Ls 1,i + 2,5Ld i ) ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia jest podstawowym miejscem pracy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli publiczej, dla których i-ta uczelia ie jest podstawowym miejscem pracy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza wagę liczb auczycieli akademickich, dla których i-ta uczelia publicza ie jest podstawowym miejscem pracy, ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych drugiego stopia lub jedolitych studiów magisterskich łączie z osobami uprawioymi do podejmowaia i odbywaia studiów a zasadach obywateli polskich oraz przyjętymi a studia a podstawie umów międzyarodowych lub decyzji właściwego miistra, odbywającymi peły cykl kształceia (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) w i-tej uczeli publiczej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą,

6 Ls 1,i Ld i 6 ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych pierwszego stopia łączie z osobami uprawioymi do podejmowaia i odbywaia studiów a zasadach obywateli polskich oraz przyjętymi a studia a podstawie umów międzyarodowych lub decyzji właściwego miistra, odbywającymi peły cykl kształceia (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) w i-tej uczeli publiczej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę uczestików stacjoarych studiów doktorackich łączie z osobami iebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeiem osób pozostających z i-tą uczelią publiczą w stosuku pracy) w i-tej uczeli publiczej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych; 2) w przypadku gdy z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą adzorowaą przez miistra właściwego do spraw szkolictwa wyższego, miistra właściwego do spraw zdrowia, miistra właściwego do spraw gospodarki morskiej, miistra właściwego do spraw kultury i ochroy dziedzictwa arodowego albo Miistra Obroy Narodowej wyika, że liczba studetów przekracza liczbę studetów określoą zgodie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczeli publiczej, do ustaleia wysokości dotacji podstawowej przyjmuje się liczbę studetów określoą zgodie z pkt 1 pomiejszoą o liczbę studetów, o którą astąpiło przekroczeie. 7. Składik badawczy i-tej uczeli publiczej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru: Lkraj i Lkraj i + 2Lzagr i + 4Lh i + 0,5Ukraj i + Uzagr i + 2Uh i B i = (Lkraj i + 2Lzagr i + 4Lh i + 0,5Ukraj i + Uzagr i + 2Uh i ) i=1 ozacza liczbę projektów w i-tej uczeli publiczej realizowaych samodzielie lub w ramach kosorcjum, jeżeli i-ta uczelia publicza była jego liderem, a które i-ta uczelia publicza otrzymała fiasowaie lub dofiasowaie w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. o zasadach fiasowaia auki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z póź. zm. 1) ) z wyłączeiem projektów realizowaych w ramach programów lub iicjatyw międzyarodowych oraz projektów własych i promotorskich fiasowaych lub dofiasowaych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji miistra właściwego do spraw auki, zgodie z art. 34 ust. 1 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system auki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz oraz z 2012 r. poz. 756), a także liczbę projektów, a które i-ta uczelia publicza otrzymała fiasowaie lub dofiasowaie w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej, realizowaych w ramach modułu badawczego programu ogłoszoego komuikatem Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia 5 listopada 2010 r. o ustaowieiu programu pod azwą Narodowy Program Rozwoju Humaistyki (M. P. Nr 86, poz. 1014), Lzagr i ozacza liczbę projektów realizowaych w ramach programów międzyarodowych przez i-tą uczelię publiczą, jako lidera kosorcjum, a które 1) Zmiay wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379, 423 i 1198.

7 7 i-ta uczelia publicza otrzymała fiasowaie lub dofiasowaie w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. o zasadach fiasowaia auki, oraz liczbę projektów realizowaych w ramach programów, iicjatyw lub przedsięwzięć międzyarodowych, fiasowaych lub dofiasowaych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji miistra właściwego do spraw auki, zgodie z art. 34 ust. 1 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system auki, z wyłączeiem projektów realizowaych w ramach programu ramowego w zakresie badań aukowych i iowacji ( ) HORYZONT 2020, Lh i ozacza liczbę projektów realizowaych w ramach programów międzyarodowych przez i-tą uczelię publiczą, jako lidera kosorcjum, w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej w ramach programu ramowego w zakresie badań aukowych i iowacji ( ) HORYZONT 2020, Ukraj i ozacza liczbę projektów realizowaych przez i-tą uczelię publiczą, jako człoka kosorcjum iebędącego liderem tego kosorcjum, a które i-ta uczelia publicza otrzymała fiasowaie lub dofiasowaie w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. o zasadach fiasowaia auki z wyłączeiem projektów realizowaych w ramach programów lub iicjatyw międzyarodowych oraz projektów własych i promotorskich, fiasowaych lub dofiasowaych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji miistra właściwego do spraw auki, zgodie z art. 34 ust. 1 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system auki, Uzagr i ozacza liczbę projektów realizowaych w ramach programów międzyarodowych przez i-tą uczelię publiczą, jako człoka kosorcjum iebędącego liderem tego kosorcjum, a które i-ta uczelia publicza otrzymała fiasowaie lub dofiasowaie w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. o zasadach fiasowaia auki, oraz liczbę projektów realizowaych w ramach programów, iicjatyw lub przedsięwzięć międzyarodowych, fiasowaych lub dofiasowaych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji miistra właściwego do spraw auki, zgodie z art. 34 ust. 1 ustawy z dia 30 kwietia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system auki, z wyłączeiem projektów realizowaych w ramach programu ramowego w zakresie badań aukowych i iowacji ( ) HORYZONT 2020, Uh i ozacza liczbę projektów realizowaych w ramach programów międzyarodowych przez i-tą uczelię publiczą, jako człoka kosorcjum iebędącego liderem tego kosorcjum, w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej w ramach programu ramowego w zakresie badań aukowych i iowacji ( ) HORYZONT 2020, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych. 8. Składik uprawień i-tej uczeli publiczej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru: 2LUhab i + LUdr i U i = (2LUhab i + LUdr i ) i=1

8 8 LUhab i ozacza liczbę uprawień do adawaia stopia aukowego doktora habilitowaego lub stopia doktora habilitowaego sztuki w i-tej uczeli publiczej, LUdr i ozacza liczbę uprawień do adawaia stopia aukowego doktora lub stopia doktora sztuki w i-tej uczeli publiczej, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych. 9. Składik wymiay i-tej uczeli publiczej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru: Lsw i Lsp i Lsw i + 3Lsp i W i = (Lsw i + 3Lsp i ) i=1 ozacza liczbę studetów i uczestików studiów doktorackich w i-tej uczeli publiczej, którzy w poprzedim roku akademickim odbywali w ramach wymiay międzyarodowej kształceie za graicą trwające co ajmiej trzy miesiące, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę studetów i uczestików studiów doktorackich z zagraiczej uczeli, którzy w poprzedim roku akademickim odbywali w ramach wymiay międzyarodowej kształceie w i-tej uczeli publiczej trwające co ajmiej trzy miesiące, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię publiczą, ozacza liczbę uczeli publiczych w daej grupie uczeli publiczych. 10. Dla poszczególych składików we wzorze, o którym mowa w ust. 3, oraz dla parametru Z we wzorze, o którym mowa w ust. 5 i 6, określa się astępujące wartości, w przypadku: 1) uczeli akademickich adzorowaych przez miistra właściwego do spraw szkolictwa wyższego: a) 0,65 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,35 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,35 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,10 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,10 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,05 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,05 dla wagi składika wymiay Ww, h) 0,60 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z; 2) uczeli zawodowych adzorowaych przez miistra właściwego do spraw szkolictwa wyższego: a) 0,65 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,35 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,35 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,30 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,00 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,00 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,00 dla wagi składika wymiay Ww,

9 9 h) 0,60 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z; 3) uczeli wojskowych w zakresie kształceia osób cywilych: a) 0,65 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,30 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,30 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,15 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,15 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,05 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,05 dla wagi składika wymiay Ww, h) 0,60 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z; 4) uczeli medyczych: a) 0,65 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,35 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,35 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,05 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,10 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,10 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,05 dla wagi składika wymiay Ww, h) 0,80 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z; 5) uczeli artystyczych: a) 0,70 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,45 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,43 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,05 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,02 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,05 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,00 dla wagi składika wymiay Ww, h) 0,80 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z; 6) uczeli morskich: a) 0,65 dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, b) 0,35 dla wagi składika studecko-doktorackiego Ws, c) 0,35 dla wagi składika kadrowego Wk, d) 0,10 dla wagi składika proporcjoalego rozwoju kształceia Wd, e) 0,10 dla wagi składika badawczego Wb, f) 0,05 dla wagi składika uprawień Wu, g) 0,05 dla wagi składika wymiay Ww, h) 0,80 dla parametru przeliczeia sumy kalkulacyjych liczb auczycieli akademickich Z. 11. W przypadku uczeli wojskowych wszystkie składiki algorytmu podziału dotacji podstawowej są uwzględiae z wyodrębieiem zakresu dotyczącego kształceia osób cywilych. Uczelie wojskowe przekazują miistrowi właściwemu do spraw szkolictwa

10 10 wyższego dae iezbęde do obliczeia składików algorytmu, uwzględiając koieczość wyodrębieia dla tych daych zakresu dotyczącego kształceia osób cywilych. 12. Jeżeli kwota części zasadiczej dotacji podstawowej, obliczoa a podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3, w roku przypadającym w okresie pięciu lat astępujących po roku utworzeia uczeli publiczej w wyiku połączeia uczeli publiczych, będzie iższa iż 102% sumy dotacji podstawowych przyzaych połączoym uczeliom w roku połączeia, w warukach porówywalych, miister adzorujący tę uczelię przyzając jej w tym roku dotację podstawową, uzupełia tę dotację do wysokości staowiącej 102% sumy dotacji podstawowych, które przyzał połączoym uczeliom w roku poprzedzającym rok połączeia, w warukach porówywalych.

11 11 Załączik r 2 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM Z CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMOTY 1. Z określoej w części budżetu państwa, której dyspoetem jest Miister Obroy Narodowej, dotacji dla uczeli wojskowych a zadaia związae z kształceiem studetów studiów stacjoarych, kształceiem uczestików stacjoarych studiów doktorackich, kształceiem kadr aukowych i utrzymaiem uczeli, w tym a remoty, zwaej dalej dotacją podstawową z budżetu MON, wyodrębia się: 1) część zasadiczą, dzieloą według zasad określoych w ust. 2; 2) część uzupełiającą, ieprzekraczającą 2,0% dotacji podstawowej z budżetu MON, z przezaczeiem a podziały uzupełiające i korygujące. 2. Kwota części zasadiczej dotacji podstawowej z budżetu MON jest dzieloa według wzoru: Du i Dc D p u i D p c C S i K i Du i Dc = D pu i D p c C + (1 C)(0,7S i + 0,3K i ) ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczeli wojskowej w daym roku, ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczeli wojskowych w daym roku, ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczeli wojskowej w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczeli wojskowych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), ozacza stałą przeiesieia z roku poprzediego, ozacza składik studecko-doktoracki i-tej uczeli wojskowej, ozacza składik kadrowy i-tej uczeli wojskowej. 3. Dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,4. 4. Składik studecko-doktoracki i-tej uczeli wojskowej oblicza się według wzoru: x k=1 ks k (Lsż k,i + Lskż k,i ) + d=1 kd d 5Ldż d,i + 1,5Lw i S i = x y (k=1 ks k (Lsż k,i + Lskż k,i ) + kd d 5Ldż d,i + 1,5Lw i i=1 y d=1 ) ks k x ozacza wskaźik kosztochłoości k-tego kieruku studiów stacjoarych prowadzoego w i-tej uczeli wojskowej, ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę kieruków studiów prowadzoych w i-tej uczeli wojskowej,

12 12 Lsż k,i ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych będących żołierzami zawodowymi (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, Lskż k,i kd d y Ldż d,i ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych będących kadydatami a żołierzy zawodowych (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza wskaźik kosztochłoości d-tych stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli wojskowej ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli wojskowej, ozacza liczbę uczestików d-tych stacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli wojskowej będących żołierzami zawodowymi lub kadydatami a żołierzy zawodowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, Lw i ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych będących żołierzami zawodowymi lub kadydatami a żołierzy zawodowych odbywających w ramach studiów szkoleie wojskowe (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego) a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza liczbę uczeli wojskowych. 5. Składik kadrowy i-tej uczeli wojskowej oblicza się według wzoru: Lprof i Ldh i Ldr i Lmgr i 2,5Lprof i + 2Ldh i + 1,5Ldr i + Lmgr i K i = (2,5Lprof i + 2Ldh i + 1,5Ldr i + Lmgr i ) i=1 ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli wojskowej, posiadających tytuł aukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli wojskowej, posiadających stopień aukowy doktora habilitowaego lub stopień doktora habilitowaego sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli wojskowej, posiadających stopień aukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli

13 13 wojskowej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub róworzędy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza liczbę uczeli wojskowych. 6. Dae w zakresie dotyczącym zadań związaych z kształceiem studetów studiów stacjoarych oraz uczestików stacjoarych studiów doktorackich, będących żołierzami zawodowymi lub kadydatami a żołierzy zawodowych, uczelie wojskowe przekazują Miistrowi Obroy Narodowej, uwzględiając koieczość wyodrębieia daych iezbędych do obliczeia składików studecko-doktorackiego i kadrowego.

14 14 Załączik r 3 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMOTY 1. Dotacja z części budżetu państwa, której dyspoetem jest miister właściwy do spraw wewętrzych, dla uczeli służb państwowych a zadaia związae z kształceiem studetów studiów stacjoarych, kształceiem uczestików stacjoarych studiów doktorackich, kształceiem kadr aukowych i utrzymaiem uczeli, w tym a remoty, zwaa dalej dotacją podstawową z budżetu MSW, jest dzieloa według wzoru: Du i Dc D p u i D p c C S i K i Du i Dc = D pu i D p c C + (1 C)(0,7S i + 0,3K i ) ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla i-tej uczeli służb państwowych w daym roku, ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla uczeli służb państwowych w daym roku, ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla i-tej uczeli służb państwowych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), ozacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla uczeli służb państwowych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), ozacza stałą przeiesieia z roku poprzediego, ozacza składik studecko-doktoracki i-tej uczeli służb państwowych, ozacza składik kadrowy i-tej uczeli służb państwowych. 2. Dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, o której mowa w ust. 1, określa się wartość 0,7. 3. Składik studecko-doktoracki i-tej uczeli służb państwowych oblicza się według wzoru: ks k x Ls k,i x x i=1 ks k Ls k,i + k=1 ks k 2Lskf k,i + d=1 kd d 5Ld d,i S i = x (i=1 ks k Ls k,i + x y i=1 k=1 ks k 2Lskf k,i + kd d 5Ld d,i y d=1 ) ozacza wskaźik kosztochłoości k-tego kieruku studiów stacjoarych prowadzoego w i-tej uczeli służb państwowych, ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę kieruków studiów prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych, ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych (z wyłączeiem fukcjoariuszy, w tym w służbie kadydackiej, oraz osób po ostatim roku studiów bez egzamiu

15 15 dyplomowego), a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lskf k,i ozacza liczbę studetów studiów stacjoarych będących fukcjoariuszami, w tym w służbie kadydackiej (z wyłączeiem osób po ostatim roku studiów bez egzamiu dyplomowego), a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, kd d y Ld d,i ozacza wskaźik kosztochłoości d-tych stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych, ozacza liczbę uczestików d-tych stacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza liczbę uczeli służb państwowych. 4. Składik kadrowy i-tej uczeli służb państwowych oblicza się według wzoru: 2Lprof i + 1,5Lad i + Las i K i = (2Lprof i + 1,5Lad i + Las i ) i=1 Lprof i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: profesora zwyczajego, profesora adzwyczajego i profesora wizytującego, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lad i Las i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: doceta, adiukta i starszego wykładowcy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: asysteta, wykładowcy, lektora lub istruktora, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza liczbę uczeli służb państwowych.

16 16 Załączik r 4 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI WOJSKOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OBRONĄ NARODOWĄ 1. Z dotacji dla uczeli wojskowych a zadaia związae z obroą arodową wyodrębia się części, dzieloe według odrębych zasad, dotyczące: 1) kształceia żołierzy w czyej służbie wojskowej skierowaych przez właściwy orga wojskowy a kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz ie formy kształceia ieobjęte dotacją podstawową z części budżetu państwa, której dyspoetem jest Miister Obroy Narodowej, zwaą dalej częścią dotacji dotyczącą kształceia żołierzy ; 2) zadań wykoywaych przez uczelie wojskowe jako jedostki wojskowe. 2. Z części dotacji dotyczącej kształceia żołierzy wyodrębia się: 1) część przezaczoą a realizację form doskoaleia zawodowego żołierzy o charakterze: wojskowym, techiczo-wojskowym oraz językowym, dzieloą według zasad określoych w ust. 3; 2) część przezaczoą a realizację form doskoaleia zawodowego żołierzy o charakterze specjalym, ustalaą według zasad określoych w ust. 6; 3) część uzupełiającą ieprzekraczającą 2,0% części dotacji dotyczącej kształceia żołierzy, z przezaczeiem a podziały uzupełiające i korygujące. 3. Część dotacji dotycząca kształceia żołierzy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest dzieloa według wzoru: Dz i Dz Z i Dz i Dz = Z i Z ozacza kwotę części dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dla i-tej uczeli wojskowej w daym roku, ozacza całkowitą kwotę części dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dla uczeli wojskowych w daym roku, ozacza przeliczeiową liczbę żołierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w i-tej uczeli wojskowej, Z ozacza przeliczeiową liczbę żołierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w uczeliach wojskowych. 4. Przeliczeiowe liczby żołierzy, o których mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru: y Z i = kd d 2Ld d,i + ke e (1,5Lsp e,i + 0,5Lsp e,i + 0,5Ls e,i + Lssk e,i ) d=1 3 e=1 Z = Z i i=1

17 kd d 17 ozacza wskaźik kosztochłoości d-tych stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli wojskowej ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy Ld d,i ozacza liczbę żołierzy w czyej służbie wojskowej uczestików d-tych iestacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych właściwych wojskowych orgaów plaujących, y ke e ozacza liczbę studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli wojskowej, ozacza wskaźik kosztochłoości dla realizowaych w ramach systemu doskoaleia zawodowego żołierzy zawodowych: studiów iestacjoarych, studiów podyplomowych, kursów specjalistyczych i szkoleń, zwaych dalej formami doskoaleia, który wyosi dla formy doskoaleia zawodowego o charakterze: wojskowym (ke 1 ) 1,2, techiczo-wojskowym (ke 2 ) 1,4, językowym (ke 3 ) 1,0, Lsp e,i ozacza średioroczą liczbę żołierzy w czyej służbie wojskowej uczestików stacjoarych studiów podyplomowych w e-tej formie doskoaleia w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, Lsp e,i ozacza średioroczą liczbę żołierzy w czyej służbie wojskowej uczestików iestacjoarych studiów podyplomowych w e-tej formie doskoaleia w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, Ls e,i ozacza liczbę żołierzy w czyej służbie wojskowej studetów studiów iestacjoarych w e-tej formie doskoaleia w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, Lssk e,i ozacza średioroczą liczbę żołierzy w czyej służbie wojskowej uczestików kursów w e-tej formie doskoaleia w i-tej uczeli wojskowej, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię wojskową, ozacza liczbę uczeli wojskowych. 5. W przypadku realizacji formy doskoaleia uzasadioej potrzebami Sił Zbrojych Rzeczypospolitej Polskiej, w której liczebość grupy jest miejsza iż 10 osób, wysokość dotacji a realizację tej formy doskoaleia jest ustalaa jak dla 10 osób. 6. Część dotacji dotycząca kształceia żołierzy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest ustalaa a podstawie przedstawioych przez uczelie wojskowe kalkulacji kosztów zweryfikowaych o dae statystycze z ostatich 3 lat. 7. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalaa i przekazywaa a podstawie zweryfikowaych zapotrzebowań składaych przez uczelie wojskowe a astępujące zadaia: 1) świadczeia realizowae przez uczelie wojskowe a rzecz żołierzy w czyej służbie wojskowej skierowaych przez właściwy orga do pobieraia auki, w tym a: a) zakwaterowaie, b) wyżywieie, c) wypłatę uposażeń i iych ależości pieiężych dla kadydatów a żołierzy zawodowych; 2) zabezpieczeie logistycze, w tym: a) materiałowe w zakresie orgaizacji: żywieia osób, o których mowa w pkt 1,

18 18 zaopatrzeia mudurowego, zaopatrzeia w materiały pęde i smary, zaopatrzeia w środki bojowe, b) techicze, obejmujące utrzymaie w sprawości techiczej oraz aprawę uzbrojeia i sprzętu wojskowego oraz bazy remotowej, obsługowo-remotowej i garażowej, c) medycze; 3) zadaia realizowae w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjej, w tym: a) orgaizację służb dyżurych i ich szkoleie w zakresie osiągaia wyższych staów gotowości bojowej oraz alarmowaia, b) przygotowaie i utrzymaie bazy mobilizacyjej, c) utrzymaie w gotowości sił i środków określoych w plaach użycia Sił Zbrojych Rzeczypospolitej Polskiej, d) utrzymaie w sprawości środków łączości wykorzystywaych do osiągaia wyższych staów gotowości bojowej, e) szkoleie i przygotowaie kadry, kadydatów a żołierzy zawodowych i wyzaczoych pracowików do wykoywaia zadań w ramach osiągaia wyższych staów gotowości bojowej, f) szkoleie rezerw osobowych zabezpieczających mobilizacyje rozwiięcie uczeli wojskowych; 4) utrzymaie jedostek orgaizacyjych uczeli wojskowych, w tym: a) ochroy fizyczej i elektroiczej elemetów uczeli wojskowych, b) ochroy iformacji iejawych, w tym kacelarii tajej, c) etatowych pododdziałów szkolych oraz zabezpieczających realizację form kształceia i doskoaleia, d) utworzoych w celu realizacji zadań związaych z obroą arodową wyikających z odrębych przepisów Miistra Obroy Narodowej dotyczących fukcjoowaia Sił Zbrojych Rzeczypospolitej Polskiej, e) realizujących formy doskoaleia w części dotyczącej tego doskoaleia (form doskoaleia prowadzoych w tych jedostkach ie uwzględia się w przygotowaiu daych, o których mowa w ust. 3 i 4). 8. Uczelie wojskowe ie uwzględiają w zapotrzebowaiach a dotację środków fiasowych a realizację świadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a i b, dla żołierzy odbywających szkoleie praktycze i specjalistycze w jedostkach wojskowych (cetrach, ośrodkach szkoleia). Świadczeia te są realizowae ze środków jedostki wojskowej, w której żołierz odbywa szkoleie. 9. Przepisu ust. 8 ie stosuje się w przypadku, gdy zakwaterowaie i wyżywieie żołierzy odbywających szkoleie praktycze i specjalistycze w jedostkach wojskowych jest realizowae w hotelach i stołówkach (restauracjach) będących a własym rozrachuku. W tych przypadkach koszty poosi uczelia wojskowa. 10. Do ustalaia kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje się ormy i ormatywy obowiązujące w Siłach Zbrojych Rzeczypospolitej Polskiej. 11. W przypadku stwierdzeia rozbieżości pomiędzy zweryfikowaym zapotrzebowaiem, o którym mowa w ust. 7, a uzasadioym wydatkowaiem środków, w wysokości większej iż 10% złożoego zapotrzebowaia, dotację w astępym roku pomiejsza się o kwotę odpowiadającą tej różicy. 12. Uczelie wojskowe otrzymują poadto ieodpłatie od właściwego wojskowego orgau zaopatrującego a zabezpieczeie szkoleia żołierzy:

19 19 1) sprzęt wojskowy oraz sprzęt powszechego użytku (w tym ujęty w etacie i tabelach ależości) uczeli wojskowej, przezaczoy a realizację zadań uczeli wojskowej oraz jej potrzeby jako jedostki wojskowej (dotyczy to rówież remotów); 2) materiały pęde i smary do uzbrojeia i sprzętu wojskowego, o którym mowa w pkt 1; 3) umudurowaie i wyekwipowaie przysługujące żołierzom w aturze oraz ekwiwalety pieięże przysługujące z tego tytułu; 4) środki bojowe, w tym środki pozoracji pola walki oraz techicze środki materiałowe do uzbrojeia i sprzętu wojskowego; 5) ie środki zaopatrzeia, zgodie z zasadami określoymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczeia materiałowo-mobilizacyjych potrzeb Sił Zbrojych Rzeczypospolitej Polskiej; 6) treażery oraz treigowe urządzeia specjalistycze przezaczoe do szkoleia żołierzy. 13. Tryb zgłaszaia potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 12, regulują przepisy dotyczące plaowaia rzeczowo-fiasowego. 14. Gospodarkę środkami zaopatrzeia, o których mowa w ust. 12, uczelia wojskowa prowadzi a zasadach określoych dla jedostek wojskowych, a ewidecję a kotach pozabilasowych.

20 20 Załączik r 5 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBYWATELI I OCHRONĄ LUDNOŚCI 1. Z dotacji dla uczeli służb państwowych a zadaia związae z bezpieczeństwem obywateli i ochroą ludości wyodrębia się części, dzieloe według odrębych zasad, dotyczące: 1) kształceia fukcjoariuszy i pracowików służb podległych miistrowi właściwemu do spraw wewętrzych skierowaych przez właściwy orga a kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz ie formy kształceia, zwaą dalej częścią dotacji dotyczącą kształceia fukcjoariuszy i pracowików ; 2) zadań wykoywaych przez uczelie służb państwowych jako jedostki Policji lub Państwowej Straży Pożarej (PSP). 2. Część dotacji dotycząca kształceia fukcjoariuszy i pracowików jest dzieloa według wzoru: Df i Df = D pf i D p f C + (1 C)(0,7F i + 0,3K i ) Df i ozacza kwotę części dotacji dotyczącej kształceia fukcjoariuszy i pracowików dla i-tej uczeli służb państwowych w daym roku, Df ozacza kwotę części dotacji dotyczącej kształceia fukcjoariuszy i pracowików dla uczeli służb państwowych w daym roku, D p f i ozacza kwotę części dotacji dotyczącej kształceia fukcjoariuszy i pracowików dla i-tej uczeli służb państwowych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), D p f ozacza kwotę części dotacji dotyczącej kształceia fukcjoariuszy i pracowików dla uczeli służb państwowych w poprzedim roku (w warukach porówywalych z daym rokiem), C F i K i ozacza stałą przeiesieia z roku poprzediego, ozacza składik przeliczeiowej liczby fukcjoariuszy i pracowików i-tej uczeli służb państwowych, ozacza składik kadrowy i-tej uczeli służb państwowych. 3. Dla stałej przeiesieia z roku poprzediego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,7. 4. Składik przeliczeiowej liczby fukcjoariuszy i pracowików i-tej uczeli służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru: x y k=1 ks k 0,5Ls k,i + d=1 kd d 2Ld d,i + 2Lsp i + 2Lsp i + 0,3Lss i + 1,5Lssk i F i = i=1( x ks y k 0,5Ls k,i + kd d 2Ld d,i + 2Lsp i + 2Lsp i + 0,3Lss i + 1,5Lssk i k=1 d=1 )

21 ks k x 21 ozacza wskaźik kosztochłoości k-tego kieruku studiów stacjoarych prowadzoego w i-tej uczeli służb państwowych ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę kieruków studiów prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych, Ls k,i ozacza liczbę fukcjoariuszy i pracowików studetów studiów iestacjoarych a k-tym kieruku studiów w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, kd d y ozacza wskaźik kosztochłoości d-tych stacjoarych studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych, ustaloy zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy, ozacza liczbę studiów doktorackich prowadzoych w i-tej uczeli służb państwowych, Ld d,i ozacza liczbę fukcjoariuszy i pracowików uczestików d-tych iestacjoarych studiów doktorackich w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lsp i ozacza liczbę fukcjoariuszy i pracowików uczestików stacjoarych studiów podyplomowych w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lsp i ozacza liczbę fukcjoariuszy i pracowików uczestików iestacjoarych studiów podyplomowych w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lss i ozacza liczbę fukcjoariuszy i pracowików studetów objętych programem stypedialym w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lssk i ozacza średioroczą liczbę fukcjoariuszy i pracowików uczestików szkoleń kursowych w i-tej uczeli służb państwowych, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza liczbę uczeli służb państwowych. 5. Składik kadrowy i-tej uczeli służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru: 2Lprof i + 1,5Lad i + Las i K i = (2Lprof i + 1,5Lad i + Las i ) i=1 Lprof i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: profesora zwyczajego, profesora adzwyczajego i profesora wizytującego, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, Lad i Las i ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: doceta, adiukta i starszego wykładowcy, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza przeciętą liczbę auczycieli akademickich zatrudioych w roku poprzedzającym rok przyzaia dotacji (w przeliczeiu a pełe etaty, z jedym

22 22 miejscem po przeciku) w i-tej uczeli służb państwowych a staowiskach: asysteta, wykładowcy, lektora lub istruktora, wyikającą z daych przekazaych przez i-tą uczelię służb państwowych, ozacza liczbę uczeli służb państwowych. 6. Część dotacji a zadaia wykoywae przez uczelie służb państwowych jako jedostki Policji i PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje: 1) świadczeia realizowae przez uczelie służb państwowych a rzecz fukcjoariuszy, w tym fukcjoariuszy w służbie kadydackiej i pracowików służb podległych miistrowi właściwemu do spraw wewętrzych skierowaych przez właściwy orga do pobieraia auki, w tym a: a) zakwaterowaie, b) wyżywieie, c) wypłatę uposażeń i iych ależości pieiężych dla fukcjoariuszy w służbie kadydackiej; 2) zabezpieczeie logistycze, w tym: a) materiałowe w zakresie: orgaizacji żywieia osób, o których mowa w pkt 1, orgaizacji zaopatrzeia mudurowego i wyposażeia specjalego osób, o których mowa w pkt 1, orgaizacji zaopatrzeia w materiały pęde i smary do środków trasportu oraz do uzbrojeia i sprzętu specjalistyczego, łączości i iformatyki, uzbrojeia i techiki specjalej, w tym amuicji, medyczym, w tym leki, b) sprzętowe, w zakresie uzbrojeia i sprzętu, w tym specjalistyczego przezaczoego a realizację zadań wykoywaych przez uczelie służb państwowych jako jedostki Policji i PSP, c) remotowe, w tym aprawy i koserwację, zapewiające utrzymaie w sprawości techiczej uzbrojeia i sprzętu specjalistyczego, d) usługi medycze, e) uzbrojeie i sprzęt ujęte w etacie i tabelach ależości uczeli służb państwowych, przezaczoe a realizację zadań uczeli służb państwowych, oraz jej potrzeby jako jedostki Policji i PSP (dotyczy to rówież remotów), f) umudurowaie i wyekwipowaie przysługujące fukcjoariuszom oraz fukcjoariuszom w służbie kadydackiej w aturze oraz ekwiwalety pieięże przysługujące z tego tytułu, g) środki bojowe oraz techicze środki materiałowe do uzbrojeia i sprzętu specjalistyczego, h) ie środki zaopatrzeia, zgodie z zasadami określoymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczeia wewętrzego, i) treażery oraz treigowe urządzeia specjalistycze, przezaczoe do szkoleia fukcjoariuszy, j) utrzymaie w gotowości operacyjej szkolej jedostki ratowiczo-gaśiczej; 3) wypłatę świadczeń iezaliczaych do uposażeń fukcjoariuszy, w tym świadczeń pieiężych wypłacaych przez okres roku fukcjoariuszom zwolioym ze służby oraz rówoważików pieiężych;

23 23 4) wykoywaie iych zadań jako jedostki Policji i PSP, których zakres regulują odrębe przepisy. 7. Tryb zgłaszaia potrzeb w zakresie zadań wykoywaych przez uczelie służb państwowych jako jedostki Policji i PSP, o których mowa w ust. 6, regulują przepisy dotyczące plaowaia rzeczowo-fiasowego. 8. Środki a realizację zadań, o których mowa w ust. 6, są przekazywae a podstawie zweryfikowaych zapotrzebowań składaych coroczie przez uczelie służb państwowych. 9. Do ustalaia kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje się ormy i ormatywy obowiązujące w tym zakresie w Policji i PSP. 10. Uczelie służb państwowych, w ramach zaopatrzeia cetralego, mogą poadto otrzymywać ieodpłatie: 1) uzbrojeie i sprzęt; 2) umudurowaie i wyekwipowaie przysługujące fukcjoariuszom w służbie kadydackiej; 3) środki bojowe oraz techicze środki materiałowe do uzbrojeia i sprzętu specjalistyczego; 4) ie środki zaopatrzeia, zgodie z zasadami określoymi w przepisach dotyczących zasad zaopatrzeia wewętrzego; 5) treażery oraz treigowe urządzeia specjalistycze przezaczoe do szkoleia fukcjoariuszy. 11. Tryb zgłaszaia potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 10, regulują przepisy dotyczące plaowaia rzeczowo-fiasowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 10 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 10 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów

Załącznik 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych z dnia 8 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 202) (zm.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad podziału dotacji z budetu pastwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

w sprawie zasad podziału dotacji z budetu pastwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Projekt 3.0.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO ) z da...2006 r. w sprawe zasad podzału dotacj z budetu pastwa dla uczel publczych epublczych Na podstawe art. 96 pkt 2 ustawy z da

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP 11 lipca 2013 r. Pałac Prezydencki Opracowanie: Biuro Projektów Programowych KPRP Nadchodzi kryzys

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

System rozliczania kosztów uczelni publicznych w kontekście 7 PR - problemy. Mgr Agnieszka Wilczyńska audytor wewnętrzny Politechniki Wrocławskiej

System rozliczania kosztów uczelni publicznych w kontekście 7 PR - problemy. Mgr Agnieszka Wilczyńska audytor wewnętrzny Politechniki Wrocławskiej System rozliczania kosztów uczelni publicznych w kontekście 7 PR - problemy Mgr Agnieszka Wilczyńska audytor wewnętrzny Politechniki Wrocławskiej Istota rozliczeń finansowych w 7PR : refundacja przez KE

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 5 marca 204 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dia 27 lutego 204 r. w sprawie wykazów zawierających iformacje i dae o zakresie korzystaia

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną wg uczelnianej formuły finansowania

Podział dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną wg uczelnianej formuły finansowania Załącznik 2 Podział dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną wg uczelnianej formuły finansowania I. Założenia wstępne Przed rozdziałem kwoty dotacji budżetowej D b na dotacje wydziałowe DW wg uczelnianej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku Uchwała Nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM d St. bryg. mgr iż. Tadeusz Jopek jest absolwetem Szkoły Główej Służby Pożariczej w arszawie (1988). Ukończył rówież studia podyplomowe F ^ ^ ^ ^ l z zakresu bezpieczeństwa i higiey pracy w PSŚ w Radomiu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015. Na

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE

SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE Autoreferat rozprawy doktorskiej SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE mgr iŝ. Jausz Rybarski PROMOTOR:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA B. ZAŁĄCZNIKI NUMERY DOŁĄCZONYCH WNIOSKÓW/DEKLARACJI WNIOSEK O ZAWARCIE UMÓW DODATKOWYCH/ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA/ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.) USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. Dz.U.2011.84.455 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 189 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! www.arzedzia. Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r. Nr 3 (16) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie kokursów ofert a zawieraie przez kasy chorych umów o udzielaie œwiadczeñ zdrowotych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul. Ciema

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5.

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5. Regulami Rekrutacji a rk szkly 2015/2016 d II Liceum Ogólkształcąceg i Techikum r 2 w Zesple Szkół Padgimazjalych r 2 im ppłk. dr. Staisława Kuklińskieg w Wągrwcu I. Pdstawa prawa: 1. Rzprządzeie Miistra

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów sportowych

Regulamin naboru do oddziałów sportowych Regulami aoru do oddziałów sportowych W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Politechika Pozańska Zakład Zarządzaia i Iżyierii Jakości PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Materiały pomocicze do projektu z przedmiotu: Zarządzaie produkcją i usługami Opracował Krzysztof ŻYWICKI Pozań,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM

INFORMATOR WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM INFORMATOR WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM ROK AKADEMICKI 20102011 POZNAŃ 2010 WERJA 2 PI TREŚCI truktura Wydziału 4 Ogóla iformacja o Wydziale Neofilologii 4 Krótka iformacja o jedostkach wydziałowych: 5 INTYTUT

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyższym

Prawo o szkolnictwie wyższym wersje oczekujące:2013-10-01 Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 455 Art. 1 brzmienie od 2013-06-17 do 2013-10-01 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) Zmiany aktu: tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa BIULETYN INFORMACYJNY NR 38-39 31.07.2011 Miesiąc Hoorowego Krwiodawstwa Człowiek jest wielki ie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; ie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z iymi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. U S T A W A Projekt z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 1) Art.

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego

Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 130/2013/2014. z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 130/2013/2014. z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekoomiczy Uiwersytet Dziecięcy Dlaczego jede kraje są biede a ie bogate? dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 23 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Opłaty za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego

Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego Załącznik do uchwały nr 354 Senatu SGH z dnia 15 lipca 2015 r. Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego 1. W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia w

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SO = SOA + SOB + SOC

SO = SOA + SOB + SOC Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2015 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2016 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo