Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013"

Transkrypt

1 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013

2

3 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja Grupa...4 I.2.1. List powitaly...4 I.3. Logowaie do systemu Aplikacja Grupa...4 II. FUNKCJE APLIKACJI GRUPA...5 II.1. Ogóly opis...5 II.1.1. Stroa główa aplikacji...5 II.2. Polisy...5 II.2.1. Iformacje ogóle...5 II.2.2. Lista uczestików...6 II.2.3. Historia składek...7 II.2.4. Roszczeia...7 II.3. Zadaia...8 II.3.1. Typy zadań...9 II.3.2. Operacje a zadaiach...10 II.3.3. Historia zadań...13 II.4. Formularze...14 II.5. Komuikaty...14 II.6. Pomoc...14 NOTATKI...15 Spis ryci Ryc. 1 Przykład listu...4 Ryc. 2 Logowaie...4 Ryc. 3 Stroa główa....5 Ryc. 4 Iformacje ogóle...6 Ryc. 5 Lista uczestików...6 Ryc. 6 Szczegóły uczestika...7 Ryc. 7 Historia składek...7 Ryc. 8 Roszczeia....7 Ryc. 9 Dodaie zadaia...8 Ryc. 10 Operacje dotyczące uczestików Ryc. 11 Dołączaie owego uczestika...9 Ryc. 12 Odejście uczestika...9 Ryc. 13 Zawieszeie składki uczestika...9 Ryc. 14 Zmiaa daych osobowych...10 Ryc. 15 Zmiaa waruków ubezpieczeia...10 Ryc. 16 Lista zadań otwartych...10 Ryc. 17 Sortowaie zadań otwartych...11 Ryc. 18 Drukowaie zadaia...11 Ryc. 19 Drukowaie kilku zadań...12 Ryc. 20 Wysłaie zadaia Ryc. 21 Wysłaie kliku zadań...13 Ryc. 22 Historia zadań...13 Ryc. 23 Formularze...14 Ryc. 24 Komuikaty Ryc. 25 Pomoc

4 2

5 I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE I.1. Wstęp i defiicje Niiejszy rozdział opisuje ścieżkę postępowaia po przydzieleiu użytkowikowi uprawień dostępu do systemu wg Procedury zamawiaia dostępu do systemu Aplikacja Grupa oraz umożliwia kofigurację komputera do pracy z syste mem Aplikacja Grupa. DEFINICJE: azwa użytkowika umer użytkowika systemu Aplikacja Grupa system iformatyczy zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzaia iformacji i arzędzi programowych zastosowaych w celu przetwarzaia daych admiistrator bezpieczeństwa iformacji osoba adzorująca przestrzegaie zasad ochroy daych osobowych admiistrator bezpieczeństwa systemu osoba odpowiedziala za bezpieczeństwo systemów iformatyczych oraz za zgodość z Polityką Bezpieczeństwa Iformacji użytkowik osoba upoważioa do bezpośrediego dostępu do daych przetwarzaych w systemie iformatyczym, która posiada ustaloą azwę użytkowika i hasło Dział IT HelpDesk dział odpowiedzialy za sprawy iformatycze w Towarzystwie 1 Aplikacja Grupa system iformatyczy, w którym przetwarzae są dae admiistrowae przez Towarzystwo 1. 1 W iiejszym podręcziku Towarzystwo ozacza Avivę Sp. z o.o. 3

6 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja Grupa I.2.1. List powitaly Wprowadzeie w systemach Towarzystwa uprawień do systemu Aplikacja Grupa spowoduje przekazaie użytkowikowi listu elektroiczego zawierającego dae umożliwiające dostęp do systemu: adres aplikacji azwę użytkowika hasło. I.3. Logowaie do systemu Aplikacja Grupa Adres do logowaia https://agrupa.aviva.com.pl/aviva-ext/ zalecamy dodać do Ulubioych (aby łącze było prawidłowe ależy dodać adres do Ulubioych przed wprowadzeiem azwy użytkowika i hasła otrzy maych w liście powitalym). Ryc. 2 Logowaie UWAGA: Listu tego prosimy NIE KASOWAĆ. Będzie o potrzeby każdorazowo podczas kofiguracji komputera. Ryc. 1 Przykład listu 4

7 II. FUNKCJE APLIKACJI GRUPA II.1. Ogóly opis Aplikacja Grupa jest przezaczoa dla admiistratorów polis grupowych. Zadaiem aplikacji jest udostępieie admiistratorom iezbędych iformacji o polisie, jej uczestikach, umożliwieie wykoywaia operacji takich jak: dołączeie uczestika, odejście, zawieszeie, zmiaa daych, zmiaa waruków ubezpieczeia, jak rówież wydruk wymagaych formularzy. II.1.1. Stroa główa aplikacji Poprawe zalogowaie do aplikacji spowoduje wyświetle ie się stroy główej. Ze stroy główej użytkowik może przejść do poszczególych fukcjoalości aplikacji za pomocą: meu główego w lewej części ekrau meu w górej części ekrau boxów zajdujących się w cetralej części ekrau. UWAGA: Dodatkowo użytkowik ma możliwość szybkiego dostępu do: ieprzeczytaych komuikatów (aplikacja a każdym wybraym ekraie udostępia lik do komuikatów ieprzeczytaych) pomocy (a każdym wybraym ekraie aplikacja wyświetla pomoc związaą z wybraym ekraem aplikacji). II.2. Polisy W celu wyświetleia iformacji o ubezpieczeiu ależy wejść w zakładkę Polisy i wybrać ikoę Szczegóły polisy. Otrzy mamy tam dostęp do sekcji: Iformacje ogóle Lista uczestików Historia składek Roszczeia. Ryc. 3 Stroa główa II.2.1. Iformacje ogóle Aplikacja Grupa udostępia iformacje o polisie pogrupo wae w astępujące sekcje: Dae ubezpieczającego (azwa, adres) Waruki ubezpieczeia (azwa produktu, rodzaj obowiązujących OWU, data roczicy) Uczesticy Fiase (częstotliwość składki, umery rachuków: polisy i ubezpieczającego, kategorie) Fudusze (azwa fuduszu, udział wyrażoy w % tylko w przypadku jeżeli osobą uprawioą do decyzji o po dziale składki jest ubezpieczający) Dae pośredika (imię i azwisko lub azwa, struktura, kotakt). 5

8 Ryc. 4 Iformacje ogóle W celu poowego wywołaia pełej listy uczestików a leży wybrać przyciski Wyczyść, a astępie Szukaj. W tabeli zawierającej listę uczestików, w kolumie Ope racje, zajdują się ikoy służące do wyświetleia daych do tyczących uczestików oraz do wykoaia operacji udostępioych przez aplikację: Szczegóły uczestika Zmiaa waruków ubezpieczeia Zmiaa daych osobowych uczestika Odejście uczestika Zawieszeie składki II.2.2. Lista uczestików Aplikacja Grupa udostępia iformacje o staie osobowym polisy, wg stau a ostatią rozliczoą datę wy magalości. Ryc. 5 Lista uczestików Wyszukiwarka uczestików umożliwia zawężeie wyświe tlaej listy uczestików ubezpieczeia w astępujący spo sób: w polu Szukaj moża wpisać azwisko, imię, PESEL (wystarczy rówież fragmet tych daych) w polu Status istieje możliwość filtrowaia listy uczestików p. wybór tylko uczestików aktywych. Powyższe operacje, dostępe po wybraiu odpowiediej ikoy z kolumy Operacje, zostały szczegółowo opisae w dalszej części podręczika (w rozdziale II.3.1. Typy zadań). Nad listą uczestików zajdują się dwa przyciski: Export uczestików umożliwiający pobraie listy uczestików Dodaj owego uczestika umożliwiający dołączeie z poziomu tej listy. Wybór ikoy Szczegóły uczestika spowoduje wyświetleie ekrau zawierającego szczegółowe dae wybraego uczestika podzieloe a astępujące sekcje: Dae uczestika: data urodzeia, PESEL, adres Iformacje dotyczące uczestictwa: data przystąpieia, data oraz przyczya zakończeia ochroy Składki: data wymagalości, podział składki a część ochroą, kapitałową i lokacyją oraz a źródło fiasowaia składki Roszczeia: rodzaj świadczeia, data rejestracji roszczeia, status roszczeia. 6

9 Ryc. 6 Szczegóły uczestika Wyszukaie daych usprawi wyszukiwarka pozwalająca a wyświetlaie listy składek z wprowadzoymi kryteriami dotyczącymi określoego zakresu dat. Szczegółowe iformacje dotyczące rozliczeia daej wy magalości z dokładym wykazem uczestików moża za leźć wybierając jede z przycisków zajdujących się w kolumach Data wymagalości lub Składka, jak rówież ikoę w kolumie Szczegóły. Wybierając strzałkę przypisaą do kokretej daty wymagalości (w kolumie Data wymagalości) moża przejść do ekrau prezetującego listę uczestików, których wskazaa data wymagalości dotyczyła. Na liście tej zajdują się ikoy z operacjami dotyczącymi uczestików. II.2.4. Roszczeia Aplikacja Grupa udostępia listę azwisk uczestików zgłaszających roszczeia oraz iformacje a temat aktualego statusu każdego z roszczeń. *objaśieia skrótów występujących a ryc. 7: pw ozacza składkę fiasowaą przez pracowika pd ozacza składkę fiasowaą przez pracodawcę. Ryc. 8 Roszczeia II.2.3. Historia składek Aplikacja Grupa udostępia iformacje o historii rozliczo ych składek. Ryc. 7 Historia składek Wyszukiwarka roszczeń pozwala a wyświetleie roszczeń zgodie z wprowadzoymi kryteriami (p. filtrowaie wg rodzaju świadczeia). Po wyświetleiu żądaej listy roszczeń moża przejść do ekrau prezetującego szczegółowe i formacje o wybraym roszczeiu (po klikięciu ikoy Szcze góły). 7

10 II.3. Zadaia Aplikacja umożliwia wykoaie operacji dotyczących uczestików ubezpieczeia. W tym rozdziale chcemy przybliżyć możliwe do wykoaia typy zadań, jak rówież zajdujące się w zakładce Zadaia fukcjoalości z imi związae: Lista zadań otwartych (zadaia zapisae w aplikacji, ale ie pobrae jeszcze przez Towarzystwo) Historia zadań (zadaia zapisae w systemie Towarzystwa). Żądaą operację moża wykoać z poziomu listy zadań otwartych wybierając przycisk Dodaj owe zadaie. Zosta ie wyświetloa lista z dostępymi typami zadań, z której ależy wybrać właściwy typ (Dołączeie, Odejście uczest ika, Zawieszeie składki uczestika, Zmiaa daych oso bowych, Zmiaa waruków ubezpieczeia). Ryc. 9 Dodaie zadaia statusów zostały opisae w roz dziale II.3.2. Operacje a zadaiach): Niekomplete (ie wszystkie pola wymagae zostały wypełioe) takie zadaie moża zapisać w aplikacji, zamkąć, a po jakimś czasie otworzyć i uzupełić brakujące dae. Uzupełieie wszystkich wymagaych pól spowoduje zmiaę statusu a Do wydruku. Należy takie zada ie wydrukować, zatwierdzić i wysłać. Do wydruku (wszystkie dae są poprawe) ależy takie zadaie wydrukować a astępie zatwierdzić. Zadaie zmieia status a Do wysłaia ależy je wysłać. Do wysłaia zadaie ależy wysłać. Na liście zadań w kolumie Operacje zajdują się ikoy umożliwiające wykoaie powyższych operacji: Edytuj Usuń Redruk (poowy wydruk zadaia) Wyślij Ryc. 10 Operacje dotyczące uczestików Po wybraiu typu zadaia wyświetloy zostaie właściwy formularz, zawierający listę pól do wypełieia (pola, któ rych uzupełieie jest koiecze ozaczoe zostały symbo lem *). Wypełieie formularza składającego się z wielu etapów wy maga użycia przycisków Dalej oraz Wstecz. Posługując się przyciskiem Zapisz jako iekomplete istieje możliwość przerwaia pracy i zapisaia zadaia w trakcie wypełia ia formularza. Użycie przycisku Auluj spowoduje prze rwaie wypełiaia daych bez zapisu w aplikacji. Wprowadzae zadaia zostaą zapisae z odpowiedim statusem (sposoby zmiay UWAGA: Wszystkie operacje dostępe w Aplikacji Grupa moża rówież wykoać z poziomu listy uczestików. W przypadku operacji dołączeia poprzez przycisk zajdujący się ad listą uczestików, a dla pozostałych typów zadań wybierając dostępe liki w postaci iko zajdujących się w ostatiej kolumie. 8

11 II.3.1. Typy zadań II Dołączeie owego uczestika W celu dołączeia owego uczestika ależy wypełić for mularz dodawaia owego uczestika zgodie z wyma gaymi polami (ryc. 11). Po wykoaiu dołączeia aplikacja sprawdzi czy dodawaa osoba zajduje się już a liście uczestików ubezpieczeia lub czy wcześiej zostało zapisae zadaie dołączeia uczestika o podaym azwisku i dacie urodzeia, lub umerze PESEL. II Odejście uczestika Istieją dwa rodzaje odejścia: odejście i odejście z wypłatą. W zależości od wyboru wyświetli się formularz do wypełieia (odejście z wypłatą zawiera dodatkowe sekcje do wy pełieia). W tym przypadku aplikacja sprawdza rachuek uczestika, opcja wypłaty będzie iedostępa w przypadku, gdy a kocie uczestika ie będzie środków. Ryc. 12 Odejście uczestika Ryc. 11 Dołączaie owego uczestika W przypadku pozytywego wyiku pojawi się jede z po iższych komuikatów: Dołączay uczestik zajduje się a liście uczestików polisy ależy sprawdzić czy jest to uczestik aktywy, jeśli tak, wykoywaą operację ależy aulować W zadaiach jest już zarejestrowae zadaie dołączeia uczestika wykoywaą operację ależy aulować, a astępie odszukać wcześiej wprowadzoe zadaie i to zadaie przygotować do wysłaia. II Zawieszeie składki uczestika W celu zawieszeia składki uczestika ależy wybrać ikoę Zawieszeie uczestika z kolumy Operacje. Zawieszeie składki uczestika astępuje od daty wyma galości, dla której ie została zapłacoa składka za daego uczestika. Ryc. 13 Zawieszeie 9

12 II Zmiaa daych uczestika Zmiaa daych osobowych Zmiaa daych adresowych Zmiaa osób uposażoych Zmiaa fuduszu. Ryc. 14 Zmiaa daych osobowych II.3.2. Operacje a zadaiach II Przeglądaie listy zadań otwartych Aplikacja umożliwia przeglądaie zadań otwartych, czyli ieprzetworzoych, mających jede z astępujących statusów: Niekomplete, Wysłae, Do wydruku, Do wysłaia. Aby wyświetlić listę zadań ależy wybrać z meu główego opcję Zadaia, system wyświetli ekra prezetujący listę zadań otwartych. Ryc. 16 Lista zadań otwartych II Zmiaa waruków ubezpieczeia Zmiaa kategorii Zmiaa wysokości składki kapitałowej. Ryc. 15 Zmiaa waruków ubezpieczeia II Wyszukiwaie zadań otwartych Nad listą zadań otwartych dostępa jest wyszukiwarka, która umożliwia wyszukaie zadań otwartych przy użyciu astępujących kryteriów: azwisko, imię (rówież po fragmecie tekstu), status, typ zadaia, umer polisy (kryterium jest do stępe dla użytkowika, który zajmuje się obsługą więcej iż jedej polisy). Wpisaie kryteriów i wciśięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetleie listy zadań spełiających podae kryteria (p. za daia o statusie Do wydruku). W przypadku gdy w systemie ie ma zarejestrowaych zadań otwartych dla polisy, którą ob sługuje zalogoway użytkowik, zamiast listy zadań otwartych wyświetli się iformacja Brak zadań otwartych. 10

13 II Stroicowaie listy zadań otwartych W przypadku gdy lista zadań zawiera więcej iż 20 pozy cji, pod listą pojawią się umery kolejych stro oraz liki umożliwiające poruszaie się po stroach: poprzediej, a stępej lub wskazaej. II Sortowaie zadań otwartych Istieje możliwość sortowaia listy zadań otwartych po ko lumach: Nazwisko, Status zadaia, Typ zadaia. Aby posortować listę zadań po azwisku lub po statusie a leży wybrać odpowiedi agłówek (czcioka wyróżioa kolorem graatowym) system posortuje zadaia alfabe tyczie. Sortowaie odbywa się w obrębie całej listy, a ie tylko aktualie wyświetlaej stroy. Ryc. 17 Sortowaie zadań otwartych UWAGA: Wyedytowaie i wprowadzeie zmia w zada iu o statusie Do wysłaia skutkuje automatyczą zmiaą statusu a Do wydruku i adaiem owej sygatury do kumetowi. Ozacza to, że od tego mometu wydruk pa pierowy z poprzedią sygaturą traci ważość. Należy zatem wydrukować dokumet z ową sygaturą (o ile Towarzy stwo wymaga dokumetu wydrukowaego a papierze w celu jego zatwierdzeia). II Usuięcie zadań Operacja usuięcia zadaia jest możliwa tylko dla zadań, które ie zostały przetworzoe, czyli dla zadań otwartych o statusie: Niekomplety, Do wydruku, Do wysłaia. Aby usuąć zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych, zazaczyć zadaie do usuięcia i klikąć ikoę Usuń. II Drukowaie zadań Drukowaie jest możliwe dla zadań ze statusem Do wy druku. Aplikacja umożliwia wydruk jedego zadaia lub wy druk grupy zadań. Ryc. 18 Drukowaie zadaia II Edycja zadań Edycja zadaia jest możliwa do mometu, w którym zadaie zostaie pobrae przez system Towarzystwa w celu przetworzeia, czyli dla zadań ze statusem: Niekomplety, Do wydruku, Do wysłaia. Zadaia ze statusem Wysłae ie mogą być edytowae. Aby wydrukować pojedycze zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych i wybrać ikoę Drukuj z kolumy Opera cje. W celu wydruku kilku zadań jedocześie ależy zazaczyć te zadaia w kolumie Zaczik lub wybrać przycisk Za zacz do wydruku (automatyczie zazacza się 10 pierw szych operacji), 11

14 a astępie ależy wybrać przycisk Drukuj dostępy pod listą zadań. Ryc. 19 Drukowaie kilku zadań ich w formie wydruku a papierze: odejście z powodu rozwiązaia umowy o pracę lub zgou zawieszeie. Każdy wydrukoway formularz zadaia posiada uikalą sygaturę wydruku, p.: 236/ZWU/98/2, co ozacza ko lejo: umer polisy umer polisy, której dotyczy wydruk typ zadaia skrót idetyfikujący typ zadaia: D dołączeie uczestika, ZDO zmiaa daych, ZWU zmiaa waruków ubezpieczeia, O odejście, Z zawieszeie składki uczestika umer zadaia to kolejy umer w systemie umer wydruku to kolejy umer wydruku w obrębie daego zadaia. Na ekraie pojawi się komuikat o treści Geerowaie zadań zostało zakończoe. Klikij w ikoę PDF, żeby uruchomić / pobrać wydruk. Poprawy wydruk ależy zatwierdzić. Kolejym etapem jest wysłaie stworzoych z zadań do kumetów opisae szczegółowo w pukcie II UWAGA: Jedorazowo moża wydrukować maksymalie 10 zadań. W celu zatwierdzeia przez Towarzystwo iżej wymieio ych operacji wymagae jest przesłaie dokumetów zarówo w formie elektroiczej (za pomocą aplikacji), jak i wysłaie do Towarzystwa wydruku a papierze (opa trzoego podpisem uczestika oraz pieczątkami ubezpie czającego): dołączeie uczestika odejście uczestika z powodu rezygacji zmiaa daych osobowych zmiaa waruków ubezpieczeia. II Poowy wydruk zadań Poowy wydruk zadaia jest możliwy dla zadań o statusie Do wysłaia oraz Wysłae, przy czym sygatura poowego wydruku pozostaje bez zmia. Aby poowie wydrukować zadaie, ależy wejść a listę zadań otwartych, wybrać ikoę PDF i wybrać Drukuj w otwartym okie z formularzem. II Wysłaie zadań Aby wprowadzoe zadaie zostało zrealizowae przez To warzystwo musi otrzymać status Wysłae. Wysłaie zadaia jest możliwe jedyie dla zadań ze statu sem Do wysłaia. Aplikacja umożliwia wysłaie pojedy czego zadaia lub grupy zadań. Aby wysłać pojedycze zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych i dla zadaia o statusie Do wysłaia wybrać z kolumy Operacje ikoę Wyślij. Do zatwierdzeia przez Towarzystwo iżej wymieioych operacji wystarczy przesłaie dokumetów w formie elek troiczej za pomocą aplikacji. Ozacza to, że ie ma ko ieczości wysyłaia 12

15 Ryc. 20 Wysłaie zadaia II.3.3. Historia zadań W tej części aplikacji moża przeglądać historię zadań, które zostały przetworzoe w systemie Towarzystwa. Zadaia te mogą mieć status: Zrealizowae lub Odrzucoe. Ryc. 22 Historia zadań Aby wysłać kilka zadań ależy wejść a listę zadań otwar tych, zazaczyć zadaia do wysłaia (zaczik będzie do stępy dla zadań o statusie Do wydruku i Do wysłaia), lub wybrać przycisk Zazacz do wysłaia zajdujący się ad listą. Następie ależy wybrać przycisk Wyślij dostępy pod listą zadań. Ryc. 21 Wysłaie kliku zadań UWAGA: Jedorazowo moża wysłać maksymalie 10 zadań. II Przeglądaie historii zadań Aby przeglądać listę takich zadań ależy wybrać z meu główego Zadaia a astępie Historię zadań. II Wyszukiwaie zadań przetworzoych W aplikacji istieje możliwość wyszukaia przetworzoego zadaia według kryteriów: azwisko, imię, status, typ za daia, data rejestracji zadaia w systemie. Wpisaie kryteriów i wciśięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetleie listy zadań spełiających podae kryteria (p. zadaia o statusie Zrealizowae). W przypadku gdy brak jest zadań spełiających określoe przez użytkowika kryteria wyszukiwaia, system wyświe tli iformację: Brak zadań. II Sortowaie zadań przetworzoych Listę zadań przetworzoych moża sortować wg umerów zadań, azwisk, statusów, typów zadań lub też wg daty rejestracji. 13

16 II.4. Formularze Ryc. 24 Komuikaty Aplikacja udostępia użytkowikom zestaw aktualie obo wiązujących formularzy, które moża przeglądać i drukować. Aby wydrukować formularz ależy wybrać ikoę drukarki z kolumy Operacje,a astępie po otwarciu formularza w okie programu Acrobat Reader wykoać operację drukowaia. Ryc. 23 Formularze II.6. Pomoc Użytkowik Aplikacji Grupa ma dostęp do pomocy, która składa się z: FAQ lista ajczęściej zadawaych pytań II.5. Komuikaty Aplikacja Grupa pozwala a przekazywaie przez Towarzy stwo iformacji w postaci komuikatów, do których moża przejść z poziomu: Meu główego Komuikaty Stroy główej, gdzie wyświetlae są 3 ostatie komuikaty Lewego meu, gdzie wyświetlaa jest iformacja o ie przeczytaych komuikatach, podaa jest liczba komuikatów ieprzeczytaych oraz wyświetloe są liki do 3 ko muikatów. Listę komuikatów moża sortować po kolumach: Data publikacji oraz Typ komuikatu. Vademecum słowik pojęć ubezpieczeiowych oraz lista procedur związaych z obsługą ubezpieczeń grupowych Samouczek podręczik użytkowika Aplikacji Grupa. Aby wyświetlić poszczególe rozdziały pomocy ależy wy brać z meu główego Pomoc. Ryc. 25 Pomoc 14

17 NOTATKI 15

18 NOTATKI 16

19 NOTATKI 17

20 Ty i życie Twoja i rodzia zdrowie Twoje zdrowie emerytura Twoja emerytura iwestycje Twoje iwestycje majątek Twój majątek Twoja firma firma Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie SA ul. Domaiewska 44, Warszawa ifoliia: ul. Domaiewska , 44, tel Warszawa ifoliia: , tel /COMGR/0611/3000