Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013"

Transkrypt

1 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013

2

3 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja Grupa...4 I.2.1. List powitaly...4 I.3. Logowaie do systemu Aplikacja Grupa...4 II. FUNKCJE APLIKACJI GRUPA...5 II.1. Ogóly opis...5 II.1.1. Stroa główa aplikacji...5 II.2. Polisy...5 II.2.1. Iformacje ogóle...5 II.2.2. Lista uczestików...6 II.2.3. Historia składek...7 II.2.4. Roszczeia...7 II.3. Zadaia...8 II.3.1. Typy zadań...9 II.3.2. Operacje a zadaiach...10 II.3.3. Historia zadań...13 II.4. Formularze...14 II.5. Komuikaty...14 II.6. Pomoc...14 NOTATKI...15 Spis ryci Ryc. 1 Przykład listu...4 Ryc. 2 Logowaie...4 Ryc. 3 Stroa główa....5 Ryc. 4 Iformacje ogóle...6 Ryc. 5 Lista uczestików...6 Ryc. 6 Szczegóły uczestika...7 Ryc. 7 Historia składek...7 Ryc. 8 Roszczeia....7 Ryc. 9 Dodaie zadaia...8 Ryc. 10 Operacje dotyczące uczestików Ryc. 11 Dołączaie owego uczestika...9 Ryc. 12 Odejście uczestika...9 Ryc. 13 Zawieszeie składki uczestika...9 Ryc. 14 Zmiaa daych osobowych...10 Ryc. 15 Zmiaa waruków ubezpieczeia...10 Ryc. 16 Lista zadań otwartych...10 Ryc. 17 Sortowaie zadań otwartych...11 Ryc. 18 Drukowaie zadaia...11 Ryc. 19 Drukowaie kilku zadań...12 Ryc. 20 Wysłaie zadaia Ryc. 21 Wysłaie kliku zadań...13 Ryc. 22 Historia zadań...13 Ryc. 23 Formularze...14 Ryc. 24 Komuikaty Ryc. 25 Pomoc

4 2

5 I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE I.1. Wstęp i defiicje Niiejszy rozdział opisuje ścieżkę postępowaia po przydzieleiu użytkowikowi uprawień dostępu do systemu wg Procedury zamawiaia dostępu do systemu Aplikacja Grupa oraz umożliwia kofigurację komputera do pracy z syste mem Aplikacja Grupa. DEFINICJE: azwa użytkowika umer użytkowika systemu Aplikacja Grupa system iformatyczy zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzaia iformacji i arzędzi programowych zastosowaych w celu przetwarzaia daych admiistrator bezpieczeństwa iformacji osoba adzorująca przestrzegaie zasad ochroy daych osobowych admiistrator bezpieczeństwa systemu osoba odpowiedziala za bezpieczeństwo systemów iformatyczych oraz za zgodość z Polityką Bezpieczeństwa Iformacji użytkowik osoba upoważioa do bezpośrediego dostępu do daych przetwarzaych w systemie iformatyczym, która posiada ustaloą azwę użytkowika i hasło Dział IT HelpDesk dział odpowiedzialy za sprawy iformatycze w Towarzystwie 1 Aplikacja Grupa system iformatyczy, w którym przetwarzae są dae admiistrowae przez Towarzystwo 1. 1 W iiejszym podręcziku Towarzystwo ozacza Avivę Sp. z o.o. 3

6 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja Grupa I.2.1. List powitaly Wprowadzeie w systemach Towarzystwa uprawień do systemu Aplikacja Grupa spowoduje przekazaie użytkowikowi listu elektroiczego zawierającego dae umożliwiające dostęp do systemu: adres aplikacji azwę użytkowika hasło. I.3. Logowaie do systemu Aplikacja Grupa Adres do logowaia https://agrupa.aviva.com.pl/aviva-ext/ zalecamy dodać do Ulubioych (aby łącze było prawidłowe ależy dodać adres do Ulubioych przed wprowadzeiem azwy użytkowika i hasła otrzy maych w liście powitalym). Ryc. 2 Logowaie UWAGA: Listu tego prosimy NIE KASOWAĆ. Będzie o potrzeby każdorazowo podczas kofiguracji komputera. Ryc. 1 Przykład listu 4

7 II. FUNKCJE APLIKACJI GRUPA II.1. Ogóly opis Aplikacja Grupa jest przezaczoa dla admiistratorów polis grupowych. Zadaiem aplikacji jest udostępieie admiistratorom iezbędych iformacji o polisie, jej uczestikach, umożliwieie wykoywaia operacji takich jak: dołączeie uczestika, odejście, zawieszeie, zmiaa daych, zmiaa waruków ubezpieczeia, jak rówież wydruk wymagaych formularzy. II.1.1. Stroa główa aplikacji Poprawe zalogowaie do aplikacji spowoduje wyświetle ie się stroy główej. Ze stroy główej użytkowik może przejść do poszczególych fukcjoalości aplikacji za pomocą: meu główego w lewej części ekrau meu w górej części ekrau boxów zajdujących się w cetralej części ekrau. UWAGA: Dodatkowo użytkowik ma możliwość szybkiego dostępu do: ieprzeczytaych komuikatów (aplikacja a każdym wybraym ekraie udostępia lik do komuikatów ieprzeczytaych) pomocy (a każdym wybraym ekraie aplikacja wyświetla pomoc związaą z wybraym ekraem aplikacji). II.2. Polisy W celu wyświetleia iformacji o ubezpieczeiu ależy wejść w zakładkę Polisy i wybrać ikoę Szczegóły polisy. Otrzy mamy tam dostęp do sekcji: Iformacje ogóle Lista uczestików Historia składek Roszczeia. Ryc. 3 Stroa główa II.2.1. Iformacje ogóle Aplikacja Grupa udostępia iformacje o polisie pogrupo wae w astępujące sekcje: Dae ubezpieczającego (azwa, adres) Waruki ubezpieczeia (azwa produktu, rodzaj obowiązujących OWU, data roczicy) Uczesticy Fiase (częstotliwość składki, umery rachuków: polisy i ubezpieczającego, kategorie) Fudusze (azwa fuduszu, udział wyrażoy w % tylko w przypadku jeżeli osobą uprawioą do decyzji o po dziale składki jest ubezpieczający) Dae pośredika (imię i azwisko lub azwa, struktura, kotakt). 5

8 Ryc. 4 Iformacje ogóle W celu poowego wywołaia pełej listy uczestików a leży wybrać przyciski Wyczyść, a astępie Szukaj. W tabeli zawierającej listę uczestików, w kolumie Ope racje, zajdują się ikoy służące do wyświetleia daych do tyczących uczestików oraz do wykoaia operacji udostępioych przez aplikację: Szczegóły uczestika Zmiaa waruków ubezpieczeia Zmiaa daych osobowych uczestika Odejście uczestika Zawieszeie składki II.2.2. Lista uczestików Aplikacja Grupa udostępia iformacje o staie osobowym polisy, wg stau a ostatią rozliczoą datę wy magalości. Ryc. 5 Lista uczestików Wyszukiwarka uczestików umożliwia zawężeie wyświe tlaej listy uczestików ubezpieczeia w astępujący spo sób: w polu Szukaj moża wpisać azwisko, imię, PESEL (wystarczy rówież fragmet tych daych) w polu Status istieje możliwość filtrowaia listy uczestików p. wybór tylko uczestików aktywych. Powyższe operacje, dostępe po wybraiu odpowiediej ikoy z kolumy Operacje, zostały szczegółowo opisae w dalszej części podręczika (w rozdziale II.3.1. Typy zadań). Nad listą uczestików zajdują się dwa przyciski: Export uczestików umożliwiający pobraie listy uczestików Dodaj owego uczestika umożliwiający dołączeie z poziomu tej listy. Wybór ikoy Szczegóły uczestika spowoduje wyświetleie ekrau zawierającego szczegółowe dae wybraego uczestika podzieloe a astępujące sekcje: Dae uczestika: data urodzeia, PESEL, adres Iformacje dotyczące uczestictwa: data przystąpieia, data oraz przyczya zakończeia ochroy Składki: data wymagalości, podział składki a część ochroą, kapitałową i lokacyją oraz a źródło fiasowaia składki Roszczeia: rodzaj świadczeia, data rejestracji roszczeia, status roszczeia. 6

9 Ryc. 6 Szczegóły uczestika Wyszukaie daych usprawi wyszukiwarka pozwalająca a wyświetlaie listy składek z wprowadzoymi kryteriami dotyczącymi określoego zakresu dat. Szczegółowe iformacje dotyczące rozliczeia daej wy magalości z dokładym wykazem uczestików moża za leźć wybierając jede z przycisków zajdujących się w kolumach Data wymagalości lub Składka, jak rówież ikoę w kolumie Szczegóły. Wybierając strzałkę przypisaą do kokretej daty wymagalości (w kolumie Data wymagalości) moża przejść do ekrau prezetującego listę uczestików, których wskazaa data wymagalości dotyczyła. Na liście tej zajdują się ikoy z operacjami dotyczącymi uczestików. II.2.4. Roszczeia Aplikacja Grupa udostępia listę azwisk uczestików zgłaszających roszczeia oraz iformacje a temat aktualego statusu każdego z roszczeń. *objaśieia skrótów występujących a ryc. 7: pw ozacza składkę fiasowaą przez pracowika pd ozacza składkę fiasowaą przez pracodawcę. Ryc. 8 Roszczeia II.2.3. Historia składek Aplikacja Grupa udostępia iformacje o historii rozliczo ych składek. Ryc. 7 Historia składek Wyszukiwarka roszczeń pozwala a wyświetleie roszczeń zgodie z wprowadzoymi kryteriami (p. filtrowaie wg rodzaju świadczeia). Po wyświetleiu żądaej listy roszczeń moża przejść do ekrau prezetującego szczegółowe i formacje o wybraym roszczeiu (po klikięciu ikoy Szcze góły). 7

10 II.3. Zadaia Aplikacja umożliwia wykoaie operacji dotyczących uczestików ubezpieczeia. W tym rozdziale chcemy przybliżyć możliwe do wykoaia typy zadań, jak rówież zajdujące się w zakładce Zadaia fukcjoalości z imi związae: Lista zadań otwartych (zadaia zapisae w aplikacji, ale ie pobrae jeszcze przez Towarzystwo) Historia zadań (zadaia zapisae w systemie Towarzystwa). Żądaą operację moża wykoać z poziomu listy zadań otwartych wybierając przycisk Dodaj owe zadaie. Zosta ie wyświetloa lista z dostępymi typami zadań, z której ależy wybrać właściwy typ (Dołączeie, Odejście uczest ika, Zawieszeie składki uczestika, Zmiaa daych oso bowych, Zmiaa waruków ubezpieczeia). Ryc. 9 Dodaie zadaia statusów zostały opisae w roz dziale II.3.2. Operacje a zadaiach): Niekomplete (ie wszystkie pola wymagae zostały wypełioe) takie zadaie moża zapisać w aplikacji, zamkąć, a po jakimś czasie otworzyć i uzupełić brakujące dae. Uzupełieie wszystkich wymagaych pól spowoduje zmiaę statusu a Do wydruku. Należy takie zada ie wydrukować, zatwierdzić i wysłać. Do wydruku (wszystkie dae są poprawe) ależy takie zadaie wydrukować a astępie zatwierdzić. Zadaie zmieia status a Do wysłaia ależy je wysłać. Do wysłaia zadaie ależy wysłać. Na liście zadań w kolumie Operacje zajdują się ikoy umożliwiające wykoaie powyższych operacji: Edytuj Usuń Redruk (poowy wydruk zadaia) Wyślij Ryc. 10 Operacje dotyczące uczestików Po wybraiu typu zadaia wyświetloy zostaie właściwy formularz, zawierający listę pól do wypełieia (pola, któ rych uzupełieie jest koiecze ozaczoe zostały symbo lem *). Wypełieie formularza składającego się z wielu etapów wy maga użycia przycisków Dalej oraz Wstecz. Posługując się przyciskiem Zapisz jako iekomplete istieje możliwość przerwaia pracy i zapisaia zadaia w trakcie wypełia ia formularza. Użycie przycisku Auluj spowoduje prze rwaie wypełiaia daych bez zapisu w aplikacji. Wprowadzae zadaia zostaą zapisae z odpowiedim statusem (sposoby zmiay UWAGA: Wszystkie operacje dostępe w Aplikacji Grupa moża rówież wykoać z poziomu listy uczestików. W przypadku operacji dołączeia poprzez przycisk zajdujący się ad listą uczestików, a dla pozostałych typów zadań wybierając dostępe liki w postaci iko zajdujących się w ostatiej kolumie. 8

11 II.3.1. Typy zadań II Dołączeie owego uczestika W celu dołączeia owego uczestika ależy wypełić for mularz dodawaia owego uczestika zgodie z wyma gaymi polami (ryc. 11). Po wykoaiu dołączeia aplikacja sprawdzi czy dodawaa osoba zajduje się już a liście uczestików ubezpieczeia lub czy wcześiej zostało zapisae zadaie dołączeia uczestika o podaym azwisku i dacie urodzeia, lub umerze PESEL. II Odejście uczestika Istieją dwa rodzaje odejścia: odejście i odejście z wypłatą. W zależości od wyboru wyświetli się formularz do wypełieia (odejście z wypłatą zawiera dodatkowe sekcje do wy pełieia). W tym przypadku aplikacja sprawdza rachuek uczestika, opcja wypłaty będzie iedostępa w przypadku, gdy a kocie uczestika ie będzie środków. Ryc. 12 Odejście uczestika Ryc. 11 Dołączaie owego uczestika W przypadku pozytywego wyiku pojawi się jede z po iższych komuikatów: Dołączay uczestik zajduje się a liście uczestików polisy ależy sprawdzić czy jest to uczestik aktywy, jeśli tak, wykoywaą operację ależy aulować W zadaiach jest już zarejestrowae zadaie dołączeia uczestika wykoywaą operację ależy aulować, a astępie odszukać wcześiej wprowadzoe zadaie i to zadaie przygotować do wysłaia. II Zawieszeie składki uczestika W celu zawieszeia składki uczestika ależy wybrać ikoę Zawieszeie uczestika z kolumy Operacje. Zawieszeie składki uczestika astępuje od daty wyma galości, dla której ie została zapłacoa składka za daego uczestika. Ryc. 13 Zawieszeie 9

12 II Zmiaa daych uczestika Zmiaa daych osobowych Zmiaa daych adresowych Zmiaa osób uposażoych Zmiaa fuduszu. Ryc. 14 Zmiaa daych osobowych II.3.2. Operacje a zadaiach II Przeglądaie listy zadań otwartych Aplikacja umożliwia przeglądaie zadań otwartych, czyli ieprzetworzoych, mających jede z astępujących statusów: Niekomplete, Wysłae, Do wydruku, Do wysłaia. Aby wyświetlić listę zadań ależy wybrać z meu główego opcję Zadaia, system wyświetli ekra prezetujący listę zadań otwartych. Ryc. 16 Lista zadań otwartych II Zmiaa waruków ubezpieczeia Zmiaa kategorii Zmiaa wysokości składki kapitałowej. Ryc. 15 Zmiaa waruków ubezpieczeia II Wyszukiwaie zadań otwartych Nad listą zadań otwartych dostępa jest wyszukiwarka, która umożliwia wyszukaie zadań otwartych przy użyciu astępujących kryteriów: azwisko, imię (rówież po fragmecie tekstu), status, typ zadaia, umer polisy (kryterium jest do stępe dla użytkowika, który zajmuje się obsługą więcej iż jedej polisy). Wpisaie kryteriów i wciśięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetleie listy zadań spełiających podae kryteria (p. za daia o statusie Do wydruku). W przypadku gdy w systemie ie ma zarejestrowaych zadań otwartych dla polisy, którą ob sługuje zalogoway użytkowik, zamiast listy zadań otwartych wyświetli się iformacja Brak zadań otwartych. 10

13 II Stroicowaie listy zadań otwartych W przypadku gdy lista zadań zawiera więcej iż 20 pozy cji, pod listą pojawią się umery kolejych stro oraz liki umożliwiające poruszaie się po stroach: poprzediej, a stępej lub wskazaej. II Sortowaie zadań otwartych Istieje możliwość sortowaia listy zadań otwartych po ko lumach: Nazwisko, Status zadaia, Typ zadaia. Aby posortować listę zadań po azwisku lub po statusie a leży wybrać odpowiedi agłówek (czcioka wyróżioa kolorem graatowym) system posortuje zadaia alfabe tyczie. Sortowaie odbywa się w obrębie całej listy, a ie tylko aktualie wyświetlaej stroy. Ryc. 17 Sortowaie zadań otwartych UWAGA: Wyedytowaie i wprowadzeie zmia w zada iu o statusie Do wysłaia skutkuje automatyczą zmiaą statusu a Do wydruku i adaiem owej sygatury do kumetowi. Ozacza to, że od tego mometu wydruk pa pierowy z poprzedią sygaturą traci ważość. Należy zatem wydrukować dokumet z ową sygaturą (o ile Towarzy stwo wymaga dokumetu wydrukowaego a papierze w celu jego zatwierdzeia). II Usuięcie zadań Operacja usuięcia zadaia jest możliwa tylko dla zadań, które ie zostały przetworzoe, czyli dla zadań otwartych o statusie: Niekomplety, Do wydruku, Do wysłaia. Aby usuąć zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych, zazaczyć zadaie do usuięcia i klikąć ikoę Usuń. II Drukowaie zadań Drukowaie jest możliwe dla zadań ze statusem Do wy druku. Aplikacja umożliwia wydruk jedego zadaia lub wy druk grupy zadań. Ryc. 18 Drukowaie zadaia II Edycja zadań Edycja zadaia jest możliwa do mometu, w którym zadaie zostaie pobrae przez system Towarzystwa w celu przetworzeia, czyli dla zadań ze statusem: Niekomplety, Do wydruku, Do wysłaia. Zadaia ze statusem Wysłae ie mogą być edytowae. Aby wydrukować pojedycze zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych i wybrać ikoę Drukuj z kolumy Opera cje. W celu wydruku kilku zadań jedocześie ależy zazaczyć te zadaia w kolumie Zaczik lub wybrać przycisk Za zacz do wydruku (automatyczie zazacza się 10 pierw szych operacji), 11

14 a astępie ależy wybrać przycisk Drukuj dostępy pod listą zadań. Ryc. 19 Drukowaie kilku zadań ich w formie wydruku a papierze: odejście z powodu rozwiązaia umowy o pracę lub zgou zawieszeie. Każdy wydrukoway formularz zadaia posiada uikalą sygaturę wydruku, p.: 236/ZWU/98/2, co ozacza ko lejo: umer polisy umer polisy, której dotyczy wydruk typ zadaia skrót idetyfikujący typ zadaia: D dołączeie uczestika, ZDO zmiaa daych, ZWU zmiaa waruków ubezpieczeia, O odejście, Z zawieszeie składki uczestika umer zadaia to kolejy umer w systemie umer wydruku to kolejy umer wydruku w obrębie daego zadaia. Na ekraie pojawi się komuikat o treści Geerowaie zadań zostało zakończoe. Klikij w ikoę PDF, żeby uruchomić / pobrać wydruk. Poprawy wydruk ależy zatwierdzić. Kolejym etapem jest wysłaie stworzoych z zadań do kumetów opisae szczegółowo w pukcie II UWAGA: Jedorazowo moża wydrukować maksymalie 10 zadań. W celu zatwierdzeia przez Towarzystwo iżej wymieio ych operacji wymagae jest przesłaie dokumetów zarówo w formie elektroiczej (za pomocą aplikacji), jak i wysłaie do Towarzystwa wydruku a papierze (opa trzoego podpisem uczestika oraz pieczątkami ubezpie czającego): dołączeie uczestika odejście uczestika z powodu rezygacji zmiaa daych osobowych zmiaa waruków ubezpieczeia. II Poowy wydruk zadań Poowy wydruk zadaia jest możliwy dla zadań o statusie Do wysłaia oraz Wysłae, przy czym sygatura poowego wydruku pozostaje bez zmia. Aby poowie wydrukować zadaie, ależy wejść a listę zadań otwartych, wybrać ikoę PDF i wybrać Drukuj w otwartym okie z formularzem. II Wysłaie zadań Aby wprowadzoe zadaie zostało zrealizowae przez To warzystwo musi otrzymać status Wysłae. Wysłaie zadaia jest możliwe jedyie dla zadań ze statu sem Do wysłaia. Aplikacja umożliwia wysłaie pojedy czego zadaia lub grupy zadań. Aby wysłać pojedycze zadaie ależy wejść a listę zadań otwartych i dla zadaia o statusie Do wysłaia wybrać z kolumy Operacje ikoę Wyślij. Do zatwierdzeia przez Towarzystwo iżej wymieioych operacji wystarczy przesłaie dokumetów w formie elek troiczej za pomocą aplikacji. Ozacza to, że ie ma ko ieczości wysyłaia 12

15 Ryc. 20 Wysłaie zadaia II.3.3. Historia zadań W tej części aplikacji moża przeglądać historię zadań, które zostały przetworzoe w systemie Towarzystwa. Zadaia te mogą mieć status: Zrealizowae lub Odrzucoe. Ryc. 22 Historia zadań Aby wysłać kilka zadań ależy wejść a listę zadań otwar tych, zazaczyć zadaia do wysłaia (zaczik będzie do stępy dla zadań o statusie Do wydruku i Do wysłaia), lub wybrać przycisk Zazacz do wysłaia zajdujący się ad listą. Następie ależy wybrać przycisk Wyślij dostępy pod listą zadań. Ryc. 21 Wysłaie kliku zadań UWAGA: Jedorazowo moża wysłać maksymalie 10 zadań. II Przeglądaie historii zadań Aby przeglądać listę takich zadań ależy wybrać z meu główego Zadaia a astępie Historię zadań. II Wyszukiwaie zadań przetworzoych W aplikacji istieje możliwość wyszukaia przetworzoego zadaia według kryteriów: azwisko, imię, status, typ za daia, data rejestracji zadaia w systemie. Wpisaie kryteriów i wciśięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetleie listy zadań spełiających podae kryteria (p. zadaia o statusie Zrealizowae). W przypadku gdy brak jest zadań spełiających określoe przez użytkowika kryteria wyszukiwaia, system wyświe tli iformację: Brak zadań. II Sortowaie zadań przetworzoych Listę zadań przetworzoych moża sortować wg umerów zadań, azwisk, statusów, typów zadań lub też wg daty rejestracji. 13

16 II.4. Formularze Ryc. 24 Komuikaty Aplikacja udostępia użytkowikom zestaw aktualie obo wiązujących formularzy, które moża przeglądać i drukować. Aby wydrukować formularz ależy wybrać ikoę drukarki z kolumy Operacje,a astępie po otwarciu formularza w okie programu Acrobat Reader wykoać operację drukowaia. Ryc. 23 Formularze II.6. Pomoc Użytkowik Aplikacji Grupa ma dostęp do pomocy, która składa się z: FAQ lista ajczęściej zadawaych pytań II.5. Komuikaty Aplikacja Grupa pozwala a przekazywaie przez Towarzy stwo iformacji w postaci komuikatów, do których moża przejść z poziomu: Meu główego Komuikaty Stroy główej, gdzie wyświetlae są 3 ostatie komuikaty Lewego meu, gdzie wyświetlaa jest iformacja o ie przeczytaych komuikatach, podaa jest liczba komuikatów ieprzeczytaych oraz wyświetloe są liki do 3 ko muikatów. Listę komuikatów moża sortować po kolumach: Data publikacji oraz Typ komuikatu. Vademecum słowik pojęć ubezpieczeiowych oraz lista procedur związaych z obsługą ubezpieczeń grupowych Samouczek podręczik użytkowika Aplikacji Grupa. Aby wyświetlić poszczególe rozdziały pomocy ależy wy brać z meu główego Pomoc. Ryc. 25 Pomoc 14

17 NOTATKI 15

18 NOTATKI 16

19 NOTATKI 17

20 Ty i życie Twoja i rodzia zdrowie Twoje zdrowie emerytura Twoja emerytura iwestycje Twoje iwestycje majątek Twój majątek Twoja firma firma Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie SA ul. Domaiewska 44, Warszawa ifoliia: ul. Domaiewska , 44, tel Warszawa ifoliia: , tel /COMGR/0611/3000

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Cetrala Komisja Egzamiacyja Arkusz zawiera iformacje prawie chroioe do mometu rozpoczęcia egzamiu. Układ graficzy CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce a aklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki 52 Sławomir Herma Sławomir HERMA atedra Iżyierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: slawomir.herma@gmail.com Harmoogramowaie liii motażowej jako elemet projektowaia cyfrowej fabryki Streszczeie: W

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji:

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji: Wyszukiwaieiformacjitoproceswyszukiwaiawpewymzbiorze tychwszystkichdokumetów,którepoświęcoesąwskazaemuw kweredzietematowi(przedmiotowi)lubzawierająiezbędedla Wg M. A. Kłopotka: użytkowikafaktyiiformacje.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Politechika Pozańska Zakład Zarządzaia i Iżyierii Jakości PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Materiały pomocicze do projektu z przedmiotu: Zarządzaie produkcją i usługami Opracował Krzysztof ŻYWICKI Pozań,

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane 1. Instalujemy kalkulator, do jego instalacji (szczególnie dla Win XP) może być wymagane wcześniejsze zainstalowanie Microsoft.NET Framweork 4.0 (można

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja. PTH Technika

Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja. PTH Technika Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja PTH Technika Spis treści Spis treści...2 Przeglądanie ofert szkół... 3 Lista szkół...3 Wizytówka wybranej szkoły...4 Lista oddziałów wybranej szkoły... 6 Widok

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. INSTRUKCJA WYSTAWIANIA POLISY UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ (UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO) W SYSTEMIE POS Warszawa marzec 2011r. Instrukcja przedstawia sposób wystawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim Wyagrodzeie w rolictwie szkockim dziewiętastego Wydaie Iformator dla pracowików i pracodawców Co powiieeś wiedzieć o Rozporządzeiu r 62 o wy a g r o d z e i a c h w ro l i c t w i e Sz k o c j a 329324_Guide.idd

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne lista nr 2.

Technologie Informacyjne lista nr 2. dr iż. Roma Ptak roma.ptak.staff.iiar.pwr.wroc.pl Techologie Iformacyje lista r 2. Ver. 2.0 Uwagi do zadań. Proszę w edytorze tekstu zredagować dokumety według poiższych przykładów. Zadaie 3., 4. i 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturaly wraz ze schematem oceiaia dla klasy II Liceum Propozycja zadań maturalych sprawdzających opaowaie wiadomości i umiejętości matematyczych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MODELE SCORINGU KREDYTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DATA MINING ANALIZA PORÓWNAWCZA Przemysław Jaśko Wydział Ekoomii i Stosuków Międzyarodowych, Uiwersytet Ekoomiczy w Krakowie 1 WROWADZENIE Modele aplikacyjego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręczik użytkowika PORTÉGÉ M750 computers.toshiba-europe.com Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Wstęp Iformacje ogóle Wprowadzeie Lista kotrola wyposażeia................................1-1

Bardziej szczegółowo

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a Związkowiec 1.0 Instrukcja programu 1 S t r o n a Spis treści 1. WSTĘP.... 3 2. INSTALACJA.... 3 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE.... 7 3.1. REJESTRACJA.... 7 3.2. LOGOWANIE.... 7 4. KORZYSTANIE Z APLIKACJI....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Instrukcje składania dokumentów w systemie on-line FRSE Wniosek o dofinansowanie organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2010 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi e-zfron

Instrukcja obsługi e-zfron Instrukcja obsługi e-zfron data ostatniej modyfikacji: 13.05.2010 Hyperware K. Kuncelman, R. Wierzbicki spółka jawna 1 zmodyfikowany 2010-05-13 10:58 Spis treści Wstęp...3 Struktura aplikacji i bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

UWAGA:hJeżelihjeszczehniehdokonałeśhrejestracji,hprzejdźh dohnastępnejhsekcji.

UWAGA:hJeżelihjeszczehniehdokonałeśhrejestracji,hprzejdźh dohnastępnejhsekcji. 2 Panel logowania 1. Panel Logowania 1.1 Logowanie UWAGA:hJeżelihjeszczehniehdokonałeśhrejestracji,hprzejdźh dohnastępnejhsekcji. E-mail / Nr telefonuh-hwhtym miejscuhnależyhwprowadzić prawidłowyhadreshe-mailhlub

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo