Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii 2) Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) zarządza się, co astępuje: 1. Rozporządzeie określa szczegółowy zakres obowiązku uzyskaia i przedstawieia Prezesowi Urzędu Regulacji Eergetyki, zwaemu dalej Prezesem URE, do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, obowiązku zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii, w tym: 1) rodzaje odawialych źródeł eergii; 2) parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii; 3) wymagaia dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze, zwaej dalej ustawą, oraz ie paliwa; 4) miejsce dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzaia daych, o którym mowa w art. 9e ust. 5 ustawy; 5) wielkość i sposób obliczaia udziału eergii elektryczej wytwarzaej w odawialych źródłach eergii, wyikającej z obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, w sprzedaży eergii elektryczej odbiorcom końcowym, w okresie kolejych 10 lat; 6) sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej i ciepła ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art. 9a ust. 1, 6 i 7 ustawy: a) kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, b) poiesioej opłaty zastępczej, c) kosztów zakupu eergii elektryczej lub ciepła, do których zakupu przedsiębiorstwo eergetycze jest obowiązae. 1) Miister Gospodarki kieruje działem admiistracji rządowej gospodarka, a podstawie 1 ust. 2 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 2) Niiejsze rozporządzeie zostało otyfikowae Komisji Europejskiej w diu 22 maja 2012 r., pod umerem 2012/331/PL, zgodie z 4 rozporządzeia Rady Miistrów z dia 23 grudia 2002 r. w sprawie sposobu fukcjoowaia krajowego systemu otyfikacji orm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dia 22 czerwca 1998 r. ustaawiającą procedurę udzielaia iformacji w zakresie orm i przepisów techiczych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa iformacyjego (Dz. Urz. UE L 204 z , z póź. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydaie specjale, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póź. zm.).

2 Dzieik Ustaw 2 Poz Użyte w rozporządzeiu określeia ozaczają: 1) biomasa stałe lub ciekłe substacje pochodzeia rośliego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolej i leśej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziara zbóż iespełiające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym określoych w art. 7 rozporządzeia Komisji (WE) r 1272/2009 z dia 11 grudia 2009 r. ustaawiającego wspóle szczegółowe zasady wykoaia rozporządzeia Rady (WE) r 1234/2007 w odiesieiu do zakupu i sprzedaży produktów rolych w ramach iterwecji publiczej (Dz. Urz. UE L 349 z , str. 1, z póź. zm.) i ziara zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu; 2) uprawy eergetycze platacje zakładae w celu wykorzystaia pochodzącej z ich biomasy w procesie wytwarzaia eergii; 3) biogaz gaz pozyskay z biomasy, w szczególości z istalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub rośliych, oczyszczali ścieków oraz składowisk odpadów; 4) mieszae paliwo wtóre paliwo będące mieszaką biomasy lub biogazu oraz iych paliw, przygotowae poza jedostką wytwórczą zużywającą to paliwo; 5) układ hybrydowy jedostkę wytwórczą wytwarzającą eergię elektryczą albo eergię elektryczą i ciepło, w której w procesie wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae oddzielie w odawialych źródłach eergii, z możliwością wykorzystaia paliwa pomociczego, i w źródłach eergii iych iż odawiale źródło eergii, pracujące a wspóly kolektor oraz zużywae wspólie w tej jedostce wytwórczej do wytworzeia eergii elektryczej lub ciepła; 6) paliwo pomocicze paliwo ie iż biomasa stosowae do uruchomieia odawialego źródła eergii, którego udział wagowy w łączej ilości spalaej biomasy ie przekracza 0,3% w okresie rozliczeiowym określoym we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy; 7) drewo pełowartościowe drewo spełiające wymagaia jakościowe określoe w ormach określających wymagaia i badaia dla drewa wielkowymiarowego liściastego, drewa wielkowymiarowego iglastego oraz drewa średiowymiarowego dla grup ozaczoych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewy powstały w wyiku procesu celowego rozdrobieia tego drewa; 8) kocioł stacjoare urządzeie techicze, w którym paliwa są utleiae w celu wykorzystaia wytworzoego w im ciepła. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 4. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świa-

3 Dzieik Ustaw 3 Poz dectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 5. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z póź. zm. 3) ), przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r Do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się, iezależie od mocy tego źródła: 1) eergię elektryczą lub ciepło pochodzące w szczególości: a) z elektrowi wodych oraz z elektrowi wiatrowych, b) ze źródeł wytwarzających eergię z biomasy oraz biogazu, 3) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz

4 Dzieik Ustaw 4 Poz c) ze słoeczych ogiw fotowoltaiczych oraz kolektorów do produkcji ciepła, d) ze źródeł geotermalych; 2) część eergii odzyskaej z termiczego przekształcaia odpadów komualych, zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dia 27 kwietia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póź. zm. 4) ). 2. W przypadku jedostki wytwórczej, o której mowa w 8 ust. 1, w której jest spalaa biomasa w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 5 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 8 ust. 1, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, wyosi ie miej iż: 1) 50% w 2012 r.; 2) 60% w 2013 r.; 3) 70% w 2014 r.; 4) 80% w 2015 r.; 5) 80% w 2016 r.; 6) 80% w 2017 r.; 7) 85% w 2018 r.; 8) 85% w 2019 r.; 9) 85% w 2020 r.; 10) 85% w 2021 r. 3. W przypadku układu hybrydowego, w którym są spalae biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 11 ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 4) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz oraz z 2012 r. poz. 951.

5 Dzieik Ustaw 5 Poz W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości wyoszącej 100% eergii wytworzoej w jedostce wytwórczej, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej, z przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 5. W przypadku gdy jedostka wytwórcza, o której mowa w ust. 3 lub 4, lub jej część będąca kotłem, została oddaa do użytkowaia do dia 31 grudia 2015 r., udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku gdy jedostka wytwórcza lub jej część będąca kotłem została do dia 31 grudia 2015 r. przebudowaa w celu spalaia w iej wyłączie biomasy albo biomasy i paliwa pomociczego, udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biomasa i paliwo pomocicze, ależącej do przedsiębiorstwa eergetyczego obowiązaego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych ie zalicza się eergii elektryczej lub ciepła wytworzoego z drewa pełowartościowego. 8. Przepisów ust. 2 6 ie stosuje się do odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśej spalaych w miejscu ich powstaia. 9. W przypadku iedochowaia przez przedsiębiorstwo eergetycze obowiązkowego udziału wagowego biomasy, o którym mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych zalicza się proporcjoalą część eergii elektryczej lub ciepła, dla których obowiązkowy udział wagowy biomasy w okresie rozliczeiowym objętym wioskiem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, został dochoway W przypadku gdy jedo przedsiębiorstwo eergetycze posiada więcej iż jedą jedostkę wytwórczą, o której mowa w 8 ust. 1, lub układ hybrydowy, lub jedostkę wytwórczą, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze, dopuszcza się rozliczaie udziału wagowego biomasy dla grupy tych jedostek. 2. Eergię elektryczą wytworzoą w jedostce wytwórczej, o której mowa w 6 ust. 1, w okresie jej rozruchu techologiczego, z wyjątkiem eergii elektryczej wytworzoej w jedostce, o której mowa w 8 ust. 1, lub części eergii elektryczej wytworzoej w układzie hybrydowym, w którym w procesie wytwarzaia eergii elektryczej wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae w źródłach eergii iych iż odawiale, zalicza się do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii. Do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą wytworzoą w okresie do 90 di od dia rozpoczęcia rozruchu techologiczego jedostki wytwórczej, liczoego od dia pierwszego wprowadzeia eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

6 Dzieik Ustaw 6 Poz Przez rozruch techologiczy, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wyłączie przeprowadzaie prób i testów umożliwiających odbiór końcowy jedostki wytwórczej W jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami, do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się część eergii elektryczej lub ciepła odpowiadającą udziałowi eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej paliwa zużywaego do wytwarzaia eergii, obliczaą a podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw, z zastrzeżeiem 11 ust. 2, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: M Bi W Bi i = 1 E OZE = E, m M Bi W Bi + M Kj W Kj i = 1 j = 1 E OZE ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii [w MWh lub GJ]; E ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami [w MWh lub GJ]; M Bi masę biomasy lub biogazu, spaloych w jedostce wytwórczej [w Mg]; M Kj masę paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w Mg]; W Bi wartość opałową biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; W Kj wartość opałową paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; m liczbę rodzajów biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej; liczbę rodzajów paliw iych iż biomasa lub biogaz, spaloych w jedostce wytwórczej. 2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii (EOZE) wykouje się zgodie z procedurą pomiarów, rejestracji i obliczaia ilości eergii wytworzoej w tych źródłach, zwaą dalej procedurą rozliczeń, dla daej jedostki wytwórczej. 3. Procedurę rozliczeń opracowuje się zgodie z: 1) przepisami o miarach, w zakresie pomiarów; 2) ormami określającymi wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych lub wzorcujących, zgodie z którymi badaia biomasy lub biogazu wykoywae będą w laboratoriach wykazujących się kompetecją techiczą i biegłością w zakresie procedur rozliczeń i badań udokumetowaą w rozumieiu tych orm. 4. W przypadku spalaia w jedostce wytwórczej biomasy lub biogazu wspólie z iymi paliwami: 1) pomiary masy biomasy w postaci stałej i paliwa stałego iego iż biomasa obejmują pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia; 2) pomiary masy biomasy w postaci ciekłej lub biogazu oraz paliwa ciekłego lub gazowego iego iż biomasa lub biogaz powiy obejmować pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia, wykoywae metodą bezpośredią za pomocą pomiaru masy (przepływomierze masowe) lub metodą pośredią za pomocą pomiaru objętości z korekcją temperatury, a w przypadku paliw gazowych także ciśieia tych paliw; 3) pobieraie próbek do badaia właściwości fizykochemiczych poszczególych rodzajów paliw, iezbędych do obliczeia ich wartości opałowej, zwaych dalej właściwościami fizykochemiczymi, i pomiar masy tych paliw ależy wykoywać w tym samym czasie i miejscu; 4) ozaczaie właściwości fizykochemiczych paliw powio się odbywać zgodie z ormami dotyczącymi właściwości tych paliw; 5) w przypadku braku orm, o których mowa w pkt 4, dla daego rodzaju zużywaego paliwa ozaczaie właściwości fizykochemiczych tego paliwa odbywa się według metod zwalidowaych w rozumieiu orm określających wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

7 Dzieik Ustaw 7 Poz W przypadku stosowaia w jedostce wytwórczej mieszaego paliwa wtórego ależy: 1) wykoać pomiary masy tego paliwa dostarczoego do procesu spalaia w tej jedostce wytwórczej; 2) ozaczyć ciepło spalaia i wykoać obliczeia wartości opałowej tego paliwa oraz próbek paliw wchodzących w skład mieszaego paliwa wtórego; 3) rejestrować udział eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej mieszaego paliwa wtórego zgodie z W przypadkach, o których mowa w 8 i 9: 1) obliczaia i rozliczaia ilości wytwarzaej eergii elektryczej lub ciepła dokouje się zgodie z procedurą rozliczeń a podstawie wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych w rozumieiu przepisów o miarach; 2) ozaczaie ciepła spalaia i obliczaie wartości opałowej biomasy lub biogazu wykouje się co 24 godziy z uśredioej próby, z próbek pobieraych ie rzadziej iż: a) 8 godzi dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej poiżej 50 MW, b) 4 godziy dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej w zakresie od 50 MW do 250 MW, c) 2 godziy dla całkowitej zaistalowaej mocy cieplej jedostki wytwórczej wyższej od 250 MW. 2. W przypadku: 1) okresowego zasilaia pośrediego zbiorika paliwa, uiemożliwiającego pobraie próbki w czasie określoym w ust. 1 pkt 2, próbkę powio się pobrać w trakcie ciągłej pracy układu zasilaia zbiorika, ie rzadziej iż co 2 godziy; 2) zmiay rodzaju dostarczaego paliwa, próbki pobiera się w ciągu godziy od zmiay paliwa, ie późiej iż przed koleją zmiaą rodzaju dostarczaego paliwa, iezależie od ostatio pobraych próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, przed zmiaą rodzaju paliwa; 3) dostawy biomasy kierowaej bezpośredio do pośrediego zbiorika paliwa lub do spalaia, uiemożliwiającej pobraie próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, uśredioą próbę do ozaczeia ciepła spalaia i obliczeia wartości opałowej biomasy ależy przygotować z próbek pobieraych w okresie doby z każdej dostawy biomasy W układzie hybrydowym wykouje się oddzielie pomiary ilości eergii dostarczoej do wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła, a wytworzoej w: 1) odawialych źródłach eergii, 2) źródłach iych iż odawiale o ile ie są wykoywae pomiary, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i W układzie hybrydowym ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii, ozaczoą symbolem E OZEh, oblicza się, przyjmując proporcjoaly udział ilościowy eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii w ilości eergii wytworzoej we wszystkich źródłach zasilających jedostkę wytwórczą, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEh ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E E POi E PKj m całkowitą ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E POi i = 1 E OZEh = m E, E POi + E PKj i = 1 j = 1 ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialym źródle eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w źródle eergii iym iż odawiale źródło eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; liczbę odawialych źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym; liczbę źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym, iych iż odawiale źródła eergii.

8 Dzieik Ustaw 8 Poz Ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym, ozaczoą symbolem E OZEW, oblicza się według wzoru: V p V c E OZEW = E CW 1, gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEW ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; E CW V p V c całkowitą ilość eergii elektryczej wytworzoej w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; objętość wody przepompowaej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody przepompowaej [w m 3 ]; objętość całkowitą wody pobraej przez turbiy elektrowi wodej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody pobraej przez te turbiy [w m 3 ]. 4. W okresie kalibrowaia lub serwisowaia urządzeń służących do pomiaru strumieia objętości wody, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się określeie objętości wody przepompowaej i wody pobraej przez turbiy dla celów obliczaia ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym przy wykorzystaiu metod pośredich opartych o charakterystyki eergetycze hydrozespołów. Okres te ie może przekroczyć 336 godzi w roku. 5. Przez kalibrowaie i serwisowaie urządzeń, o których mowa w ust. 4, rozumie się czyości wykoywae w sposób określoy w istrukcji obsługi tych urządzeń Dae dotyczące ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy, oraz wyiki pomiarów i obliczeń właściwości fizykochemiczych, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i 10, a także dae uzyskae w wyiku tych pomiarów, rejestruje się w książce rejestrowej z poumerowaymi kartami dzieymi lub z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych. 2. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń w książce rejestrowej ależy prowadzić w sposób spełiający astępujące waruki: 1) każdą pozycję rejestrowaych daych oraz wyików pomiarów i obliczeń, po dokoaiu wpisów, podkreśla się poziomą liią; 2) poprawki mogą być wprowadzae w sposób umożliwiający odczytaie poprawioego lub skreśloego zapisu; poprawki ależy potwierdzić podpisem osoby rejestrującej. 3. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych ależy prowadzić tak, aby: 1) był możliwy wgląd do treści dokoywaych zapisów, a przechowywae dae oraz wyiki pomiarów i obliczeń były chroioe przed zatarciem lub ziekształceiem; 2) zapisy były zamieszczae w sposób chroologiczy; 3) było możliwe sporządzaie wydruków za każdy dzień Miejscami dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzeia daych, o których mowa w art. 9e ust. 5 ustawy, są zaciski: 1) geeratora; 2) ogiwa fotowoltaiczego; 3) ogiwa paliwowego, w którym astępuje bezpośredia przemiaa eergii chemiczej w eergię elektryczą. 2. W przypadku braku urządzeń pomiarowo-rozliczeiowych a zaciskach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się dokoywaie pomiarów w miejscu przyłączeia odawialego źródła eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

9 Dzieik Ustaw 9 Poz Parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, powiy umożliwiać: 1) dotrzymaie parametrów jakościowych eergii elektryczej i stadardów jakościowych obsługi odbiorców; 2) współpracę z siecią oraz spełieie wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, w przypadku źródeł przyłączaych do sieci. 2. Parametry techicze i techologicze wytwarzaia ciepła w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, powiy umożliwiać dotrzymaie parametrów jakościowych ośika ciepła i stadardów jakościowych obsługi odbiorców przez podmiot obowiązay do jego zakupu oraz być dostosowae do wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, a także do parametrów ośika ciepła oraz waruków pracy sieci ciepłowiczej. 15. Obowiązek zakupu eergii elektryczej z odawialych źródeł eergii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaą mu ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii, przyłączoych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjej elektroeergetyczej zajdującej się a tereie obejmującym obszar działaia tego sprzedawcy Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli oferowae do sprzedaży ciepło, wytworzoe w odawialych źródłach eergii, zakupioo w ilości: 1) w jakiej je oferowao lub 2) rówej zapotrzebowaiu odbiorców przedsiębiorstwa eergetyczego realizującego te obowiązek i przyłączoych do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej tego źródła w całkowitej mocy zamówioej przez odbiorców, z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tym źródle pod warukiem że koszty zakupu tego ciepła ie spowodują wzrostu ce ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczoe odbiorcom w daym roku o więcej iż wartość średioroczego wskaźika wzrostu ce towarów i usług kosumpcyjych ogółem w poprzedim roku kaledarzowym, określoego w komuikacie Prezesa Główego Urzędu Statystyczego ogłoszoym w Dzieiku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Moitor Polski. 2. W przypadku gdy więcej iż jedo przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, zajmuje się obrotem ciepłem i sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączoym do połączoych i współpracujących ze sobą sieci ciepłowiczych, obowiązek zakupu dotyczy ciepła wytworzoego w przyłączoych do tych sieci odawialych źródłach eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej każdego źródła odawialego tych przedsiębiorstw w łączej mocy zamówioej przez odbiorców z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tych źródłach przez wszystkie przedsiębiorstwa eergetycze dostarczające ciepło do odbiorców przyłączoych do tych sieci Koszty uzasadioe uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia albo poiesieia opłaty zastępczej uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązki, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez dae przedsiębiorstwo eergetycze odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty: 1) uzyskaia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, jedak ie wyższe iż koszty obliczoe według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: K um = O zj E up, K um maksymaly koszt uzasadioy uzyskaia świadectw pochodzeia [w zł]; O zj jedostkową opłatę zastępczą obowiązującą w roku sporządzaia taryfy [w zł/mwh]; E up ilość eergii elektryczej wyikającą ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze plauje przedstawić do umorzeia w pierwszym roku stosowaia taryfy [w MWh]; 2) opłaty zastępczej poiesioej w roku poprzedzającym rok sporządzaia taryfy.

10 Dzieik Ustaw 10 Poz Ilość eergii elektryczej ozaczoa symbolem E up, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ie może być wyższa od różicy między ilością eergii elektryczej wyikającej z obowiązującego udziału ilościowego dla daego przedsiębiorstwa eergetyczego, o którym mowa w 3, i ilością eergii wyikającej z poiesioej opłaty zastępczej Koszty zakupu eergii elektryczej pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfie sprzedawcy z urzędu, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez tego sprzedawcę odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty zakupu eergii elektryczej po ceach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy. 3. Za koszty uzasadioe pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględiae w taryfach, uzaje się koszty zakupu ciepła, które ie spowodują w przedsiębiorstwie eergetyczym, w daym roku, wzrostu ce lub stawek opłat za ciepło dostarczae odbiorcom, o więcej iż wartość średioroczego wskaźika ce towarów i usług kosumpcyjych, o których mowa w 16 ust Koszty zakupu ciepła pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązek, przyjmując, że każda jedostka ciepła sprzedawaego przez dae przedsiębiorstwo eergetycze wszystkim odbiorcom przyłączoym do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za rok 2009, 2010 i 2011 uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyiósł ie miej iż: 1) 8,7% w 2009 r.; 2) 10,4% w 2010 r; 3) 10,4% w 2011 r. 2. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 20. Do spraw wszczętych i iezakończoych przed diem wejścia w życie rozporządzeia stosuje się przepisy rozporządzeia. 21. Rozporządzeie wchodzi w życie z diem 31 grudia 2012 r. 5) Miister Gospodarki: wz. M. Kasprzak 5) Niiejsze rozporządzeie było poprzedzoe rozporządzeiem Miistra Gospodarki z dia 14 sierpia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii (Dz. U. Nr 156, poz. 969 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 182), które a podstawie art. 21 ustawy z dia 8 styczia 2010 r. o zmiaie ustawy Prawo eergetycze oraz o zmiaie iektórych iych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc z diem wejścia w życie iiejszego rozporządzeia.

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 5 marca 204 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dia 27 lutego 204 r. w sprawie wykazów zawierających iformacje i dae o zakresie korzystaia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny MAŁY TRÓJPAK zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych dr Marzena Czarnecka Radca Prawny Warsztaty energetyczne 2013 Plan prezentacji 1. Nowe definicje w ustawie Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zielone certyfikaty w Polsce

Zielone certyfikaty w Polsce Konferencja ENERGIA ODNAWIALNA perspektywy rozwoju gmin COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE, POLSKA 27 KWIETNIA 2011r. Zielone certyfikaty w Polsce Dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Obja nienie pojęć i skrótów

Obja nienie pojęć i skrótów Czę ć I Obja nienie pojęć i skrótów 1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457, poz.

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep,

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep, Informacja w sprawie zasad realizacji obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej za rok 2013. W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 maja 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1213 DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4. PRZEŁDN PRĄDOWE NPĘOWE 4.. Wstęp 4.. Przekładiki prądowe Przekładikie prądowy prądu zieego azywa się trasforator przezaczoy do zasilaia obwodów prądowych elektryczych przyrządów poiarowych oraz przekaźików.

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE OZE W POLSCE

RAMY PRAWNE OZE W POLSCE Zdzisław Ginalski CDR O/Radom RAMY PRAWNE OZE W POLSCE 1. Energia odnawialna w Polsce 1.1. Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii takich jak węgiel kamienny i brunatny.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 18 czerwca 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 dotyczący rozliczeń z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Pierwotne nośniki energii Do pierwotnych nośników energii

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji uczestniczących 1 2013-09-12 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 14 grudnia 2000

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 14 grudnia 2000 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Na podstawie art. 46 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK Szczecin, 6 września 2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu?

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Pytanie Dostawca gazu wprowadził nowy system rozliczeń na podstawie faktury prognozowej". Odczyty

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Alternatywne źródła energii wykład 1 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków 2013 Energia wiatru Odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim Wyagrodzeie w rolictwie szkockim dziewiętastego Wydaie Iformator dla pracowików i pracodawców Co powiieeś wiedzieć o Rozporządzeiu r 62 o wy a g r o d z e i a c h w ro l i c t w i e Sz k o c j a 329324_Guide.idd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych 1. Operator ustali w cenniku Operatora: a. sposób ustalania opłat oraz stawki opłat za świadczone usługi regazyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE. z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 5261 DECYZJA NR OWR-4210-47/2014/141/XII-A/MGA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 10 grudnia 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo