Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii 2) Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) zarządza się, co astępuje: 1. Rozporządzeie określa szczegółowy zakres obowiązku uzyskaia i przedstawieia Prezesowi Urzędu Regulacji Eergetyki, zwaemu dalej Prezesem URE, do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, obowiązku zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii, w tym: 1) rodzaje odawialych źródeł eergii; 2) parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii; 3) wymagaia dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze, zwaej dalej ustawą, oraz ie paliwa; 4) miejsce dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzaia daych, o którym mowa w art. 9e ust. 5 ustawy; 5) wielkość i sposób obliczaia udziału eergii elektryczej wytwarzaej w odawialych źródłach eergii, wyikającej z obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, w sprzedaży eergii elektryczej odbiorcom końcowym, w okresie kolejych 10 lat; 6) sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej i ciepła ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art. 9a ust. 1, 6 i 7 ustawy: a) kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, b) poiesioej opłaty zastępczej, c) kosztów zakupu eergii elektryczej lub ciepła, do których zakupu przedsiębiorstwo eergetycze jest obowiązae. 1) Miister Gospodarki kieruje działem admiistracji rządowej gospodarka, a podstawie 1 ust. 2 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 2) Niiejsze rozporządzeie zostało otyfikowae Komisji Europejskiej w diu 22 maja 2012 r., pod umerem 2012/331/PL, zgodie z 4 rozporządzeia Rady Miistrów z dia 23 grudia 2002 r. w sprawie sposobu fukcjoowaia krajowego systemu otyfikacji orm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dia 22 czerwca 1998 r. ustaawiającą procedurę udzielaia iformacji w zakresie orm i przepisów techiczych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa iformacyjego (Dz. Urz. UE L 204 z , z póź. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydaie specjale, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póź. zm.).

2 Dzieik Ustaw 2 Poz Użyte w rozporządzeiu określeia ozaczają: 1) biomasa stałe lub ciekłe substacje pochodzeia rośliego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolej i leśej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziara zbóż iespełiające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym określoych w art. 7 rozporządzeia Komisji (WE) r 1272/2009 z dia 11 grudia 2009 r. ustaawiającego wspóle szczegółowe zasady wykoaia rozporządzeia Rady (WE) r 1234/2007 w odiesieiu do zakupu i sprzedaży produktów rolych w ramach iterwecji publiczej (Dz. Urz. UE L 349 z , str. 1, z póź. zm.) i ziara zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu; 2) uprawy eergetycze platacje zakładae w celu wykorzystaia pochodzącej z ich biomasy w procesie wytwarzaia eergii; 3) biogaz gaz pozyskay z biomasy, w szczególości z istalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub rośliych, oczyszczali ścieków oraz składowisk odpadów; 4) mieszae paliwo wtóre paliwo będące mieszaką biomasy lub biogazu oraz iych paliw, przygotowae poza jedostką wytwórczą zużywającą to paliwo; 5) układ hybrydowy jedostkę wytwórczą wytwarzającą eergię elektryczą albo eergię elektryczą i ciepło, w której w procesie wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae oddzielie w odawialych źródłach eergii, z możliwością wykorzystaia paliwa pomociczego, i w źródłach eergii iych iż odawiale źródło eergii, pracujące a wspóly kolektor oraz zużywae wspólie w tej jedostce wytwórczej do wytworzeia eergii elektryczej lub ciepła; 6) paliwo pomocicze paliwo ie iż biomasa stosowae do uruchomieia odawialego źródła eergii, którego udział wagowy w łączej ilości spalaej biomasy ie przekracza 0,3% w okresie rozliczeiowym określoym we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy; 7) drewo pełowartościowe drewo spełiające wymagaia jakościowe określoe w ormach określających wymagaia i badaia dla drewa wielkowymiarowego liściastego, drewa wielkowymiarowego iglastego oraz drewa średiowymiarowego dla grup ozaczoych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewy powstały w wyiku procesu celowego rozdrobieia tego drewa; 8) kocioł stacjoare urządzeie techicze, w którym paliwa są utleiae w celu wykorzystaia wytworzoego w im ciepła. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 4. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świa-

3 Dzieik Ustaw 3 Poz dectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 5. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z póź. zm. 3) ), przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r Do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się, iezależie od mocy tego źródła: 1) eergię elektryczą lub ciepło pochodzące w szczególości: a) z elektrowi wodych oraz z elektrowi wiatrowych, b) ze źródeł wytwarzających eergię z biomasy oraz biogazu, 3) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz

4 Dzieik Ustaw 4 Poz c) ze słoeczych ogiw fotowoltaiczych oraz kolektorów do produkcji ciepła, d) ze źródeł geotermalych; 2) część eergii odzyskaej z termiczego przekształcaia odpadów komualych, zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dia 27 kwietia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póź. zm. 4) ). 2. W przypadku jedostki wytwórczej, o której mowa w 8 ust. 1, w której jest spalaa biomasa w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 5 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 8 ust. 1, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, wyosi ie miej iż: 1) 50% w 2012 r.; 2) 60% w 2013 r.; 3) 70% w 2014 r.; 4) 80% w 2015 r.; 5) 80% w 2016 r.; 6) 80% w 2017 r.; 7) 85% w 2018 r.; 8) 85% w 2019 r.; 9) 85% w 2020 r.; 10) 85% w 2021 r. 3. W przypadku układu hybrydowego, w którym są spalae biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 11 ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 4) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz oraz z 2012 r. poz. 951.

5 Dzieik Ustaw 5 Poz W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości wyoszącej 100% eergii wytworzoej w jedostce wytwórczej, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej, z przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 5. W przypadku gdy jedostka wytwórcza, o której mowa w ust. 3 lub 4, lub jej część będąca kotłem, została oddaa do użytkowaia do dia 31 grudia 2015 r., udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku gdy jedostka wytwórcza lub jej część będąca kotłem została do dia 31 grudia 2015 r. przebudowaa w celu spalaia w iej wyłączie biomasy albo biomasy i paliwa pomociczego, udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biomasa i paliwo pomocicze, ależącej do przedsiębiorstwa eergetyczego obowiązaego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych ie zalicza się eergii elektryczej lub ciepła wytworzoego z drewa pełowartościowego. 8. Przepisów ust. 2 6 ie stosuje się do odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśej spalaych w miejscu ich powstaia. 9. W przypadku iedochowaia przez przedsiębiorstwo eergetycze obowiązkowego udziału wagowego biomasy, o którym mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych zalicza się proporcjoalą część eergii elektryczej lub ciepła, dla których obowiązkowy udział wagowy biomasy w okresie rozliczeiowym objętym wioskiem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, został dochoway W przypadku gdy jedo przedsiębiorstwo eergetycze posiada więcej iż jedą jedostkę wytwórczą, o której mowa w 8 ust. 1, lub układ hybrydowy, lub jedostkę wytwórczą, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze, dopuszcza się rozliczaie udziału wagowego biomasy dla grupy tych jedostek. 2. Eergię elektryczą wytworzoą w jedostce wytwórczej, o której mowa w 6 ust. 1, w okresie jej rozruchu techologiczego, z wyjątkiem eergii elektryczej wytworzoej w jedostce, o której mowa w 8 ust. 1, lub części eergii elektryczej wytworzoej w układzie hybrydowym, w którym w procesie wytwarzaia eergii elektryczej wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae w źródłach eergii iych iż odawiale, zalicza się do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii. Do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą wytworzoą w okresie do 90 di od dia rozpoczęcia rozruchu techologiczego jedostki wytwórczej, liczoego od dia pierwszego wprowadzeia eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

6 Dzieik Ustaw 6 Poz Przez rozruch techologiczy, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wyłączie przeprowadzaie prób i testów umożliwiających odbiór końcowy jedostki wytwórczej W jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami, do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się część eergii elektryczej lub ciepła odpowiadającą udziałowi eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej paliwa zużywaego do wytwarzaia eergii, obliczaą a podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw, z zastrzeżeiem 11 ust. 2, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: M Bi W Bi i = 1 E OZE = E, m M Bi W Bi + M Kj W Kj i = 1 j = 1 E OZE ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii [w MWh lub GJ]; E ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami [w MWh lub GJ]; M Bi masę biomasy lub biogazu, spaloych w jedostce wytwórczej [w Mg]; M Kj masę paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w Mg]; W Bi wartość opałową biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; W Kj wartość opałową paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; m liczbę rodzajów biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej; liczbę rodzajów paliw iych iż biomasa lub biogaz, spaloych w jedostce wytwórczej. 2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii (EOZE) wykouje się zgodie z procedurą pomiarów, rejestracji i obliczaia ilości eergii wytworzoej w tych źródłach, zwaą dalej procedurą rozliczeń, dla daej jedostki wytwórczej. 3. Procedurę rozliczeń opracowuje się zgodie z: 1) przepisami o miarach, w zakresie pomiarów; 2) ormami określającymi wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych lub wzorcujących, zgodie z którymi badaia biomasy lub biogazu wykoywae będą w laboratoriach wykazujących się kompetecją techiczą i biegłością w zakresie procedur rozliczeń i badań udokumetowaą w rozumieiu tych orm. 4. W przypadku spalaia w jedostce wytwórczej biomasy lub biogazu wspólie z iymi paliwami: 1) pomiary masy biomasy w postaci stałej i paliwa stałego iego iż biomasa obejmują pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia; 2) pomiary masy biomasy w postaci ciekłej lub biogazu oraz paliwa ciekłego lub gazowego iego iż biomasa lub biogaz powiy obejmować pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia, wykoywae metodą bezpośredią za pomocą pomiaru masy (przepływomierze masowe) lub metodą pośredią za pomocą pomiaru objętości z korekcją temperatury, a w przypadku paliw gazowych także ciśieia tych paliw; 3) pobieraie próbek do badaia właściwości fizykochemiczych poszczególych rodzajów paliw, iezbędych do obliczeia ich wartości opałowej, zwaych dalej właściwościami fizykochemiczymi, i pomiar masy tych paliw ależy wykoywać w tym samym czasie i miejscu; 4) ozaczaie właściwości fizykochemiczych paliw powio się odbywać zgodie z ormami dotyczącymi właściwości tych paliw; 5) w przypadku braku orm, o których mowa w pkt 4, dla daego rodzaju zużywaego paliwa ozaczaie właściwości fizykochemiczych tego paliwa odbywa się według metod zwalidowaych w rozumieiu orm określających wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

7 Dzieik Ustaw 7 Poz W przypadku stosowaia w jedostce wytwórczej mieszaego paliwa wtórego ależy: 1) wykoać pomiary masy tego paliwa dostarczoego do procesu spalaia w tej jedostce wytwórczej; 2) ozaczyć ciepło spalaia i wykoać obliczeia wartości opałowej tego paliwa oraz próbek paliw wchodzących w skład mieszaego paliwa wtórego; 3) rejestrować udział eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej mieszaego paliwa wtórego zgodie z W przypadkach, o których mowa w 8 i 9: 1) obliczaia i rozliczaia ilości wytwarzaej eergii elektryczej lub ciepła dokouje się zgodie z procedurą rozliczeń a podstawie wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych w rozumieiu przepisów o miarach; 2) ozaczaie ciepła spalaia i obliczaie wartości opałowej biomasy lub biogazu wykouje się co 24 godziy z uśredioej próby, z próbek pobieraych ie rzadziej iż: a) 8 godzi dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej poiżej 50 MW, b) 4 godziy dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej w zakresie od 50 MW do 250 MW, c) 2 godziy dla całkowitej zaistalowaej mocy cieplej jedostki wytwórczej wyższej od 250 MW. 2. W przypadku: 1) okresowego zasilaia pośrediego zbiorika paliwa, uiemożliwiającego pobraie próbki w czasie określoym w ust. 1 pkt 2, próbkę powio się pobrać w trakcie ciągłej pracy układu zasilaia zbiorika, ie rzadziej iż co 2 godziy; 2) zmiay rodzaju dostarczaego paliwa, próbki pobiera się w ciągu godziy od zmiay paliwa, ie późiej iż przed koleją zmiaą rodzaju dostarczaego paliwa, iezależie od ostatio pobraych próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, przed zmiaą rodzaju paliwa; 3) dostawy biomasy kierowaej bezpośredio do pośrediego zbiorika paliwa lub do spalaia, uiemożliwiającej pobraie próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, uśredioą próbę do ozaczeia ciepła spalaia i obliczeia wartości opałowej biomasy ależy przygotować z próbek pobieraych w okresie doby z każdej dostawy biomasy W układzie hybrydowym wykouje się oddzielie pomiary ilości eergii dostarczoej do wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła, a wytworzoej w: 1) odawialych źródłach eergii, 2) źródłach iych iż odawiale o ile ie są wykoywae pomiary, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i W układzie hybrydowym ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii, ozaczoą symbolem E OZEh, oblicza się, przyjmując proporcjoaly udział ilościowy eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii w ilości eergii wytworzoej we wszystkich źródłach zasilających jedostkę wytwórczą, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEh ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E E POi E PKj m całkowitą ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E POi i = 1 E OZEh = m E, E POi + E PKj i = 1 j = 1 ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialym źródle eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w źródle eergii iym iż odawiale źródło eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; liczbę odawialych źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym; liczbę źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym, iych iż odawiale źródła eergii.

8 Dzieik Ustaw 8 Poz Ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym, ozaczoą symbolem E OZEW, oblicza się według wzoru: V p V c E OZEW = E CW 1, gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEW ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; E CW V p V c całkowitą ilość eergii elektryczej wytworzoej w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; objętość wody przepompowaej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody przepompowaej [w m 3 ]; objętość całkowitą wody pobraej przez turbiy elektrowi wodej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody pobraej przez te turbiy [w m 3 ]. 4. W okresie kalibrowaia lub serwisowaia urządzeń służących do pomiaru strumieia objętości wody, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się określeie objętości wody przepompowaej i wody pobraej przez turbiy dla celów obliczaia ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym przy wykorzystaiu metod pośredich opartych o charakterystyki eergetycze hydrozespołów. Okres te ie może przekroczyć 336 godzi w roku. 5. Przez kalibrowaie i serwisowaie urządzeń, o których mowa w ust. 4, rozumie się czyości wykoywae w sposób określoy w istrukcji obsługi tych urządzeń Dae dotyczące ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy, oraz wyiki pomiarów i obliczeń właściwości fizykochemiczych, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i 10, a także dae uzyskae w wyiku tych pomiarów, rejestruje się w książce rejestrowej z poumerowaymi kartami dzieymi lub z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych. 2. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń w książce rejestrowej ależy prowadzić w sposób spełiający astępujące waruki: 1) każdą pozycję rejestrowaych daych oraz wyików pomiarów i obliczeń, po dokoaiu wpisów, podkreśla się poziomą liią; 2) poprawki mogą być wprowadzae w sposób umożliwiający odczytaie poprawioego lub skreśloego zapisu; poprawki ależy potwierdzić podpisem osoby rejestrującej. 3. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych ależy prowadzić tak, aby: 1) był możliwy wgląd do treści dokoywaych zapisów, a przechowywae dae oraz wyiki pomiarów i obliczeń były chroioe przed zatarciem lub ziekształceiem; 2) zapisy były zamieszczae w sposób chroologiczy; 3) było możliwe sporządzaie wydruków za każdy dzień Miejscami dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzeia daych, o których mowa w art. 9e ust. 5 ustawy, są zaciski: 1) geeratora; 2) ogiwa fotowoltaiczego; 3) ogiwa paliwowego, w którym astępuje bezpośredia przemiaa eergii chemiczej w eergię elektryczą. 2. W przypadku braku urządzeń pomiarowo-rozliczeiowych a zaciskach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się dokoywaie pomiarów w miejscu przyłączeia odawialego źródła eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

9 Dzieik Ustaw 9 Poz Parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, powiy umożliwiać: 1) dotrzymaie parametrów jakościowych eergii elektryczej i stadardów jakościowych obsługi odbiorców; 2) współpracę z siecią oraz spełieie wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, w przypadku źródeł przyłączaych do sieci. 2. Parametry techicze i techologicze wytwarzaia ciepła w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, powiy umożliwiać dotrzymaie parametrów jakościowych ośika ciepła i stadardów jakościowych obsługi odbiorców przez podmiot obowiązay do jego zakupu oraz być dostosowae do wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, a także do parametrów ośika ciepła oraz waruków pracy sieci ciepłowiczej. 15. Obowiązek zakupu eergii elektryczej z odawialych źródeł eergii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaą mu ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii, przyłączoych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjej elektroeergetyczej zajdującej się a tereie obejmującym obszar działaia tego sprzedawcy Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli oferowae do sprzedaży ciepło, wytworzoe w odawialych źródłach eergii, zakupioo w ilości: 1) w jakiej je oferowao lub 2) rówej zapotrzebowaiu odbiorców przedsiębiorstwa eergetyczego realizującego te obowiązek i przyłączoych do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej tego źródła w całkowitej mocy zamówioej przez odbiorców, z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tym źródle pod warukiem że koszty zakupu tego ciepła ie spowodują wzrostu ce ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczoe odbiorcom w daym roku o więcej iż wartość średioroczego wskaźika wzrostu ce towarów i usług kosumpcyjych ogółem w poprzedim roku kaledarzowym, określoego w komuikacie Prezesa Główego Urzędu Statystyczego ogłoszoym w Dzieiku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Moitor Polski. 2. W przypadku gdy więcej iż jedo przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, zajmuje się obrotem ciepłem i sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączoym do połączoych i współpracujących ze sobą sieci ciepłowiczych, obowiązek zakupu dotyczy ciepła wytworzoego w przyłączoych do tych sieci odawialych źródłach eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej każdego źródła odawialego tych przedsiębiorstw w łączej mocy zamówioej przez odbiorców z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tych źródłach przez wszystkie przedsiębiorstwa eergetycze dostarczające ciepło do odbiorców przyłączoych do tych sieci Koszty uzasadioe uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia albo poiesieia opłaty zastępczej uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązki, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez dae przedsiębiorstwo eergetycze odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty: 1) uzyskaia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, jedak ie wyższe iż koszty obliczoe według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: K um = O zj E up, K um maksymaly koszt uzasadioy uzyskaia świadectw pochodzeia [w zł]; O zj jedostkową opłatę zastępczą obowiązującą w roku sporządzaia taryfy [w zł/mwh]; E up ilość eergii elektryczej wyikającą ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze plauje przedstawić do umorzeia w pierwszym roku stosowaia taryfy [w MWh]; 2) opłaty zastępczej poiesioej w roku poprzedzającym rok sporządzaia taryfy.

10 Dzieik Ustaw 10 Poz Ilość eergii elektryczej ozaczoa symbolem E up, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ie może być wyższa od różicy między ilością eergii elektryczej wyikającej z obowiązującego udziału ilościowego dla daego przedsiębiorstwa eergetyczego, o którym mowa w 3, i ilością eergii wyikającej z poiesioej opłaty zastępczej Koszty zakupu eergii elektryczej pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfie sprzedawcy z urzędu, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez tego sprzedawcę odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty zakupu eergii elektryczej po ceach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy. 3. Za koszty uzasadioe pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględiae w taryfach, uzaje się koszty zakupu ciepła, które ie spowodują w przedsiębiorstwie eergetyczym, w daym roku, wzrostu ce lub stawek opłat za ciepło dostarczae odbiorcom, o więcej iż wartość średioroczego wskaźika ce towarów i usług kosumpcyjych, o których mowa w 16 ust Koszty zakupu ciepła pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązek, przyjmując, że każda jedostka ciepła sprzedawaego przez dae przedsiębiorstwo eergetycze wszystkim odbiorcom przyłączoym do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za rok 2009, 2010 i 2011 uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyiósł ie miej iż: 1) 8,7% w 2009 r.; 2) 10,4% w 2010 r; 3) 10,4% w 2011 r. 2. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 20. Do spraw wszczętych i iezakończoych przed diem wejścia w życie rozporządzeia stosuje się przepisy rozporządzeia. 21. Rozporządzeie wchodzi w życie z diem 31 grudia 2012 r. 5) Miister Gospodarki: wz. M. Kasprzak 5) Niiejsze rozporządzeie było poprzedzoe rozporządzeiem Miistra Gospodarki z dia 14 sierpia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii (Dz. U. Nr 156, poz. 969 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 182), które a podstawie art. 21 ustawy z dia 8 styczia 2010 r. o zmiaie ustawy Prawo eergetycze oraz o zmiaie iektórych iych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc z diem wejścia w życie iiejszego rozporządzeia.