Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii 2) Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) zarządza się, co astępuje: 1. Rozporządzeie określa szczegółowy zakres obowiązku uzyskaia i przedstawieia Prezesowi Urzędu Regulacji Eergetyki, zwaemu dalej Prezesem URE, do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, obowiązku zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii, w tym: 1) rodzaje odawialych źródeł eergii; 2) parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii; 3) wymagaia dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. Prawo eergetycze, zwaej dalej ustawą, oraz ie paliwa; 4) miejsce dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzaia daych, o którym mowa w art. 9e ust. 5 ustawy; 5) wielkość i sposób obliczaia udziału eergii elektryczej wytwarzaej w odawialych źródłach eergii, wyikającej z obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, w sprzedaży eergii elektryczej odbiorcom końcowym, w okresie kolejych 10 lat; 6) sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej i ciepła ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art. 9a ust. 1, 6 i 7 ustawy: a) kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, b) poiesioej opłaty zastępczej, c) kosztów zakupu eergii elektryczej lub ciepła, do których zakupu przedsiębiorstwo eergetycze jest obowiązae. 1) Miister Gospodarki kieruje działem admiistracji rządowej gospodarka, a podstawie 1 ust. 2 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 2) Niiejsze rozporządzeie zostało otyfikowae Komisji Europejskiej w diu 22 maja 2012 r., pod umerem 2012/331/PL, zgodie z 4 rozporządzeia Rady Miistrów z dia 23 grudia 2002 r. w sprawie sposobu fukcjoowaia krajowego systemu otyfikacji orm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dia 22 czerwca 1998 r. ustaawiającą procedurę udzielaia iformacji w zakresie orm i przepisów techiczych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa iformacyjego (Dz. Urz. UE L 204 z , z póź. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydaie specjale, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póź. zm.).

2 Dzieik Ustaw 2 Poz Użyte w rozporządzeiu określeia ozaczają: 1) biomasa stałe lub ciekłe substacje pochodzeia rośliego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolej i leśej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziara zbóż iespełiające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym określoych w art. 7 rozporządzeia Komisji (WE) r 1272/2009 z dia 11 grudia 2009 r. ustaawiającego wspóle szczegółowe zasady wykoaia rozporządzeia Rady (WE) r 1234/2007 w odiesieiu do zakupu i sprzedaży produktów rolych w ramach iterwecji publiczej (Dz. Urz. UE L 349 z , str. 1, z póź. zm.) i ziara zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu; 2) uprawy eergetycze platacje zakładae w celu wykorzystaia pochodzącej z ich biomasy w procesie wytwarzaia eergii; 3) biogaz gaz pozyskay z biomasy, w szczególości z istalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub rośliych, oczyszczali ścieków oraz składowisk odpadów; 4) mieszae paliwo wtóre paliwo będące mieszaką biomasy lub biogazu oraz iych paliw, przygotowae poza jedostką wytwórczą zużywającą to paliwo; 5) układ hybrydowy jedostkę wytwórczą wytwarzającą eergię elektryczą albo eergię elektryczą i ciepło, w której w procesie wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae oddzielie w odawialych źródłach eergii, z możliwością wykorzystaia paliwa pomociczego, i w źródłach eergii iych iż odawiale źródło eergii, pracujące a wspóly kolektor oraz zużywae wspólie w tej jedostce wytwórczej do wytworzeia eergii elektryczej lub ciepła; 6) paliwo pomocicze paliwo ie iż biomasa stosowae do uruchomieia odawialego źródła eergii, którego udział wagowy w łączej ilości spalaej biomasy ie przekracza 0,3% w okresie rozliczeiowym określoym we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy; 7) drewo pełowartościowe drewo spełiające wymagaia jakościowe określoe w ormach określających wymagaia i badaia dla drewa wielkowymiarowego liściastego, drewa wielkowymiarowego iglastego oraz drewa średiowymiarowego dla grup ozaczoych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewy powstały w wyiku procesu celowego rozdrobieia tego drewa; 8) kocioł stacjoare urządzeie techicze, w którym paliwa są utleiae w celu wykorzystaia wytworzoego w im ciepła. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 4. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świa-

3 Dzieik Ustaw 3 Poz dectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r. 5. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej uzaje się za spełioy, jeżeli za day rok udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z póź. zm. 3) ), przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej lub a ryku orgaizowaym przez podmiot prowadzący a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryek reguloway, wyosi ie miej iż: 1) 10,4% w 2012 r.; 2) 12,0% w 2013 r.; 3) 13,0% w 2014 r.; 4) 14,0% w 2015 r.; 5) 15,0% w 2016 r.; 6) 16,0% w 2017 r.; 7) 17,0% w 2018 r.; 8) 18,0% w 2019 r.; 9) 19,0% w 2020 r.; 10) 20,0% w 2021 r Do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się, iezależie od mocy tego źródła: 1) eergię elektryczą lub ciepło pochodzące w szczególości: a) z elektrowi wodych oraz z elektrowi wiatrowych, b) ze źródeł wytwarzających eergię z biomasy oraz biogazu, 3) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz

4 Dzieik Ustaw 4 Poz c) ze słoeczych ogiw fotowoltaiczych oraz kolektorów do produkcji ciepła, d) ze źródeł geotermalych; 2) część eergii odzyskaej z termiczego przekształcaia odpadów komualych, zgodie z przepisami wydaymi a podstawie art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dia 27 kwietia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póź. zm. 4) ). 2. W przypadku jedostki wytwórczej, o której mowa w 8 ust. 1, w której jest spalaa biomasa w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 5 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 8 ust. 1, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, wyosi ie miej iż: 1) 50% w 2012 r.; 2) 60% w 2013 r.; 3) 70% w 2014 r.; 4) 80% w 2015 r.; 5) 80% w 2016 r.; 6) 80% w 2017 r.; 7) 85% w 2018 r.; 8) 85% w 2019 r.; 9) 85% w 2020 r.; 10) 85% w 2021 r. 3. W przypadku układu hybrydowego, w którym są spalae biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości obliczoej według wzoru, o którym mowa w 11 ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 4) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz oraz z 2012 r. poz. 951.

5 Dzieik Ustaw 5 Poz W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze w źródłach o mocy elektryczej wyższej iż 20 MW, do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą lub ciepło w ilości wyoszącej 100% eergii wytworzoej w jedostce wytwórczej, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej, z przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziare zbóż iespełiających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie iterwecyjym i ziare zbóż, które ie podlegają zakupowi iterwecyjemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łączej masie biomasy w ilości określoej we wiosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczoej do procesu spalaia, z zastrzeżeiem ust. 5 i 6, wyosi ie miej iż: 1) 20% w 2012 r.; 2) 20% w 2013 r.; 3) 20% w 2014 r.; 4) 20% w 2015 r.; 5) 30% w 2016 r.; 6) 40% w 2017 r.; 7) 40% w 2018 r.; 8) 50% w 2019 r.; 9) 50% w 2020 r.; 10) 50% w 2021 r. 5. W przypadku gdy jedostka wytwórcza, o której mowa w ust. 3 lub 4, lub jej część będąca kotłem, została oddaa do użytkowaia do dia 31 grudia 2015 r., udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku gdy jedostka wytwórcza lub jej część będąca kotłem została do dia 31 grudia 2015 r. przebudowaa w celu spalaia w iej wyłączie biomasy albo biomasy i paliwa pomociczego, udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw eergetyczych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeiem odpadów i pozostałości z produkcji leśej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, dla tej jedostki jest określoy a poziomie z 2015 r., zgodie z ust. 3 lub W przypadku jedostki wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biomasa i paliwo pomocicze, ależącej do przedsiębiorstwa eergetyczego obowiązaego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych ie zalicza się eergii elektryczej lub ciepła wytworzoego z drewa pełowartościowego. 8. Przepisów ust. 2 6 ie stosuje się do odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśej spalaych w miejscu ich powstaia. 9. W przypadku iedochowaia przez przedsiębiorstwo eergetycze obowiązkowego udziału wagowego biomasy, o którym mowa w ust. 2 6, do eergii ze źródeł odawialych zalicza się proporcjoalą część eergii elektryczej lub ciepła, dla których obowiązkowy udział wagowy biomasy w okresie rozliczeiowym objętym wioskiem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, został dochoway W przypadku gdy jedo przedsiębiorstwo eergetycze posiada więcej iż jedą jedostkę wytwórczą, o której mowa w 8 ust. 1, lub układ hybrydowy, lub jedostkę wytwórczą, w której są spalae wyłączie biomasa albo biomasa i paliwo pomocicze, dopuszcza się rozliczaie udziału wagowego biomasy dla grupy tych jedostek. 2. Eergię elektryczą wytworzoą w jedostce wytwórczej, o której mowa w 6 ust. 1, w okresie jej rozruchu techologiczego, z wyjątkiem eergii elektryczej wytworzoej w jedostce, o której mowa w 8 ust. 1, lub części eergii elektryczej wytworzoej w układzie hybrydowym, w którym w procesie wytwarzaia eergii elektryczej wykorzystywae są ośiki eergii wytwarzae w źródłach eergii iych iż odawiale, zalicza się do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii. Do eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii zalicza się eergię elektryczą wytworzoą w okresie do 90 di od dia rozpoczęcia rozruchu techologiczego jedostki wytwórczej, liczoego od dia pierwszego wprowadzeia eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

6 Dzieik Ustaw 6 Poz Przez rozruch techologiczy, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wyłączie przeprowadzaie prób i testów umożliwiających odbiór końcowy jedostki wytwórczej W jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami, do eergii wytwarzaej w odawialych źródłach eergii zalicza się część eergii elektryczej lub ciepła odpowiadającą udziałowi eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej paliwa zużywaego do wytwarzaia eergii, obliczaą a podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw, z zastrzeżeiem 11 ust. 2, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: M Bi W Bi i = 1 E OZE = E, m M Bi W Bi + M Kj W Kj i = 1 j = 1 E OZE ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii [w MWh lub GJ]; E ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w jedostce wytwórczej, w której są spalae biomasa lub biogaz wspólie z iymi paliwami [w MWh lub GJ]; M Bi masę biomasy lub biogazu, spaloych w jedostce wytwórczej [w Mg]; M Kj masę paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w Mg]; W Bi wartość opałową biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; W Kj wartość opałową paliwa iego iż biomasa lub biogaz, spaloego w jedostce wytwórczej [w MJ/Mg]; m liczbę rodzajów biomasy lub biogazu spaloych w jedostce wytwórczej; liczbę rodzajów paliw iych iż biomasa lub biogaz, spaloych w jedostce wytwórczej. 2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczaia ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii (EOZE) wykouje się zgodie z procedurą pomiarów, rejestracji i obliczaia ilości eergii wytworzoej w tych źródłach, zwaą dalej procedurą rozliczeń, dla daej jedostki wytwórczej. 3. Procedurę rozliczeń opracowuje się zgodie z: 1) przepisami o miarach, w zakresie pomiarów; 2) ormami określającymi wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych lub wzorcujących, zgodie z którymi badaia biomasy lub biogazu wykoywae będą w laboratoriach wykazujących się kompetecją techiczą i biegłością w zakresie procedur rozliczeń i badań udokumetowaą w rozumieiu tych orm. 4. W przypadku spalaia w jedostce wytwórczej biomasy lub biogazu wspólie z iymi paliwami: 1) pomiary masy biomasy w postaci stałej i paliwa stałego iego iż biomasa obejmują pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia; 2) pomiary masy biomasy w postaci ciekłej lub biogazu oraz paliwa ciekłego lub gazowego iego iż biomasa lub biogaz powiy obejmować pomiary masy każdego z tych paliw dostarczoych do procesu spalaia, wykoywae metodą bezpośredią za pomocą pomiaru masy (przepływomierze masowe) lub metodą pośredią za pomocą pomiaru objętości z korekcją temperatury, a w przypadku paliw gazowych także ciśieia tych paliw; 3) pobieraie próbek do badaia właściwości fizykochemiczych poszczególych rodzajów paliw, iezbędych do obliczeia ich wartości opałowej, zwaych dalej właściwościami fizykochemiczymi, i pomiar masy tych paliw ależy wykoywać w tym samym czasie i miejscu; 4) ozaczaie właściwości fizykochemiczych paliw powio się odbywać zgodie z ormami dotyczącymi właściwości tych paliw; 5) w przypadku braku orm, o których mowa w pkt 4, dla daego rodzaju zużywaego paliwa ozaczaie właściwości fizykochemiczych tego paliwa odbywa się według metod zwalidowaych w rozumieiu orm określających wymagaia dotyczące kompetecji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

7 Dzieik Ustaw 7 Poz W przypadku stosowaia w jedostce wytwórczej mieszaego paliwa wtórego ależy: 1) wykoać pomiary masy tego paliwa dostarczoego do procesu spalaia w tej jedostce wytwórczej; 2) ozaczyć ciepło spalaia i wykoać obliczeia wartości opałowej tego paliwa oraz próbek paliw wchodzących w skład mieszaego paliwa wtórego; 3) rejestrować udział eergii chemiczej biomasy lub biogazu w eergii chemiczej mieszaego paliwa wtórego zgodie z W przypadkach, o których mowa w 8 i 9: 1) obliczaia i rozliczaia ilości wytwarzaej eergii elektryczej lub ciepła dokouje się zgodie z procedurą rozliczeń a podstawie wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych w rozumieiu przepisów o miarach; 2) ozaczaie ciepła spalaia i obliczaie wartości opałowej biomasy lub biogazu wykouje się co 24 godziy z uśredioej próby, z próbek pobieraych ie rzadziej iż: a) 8 godzi dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej poiżej 50 MW, b) 4 godziy dla jedostek wytwórczych o całkowitej zaistalowaej mocy cieplej w zakresie od 50 MW do 250 MW, c) 2 godziy dla całkowitej zaistalowaej mocy cieplej jedostki wytwórczej wyższej od 250 MW. 2. W przypadku: 1) okresowego zasilaia pośrediego zbiorika paliwa, uiemożliwiającego pobraie próbki w czasie określoym w ust. 1 pkt 2, próbkę powio się pobrać w trakcie ciągłej pracy układu zasilaia zbiorika, ie rzadziej iż co 2 godziy; 2) zmiay rodzaju dostarczaego paliwa, próbki pobiera się w ciągu godziy od zmiay paliwa, ie późiej iż przed koleją zmiaą rodzaju dostarczaego paliwa, iezależie od ostatio pobraych próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, przed zmiaą rodzaju paliwa; 3) dostawy biomasy kierowaej bezpośredio do pośrediego zbiorika paliwa lub do spalaia, uiemożliwiającej pobraie próbek w czasie określoym w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2, uśredioą próbę do ozaczeia ciepła spalaia i obliczeia wartości opałowej biomasy ależy przygotować z próbek pobieraych w okresie doby z każdej dostawy biomasy W układzie hybrydowym wykouje się oddzielie pomiary ilości eergii dostarczoej do wytwarzaia eergii elektryczej lub ciepła, a wytworzoej w: 1) odawialych źródłach eergii, 2) źródłach iych iż odawiale o ile ie są wykoywae pomiary, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i W układzie hybrydowym ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii, ozaczoą symbolem E OZEh, oblicza się, przyjmując proporcjoaly udział ilościowy eergii wytworzoej w odawialych źródłach eergii w ilości eergii wytworzoej we wszystkich źródłach zasilających jedostkę wytwórczą, według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEh ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E E POi E PKj m całkowitą ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; E POi i = 1 E OZEh = m E, E POi + E PKj i = 1 j = 1 ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w odawialym źródle eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; ilość eergii elektryczej lub ciepła wytworzoych w źródle eergii iym iż odawiale źródło eergii i wykorzystywaych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; liczbę odawialych źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym; liczbę źródeł eergii wytwarzających ośiki eergii wykorzystywae w układzie hybrydowym, iych iż odawiale źródła eergii.

8 Dzieik Ustaw 8 Poz Ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym, ozaczoą symbolem E OZEW, oblicza się według wzoru: V p V c E OZEW = E CW 1, gdzie poszczególe symbole ozaczają: E OZEW ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; E CW V p V c całkowitą ilość eergii elektryczej wytworzoej w elektrowi wodej z człoem pompowym [w MWh]; objętość wody przepompowaej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody przepompowaej [w m 3 ]; objętość całkowitą wody pobraej przez turbiy elektrowi wodej, określaą a podstawie pomiaru strumieia objętości wody pobraej przez te turbiy [w m 3 ]. 4. W okresie kalibrowaia lub serwisowaia urządzeń służących do pomiaru strumieia objętości wody, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się określeie objętości wody przepompowaej i wody pobraej przez turbiy dla celów obliczaia ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii w elektrowi wodej z człoem pompowym przy wykorzystaiu metod pośredich opartych o charakterystyki eergetycze hydrozespołów. Okres te ie może przekroczyć 336 godzi w roku. 5. Przez kalibrowaie i serwisowaie urządzeń, o których mowa w ust. 4, rozumie się czyości wykoywae w sposób określoy w istrukcji obsługi tych urządzeń Dae dotyczące ilości eergii elektryczej lub ciepła wytwarzaych w odawialych źródłach eergii za pomocą istalacji wykorzystujących w procesie wytwarzaia eergii ośiki eergii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy, oraz wyiki pomiarów i obliczeń właściwości fizykochemiczych, o których mowa w 8 ust. 4 oraz w 9 i 10, a także dae uzyskae w wyiku tych pomiarów, rejestruje się w książce rejestrowej z poumerowaymi kartami dzieymi lub z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych. 2. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń w książce rejestrowej ależy prowadzić w sposób spełiający astępujące waruki: 1) każdą pozycję rejestrowaych daych oraz wyików pomiarów i obliczeń, po dokoaiu wpisów, podkreśla się poziomą liią; 2) poprawki mogą być wprowadzae w sposób umożliwiający odczytaie poprawioego lub skreśloego zapisu; poprawki ależy potwierdzić podpisem osoby rejestrującej. 3. Rejestrację daych oraz wyików pomiarów i obliczeń z zastosowaiem elektroiczego systemu przetwarzaia daych ależy prowadzić tak, aby: 1) był możliwy wgląd do treści dokoywaych zapisów, a przechowywae dae oraz wyiki pomiarów i obliczeń były chroioe przed zatarciem lub ziekształceiem; 2) zapisy były zamieszczae w sposób chroologiczy; 3) było możliwe sporządzaie wydruków za każdy dzień Miejscami dokoywaia pomiarów ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii a potrzeby realizacji obowiązku potwierdzeia daych, o których mowa w art. 9e ust. 5 ustawy, są zaciski: 1) geeratora; 2) ogiwa fotowoltaiczego; 3) ogiwa paliwowego, w którym astępuje bezpośredia przemiaa eergii chemiczej w eergię elektryczą. 2. W przypadku braku urządzeń pomiarowo-rozliczeiowych a zaciskach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się dokoywaie pomiarów w miejscu przyłączeia odawialego źródła eergii do sieci operatora systemu elektroeergetyczego.

9 Dzieik Ustaw 9 Poz Parametry techicze i techologicze wytwarzaia eergii elektryczej w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, powiy umożliwiać: 1) dotrzymaie parametrów jakościowych eergii elektryczej i stadardów jakościowych obsługi odbiorców; 2) współpracę z siecią oraz spełieie wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, w przypadku źródeł przyłączaych do sieci. 2. Parametry techicze i techologicze wytwarzaia ciepła w odawialych źródłach eergii, o których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, powiy umożliwiać dotrzymaie parametrów jakościowych ośika ciepła i stadardów jakościowych obsługi odbiorców przez podmiot obowiązay do jego zakupu oraz być dostosowae do wymagań techiczych w zakresie przyłączaia do sieci urządzeń wytwórczych, a także do parametrów ośika ciepła oraz waruków pracy sieci ciepłowiczej. 15. Obowiązek zakupu eergii elektryczej z odawialych źródeł eergii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaą mu ilość eergii elektryczej wytworzoej w odawialych źródłach eergii, przyłączoych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjej elektroeergetyczej zajdującej się a tereie obejmującym obszar działaia tego sprzedawcy Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uzaje się za spełioy, jeżeli oferowae do sprzedaży ciepło, wytworzoe w odawialych źródłach eergii, zakupioo w ilości: 1) w jakiej je oferowao lub 2) rówej zapotrzebowaiu odbiorców przedsiębiorstwa eergetyczego realizującego te obowiązek i przyłączoych do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej tego źródła w całkowitej mocy zamówioej przez odbiorców, z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tym źródle pod warukiem że koszty zakupu tego ciepła ie spowodują wzrostu ce ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczoe odbiorcom w daym roku o więcej iż wartość średioroczego wskaźika wzrostu ce towarów i usług kosumpcyjych ogółem w poprzedim roku kaledarzowym, określoego w komuikacie Prezesa Główego Urzędu Statystyczego ogłoszoym w Dzieiku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Moitor Polski. 2. W przypadku gdy więcej iż jedo przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, zajmuje się obrotem ciepłem i sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączoym do połączoych i współpracujących ze sobą sieci ciepłowiczych, obowiązek zakupu dotyczy ciepła wytworzoego w przyłączoych do tych sieci odawialych źródłach eergii, proporcjoalie do udziału mocy zaistalowaej każdego źródła odawialego tych przedsiębiorstw w łączej mocy zamówioej przez odbiorców z uwzględieiem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłaia ciepła wytwarzaego w tych źródłach przez wszystkie przedsiębiorstwa eergetycze dostarczające ciepło do odbiorców przyłączoych do tych sieci Koszty uzasadioe uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia albo poiesieia opłaty zastępczej uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązki, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez dae przedsiębiorstwo eergetycze odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty: 1) uzyskaia świadectw pochodzeia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, jedak ie wyższe iż koszty obliczoe według wzoru: gdzie poszczególe symbole ozaczają: K um = O zj E up, K um maksymaly koszt uzasadioy uzyskaia świadectw pochodzeia [w zł]; O zj jedostkową opłatę zastępczą obowiązującą w roku sporządzaia taryfy [w zł/mwh]; E up ilość eergii elektryczej wyikającą ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze plauje przedstawić do umorzeia w pierwszym roku stosowaia taryfy [w MWh]; 2) opłaty zastępczej poiesioej w roku poprzedzającym rok sporządzaia taryfy.

10 Dzieik Ustaw 10 Poz Ilość eergii elektryczej ozaczoa symbolem E up, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ie może być wyższa od różicy między ilością eergii elektryczej wyikającej z obowiązującego udziału ilościowego dla daego przedsiębiorstwa eergetyczego, o którym mowa w 3, i ilością eergii wyikającej z poiesioej opłaty zastępczej Koszty zakupu eergii elektryczej pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfie sprzedawcy z urzędu, przyjmując, że każda jedostka eergii elektryczej sprzedawaa przez tego sprzedawcę odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami. 2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzględiaymi w taryfach są koszty zakupu eergii elektryczej po ceach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy. 3. Za koszty uzasadioe pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględiae w taryfach, uzaje się koszty zakupu ciepła, które ie spowodują w przedsiębiorstwie eergetyczym, w daym roku, wzrostu ce lub stawek opłat za ciepło dostarczae odbiorcom, o więcej iż wartość średioroczego wskaźika ce towarów i usług kosumpcyjych, o których mowa w 16 ust Koszty zakupu ciepła pooszoe w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uwzględia się w kalkulacji ce ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących te obowiązek, przyjmując, że każda jedostka ciepła sprzedawaego przez dae przedsiębiorstwo eergetycze wszystkim odbiorcom przyłączoym do sieci ciepłowiczej, do której jest przyłączoe odawiale źródło eergii, jest w tej samej wysokości obciążoa tymi kosztami Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za rok 2009, 2010 i 2011 uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy, przedstawiło do umorzeia, lub z uiszczoej przez przedsiębiorstwo eergetycze opłaty zastępczej, w wykoaej całkowitej roczej sprzedaży eergii elektryczej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wyiósł ie miej iż: 1) 8,7% w 2009 r.; 2) 10,4% w 2010 r; 3) 10,4% w 2011 r. 2. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez tego odbiorcę opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a własy użytek, a podstawie trasakcji zawieraych we własym imieiu a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 3. Obowiązek uzyskaia i przedstawieia Prezesowi URE do umorzeia świadectw pochodzeia albo uiszczeia opłaty zastępczej za 2010 r. i 2011 r. uzaje się za spełioy, jeżeli udział ilościowy sumy eergii elektryczej wyikającej ze świadectw pochodzeia, które towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dia 26 paździerika 2000 r. o giełdach towarowych, przedstawił do umorzeia, lub z uiszczoej przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski opłaty zastępczej, w całkowitej roczej ilości eergii elektryczej wyikającej z zakupu eergii elektryczej a podstawie trasakcji realizowaych a zleceie odbiorców końcowych a giełdzie towarowej, wyosi ie miej iż 10,4%. 20. Do spraw wszczętych i iezakończoych przed diem wejścia w życie rozporządzeia stosuje się przepisy rozporządzeia. 21. Rozporządzeie wchodzi w życie z diem 31 grudia 2012 r. 5) Miister Gospodarki: wz. M. Kasprzak 5) Niiejsze rozporządzeie było poprzedzoe rozporządzeiem Miistra Gospodarki z dia 14 sierpia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw pochodzeia, uiszczeia opłaty zastępczej, zakupu eergii elektryczej i ciepła wytworzoych w odawialych źródłach eergii oraz obowiązku potwierdzaia daych dotyczących ilości eergii elektryczej wytworzoej w odawialym źródle eergii (Dz. U. Nr 156, poz. 969 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 182), które a podstawie art. 21 ustawy z dia 8 styczia 2010 r. o zmiaie ustawy Prawo eergetycze oraz o zmiaie iektórych iych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc z diem wejścia w życie iiejszego rozporządzeia.

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: ROZPORZĄDZNI MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 1) parametry techniczne i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii;

z dnia 2017 r. 1) parametry techniczne i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii; Projekt z dnia 18.11.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia 2017 r. w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 206 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dnia 8 czerwca 206 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej Załączik r 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO. Referecyje wartości sprawości dla wytwarzaia rozdzieloego eergii elektryczej.. Referecyje

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii USTAWA Z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 nr 89 poz.625 z późn. zm.) Prawo Energetyczne Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 24 kwietia 2017 r. Poz. 822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 11 kwietia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 5 marca 204 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dia 27 lutego 204 r. w sprawie wykazów zawierających iformacje i dae o zakresie korzystaia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Ewa Gańko Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Warszawa, 22.04.2010 r. Plan prezentacji Definicja biogazu Odbiór biogazu przez operatora

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane 2015-01-14 Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne 1. Na podstawie art. 16 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH jako metoda pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Regulacje prawne, zasady kwalifikacji, proces koncesjonowania. Paliwa Alternatywne Waste to Energy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych irodtach energii

w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych irodtach energii Dziennik Ustaw Nr 267-18755 - Paz. 2655 i 2656 2656 ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACy1) z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny MAŁY TRÓJPAK zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych dr Marzena Czarnecka Radca Prawny Warsztaty energetyczne 2013 Plan prezentacji 1. Nowe definicje w ustawie Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Michał Ćwil Polska Grupa Biogazowa Targi Poleko Poznań, 2009 Agenda Prezentacji Stan obecny wykorzystania biogazu i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Mam

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrągowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 października 2013 r. nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa dr Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departament Przedsiębiorstw Energetycznych REC 2012

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Prezesa URE w odniesieniu do oszczędności energii oraz Odnawialnych Źródeł Energii

Kompetencje Prezesa URE w odniesieniu do oszczędności energii oraz Odnawialnych Źródeł Energii Kompetencje Prezesa URE w odniesieniu do oszczędności energii oraz Odnawialnych Źródeł Energii Józef Indyka Południowo-Wschodni Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie Kraków,

Bardziej szczegółowo

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA Bydgoszcz, 2013 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy TARYFA DLA CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Koncesjonowanie i wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Koncesjonowanie i wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Koncesjonowanie i wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie Kraków, 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Zielone certyfikaty w Polsce

Zielone certyfikaty w Polsce Konferencja ENERGIA ODNAWIALNA perspektywy rozwoju gmin COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE, POLSKA 27 KWIETNIA 2011r. Zielone certyfikaty w Polsce Dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA 2015 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obja nienie pojęć i skrótów

Obja nienie pojęć i skrótów Czę ć I Obja nienie pojęć i skrótów 1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 3

Taryfa dla ciepła nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: [014] 621 02 90, 621 27 76 [014] 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo