Projekt z dnia r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.."

Transkrypt

1 Projekt z dia r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia opłaty zastępczej Na podstawie art. 15 ustawy z dia 15 kwietia 2011 r. o efektywości eergetyczej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) zarządza się, co astępuje: 1. Rozporządzeie określa: 1) wielkość i sposób obliczaia ilości eergii pierwotej odpowiadającej wartości świadectwa efektywości eergetyczej, które jest obowiązae uzyskać i przedstawić do umorzeia przedsiębiorstwo eergetycze, odbiorca końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dia 15 kwietia 2011 r. o efektywości eergetyczej, zwaej dalej ustawą ; 2) sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy: a) kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, zwaych dalej świadectwami, b) poiesioej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwaej dalej opłatą zastępczą ; 3) wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy; 4) współczyiki sprawości procesów przetworzeia eergii pierwotej w eergię fialą Obowiązek, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, uzaje się za spełioy, jeŝeli za day rok łącza ilość eergii pierwotej odpowiadająca wartości umorzoych świadectw lub wyikająca z uiszczoej opłaty zastępczej wyosi ie miej iŝ ilość tej eergii obliczoa zgodie z: 1) ust. 2 - w przypadku przedsiębiorstwa eergetyczego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy; 2) ust. 3 - w przypadku odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy. 2. Ilość eergii pierwotej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązae uzyskać i przedstawić do umorzeia przedsiębiorstwo eergetycze, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, ozaczoą symbolem E 1, wyraŝoą w toach oleju ekwiwaletego, oblicza się według wzoru: p 1) Miister Gospodarki kieruje działem admiistracji rządowej gospodarka, a podstawie 1 ust. 2 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz.1478). 1

2 Projekt z dia r. Wersja 0.5 E u P p1 =, 100% Ozj gdzie poszczególe symbole ozaczają: - wskaźik procetowy, o którym mowa w ust. 4, a day rok () powstaia obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust.1 ustawy, zway dalej rokiem rozliczeiowym [%], P - kwotę przychodu ze sprzedaŝy eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego odbiorcom końcowym osiągiętego za rok rozliczeiowy przez dae przedsiębiorstwo eergetycze [zł], O - wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w 4 [zł/toe]. u zj 3. Ilość eergii pierwotej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązay uzyskać i przedstawić do umorzeia odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy, ozaczoą symbolem E 2, wyraŝoą w toach oleju ekwiwaletego, oblicza się według wzoru: E u T p2 =, 100% Ozj gdzie poszczególe symbole ozaczają: p u - wskaźik procetowy, o którym mowa w ust. 4, a day rok rozliczeiowy [ %], T - kwotę trasakcji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit b [zł], O - wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w 4 [zł/toe]. zj 4. W celu obliczeia ilości eergii pierwotej, o której mowa w ust. 2 i 3, wskaźik procetowy, ozaczoy symbolem u, o którym mowa w ust. 3, a day rok wyosi: 1) 1 % w 2013 r.; 2) 1,5 % w 2014 r.; 3) 1,5 % w 2015 r Koszty uzasadioe uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw albo poiesioej opłaty zastępczej uwzględia się w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy, przyjmując Ŝe kaŝda jedostka eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego, dla poszczególych rodzajów eergii, sprzedawaa przez dae przedsiębiorstwo eergetycze odbiorcom końcowym, jest w tej samej wysokości obciąŝoa tymi kosztami. 2. Maksymala wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, uwzględiaych w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych, o których mowa w art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy, jest rówa wysokości kosztów: 1) uzyskaia świadectw, obliczoych według wzoru: 2

3 Projekt z dia r. Wersja 0.5 K = O E, m zj pp gdzie poszczególe symbole ozaczają: K m - maksymaly koszt uzasadioy uzyskaia świadectw w daym roku rozliczeiowym [zł], O zj - wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w 4 [zł/toe], E pp - ilość eergii pierwotej wyikającą ze świadectw, które dae przedsiębiorstwo eergetycze plauje przedstawić do umorzeia w daym roku rozliczeiowym [toe]; 2) opłaty zastępczej poiesioej w roku poprzedzającym rok sporządzaia taryfy. 3. Ilość eergii pierwotej, ozaczoej symbolem E pp, o której mowa w ust. 2, ie moŝe być większa od ilości eergii pierwotej obliczoej według wzoru, o którym mowa w 2 ust. 2, pomiejszoej o ilość eergii pierwotej odpowiadającej poiesioej opłacie zastępczej w roku poprzedzającym rok sporządzaia taryfy. 4. Wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy, ozaczoą symbolem O, wyosi 1000 zł za toę oleju ekwiwaletego. zj 5. Wartości współczyików sprawości procesów przetworzeia eergii pierwotej w eergię fialą określa się oddzielie dla eergii elektryczej, ciepła i gazu ziemego przyjmując, Ŝe są oe rówe współczyikom akładu eergii pierwotej, stosowie do wykorzystywaego paliwa lub źródła eergii i wyoszą: 1) 3,0 - dla eergii elektryczej; 2) 1,2 - dla ciepła dostarczaego z sieci ciepłowiczej; 3) 1,1 dla gazu ziemego. 6. Rozporządzeie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 di od dia ogłoszeia. MINISTER GOSPODARKI 3

4 Projekt z dia r. Wersja 0.5 Uzasadieie Projekt rozporządzeia Miistra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia opłaty zastępczej jest wykoaiem upowaŝieia zawartego w art. 15 ustawy z dia 15 kwietia 2011 r. o efektywości eergetyczej (Dz. U. Nr 94, poz 551), zwaej dalej ustawą. W projekcie rozporządzeia ( 1) określoo wielkość i sposób obliczaia ilości eergii pierwotej odpowiadającej wartości świadectwa efektywości eergetyczej, które jest obowiązae uzyskać i przedstawić do umorzeia przedsiębiorstwo eergetycze, odbiorca końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej oraz poiesioej opłaty zastępczej. Określoo takŝe wysokość jedostkowej opłaty zastępczej oraz współczyiki sprawości procesów przetworzeia eergii pierwotej w eergię fialą, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy. Propoowae rozwiązaia dotyczą materii dotychczas ieregulowaej. Celem propoowaych regulacji jest realizacja krajowego celu w zakresie oszczędego gospodarowaia eergią, określoego w Polityce eergetyczej Polski do 2030 r., uszczegółowioego w Krajowym Plaie Działań dotyczącym efektywości eergetyczej. Gwaracją osiągięcia tego celu jest zapewieie zharmoizowaych zasad mierzeia i obliczaia oszczędości eergii uzyskaych w wyiku realizacji przedsięwzięcia słuŝącego poprawie efektywości eergetyczej. W 2 projektu rozporządzeia, zgodie z delegacją zawartą w art. 15 ust.1 pkt 1 ustawy, określoo sposób wyzaczaia ilości eergii pierwotej odpowiadającej wartości świadectwa efektywości eergetyczej, które jest obowiązae uzyskać i przedstawić do umorzeia przedsiębiorstwo eergetycze sprzedające eergię elektryczą, ciepło lub gaz ziemy odbiorcom końcowym przyłączoym do sieci a terytorium RP lub odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski, którzy zawierają trasakcje zakupu eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego a giełdzie towarowej. Zgodie z art. 12 ust. 1 ustawy, zakres obowiązku uzyskiwaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej określoo w toach oleju ekwiwaletego (toe) a poziomie ie 4

5 Projekt z dia r. Wersja 0.5 większym iŝ 3% ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaŝy odbiorcom końcowym eergii elektryczej, ciepła oraz gazu ziemego lub kwoty trasakcji ich zakupu a giełdzie towarowej i jedostkowej opłaty zastępczej. W celu obliczeia ilości eergii pierwotej odpowiadającej wartości świadectwa efektywości eergetyczej określoo wskaźiki procetowe a poszczególe lata realizowaego obowiązku, a poziomie poiŝej 3%. Wysokość jedostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy, określoa zastała w 4 projektu rozporządzeia. Przy określaiu wielkości i sposobu obliczaia ilości eergii pierwotej oraz wysokości opłaty zastępczej przyjęte zostały ajiŝsze wielkości zapewiające uzyskaie do roku 2016 oszczędości eergii fialej a ustaloym w ustawie poziomie, uwzględiając przy tym dotychczasowy stopień realizacji celu krajowego oraz sta wiedzy techiczej. Przy ustaloej wartości obowiązku ałoŝoego a sektor eergetyczy, poziom jedostkowej opłaty zastępczej pełi kluczową rolę dla określeia poziomu popytu a świadectwa efektywości eergetyczej. Aby system te spełił swoją rolę, w całym okresie jego działaia poziom popytu a świadectwa efektywości eergetyczej, czyli sumarycza wysokość obowiązku w toe ałoŝoego a cały sektor eergetyczy (tj. obowiązek za lata 2013, 2014 i 2015) powia zrówać się z poziomem podaŝy świadectw efektywości eergetyczej, czyli sumaryczą pulą tych świadectw w toe przyzaą podmiotom startującym we wszystkich przetargach ogłoszoych przez Prezesa URE. Zatem podaŝ świadectw efektywości eergetyczej powiązaa jest z oszczędością eergii fialej, która ma być osiągięta dzięki działaiu Systemu tzw Białych Certyfikatów, poprzez dwa parametry tego systemu: średi współczyik sprawości procesów przemiay eergii pierwotej w eergię fialą dla zgłoszoych do przetargu iwestycji proefektywościowych, z tytułu realizacji których zostały przyzae świadectwa efektywości eergetyczej oraz średią wartość współczyika efektywości eergetyczej omega dla tych iwestycji. O poziomie tych parametrów zadecyduje ryek, poiewaŝ to podmioty realizujące iwestycje proefektywościowe decydują, które przedsięwzięcia słuŝące poprawie 5

6 Projekt z dia r. Wersja 0.5 efektywości eergetyczej zgłosić do przetargu oraz jakie wartości omega chcą im przypisać. Jeśli przy daej puli świadectw wydaych w pierwszym przetargu średia wielkość parametru omega będzie zbyt iska, mogą wystąpić trudości ze zrealizowaiem części krajowego celu w zakresie oszczędego gospodarowaia eergią, poiewaŝ popyt a świadectwa efektywości eergetyczej określoy wysokością obowiązku w toe ie wystarczy do zaspokojeia podaŝy, wyikającej z koieczości zrealizowaia ww. celu przypadającego a System Białych Certyfikatów. Dlatego korzyste jest ustaleie relatywie iskich wartości jedostkowej opłaty zastępczej, poiewaŝ wpłyie to a podiesieie określoego w toe poziomu popytu a białe certyfikaty. Z drugiej stroy wartość jedostkowej opłaty zastępczej ie powia być zbyt iska (co ajmiej czterocyfrowa), poiewaŝ im wyŝsza jedostkowa opłata zastępcza tym większa atrakcyjość systemu postrzegaa przez iwestorów plaujących realizację przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywości eergetyczej. Sposób uwzględiaia w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustaloych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych kosztów uzyskaia świadectw efektywości eergetyczej oraz poiesioej opłaty zastępczej reguluje przepis zawarty w 3 projektu rozporządzeia. Koszty te uwzględiae będą w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego ustalaych w taryfach przedsiębiorstw eergetyczych realizujących przedmiotowy obowiązek, przyjmując Ŝe kaŝda jedostka eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego, w ramach poszczególych rodzajów eergii, sprzedawaa przez dae przedsiębiorstwo eergetycze odbiorcom końcowym, będzie w tej samej wysokości obciąŝoa tymi kosztami. W 5 projektu rozporządzeia określoo wartość współczyików sprawości procesów przetwarzaia eergii pierwotej w eergię fialą, o których mowa w art. 4 ust. 2. ustawy, oddzielie dla eergii elektryczej, gazu ziemego oraz ciepła. Zgodie z 6, rozporządzeie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 di od dia ogłoszeia. Projekt rozporządzeia ie podlega otyfikacji w zgodie z 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzeia Rady Miistrów z dia 23 grudia 2002 r. w sprawie sposobu fukcjoowaia krajowego systemu otyfikacji orm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 6

7 Projekt z dia r. Wersja 0.5 Zgodie z ustawą z dia 7 lipca 2005 r. o działalości lobbigowej w procesie staowieia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzeia zostaie zamieszczoy w Biuletyie Iformacji Publiczej a stroie iteretowej Rządowego Cetrum Legislacji i Miisterstwa Gospodarki, z chwilą przekazaia go do kosultacji i uzgodień międzyresortowych. Projektowae rozporządzeie jest zgode z prawem Uii Europejskiej. 7

8 Projekt z dia r. Wersja 0.5 Ocea skutków regulacji I. Podmioty, a które oddziałuje rozporządzeie. Zgodie z projektem rozporządzeia propoowae rozwiązaia będą bezpośredio dotyczyły astępujących grup podmiotów: a) podmiotów zajmujących się wytwarzaiem eergii lub jej obrotem, b) podmiotów zajmujących się trasportem eergii w celu jej dostarczaia do odbiorców końcowych, c) podmiotów zajmujących się dystrybucją paliw gazowych oraz eergii elektryczej sieciami dystrybucyjymi w celu ich dostarczeia odbiorcom końcowym, odpowiedzialych za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjym gazowym albo elektroeergetyczym, bieŝące i długookresowe bezpieczeństwo fukcjoowaia tego systemu, eksploatację, koserwację, remoty oraz iezbędą rozbudowę sieci dystrybucyjej, w tym połączeń z iymi systemami gazowymi albo elektroeergetyczymi, d) sprzedawców eergii odbiorcom końcowym, e) dostawców środków poprawy efektywości eergetyczej, f) jedostek sektora publiczego, w tym jedostek admiistracji rządowej i samorządowej, f) osób fizyczych, osób prawych i jedostek ie posiadających osobowości prawej, dokoujących zakupu eergii a własego uŝytek. Projekt rozporządzeia oddziałuje rówieŝ a wiele iych podmiotów, w tym a podmioty realizujące przedsięwzięcia eergooszczęde, przedsiębiorstwa oszczędzaia eergii typu ESCO, podmioty wykoujące audyty eergetycze, przez geerowaie popytu a ich produkty i usługi. II. Kosultacje społecze Projekt rozporządzeia oraz zgłoszeia zaiteresowaia pracami ad projektem zostaą zamieszczoe a stroach iteretowych Miisterstwa Gospodarki i Rządowego Cetrum Legislacji w Biuletyie Iformacji Publiczej zgodie z art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dia 7 lipca 2005 r. o działalości lobbigowej w procesie staowieia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 8

9 Projekt z dia r. Wersja 0.5 III. Wpływ aktu ormatywego a sektor fiasów publiczych, w tym a budŝet państwa i budŝety jedostek samorządu terytorialego Wejście w Ŝycie przedmiotowego projektu rozporządzeia ie spowoduje skutków dla dochodów i wydatków budŝetu państwa i budŝetów jedostek samorządu terytorialego. IV. Wpływ aktu ormatywego a ryek pracy NaleŜy oczekiwać, Ŝe dzięki propoowaej regulacji będzie o zaczący i pozytywy. Zakłada się, Ŝe wejście w Ŝycie regulacji powio spowodować, m. i. zwiększeie zapotrzebowaia a usługi związae z dostawą środków poprawy efektywości eergetyczej. W efekcie moŝa spodziewać się rozwoju ryku usług związaych z efektywością eergetyczą, co powio rówieŝ przyczyić się do przyrostu miejsc pracy w firmach zajmujących się świadczeiem takich usług. Poadto realizacja przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywości eergetyczej poza wymierą oszczędością eergii, będzie stymulować rówieŝ wzrost kokurecyjości i iowacyjości całej gospodarki i moŝe powodować wzrost zatrudieia zwłaszcza w braŝy przedsiębiorstw, które dostarczają rozwiązaia w zakresie poprawy efektywości eergetyczej. Sily wpływ iwestycji w zakresie efektywości eergetyczej a ryek pracy jest wypadkową dwóch róŝych czyików. Pierwszy z ich jest efektem redystrybucji tych iwestycji. Efekt te wyika z pośredich skutków reiwestowaia środków fiasowych zaoszczędzoych dzięki podjętym środkom poprawy efektywości eergetyczej. Drugi efekt to bezpośredie skutki takich iwestycji. Jest o związay z akładem pracy koieczym dla realizacji pierwotej iwestycji a rzecz efektywości eergetyczej. V. Wpływ aktu ormatywego a kokurecyjość gospodarki i przedsiębiorczość, w tym a fukcjoowaie przedsiębiorstw Obowiązki ałoŝoe a podmioty zajmujące się sprzedaŝą eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego odbiorcom końcowym, powodują Ŝe jest to grupa przedsiębiorstw, a którą projektowae rozwiązaia wywierają ajwiększy wpływ. Obowiązek pozyskaia i przedstawieia do umorzeia określoej wartości świadectwa efektywości eergetyczej, 9

10 Projekt z dia r. Wersja 0.5 ozacza koieczość podjęcia przez te podmioty zdecydowaych działań prowadzących do uzyskaia wymierych oszczędości eergii po stroie odbiorców końcowych. Wprowadzeie świadectw efektywości eergetyczej i wyikających z ich zbywalych praw majątkowych, które staowić będą towar giełdowy, będzie miało takŝe zaczący wpływ a sektor wytwarzaia, przesyłu i dystrybucji eergii, który korzystając z tego mechaizmu stymulującego zachowaia prooszczędościowe zostaie zachęcoy do podejmowaia działań skutkujących zwiększeiem sprawości wytwarzaia eergii i zmiejszeiem strat w przesyle i dystrybucji eergii. Uwzględiaie uzasadioych kosztów uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej oraz poiesioej opłaty zastępczej w kalkulacji ce eergii elektryczej, ciepła lub gazu ziemego sprzedawaych odbiorcom końcowym moŝe mieć iezaczy wpływ a wzrost ce tych ośików eergii dla odbiorców końcowych. JedakŜe biorąc pod uwagę mechaizm zapisay w art. 13 ustawy stymulujący zachowaia proefektywościowe takŝe w grupie odbiorców eergochłoych, ie wpłyie to a pogorszeie kokurecyjości gospodarki. VI. Wpływ aktu ormatywego a sytuację i rozwój regioaly Przepisy projektu ie zawierają wprost odiesień do poszczególych regioów, jedakŝe jak juŝ wcześiej wskazao, wystąpią pozytywe efekty oddziaływaia a rozwój ryku usług związaych z dostawą środków poprawy efektywości eergetyczej oraz związay z tym wzrost iwestycji proefektywościowych. To z kolei będzie pozytywie oddziaływać a lokale ryki pracy. 10

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Warszawa, 14 lipca 2009 Dyrektywa 2006/32/WE narodowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 9 % do 2016 roku mechanizmy zachęt identyfikacja i eliminacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 24 kwietia 2017 r. Poz. 822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 11 kwietia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Autor: Dr Robert Zajdler Zasady działania systemu Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej?

DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej? DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej? Warszawa, 26 września 2007 Ustawa o efektywności energetycznej cele w zakresie efektywności energetycznej 9% w 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 2167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) Projekt. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać

Bardziej szczegółowo

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej Załączik r 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO. Referecyje wartości sprawości dla wytwarzaia rozdzieloego eergii elektryczej.. Referecyje

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka BIAŁE CERTYFIKATY jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Aleksandra Małecka CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY (tzw. 3 x 20%) redukcja emisji CO2 o 20% w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? PRAKTYCZNE RÓŻNICE MIĘDZY NOWĄ A OBOWIĄZUJĄCA DO 1.10.2016 ROKU USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Kontekst problemu. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.

Kontekst problemu. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2359.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Wrocław, 22 luty 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 2010 r. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1. (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1. (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1. Przepisy ogólne Stan prawny na dzień 30 listopada 2012 r. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1 (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

3.1. Charakterystyka próby oraz metodyka badań

3.1. Charakterystyka próby oraz metodyka badań Praktyka polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzaia majątkiem obrotowym 201 3. Praktyka polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzaia majątkiem obrotowym i jego wpływu a proces kreowaia wartości przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184) Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii ustawą,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2011.94.551 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep,

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep, Informacja w sprawie zasad realizacji obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej za rok 2013. W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, 951. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE

SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE Autoreferat rozprawy doktorskiej SYSTEM KOMPUTEROWY UŁATWIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMACJI O ZJAWISKACH SOCJALNO-EKONOMICZNYCH PRZY WYBORZE FIRM INWESTUJĄCYCH NA DANYM TERENIE mgr iŝ. Jausz Rybarski PROMOTOR:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Projekt z dnia 13 listopada 2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 28.03.2006 USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 15-05-2009 Wersja nr 0.8 Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514)

Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514) Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514) wnosi o przyjęcie załączonych poprawek do projektu ustawy o efektywności energetycznej. Celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku SESJA PLENARNA II, 9 maja 2012 r XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017 Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pismo nr DE-II-41011-2/4/16 z 1 grudnia 2016 r. i w uzupełnieniu do

Bardziej szczegółowo

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Ekoomia Meedżerska 2009, r 5, s. 45 62 Marek Łukasz Michalski* Okresy i stopy zwrotu akładów iwestycyjych w oceie efektywości iwestycji rzeczowych 1. Wprowadzeie Podstawowym celem przedsiębiorstwa, w długim

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowanie FEWE na podstawie: t.j. Dz.U. 2015 poz. 2167 oraz Dz.U. 2015 poz. 2359 (USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o efektywności energetycznej). USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Efektywność szansą dla bezpieczeństwa dostaw i redukcji emisji Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki

Efektywność szansą dla bezpieczeństwa dostaw i redukcji emisji Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Efektywność szansą dla bezpieczeństwa dostaw i redukcji emisji Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 18 czerwca 2010 r. Dyrektywa 2006/32/WE dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo