Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły"

Transkrypt

1 Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły

2 Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu, pamiętaj!. Dyrektorzy i auyciele. Dyrektorze pamiętaj!. Plaowae zmiay Publikacja opracowaa w ramach projektu systemowego: Badaie jakości i efektywości edukacji oraz istytucjoalizacja zaplea badawego współfiawaego przez Uię Europejską ze odków Europejskiego Fuduszu Społeego.

3 Przed ami owy rok szkoly, który ogłoszoy został Rokiem Otwartej Szkoły. Zdrowe jedzeie w sklepikach szkolych, darmowe podręiki już ie tylko dla pierwszoklasistów, ale także dla uiów II i IV klasy szkoły podstawowej oraz I gimazjum, przedszkola dla -latków, y owe zasady oceiaia a lekcjach WF - to tylko iektóre ze zmia, które ekają as od wrześia 0 roku. W iezbędiku przypomiamy także obowiązujące od iedawa ułatwieia dla uiów, rodziców i auycieli. Niech ta broszura będzie przewodikiem, zaim pójdziemy do szkoły.

4 . Ueń ajmłodszy. Pięciolatki w przedszkolach będą uyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.. Uiowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatie podręik Nasz elemetarz (klasa I) i Nasza szkoła (klasa II), podręik lub iy materiał edukacyjy do języka obcego owożytego oraz materiały ćwieiowe do edukacji weszkolej.. Od wrześia 0 r. dziecko -letie, a od wrześia 0 r. rówież dziecko -letie ma prawo do korzystaia z wychowaia przedszkolego. Zapewieie waruków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gmiy.

5 . Ueń iepełosprawy. Uiowie iewidomi, słabowidzący, mający trudości w ueiu się i/lub komuikowaiu się, w tym uiowie iesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeiem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają bezpłate adaacje podręików Nasz elemetarz (klasa I SP) i Nasza szkoła (klasa II SP) opracowae a zleceie i ze odków fiawych MEN.. Uiowie iewidomi i słabowidzący otrzymają bezpłate adaacje podręików dostępych a ryku, opracowae a zleceie i ze odków fiawych MEN (zgodie z zapotrzebowaiem złożoym przez szkołę do Oodka Rozwoju Edukacji); orgay prowadzące szkoły, do których uęszają uiowie iewidomi i słabowidzący mogą otrzymać od MEN dodatkowe odki fiawe a wydruk podręików i książek pomociych dla tych uiów (zawierają w tym celu odpowiedio porozumieia lub umowy z MEN).. Uiowie iepełosprawi z orzeeiem o potrzebie kształceia specjalego otrzymają dofiawaie do zakupu podręików szkolych w ramach programu rządowego Wyprawka szkola (z wyjątkiem uiów, którzy dostaą darmowe podręiki).. Nie będzie wymagaa opiia poradi psychologio-pedagogiej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeeie o potrzebie kształceia specjalego ze względu a iepełosprawość itelektualą w stopiu umiarkowaym i zaym, złożą wiosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.. Niepełosprawy wychowaek iej formy wychowaia przedszkolego ma prawo do kształceia specjalego.. Szkoły będą mogły prowadzić aukę języka migowego.. Uiowie z iepełosprawością itelektualą w stopiu lekkim, iezależie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego będą uęszać obowiązkowo będą uyć się jedego języka obcego owożytego (a ie dwóch). Natomiast, jeśli będą chcieli, będą mogli uyć się drugiego języka obcego owożytego. Będzie to zatem możliwość, a ie jak obecie obowiązek.. Od styia 0 r. w przedszkolach i szkołach, w których uą się uiowie z orzeeiem o potrzebie kształceia specjalego ze względu a autyzm, w tym zespół Aspergera, lub iepełosprawości sprzężoe, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudiaie auycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalej, specjalistów, asysteta auyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy auyciela.

6 . Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Poprawa bezpieeństwa uiów ie tylko w szkole, ale i poza ią to główy cel programu Bezpiea+. W 0 roku a realizację programu rząd przezaył ml zł. Na każdy kolejy rok (0-0) zostaie przezaoe po 0 ml zł.. Od wrześia 0 r. ze szkolych sklepików zikie śmieciowe jedzeie. Na tereie szkoły lub placówki będą mogły być sprzedawae wyłąie produkty spełiające określoe wymagaia.. W roku szkolym 0/0 zostaą udostępioe a otwartej platformie bezpłate e-podręiki przezaoe do przedmiotów ogólokształcących a wszystkich etapach edukacyjych ( e-podręiki w podziale a koleje klasy szkoły podstawowej, gimazjum i szkoły poadgimazjalej). E-podręiki będą dostępe olie, w każdym miejscu i każdym asie dla uiów, auycieli i wszystkich iych osób zaiterewaych korzystaiem z ich. Będą działać a urządzeiach stacjoarych i mobilych.. Poad 0 tys. szkół złożyło wioski w ramach programu Książki aszych marzeń. Łąa kwota dotacji z budżetu państwa to poad ml zł. Za te pieiądze szkole biblioteki będą kupować książki wybierae przez uiów, bliskie ich doświadeiom w pozawaiu i rozumieiu współesego świata.. Uiowie klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólokształcącej szkoły muz. I st., a także uiowie, którzy kotyuują aukę według owej podstawy programowej a poziomie

7 klasy IV techikum otrzymają w ramach programu rządowego Wyprawka szkola pomoc w formie dofiawaia zakupu podręików i materiałów edukacyjych (pomoc będzie przysługiwała uiom pochodzącym z rodzi, w których dochód a obę w rodziie ie przekraa zł oraz uiom pochodzącym z rodzi iespełiających kryterium dochodowego a podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględiającej lokale waruki ekoomie i społee).. W 0 r. uiowie z rodzi dotkiętych iekorzystymi zjawiskami atmosferyymi mają prawo do zasiłku lowego a cele edukacyje lub do wyjazdu edukacyjo-terapeutyego albo ieodpłatych zajęć opiekuńych i zajęć terapeutyo-edukacyjych.. Ueń ie musi być zwolioy z uestictwa w zajęciach wychowaia fizyego może być zwolioy z wykoywaia tylko iektórych ćwień lub grup ćwień, wskazaych przez lekarza.. Ueń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpieia do sprawdziau i egzamiu gimazjalego w warukach i formie dostowaych do jego potrzeb (m.i. dostoway arkusz egzamiacyjy, wydłużoy as przeprowadzaia egzamiu, możliwość korzystaia ze słowika dwujęzyego).. Ablwet-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpieia do egzamiu maturalego (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego owożytego) w warukach dostowaych do jego potrzeb. 0. Prace maturale uiów ze zdiagozowaą dyskalkulią będą sprawdzae cetralie w zespole egzamiatorów z udziałem specjalisty terapeuty z zakresu dyskalkulii i akalkulii.. Dla uiów przechodzących do iej szkoły (tj. zmieiających szkołę tego samego lub iego typu) zostały określoe zasady dotyące uzupełiaia różic programowych.. Szkolictwo zawodowe. Od wrześia 0 r. techika będą mogły kształcić w terech owych zawodach: techik urządzeń dźwigowych, techik chłodictwa i klimatyzacji, techik przemysłu mody oraz techik lotiskowych służb operacyjych, atomiast zasadie szkoły zawodowe w dwóch owych zawodach: mechaik motocyklowy oraz przetwórca ryb.. Od roku szkolego 0/0 praktya auka zawodu realizowaa w formie zajęć praktyych może odbywać się u pracodawców, a zasadach dualego systemu kształceia a podstawie umowy o pracę w celu przygotowaia zawodowego, zawartej pomiędzy młodociaym a pracodawcą albo umowy o praktyą aukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uiów a praktyą aukę zawodu.

8 . Ueń, który odbywa praktyą aukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkaia i poza siedzibą szkoły ma prawo do: - zwrotu rówowartości kosztów przejazdów odkami komuikacji publiej, jeśli ma możliwość codzieego powrotu do miejsca zamieszkaia, - ieodpłatego zakwaterowaia i opieki oraz ryałtu a wyżywieie, jeśli codziey dojazd ie jest możliwy. Wykość ryałtu ie może być iższa iż 0 proc. diety przysługującej pracowikowi zatrudioemu w państwowej lub samorządowej jedostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej a obszarze kraju (ie miej iż zł).. Ueń ma rówież prawo do: a) odzieży, obuwia roboego i odków ochroy idywidualej oraz odków higiey obistej przysługujących pracowikom a daym staowisku pracy, b) pomieszeia do przechowywaia odzieży i obuwia roboego oraz odków ochroy idywidualej, c) ieodpłatych posiłków profilaktyych i apojów przysługujących pracowikom a daym staowisku pracy dla uia w miejscu odbywaia praktyej auki zawodu.. Ablweci techikum przystąpią w maju 0 r. do egzamiu maturalego przeprowadzoego a zmieioych zasadach i w oparciu o wymagaia egzamiacyje określoe w podstawie programowej kształceia ogólego. Podobie jak ablweci liceum ogólokształcącego, którzy już w maju 0 r. przystąpili do egzamiu maturalego w owej formule, ablweci techikum: - przystąpią do ęści ustej egzamiu z języka polskiego, w której prezetację zastąpi wypowiedź usta a określoy temat (zdający będzie lował zadaie egzamiacyje), - obowiązkowo przystąpią do ęści pisemej egzamiu z jedego wybraego przedmiotu dodatkowego a poziomie rozszerzoym (zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co ajmiej 0 proc. puktów możliwych do uzyskaia z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawaego w ęści ustej i w ęści pisemej oraz przystąpi do egzamiu z co ajmiej jedego przedmiotu dodatkowego), - egzamiy z przedmiotów dodatkowych w ęści pisemej będą mogli zdawać wyłąie a poziomie rozszerzoym, a w przypadku języków obcych owożytych a poziomie rozszerzoym albo dwujęzyym, - otrzymają iformację o wyikach uzyskaych z poszególych przedmiotów w ęści pisemej w dwóch formach: a) podobie jak dotychas jako procet uzyskaych puktów, b) jako pozycję a skali cetylowej, wskazującą, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub iższy wyik.

9

10 0 ** ** ** ** ** 0** ** 0 * * 0* * * * * p 0 0 p p 0 0 p 0 * 0* * * * * * * * * * * * * * * * * 0* * * ** ** ** ** ** ** ** p 0 0 p

11 0 0 p p p p 0 0 p p

12

13 . Prawa rodziców. Bezpłate podręiki, materiały edukacyje oraz materiały ćwieiowe przezaoe do obowiązkowych zajęć edukacyjych z zakresu kształceia ogólego otrzymają rówież uiowie klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimazjum.. Rodzice mogą wyrazić opiię o zestawie podręików i materiałów ćwieiowych zapropoowaych przez auycieli.. Na wiosek rodzica rada pedagogia może postaowić o poarzaiu klasy przez uia klasy I-III szkoły podstawowej ze względu a jego poziom rozwoju i osiągięć w daym roku szkolym lub sta zdrowia. Wiosek musi zaopiiować wychowawca oddziału.. Rodzice uiów mogą zdecydować o tzw. auaiu domowym i złożyć wiosek w dowolym momecie roku szkolego.. Rodzice będą musieli być iformowai o każdym spotkaiu zespołu auycieli, wychowawców grup wychowawych i specjalistów, opracowujących idywidualy program edukacyjo-terapeutyy.

14 . Rodzicu, pamiętaj!. Uiowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodej orgaizacji zajęć; lekcje ie muszą trwać miut.. Szkoły ie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystaie z dzieika elektroiego.. Uiowie mają prawo do prac domowych dostowaych do ich możliwości. Rodzice uiów mogą współpracować z auycielem w tym zakresie.. Uiowie mają zagwaratowaą w ustawie możliwość odrabiaia pracy domowej podas pobytu w świetlicy oraz korzystaia z zajęć dostowaych do ich zaiterewań.. Rodzice mają prawo do iformacji o treści auaia przedmiotu Wychowaie do życia w rodziie.. Od dwóch lat rodzice mają zagwaratowae ograieie wykości opłat pobieraych przez publie przedszkole. Co ajmiej godzi dzieie jest bezpłatych, a za koleje godziy rodzice płacą maksymalie zł.. Możliwe jest odroeie auki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko a wiosek rodzica, poparty opiią poradi psychologio-pedagogiej; dyrektor ie może odmówić odroeia.. Rodzice sześciolatków już po rozpoęciu roku szkolego (do końca grudia) mogą odroyć obowiązek szkoly i przeieść dziecko do przedszkola potrzeba będzie opiia poradi psychologio-pedagogiej.

15 . Rodzice ie muszą obowiązkowo ubezpieać dzieci w szkołach, także w asie wycieki i imprezy szkolej orgaizowaych w kraju, poieważ ubezpieeie wypadkowe NNW jest dobrowole dla wszystkich. 0. Rodzic lub pełoleti ueń mają prawo do otrzymaia opiii poradi psychologio-pedagogiej w określoym w przepisach termiie (0 di od złożeia wiosku, w uzasadioych przypadkach 0 di).. Ueń ma prawo do otrzymaia pomocy psychologio-pedagogiej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez koieości posiadaia opiii poradi psychologio-pedagogiej. Wystary rozpozaie dokoae przez auyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.. Rodzic lub pełoleti ueń mają prawo do uestieia w opracowaiu i modyfikacji idywidualego programu edukacyjo-terapeutyego oraz dokoywaiu ocey poziomu fukcjoowaia uia. Rodzic ma prawo do otrzymaia kopii programu a jego wiosek.. Rodzic dziecka iepełosprawego lub pełoleti ueń mają prawo wioskować o współpracę poradi psychologio-pedagogiej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeiu iezbędych do auki waruków, sprzętu specjalistyego i odków dydaktyych, w tym wykorzystujących techologie iformacyjo-komuikacyje, odpowiedie ze względu a idywiduale potrzeby rozwojowe i edukacyje oraz możliwości psychofizye iepełosprawego uia.. Na mapie szkół ( rodzice zajdą podstawowe iformacje o wybraej placówce oraz lik prowadzący do jej stroy iteretowej. W tym samym miejscu zamieszoe zostały akiety, w których dyrektorzy, rady rodziców i wizytatorzy oceiali sta przygotowaia podstawówek a przyjęcie dzieci, w tym a przyjęcie sześciolatków.. Za zajęcia dodatkowe prowadzoe przez przedszkole rodzice ie pooszą dodatkowych opłat.. Przedszkole ie może pobierać dodatkowych opłat a zakup p. odków ystości, artykułów papieriych wykorzystywaych a zajęciach itp.. Rodzice mają wpływ a realizowae w przedszkolach i szkołach programy wychowawe.. Dzieci w przedszkolach mogą uyć się języka miejszości arodowych, etiych lub języka regioalego w oparciu o treści dostowae do ich wieku (podstawa programowa wychowaia przedszkolego została uzupełioa w zakresie dotyącym przygotowaia dzieci do auki języka miejszości arodowych, etiych oraz języka regioalego).. W Regioalych Programach Operacyjych a lata 0-00 zagwaratowao odki (łąie 0 ml euro) a wsparcie i rozwój kształceia zawodowego. Są to odki m.i. a orgaizację staży i praktyk u pracodawców dla uiów szkół zawodowych. 0. Na stroie Miisterstwa Edukacji Narodowej zajduje się Mapa szkół prowadzących kształceie zawodowe zawierająca iformacje o szkołach z całego kraju oraz zgłaszae przez pracodawców propozycje miejsc odbywaia kształceia praktyego w ich firmach.

16 . Dyrektorzy i auyciele. Od klasy IV szkoły podstawowej auyciele mogą stować oceę opiwą w przypadku oce bieżących i klasyfikacyjych, ze wszystkich bądź wybraych przedmiotów jeśli statut szkoły tak przewiduje.. Przy ustalaiu ocey z zajęć wychowaia fizyego, opró wysiłku wkładaego przez uia w wykoywaie ćwień, auyciel bierze rówież pod uwagę systematyy udział uia w zajęciach oraz jego aktywość w działaiach szkoły a rze kultury fizyej.. Od wrześia roku szkolego 0/0 będą obowiązywać przepisy określające rodzaje zajęć rewalidacyjych, które powiy być w szególości uwzględioe w idywidualych programach edukacyjo-terapeutyych opracowywaych dla uiów iewidomych, iesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.. Wielospecjalistya ocea poziomu fukcjoowaia uia będzie dokoywaa co ajmiej dwa razy w roku szkolym.. Idywidualy program edukacyjo-terapeutyy będzie musiał być opracoway w termiie: a) do 0 wrześia roku szkolego, w którym dziecko lub ueń rozpoya od poątku roku szkolego realizowaie wychowaia przedszkolego albo kształceie specjale odpowiedio w przedszkolu, iej formie wychowaia przedszkolego, szkole lub oodku; b) 0 di od dia złożeia w przedszkolu, iej formie wychowaia przedszkolego, szkole lub oodku orzeeia o potrzebie kształceia specjalego, albo

17 c) 0 di przed upływem okresu, a jaki został opracoway poprzedi program w przypadku, gdy dziecko lub ueń kotyuuje wychowaie przedszkole albo kształceie odpowiedio w daym przedszkolu, daej iej formie wychowaia przedszkolego, daej szkole lub daym oodku.. Będzie możliwość, za zgodą orgau prowadzącego, zmiejszeia liby dzieci w oddziale itegracyjym przedszkola lub liby uiów w oddziale itegracyjym szkoły w stosuku do liby określoej obecie w przepisach rozporządzeia w sprawie ramowych statutów publiych szkół.. Niepublie placówki: młodzieżowe oodki wychowawe, młodzieżowe oodki cjoterapii, specjale oodki szkolo-wychowawe, specjale oodki wychowawe, oodki rewalidacyjo-wychowawe oraz bursy będą zobowiązae do stowaia przepisów w sprawie rodzajów i szegółowych zasad działaia placówek publiych, waruków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wykości i zasad opłat woszoych przez rodziców.. Wyżej wymieioe placówki będą musiały stować rówież przepisy w sprawie waruków orgaizowaia kształceia, wychowaia i opieki dla dzieci i młodzieży iepełosprawych, iedostowaych społeie i zagrożoych iedostowaiem społeym.. W klasie pierwszej ie może być więcej iż uiów. Szkoła może przekroyć te limit i stworzyć klasę maksymalie -obową, jedak edy musi zatrudić asysteta auyciela. 0. Jeśli w szkole jest więcej iż jede oddział klasy pierwszej, wówas dobór dzieci w oddziale powiie uwzględiać ich wiek, tak żeby był możliwie zbliżoy.. Od styia 0 r. poradie psychologio-pedagogie, placówki doskoaleia auycieli oraz biblioteki pedagogie będą realizować powierzoe im zadaia uwzględiając potrzeby szkoły.. Od wrześia 0 r. zaą obowiązywać wymagaia wobec szkół i placówek, dotyące tworzeia oymalych waruków realizacji działalości dydaktyej, wychowawej i opiekuńej oraz iej działalości statutowej. Wymagaia te dotyą: efektów w zakresie kształceia, wychowaia i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, orgaizacji procesów kształceia, wychowaia i opieki, tworzeia waruków do rozwoju i aktywości uiów, współpracy z rodzicami i odowiskiem lokalym, zarządzaia szkołą i placówką. Spełiaie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszególe wymagaia, zależy od jej autoomiych decyzji.

18 . Dyrektorze pamiętaj!. Dyrektor szkoły ma prawo do korzystaia z obsługi prawej zapewiaej przez JST.. Nauyciel ma pełą swobodę w orgaizacji zajęć dla ajmłodszych uiów; w klasach I-III szkoły podstawowej ie obowiązuje porządek miutowych lekcji.. Uiowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejych latach edukacji bez koieości coroej rekrutacji.. Nauyciel kształceia zitegrowaego ie będzie musiał wskazywać w dokumetacji szkolej liby godzi, którą przezaył a poszególe obszary edukacji weszkolej.. Nauyciel od roku szkolego 0/0 ma możliwość wypełiaia arkuszy oce przy pomocy komputera, ie jest zobowiązay do wpisywaia w dzieiku zajęć poarzających się daych (p. adrewych) oraz prowadzeia iych dodatkowych dokumetów, w których oceia się uiów.. Nauyciele zatrudiei w publiych: przedszkolach, szkołach i placówkach mogą w ramach stosuku pracy prowadzić zajęcia bezpoedio z uiami lub wychowakami albo a ich rze w ramach programów fiawaych ze odków pochodzących z budżetu Uii Europejskiej. Za każdą godzię prowadzeia tych zajęć przysługuje im wyagrodzeie w wykości ustaloej tak jak za godzię poadwymiarową. Zajęcia te ie są wliae do tygodiowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktyych, wychowawych i opiekuńych, prowadzoych bezpoedio z uiami lub wychowakami albo a ich rze.. W szkole lub placówce publiej, w celu realizacji zajęć w ramach programów fiawaych ze odków pochodzących z budżetu Uii Europejskiej, prowadzoych bezpoedio z uiami lub wychowakami albo a ich rze, może być zatrudioy auyciel, który ie realizuje w tej szkole lub placówce tygodiowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktyych, wychowawych i opiekuńych tzw. pesum. Nauyciel taki musi posiadać kwalifikacje do daych zajęć. Przed awiązaiem stosuku pracy jest obowiązay przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki iformację z Krajowego Rejestru Karego. Nauyciela zatrudia się a zasadach określoych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzię prowadzeia zajęć auycielowi przysługuje wyagrodzeie ie wyższe iż wyagrodzeie za jedą godzię prowadzeia zajęć jak za godzię poadwymiarową dla auyciela dyplomowaego posiadającego wykształceie wyższe magisterskie i realizującego tygodiowy obowiązkowy wymiar godzi zajęć według tabeli w ustawie Karta Nauyciela.. Nauyciele klas I-III szkoły podstawowej oraz auyciele świetlicy szkolej zyskali prawo dodatkowego wsparcia ze stroy asysteta auyciela. Do zadań asysteta ależy wspieraie auyciela lub oby iebędącej auycielem, prowadzących zajęcia dydaktye, wychowawe i opiekuńe, lub wspieraie wychowawcy świetlicy. Asystet wykouje zadaia wyłąie pod kierukiem auyciela, oby iebędącej auycielem lub wychowawcy świetlicy. Asystetowi ie powierza się zadań określoych dla auycieli posiadających kwali-

19 fikacje z zakresu pedagogiki specjalej zatrudiaych dodatkowo w celu współorgaizowaia kształceia itegracyjego oraz współorgaizowaia kształceia uiów iepełosprawych, iedostowaych społeie oraz zagrożoych iedostowaiem społeym. Asystet auyciela posiada wykształceie co ajmiej a poziomie wymagaym do zajmowaia staowiska auyciela w szkole podstawowej oraz przygotowaie pedagogie. Asysteta zatrudia się a zasadach określoych w Kodeksie pracy, z tym że wyagrodzeie ustala się ie wyższe iż przewidziae dla auyciela dyplomowaego.. Plaowae zmiay. Publie poradie psychologio-pedagogie będą musiały wydawać orzeeia w określoych termiach; obecie uzyskaie orzeeia asami trwa wiele miesięcy.. Od styia 0 r. do zadań poradi psychologio-pedagogiych i bibliotek pedagogiych będzie ależało orgaizowaie i prowadzeie wspomagaia przedszkoli, szkół i placówek wyłąie w zakresie wyikającym ze specyfiki pracy poradi i biblioteki. Więcej iformacji: Miisterstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha, 00- Warszawa Telefo: () 00 (cetrala telefoia MEN) Telefo: () 00 0 (System iformacji telefoiej Iformacja dla obywatela ) Fax ()

20 Miisterstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha, 00- Warszawa Telefo: () 00 (cetrala telefoia MEN) Telefo: () 00 0 (System iformacji telefoiej Iformacja dla obywatela ) Fax ()

Niezbędnik. Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 zanim pójdziemy do szkoły. Uczeń najmłodszy

Niezbędnik. Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 zanim pójdziemy do szkoły. Uczeń najmłodszy Niezbędnik Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 zanim pójdziemy do szkoły Uczeń najmłodszy 1. Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców W roku szkolnym 2014/2015:

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców W roku szkolnym 2014/2015: Zmiany dotyczące uczniów i rodziców W roku szkolnym 2014/2015: 1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik Nasz Elementarz, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym Zmiany w prawie oświatowym Delegatura Siedlcac 1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) art. 32 ww. ustawy - dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Losy absolwentów Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej Pedagog szkoly Agieszka Masłyk Aby przybliżyć społeczości lokalej losy aszych absolwetów, gromadzimy i porządkujemy dae dotyczące wyboru szkoły poadgimazjalej. Nasi absolweci ajczęściej wybierają szkołę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Prawo oświatowe od 1 września 2015

Prawo oświatowe od 1 września 2015 Prawo oświatowe od 1 września 2015 Opracowanie: Małgorzata Korchowiec Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 / RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI

UCHWAŁA NR 3 / RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI UCHWAŁA NR 3 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI z dnia 1września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli Na

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25 Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r.

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r. Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów sportowych

Regulamin naboru do oddziałów sportowych Regulami aoru do oddziałów sportowych W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Czesława Popielarczyk starszy wizytator

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Czesława Popielarczyk starszy wizytator Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Czesława Popielarczyk starszy wizytator Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r.

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym w przypadku:

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym w przypadku: Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r. 1

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r. 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Prezydent Miasta Lublin INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r.

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia.r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia.r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Projekt z dnia 20 stycznia 2017r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia.r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Plan Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Plan Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej I. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU Rodzaj rekordu: Początkowy Kolejny Plan obowiązuje od: do:, B. DANE UCZNIA Imię: Drugie imię: Nazwisko:, Data urodzenia: Miejsce urodzenia:,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Informacja o faktycznej liczbie uczniów Informacja o faktycznej liczbie uczniów Załacznik nr 2 do Regulaminu w miesiącu.. roku Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st.

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOLNIE ZDROJU

ZMIANY W STATUCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOLNIE ZDROJU Załącznik do protokołu nr 366 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju z dnia 20.11.2015 r. ZMIANY W STATUCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOLNIE ZDROJU Podstawa prawna: 1.USTAWA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej 2015 Regulacje prawne - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) System oświaty zapewnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa kwota dotacji

4. Podstawowa kwota dotacji ze względu na ich wielkość mierzoną liczbą mieszkańców (do i powyżej 150 tys. mieszkańców), powiaty ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu, a powiaty będące miastami na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 6077 UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE)

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE) Zaktualizowane stawki dotacji obowiązujące od..07 r., ustalone w oparciu o wydatki bieżące szkół i przedszkoli samorządowych, zaplanowane w budżecie na 07 r. Lp. Typ i rodzaj placówki Stawka dotacji na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 24 kwietia 2017 r. Poz. 822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 11 kwietia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014/2015

Wyprawka szkolna 2014/2015 Wyprawka szkolna 2014/2015 Informujemy, że Gmina Rzepin, jak co roku, przystąpiła do Rządowego Programu Wyprawka szkolna, która umożliwia skorzystanie z pomocy na zakup podręczników uczniom w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA. Wójt Gminy Lichnowy informuje, iż do dnia 29 sierpnia 2014 r. można składać wnioski

WYPRAWKA SZKOLNA. Wójt Gminy Lichnowy informuje, iż do dnia 29 sierpnia 2014 r. można składać wnioski WYPRAWKA SZKOLNA Wójt Gminy Lichnowy informuje, iż do dnia 29 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Przedszkole. Rzeszów. Starzyńskiego. pp37.resman.pl. publiczna. Dzieci lub młodzież

PROTOKÓŁ KONTROLI. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Przedszkole. Rzeszów. Starzyńskiego. pp37.resman.pl. publiczna. Dzieci lub młodzież 6.2.2015 System Ewaluacji Oświaty - platforma ewaluacji PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

w przedszkolach i szkołach

w przedszkolach i szkołach Serock,12.06.2014 r. Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w resorcie oświaty akty prawne

Doradztwo zawodowe w resorcie oświaty akty prawne Jerzy Bielecki Doradztwo zawodowe w resorcie oświaty akty prawne Warszawa, 2015 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 1 pkt. 14 Przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE. Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE. Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. Konferencja

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 8 czerwca 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku projekt UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku w sprawie przyjęcia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ Warszawa, 25 maja 2016 r. Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty, w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Rządowe dofinansowanie. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Rządowe dofinansowanie. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Rządowe dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Spis treści 1. Kiedy dotacja, kiedy wyprawka. Rok szkolny 2015/2016 3

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo