Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach"

Transkrypt

1 Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages i Polish hospitals Iwoa Łopacińska, Zbigiew Tokarski, Adrzej Deys Akademia Humaistyczo-Ekoomicza w Łodzi Wprowadzeie. Usługi medycze ależą do grupy usług spersoifikowaych o szczególym charakterze, dotyczą relacji, w której odbiorca czyie uczesticzy w procesie jej powstawaia. Publicze i iepublicze zakłady opieki zdrowotej oferują swoje produkty. Cel badań. Aaliza pływu zmia, które w wyiku implemetacji systemu zarządzaia jakością wpłyęły a pracę persoelu medyczego. Materiał i metody. Dae zebrao wśród persoelu medyczego pracującego przed wdrożeiem systemu zarządzaia jakością wg ormy ISO w dwóch szpitalach a tereie Polski. Posłużoo się metodą sodażu diagostyczego z wykorzystaiem techiki akiety dla pacjetów i arzędzia badawczego w postaci autorskiego kwestioariusza akiety. Wyiki. Większą aprobatę wyrazili respodeci szpitala Publiczego, którzy istotie częściej uważali, że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomaga w leczeiu i opiece pielęgiarskiej 96,00. Tylko 75,00 (p=0,00002) akietowaych ze szpitala Niepubliczego miało takie samo zdaie a te temat. Wiosek. Pracowicy szpitala Publiczego i Niepubliczego w podoby sposób odczuli zmiay w jakości zarządzaia po wprowadzeiu ormalizacji. Słowa kluczowe: zarządzaie jakością w ochroie zdrowia, satysfakcja pacjeta Hygeia Public Health 2014, 49(2): Nadesłao: Zakwalifikowao do druku: Itroductio. Medical service is a persoified service of a specific ature. It cocers a relatio i which the recipiet participates actively i the creatio of the service. Both public ad o-public health care istitutios offer their product. Aim. To aalyze the chages which iflueced the work of medical staff as a result of the implemetatio of quality maagemet system. Materials & Methods. The data were gathered amog the medical staff of two Polish hospitals, who worked there before the itroductio of ISO 9001:0 quality maagemet systems. The method of a diagostic survey was used, together with the techique of the patiet survey. The research tool was the author s questioaire. Results. The respodets from the public hospital expressed more approval, as they more frequetly (96) cosidered the procedures, stadards ad the moitorig of their work helpful i treatmet ad ursig care. Oly (p= ) of the o-public hospital respodets had such a opiio o this subject. Coclusio. The employees of both the public ad the o-public hospitals similarly ackowledged the maagemet quality chages after the itroductio of ormalizatio. Key words: quality maagemet i health care, patiet satisfactio Adres do korespodecji / Address for correspodece dr. med. Iwoa Łopacińska Akademia Humaistyczo-Ekoomicza w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. r 64, Łódź tel , fax Wstęp Jedym z problemów dotyczących zdrowia publiczego w krajach UE jest jakość opieki zdrowotej, dostęp do świadczeń zdrowotych, relacje kosztów do efektów, ocea jakości świadczeń zdrowotych ale także kadra i jej kwalifikacje [1]. Usługi medycze ależą do grupy usług spersoifikowaych o szczególym charakterze, dotyczą relacji, w której odbiorca czyie uczesticzy w procesie jej powstawaia. Publicze i iepublicze zakłady opieki zdrowotej oferują swoje produkty. Te pierwsze utworzoe są przez orgay admiistracji publiczej, iepublicze zaś utworzoe są przez różych pracodawców. W obecych czasach jede i drugie stały się firmami oferującymi swój produkt usługę medyczą. Zdolość przetrwaia a ryku firm oferujących usługę medyczą zależy od umiejętości dostosowaia procesów wewątrz orgaizacji do środowiska zewętrzego. Wdrażaie systemu zarządzaia jakością wg ormy ISO ma związek z mechaizmami rykowymi. Woly ryek tego specyficzego sektora usług wymusza wprowadzeie zmia, które w obliczu ieudolych prób reform zaowocować mogą poprawą jakości świadczeń medyczych. Orgaizacje medycze w wyiku wdrożeia systemu zarządzaia jakością zaburzyły istiejącą dotychczasową rówowagę, która polegała a relacji zależości: szef podwłady. Normalizacja stworzyła ową metodę kierowaia kocetrującą się a takich działaiach, by pracowicy mogli swoją pracę wykoywać lepiej, coraz lepiej.

2 344 Hygeia Public Health 2014, 49(2): Nowoczese zarządzaie zmieia relacje między kierowikiem a podwładym; kierowik powiie stać się doradcą i kolegą, powiie wspierać iicjatywę pracowika, wyrażać uzaie oraz kostruktywie krytykować. i aspekt zarządzaia powiie zaowocować większą autoomią pracowika, umożliwić pracowikom dostrzec wizję rozwoju placówki. Czy tak się stało w tych placówkach, w których wdrożoo system zarządzaia jakością według ormy ISO ? Niiejsza praca jest skierowaa do osób pracujących w placówkach medyczych spotykających się z implemetacją ormalizacji, jak rówież do tych, którzy ormalizację kojarzą z admierą biurokracją. System zarządzaia jakością Hamrol i Matura defiiują jako całość wyodrębioą z systemu zarządzaia orgaizacji [2]. Zarządzaie jakością określa: strukturę orgaizacyją, działaia czyli procedury, procesy, stadardy, istrukcje, zasoby materiale i iemateriale. Określa rówież uprawieia do wykoywaia określoych czyości, sposób przepływu iformacji, dokumetacji [3]. Jakość ie posiada jedolitej iterpretacji, każdy odbiera ją iaczej, we właściwy dla siebie sposób. Treść jakości wyika z kotekstu, z jakiego dokoywaa jest aaliza. Jakość ma iewątpliwie charakter iterdyscypliary. Moża o iej mówić z perspektywy techiczej, humaistyczej, ekoomiczej, rozpatrywaa jest także w ujęciu medyczym [4]. Rodzia orm ISO 9000 defiiuje jakość jako stopień, w którym iherete właściwości produktu spełiają wymagaia. Iherety jako przeciwy do przypisay ozacza istiejący sam w sobie, szczególie tak istiejący jako stała właściwość [3]. Jakość to ogół cech produktu lub usług staowiących o jego lub jej zdolości do zaspokojeia jaso określoych bądź przewidywalych potrzeb [5]. Światowa Orgaizacja Zdrowia (WHO) defiiuje jakość w obszarze ochroy zdrowia jako rezultat połączeia jakości techiczej, czyli sposób użycia środków i orgaizacji usług [6]. Aalizując powyższe defiicje, moża stwierdzić, iż jakość ie jest staem idealym, lecz obiektywym celem, do którego ależy dążyć a każdym etapie pracy. O jakości w owoczesej ochroie zdrowia powiie decydować całokształt. Bezwzględe przestrzegaie stadardów medyczych, właściwa opieka, estetyka pomieszczeń i komfort przebywaia pacjeta oraz rodziy w szpitalu [7]. W placówkach ochroy zdrowia jakość usług podlega oceie pacjetów i ich rodzi. Potrzeby pacjeta moża zidetyfikować w oparciu o badaia rykowe, p. pomiary satysfakcji. Cel badań Autorzy oczekują, iż podejmowae zagadieia oraz doświadczeia persoelu z implemetacji systemu będą pomoce w zrozumieiu istoty jakości w placówkach ochroy zdrowia. Niiejsza praca ma zatem a celu ukazaie istotych zmia, które w wyiku implemetacji systemu zarządzaia jakością wpłyęły a pracę persoelu medyczego. Metody W celu przeprowadzeia badań posłużoo się metodą sodażu diagostyczego z wykorzystaiem techiki akiety dla pacjetów i arzędzia badawczego w postaci autorskiego kwestioariusza akiety. Akieta składała się z 37 pytań dotyczących zagadień zarządzaia jakością w ochroie zdrowia a miaowicie ukazaie zmia, które zaszły w wyiku implemetacji systemu zarządzaia jakością według ormy ISO , w wybraych placówkach ochroy zdrowia. Uzyskae wyiki badań poddao aalizie statystyczej. Wartości aalizowaych parametrów mierzalych przedstawioo przy pomocy wartości średiej, mediay i odchyleia stadardowego a dla iemierzalych przy pomocy liczości i odsetka [8]. Materiał Badaia akietowe przeprowadzoo wśród persoelu medyczego pracującego przed wdrożeiem systemu zarządzaia jakością wg ormy ISO w dwóch szpitalach a tereie Polski. Jede fukcjouje jako Samodziely Publiczy Zakład Opieki Zdrowotej drugi jako Niepubliczy. Badaiami objęto grupę respodetów będących pracowikami: szpitala Niepubliczego 100 osób (50) i szpitala Publiczego 100 osób (50). W grupie badaych ze szpitala Niepubliczego 92 staowiły kobiety, zaś 8 mężczyźi. Wśród badaych ze szpitala Publiczego 91 to kobiety, a 9 mężczyźi. Wśród akietowaych ze szpitala Niepubliczego ajlicziejszą grupę staowili badai w wieku do 35 lat (37) i w przedziale wiekowym lat (33), atomiast w grupie ze szpitala Publiczego ajlicziejszą grupę staowili akietowai w wieku lat (32) i lat (32). Średi staż pracy akietowaych ze szpitala Niepubliczego wyosił 9,36±8,50 lat, atomiast ze szpitala Publiczego,09±7,78 lat. Badai z placówki Niepubliczej ajczęściej mieli staż pracy do 5 lat (46), zaś z placówki Publiczej od lat, (41). Całkowity staż pracy w zawodzie wśród respodetów ze szpitala Niepubliczego wyosił 14,67±10,55 lat, zaś wśród badaych ze szpitala Publiczego 18,64±8,03 lata. Akietowai w placówce Niepubliczej ajczęściej pracowali w zawodzie poad 20 lat (31), atomiast w placówce Publiczej od 11 do 20 lat (47). Zarówo

3 Łopacińska I, Tokarski Z, Deys A. Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 345 w grupie ze szpitala Niepubliczego jak i Publiczego akietowai ajczęściej pracowali a staowisku pielęgiarki (82 vs. 80). Akietowai ze szpitala Niepubliczego ajczęściej posiadali wykształceie średie (50), 31 badaych wykazało się wykształceiem wyższym, 19 wyższym zawodowym. W grupie akietowaych ze szpitala Publiczego 66 badaych legitymowało się wykształceiem średim, 28 wyższym i 6 wyższym zawodowym. Wyiki Respodeci w większości uważali, że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomagają w leczeiu i pielęgowaiu (=1; 85,50), atomiast 9,50, (=19) badaych stwierdziło, że ie i 5 (=10) ie miało zdaia. Akietowai ze szpitala Publiczego istotie częściej uważali (tab. I), że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomagają w leczeiu i pielęgowaiu (96) w porówaiu z akietowaymi ze szpitala Niepubliczego (75), (p=0,00002). Akietowae pielęgiarki i ratowicy medyczi istotie częściej uważali, że procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu (90,06), iż akietowai lekarze (58,62). Stwierdzoe różice były istote statystyczie (p=0,00001); (tab. II). Akietowai z wykształceiem średim istotie częściej uważali (tab. III), że procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu (89,66), iż respodeci z wykształceiem wyższym (79,76), (p=0,04). Kobiety istotie częściej uważały, że procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu (87,98), iż mężczyźi (58,82), (p=0,004); (tab. IV). Akietowai ze szpitala Niepubliczego twierdzili ajczęściej, że w wyiku wdrożeia ormalizacji uległa zmiaie dokumetacja (93), przepływ iformacji między komórkami szpitala (71), orgaizacja pracy (86) oraz sposób dokumetowaia czyości (86), atomiast ajrzadziej zmiaom uległy waruki fiasowe (28) i lokalowe (23). Respodeci ze szpitala Publiczego przyzali, że w wyiku ormalizacji ajczęściej zmiaom uległa dokumetacja (99), przepływ iformacji między komórkami orgaizacji (90), sposób dokumetowaia czyości (97) i orgaizacja pracy (90), atomiast rzadko waruki fiasowe (24) i lokalowe (16). W wyiku przeprowadzoej aalizy statystyczej stwierdzoo, że po wdrożeiu ormalizacji w szpitalu Publiczym istotie częściej zmiay dotyczyły dokumetacji (p=0,03), przepływu iformacji miedzy komórkami orgaizacji (p=0,0007) oraz sposobu Tabela I. Opiia a temat, czy procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomagają w leczeiu i pielęgowaiu z uwzględieiem miejsca pracy Table I. Opiios o whether procedures, stadards ad work moitorig help treatmet ad care by place of work Szpital Niepubliczy 75 75,00 Publiczy 96 96, ,50 Aaliza statystycza: χ 2 =,79; p=0,00002* Nie/ie wiem 25 25,00 4 4,00 14, , ,00 100,00 Tabela II. Opiia a temat, czy procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu z uwzględieiem staowiska pracy Table II. Opiios o whether procedures, stadards ad work moitorig help treatmet ad care by work statio Staowisko Pielęgiarka /ratowik medyczy ,06 Lekarz 58, ,50 Aaliza statystycza: χ 2 =19,77; p=0,00001* Nie/ie wiem 9, ,38 14, ,00 100,00 100,00 Tabela III. Opiia a temat, czy procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu z uwzględieiem wykształceia Table III. Opiios o whether procedures, stadards ad work moitorig help treatmet ad care by educatio Wykształceie Wyższe 67 79,76 Średie , ,50 Aaliza statystycza: χ 2 =3,85; p=0,05* Nie/ie wiem 20, ,34 14, , ,00 100,00 Tabela IV. Opiia a temat, czy procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomagają w leczeiu i pielęgowaiu z uwzględieiem płci Table IV. Opiios o whether procedures, stadards ad work moitorig help treatmet ad care by geder Płeć Kobiety ,98 Mężczyźi 10 58, ,50 Aaliza statystycza: χ 2 =8,44; p=0,004* Nie/ie wiem 22 12, ,18 14, ,00 100,00 100,00 dokumetowaia czyości (p=0,005), atomiast w pozostałych zakresach ie stwierdzoo istotych statystyczie różic pomiędzy szpitalami (p>0,05); (tab. V).

4 346 Hygeia Public Health 2014, 49(2): Tabela V. Opiia akietowaych a temat, zmia jakie wystąpiły po wdrożeiu ormalizacji w Szpitalu Publiczym i Szpitalu Niepubliczym Table V. Respodets opiios o chages after the itroductio of ormalizatio Zmiay Szpital Niepubliczy Szpital Publiczy Nie Nie Aaliza statystycza dokumetacja 93 93,0 7 7, ,0 1 1,0 χ 2 =4,69 p=0,03 systemy szkoleń i kursów 52 52, , , ,0 χ 2 =2,48 p=0,12 przepływ iformacji między komórkami orgaizacji 71 71,0, , ,0 χ 2 =11,50 p=0,0007 orgaizacja pracy 86 86, , , ,0 χ 2 =0,76 p=0,38 waruki sprzętowe 57 57, , , ,0 χ 2 =0,18 p=0,67 waruki fiasowe 28 28, , , ,0 χ 2 =0,42 p=0,52 waruki lokalowe 23 23, , , ,0 χ 2 =1,56 p=0,21 sposób dokumetowaia czyości 86 86, , ,0 3 3,0 χ 2 =7,77 p=0,005 Dyskusja Na temat wpływu ormalizacji a proces leczeia i opieki pielęgiarskiej respodeci mieli podobe zdaie. Większą aprobatę wyrazili respodeci szpitala Publiczego, którzy istotie częściej uważali, że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomaga w leczeiu i opiece pielęgiarskiej (96). Tylko 75 (p=0,00002) akietowaych ze szpitala Niepubliczego miało takie samo zdaie a te temat. Przeprowadzoe badaia wykazały, że 90,06 akietowaych pielęgiarek i ratowików medyczych istotie częściej iż akietowai lekarze, tylko 58,62 uważa, że procedury, stadardy i moitorowaie pracy pomaga w leczeiu i pielęgowaiu. Stwierdzoe różice były istote statystyczie (p=0,00001). Ozacza to, iż do wykoaia czyości persoel pielęgiarski oraz ratowicy medyczi potrzebują wskazówki, wzorca. Waży jest fakt, iż większą pomoc w postaci stadardów i procedur zauważyli akietowai z wykształceiem średim. Częściej iż respodeci z wykształceiem wyższym 79,76 (p=0,04) sądzili, że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomaga w leczeiu i pielęgowaiu 89,66. Kobiety (87,98) istotie częściej iż mężczyźi (58,82; p=0,004) uważały, że procedury, stadardy i moitorowaie pracą pomaga w leczeiu i pielęgowaiu. Dlaczego? Przypuszczać moża, iż istote są tutaj różice w postrzegaiu tej problematyki przez mężczyz i kobiety. Z badań, których celem było ukazaie zmia wyikających z wdrożeia ormalizacji wyika, że w szpitalu Niepubliczym uległa zmiaie dokumetacja (93), przepływ iformacji między komórkami szpitala (71), orgaizacja pracy (86) oraz sposób dokumetowaia czyości (86). Natomiast iewielkim zmiaom uległy waruki lokalowe (23) a także fiasowe (28), które biorąc pod uwagę tedecję kryzysu ekoomiczego ie wzrastały. Respodeci ze szpitala Publiczego przyzali rówież, lecz w większym asileiu, że w wyiku ormalizacji ajczęściej zmiaom uległa dokumetacja (99), przepływ iformacji między komórkami orgaizacji (90), sposób dokumetowaia czyości (97) i orgaizacja pracy (90). Jedak waruki fiasowe iezbyt często uległy wzrostowi w badaej grupie (24). Nie poprawiły się też waruki lokalowe zdaiem 16 akietowaych. Jak podaje M. Harriso, iektóre zmiay w placówkach medyczych mogą dotyczyć pewego obszaru i wymagają przeprojektowaia [9]. Te proces w większym asileiu iż w szpitalu Niepubliczym moża zaobserwować w obszarze dokumetacji i w sposobie dokumetowaia czyości w szpitalu Publiczym (tab. V). Wymiaa dokumetacji powia stworzyć bezpieczeństwo dla pacjeta, co przekłada się bezpośredio a satysfakcję [10]. Stwierdzoo, że po wdrożeiu ormalizacji w szpitalu Publiczym istotie częściej zmiay dotyczyły dokumetacji (p=0,03), przepływu iformacji pomiędzy komórkami orgaizacji (p=0,0007) oraz sposobu dokumetowaia czyości (p=0,005). Natomiast w pozostałych zakresach ie stwierdzoo istotych statystyczie różic pomiędzy szpitalami (p>0,05). Sposób świadczeia usług medyczych ewoluuje a całym świecie. Zgodie z tym, co zauważył Co-

5 Łopacińska I, Tokarski Z, Deys A. Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 347 olly, osoby potrzebujące pomocy medyczej (w tym miejscu ależy wyjaśić, że podstawą profesjoalego sprzedawaia usług, ie tylko z zakresu medycyy, jest wiedza) szukają jej ie tylko w swoim miejscu zamieszkaia [11]. Prawo do ochroy zdrowia i życia zawarte w Kostytucji WHO, gwaratują także kostytucje współczesych państw. Dobrosta ludzi jest często podstawą pokoju i bezpieczeństwa, zależy od szerokiej współpracy wszystkich podmiotów jedostek, a także całych arodów [12]. Wioski Pracowicy szpitala Publiczego i Niepubliczego w podoby sposób odczuli zmiay w jakości zarządzaia po wprowadzeiu ormalizacji: a. w szpitalu Publiczym szczególą uwagę zwrócoo a wymiaę dokumetacji oraz sposób dokumetowaia wszystkich czyości wykoywaych podczas leczeia pielęgowaia i rehabilitacji pacjetów; b. w szpitalu Niepubliczym ie zwraca się istotej uwagi a szkoleia persoelu. Piśmieictwo / Refereces 1. Goryński P, Wojtyiak B. Polityka zdrowota w krajach Europy, Uii Europejskiej i w Polsce. Prob Hig Epidemiol 5, 86(1): Hamrol A, Matura W. Zarządzaie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa Opolski K, Dykowska G, Możdzoek M. Zarządzaie przez jakość w usługach zdrowotych. CeDeWu, Warszawa Dobska M, Dobski P. Zarządzaie jakością w podmiotach lecziczych. Wolters Kluwer Bukowska-Piestrzyńska A. Marketig usług zdrowotych. Od budowaia wizeruku placówki do zadowoleia klietów. CeDeWu, Warszawa Włodarczyk WC. Problemy zdrowia w Narodowym Plaie Rozwoju Zdrow Publ Zarządz 6, 1(IV): Guald R. Pricipal-aget theory ad orgaizatioal chage. Lessos from New Zealad health iformatio maagemet. Policy Stud 7, 28(1): Nowak S. Metodologia badań społeczych. PWN, Warszawa Harriso MJ, Kimai J. Buildig capacity for a trasformatio iitiative. System redesig at Dever Health. Health Care Maag Rev 9, 34(1): Hosford S. Hospital Progress i Reducig Error: The Impact of Exteral Itervetios. Hosp Top 8, 86(1). 11. Coolly S, O Reilly D, Rosato M. Icreasig iequalities i health. Is it a artifact caused by the selective movemet of people? Soc Sci Med 7, 64: World Health Orgaizatio. Safe surgery saves life. WHO Guidelies for Safe Surgery (First Ed), Geewa 8.

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście Fa r m a c j a p r z e m y s ł o wa Mapowaie rozkładu temperatury w przestrzeiach magazyowych praktycze podejście Michał Kucharczyk, Bartłomiej Slusarski LSMW Sp. z o.o. Total Life Sciece Solutios Oddział

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

CZY RYZYKO NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA ZAKAŻENIE WIRUSAMI HBV, HCV, HIV DOTYCZY TYLKO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA?

CZY RYZYKO NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA ZAKAŻENIE WIRUSAMI HBV, HCV, HIV DOTYCZY TYLKO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA? Medycya Pracy 2010;61(1):15 23 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Piotr Krawczyk 1 Jolata Białkowska 1 Daiela Dworiak 1 Juliusz Kamerys 1 Dorota Szoslad 2 Maciej

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze Różańska Probl Hig Epidemiol D, Wyka J, Bierat 2013, 94(3): J. Sta 503-508 odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze 503 Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę?

Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę? Jausz Midykowski Akademia Morska w Gdyi, Katedra Elektroeergetyki Okrętowej Dlaczego problem jakości eergii elektryczej w systemach okrętowych zasługuje a szczególą uwagę? Streszczeie. W pracy przedstawioo

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

medycyna praktyczna pediatria

medycyna praktyczna pediatria medycya praktycza pediatria wydaie specjale 1/2001 Rada aukowa: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk (przewodiczący) prof. dr hab. Jaga Czochańska prof. dr hab. Dauta Dzierżaowska dr hab. Krzysztof Fyderek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

81-378 Gdynia. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu RX-03/20/2011 nt. AEROTOKSYNY WE WDYCHANYM POWIETRZU AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ

81-378 Gdynia. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu RX-03/20/2011 nt. AEROTOKSYNY WE WDYCHANYM POWIETRZU AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ Uiwersytet Gdański Istytut Oceaografii Zakład Chemii Morza i Ochroy Środowiska Morskiego Al. Marszałka Piłsudskiego 46 81-378 Gdyia tel. (0 58) 523-68-37 fax. (0 58) 523-66-78 e-mail: a.lewadowska@ug.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

PERSPECTIVES OF STATISTICAL METHODS IN DESIGN OF TRADING STRATEGIES FOR FINANCIAL MARKETS USING HIERARCHICAL STRUCTURES AND REGULARIZATION

PERSPECTIVES OF STATISTICAL METHODS IN DESIGN OF TRADING STRATEGIES FOR FINANCIAL MARKETS USING HIERARCHICAL STRUCTURES AND REGULARIZATION STUDIA INFORMATICA 2013 Volume 34 Number 2A (111) Alia MOMOT Politechika Śląska, Istytut Iformatyki Michał MOMOT Istytut Techiki i Aparatury Medyczej ITAM PERSPEKTYWY ZASTOSOWAŃ METOD STATYSTYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Juszczyk, Magdalena Koperny, Maciej Kuźma, Aleksandra Czerw, Łukasz Strzępek

Grzegorz Juszczyk, Magdalena Koperny, Maciej Kuźma, Aleksandra Czerw, Łukasz Strzępek Juszczyk Grzegorz, Koperny Magdalena, Kuźma Maciej, Czerw Aleksandra, Strzępek Łukasz. Oczekiwania pacjentów wobec opieki szpitalnej przy wykorzystaniu portalu społecznościowego = Patients expectations

Bardziej szczegółowo