Wytwarzanie energii odnawialnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytwarzanie energii odnawialnej"

Transkrypt

1 Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego w Traktacie Akcesyjym celu idykatywego 7,5% eergii wyprodukowaej w Ÿród³ach odawialych w roku 2010 w stosuku do ca³kowitej iloœci eergii elektryczej wyprodukowaej w Polsce ale y optymalie wykorzystaæ posiadae zasoby eergetycze oraz istiej¹cy potecja³ wytwórczy. Nasza eergetyka, wykorzystuj¹ca dotychczas g³ówie wêgiel kamiey oraz bruaty, posiada zacze mo liwoœci wytwarzaia zieloej eergii drog¹ wspó³spalaia biomasy z paliwami podstawowymi w istiej¹cych kot³ach eergetyczych. Stwarza to zacze mo liwoœci redukcji emisji CO 2. Aspekty formaloprawe Wprowadzoe do ustawy Prawo eergetycze mechaizmy zachêt w postaci œwiadectw pochodzeia, bêd¹ce traspozycj¹ dyrektywy 2001/77/WE Parlametu Europejskiego i Rady z dia 27 wrzeœia 2001 r. w sprawie wspieraia produkcji a ryku wewêtrzym eergii elektryczej wytwarzaej ze Ÿróde³ odawialych, spowodowa³y du y wzrost zaiteresowaia produkcj¹ eergii odawialej. Obowi¹zuj¹ce Rozporz¹dzeie Miistra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³eczej z dia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu eergii elektryczej i ciep³a z odawialych Ÿróde³ eergii oraz eergii elektryczej wytwarzaej w skojarzeiu z wytwarzaiem ciep³a zalicza od 1 lipca 2004 r. do eergii wyprodukowaej ze odawialych Ÿróde³ eergii (OZE) eergiê elektrycz¹ i ciep³o wytworzo¹ w przypadku wspólego, w tej samej jedostce wytwórczej, spalaia biogazu lub biomasy z iymi paliwami w iloœci proporcjoalej do udzia³u eergii chemiczej biopaliwa w ca³oœci eergii chemiczej paliw spalaych w kotle. Przedstawioy w cytowaym Rozporz¹dzeiu wzór a obliczaie iloœci eergii z OZE produkowaej metod¹ wspó³spalaia umo liwia wyliczeie iloœci tej eergii a Pa Adrzej Nocuñ jest dyrektorem techiczym PKE SA Elektrociep³owi Katowice. Pa Waldemar Ostrowski jest g³ówym specjalist¹, a Pa B³a ej yp starszym specjalist¹ ds. badañ i rozwoju techologii PKE SA. Pa Adrzej Rabszty jest g³ówym i yierem ds. wytwarzaia PKE SA EC Katowice. Pa Miros³aw bik jest g³ówym i yierem ds. wytwarzaia Elektrowi II PKE SA El. Jaworzo III. Pa Eugeiusz Miklas jest g³ówym i yierem ds. remotów PKE SA El. Siersza. podstawie mas wszystkich paliw wprowadzoych do kot³a oraz ich wartoœci opa³owych. Obecie obowi¹zuj¹ce Rozporz¹dzeie ie okreœla sposobu, w jaki ale y wyzaczaæ wielkoœci wymagae we wzorze. W krajach Uii Europejskiej zaliczaj¹cych eergiê ze wspó³spalaia biomasy do eergii produkowaej w OZE takich, jak a przyk³ad Wielka Brytaia czy Holadia, rozliczaie tej eergii odbywa siê a podstawie daych zawartych w fakturach za dostawy biomasy weryfikowaych poprzez wa eie dostaw wagami legalizowaymi oraz wyzaczaie wartoœci opa³owej odpowiedio uœredioych próbek biomasy metodami fizyko-chemiczymi. Pomiary ci¹g³e wartoœci opa³owej biomasy wprowadzaej do kot³a mo a z pewym przybli eiem realizowaæ w sposób poœredi, p. poprzez ci¹g³y pomiar wilgotoœci biomasy, przy za³o eiu, e biomasa jest w miarê jedoroda pod wzglêdem sk³adu chemiczego i poziomu rozdrobieia. Powa iejszym problemem techiczym jest dok³ady pomiar o-lie wartoœci opa³owej strumieia wêgla, szczególie w przypadku dostaw realizowaych z ró ych kopalñ. Aby uik¹æ iedok³adoœci i zapewiæ ale yt¹ wiarygodoœæ rozliczeñ, przygotowywae jest owe Rozporz¹dzeie Miistra Gospodarki i Pracy, precyzuj¹ce sposób wyliczeia eergii z OZE dla ró ych rodzajów wspó³spalaej biomasy oraz ró ych wariatów techiczych wspó³spalaia i ró ych uk³adów hybrydowych produkuj¹cych zielo¹ eergiê. Zgodie z zawart¹ w Rozporz¹dzeiu defiicj¹ biomasy, wed³ug której s¹ to substacje pochodzeia roœliego i zwierzêcego, które ulegaj¹ biodegradacji, zaliczyæ mo - a do iej zarówo zrêbki czy te trociy drzewe, s³omê jak rówie m¹czkê kosto-zwierzêc¹. Uk³ady pomiarowe masy i wartoœci opa³owych dla tak ró ych rodzajów biomasy ró i¹ siê bardzo od siebie i s¹ œciœle zwi¹zae z uk³adem podawaia daego biopaliwa do kot³a. W przypadku m¹czki kosto-zwierzecej dostarczaej do kot³a uk³adem peumatyczym, wa eie autocyster przywo ¹cych m¹czkê oraz autocyster po roz³aduku, jest zdecydowaie dok³adiejsz¹ metod¹ pomiarow¹ masy maczki i pomiary o-lie. Wyzaczeie wartoœci opa³owej odpowiedio uœredioej próbki m¹czki metodami fizykochemiczymi jest rówie dok³adiejsze i ci¹g³e pomiary poœredie. 709

2 Przeprowadzoe próby wspó³spalaia w PKE SA Nie czekaj¹c a wyjaœieie wszystkich w¹tpliwoœci zwi¹zaych z systemem rozliczeñ w wybraych elektrowiach i elektrociep³owiach PKE SA przeprowadzoo próby wspó³spalaia biomasy z paliwami podstawowymi. Ze wzglêdów techiczych szczególie predyspoowae do wspó³spalaia biomasy s¹ kot³y fluidale. Odzaczaj¹ siê oe m.i.: stosukowo d³ugim czasem przebywaia cz¹stek paliwa w komorze paleiskowej umo liwiaj¹cym dok³ade wypaleie biomasy o zaczie s³abszym poziomie rozdrobieia i wêgiel, isk¹ temperatur¹ procesu spalaia rzêdu C, co zapewia miimalizacjê problemów ze szlakowaiem kot³a, brakiem zespo³ów m³yowych, co ca³kowicie elimiuje problemy z przemia³em biomasy oraz zagro eia po arem w m³yach. Uwzglêdiaj¹c te iew¹tpliwe zalety kot³ów fluidalych zdecydowao siê w PKE SA a przeprowadzeie w pierwszej kolejoœci prób wspó³spalaia biomasy w postaci zrêbków drzewych w PKE SA EC Katowice oraz PKE SA Elektrowi Siersza. Elektrociep³owia Katowice Blok BC 100 w EC Katowice jest wyposa oy w kocio³ cyrkulacyjy ze z³o em fluidalym o parametrach: moc ciepla 352 MW wydajoœæ 483 t pary/h temperatura pary wylotowej 540 C ciœieie pary wylotowej 13,8 MPa sprawoœæ 91% Biomasa dostarczaa do prób charakteryzowa³a siê astêpuj¹cymi parametrami: rodzaj biomasy zrêbki z drzew iglastych i liœciastych, poziom rozdrobieia suma trzech wymiarów zgodie z wytyczymi dostawcy kot³a ie przekracza³a 120 mm, wilgoæ przemijaj¹ca od 32 50%, wilgoæ ca³kowita od 40 65%, wilgoæ higroskopija 5,88%, wilgoæ higroskopija robocza 3,45%, popió³ aalityczy 0,32% 1,5% (œredi 0,63), popió³ roboczy œredio 0,37%, wartoœæ opa³owa kj/kg. Próby rozpoczêto od podaia mieszaki mia³owo-biomasowej a jede zbiorik wêgla. Eksperymetalie dobierao udzia³ biomasy w mieszace, aby uik¹æ zawieszaia siê mieszaki w przykot³owych zbiorikach wêgla. Przeprowadzoo te próby zasypaia jedego zbiorika sam¹ biomas¹, bez udzia³u mia³u wêglowego. Próba ta zakoñczy³a siê iepowodzeiem ze wzglêdu a zawieszeie siê biomasy w zbioriku. Po dobraiu takiego udzia³u biomasy w mieszace, który zapewi³ uzyskaie zadowalaj¹cych wyików w zakresie opró iaia siê jedego zbiorika paliwa, przeprowadzoo pe³e, trwaj¹ce siedem di próby wspó³spalaia. Testy prowadzoo podczas ormalego ruchu elektrociep³owi, z u yciem stadardowo stosowaych gatuków wêgli oraz mu³ów wêglowych. Œredie procetowe udzia³y poszczególych rodzajów paliw w eergii chemiczej dostarczaej do kot³a podczas kolejych di testów przedstawioo w tabeli 1. Tabela 1 Udzia³ poszczególych paliw w eergii chemiczej dostarczaej do kot³a Rozpatrywao trzy ró e mo liwoœci podaia biomasy do kot³a, a miaowicie: mieszaie z mu³ami i podawaie gotowej mieszaki za pomoc¹ istiej¹cej istalacji hydrauliczej do podawaia mu³ów, podaie biomasy poprzez zbiorik piasku za pomoc¹ istalacji peumatyczej, podaie biomasy ze sk³adowiska wêgla. Ze wzglêdu a wystêpuj¹ce ograiczeia iloœciowe w podawaiu biomasy w przypadku mieszaia z mu³ami oraz zagro eia zwi¹zae z mo liwoœci¹ iekotrolowaego przep³ywu spali od stroy komory paleiskowej do zbiorika piasku w przypadku drugim, zdecydowao siê a wariat trzeci, czyli: wydzieleie taœmoci¹gu, a który podawaa by³a biomasa, podawaie biomasy a warstwê mia³u zajduj¹cego siê a taœmoci¹gu, mieszaie i ujedorodieie paliwa a kolejych przesypach, co zapewi³o stosukowo dobre ujedorodieie mieszaki kierowaej do zasobika trasport mieszaki uk³adem podajików wêgla poprzez kruszarkê do kot³a. Podsumowuj¹c wyiki przeprowadzoych prób stwierdziæ mo a, e: podawaie mieszaiy biomasy z wêglem ci¹gami awêglaia, poprzez kruszarkê do zasobika, odbywa³o siê bez jakichkolwiek problemów, mieszaia trafiaj¹ca do zasobika by³a jedoroda, spalaie odbywa³o siê stabilie, mierzoe i rejestrowae przez system pomiarowy EC Katowice poziomy emisji py³u jak rówie gazowych sk³adików spali, tj. SO 2, NO x i CO w trakcie przeprowadzaia prób ie odbiega³y od wartoœci uzyskiwaych podczas ormalej eksploatacji kot³a przy spalaiu mu³u i mia³u wêglowego (por. rys. 1), 710

3 Emisje kot³a CFB100 w PKE SA EC Katowice podczas spalaia biomasy z wêglem w diach od do r. a podstawie prowadzoych pomiarów w³asoœci fizykochemiczych popio³ów deego i lotego ie stwierdzoo istotych ró ic w stosuku do popio- ³ów powstaj¹cych podczas ormalej eksploatacji kot³a, podczas ispekcji kruszarki po awêgleiu mieszak¹ biomasowo-mia³ow¹ ie stwierdzoo w iej adych uszkodzeñ ai zjawisk odbiegaj¹cych od ormy, podczas pracy zbiorika z udzia³em biomasy 10% (eergetyczie) w zasobiku tworzy³y siê awisy, mia³y miejsce przedmuchy od stroy kot³a oraz zaiki w podawaiu paliwa do kot³a spowodowae zawieszaiem siê biomasy w zbioriku wêgla, przy eergetyczym udziale biomasy wyosz¹cym 5,13% ca³kowitej eergii chemiczej paliwa osi¹giêto stabily proces podawaia mieszaki do kot³a, spalaie dla takiego udzia³u biomasy w paliwie oraz praca uk³adów podawaia mieszaki do kot³a odbywa³y siê bez zastrze eñ, ie stwierdzoo przekroczeñ ai iedotrzymañ parametrów eksploatacyjych bloku. W próbach uczesticzyli rówie specjaliœci reprezetuj¹cy dostawców kot³a, z którymi uzgodioo program testów. Uzyskae wyiki w pe³i potwierdzi³y wyra o¹ wczeœiej opiiê projektatów, i sam kocio³ w EC Katowice (ie uwzglêdiaj¹c ograiczeñ po stroie uk³adu podawaia paliwa) mo e bez modyfikacji spalaæ awet zaczie wiêksze od uzyskaych 5% wartoœci eergetyczej strumieia paliwa iloœci biomasy bez zagro eñ po stroie dyspozycyjoœci i dotrzymaia parametrów eksploatacyjych. Elektrowia Siersza Podobe wyiki prób w zakresie wspó³spalaia z paliwem podstawowym zrêbek drzewych uzyskao w Elektrowi Siersza. Elektrowia jest wyposa oa w kocio³ cyrkulacyjy ze z³o em fluidalym typu OFz-425 o parametrach: moc ciepla 336 MW, wydajoœæ 425 tpary/h temperatura pary wylotowej 560 C ciœieie pary wylotowej 16,1 MPa sprawoœæ 91% Do prób u yto biomasy charakteryzuj¹cej siê astêpuj¹cymi parametrami: rodzaj biomasy zrêbki drzewe z drzew iglastych i liœciastych rozdrobieie graulacja < 120 mm (suma wymiarów d³ugoœæ + szerokoœæ + wysokoœæ) wartoœæ opa³owa kj/kg wilgoæ ca³kowita 50 60% popió³ roboczy œredio 0,7% Mieszaie zrêbków realizowao podaj¹c a taœmoci¹g jed¹ ³adowark¹ wêgiel, a drug¹, z odrêbego sk³adowiska, zrêbki. W celu ograiczeia iloœci podawaych zrêbków i uzyskaia w³aœciwej proporcji zdemotowao co drugi czerpak w ³adowarce podaj¹cej zrêbki. Podczas prób zrealizowao ró e wariaty zasilaia kot³a mieszai¹ wêgla i zrêbków, podaj¹c: same zrêbki do jedego z czterech bukrów, mieszaiê wêgla i zrêbków do jedego z czterech bukrów, mieszaiê wêgla i zrêbków do dwóch bukrów dostarczaj¹cych paliwo a jed¹ stroê kot³a, mieszaiê wêgla i zrêbków do dwóch bukrów dostarczaj¹cych paliwo a dwie stroy kot³a. Zmieiao w du ym zakresie udzia³ eergii ze zrêbków w eergii chemiczej doprowadzaej do kot³a. W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi problemami zawieszaia siê zrêbków a kratach separacyjych umieszczoych ad bukrem, koiecze okaza³o siê tymczasowe ich zdemotowaie a czas prowadzeia prób. 711

4 Podsumowaie wyików piêciodiowych prób: podczas przeprowadzoych testów ie stwierdzoo adych egatywych zjawisk wp³ywaj¹cych a ewetuale pogorszeie parametrów uzyskiwaych przez kocio³, podczas przegl¹du kot³a po wykoaych próbach ie zauwa oo egatywych skutków, zarówo jeœli chodzi o czystoœæ powierzchi ogrzewalych, jak rówie w zakresie stau techiczego podajików wêgla, w³¹czie z podajikami celkowymi, ie mo a podawaæ samych zrêbek do zasobika przykot³owego ze wzglêdu a zawieszaie siê ich w zasobiku, jak rówie a wystêpuj¹ce przedmuchy z uk³adu podajików wêgla, w kotle OFz-425 mo a spalaæ do 10% wartoœci eergetyczej strumieia biomasy biomasy w stosuku do wartoœci opa³owej ca³ego paliwa wprowadzoego do kot³a, jedak warukiem uzyskaia takiego udzia³u jest budowa osobej liii podawaia biomasy, dla prowadzeia wspó³spalaia biomasy w sposób ci¹g³y koiecze bêdzie przeprowadzeie optymalizacji pracy kot³a dla daej mieszaki paliwowej i wprowadzeie iych astaw w uk³adach automatyczej regulacji, p. dla UAR iloœci powietrza do kot³a. Dostawca kot³a, którego przedstawiciel uczesticzy³ w prowadzoych próbach, w pe³i potwierdzi³ te wioski z zastrze eiem, e pe³¹ oceê skutków wspó³spalaia biomasy z wêglem i mu³em wêglowym i jej d³ugotrwa³y wp³yw a kocio³ mo a bêdzie przedstawiæ po d³u szym okresie prowadzeia wspó³spalaia. Elektrowia Jaworzo III /II W zwi¹zku z faktem, e to paliwo zastêpcze ma ieprzyjemy zapach, a tak e jego u ywaie jest objête szczególymi obostrzeiami przepisów weteryaryjych, awet tymczasowy uk³ad podawaia m¹czki do kot³a zastosoway do prób musia³ zapewiaæ pe³¹ hermetyczoœæ. Aby w pe³i zabezpieczyæ siê w przypadku awarii wê y roz³adowczych przed wydostaiem siê m¹czki a zew¹trz podczas roz³aduku cystery, ca³e staowisko roz³adowcze zosta³o obudowae szczelym amiotem foliowym. Na wszelki wypadek pracowicy adzoruj¹cy roz³aduek zostali te wyposa ei w szczele kombiezoy, okulary i maski przeciwpy³owe. Po wykoaiu iezbêdych testów i wyikaj¹cych z ich wyików modyfikacji peumatyczego uk³adu trasportowego przyst¹pioo do prób wspó³spalaia. Zgodie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi termiczej utylizacji m¹czki kostej uk³ad spalaia powiie zapewiæ odpowiedio d³ugi czas przebywaia cz¹steczki w kotle oraz temperaturê spalaia ie i sz¹ i C. Waruki te spe³ia kocio³ fluidaly dziêki zastosowaiu z³o a cyrkulacyjego. Uk³ad testowy zosta³ tak e wyposa oy w wy³¹czaie podawaia maczki do kot³a w przypadku spadku temperatury w z³o u fluidalym poi ej wartoœci dopuszczalej okreœloej przepisami. Pomimo e m¹czka kosto-zwierzêca jest wspó³spalaa z wêglem w elektrowiach pañstw Uii Europejskiej, m. i. iemieckich i austriackich, do prób zastosowao szczególe œrodki ostro oœci, w tym pe³e opomiarowaie emisji substacji szkodliwych do atmosfery, w³¹czie z zawartoœci¹ furaów, TOC i dioxy. Wyiki pomiarów przedstawioo w tabeli 2. W PKE SA Elektrowi Jaworzo III/II przeprowadzoo próby wspó³spalaia z paliwem podstawowym m¹czki kosto zwierzêcej. Testy odby³y siê a bloku eergetyczym wyposa- oym w kocio³ cyrkulacyjy ze z³o em fluidalym o parametrach: moc ciepla 180 MW; wydajoœæ 260 tpary/h; temperatura pary wylotowej 54 C; ciœieie pary wylotowej 13,7 MPa; sprawoœæ 91%. Tabela 2 Wyiki pomiarów emisji substacji szkodliwych do atmosfery Podczas prób wspó³spalao z paliwami podstawowymi m¹czkê kosto-zwierzêc¹ o astêpuj¹cych parametrach: zawartoœæ wodoru,% 4 5, zawartoœæ siarki, % 0,4 0,6, zawartoœæ popio³u, % 25 30, wilgotoœæ ca³kowita, % 1,2 2,5, wartoœæ opa³owa, MJ/kg 17,5 20. M¹czka by³a przywo oa w autocysterach i roz³adowywaa peumatyczie do wykorzystaego tymczasowo w tym celu zbiorika materia³u iertego, sk¹d przez podajik celkowy trasportem peumatyczym by³a kierowaa do strumieia wêgla bezpoœredio przed kot³em. Zawartoœæ dioksy i furaów staowi 31% podczas wspó³spalaia wartoœci stadardu emisyjego, który wyosi 0,1 gteq/m 3. W przypadku TOC, HF oraz metali ciê kich zaotowao spadek ich zawartoœci w spaliach i emitowaym popiele lotym. 712

5 Poi ej przedstawioo stadardy emisyje z istalacji spalaia paliw, dla Ÿróde³ owych, w myœl 6.2, za- ³¹czik r 2 do rozporz¹dzeia W sprawie stadardów emisyjych z istalacji. * CO zosta³ wy³¹czoy z regulacji zawartych w rozporz¹dzeiu, podaa wielkoœæ 310 jest wartoœci¹ gwaratowa¹ przez dostawcê kot³a CFB OF-260 Jak widaæ w chwili obecej ie ma adego zagro- eia iedotrzymaia wartoœci stadardów emisyjych, jeœli potraktujemy docelow¹ istalacjê jako zwyk³¹ istalacjê spalaia paliw. Z eergetyczego puktu widzeia m¹czka miêso-kosta jest atrakcyjym paliwem alteratywym i mo e byæ wspó³spalaa z wêglem w kot³ach fluidalych, przy czym: wyiki aaliz chemiczych popio³ów lotego i deego ie ró i¹ siê przy porówaiu ich dla samego wêgla i przy wspó³spalaiu m¹czki, wyiki pomiarów stê eia emisji py³owej i gazowej rówie ie wykazuj¹ istotych ró ic pomiêdzy spalaiem samego wêgla i wspó³spalaiem m¹czki miêso-kostej, z uwagi a du ¹ zawartoœæ t³uszczu w m¹czce miêso-kostej ie zaleca siê stosowaia trasportu peumatyczego, ze wzglêdu a ostre wymagaia saitaro-weteryaryje proces trasportu m¹czki musi byæ tak zorgaizoway, aby ograiczyæ do miimum kotakt z pracowikami, ze wzglêdu a itesywy i ieprzyjemy zapach zbiorik magazyowy i istalacja trasportowa musz¹ zapewiæ odpowiedi¹ szczeloœæ, Ekoomicze aspekty wytwarzaia eergii ze Ÿróde³ odawialych z biomasy drzewej oraz maczki kosto-zwierzêcej Powa ym wyzwaiem jest tak e d³u sze magazyowaie gotowych zrêbków ze wzglêdu a iebezpieczeñstwo podoszeia siê temperatury wew¹trz pryzmy i zachodz¹ce w iej reakcje chemicze. Do celów rozliczeiowych koiecze jest opracowaie i wdro eie procedur pomiarowych iloœci i wartoœci opalowej spalaej biomasy. Pomimo tych wszystkich wad jest to jede z ajbardziej kokurecyjych ekoomiczie sposobów produkcji eergii odawialej, ze wzglêdu a stosukowo iskie ak³ady iwestycyje, które trzeba poieœæ a moderizacjê kot³ów i zwi¹zaych z imi uk³adów. Przeprowadzoe próby dowodz¹, e w przypadku kot³ów fluidalych dla wspó³spalaia biomasy w iloœci 5 do 8% wartoœci eergetyczej ca³kowitego strumieia paliwa ie s¹ koiecze zmiay kostrukcyje w istiej¹cych obiektach. Wykorzystaie istiej¹cego potecja³u kot³ów fluidalych w PKE SA mo e zapewiæ oko- ³o 60 MW mocy elektryczej zaistalowaej ze Ÿróde³ odawialych przy kokurecyjym poziomie ak³adów iwestycyjych w stosuku do iych owych Ÿróde³ OZE. Barier¹ mo e okazaæ siê jedak pozyskaie wymagaej iloœci biomasy z ryku. W przypadku wspó³spalaia m¹czki kosto-zwierzêcej z paliwami podstawowymi w kot³ach fluidalych koiecze s¹ okreœloe dzia³aia iwestycyje oraz podpisaie umów a dostawy tego paliwa. Wprowadzoy iedawo zakaz skarmiaia byd³a m¹czk¹ kosto-zwierzêc¹ przyczyi³ siê do oczekiwaej zmiay ceowej tego produktu a ryku. Podsumowaie PKE SA jest przygotoway pod wzglêdem techiczym do wytwarzaia eergii odawialej poprzez wspó³spalaie biomasy z paliwami podstawowymi. Wykoae próby potwierdzi³y, e zarówo w przypadku biomasy drzewej jak i m¹czki kosto-zwierzêcej produkowaa w te sposób eergia z OZE jest wytwarzaa z zachowaiem ostrych wymagañ dotycz¹cych emisji substacji szkodliwych do atmosfery, spe³ia tak e wymagaia ustawy o odpadach. Jest to kokurecyjy ekoomiczie sposób produkcji eergii odawialej, wymaga jedak jak ajszybszego ustaleia procedur rozliczaia eergii odawialej. Niezbêdym warukiem do rozpoczêcia produkcji z OZE jest uzyskiwaie przychodów z tej eergii, które pokryj¹ dodatkowe koszty jej wytwarzaia. Dostêpa a ryku biomasa drzewa jest paliwem dro szym od wêgla, a szczególie od tych gatuków wêgla, które s¹ spalae w kot³ach fluidalych. Koszt 1GJ eergii chemiczej tej biomasy w zale oœci od Ÿród³a pochodzeia i odleg³oœci, z jakiej jest trasportowaa do elektrowi wyosi od 1,3 do 2,5 razy wiêcej i koszt 1GJ eergii chemiczej z mia³u wêglowego. Jeszcze bardziej iekorzystie przedstawia siê porówaie kosztów 1 GJ z biomasy z kosztami 1 GJ eergii chemiczej z mu³ów wêglowych. Wspó³spalaie biomasy wymaga rozwi¹zaia problemów logistyczych, wi¹ ¹cych siê z jej du ¹ objêtoœci¹ i zawartoœci¹ wody. 713

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny Kaalizacja wewętrza wywiewka podejœcia kaalizacyje poziom kaalizacyjy pio kaalizacyjy ŚCIEKI W DOMU Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, czyli korzystamy z przyborów saitarych, takich jak: waa,

Bardziej szczegółowo

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych.

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych. Siłowie ORC sposobem a wykorzystaie eergii ze źródeł iskotemperaturowych. Autor: prof. dr hab. Władysław Nowak, Aleksadra Borsukiewicz-Gozdur, Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy w Szczeciie, Katedra

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie 1,4-cykloheksanodimetanolu w wyniku uwodornienia tereftalanu dimetylowego i jego zastosowanie jako substratu w syntezie poliestrów

Otrzymywanie 1,4-cykloheksanodimetanolu w wyniku uwodornienia tereftalanu dimetylowego i jego zastosowanie jako substratu w syntezie poliestrów PLIMERY 2007, 52,r1 39 GRZEGRZ LEWANDWSKI ), AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, EUGENIUSZ MILCERT Politechika Szczeciñska Istytut Techologii Chemiczej rgaiczej ul. Pu³askiego 10, 70-322 Szczeci trzymywaie 1,4-cykloheksaodimetaolu

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA?

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA? EKONOMETRIA Temat wykładu: Co to jest model ekoometryczy? Dobór zmieych objaśiających w modelu ekoometryczym Prowadzący: dr iż. Zbigiew TARAPATA e-mail: Zbigiew.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.edu.pl http://

Bardziej szczegółowo

METODA SZACOWANIA KOSZTÓW RECYKLINGU WYROBÓW AGD NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

METODA SZACOWANIA KOSZTÓW RECYKLINGU WYROBÓW AGD NA ETAPIE PROJEKTOWANIA METODA SZACOWANIA OSZTÓW RECYLINGU WYROBÓW AGD NA ETAPIE PROJETOWANIA Ewa DOSTATNI, Aa ARWASZ, Jacek DIAUN Streszczeie: W artykule opisao metodę szacowaia kosztów recykligu wyrobu a etapie jego projektowaia.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu dr hab. iż. KRYSTIAN KALINOWSKI WSIiZ w Bielsku Białej, Politechika Śląska dr iż. ROMAN KAULA Politechika Śląska Optymalizacja sieci powiązań układu adrzędego grupy kopalń ze względu a koszty trasportu

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

1. STRESZCZENIE W JÇZYKU NIESPECJALISTYCZNYM / C -

1. STRESZCZENIE W JÇZYKU NIESPECJALISTYCZNYM / C - RAPORT Ο ODDZAtYWANU NA SRODOWSKO 1. STRESZCZENE W ÇZYKU NESPECALSTYCZNYM / C - m WPROWADZENE j Przedsiçwzi cie bçd^ce przedmiotem iiejszego Raportu ο oddziafywaiu a srodowisko polegac bçdzie a moderizacii

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA ZAGOSPODAROWANIA DWUTLENKU WÊGLA W UZDROWISKU KRYNICA ZDRÓJ

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA ZAGOSPODAROWANIA DWUTLENKU WÊGLA W UZDROWISKU KRYNICA ZDRÓJ WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/2 2005 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA ZAGOSPODAROWANIA DWUTLENKU WÊGLA W UZDROWISKU KRYNICA ZDRÓJ. WSTÊP Zastosowaie dwutleku wêgla

Bardziej szczegółowo

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012 SMONA oferuje szeroki program materiałów do wykładaia zbiorików stalowych oraz do kostrukcji warstwowych GK. Różorode środki adające przyczepość tworzą optymaly pomost mechaiczy pomiędzy wykładzią a materiałem

Bardziej szczegółowo

Przed nami kolejne cztery lata

Przed nami kolejne cztery lata 30 SIERPNIA 2012 R. NR 22 (48) Uiwersytet wed³ug owego rektora - To wielki zaszczyt, a zarazem wielkie zobowi¹zaie. Podj¹³em je z pe³¹ odpowiedzialoœci¹, w oparciu o wiedzê i doœwiadczeie, jakie uzyska³em...

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pompy wirowe liniowe typu TP. Pompy wirowe liniowe typu TPM. Pompy wirowe typu TS. Pompy wirowe typu TH. Pompa wirowa typu THM

SPIS TREŒCI. Pompy wirowe liniowe typu TP. Pompy wirowe liniowe typu TPM. Pompy wirowe typu TS. Pompy wirowe typu TH. Pompa wirowa typu THM SIS TREŒCI ompy wirowe liiowe typu T Iformacje ogóle Obszar u ytkowaia pomp Charakterystyka techicza budowa i wykoaie materia³owe pozycje mota owe kod idetyfikacyjy charakterystyki hydraulicze wymiary

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE. Analiza wyników badañ

SAMOZATRUDNIENIE. Analiza wyników badañ SAMOZATRUDNIENIE Aaliza wyików badañ Warszawa 2004 1 Pod redakcj¹ Rafa³a Drozdowskiego Piotra Matczaka Redakcja merytorycza i korekta: Agieszka Tokaj-Krzewska Projekt ok³adki Adrzej Kirsz Copyright by

Bardziej szczegółowo

1. POMPY WIROWE STACJONARNE... 7

1. POMPY WIROWE STACJONARNE... 7 Spis reœci 1. POMPY WIROWE STACJONARNE... 7 1.1. Wielspiwe - pzime OSW, OS, 25-80YS... 8 125-200 YS, OW, OWH... 9 W, WN, Z...10 WO, OG, ZW-50... 11 1.2. Wielspiwe - piwe K, WK, D... 12 25-80 YN, 125-200

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA do projektu budowlaego przyłącza kaalizacji saitarej, przyłącza kaalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz przebudowy istiejącej kaalizacji saitarej Ø300 dla budowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacje do współspalania - w trakcie testowania Węgiel z biomasą Anna Biedrzycka

Instalacje do współspalania - w trakcie testowania Węgiel z biomasą Anna Biedrzycka Instalacje do współspalania - w trakcie testowania Węgiel z biomasą Anna Biedrzycka Udział zielonej energii w rynku energii elektrycznej wzrasta w całej Unii Europejskiej, by w 2020 r. osiągnąć 20 proc.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO ŁAPACZE TŁUSZCZY Tłuszcz w kaalizacji powoduje problemy zarówo mechaicze, czyli zarastaie rur, jak i higieicze zapach. Dalej powoduje też problemy w samym procesie czyszczeia w oczyszczaliach ścieków gdzie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyy Elektrycze Nr 88/2010 135 Grzegorz Badowski, Jerzy Hickiewicz, Krystya Macek-Kamińska, Marci Kamiński Politechika Opolska, Opole Piotr Pluta, PGE Elektrowia Opole SA, Brzezie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa podróży służbowych zagranicznych i krajowych dla Centrali Spółki PGNiG SA ZP/2011/016/CS/BN

Kompleksowa obsługa podróży służbowych zagranicznych i krajowych dla Centrali Spółki PGNiG SA ZP/2011/016/CS/BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Kompleksowa obsługa podróży służbowych zagraiczych i krajowych dla Cetrali Spółki PGNiG SA ZP/2011/016/CS/BN W POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU CIE Lab W BADANIACH BARWY LOTNYCH POPIOŁÓW

ZASTOSOWANIE MODELU CIE Lab W BADANIACH BARWY LOTNYCH POPIOŁÓW 3-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 177 Jarosław MOLENDA, Małgorzata WRONA, ElŜbieta SIWIEC Istytut Techologii Eksploatacji PIB, Radom ZASTOSOWANIE MODELU CIE Lab W BADANIACH BARWY LOTNYCH POPIOŁÓW Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem.

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem. PODSTWY UNIWERSLNE DO WENTYLTORÓW DOWY PU i PUT ZSTOSOWNIE Podstawy owe s³u ¹ do zamocowaia ów owych OWD; WDVOS; WDVOS; WDVS; WDVS; WDJ; WDJV oraz WD i WD PLUS. Wykoywae s¹ jako uiwersale PU i jako uiwersale

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Opracowanie nr 292/Z5 z pracy statutowej pt.

Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Opracowanie nr 292/Z5 z pracy statutowej pt. Zakład Systemów Zasilaia (Z-5) Opracowaie r 292/Z5 z pracy statutowej pt. Aaliza istiejących w Polsce regioalych różic wartości czyików wpływających a koszt eergii używaej w telekomuikacyjych systemach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE OPON ZIMOWYCH DLA POJAZDÓW CIEZAROWYCH W EUROPIE

WYMAGANIA W ZAKRESIE OPON ZIMOWYCH DLA POJAZDÓW CIEZAROWYCH W EUROPIE WYMAGANIA W ZAKRESIE OPON ZIMOWYCH DLA POJAZDÓW CIEZAROWYCH W EUROPIE Kraje ie wymagające stosowaia opo zimowych Kraje, w których stosowaie opo zimowych/łańcuchów jest wymagae zgodie z lokalymi rozwiązaiami

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU

ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU Dr iż. Staisław NOGA oga@prz.edu.pl Politechika Rzeszowska ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU Streszczeie: W publikacji

Bardziej szczegółowo

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH JAKO MAGAZYNÓW ENERGII W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Paweł Lasek1

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH JAKO MAGAZYNÓW ENERGII W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Paweł Lasek1 ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH JAKO MAGAZYNÓW ENERGII W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Paweł Lasek Kometarz profesora-opiekua. Raport iż. Pawła Laska jest trzecim

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6 Politechika Wrocławska Wydział Iżyierii Środowiska Studia stacjoare drugiego stopia we Wrocławiu, SOWiG ANALIZA INSTRUMENTALNA Istrukcja laboratoryja 6 Ozaczaie ilościowe rtęci w próbce stałej i ciekłej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II

Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Jarosław Walas Grupa TAURON Zasięg działania Podstawowa działalność

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu. Rachuek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystycza aaliza daych jakościowych Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok 407 ada@agh.edu.pl Wprowadzeie Rozróżia się dwa typy daych jakościowych: Nomiale jeśli opisują

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ PRZEP YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI POMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKOPRÊ NEGO

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ PRZEP YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI POMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKOPRÊ NEGO WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM /1 005 W³ady³aw Duliñki*, Cze³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ RZE YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI OMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKORÊ NEGO 1. WSTÊ Sytem przey³owy azu ziemeo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adrzej Burzyński Aaliza dokładości wskazań obiektów

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK WENTYLATOR WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK Wprowadzeie W skład każdej istalacji grzewczej gdzie źródłem ciepła jest paliwo stałe (węgiel, koks, drewo, biomasa pelety itd.) wchodzą takie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 3 (16) 2003 r. Nr 3 (16) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie kokursów ofert a zawieraie przez kasy chorych umów o udzielaie œwiadczeñ zdrowotych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul. Ciema

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 255-26, Gliwice 26 ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA RYSZARD KORYCKI DARIUSZ WITCZAK Katedra Mechaiki

Bardziej szczegółowo

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Ćwiczenie 24 WSTĘP TEORETYCZNY

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Ćwiczenie 24 WSTĘP TEORETYCZNY Utylizacja i eutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochroy Środowiska Ćwiczeie 24 WSTĘP TEORETYCZNY Recyklig surowcowy odpadowego PET (politereftalau etyleu) Opracowała dr Elżbieta Megiel I. Ogóle

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie staje się towarem

Zdrowie staje się towarem BIULETYN INFORMACYJNY NR 27 31.03.2010 Zdrowie staje się towarem Akcja, zgodie ze staowiskiem Komisji Krajowej wpisaa została w kaledarium Ogólopolskich Di Protestu. Do akcji włącza się OPZZ i stowarzyszeie

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo