Projekt z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z dnia 8.07.2013 r."

Transkrypt

1 Projekt z dia r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej 2) Na podstawie art. 55a ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póź. zm. 3) ) zarządza się, co astępuje: Rozdział 1 Przepisy ogóle 1. Rozporządzeie określa: 1) sposób sporządzaia świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową; 2) wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową; 3) metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową. 2. Ilekroć w rozporządzeiu jest mowa o: 1) ustawie ależy przez to rozumieć ustawę z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae; 2) przepisach techiczobudowlaych ależy przez to rozumieć przepisy techiczobudowlae określoe w rozporządzeiu Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz oraz z 2012 r. poz. 1289); 3) części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową ależy przez to rozumieć część budyku o jedej fukcji użytkowej, dla której zastosowae rozwiązaia kostrukcyjoistalacyje pozwalają a iezależe jej fukcjoowaie zgodie z przezaczeiem oraz ustaloym sposobem użytkowaia, przy zachowaiu przepisów techiczobudowlaych; 4) pomieszczeiu o regulowaej temperaturze powietrza ależy przez to rozumieć pomieszczeie, które ze względu a swoją fukcję powio być ogrzewae lub chłodzoe; 5) przestrzei ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, w których a skutek działaia systemu ogrzewczego 1) Miister Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem admiistracji rządowej budowictwo, lokale plaowaie i zagospodarowaie przestrzee oraz mieszkalictwo, a podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz oraz z 2012 r. poz. 1396). 2) Niiejsze rozporządzeie dokouje wdrożeia dyrektywy Parlametu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki eergetyczej budyków (wersja przekształcoa) (Dz. U. UE L 153 z , str. 13). 3) Zmiay tekstu jedolitego wymieioej ustawy zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz i Nr 232, poz oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i

2 utrzymywaa jest temperatura wewętrza, której wartość określoa została w 134 ust. 2 przepisów techiczobudowlaych; 6) strefie ogrzewaej ależy przez to rozumieć część przestrzei ogrzewaej; podział przestrzei ogrzewaej a strefy ogrzewae ma miejsce wtedy, gdy obliczeiowa temperatura wewętrza, której wartość określoa została w 134 ust. 2 przepisów techiczobudowlaych, w przyległych strefach ogrzewaych różi się o więcej iż 4 K; 7) przestrzei ieogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, w których ie jest utrzymywaa temperatura wewętrza, której wartość określoa została w 134 ust. 2 przepisów techiczobudowlaych; 8) przestrzei okresowo ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń, w których w iektórych miesiącach działaia systemu ogrzewczego wymagaa temperatura wewętrza, określoa w 134 ust. 2 przepisów techiczobudowlaych, utrzymywaa jest dzięki dostawie ciepła z tego systemu, a w pozostałych miesiącach temperatura ta kształtuje się w ich w wyiku bilasu strat i zysków ciepła; 9) przestrzei chłodzoej ależy przez to rozumieć zespół pomieszczeń, w których w okresie działaia systemu chłodzeia utrzymywaa jest temperatura wewętrza określoa w projekcie budyku; 10) systemach techiczych ależy przez to rozumieć: a) system ogrzewczy i wetylacji system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby ogrzewaia i wetylacji pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, b) system ogrzewczy system zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby ogrzewaia w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, c) system wetylacji system techiczy zapewiający wymiaę powietrza w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, której celem jest usuięcie powietrza zużytego i wprowadzaie powietrza świeżego, d) system chłodzeia system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej do chłodzeia pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, obsługujący więcej iż jedo pomieszczeie, dzięki któremu astępuje kotrolowae obiżeie temperatury lub wilgotości powietrza, e) system przygotowaia ciepłej wody użytkowej system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby przygotowaia wody użytkowej w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, f) system oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia; 11) prostym systemie ogrzewczym i wetylacji, ogrzewczym, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia lub chłodzeia ależy przez to rozumieć system wykorzystujący jede rodzaj źródła eergii zasilay jedym ośikiem eergii; 12) złożoym systemie ogrzewczym i wetylacji, ogrzewczym, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia lub chłodzeia ależy przez to rozumieć system wykorzystujący dwa lub więcej źródeł eergii; 13) ieodawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię zawartą w kopalych surowcach eergetyczych, tj. w węglu, ropie aftowej, gazie ziemym oraz paliwach rozszczepialych, która ie została poddaa żademu procesowi kowersji lub trasformacji; zasoby tych surowców eergetyczych ulegają wyczerpaiu w miarę ich wykorzystywaia; 14) odawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię uzyskaą z odawialego źródła eergii w rozumieiu przepisów Prawa eergetyczego; 2

3 15) eergii końcowej ależy przez to rozumieć eergię dostarczaą do budyku w celu jego ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia i oświetleia; 16) eergii użytkowej ależy przez to rozumieć eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku) lub straty ciepła (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami; 17) wskaźiku EP ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 18) wskaźiku EK ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię końcową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 19) wskaźiku EU ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 20) klasie eergetyczej ależy przez to rozumieć wskaźik staowiący oceę charakterystyki eergetyczej budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, podaway w formie liter od A do G, przy czym klasa A ozacza budyek, lokal mieszkaly lub część budyku staowiąca samodzielą całość techiczoużytkową ajbardziej eergooszczęde, a klasa G budyek, lokal mieszkaly lub część budyku staowiąca samodzielą całość techiczoużytkową ajbardziej eergochłoe; 21) charakterystyce eergetyczej budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową ależy przez to rozumieć zbiór daych i wskaźików eergetyczych budyku, określających całkowite zapotrzebowaie budyku a eergię a potrzeby związae z użytkowaiem budyku zgodie z jego przezaczeiem, przy uwzględieiu waruków klimatyczych oraz wymagań jakości środowiska wewętrzego w budyku; 22) emisji ależy przez to rozumieć emisję, o której mowa w ustawie z dia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzaia emisjami gazów cieplariaych i iych substacji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z póź. zm.); 23) budyku przemysłowym ależy przez to rozumieć budyek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych w klasie 1251 Budyek przemysłowy; 24) budyku magazyowym ależy przez to rozumieć budyek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych w klasie 1252 Budyki magazyowe; 25) lokalu mieszkalym ależy przez to rozumieć mieszkaie, o którym mowa w przepisach techiczobudowlaych; 26) budyku mieszkalym, budyku użyteczości publiczej, budyku gospodarczym oraz budyku zamieszkaia zbiorowego ależy przez to rozumieć budyki, o których mowa w przepisach techiczobudowlaych. Rozdział 2 Sposób sporządzaia świadectw charakterystyki eergetyczej i ich wzory Świadectwo charakterystyki eergetyczej sporządza się w formie pisemej i elektroiczej. 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej opracowuje się w języku polskim, stosując ozaczeia graficze i literowe określoe w Polskich Normach dotyczących budowictwa oraz istalacji ogrzewczych, wetylacyjych, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia w budykach. 3. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w formie pisemej oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób uiemożliwiający jego zdekompletowaie. 3

4 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w formie elektroiczej powio być tożsame z wersją pisemą i zapisae w wersji tylko do odczytu, uiemożliwiającej edycję. 4. Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej określa załączik r 1 do rozporządzeia. Rozdział 3 Metodologia obliczaia charakterystyki eergetyczej Metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową określa załączik r 2 do rozporządzeia. 2. Obliczeia zapotrzebowaia eergii użytkowej do ogrzewaia i wetylacji oraz chłodzeia wykouje się dla ormatywych waruków użytkowaia oraz w oparciu o dae klimatycze z bazy daych klimatyczych, określoych dla ajbliższej stacji meteorologiczej. 3. Przy obliczaiu charakterystyki eergetyczej części budyku w określaiu zapotrzebowaia eergii użytkowej do ogrzewaia, wetylacji i chłodzeia ależy uwzględić wymiaę ciepła (chłodu) ie tylko ze środowiskiem zewętrzym, ale także z przylegającą częścią budyku. 6. Przy obliczaiu charakterystyki eergetyczej budyków przemysłowych, gospodarczych i magazyowych ie uwzględia się ilości ieodawialej eergii pierwotej dostarczaej do tych budyków dla celów techologiczoprodukcyjych. 7. Miister właściwy do spraw budowictwa, lokalego plaowaia i zagospodarowaia przestrzeego oraz mieszkalictwa ogłasza w Biuletyie Iformacji Publiczej obowiązujące bazy daych klimatyczych, o których mowa w 5 ust Charakterystykę eergetyczą budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oblicza się w oparciu o: a) obowiązujące przepisy, b) dokumetację techiczą budyku i istalacji oraz urządzeń, c) wiedzę techiczą, d) wizję lokalą budyku. Rozdział 4 Przepis końcowy 9. Rozporządzeie wchodzi w życie 1 styczia 2014 r. 4). MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 4) Niiejsze rozporządzeie było poprzedzoe rozporządzeiem Miistra Ifrastruktury z dia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr 201, poz oraz z 2013 r. poz. 45). 4

5 Załącziki do rozporządzeia Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej z dia...(poz....) Załączik Nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej dla budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Numer świadectwa Oceiay: budyek / lokal mieszkaly / część budyku staowiąca samodzielą całość techiczoużytkową Całość budyku / lokal mieszkaly / część budyku Rodzaj budyku / części budyku Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia fotografia budyku Cel wykoaia świadectwa 1) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia o regulowaej temperaturze A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa (m 2 ) Waże do (rrrrmmdd) Ocea charakterystyki eergetyczej budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej 3) 4) samodzielą całość techiczoużytkową Miara charakterystyki eergetyczej Klasa eergetycza: Oceiay: budyek / lokal mieszkaly / część budyku staowiąca samodzielą całość techiczoużytkową Budyek owy (według wymagań przepisów techiczobudowlaych (WT)) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię pierwotą Wielkość emisji CO 2 Sporządzający świadectwo: EU = kwh/(m 2 rok) EK = kwh/(m 2 rok) EP = kwh/(m 2 rok) E = Mg CO 2 /rok EP = kwh/(m 2 rok) Imię i azwisko: Nr wpisu do rejestru uprawioych: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 5

6 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczoużytkowe budyku / lokalu mieszkalego / części budyku Przezaczeie budyku Rok oddaia do użytkowaia Liczba kodygacji Powierzchia użytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] Powierzchia o regulowaej temperaturze A f [m 2 ] Kubatura o regulowaej temperaturze [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej Temperatura wewętrza Rodzaj kostrukcji budyku Liczba użytkowików / mieszkańców Osłoa budyku Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay dla budyku owego lub przebudowaego System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia System wetylacji System oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia Ie istote dae Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis Sprawości cząstkowe Sprawości cząstkowe Sprawości cząstkowe 6

7 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 3 Numer świadectwa Wskaźiki zapotrzebowaia a eergię w zależości od rodzaju ośika eergii oraz systemu techiczego Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU w zależości od rodzaju ośika eergii oraz systemu techiczego [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie i wetylacja Ciepła woda Wetylacja mechaicza Klimatyzacja i chłodzeie Oświetleie wbudowae Urządzeia pomocicze Suma Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK w zależości od rodzaju ośika eergii oraz systemu techiczego [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie i wetylacja Ciepła woda Wetylacja mechaicza Klimatyzacja i chłodzeie Oświetleie wbudowae Urządzeia pomocicze Suma Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię pierwotą EP w zależości od rodzaju ośika eergii oraz systemu techiczego [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie i wetylacja Ciepła woda Wetylacja mechaicza Klimatyzacja i chłodzeie Oświetleie wbudowae Urządzeia pomocicze Suma Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej 1) Zaleceia w zakresie charakterystyki cieplej przegród zewętrzych budyku 2) Zaleceia w zakresie systemów techiczych w budyku i źródeł eergii 3) Zaleceia w zakresie sposobu eksploatacji, wykorzystaia pasywego ciepła słoeczego i iych zysków oraz ochroy przed asłoeczieiem 4) Ie uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń) 7

8 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Cel wykoaia świadectwa: budyek oddaway do użytkowaia, przeiesieie własości, zbycie spółdzielczego własościowego prawa do lokalu, wyajem, umieszczeie w widoczym miejscu, iy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda obliczeiowa dla przyjętego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 3) Charakterystyka eergetycza owowzoszoego budyku określaa jest a podstawie porówaia jedostkowej ilości ieodawialej eergii pierwotej EP iezbędej do zaspokojeia potrzeb eergetyczych budyku w zakresie ogrzewaia, chłodzeia, wetylacji, ciepłej wody użytkowej i oświetleia wbudowaego (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) z odpowiedią wartością referecyją wyikającą z przepisów techiczobudowlaych. 4) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. oraz dla ormalych waruków eksploatacji budyku podaych a str 2. 1) Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej budyku zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2) Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlae. 3) Ustaloa w iiejszym świadectwie ocea właściwości eergetyczych budyku wyrażoa została przy pomocy klasy eergetyczej oraz porówaia jego ocey eergetyczej z oceą eergetyczą budyku spełiającego wymagaia przepisów techiczo budowlaych. 4) Wyższą efektywość eergetyczą budyku moża uzyskać przez poprawieie jego cech techiczych wykoując roboty budowlae w zakresie obudowy budyku, techiki istalacyjej, sposobu zasilaia w eergię lub zmieiając parametry eksploatacyje. Ocea charakterystyki eergetyczej budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową astępuje w postaci klasy eergetyczej. Podawaa jest oa w formie liter od A do G, przy czym klasa A ozacza budyek, lokal mieszkaly lub część budyku staowiącą samodzielą całość techiczoużytkową ajbardziej eergooszczędy, a klasa G budyek, lokal mieszkaly lub część budyku staowiącą samodzielą całość techiczoużytkową ajbardziej eergochłoy. Zapotrzebowaie a eergię Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Wartości te są wyzaczoe obliczeiowo a podstawie jedolitej metodologii. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe waruki brzegowe (p. stadardowe waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, stadardową temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). W przypadku korzystaia z metody obliczeiowej z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii budyku. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą budyku. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialych itp.). Uzyskae małe wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. Zgodie z przepisami techiczobudowlaymi, tylko w przypadku budyku owego uzyskay wskaźik EP musi być miejszy iż wartość maksymala wskaźika EP wyikająca z wymagań zawartych w przepisach techiczobudowlaych. Zapotrzebowaie a eergię końcową Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla ogrzewaia, chłodzeia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz oświetleia. Jest oa obliczaa dla stadardowych waruków klimatyczych i stadardowych waruków użytkowaia i jest miarą efektywości eergetyczej budyku i jego techiki istalacyjej. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji oraz oświetleia i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem budyku. Zapotrzebowaie a eergię użytkową Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku) lub straty ciepła (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia budyku zgodie z jego przezaczeiem i związaa jest z jego obudową. Małe wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród. Budyek z lokalami usługowymi Świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku, w którym zajdują się części budyku staowiące samodzielą całość techiczoużytkową (lokale o różej fukcji i różiącym się zapotrzebowaiu a eergię) może być wystawioe dla całego budyku oraz oddzielie dla każdej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową o odmieej fukcji użytkowej. Fakt te ależy zazaczyć a stroie tytułowej w rubryce (całość/część budyku/lokal mieszkaly). 8

9 Załączik Nr 2 METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNOUŻYTKOWĄ 1. Zasady dokoywaia obliczeń charakterystyki eergetyczej budyku, lokalu mieszkalego oraz części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową 1.1. Budyek, lokal mieszkaly lub część budyku staowiącą samodzielą całość techiczoużytkową dzieli się a przestrzeie ogrzewae i ieogrzewae, a przestrzeie ogrzewae a strefy ogrzewae W obliczeiach charakterystyki eergetyczej uwzględia się zapotrzebowaie a eergię w systemach techiczych obsługujących budyek wymieioych w 2 pkt 10 rozporządzeia oraz zapotrzebowaie a eergię do zapewieia fukcjoowaia tych systemów Ocea charakterystyki eergetyczej budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową astępuje przy pomocy klasy eergetyczej Charakterystykę eergetyczą budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową określają wskaźiki roczego zapotrzebowaia a eergię EU, EK i EP oraz wielkość emisji CO Sposób postępowaia przy obliczaiu charakterystyki eergetyczej przedstawia rys. 1. 9

10 Dae klimatycze odpowiadające lokalizacji budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową Sposób użytkowaia budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową Ilość ciepła Ilość ciepła przeoszoego + przeoszoego przez przeikaie przez wetylację tr,s, ve,s, Wewętrze zyski Zyski ciepła ciepła (włączie + od promieiowaia z zyskami od istalacji) słoeczego przez przegrody it sol,h Współczyik wykorzystaia zysków ciepła η H,g,s, Zapotrzebowaie a eergię użytkową do przygotowaia ciepłej wody użytkowej W,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do ogrzewaia i wetylacji H,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do chłodzeia C,d Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia chłodu Zapotrzebowaie a eergię końcową do oświetleia k,l Zapotrzebowaie a eergię końcową do przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,w Zapotrzebowaie a eergię końcową do ogrzewaia i wetylacji k,h Zapotrzebowaie a eergię końcową do chłodzeia k,c Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p Wskaźiki zapotrzebowaia a eergię: EP, EK, EU Klasa eergetycza Wielkość emisji CO 2 Porówaie z wymagaiami określoymi w przepisach techiczobudowlaych Zmiay poprawiające charakterystykę eergetyczą Wypełieie kart świadectwa Rys. 1. Schemat blokowy obliczaia charakterystyki eergetyczej 10

11 2. Wyzaczaie klasy eergetyczej 2.1. Klasę eergetyczą określa się a podstawie wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP, określoego zgodie z pkt Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia oraz oświetleia określają poiższe tabele. 1) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy oraz system przygotowaia ciepłej wody użytkowej Tabela 1. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji oraz przygotowaia ciepłej wody użytkowej dla budyków iewyposażoych w system chłodzeia oraz oświetleia Rodzaj budyku Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G Mieszkaly: a) jedorodziy EP<60 60 EP< EP< EP< EP< EP<210 EP 210 b) wielorodziy EP<53 53 EP< EP< EP< EP< EP<225 EP 225 Zamieszkaia zbiorowego Użyteczości publiczej: a) opieki zdrowotej EP<48 48 EP<95 95 EP< EP< EP< EP<228 EP 228 EP< EP< EP< EP< EP< EP<750 EP 750 b) pozostałe EP<33 33 EP<65 65 EP<78 78 EP<92 92 EP< EP<138 EP 138 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP<55 55 EP< EP< EP< EP< EP<225 EP 225 2) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy, system przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz system chłodzeia Tabela 2. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz chłodzeia dla budyków iewyposażoych w system oświetleia Rodzaj budyku Mieszkaly: a) jedorod ziy b) wielorod ziy Zamieszkaia zbiorowego Użyteczości publiczej: a) opieki zdrowotej Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G EP<70 70 EP< EP< EP< EP< EP<220 EP 220 EP<63 63 EP< EP< EP< EP< EP<235 EP 235 EP<73 73 EP< EP< EP< EP< EP<253 EP 253 EP< EP< EP< EP< EP< EP<775 EP 775 b) pozostałe EP<58 58 EP<90 90 EP< EP< EP< EP<163 EP 163 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP<80 80 EP< EP< EP< EP< EP<250 EP

12 3) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy, system przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz system oświetleia (czas działaia oświetleia w ciągu roku t 0 < 2500 h/rok) Tabela 3. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz oświetleia dla budyków iewyposażoych w system chłodzeia (w przypadku czasu działaia oświetleia w ciągu roku t 0 < 2500 h/rok) Rodzaj budyku Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G Zamieszkaia zbiorowego EP<98 98 EP< EP< EP< EP< EP<278 EP 278 Użyteczości publiczej: a) opieki zdrowotej EP< EP< EP< EP< EP< EP<800 EP 800 b) pozostałe EP<83 83 EP< EP< EP< EP< EP<188 EP 188 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP< EP< EP< EP< EP< EP<275 EP 275 4) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy, system przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz system oświetleia (czas działaia oświetleia w ciągu roku t h/rok) Tabela 4. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz oświetleia dla budyków iewyposażoych w system chłodzeia (w przypadku czasu działaia oświetleia w ciągu roku t h/rok) Rodzaj budyku Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G Zamieszkaia zbiorowego EP< EP< EP< EP< EP< EP<328 EP 328 Użyteczości publiczej: a) opieki zdrowotej EP< EP< EP< EP< EP< EP<850 EP 850 b) pozostałe EP< EP< EP< EP< EP< EP<238 EP 238 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP< EP< EP< EP< EP< EP<325 EP 325 5) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy, system przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia oraz system oświetleia (czas działaia oświetleia w ciągu roku t 0 < 2500 h/rok) Tabela 5. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia oraz oświetleia (w przypadku czasu działaia oświetleia w ciągu roku t 0 < 2500 h/rok) Rodzaj budyku Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G Zamieszkaia zbiorowego EP< EP< EP< EP< EP< EP<303 EP 303 Użyteczości 12

13 publiczej: c) opieki zdrowotej EP< EP< EP< EP< EP< EP<825 EP 825 d) pozostałe EP< EP< EP< EP< EP< EP<213 EP 213 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP< EP< EP< EP< EP< EP<300 EP 300 6) budyki wyposażoe w system ogrzewczy i wetylacyjy, system przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia oraz system oświetleia (czas działaia oświetleia w ciągu roku t h/rok) Tabela 6. Klasy eergetycze w zależości od rodzaju budyku oraz wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP a potrzeby ogrzewaia, wetylacji, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia oraz oświetleia (w przypadku czasu działaia oświetleia w ciągu roku t h/rok) Rodzaj budyku Klasy eergetycze w zależości od wartości wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2. rok)] A B C D E F G Zamieszkaia zbiorowego EP< EP< EP< EP< EP< EP<353 EP 353 Użyteczości publiczej: e) opieki zdrowotej EP< EP< EP< EP< EP< EP<875 EP 875 f) pozostałe EP< EP< EP< EP< EP< EP<263 EP 263 Gospodarczy, magazyowy i przemysłowy EP< EP< EP< EP< EP< EP<350 EP 350 Klasę eergetyczą dla lokalu mieszkalego określa się jak dla budyku mieszkalego wielorodziego. W przypadku części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową, klasę eergetyczą wyzacza się jak dla budyku o podobym przezaczeiu. 3. Wyzaczaie wielkości emisji CO Wielkość emisji CO 2 pochodzącej z procesu spalaia paliw oblicza się zgodie z przepisami dotyczącymi sposobu moitorowaia wielkości emisji substacji objętych wspólotowym systemem hadlu uprawieiami do emisji i wyraża się w jedostkach [Mg CO 2 /rok] Przy obliczaiu wielkości emisji CO 2 jako ilość zużytego paliwa wyrażoą w postaci zawartości eergii rozumie się rocze zapotrzebowaie a eergię końcową k, obliczoe zgodie z pkt 6 lub Wyzaczaie wskaźików roczego zapotrzebowaia a eergię 4.1. Charakterystykę eergetyczą budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową określają wartości wskaźików roczego zapotrzebowaia a: ieodawialą eergię pierwotą EP: EP p / A f kwh/(m 2. rok) (1) eergię końcową EK: EK k / A f kwh/(m 2. rok) (2) eergię użytkową EU: EU u / A f kwh/(m 2. rok) (3) 13

14 EP wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię kwh/(m 2. rok) pierwotą EK wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową kwh/(m 2. rok) EU wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową kwh/(m 2. rok) p rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla kwh/rok systemów techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 10 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów k rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemów kwh/rok techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 10 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów u rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową do ogrzewaia, kwh/rok wetylacji, chłodzeia, przygotowaia ciepłej wody użytkowej i oświetleia u H, d W, d L, d C, d A f powierzchia pomieszczeń o regulowaej temperaturze wewętrzej, czyli powierzchia pomieszczeń w przestrzei ogrzewaej, okresowo ogrzewaej i chłodzoej 5. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową obsługiwaym przez proste systemy 5.1. Rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p wyzacza się według wzoru: kwh/rok (4) p p, H p, W p, L p, C p,h p,w p,l p,c rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla kwh/rok systemu ogrzewczego i wetylacji rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla kwh/rok systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla kwh/rok systemu oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą systemu kwh/rok chłodzeia 5.2. Obliczeia składików roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową wyposażoym w proste systemy Zależości podstawowe p, H k, H wh Eel, pom, H wel kwh/rok (5) p, W k, W ww Eel, pom, W wel kwh/rok (6) p, C k, C wc Eel, pom, C wel kwh/rok (7) p, L k, L wel kwh/rok (8) k,h rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku kwh/rok dla systemu ogrzewczego i wetylacji k,w rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku kwh/rok dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej m 2 14

15 k,c rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu chłodzeia k,l rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu oświetleia z wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) w H współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do ogrzewaia i wetylacji budyku, który określa dostawca tego ośika lub eergii; w przypadku braku takich daych moża stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 7 w W współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do przygotowaia ciepłej wody użytkowej w budyku, który określa dostawca tego ośika lub eergii; w przypadku braku takich daych moża stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 7 w C współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do chłodzeia budyku, który określa dostawca tego ośika lub eergii; w przypadku braku takich daych moża stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 7 E el,pom,h rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą z sieci (zapotrzebowaie a eergię elektryczą wytwarzaą miejscowo w ogiwach fotowoltaiczych ie jest uwzględiae w obliczeiach) do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie ogrzewczym i wetylacji E el,pom,w rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą z sieci (zapotrzebowaie a eergię elektryczą wytwarzaą miejscowo w ogiwach fotowoltaiczych ie jest uwzględiae w obliczeiach) do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie przygotowaia ciepłej wody użytkowej E el,pom,c rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą z sieci (zapotrzebowaie a eergię elektryczą wytwarzaą miejscowo w ogiwach fotowoltaiczych ie jest uwzględiae w obliczeiach) do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie chłodzeia budyku w el współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej a wytworzeie i dostarczeie do budyku eergii elektryczej, który określa dostawca tego ośika lub eergii; w przypadku braku takich daych moża stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 7 kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok Dae do obliczeń zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą Wartości współczyika akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do systemów budyku określa dostawca tego ośika lub eergii W przypadku braku takich daych ależy stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 7. 15

16 Tabela 7. Współczyiki akładu ieodawialej eergii pierwotej w i a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii lub eergii do budyku L.p. Sposób zasilaia budyku w Nośik eergii końcowej Współczyik eergię akładu Węgiel kamiey lub gaz **) 0,15 1 Miejscowe wytwarzaie Olej opałowy 1,1 2 eergii w budyku Gaz ziemy 1,1 3 Gaz płyy 1,1 4 Węgiel kamiey 1,1 5 Węgiel bruaty 1,1 6 Biomasa 0,2 7 Eergia słoecza 0,0 8 Ciepło zdalaczye z 0,8 9 kogeeracji *) Odawiale źródła eergii (biomasa, biogaz **) 10 Ciepło zdalaczye z Węgiel kamiey 1,3 11 ciepłowi lokalej Gaz lub olej opałowy 1,2 12 Biomasa 0,2 13 Eergia elektrycza Sieć elektroeergetycza 3,0 systemowa 14 Systemy fotowoltaicze 0,7 *) Skojarzoa produkcja eergii elektryczej i ciepła. **) W przypadku braku potwierdzeia produceta ciepła o wytwarzaiu go w kogeeracji przyjmuje się w H (W) =1,2. Współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej dla ciepła wytwarzaego w kogeeracji ależy obliczać a podstawie roczego bilasu ieodawialej eergii pierwotej dostarczaej z ośikiem lub ośikami eergii końcowej do źródła kogeeracyjego oraz wytwarzaych w tym źródle ilości eergii elektryczej i ciepła według wzoru: E f, i wi Eel wel i wi, H (9) j del, j E f, ilość eergii końcowej dostarczoej w ciągu roku do źródła kwh/rok i kogeeracyjego z itym ośikiem tej eergii w i współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej dla itego ośika eergii końcowej E el ilość eergii elektryczej wyprodukowaej w ciągu roku w źródle kwh/rok kogeeracyjym w el współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej dla eergii elektryczej, ilość ciepła dostarczoa do odbiorców w ciągu roku kwh/rok del j 6. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a eergię końcową w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową obsługiwaym przez proste systemy 6.1. System ogrzewczy i wetylacji Zakres stosowaia metody Metodę ależy stosować do systemów obsługujących wszystkie kategorie budyków Sposób obliczeń w i 16

17 Wartość k,h ależy obliczać według wzoru: k, H H, d / H, tot kwh/rok (10) (11) H, tot H, g H, s H, d H, e H,d H,tot H,g H,s H,d H,e rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową budyku do ogrzewaia i kwh/rok wetylacji średia sezoowa sprawość całkowita systemu ogrzewczego budyku od wytwarzaia (kowersji ciepła) w źródle do przekazaia go w pomieszczeiach średia sezoowa sprawość wytwarzaia ciepła z ośika eergii lub eergii dostarczoej do źródła ciepła obsługującego budyek średia sezoowa sprawość akumulacji ciepła w elemetach pojemościowych systemu ogrzewczego obsługującego budyek średia sezoowa sprawość przesyłu (dystrybucji) ciepła ze źródła ciepła do strefy ogrzewaej budyku w systemie ogrzewczym obsługującym budyek średia sezoowa sprawość regulacji i wykorzystaia ciepła w strefie ogrzewaej budyku w systemie ogrzewczym obsługującym budyek Wyzaczaie średiej sezoowej sprawości wytwarzaia ciepła H,g Wartość H,g powia zostać określoa a podstawie charakterystyki techiczej źródła ciepła określoej przez produceta lub dostawcę. W budykach użytkowaych, w których przeprowadzoy został przegląd systemu ogrzewczego, sprawość H,g powia zostać określoa a podstawie wyików tego przeglądu. W przypadku braku wyżej wymieioych daych, obliczeiowe wartości H,g ależy wyzaczać według tabeli 8. Tabela 8. Średie sezoowe sprawości wytwarzaia ciepła H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła H,g 1 Kotły węglowe wyprodukowae po 2000 r. 0,82 2 Kotły węglowe wyprodukowae w latach r. 0,65 3 Kotły węglowe wyprodukowae przed 1980 r. 0,60 4 Kotły a biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczą o mocy do 100 0,63 kw 5 Kotły a biomasę (drewo: polaa, brykiety, zrębki) wrzutowe z 0,65 obsługą ręczą o mocy do 100 kw 6 Komiki 0,70 7 Piece kaflowe 0,50 8 Podgrzewacze elektrycze przepływowe 0,94 9 Podgrzewacze elektrotermicze 1,00 10 Elektrycze grzejiki bezpośredie: kowektorowe, płaszczyzowe, 0,99 promieikowe i podłogowe kablowe 11 Piece olejowe pomieszczeiowe 0,84 12 Piece gazowe pomieszczeiowe 0,75 13 Kotły a paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalaia 0,86 (palikami atmosferyczymi) i dwustawą regulacją procesu spalaia 14 Kotły iskotemperaturowe a paliwo gazowe lub ciekłe z zamkiętą komorą spalaia i palikiem modulowaym o mocy omialej: 17

18 Lp. Rodzaj źródła ciepła H,g do 50 kw 0, kw 0, kw 0,94 15 Kotły gazowe kodesacyje *), (70/55 C) o mocy omialej: do 50 kw 0, kw 0, kw 0,93 16 Kotły gazowe kodesacyje *) iskotemperaturowe (55/45 C) o mocy omialej: do 50 kw 0, kw 0, kw 0,96 17 Pompy ciepła woda/woda 3,6 **) 18 Pompy ciepła glikol/woda 3,4 19 Pompy ciepła powietrze/woda 2,6 20 Węzeł ciepłowiczy kompaktowy z obudową o mocy omialej do 100 kw 0,98 powyżej 100 kw 0,99 21 Węzeł ciepłowiczy kompaktowy z obudową o mocy omialej do 100 kw 0, kw 0,93 powyżej 300 kw 0,95 *) Sprawość odiesioa do wartości opałowej paliwa. **) Sezoowy współczyik wydajości grzejej pompy ciepła (SFP) Wyzaczaie średiej sezoowej sprawości regulacji i wykorzystaia ciepła H,e. Wartość średiej sezoowej sprawości regulacji i wykorzystaia ciepła dla budyku H,e ależy obliczać według wzoru: X 1 X ' (12) ' H, e H, e ' H, e ' ' 0,03 (13) H, e ' H, e X udział mocy cieplej grzejików zlokalizowaych korzystie ze względu a wykorzystaie ciepła w mocy cieplej systemu ogrzewczego w budyku (ustalay a podstawie projektu systemu ogrzewczego) ' obliczeiowa wartość średiej sezoowej sprawość regulacji i H,e wykorzystaia ciepła (tabela 9) '' wartość sprawości regulacji i wykorzystaia ciepła w przypadku H,e usytuowaia grzejika bezpośrediego przy ściaie wewętrzej lub przy zewętrzej przegrodzie przeszkloej Tabela 9. Obliczeiowe wartości średiej sezoowej sprawość regulacji i wykorzystaia ciepła H,e Lp. Rodzaj istalacji, grzejików i regulacji H,e 1 Elektrycze grzejiki bezpośredie: kowektorowe, płaszczyzowe i 0,91 promieikowe z regulatorem proporcjoalym P 2 Elektrycze grzejiki bezpośredie: kowektorowe, płaszczyzowe i promieikowe z regulatorem proporcjoalocałkującym PI 0,94 18

19 3 Elektrycze grzejiki akumulacyje z regulatorem proporcjoalym P 0,88 4 Elektrycze grzejiki akumulacyje z regulatorem proporcjoalocałkującymróżiczkującym 0,91 PID z optymalizacją 5 Elektrycze ogrzewaie podłogowe z regulatorem dwustawym 0,88 6 Elektrycze ogrzewaie podłogowe z regulatorem proporcjoalocałkującym 0,90 PI 7 Ogrzewaie piecowe lub z komika 0,82 8 Ogrzewaie wode z grzejikami człoowymi lub płytowymi w 0,77 przypadku regulacji cetralej bez regulacji miejscowej 9 Ogrzewaie wode z grzejikami człoowymi lub płytowymi w 0,82 przypadku regulacji miejscowej 10 Ogrzewaie wode z grzejikami człoowymi lub płytowymi w 0,88 przypadku regulacji cetralej i miejscowej z zaworem termostatyczym o działaiu proporcjoalym z zakresem proporcjoalości P 2K 11 Ogrzewaie wode z grzejikami człoowymi lub płytowymi w 0,89 przypadku regulacji cetralej i miejscowej z zaworem termostatyczym o działaiu proporcjoalym z zaworem termostatyczym o działaiu proporcjoalym z zakresem proporcjoalości P 1K 12 Ogrzewaie wode z grzejikami człoowymi lub płytowymi w 0,93 przypadku regulacji cetralej i miejscowej z zaworem termostatyczym o działaiu proporcjoalym zaworem termostatyczym o działaiu proporcjoalocałkującym z fukcjami adaptacyją i optymalizującą 13 Ogrzewaie wode podłogowe w przypadku regulacji cetralej bez 0,76 regulacji miejscowej 14 Ogrzewaie wode podłogowe w przypadku regulacji cetralej i miejscowej z regulatorem dwustawym lub proporcjoalym P 0, Wyzaczaie średiej sezoowej sprawości przesyłu (dystrybucji) ciepła H,d Wartość średiej sezoowej sprawości przesyłu (dystrybucji) ciepła H,d ależy obliczać według wzoru: H, d H, e H, d (14) H, d H, e H, d / 1 kwh/rok (15) H, e H, d 1 H, e 3 l zi qli tsg, 10 H d i kwh/rok (16) l zi li l m (17) H,d rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową budyku do ogrzewaia kwh/rok i wetylacji H, sezoowe straty ciepła w systemie ogrzewczym w wyiku kwh/rok e iedoskoałej regulacji i przekazywaia ciepła w ogrzewaych pomieszczeiach sezoowe straty ciepła w istalacji przesyłu ciepła kwh/rok H, d H,em średia sezoowa sprawość regulacji i wykorzystaia ciepła w strefie ogrzewaej budyku w systemie ogrzewczym obsługującym budyek (wzór (15)) l zi zastępcza długość itego odcika sieci dystrybucji ośika ciepła m 19

20 q li jedostkowa strata ciepła odcika sieci dystrybucji ośika ciepła W/m (tabela 11) t sg czas trwaia sezou ogrzewczego h l i rzeczywista długość odcika sieci dystrybucji ośika ciepła m l dodatek do długości l i ze względu a straty ciepła zaistalowaej m armatury (tabela 10) Tabela 10. Dodatek l dla zaworów zaistalowaych a sieci przesyłowej ośika ciepła Zawory z kołierzami Dodatek l [m] Średica zewętrza Średica zewętrza przewodu d 100 mm przewodu d >100 mm Niezaizolowae cieplie 4,0 6,0 Zaizolowae cieplie 1,5 2,5 Tabela 11. Jedostkowe straty ciepła przewodów dystrybucji ośika ciepła q l [W/m] Projektowe Grubość W strefie ieogrzewaej W strefie ogrzewaej budyku parametry izolacji budyku systemu termiczej DN DN DN DN DN DN DN DN ogrzewczego Przewodów *) /70C stałe 90/70C regulowae 70/55C regulowae 55/45C regulowae 35/28C regulowae ieizolowae 39,3 65,0 106,8 163,2 34,7 57,3 94,2 144,0 ½ grubości 20,1 27,7 38,8 52,4 17,8 24,4 34,2 46,2 wg WT grubość wg 10,1 12,6 12,1 12,1 8,9 11,1 10,7 10,7 WT 2 x grubość 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7,1 wg WT ieizolowae 24,3 40,1 66,0 100,8 19,6 32,5 53,4 81,6 ½ grubości 12,4 17,1 24,0 32,4 10,1 13,9 19,4 26,2 wg WT grubość wg 6,2 7,8 7,5 7,5 5,0 6,3 6,0 6,0 WT 2 x grubość 4,7 5,0 5,0 5,0 3,8 4,0 4,0 4,0 wg WT ieizolowae 18,5 30,6 50,3 76,8 13,9 22,9 37,7 57,6 ½ grubości 9,5 13,0 18,3 24,7 7,1 9,8 13,7 18,5 wg WT grubość wg 4,7 5,9 5,7 5,7 3,6 4,4 4,3 4,3 WT 2 x grubość 3,6 3,8 3,8 3,8 2,7 2,8 2,8 2,8 wg WT ieizolowae 14,4 23,9 39,3 60,0 9,8 16,2 26,7 40,8 ½ grubości 7,4 10,2 14,3 19,3 5,0 6,9 9,7 13,1 wg WT grubość wg 3,7 4,6 4,4 4,4 2,5 3,1 3,0 3,0 WT 2 x grubość 2,8 3,0 3,0 3,0 1,9 2,0 2,0 2,0 wg WT ieizolowae 8,1 13,4 22,0 33,6 3,5 5,7 9,4 14,4 ½ grubości 4,1 5,7 8,0 10,8 1,8 2,4 3,4 4,6 wg WT 20

21 grubość wg 2,1 2,6 2,5 2,5 0,9 1,1 1,1 1,1 WT 2 x grubość 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 wg WT *) Grubości izolacji podae w przepisach techiczobudowlaych, ozaczoych jako WT. W przypadku braku daych do obliczeń według wzoru (14) wartość średiej sezoowej sprawości przesyłu (dystrybucji) ciepła H,d ależy wyzaczyć z tabeli 12. Tabela 12. Średie sezoowe sprawości przesyłu (dystrybucji) ciepła wartości H,d Lp. Rodzaj istalacji ogrzewczej H,dm 1 Źródło ciepła w pomieszczeiu (ogrzewaie elektrycze, piec kaflowy, 1,0 komiek) 2 Ogrzewaie mieszkaiowe (wytwarzaie ciepła w przestrzei lokalu 1,0 mieszkalego) 3 Ogrzewaie cetrale wode z lokalego źródła ciepła usytuowaego w 0,96 ogrzewaym budyku, z zaizolowaymi przewodami, armaturą i urządzeiami, które są zaistalowae w strefie ogrzewaej budyku 4 Ogrzewaie cetrale wode z lokalego źródła ciepła usytuowaego w 0,90 ogrzewaym budyku, z zaizolowaymi przewodami, armaturą i urządzeiami, które są zaistalowae w strefie ieogrzewaej budyku 5 Ogrzewaie cetrale wode z lokalego źródła ciepła usytuowaego w 0,80 ogrzewaym budyku, z przewodami, armaturą i urządzeiami bez izolacji cieplej, które są zaistalowae w strefie ieogrzewaej budyku 6 Ogrzewaie powietrze 0, Wyzaczaie średiej sezoowej sprawości akumulacji ciepła w elemetach pojemościowych systemu ogrzewczego H,s. Wartość średiej sezoowej sprawości akumulacji ciepła w elemetach pojemościowych systemu ogrzewczego H,s wyzacza się według wzoru: H, d H, e H, d H, s (18) H, d H, e H, d H, s V q t kwh/rok (19) H,d 3, 10 H s S S sg i rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową budyku do ogrzewaia kwh/rok i wetylacji H, sezoowe straty ciepła w systemie ogrzewczym w wyiku kwh/rok e iedoskoałej regulacji i przekazywaia ciepła w ogrzewaych pomieszczeiach (wzór (15)) H, sezoowe straty ciepła w elemetach pojemościowych systemu kwh/rok s ogrzewczego sezoowe straty ciepła w istalacji przesyłu ciepła (wzór (16)) kwh/rok H, d V S pojemość zbiorika buforowego dm 3 q S jedostkowa strata ciepła zbiorika buforowego (tabela 13) W/dm 3 t sg czas trwaia sezou ogrzewczego H 21

22 Tabela 13. Jedostkowe straty ciepła zbiorika buforowego (zasobika ciepła) w systemie ogrzewczym q s [W/dm 3 ] Lokalizacja Pojemość Projektowe parametry Projektowe parametry bufora [dm 3 ] termicze 70/55 C lub wyższe termicze55/45 C lub iższe Grubość izolacji termiczej 10 cm 5 cm 2 cm 10 cm 5 cm 2 cm W strefie 100 0,89 1,4 2,7 0,5 0,8 1,6 ieogrzewaej 200 0,7 1,1 2,1 0,4 0,7 1,3 budyku 500 0,5 0,8 1,6 0,3 0,5 1, ,4 0,6 1,3 0,2 0,4 0,8 W strefie ogrzewaej budyku ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0, ,7 1,1 2,2 0,4 0,6 1, ,6 0,9 1,7 0,3 0,4 0, ,4 0,7 1,3 0,2 0,3 0, ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0, ,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4 W przypadku braku daych do obliczeń według wzoru (18), wartość średiej sezoowej sprawości akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym H,s ależy wyzaczyć z tabeli 14. Tabela 14. Średie sezoowe sprawości układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym H,s Lp. Parametry termicze zasobika buforowego i jego usytuowaie H,s 1 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 C w strefie 0,93 ogrzewaej budyku 2 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 C w strefie 0,90 ieogrzewaej budyku 3 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 C w strefie 0,95 ogrzewaej budyku 4 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 C w strefie 0,93 ieogrzewaej budyku 5 System bez zasobika buforowego 1, System przygotowaia ciepłej wody użytkowej Zakres stosowaia metody Metodę ależy stosować do systemów obsługujących wszystkie kategorie budyków Sposób obliczeń Wartość roczego zapotrzebowaia a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,w wyzacza się według wzoru: k, W W, d /W, tot kwh/rok (20) (21) W, tot W, g W, s W, d W, e W,d rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową budyku do kwh/rok przygotowaia ciepłej wody użytkowej W,tot średia rocza sprawość całkowita systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej obsługującego budyek W,g średia rocza sprawość wytwarzaia ciepła z ośika eergii lub eergii dostarczoej do źródła ciepła do przygotowaia ciepłej wody użytkowej obsługującego budyek 22

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inż. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku można oceniać

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Lokal jest strefą W tym trybie cały lokal jest jedną strefą, za wyjątkiem lokali, w których występuje chłodzenie miejscowe (tj. nie w całym lokalu)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej Załączik r 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO. Referecyje wartości sprawości dla wytwarzaia rozdzieloego eergii elektryczej.. Referecyje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99 Zestawienie przykładowych zysków ciepła w mieszkaniu typ zysków ciepła W/m2 zyski od mieszkańca 1,7 ciepła woda na mieszkańca 0,9 ciepła woda na mieszkanie 0,5 gotowanie na mieszkanie 2,3 zyski od oświetlenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Załącznik do wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku moŝna oceniać

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Prof. dr hab. inŝ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo