Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 Projekt z dia r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej 2) Na podstawie art. 55a ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co astępuje: Rozdział 1 Przepisy ogóle 1. Rozporządzeie określa: 1) sposób sporządzaia świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową; 2) wzory świadectw charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową; 3) metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową. 2. Ilekroć w rozporządzeiu jest mowa o: 1) ustawie - ależy przez to rozumieć ustawę z dia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlae; 2) pomieszczeiu o regulowaej temperaturze powietrza - ależy przez to rozumieć pomieszczeie, które ze względu a swoją fukcję powio być ogrzewae lub chłodzoe; 3) przestrzei ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, w tym lokal mieszkaly, w których działaie systemu ogrzewczego umożliwia utrzymaie temperatury wewętrzej, której wartość określoa została w 134 ust. 2 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z póź. zm. 3) ); 4) strefie ogrzewaej ależy przez to rozumieć część przestrzei ogrzewaej, zasady podziału przestrzei ogrzewaej a strefy ogrzewae określa pkt 1.1. załączika r 4; 5) przestrzei ieogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, dla których ie określoo wartości temperatury wewętrzej w 134 ust. 2 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3; 6) przestrzei okresowo ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń, w których utrzymaie temperatury wewętrzej, której wartość została określoa w 134 ust. 2 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3, w zależości od temperatury powietrza zewętrzego, zapewioe jest poprzez działaie systemu 1) Miister Ifrastruktury i Rozwoju kieruje działem admiistracji rządowej budowictwo, lokale plaowaie i zagospodarowaie przestrzee oraz mieszkalictwo, a podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391). 2) Niiejsze rozporządzeie dokouje wdrożeia dyrektywy Parlametu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki eergetyczej budyków (wersja przekształcoa) (Dz. U. UE L 153 z , str. 13). 3) Zmiay wymieioego rozporządzeia zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz oraz z 2012 r. poz

2 ogrzewczego lub zyski ciepła występujące w tym pomieszczeiu lub zespole pomieszczeń oraz zyski ciepła z przyległych przestrzei ogrzewaych; 7) przestrzei chłodzoej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń, w których w okresie działaia systemu chłodzeia utrzymywaa jest temperatura wewętrza określoa w projekcie budyku; 8) systemach techiczych - ależy przez to rozumieć: a) system ogrzewczy - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby ogrzewaia i wetylacji pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, b) system chłodzeia - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej do chłodzeia pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, dzięki któremu astępuje kotrolowae obiżeie temperatury, c) system przygotowaia ciepłej wody użytkowej - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby przygotowaia ciepłej wody użytkowej w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, d) system wbudowaej istalacji oświetleia system techiczy obejmujący oprawy oświetleiowe wraz ze źródłami światła, osprzętem pomociczym, istalacją zasilającą wraz z układami sterowaia; 9) prostym systemie techiczym ależy przez to rozumieć system techiczy wykorzystujący jede rodzaj źródła eergii zasilay jedym ośikiem eergii; 10) złożoym systemie techiczym ależy przez to rozumieć system techiczy wykorzystujący dwa lub więcej źródeł eergii; 11) odawiale źródło eergii ależy rozumieć odawiale źródło eergii w rozumieiu przepisów ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. - Prawo eergetycze (Dz. U. z 2012 r., poz oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238); 12) ieodawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię zawartą w kopalych surowcach eergetyczych, tj.: w węglu, ropie aftowej, gazie ziemym oraz paliwach rozszczepialych, która ie została poddaa żademu procesowi kowersji lub trasformacji; zasoby tych surowców eergetyczych ulegają wyczerpaiu w miarę ich wykorzystywaia; 13) odawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię uzyskaą z odawialego źródła eergii; 14) eergii końcowej ależy przez to rozumieć eergię dostarczaą do budyku dla systemów ogrzewczego, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia i wbudowaej istalacji oświetleia; 15) eergii użytkowej ależy przez to rozumieć: a) eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), b) zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku), c) eergię przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami (w przypadku przygotowaia ciepłej wody użytkowej); 16) wskaźiku EP - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 17) wskaźiku EK - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię końcową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 2

3 18) wskaźiku EU - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 19) emisji ależy przez to rozumieć emisję, o której mowa w ustawie z dia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzaia emisjami gazów cieplariaych i iych substacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107); 20) budyku produkcyjym - ależy przez to rozumieć budyek przemysłowy, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB), staowiącej załączik do rozporządzeia Rady Miistrów z dia 30 grudia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170); 21) budyku magazyowym - ależy przez to rozumieć budyek magazyowy, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB), staowiącej załączik do rozporządzeia Rady Miistrów z dia 30 grudia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB); 22) lokalu mieszkalym - ależy przez to rozumieć mieszkaie, o którym mowa w 3 pkt 9 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3; 23) powierzchi użytkowej ależy rozumieć powierzchię użytkową liczoą zgodie z PN- ISO 9836: 1997, z zastrzeżeiem 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzeia Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej z dia 25 kwietia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlaego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762). Rozdział 2 Sposób sporządzaia świadectw charakterystyki eergetyczej i ich wzory Świadectwo charakterystyki eergetyczej sporządza się w postaci papierowej i elektroiczej. 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej opracowuje się w języku polskim, stosując ozaczeia graficze i literowe określoe w Polskich Normach dotyczących budowictwa oraz istalacji ogrzewczych, wetylacyjych, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia w budykach. 3. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w postaci papierowej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uiemożliwiający jego zdekompletowaie. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w postaci elektroiczej powio być zapisae w wersji tylko do odczytu, uiemożliwiającej edycję Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku określa załączik r 1 do rozporządzeia. 2. Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego określa załączik r 2 do rozporządzeia. 3. Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określa załączik r 3 do rozporządzeia. Rozdział 3 Metodologia obliczaia charakterystyki eergetyczej Charakterystykę eergetyczą budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową wyzacza się metodą opartą o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej lub metodą opartą a faktyczie zużytej ilości eergii. 2. Metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową opartą o ormatywe 3

4

5 Załącziki do rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia...(poz....) Załączik Nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa Oceiay budyek Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) 3) 4) Ocea charakterystyki eergetyczej budyku Miara charakterystyki Oceiay budyek eergetyczej Wymagaia dla owego budyku według przepisów techiczobudowlaych (WT) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii U oze = % w eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiay budyek Wymagaia dla owego budyku Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez budyek 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody 1) użytkowej ) Chłodzeia 1) ) Wbudowaej istalacji 1) oświetleia 5) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 5

6 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe budyku Przezaczeie budyku Liczba kodygacji Kubatura [m 3 ] Kubatura o regulowaej temperaturze [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych Rodzaj kostrukcji budyku Osłoa budyku Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja System wbudowaej istalacji oświetleia 5) Ie istote dae dotyczące budyku 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość 6

7 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie Suma i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) 7

8 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 3) Charakterystyka eergetycza budyku określaa jest a podstawie porówaia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych budyku w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia wbudowaego z odpowiedią wartością maksymalą wyikającą z przepisów techiczobudowlaych (WT) oraz porówaia wartości współczyików przeikaia ciepła dla przegród w budyku z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku budyków owowzoszoych uzyskae wartości wskaźika EP oraz współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku budyków poddawaych przebudowie, jedyie uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 4) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 5) Roczego zapotrzebowaia a eergię końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się w przypadku budyku mieszkalego. 6) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii budyku, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 7) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej budyku zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia budyku, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku, w którym zajdują się części budyku staowiące samodzielą całość techiczoużytkową (lokale o różej fukcji i różiącym się zapotrzebowaiu a eergię) może być wystawioe dla całego budyku oraz oddzielie dla każdej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową o odmieej fukcji użytkowej. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą budyku. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Zgodie z przepisami techiczo-budowlaymi (WT), tylko w przypadku budyku owego uzyskay wskaźik EP musi być miejszy iż wartość maksymala wskaźika EP wyikająca z wymagań zawartych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla systemów ogrzewczego, chłodzeia, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz wbudowaej istalacji oświetleia. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji oraz oświetleia i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia budyku zgodie z jego przezaczeiem i związaa jest z jego obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 8

9 Załączik Nr 2 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO Numer świadectwa Oceiay lokal mieszkaly Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia budyku Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze lokalu A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa lokalu (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) 3) 4) Ocea charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego Miara charakterystyki Oceiay lokal mieszkaly eergetyczej Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii U oze = % w eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiay lokal mieszkaly Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez lokal mieszkaly 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody użytkowej 1) ) Chłodzeia 1) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 9

10 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe lokalu mieszkalego Liczba kodygacji lokalu Kubatura lokalu [m 3 ] Kubatura lokalu o regulowaej temperaturze [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej lokalu 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych w lokalu Rodzaj kostrukcji Osłoa lokalu mieszkalego Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja Ie istote dae dotyczące lokalu mieszkalego 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość 10

11 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie i wetylacja użytkowa [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie i wetylacja użytkowa 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Suma i wetylacja użytkowa 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) 11

12 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 8) Charakterystyka eergetycza lokalu mieszkalego określaa jest a podstawie wyzaczeia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych lokalu w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia i ciepłej wody użytkowej oraz porówaia wartości współczyika przeikaia ciepła dla przegród w lokalu z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku lokali mieszkalych w budykach owowzoszoych uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku lokali mieszkalych w budykach poddawaych przebudowie, uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 3) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 4) Roczego zapotrzebowaia a eergię końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się dla lokalu mieszkalego. 5) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii lokalu mieszkalego, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 6) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia lokalu mieszkalego, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą lokalu mieszkalego. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla ogrzewaia, chłodzeia oraz przygotowaia ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia lokalu mieszkalego zgodie z jego przezaczeiem i związaa jest z jego obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 12

13 Załączik Nr 3 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ Numer świadectwa Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość techiczo-użytkową Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze części budyku A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa części budyku (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) Ocea charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową 3) 4) Miara charakterystyki Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość eergetyczej techiczo-użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii w U oze = % eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość techiczo-użytkową Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez część budyku staowiącą samodzielą całość techiczo-użytkową 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody 1) użytkowej ) Chłodzeia 1) ) Wbudowaej istalacji 1) oświetleia 5) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 13

14 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową Przezaczeie części budyku Liczba kodygacji części budyku Kubatura części budyku [m 3 ] Kubatura o regulowaej temperaturze części budyku [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej części budyku 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych części budyku Rodzaj kostrukcji Osłoa części budyku Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja System wbudowaej istalacji oświetleia 5) Ie istote dae dotyczące części budyku 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ 14

15 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie Suma i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ 15

16 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 3) Charakterystyka eergetycza części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określaa jest a podstawie wyzaczeia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych części budyku w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia wbudowaego oraz porówaia wartości współczyika przeikaia ciepła dla przegród części budyku z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową w budykach owowzoszoych uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową w budykach poddawaych przebudowie, uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 4) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 5) Roczego zapotrzebowaia a eergie końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się w przypadku części mieszkalej. 6) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 7) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku, w którym zajdują się części budyku staowiące samodzielą całość techiczo-użytkową (lokale o różej fukcji i różiącym się zapotrzebowaiu a eergię) może być wystawioe dla całego budyku oraz oddzielie dla każdej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową o odmieej fukcji użytkowej. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla systemów ogrzewczego, chłodzeia, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz wbudowaej istalacji oświetleia. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji oraz oświetleia i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem części budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia części budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z części budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia części budyku) lub przeoszoą z części budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia części budyku zgodie z jej przezaczeiem i związaa jest z jej obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 16

17 Załączik Nr 4 METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ OPARTA O NORMATYWNE WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ DANE KLIMATYCZNE PRZYJĘTE Z BAZY DANYCH KLIMATYCZNYCH NAJBLIŻSZEJ STACJI METEOROLOGICZNEJ 1. Zasady dokoywaia obliczeń charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową 1.1. Budyek i lokal mieszkaly lub część budyku staowiącą samodzielą całość techiczo-użytkową dzieli się a przestrzeie ogrzewae i ieogrzewae, a przestrzeie ogrzewae a strefy ogrzewae. Podział przestrzei ogrzewaej a strefy ogrzewae ma miejsce wtedy, gdy obliczeiowa temperatura wewętrza, której wartość określoa została w 134 ust. 2 przepisów, o których mowa w 2 pkt 3, w przyległych strefach ogrzewaych różi się o więcej iż 4 K W obliczeiach charakterystyki eergetyczej uwzględia się zapotrzebowaie a eergię w systemach techiczych obsługujących budyek wymieioych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz zapotrzebowaie a eergię do zapewieia fukcjoowaia tych systemów Charakterystykę eergetyczą budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określają wskaźiki roczego zapotrzebowaia a eergię EU, EK i EP Sposób postępowaia przy obliczaiu charakterystyki eergetyczej przedstawia rys

18 Dae klimatycze odpowiadające lokalizacji budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową Sposób użytkowaia budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową Ilość ciepła przeoszoego Ilość ciepła przeoszoego przez przeikaie + przez wetylację tr,s, ve,s, Wewętrze zyski ciepła (włączie z zyskami od istalacji) + it Zyski ciepła od promieiowaia słoeczego przez przegrody sol,h Współczyik wykorzystaia zysków ciepła η H,g,s, Współczyik wykorzystaia strat ciepła η C,l,s, Zapotrzebowaie a eergię użytkową do ogrzewaia i wetylacji H,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do chłodzeia C,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do przygotowaia ciepłej wody użytkowej W,d Zapotrzebowaie a eergię pomociczą końcową E el,pom Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia k,l Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu ogrzewaia k,h Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia chłodu Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu chłodzeia k,c Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,w Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p Wskaźiki zapotrzebowaia a eergię: EP, EK, EU Zmiay poprawiające charakterystykę eergetyczą Porówaie z wymagaiami określoymi w przepisach techiczo-budowlaych Jedostkowa wielkość emisji CO 2 Ilość zużytego ośika eergii Udział OZE Wypełieie kart świadectwa Rys. 1. Schemat blokowy obliczaia charakterystyki eergetyczej 18

19 2. Wyzaczaie wskaźików roczego zapotrzebowaia a eergię EP, EK i EU 2.1. Charakterystykę eergetyczą budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określają wartości wskaźików roczego zapotrzebowaia a: 1) ieodawialą eergię pierwotą EP: EP p / A f kwh/(m 2. rok) (1) 2) eergię końcową EK: EK k / A f kwh/(m 2. rok) (2) 3) eergię użytkową EU: EU u / A f kwh/(m 2. rok) (3) EP wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię kwh/(m 2. rok) pierwotą EK wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową kwh/(m 2. rok) EU wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową kwh/(m 2. rok) p rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemów techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów k rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemów techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów u rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową A f powierzchia użytkowa pomieszczeń o regulowaej temperaturze m 2 wewętrzej, czyli powierzchia użytkowa ogrzewaa lub/i chłodzoa 3. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą p 3.1. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą p w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową obsługiwaym przez proste systemy techicze Rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p wyzacza się według wzoru: (4) p p, H p, W p, L p, C p,h p,w p,l p,c rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu ogrzewczego rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu chłodzeia Zależości podstawowe p, H k, H wh Eel, pom, H wel (5) p, W k, W ww Eel, pom, W wel (6) 19

20 p, C k, C wc Eel, pom, C wel (7) p, L k, L wel (8) k,h rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu ogrzewczego k,w rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,c rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu chłodzeia k,l rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) w H współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do ogrzewaia budyku w W współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do przygotowaia ciepłej wody użytkowej w budyku w C współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do chłodzeia budyku E el,pom,h rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie ogrzewczym E el,pom,w rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie przygotowaia ciepłej wody użytkowej E el,pom,c rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie chłodzeia budyku w el współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej a wytworzeie i dostarczeie eergii elektryczej Współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej w i Wartości współczyika akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do systemów budyku określa dostawca tego ośika lub eergii. W przypadku braku takich daych ależy stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 1. Węgiel kamiey lub gaz **) Tabela 1. Współczyiki akładu ieodawialej eergii pierwotej w i a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii lub eergii do budyku L.p. Sposób zasilaia budyku w Nośik eergii końcowej Współczyik eergię akładu w i 1 Miejscowe wytwarzaie Olej opałowy 1,10 2 eergii w budyku Gaz ziemy 3 Gaz płyy 4 Węgiel kamiey 5 Węgiel bruaty 6 Ciepło sieciowe z 0,80 7 kogeeracji *) Biomasa, biogaz 0,15 8 Ciepło sieciowe z ciepłowi Węgiel kamiey 1,30 9 lokalej Gaz lub olej opałowy 1,20 20

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Lokal jest strefą W tym trybie cały lokal jest jedną strefą, za wyjątkiem lokali, w których występuje chłodzenie miejscowe (tj. nie w całym lokalu)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej

1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej Załączik r 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO. Referecyje wartości sprawości dla wytwarzaia rozdzieloego eergii elektryczej.. Referecyje

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1920 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inż. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku można oceniać

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Załącznik do wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne Strona 1 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/5 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99 Zestawienie przykładowych zysków ciepła w mieszkaniu typ zysków ciepła W/m2 zyski od mieszkańca 1,7 ciepła woda na mieszkańca 0,9 ciepła woda na mieszkanie 0,5 gotowanie na mieszkanie 2,3 zyski od oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu 1 1 Definicja celów projektu: - wybór źródła ciepła w oparciu o analizę ekonomiczną - analiza wskaźnika EP (zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną) - analiza środowiskowa (ocena unikniętej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 110,66 kwh/(m 2 rok) EK = 221,79 kwh/(m 2 rok) EP = 332,45 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 110,66 kwh/(m 2 rok) EK = 221,79 kwh/(m 2 rok) EP = 332,45 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 91, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 127, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 5 marca 204 r. Poz. 274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dia 27 lutego 204 r. w sprawie wykazów zawierających iformacje i dae o zakresie korzystaia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku moŝna oceniać

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo