Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 Projekt z dia r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej 2) Na podstawie art. 55a ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co astępuje: Rozdział 1 Przepisy ogóle 1. Rozporządzeie określa: 1) sposób sporządzaia świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową; 2) wzory świadectw charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową; 3) metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową. 2. Ilekroć w rozporządzeiu jest mowa o: 1) ustawie - ależy przez to rozumieć ustawę z dia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlae; 2) pomieszczeiu o regulowaej temperaturze powietrza - ależy przez to rozumieć pomieszczeie, które ze względu a swoją fukcję powio być ogrzewae lub chłodzoe; 3) przestrzei ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, w tym lokal mieszkaly, w których działaie systemu ogrzewczego umożliwia utrzymaie temperatury wewętrzej, której wartość określoa została w 134 ust. 2 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z póź. zm. 3) ); 4) strefie ogrzewaej ależy przez to rozumieć część przestrzei ogrzewaej, zasady podziału przestrzei ogrzewaej a strefy ogrzewae określa pkt 1.1. załączika r 4; 5) przestrzei ieogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń w budyku, dla których ie określoo wartości temperatury wewętrzej w 134 ust. 2 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3; 6) przestrzei okresowo ogrzewaej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń, w których utrzymaie temperatury wewętrzej, której wartość została określoa w 134 ust. 2 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3, w zależości od temperatury powietrza zewętrzego, zapewioe jest poprzez działaie systemu 1) Miister Ifrastruktury i Rozwoju kieruje działem admiistracji rządowej budowictwo, lokale plaowaie i zagospodarowaie przestrzee oraz mieszkalictwo, a podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzeia Prezesa Rady Miistrów z dia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działaia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391). 2) Niiejsze rozporządzeie dokouje wdrożeia dyrektywy Parlametu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki eergetyczej budyków (wersja przekształcoa) (Dz. U. UE L 153 z , str. 13). 3) Zmiay wymieioego rozporządzeia zostały ogłoszoe w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz oraz z 2012 r. poz

2 ogrzewczego lub zyski ciepła występujące w tym pomieszczeiu lub zespole pomieszczeń oraz zyski ciepła z przyległych przestrzei ogrzewaych; 7) przestrzei chłodzoej ależy przez to rozumieć pomieszczeie lub zespół pomieszczeń, w których w okresie działaia systemu chłodzeia utrzymywaa jest temperatura wewętrza określoa w projekcie budyku; 8) systemach techiczych - ależy przez to rozumieć: a) system ogrzewczy - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby ogrzewaia i wetylacji pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, b) system chłodzeia - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej do chłodzeia pomieszczeń w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, dzięki któremu astępuje kotrolowae obiżeie temperatury, c) system przygotowaia ciepłej wody użytkowej - system techiczy zapewiający dostawę eergii użytkowej a potrzeby przygotowaia ciepłej wody użytkowej w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, d) system wbudowaej istalacji oświetleia system techiczy obejmujący oprawy oświetleiowe wraz ze źródłami światła, osprzętem pomociczym, istalacją zasilającą wraz z układami sterowaia; 9) prostym systemie techiczym ależy przez to rozumieć system techiczy wykorzystujący jede rodzaj źródła eergii zasilay jedym ośikiem eergii; 10) złożoym systemie techiczym ależy przez to rozumieć system techiczy wykorzystujący dwa lub więcej źródeł eergii; 11) odawiale źródło eergii ależy rozumieć odawiale źródło eergii w rozumieiu przepisów ustawy z dia 10 kwietia 1997 r. - Prawo eergetycze (Dz. U. z 2012 r., poz oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238); 12) ieodawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię zawartą w kopalych surowcach eergetyczych, tj.: w węglu, ropie aftowej, gazie ziemym oraz paliwach rozszczepialych, która ie została poddaa żademu procesowi kowersji lub trasformacji; zasoby tych surowców eergetyczych ulegają wyczerpaiu w miarę ich wykorzystywaia; 13) odawialej eergii pierwotej ależy przez to rozumieć eergię uzyskaą z odawialego źródła eergii; 14) eergii końcowej ależy przez to rozumieć eergię dostarczaą do budyku dla systemów ogrzewczego, przygotowaia ciepłej wody użytkowej, chłodzeia i wbudowaej istalacji oświetleia; 15) eergii użytkowej ależy przez to rozumieć: a) eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), b) zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku), c) eergię przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami (w przypadku przygotowaia ciepłej wody użytkowej); 16) wskaźiku EP - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 17) wskaźiku EK - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię końcową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 2

3 18) wskaźiku EU - ależy przez to rozumieć rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową a jedostkę powierzchi pomieszczeń o regulowaej temperaturze powietrza w budyku, wyrażoe w kwh/(m 2 rok); 19) emisji ależy przez to rozumieć emisję, o której mowa w ustawie z dia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzaia emisjami gazów cieplariaych i iych substacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107); 20) budyku produkcyjym - ależy przez to rozumieć budyek przemysłowy, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB), staowiącej załączik do rozporządzeia Rady Miistrów z dia 30 grudia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170); 21) budyku magazyowym - ależy przez to rozumieć budyek magazyowy, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB), staowiącej załączik do rozporządzeia Rady Miistrów z dia 30 grudia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlaych (PKOB); 22) lokalu mieszkalym - ależy przez to rozumieć mieszkaie, o którym mowa w 3 pkt 9 rozporządzeia, o którym mowa w pkt 3; 23) powierzchi użytkowej ależy rozumieć powierzchię użytkową liczoą zgodie z PN- ISO 9836: 1997, z zastrzeżeiem 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzeia Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej z dia 25 kwietia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlaego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762). Rozdział 2 Sposób sporządzaia świadectw charakterystyki eergetyczej i ich wzory Świadectwo charakterystyki eergetyczej sporządza się w postaci papierowej i elektroiczej. 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej opracowuje się w języku polskim, stosując ozaczeia graficze i literowe określoe w Polskich Normach dotyczących budowictwa oraz istalacji ogrzewczych, wetylacyjych, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia w budykach. 3. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w postaci papierowej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uiemożliwiający jego zdekompletowaie. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej w postaci elektroiczej powio być zapisae w wersji tylko do odczytu, uiemożliwiającej edycję Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku określa załączik r 1 do rozporządzeia. 2. Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego określa załączik r 2 do rozporządzeia. 3. Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określa załączik r 3 do rozporządzeia. Rozdział 3 Metodologia obliczaia charakterystyki eergetyczej Charakterystykę eergetyczą budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową wyzacza się metodą opartą o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej lub metodą opartą a faktyczie zużytej ilości eergii. 2. Metodologię obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową opartą o ormatywe 3

4

5 Załącziki do rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia...(poz....) Załączik Nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej budyku ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa Oceiay budyek Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) 3) 4) Ocea charakterystyki eergetyczej budyku Miara charakterystyki Oceiay budyek eergetyczej Wymagaia dla owego budyku według przepisów techiczobudowlaych (WT) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii U oze = % w eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiay budyek Wymagaia dla owego budyku Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez budyek 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody 1) użytkowej ) Chłodzeia 1) ) Wbudowaej istalacji 1) oświetleia 5) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 5

6 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe budyku Przezaczeie budyku Liczba kodygacji Kubatura [m 3 ] Kubatura o regulowaej temperaturze [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych Rodzaj kostrukcji budyku Osłoa budyku Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja System wbudowaej istalacji oświetleia 5) Ie istote dae dotyczące budyku 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość 6

7 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie Suma i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) 7

8 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 3) Charakterystyka eergetycza budyku określaa jest a podstawie porówaia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych budyku w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia wbudowaego z odpowiedią wartością maksymalą wyikającą z przepisów techiczobudowlaych (WT) oraz porówaia wartości współczyików przeikaia ciepła dla przegród w budyku z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku budyków owowzoszoych uzyskae wartości wskaźika EP oraz współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku budyków poddawaych przebudowie, jedyie uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 4) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 5) Roczego zapotrzebowaia a eergię końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się w przypadku budyku mieszkalego. 6) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii budyku, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 7) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej budyku zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia budyku, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku, w którym zajdują się części budyku staowiące samodzielą całość techiczoużytkową (lokale o różej fukcji i różiącym się zapotrzebowaiu a eergię) może być wystawioe dla całego budyku oraz oddzielie dla każdej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową o odmieej fukcji użytkowej. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą budyku. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Zgodie z przepisami techiczo-budowlaymi (WT), tylko w przypadku budyku owego uzyskay wskaźik EP musi być miejszy iż wartość maksymala wskaźika EP wyikająca z wymagań zawartych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla systemów ogrzewczego, chłodzeia, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz wbudowaej istalacji oświetleia. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji oraz oświetleia i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia budyku zgodie z jego przezaczeiem i związaa jest z jego obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 8

9 Załączik Nr 2 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO Numer świadectwa Oceiay lokal mieszkaly Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia budyku Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze lokalu A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa lokalu (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) 3) 4) Ocea charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego Miara charakterystyki Oceiay lokal mieszkaly eergetyczej Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii U oze = % w eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiay lokal mieszkaly Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez lokal mieszkaly 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody użytkowej 1) ) Chłodzeia 1) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 9

10 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe lokalu mieszkalego Liczba kodygacji lokalu Kubatura lokalu [m 3 ] Kubatura lokalu o regulowaej temperaturze [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej lokalu 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych w lokalu Rodzaj kostrukcji Osłoa lokalu mieszkalego Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja Ie istote dae dotyczące lokalu mieszkalego 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość 10

11 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie i wetylacja użytkowa [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie i wetylacja użytkowa 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Suma i wetylacja użytkowa 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) 11

12 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 8) Charakterystyka eergetycza lokalu mieszkalego określaa jest a podstawie wyzaczeia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych lokalu w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia i ciepłej wody użytkowej oraz porówaia wartości współczyika przeikaia ciepła dla przegród w lokalu z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku lokali mieszkalych w budykach owowzoszoych uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku lokali mieszkalych w budykach poddawaych przebudowie, uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 3) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 4) Roczego zapotrzebowaia a eergię końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się dla lokalu mieszkalego. 5) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii lokalu mieszkalego, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 6) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej lokalu mieszkalego zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia lokalu mieszkalego, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą lokalu mieszkalego. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla ogrzewaia, chłodzeia oraz przygotowaia ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia budyku) lub przeoszoą z budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia lokalu mieszkalego zgodie z jego przezaczeiem i związaa jest z jego obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 12

13 Załączik Nr 3 Wzór świadectwa charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ Numer świadectwa Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość techiczo-użytkową Rodzaj budyku 1) Adres budyku Rok oddaia do użytkowaia Metoda określeia charakterystyki eergetyczej 2) Powierzchia użytkowa o regulowaej temperaturze części budyku A f (m 2 ) Powierzchia użytkowa części budyku (m 2 ) zdjęcie budyku Waże do (rrrr-mm-dd) Ocea charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową 3) 4) Miara charakterystyki Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość eergetyczej techiczo-użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EU = kwh/(m 2 rok) a eergię użytkową Wskaźik roczego zapotrzebowaia EK = kwh/(m 2 rok) a eergię końcową 5) Wskaźik roczego zapotrzebowaia EP = kwh/(m 2 rok) a ieodawialą eergię pierwotą 5) Jedostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2 = Mg CO 2 /(m 2 rok) Udział odawialych źródeł eergii w U oze = % eergii końcowej Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Oceiaa część budyku staowiąca samodzielą całość techiczo-użytkową Obliczeiowa rocza ilość zużywaego ośika eergii przez część budyku staowiącą samodzielą całość techiczo-użytkową 6) System techiczy Rodzaj ośika eergii Ilość ośika eergii Jedostka/(m 2 rok) Ogrzewczy 1) ) Przygotowaia ciepłej wody 1) użytkowej ) Chłodzeia 1) ) Wbudowaej istalacji 1) oświetleia 5) ) Sporządzający świadectwo: Imię i azwisko: Nr uprawień budowlaych albo r wpisu do rejestru: Data wystawieia: Podpis i pieczątka 13

14 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 2 Numer świadectwa Podstawowe parametry techiczo-użytkowe części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową Przezaczeie części budyku Liczba kodygacji części budyku Kubatura części budyku [m 3 ] Kubatura o regulowaej temperaturze części budyku [m 3 ] Podział powierzchi użytkowej części budyku 7) Temperatury wewętrze w zależości od stref ogrzewaych części budyku Rodzaj kostrukcji Osłoa części budyku Przegroda Opis Współczyik przeikaia ciepła U C lub System ogrzewczy System przygotowaia ciepłej wody użytkowej System chłodzeia Wetylacja System wbudowaej istalacji oświetleia 5) Ie istote dae dotyczące części budyku 1) 2) 3) 4) ) Elemety składowe systemu Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystaie ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elemety składowe istalacji Wytwarzaie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystaie chłodu Opis Opis Opis U [W/(m 2 K)] uzyskay wymagay Sprawość Sprawość Sprawość ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ 14

15 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 3 Numer świadectwa Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową EU: kwh/(m 2 rok) Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową EK: kwh/(m 2 rok) Suma Suma Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP [kwh/(m 2 rok)] Nośik eergii Ogrzewaie Ciepła woda Chłodzeie Oświetleie Suma i wetylacja użytkowa wbudowae 5) 1) 2) ) Suma [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP: kwh/(m 2 rok) Zaleceia dotyczące opłacalej ekoomiczie poprawy charakterystyki eergetyczej w zakresie: 1) przegród zewętrzych budyku 2) systemów techiczych w budyku i rodzajów wykorzystywaych źródeł eergii 3) iych uwag dotyczących poprawy charakterystyki eergetyczej (w tym iformacja, gdzie moża uzyskać bardziej szczegółowe iformacje dotyczące opłacalości ekoomiczej zawartych w świadectwie zaleceń oraz iformacja dotycząca kroków, jakie ależy podjąć w celu wypełieia zaleceń) ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ 15

16 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 4 Numer świadectwa Objaśieia 1) Rodzaj budyku: a) mieszkaly, zamieszkaia zbiorowego, użyteczości publiczej, rekreacji idywidualej, gospodarczy (ależy określić zgodie z 3 pkt 4-8 rozporządzeia Miistra Ifrastruktury z dia 12 kwietia 2002 r. w sprawie waruków techiczych, jakim powiy odpowiadać budyki i ich usytuowaie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) ozaczaych jako przepisy techiczobudowlae (WT), b) produkcyjy, magazyowy. 2) Metoda określeia charakterystyki eergetyczej: metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej, metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii. 3) Charakterystyka eergetycza części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określaa jest a podstawie wyzaczeia wskaźika roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą EP iezbędego do zaspokojeia potrzeb eergetyczych części budyku w zakresie ogrzewaia, wetylacji, chłodzeia, ciepłej wody użytkowej i oświetleia wbudowaego oraz porówaia wartości współczyika przeikaia ciepła dla przegród części budyku z wartością współczyika wyikającą z przepisów techiczo-budowlaych (WT). W przypadku części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową w budykach owowzoszoych uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). W przypadku części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową w budykach poddawaych przebudowie, uzyskae wartości współczyików przeikaia ciepła przegród podlegających przebudowie powiy być miejsze od wartości podaych w przepisach techiczo-budowlaych (WT). 4) Charakterystyka eergetycza określaa jest dla waruków klimatyczych odiesieia stacja.. (ależy wypełić). 5) Roczego zapotrzebowaia a eergie końcową oraz pierwotą przez system wbudowaej istalacji oświetleia ie wyzacza się w przypadku części mieszkalej. 6) W przypadku korzystaia z metody opartej o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej - z uwagi a stadardowe waruki brzegowe, uzyskae wartości zużycia eergii ie pozwalają wioskować o rzeczywistym zużyciu eergii części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, wartości ilości zużywaego ośika eergii są przybliżoe. 7) Podział powierzchi użytkowej (p. część mieszkala:.m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techicza:..m 2 ). 1. Niiejsze świadectwo charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową zostało wydae a podstawie dokoaej ocey charakterystyki eergetyczej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową zgodie z przepisami ustawy z dia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z póź. zm.) oraz rozporządzeia Miistra Ifrastruktury i Rozwoju z dia... w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową oraz sposobu sporządzaia i wzorów świadectw ich charakterystyki eergetyczej (Dz. U. Nr...poz...). 2. Świadectwo charakterystyki eergetyczej traci ważość po upływie termiu podaego a str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlae. 3. Metoda oparta o ormatywe waruki użytkowaia oraz dae klimatycze przyjęte z bazy daych klimatyczych ajbliższej stacji meteorologiczej określeia charakterystyki eergetyczej odosi się do stadardowego sposobu użytkowaia i stadardowych waruków klimatyczych, atomiast metoda oparta a faktyczie zużytej ilości eergii odosi się do kokretego sposobu użytkowaia części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową, w związku z czym mogą powstawać różice w wyikach końcowych między obliczeiami sporządzoymi różymi metodami. 4. Świadectwo charakterystyki eergetyczej budyku, w którym zajdują się części budyku staowiące samodzielą całość techiczo-użytkową (lokale o różej fukcji i różiącym się zapotrzebowaiu a eergię) może być wystawioe dla całego budyku oraz oddzielie dla każdej części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową o odmieej fukcji użytkowej. 1. Zapotrzebowaie a eergię w świadectwie charakterystyki eergetyczej jest wyrażae poprzez rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą, rocze zapotrzebowaie a eergię końcową oraz rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową. Dae do obliczeń określa się a podstawie dokumetacji budowlaej lub obmiaru budyku istiejącego i przyjmuje się stadardowe lub faktycze waruki brzegowe, w zależości od wybraej metody obliczaia (p. waruki klimatycze, zdefiioway sposób eksploatacji, temperaturę wewętrzą i wewętrze zyski ciepła itp.). 2. Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą określa efektywość eergetyczą części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową. Uwzględia oa obok eergii końcowej, dodatkowe akłady ieodawialej eergii pierwotej a dostarczeie do graicy budyku każdego wykorzystaego ośika eergii (p. oleju opałowego, gazu, eergii elektryczej, eergii odawialej itp.). Uzyskae iskie wartości wskazują a iezacze zapotrzebowaie i tym samym wysoką efektywość eergetyczą i użytkowaie eergii chroiące zasoby aturale i środowisko. 3. Zapotrzebowaie a eergię końcową określa roczą ilość eergii dla systemów ogrzewczego, chłodzeia, przygotowaia ciepłej wody użytkowej oraz wbudowaej istalacji oświetleia. Zapotrzebowaie a eergię końcową jest to ilość eergii bilasowaej a graicy budyku, która powia być dostarczoa do budyku przy stadardowych lub faktyczych warukach użytkowaia z uwzględieiem wszystkich strat, aby zapewić utrzymaie obliczeiowej temperatury wewętrzej, iezbędej wetylacji oraz oświetleia i dostarczeie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygalizują wysokosprawe systemy techicze w budyku oraz prawdopodobe iskie opłaty związae z użytkowaiem części budyku. 4. Zapotrzebowaie a eergię użytkową określa eergię przeoszoą z części budyku staowiącej samodzielą całość techiczoużytkową do jego otoczeia przez przeikaie, z powietrzem wetylacyjym, pomiejszoą o użyteczie wykorzystywae zyski ciepła (w przypadku ogrzewaia części budyku), zyski ciepła pomiejszoe o użyteczie wykorzystywaą eergię przeoszoą z części budyku do jego otoczeia przez przeikaie oraz z powietrzem wetylacyjym (w przypadku chłodzeia części budyku) lub przeoszoą z części budyku do otoczeia ze ściekami. Zapotrzebowaie a eergię użytkową jest to ilość eergii potrzebej do użytkowaia części budyku zgodie z jej przezaczeiem i związaa jest z jej obudową. Niskie wartości sygalizują bardzo dobrą charakterystykę eergetyczą przegród, iewielkie straty ciepła przez wetylację oraz optymale zarządzaie zyskami słoeczymi. 16

17 Załączik Nr 4 METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ OPARTA O NORMATYWNE WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ DANE KLIMATYCZNE PRZYJĘTE Z BAZY DANYCH KLIMATYCZNYCH NAJBLIŻSZEJ STACJI METEOROLOGICZNEJ 1. Zasady dokoywaia obliczeń charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową 1.1. Budyek i lokal mieszkaly lub część budyku staowiącą samodzielą całość techiczo-użytkową dzieli się a przestrzeie ogrzewae i ieogrzewae, a przestrzeie ogrzewae a strefy ogrzewae. Podział przestrzei ogrzewaej a strefy ogrzewae ma miejsce wtedy, gdy obliczeiowa temperatura wewętrza, której wartość określoa została w 134 ust. 2 przepisów, o których mowa w 2 pkt 3, w przyległych strefach ogrzewaych różi się o więcej iż 4 K W obliczeiach charakterystyki eergetyczej uwzględia się zapotrzebowaie a eergię w systemach techiczych obsługujących budyek wymieioych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz zapotrzebowaie a eergię do zapewieia fukcjoowaia tych systemów Charakterystykę eergetyczą budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określają wskaźiki roczego zapotrzebowaia a eergię EU, EK i EP Sposób postępowaia przy obliczaiu charakterystyki eergetyczej przedstawia rys

18 Dae klimatycze odpowiadające lokalizacji budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową Sposób użytkowaia budyku / lokalu mieszkalego / części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową Ilość ciepła przeoszoego Ilość ciepła przeoszoego przez przeikaie + przez wetylację tr,s, ve,s, Wewętrze zyski ciepła (włączie z zyskami od istalacji) + it Zyski ciepła od promieiowaia słoeczego przez przegrody sol,h Współczyik wykorzystaia zysków ciepła η H,g,s, Współczyik wykorzystaia strat ciepła η C,l,s, Zapotrzebowaie a eergię użytkową do ogrzewaia i wetylacji H,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do chłodzeia C,d Zapotrzebowaie a eergię użytkową do przygotowaia ciepłej wody użytkowej W,d Zapotrzebowaie a eergię pomociczą końcową E el,pom Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia k,l Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu ogrzewaia k,h Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia chłodu Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu chłodzeia k,c Sprawości: wytwarzaia, akumulacji, przesyłu, regulacji i wykorzystaia ciepła Zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,w Zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p Wskaźiki zapotrzebowaia a eergię: EP, EK, EU Zmiay poprawiające charakterystykę eergetyczą Porówaie z wymagaiami określoymi w przepisach techiczo-budowlaych Jedostkowa wielkość emisji CO 2 Ilość zużytego ośika eergii Udział OZE Wypełieie kart świadectwa Rys. 1. Schemat blokowy obliczaia charakterystyki eergetyczej 18

19 2. Wyzaczaie wskaźików roczego zapotrzebowaia a eergię EP, EK i EU 2.1. Charakterystykę eergetyczą budyku, lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową określają wartości wskaźików roczego zapotrzebowaia a: 1) ieodawialą eergię pierwotą EP: EP p / A f kwh/(m 2. rok) (1) 2) eergię końcową EK: EK k / A f kwh/(m 2. rok) (2) 3) eergię użytkową EU: EU u / A f kwh/(m 2. rok) (3) EP wskaźik roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię kwh/(m 2. rok) pierwotą EK wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię końcową kwh/(m 2. rok) EU wskaźik roczego zapotrzebowaia a eergię użytkową kwh/(m 2. rok) p rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemów techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów k rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dla systemów techiczych obsługujących budyek dla celów określoych w 2 pkt 8 rozporządzeia oraz do zapewieia fukcjoowaia tych systemów u rocze zapotrzebowaie a eergię użytkową A f powierzchia użytkowa pomieszczeń o regulowaej temperaturze m 2 wewętrzej, czyli powierzchia użytkowa ogrzewaa lub/i chłodzoa 3. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą p 3.1. Wyzaczaie roczego zapotrzebowaia a ieodawialą eergię pierwotą p w budyku, lokalu mieszkalym lub części budyku staowiącej samodzielą całość techiczo-użytkową obsługiwaym przez proste systemy techicze Rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą p wyzacza się według wzoru: (4) p p, H p, W p, L p, C p,h p,w p,l p,c rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu ogrzewczego rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) rocze zapotrzebowaie a ieodawialą eergię pierwotą dla systemu chłodzeia Zależości podstawowe p, H k, H wh Eel, pom, H wel (5) p, W k, W ww Eel, pom, W wel (6) 19

20 p, C k, C wc Eel, pom, C wel (7) p, L k, L wel (8) k,h rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu ogrzewczego k,w rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu przygotowaia ciepłej wody użytkowej k,c rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu chłodzeia k,l rocze zapotrzebowaie a eergię końcową dostarczaą do budyku dla systemu wbudowaej istalacji oświetleia (z wyłączeiem budyków mieszkalych i lokali mieszkalych) w H współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do ogrzewaia budyku w W współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do przygotowaia ciepłej wody użytkowej w budyku w C współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do chłodzeia budyku E el,pom,h rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie ogrzewczym E el,pom,w rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie przygotowaia ciepłej wody użytkowej E el,pom,c rocze zapotrzebowaie a eergię elektryczą do apędu urządzeń pomociczych w budyku w systemie chłodzeia budyku w el współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej a - wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej a wytworzeie i dostarczeie eergii elektryczej Współczyik akładu ieodawialej eergii pierwotej w i Wartości współczyika akładu ieodawialej eergii pierwotej a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii (lub eergii) końcowej do systemów budyku określa dostawca tego ośika lub eergii. W przypadku braku takich daych ależy stosować obliczeiowe wartości współczyika akładu podae w tabeli 1. Węgiel kamiey lub gaz **) Tabela 1. Współczyiki akładu ieodawialej eergii pierwotej w i a wytworzeie i dostarczeie ośika eergii lub eergii do budyku L.p. Sposób zasilaia budyku w Nośik eergii końcowej Współczyik eergię akładu w i 1 Miejscowe wytwarzaie Olej opałowy 1,10 2 eergii w budyku Gaz ziemy 3 Gaz płyy 4 Węgiel kamiey 5 Węgiel bruaty 6 Ciepło sieciowe z 0,80 7 kogeeracji *) Biomasa, biogaz 0,15 8 Ciepło sieciowe z ciepłowi Węgiel kamiey 1,30 9 lokalej Gaz lub olej opałowy 1,20 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA. Artykuł do Administratora 03/2014 Kazimierz Dudziński - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Olgierd Romanowski doradca Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia Strona 2 z 46 jednostkowych wartości emisji GHG dla Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu- Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG-PIB/8 2 Strona 3 z 46 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo