I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA"

Transkrypt

1 Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym. Ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy istieje w Łomży od 99r. Od 999r. Ośrodek Adopcyjo Opiekuńczy w Łomży jest samodzielą jedostką budżetową Miasta Łomża a prawach powiatu. I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNOOPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy w Łomży realizuje zadaia z zakresu zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym dla miasta Łomża oraz a prośbę sądów ych z powiatów dawego województwa łomżyńskiego. Poadto wykouje ie zadaia Łomży z zakresu opieki ad dzieckiem określoe w ustawie o pomocy społeczej. Liczbowo sta zatrudieia pracowików ie uległ zmiaie od 999r. pomimo, że zakres obowiązków i odpowiedzialości zaczie się powiększył. Dyrektor/pedagog Pedagog etatu psycholog Pracowik socjaly Referet Księgowy etatu Kierowca koserwator Sędzia w staie spoczyku wolotariat II Zadaia Ośrodka AdopcyjoOpiekuńczego: propagowaie zastępczego środowiska ego dla dzieci społecze osierocoych pozyskiwaie kadydatów a opiekuów zastępczych tj. y adopcyje i zastępcze, diagozowaie kadydatów a ców zastępczych/ adopcyjych szkoleie kadydatów a ców zastępczych /adopcyjych kwalifikowaie kadydatów a ców zastępczych /adopcyjych prowadzeie miejskiego baku daych o dzieciach społeczie osierocoych diagoza dzieci przebywających w ach zastępczych regulowaie sytuacji prawej dzieci przebywających w ach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych praca socjala z ą aturalą dzieci społeczie osierocoych opieka pedagogicza ad ami zastępczymi przygotowaie dokumetacji adopcyjej sądom ym wg właściwości. opiiowaie okresów osobistej styczości w sprawach o przysposobieie. opieka ad matką i dzieckiem w przypadku tzw. zrzeczeia blakietowego. realizacja orzeczeń sądów ych dotyczących zabezpieczeia małoletich w wieku iemowlęcym i przedszkolym. opiiowaie a zleceie sądów ych udział w rozprawach sądowych opiekuńczych współpraca z jedostkami pomocy społeczej współpraca z pedagogami szkolymi współpraca z kuratorami sądowymi

2 Rodziy zastępcze. Od 999 roku w mieście Łomży fukcjouje system zastępczej opieki ej. Dzieci małe w wieku iemowlęcym, przedszkolym i wczesoszkolym umieszczae są w ach zastępczych z pomiięciem placówki opiekuńczo wychowawczej. Propagowaie zastępczej opieki ej dla dzieci społeczie osierocoych Ośrodek realizuje poprzez publikowaie w mediach iformacji o ach zastępczych i działalości Ośrodka Adopcyjego w Łomży. W roku 007 został apisay program dotyczący promocji zastępczej opieki ej,pozytywie oceioy przez MPiPS. Ośrodek otrzymał dotację celową z przezaczeiem a promocję zastępczej opieki ej i doposażeie biura Ośrodka pod kątem szkoleia zastępczych. Zakupioo sprzęt audiowizualy i meble a salę szkoleiową. Opracowao folder, plakat, baer,który iformuje o opiece zastępczej, dwukrotie w Gazecie Współczesej było publikowae ogłoszeie zachęcające kadydatów a y zastępcze. Reportaż o ach zastępczych z okazji spotkaia Wigilijego był publikoway w Iterecie i TV Łomża. Pomimo dość aktywej promocji,ie przyiosło to efektów w postaci większej liczby zgłoszeń kadydatów a y zastępcze. Potwierdza to asze spostrzeżeia od lat,że do opieki zastępczej y ie zgłaszają się spotaiczie pod wpływem impulsu. Decyzja o przyjęciu dziecka w opiekę zastępczą jest dużą odpowiedzialością, wymaga przygotowaia całej y. Rodzia zastępcza przed przyjęciem dziecka jest szkoloa programem PRIDE,zaakceptowaym przez MIPS, poadto prowadzoa jest diagoza psychologiczopedagogicza. Na podstawie szkoleia,w/w diagozy oraz dostarczoych przez kadydatów dokumetów / o staie zdrowia,dochodach,zapytaia o karalość/ OAO wydaje zaświadczeie kwalifikacyje. Zgodie z ustawą o Pomocy Społeczej wydawaie zaświadczeń kwalifikacyjych kadydatom a y zastępcze i adopcyje są wyłączie kompetecją Ośrodków AdopcyjoOpiekuńczych. Kwalifikacja kadydatów a y zastępcze,to trude i odpowiedziale zadaie. Błąd w oceie kadydatów a opiekuów zastępczych, to ryzyko iewłaściwej opieki ad dziećmi i kolejego rozczarowaia światem dorosłych. OAO adal musi doskoalić proces ocey i diagozowaia kadydatów a y zastępcze,zdając sobie sprawę,że ocea osobowości i uczciwości drugiego człowieka jest rzeczą bardzo trudą zwłaszcza, że motywacja decyzji u kadydatów a y zastępcze może ma rówież uzasadieie atury fiasowej. Jest oczywiste,że świadczeie fiasowe a dzieci i za opiekę ad imi ma istote zaczeie w podjęciu decyzji o sprawowaiu opieki zastępczej,ale ie może być motywem wiodącym. Sądy e pozytywie oceiają pracę OAO w Łomży,świadczy o tym liczba spraw zgłaszaych do zaopiiowaia przez asz Ośrodek. Ośrodek systematyczie pracuje z ami zastępczymi,wspiera i pomaga w rozwiązywaiu problemów formalych i prawych wyikających z opieki ad dzieckiem,itegruje y zastępcze. Grupa zastępczych z Łomży współpracuje ze sobą.rodziy wpierają się wzajemie.,orgaizują wspóle spotkaia. Przy OAO w Łomży powołao Stowarzyszeie EdukacyjoPomocowe Empatia,które wpiera działaia OAO w zakresie itegracji zastępczych. Pozyskiwae z odpisów podatku %,środki fiasowe są przezaczae a orgaizowaie tych przedsięwzięć. W roku 007 zorgaizowao: wycieczkę a Mazury,do Galidii i Parku zwierząt w Kadzidłowie. Pikik z okazji Dia Dziecka w Czerwoym Borze. spotkaie wigilije zastępczych z dziećmi w diu 7 grudia w Domu Weselym HEMAR w Jaowie. Zorgaizowao kolację a 30 osób,sw. Mikołaj dostarczył 00 paczek dla dzieci. Rodzie Pogotowie Opiekuńcze.

3 Od lipca 00 roku fukcjouje w mieście Łomża a zastępcza pełiąca fukcję Rodziego Pogotowia Opiekuńczego. Pogotowie e zabezpiecza opiekę dzieciom do lat 0 ie dłużej jak przez okres jedego roku. Od 00 roku opiekę w ym Pogotowiu u Marzey i Adrzeja małż. Pogroszewskich zam. Łomża ul.puławskiego 5 zalazło czasową opiekę 7 dzieci w różym wieku. Dzieci są tam zabezpieczae przez sąd y, ale też przywożoe z iterwecji policji. Opiekę pedagogiczą ad Pogotowiem ym sprawuje OAO. System zastępczej ej opieki ad dzieckiem w Łomży. Rodziy system opieki ad dzieckiem osierocoym w Mieście Łomża fukcjouje sprawie przy dobrej współpracy Sądów Rodziych. Ale dla dzieci starszych z poważymi zaburzeiami zachowaia i wysokim stopiem demoralizacji adal ie ma zastępczych. Obecie istiejący system opieki zastępczej oparty a współpracy pomiędzy sąsiedimi powiatami w 00% zaspokaja potrzeby Miasta w zakresie opieki ad dzieckiem społeczie osierocoym w wieku do lat 0,są to 35 y zastępcze ie spokrewioe w Łomży oraz a tereie dawego województwa łomżyńskiego. Dotychczas pracujące y zastępcze, ie są ami zawodowymi,pobierają świadczeie pieięże tylko a częściowe pokrycie kosztów utrzymaia dziecka. Nie deklarują gotowości wychowywaia dzieci starszych,powyżej roku życia. Z uwagi a arastające problemy wychowawcze w zespole placówek opiekuńczowychowawczych w Łomży,staje się koieczością przeorgaizowaie opieki ad dziećmi starszymi dla których w obecie fukcjoujących formach opieki zastępczej ie ma miejsca. Orgaizacja zastępczej opieki ej dla dzieci starszych, rówież powia zmierzać w kieruku stworzeia małych ych form opieki zastępczej uzupełioych małą socjoterapeutyczą placówką. Wymaga to zaagażowaia środków przez samorząd,wskazaie lokalu a y dom dziecka i placówkę opiekuńczą socjoterapeutyczą. Koieczość zmia w zakresie opieki ad dziećmi starszymi istieje od kilku lat, te problem wymaga głębszej aalizy i szerszego zaagażowaia.ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy przez wiele lat dołożył wszelkich starań, aby dzieci ie przebywały w domu dziecka. W grudiu 007r. w ej opiece zastępczej przebywało 75 dzieci z czego z miasta Łomża jest 30/, a w łomżyńskiej placówce 30 dzieci starszych. Koszty utrzymaia dzieci w placówkach i ach zastępczych pokrywają powiaty miejsca pochodzeia dzieci. Z uwagi a agresję i demoralizację patologiczych racjoale jest umieszczaie dzieci w ie w iym powiecie. Rodzia zastępcza ma prawo obawiać agresji y aturalej dziecka,które u ich zamieszka jeżeli ci ce mieszkają dwie ulice dalej. Powiaty takie jak Kolo i Grajewo ie posiadają placówek opiekuńczych ai zastępczych zawodowych. Dla powiatu Wys. Maz i Zambrów, OAO przygotował y zastępcze a podstawie podpisaego porozumieia o szkoleiu. Powiaty fiasują pobyt dziecka w ie zastępczej w iym powiecie a podstawie podpisywaych porozumień. Wszystkie PCPR z tereu dawego województwa łomżyńskie współpracują z aszym Ośrodkiem, obecie wymaga tego Ustawa o pomocy Społeczej,gdyż każdą kwalifikację dla opiekuów zastępczych wydaje Ośrodek. O umieszczeiu dziecka w ie zastępczej orzeka sąd y,o wskazaie ie spokrewioej y zastępczej zwraca się z prośbą do OAO. Wszystkie wioski Ośrodka w sprawach opieki zastępczej są przez sądy e orzekae pozytywie. Bardzo waży jest też dobór y do dziecka uwzględiający wiek y,waruki mieszkaiowe,poziom itelektualy, odporość psychiczą. Nie każda a podoła z problemami wyikającymi z opieki ad dzieckiem opóźioym itelektuali,zaiedbaym środowiskowo, ie każda też potrafi prawidłowo współpracować p. z psychiczie chorą matką dziecka.rodziy zastępcze potrzebują stałego wsparcia i współpracy z aszym Ośrodkiem. Kosultują sytuacje zdrowote dziecka,e,szkoleń. Pedagodzy OAO systematyczie odwiedzają y zastępcze,kotaktują się z pedagogami szkolymi, kuratorami sądowymi. Rodzia opieka zastępcza jest ekoomiczie ajbardziej uzasadioą formą opieki ad dzieckiem społeczie osierocoym. Koszty a opiekę istytucjoalą i e formy opieki

4 zastępczej obrazuje załączoe zestawieie. LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH PRZEZ OAO W ŁOMŻY r 00r 005r razem Liczba dzieci umieszczoyc h w rodz. Zastęp. w daym roku Liczba Szkoloych Programem PRIDE y 6 y 8 0 Liczba Kadydatów a y zastępcze/ Rodziy adopcyje Adoptowayc h Dzieci z zastępczych Iformacje o ach Zastępczych Ilość Rodziy zastępcze utworzoe w 007r..Rodziy spokrewioe ustaowioe a podstawie orzeczeia Sądu w tym terapeutycze Ogółem L. L.dzieci Łomża L. L.dziec i 3 Zambró w L. L. dzieci 5 Ie powiat y W.Maz. Łomża 7 6

5 . Rodziy obce ustaowioe a podstawie orzeczeia Sadu w tym terapeutycze Pogotowie Rodzie 5 5 Razem: Rodziy rozwiązae w 007r. a mocy postaowieia Sądu /adopcja/ a mocy postaowieia Sądu /zmiaa rodz. zastęp/ przeiesieie w wyiku usamodzielieia powrót dziecka do ców biologiczych a mocy postaowieia Sądu /umieszczeie dziecka w placówce opiek wychow/ RAZEM: Przeszkoloo programem PRIDE / w tym adopcyjych + 3 y zastępcze/. RODZINNA FROMA OPIEKI NAD DZIECKIEM OSIEROCONYM / ASPEKT EKONOMICZNY/ Miesięcze koszty utrzymaia Koszt w 007r jedego dziecka Zespół placówek opiekuńczowychowawczych w Łomży ~ 3300 zł Rodzia zastępcza 97,60 zł / średio/

6 Rodzia adopcyja 0 zł W 007 roku Ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy w Łomży umieścił: w ach adopcyjych 3 dzieci w ach zastępczych 3 dzieci Wszystkie dzieci w ach zastępczych umieszczoo bezpośredio z aturalych /patologiczych/. Roczy koszt utrzymaia dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Łomży 3 dzieci x 3300 zł x mcy = zł Roczy średi koszt utrzymaia dzieci w ach zastępczych 3 dzieci x 000zł /średio/ x mcy = zł Adopcja koszty utrzymaia pooszą ce adopcyji, a dzieci mają ową szczęśliwą ę! ADOPTOWANO 3 DZIECI!!! Regulowaie sytuacji prawej dzieciom w opiece zastępczej. Ośrodek aalizuje sytuację prawą dzieci.obserwuje kotakty z ami aturalymi. Jeżeli istieją przesłaki do pozbawieia władzy cielskiej wioskuje do sądu ego o wszczęcie z urzędu postępowaia w przedmiocie pozbawieia władzy cielskiej. Po zakończeiu postępowaia o pozbawieie władzy cielskiej,sąd y poleca OAO wskazać kadydata a opiekua prawego. Najczęściej opiekuem prawym ustaawiay jest pracowik OAO. Opieku prawy reprezetuje małoletiego w sprawie o przysposobieie /adopcja/. W 007r. OAO wioskował o wszczęcie 8 spraw o pozbawieie władzy cielskiej,tych ców,którzy przestali się iteresować ich losem,a obowiązek wychowaia swoich dzieci scedowali a podatików. Procedura adopcyja Dzieciom społeczie osierocoym,których ce mocą postaowieia sądu ego zostali pozbawiei władzy cielskiej OAO poszukuje adopcyjych. Z każdym rokiem do OAO w Łomży zgłasza się coraz więcej zaiteresowaych adopcją /tabela: Diagoza i adopcje/. Nie ma rejoizacji w zakresie pracy adopcyjej.przyjmujemy y mieszkające w odległości umożliwiającej diagozę y : dwa wywiady społecze w miejscu zamieszkaia,badaia psychologicze w OAO /trzy wizyty/ oraz szkoleie 0 sesji trzygodziych. Rodziy szkole są programem dla zastępczych i adopcyjych PRIDE, zatwierdzoym przez MPiPS. Wyiki badań psycho społeczych omawiae są przez komisję kwalifikacyją OAO i wydawae jest zaświadczeie kwalifikacyje określające wiek dziecka jakie daa a może adoptować. Bardzo waża jest w adopcji współpraca z iymi Ośrodkami Adopcyjymi. Nie może być adoptowae dziecko kilkuletie w miejscu zamieszkaia y aturalej. Żada a adopcyja ie wyraziłaby

7 a to zgody i ie służyłoby to idei adopcji. Poprzez adopcję dziecko traci więzi ze swoją a aturalą, a awiązuje z ową ą adopcyją. Ma też prawo dziedziczeia po cach adopcyjych i w pełi fukcjouje a prawach dziecka aturalego. Adopcja ajlepiej zabezpiecza iteresy dziecka w sytuacji,gdy dziecko ie może liczyć a pomoc y aturalej. OAO w Łomży zajduje y adopcyje dla dzieci od kilku tygodi życia do roku życia. Adopcje dużych dzieci są bardzo trude dla y dziecka i OAO,ale dają ajwięcej satysfakcji,gdyż ratuje się dziecko,które było a pograiczu demoralizacji,po trudych traumatyczych przeżyciach w swojej aturalej ie. Procedura adopcji zagraiczej. Dzieci dla których ie moża zaleźć y adopcyjej w kraju,tj. duże i chore ajczęściej są adoptowae za graicę..adopcje zagraicze odbywają się zgodie z Kowecją Haską,którą Polska ratyfikowała w 995r. Dzieci dla których OAO w Łomży ie ma y są zgłaszae /karty zgłoszeia dziecka/ do Wojewódzkiego Baku Daych o dzieciach w Białymstoku. Po miesięczym poszukiwaie y adopcyjej w województwie,wbd wysyła karty zgłoszeia dzieci do Cetralego Baku Daych o Dzieciach,który jest prowadzoy przez Publiczy Ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy w Warszawie. Po okresie poszukiwaia,cbd kwalifikuje dziecko do adopcji zagraiczej.trzy Ośrodki Adopcyje w Kraju mają uprawieia do prowadzeia współpracy z licecjoowaymi orgaizacjami zagraiczymi. Z Ośrodka z Warszawy otrzymujemy propozycję y zagraiczej dla aszego dziecka. Zgodę a dalsze prowadzeie procedury w adopcji zagraiczej po zaopiiowaiu kotaktu z dzieckiem wydaje Miisterstwo Polityki Społeczej. Po złożeiu kompletu dokumetów we właściwym sądzie adopcje orzeka Sąd Rodziy wg właściwości tj. miejsca zamieszkaia opiekua prawego przysposabiaego dziecka. Procedury adopcyje reguluje Kodeks Rodziy i Opiekuńczy, oraz Ustawa o Pomocy społeczej. Procedury adopcyje mogą prowadzić tylko i wyłączie Ośrodki adopcyje. Sprawy adopcyje 007r.. Liczba, które adoptowały dzieci w 007r 5, w tym y z Polski 3, zagraica. Liczba dzieci adoptowaych 3 w tym kraj 9, zagraica Kraj Zagraica W i e k > 7 Ogółem Dz CH Dz CH K Z K Z K K Z Z Ze Szpitali 0 Z Domu Dziecka 3 3

8 Adopcjawewąt rz a 0 Z zastępcz RAZEM: Liczba, które adoptowały rodzeństwa: a/ dwojga dzieci 5 b/ trojga dzieci. Rodziy adopcyje zakwalifikowae przez OAO w 007r 3.. Rodziy, które adoptowały w 006r. w OAO 5 w tym y skierowae z iych ośrodków 6. Rodziy pozyskae z iych Ośrodków 0 7. Sytuacja prawa adoptowaych dzieci: a/ pozbawieie władzy cielskiej 0 b/ pozbawieie władzy samotej matki c/. Zrzeczeie blakietowe 3 8. Adopcje zagraicze / licza dzieci / Kraj: Włochy dzieci, Ośrodek AdopcyjoOpiekuńczy w Łomży od 99r. umieścił w ach adopcyjych 355 dzieci. Od 6 lat dzieci do lat 0 ie są umieszczae w domu dziecka, lecz w ie zastępczej zawodowej. Adopcje odbywają się z y zastępczej zawodowej. Dzieci do adopcji przygotowują y zastępcze i pracowicy OAO. Większość oddaych do adopcji dzieci pochodzi z Łomży. Sąd Rodziy w Łomży ma ajwięcej spraw opiekuńczych i ajczęściej zwraca się do OAO z prośbą o wskazaie y zastępczej dla dzieci. Rówież w szpitalu w Łomży jest ajwięcej przypadków pozostawiaia dzieci po urodzeiu. Wprowadzoy zasiłek za urodzeia dziecka tzw. becikowe zaczie ograiczyło to zjawisko, często ze szkoda dla dzieci,które są zabierae przez matki zdemoralizowae adużywające alkoholu co często zagraża zdrowiu dziecka/ karmią iemowlęta po spożyciu alkoholu/. Praca z a aturalą. Ośrodek prowadzi pracę socjalą z ami,których dzieci przebywają w ejj opiece zastępczej. Systematyczie przeprowadzae wywiady w środowisku oraz stały kotakt z ami zastępczymi,pozwala oceić czy ce aturali przejawiają zaiteresowaie swoim dzieckiem,czy je odwiedzają., czy starają się je odzyskać?. OAO udziela pomocy,prawej.materialej/ pozyskujemy meble,odzież od adopcyjych, zastępczych od ludzi którzy zgłaszają się do OAO z propozycją pomocy iym/. W zdecydowaej większości y aturale,patologicze,po kilku miesiącach od zabraia dziecka do y zastępczej,przestają je odwiedzać lub czyią to sporadyczie,okazjoalie. Ośrodek udziela porad prawych/ prawo e/ i pedagogiczych wszystkim om, które zgłaszają się do OAO z prośbą o pomoc. Są to bardzo róże sytuacje życiowe czasami tragicze zdarzeia,e koflikty, problemy wychowawcze.każdej osobie staramy się pomóc. W ramach wolotariatu dwa razy w tygodiu w OAO pracuje sędzia w staie spoczyku, służy pomocą prawą w trudiejszych procedurach sądowych, jest człokiem komisji kwalifikacyjejj oraz i udziela porad prawych klietom.

9 III. Problemy i potrzeby OAO Trudości w pracy,to ajczęściej agresja i odgrażaie się patologiczych za to,że sąd zdecydował się zabrać dziecko ze środowiska y aturalej. Odium ieawiścii spada a OAO,gdyż to OAO wskazuje ę zastępczą,jak rówież uczesticzy w postępowaiu sądowym. Przypadki ieprawidłowej diagozy zdarzają się ieczęsto,ale dwóm problemowym om zastępczym,które sprawowały opiekę ad dziećmi iewłaściwie,oraz miały złą oceę środowiska w miejscu zamieszkaia oraz Ośrodka,została uieważioa kwalifikacja. Od styczia 008r Ośrodek mieści się w owym lokalu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5 w budyku Gimazjum r 3.waruki pracy uległy zaczej poprawie. Przestroe i łade pomieszczeia biurowe,robią dobre wrażeie a klietach z Polski i zagraicy. Opracowała : Bożea Jabłońska Iformacja opisowa z wydatków budżetowych Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży a dzień 3 grudia 007roku Pla fiasowy wydatków budżetowych Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży a dzień styczia 007 roku w dziale 85 rozdział 856 wyosił zł; w tym: środki z dochodów miasta 58 68, zł, dochody włase 0 700, zł. W ciągu roku dokoao zmia w budżecie jedostki; zwiększoo 00 o kwotę zł , a wypłatę dodatku dla pracowika socjalego, zwiększoo 70 o kwotę zł , zakup usług remotowych z przezaczeiem a przystosowaie pomieszczeń PG Nr 3 a siedzibę Ośrodka. Ostateczy pla wydatków budżetowych a dzień 3 grudia 007r. wyosił 38, z tego : środki z dochodów miasta 08 68, środki z dochodów własych 0 700, dotacja celowa 3 000, Na dzień 3 grudia 007 roku pla wydatków budżetowych zrealizoway został w 00 %. Wykoaie wydatków płacowych w roku 007: 00 wyagrodzeie osobowe 8 60,03, zł 0 składki a ubezpieczeie społecze 30 99,0 zł 0 składki a fudusz pracy 3 880,70 zł 00 dodatkowe wyagrodzeie rocze 0 3, zł 0 odpis a ZFŚS 6 738, Wykoaie osobowego fuduszu płac wraz z pochodymi oraz odpisem a ZFŚS a dzień 3 grudia 007r. roku wyiosło ,87 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związae z utrzymaiem, fukcjoowaiem i

10 działalością Ośrodka. Składają się a ie: ,5 zł wyagrodzeia bezosobowe wyagrodzeia w tyt. umowy zleceie kierowcy i sprzątaczki, poadto wyagrodzeia z tyt. umówzleceń za opracowaie dokumetacji kosztorysowych w związku z adaptacją pomieszczeń PG Nr 3 a siedzibę Ośrodka ( kosztorys budowlay, istalacji elektryczej, saitarej, adzór budowlay) ,3, (zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papiericzych, środków czystości, preumerata prasy, wyposażeia w tym: komputer dla psychologa, krzesła, meble, stoły w związku ze zmiaą lokalu, poadto ze środków budżetowych dofiasowao do zadaia z zakresu pomocy społeczej p. Rozwój ie spokrewioych z dzieckiem zastępczych, w tym zastępczych zawodowych w ramach tego programu ze środków budżetowych wydatkowao ok , główie a zakup wyposażeia (stoły koferecyje, krzesła, materiały biurowe) ,5, zł (zapłata za wodę, eergię cieplą, elektryczą), 70 79,37 remot pomieszczeń w PG r 3 a siedzibę Ośrodka , / badaia okresowe pracowików OAO/ ,5 zł prowizje bakowe, moitorowaie budyków OAO, wywóz ieczystości, remoty i aprawy bieżące sprzętu wyposażeia, odprowadzeie ścieków) ,77 / zakup usług dostepu do sieci iteret eostrada/, ,05 opłaty z tyt.zakupu usług telefoii komórkowej, 370,60 opłaty z tyt.zakupu usług telefoii stacjoarej, 0 88 zł (wypłata delegacji wywiady środowiskowe w ach zastępczych) ,60 zakup materiałów papiericzych do drukarek i ksera, ,76 zakup akcesoriów komputerowych (dyskietki, CD, ie ośiki pamięci, mysz, toery i ie Wykoaie wydatków rzeczowych a dzień 3 grudia 007r. wyosi 657,3 zł. Na dzień 3 grudia 007 roku wystąpiły zobowiązaia iewymagale a kwotę 3 978,3 które dotyczą: dodatkowego wyagrodzeia roczego z pochodymi oraz opłaty za rozmowy telefoicze. DOCHODY Pla dochodów budżetowych a dzień 3 grudia 007 roku wyosi 0 700, Wykoaie dochodów budżetowych 9 5,7 Dochody pochodzą z astępujących źródeł: 0830 (wpłaty za wyajem garaży) 950, 0750 ( wpłaty za wyajem pomieszczeń a oclegowie ) 6,7

11 090 ( odsetki od rku bakowego) 6,7 Łomża, r. Opracowała : Haa Dąbrowska/księgowa/

Rodzinna opieka zastępcza nad dzieckiem osieroconym

Rodzinna opieka zastępcza nad dzieckiem osieroconym Rodzinna opieka zastępcza nad dzieckiem osieroconym Opieka zastępcza nad dzieckiem w zdecydowanej większości odnosi się do zw. sierot społecznych, sieroty naturalne najczęściej znajdują wsparcie i opiekę

Bardziej szczegółowo

Rodzinna opieka zastępcza realizowana przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Łomży

Rodzinna opieka zastępcza realizowana przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Łomży Łomża 01.06.20101r. RADA MIASTA ŁOMZY Rodzinna opieka zastępcza realizowana przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Łomży Liczba dzieci w Domu Dziecka w w Łomży systematycznie malała,dzięki intensywnej pracy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

System pieczy zastępczej w Polsce

System pieczy zastępczej w Polsce System pieczy zastępczej w Polsce służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Działania prewencyjne Zgodnie z nowelą KRiO z 2016 roku, dziecko może trafić do pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA OŚRODKA ADOPCYJNO- OPIEKUŃCZEGO W PUCKU

REGULAMIN DZIAŁANIA OŚRODKA ADOPCYJNO- OPIEKUŃCZEGO W PUCKU Załącznik nr 1 do Regulaminu PCPR REGULAMIN DZIAŁANIA OŚRODKA ADOPCYJNO- OPIEKUŃCZEGO W PUCKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Pucku działa przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2012-2014 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień 25.10.2011r. 12 dziadkowie (w tym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADOPCYJNEGO FUNDACJI DLA RODZINY W 2014 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W ROKU BIEŻĄCYM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADOPCYJNEGO FUNDACJI DLA RODZINY W 2014 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W ROKU BIEŻĄCYM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 208/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADOPCYJNEGO FUNDACJI DLA RODZINY W 2014 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W ROKU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 Nr 298 BP.I-3012-2-37/05 Zarządzenie nr 298/2005 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 549 800 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej

Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf NAZWA OGÓŁEM KWOTA KWOTA PLANU DOKONANYCH WYDATKÓW WYDATKÓW 44 900 352,93 43

Bardziej szczegółowo

Plan działań Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie na 2015 rok.

Plan działań Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie na 2015 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/122/15/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 marca 2015 roku. Plan działań Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie na 2015 rok. Treść zadania/

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ ROK 2009 ROKIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia (Albert Einstein) ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ Wiele dzieci

Bardziej szczegółowo

GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i

GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i GMINA 1. wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) art.5 2. praca z rodziną art. 8, w szczególności: a) analiza sytuacji rodziny i przyczyn kryzysu b) wzmocnienie roli i funkcji rodziny

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku.

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Na podstawie art. 238

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 03. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

Bardziej szczegółowo

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej (rodziny

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa INSTYTUCJE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza:

Bardziej szczegółowo

Dz.U.05.205.1701 2007.11.14 zm. Dz.U.2007.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 września 2005 r.

Dz.U.05.205.1701 2007.11.14 zm. Dz.U.2007.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 września 2005 r. Dz.U.05.205.1701 2007.11.14 zm. Dz.U.2007.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r. PS.1.JM.0933-101/10-2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 19 listopada 2010r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 1. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie

Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.7. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamosciu

ZARZĄDZENIE NR.7. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamosciu w sprawie ZARZĄDZENIE NR.7. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamosciu z dnia 2.11.2016 jednolitych wzorów do zasad przyznawania świadczeń na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2009 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM 82 900 ZADANIA WŁASNE GMINY 0970 Wpływy z różnych dochodów 0830 Wpływy z usług 71 700 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016. Świebodzin, dnia 24 marca 2017 SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2016. Na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Świebodzińskim zostało wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005 Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja

Bardziej szczegółowo

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2011 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Zadanie NAZWA KWOTA OGÓŁEM 153 873,76 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 153 873,76

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

UZASADNIENIE. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 524.681,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 453.847,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 269.660,00 zł Rozdział 70005 + 269.660,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 Dział Rozdział Rodzaj wydatku Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Plan na

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.05.205.1701. 2007.11.14 zm. Dz.U.07.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 września 2005 r.

Dz.U.05.205.1701. 2007.11.14 zm. Dz.U.07.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 września 2005 r. Dz.U.05.205.1701 2007.11.14 zm. Dz.U.07.201.1457 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z dnia 19 października 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Katolickim Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Kielcach w dniach 15-16 lipca 2010r.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Katolickim Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Kielcach w dniach 15-16 lipca 2010r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Katolickim Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Kielcach w dniach 15-16 lipca 2010r. 1.Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59/25 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia maja 25 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 25 r. Na podstawie art. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie Na podstawie art. 20 ust.2 i art.238 ust.3 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo